Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:"

Transkrypt

1 dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza ,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Promocja inwestycyjna Gmina Dąbrowa Górnicza ,13 PLN Przedmiotem Projektu jest promocja potencjału gospodarczego miasta, jakim są tereny inwestycyjne zlokalizowane na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Promocja terenów inwestycyjnych przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności oferty inwestycyjnej oraz wzrostu atrakcyjności terytorialnej gminy i regionu. Zintegrowane działania zmierzające do wyeksponowania potencjału inwestycyjnego gminy pozwolą na skuteczne pozyskanie inwestorów i wpłyną na wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.

2 dofinansowania dla projektu Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza. Gmina Dąbrowa Górnicza ,30 PLN V Środowisko 4 Zarządzanie środowiskiem Gmina Dąbrowa Górnicza ,30 PLN Przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mapy akustycznej Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Mapa akustyczna opis stanu akustycznego danego obszaru wraz z jego graficznym ujęciem w postaci szeregu warstw informacyjnych na jednolitym podkładzie mapowym (w postaci mapy cyfrowej), dotyczących stanu aktualnego i prognozowanego, stanowiących podstawę do wyznaczenia obszarów zagrożonych i wskazywania środków i kierunków zmierzających do poprawy istniejącego klimatu akustycznego.

3 dofinansowania dla projektu Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi ,98 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ,98 PLN Przedmiotem Projektu jest zakup i wdrożenie kompleksowych systemów kartotekowego i przyzywowego, które mają na celu poprawę dostępności i podniesienie jakości wykonywanych usług medycznych w Poradni (Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej), które będą bezpośrednio skutkować poprawą stanu zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w obszarze służby zdrowia wynikające z niskiego poziomu informatyzacji świadczonych usług medycznych. Zaplanowana Inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego wypełnienia przez Poradnię zadań statutowych.

4 dofinansowania dla projektu Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach. Gmina Mierzęcice ,98 PLN V Środowisko 3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Gmina Mierzęcice ,98 PLN Projekt zakłada kompleksową termorenowację Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach. W ramach projektu powstanie nowy system ciepłowniczy, który składać się będzie z energooszczędnej kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostaną ocieplone zewnętrzne ściany budynku oraz strop ostatniej kondygnacji, a także zostanie wymieniona instalacja wentylacji mechanicznej. Projekt wpłynie na poprawę środowiska i jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii budynku przedszkola.

5 dofinansowania dla projektu I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu. Gmina Mierzęcice ,53 PLN VII Transport 1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Mierzęcice ,53 PLN Głównym problemem jest brak komunikacji między ulicą Dworską a Wolności. Nowo powstała ulica, po ukończeniu drugiego etapu, docelowo będzie łączyć drogę powiatową S 4756 z drogą krajową DK 78. Wraz z rozbudową Portu Lotniczego w Pyrzowicach i związaną z tym strefą bezpośredniego oddziaływania na część gminy stają się konieczne inwestycje w rozbudowę sieci drogowej, która lepiej skomunikuje jej tereny oraz umożliwi mieszkańcom zagrożonego rejonu przez lotnisko, budowę domów na innych obszarach gminy. Nowa droga umożliwi w I etapie dojazd do działek budowlanych, a docelowo po II etapie lepiej skomunikuje tę część gminy z centrum i umożliwi powstanie nowych terenów budowlanych.

6 dofinansowania dla projektu Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec. Gmina Sosnowiec ,00 PLN V Środowisko 4 Zarządzanie środowiskiem Gmina Sosnowiec ,00 PLN Przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie - w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - mapy akustycznej dla obszaru Gminy Sosnowiec wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych, jak także zakup oprogramowania, serwera oraz zestawu komputerowego z drukarką. W ramach projektu powstanie 1 mapa akustyczna, powierzchnia terenów objętych mapą akustyczną wyniesie 9106 ha. W wyniku realizacji projektu powstanie system zarządzania hałasem wspomagający działania związane z zachowaniem i poprawą stanu środowiska na obszarze Gminy Sosnowiec.

7 dofinansowania dla projektu Sprawny urząd Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów. Gmina Miasta Knurów ,05 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina Miasta Knurów ,05 PLN Projekt jest kontynuacją informatyzacji Gminy Knurów rozpoczętej wdrożeniem SEKAP. Inwestycja zakłada budowę zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) na potrzeby Urzędu Miasta Knurów wraz z zakupem niezbędnych serwerów, licencji na podpisy elektroniczne oraz oprogramowania. Inwestycja zakłada również zastosowanie instrumentu cross-financingu, w oparciu, o który dostarczona zostanie kompleksowa usługa w zakresie szkoleń dla pracowników Urzędu. Celem Projektu jest wzrost efektywności i jakości rozwijanych usług publicznych dzięki wprowadzeniu systemu wspomagania zarządzania na poziomie lokalnym - w Gminie Knurów.

8 dofinansowania dla projektu PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej. Powiat Gliwicki ,34 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Powiat Gliwicki i partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś ,34 PLN Projekt zlokalizowany jest w powiecie gliwickim w gminach Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Toszek, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Wielowieś oraz w mieście Gliwice na terenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Projekt obejmuje powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów) w postaci hotspotów, infokiosków, telecentrów (stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu). Celem powstania PIAP-ów jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie mieszkańcom powiatu gliwickiego oraz turystom powszechnego i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

9 dofinansowania dla projektu Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie ,04 PLN VIII Infrastruktura edukacyjna 1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie ,04 PLN Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa i remont na potrzeby Wydziału Teatru Tańca części budynku należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Obiekt jest zlokalizowany w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego. W wyniku realizacji Projektu zostanie przebudowanych i wyremontowanych 6 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni ok.727 m kw. Powierzchnia budynku objęta pracami to ok.1428 m kw. Przedsięwzięcie umożliwi nabór kolejnych roczników studentów oraz zapewni prawidłowe warunki kształcenia na tak specyficznej i wymagającej specjalności jak aktor teatru tańca. Projekt przyczyni się ponadto do zmiany wizerunku regionu jako typowo przemysłowego, wykorzystując oraz promując jego potencjał artystyczny oraz znaną i cenioną tradycję Bytomia w dziedzinie tańca współczesnego i dramatycznego.

10 dofinansowania dla projektu Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu ,27 PLN IX Zdrowie i rekreacja 1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,27 PLN Dostosowanie do wymogów sanitarno epidemiologicznych pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę. Realizacja Inwestycji przyczyni się ponadto do poprawy dostępności mieszkańców regionu do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w dostępie do infrastruktury zdrowotnej. W efekcie Projekt przyczynia się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

11 dofinansowania dla projektu e Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków. Gmina Radzionków ,61 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina Radzionków ,61 PLN Celem głównym Projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta w Radzionkowie. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Inwestycja obejmuje przede wszystkim zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu komputerowego. W Projekcie wykorzystano zasadę cross-financingu-wybrani pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi systemu egovernment.

12 dofinansowania dla projektu Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków. Gmina Radzionków ,30 PLN III Turystyka 3 Systemy informacji turystycznej Gmina Radzionków ,30 PLN Przedmiotem Projektu jest stworzenie systemu informacji turystycznej poprzez wykonanie platformy informatycznej (infokioski, strona internetowa, pozycjonowanie w google, filmy i panoramy internetowe, Bluetooth marketing oraz aplikacje na telefon i GPS), oznakowanie obszarów atrakcji turystycznych oraz stworzenie samoobsługowych punktów informacji turystycznej wykorzystujących technologię analogową (tj. stojaki wyposażone w materiały informacyjne i promocyjne oraz wkłady do gablot przystankowych). Realizacja Inwestycji przyczyni się do wykreowania nowego wizerunku Miasta Radzionków, a szerzej - województwa śląskiego, oraz będzie stanowić bodziec dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i powstawania nowych miejsc pracy.

13 dofinansowania dla projektu Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ,33 PLN IX Zdrowie i rekreacja 1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ,33 PLN Przedmiotem projektu jest zakup oraz instalacja 26 jednostek sprzętowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, mający na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, wzrost dostępności do profesjonalnej diagnostyki oraz poprawę bezpieczeństwa i stanu zdrowia mieszkańców miasta i regionu. Wdrożenie Projektu stanowi konsekwencję procesu modernizacji Szpitala. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w obszarze służby zdrowia oraz wyrównania różnic w dostępie do nowoczesnej diagnostyki medycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób, które z powodów ekonomicznych nie mogą korzystać z płatnych usług medycznych. Zaplanowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia wypełniania przez szpital zadań statutowych.

14 dofinansowania dla projektu Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Gmina Sosnowiec ,00 PLN PO IiŚ XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Gmina Sosnowiec Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 PLN Przedmiotem projektu jest budowa sali koncertowej z zapleczem, w którym znajdować się będą sale ćwiczeń dla uczniów oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach projektu będą pełniły funkcję koncertową i służyć będą organizacji ogólnopolskich koncertów, przesłuchań, międzynarodowych konkursów muzycznych, audycji muzycznych oraz małych form scenicznych. Projekt budowy sali koncertowej w Sosnowcu ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej" oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski".

15 dofinansowania dla projektu Zakup podstawowych i specjalistycznych ambulansów na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ,00 PLN PO IiŚ XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Ministerstwo Zdrowia ,00 PLN Opis Projektu: Projekt jest jednym z elementów kompleksowego programu inwestycyjnego, zmierzającego do poprawy funkcjonowania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, a w szczególności do skrócenia czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta lub na miejsce zdarzenia. Celem głównym projektu jest: 1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Województwa Śląskiego dzięki zachowaniu zasady tzw. złotej godziny uzyskanie pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia lub życia i co więcej umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej. 2. Skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia.

16 dofinansowania dla projektu TECHNO-KAPITAŁ, czyli zainwestuj w swoją przyszłość! ,96 PLN PO KL VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,96 PLN Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Polski. Projekt został opracowany w oparciu o analizę problemów dotyczących osób pracujących z terenu województwa śląskiego oraz badanie ankietowe przeprowadzone przez Wnioskodawcę na reprezentatywnej grupie respondentów. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki. Wnioskowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz mobilności na rynku pracy. Projekt ma przyczynić się do wzrostu kwalifikacji oraz zarobków. Wzrost umiejętności z pewnością będzie miał wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których, osoby biorące udział w projekcie, są zatrudnione.

17 dofinansowania dla projektu Akademia Przedsiębiorczego Naukowca ,88 PLN PO KL VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice ,88 PLN "Akademia Przedsiębiorczego Naukowca" to projekt realizowany w partnerstwie Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice" oraz Politechniki Śląskiej. Celem ogólnym projektu jest wzrost wyposażenia osób ze środowiska Politechniki Śląskiej w środki intelektualne i wolicjonalne potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out, wpływającej na wzrost poziomu i innowacyjności gospodarki oraz wzrost poziomu współpracy sfery nauki i biznesu. Adresatami szkoleń są: studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej. Uczestnicy mają możliwość udziału w 3 modułach szkoleniowych, w których mogą pogłębić swoją wiedzę m.in. w zakresie komercjalizacji pomysłu, podstaw przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstw, marketingu oraz tworzenia profesjonalnego biznes planu.

18 dofinansowania dla projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu ,83 PLN PO KL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,83 PLN Projekt "Własna firma Twoją drogą do sukcesu" ma na celu dofinansowanie 20 nowopowstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych na terenie województwa śląskiego. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe oraz doradcze zarówno w trakcie zakładania działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia. Projekt skierowany jest do kobiet, osób do 25 oraz powyżej 45 roku życia spełniających dodatkowo kryteria szczegółowe. Zakwalifikowani uczestnicy projektu mogą ubiegać się o otrzymanie do 37 tysięcy złotych dofinansowania na zakup środków trwałych oraz o półroczne wsparcie pomostowe. Osoby przystępujące do projektu uzyskają pełne wsparcie szkoleniowe i doradcze.

19 dofinansowania dla projektu Nowe boisko nowe perspektywy remont boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Magdalena w Tychach szansą na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla ,14 PLN IX Zdrowie i rekreacja 3 Lokalna infrastruktura sportowa Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" ,14 PLN Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Magdalena w Tychach. W ramach jednego kontraktu z wykonawcą zostaną przeprowadzone roboty budowlane oraz będzie dostarczone wyposażenie boiska. Dzięki Projektowi nastąpi poprawa dostępności, podniesienie jakości i warunków korzystania z lokalnej infrastruktury sportowej. Celem ogólnym Projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną, głównie mieszkańców osiedla Magdalena w Tychach oraz sąsiednich osiedli.

20 dofinansowania dla projektu Budowa i wyposażenie Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ,06 PLN MRPO I Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ,06 PLN Projekt jest realizowany dla potrzeb naukowo dydaktycznych kierunku Fizyka Medyczna Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W nowym laboratorium znajdą się cztery pracownie do celów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych: pracownia obrazowania magnetyczno-rezonansowego, pracownia preparatyki próbek biologicznych, pracownia bioenergetyki oraz pracownia mikroskopii sił atomowych i rentgenowskiej. Po przeprowadzeniu prac budowlanych pracownie zostaną wyposażone w sprzęt m.in. mikroskop optyczno-fluorescencyjny, spektrometr fluorescencyjny i dydaktyczny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego oraz analizator kulometryczny.

21 dofinansowania dla projektu Wdrożenie nowoczesnej technologii w procesie projektowania i wytwarzania precyzyjnych modeli szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej przez firmę PROFILEX Jerzy Malicki z Chorzowa ,30 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP PROFILEX Jerzy Malicki Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,30 PLN Zakup nowoczesnej maszyny działającej w technologii RPS (Rapid Prototyping Systems), służącej do projektowania oraz wytwarzania modeli wykorzystywanych głównie w branży jubilerskiej do produkcji seryjnej i jednostkowej. Celem działania jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności.

22 dofinansowania dla projektu Rewitalizacja w Tychach - Pasaż Kulturalny Andromeda położony w Tychach przy Placu Baczyńskiego. Gmina Miasta Tychy ,00 PLN VI Zrównoważony rozwój miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: Rewitalizacja JESSICA Gmina Miasta Tychy ,00 PLN Celem działania jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Pasaż Kultury Andromeda, objęty programem rewitalizacji, mieścił będzie galerię sztuki, małą salę kinową, kawiarnię, klub muzyczny. Organizowane w nim będą koncerty, wystawy, wernisaże, małe pokazy filmowe i prelekcje oraz spotkania z osobistościami kultury i sztuki.

23 dofinansowania dla projektu Budowa obiektu restauracyjnego Leśna Perła w Rudzińcu przez firmę PPHU HURTDETAL Henryk Buchta w celu wypełnienia luki w infrastrukturze turystycznej regionu. PPHU HURT DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Henryk Buchta ,40 PLN III Turystyka Działanie: 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego PPHU HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Henryk Buchta Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,40 PLN Przedmiotem projektu jest budowa obiektu restauracyjnego "Leśna Perła" w Rudzińcu o powierzchni użytkowej 1944,03 m2. Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

24 dofinansowania dla projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Rudy Śląskiej poprzez uruchomienie 3 gwiazdkowego hotelu: Centrum Biznesu Hotelowo Konferencyjno Szkoleniowo Rekreacyjne. Faktoria Sp. z o. o ,07 PLN III Turystyka Działanie: 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego Faktoria Sp. z o. o. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,07 PLN Planowana inwestycja, polega na uruchomieniu 3 gwiazdkowego hotelu w Rudzie Śląskiej: Centrum Biznesu Hotelowo Konferencyjno Szkoleniowo Rekreacyjne. Projekt polega na adaptacji budynku na cele hotelowe oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. W wyniku realizacji projektu Faktoria Sp. z o. o., rozszerzy swoją działalność o prowadzenie 3gwiazdkowego hotelu w Rudzie Śląskiej, jednocześnie wypełniając lukę w ofercie turystycznej miasta.

25 dofinansowania dla projektu Ku pełni zdrowia kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach. Gmin Kuźnia Raciborska ,87 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Gmina Kuźnia Raciborska ,87 PLN Celem Projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego poprzez dostosowanie ośrodków zdrowia w Gminie Kuźnia Raciborska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 213, poz z późn. zm.). Osiągnięcie tego celu uchroni Gminę przed zamknięciem ośrodków zdrowia, jako niespełniających wymogów Rozporządzenia.

26 dofinansowania dla projektu Program Zero Barier dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ,43 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ,43 PLN Przedmiotem Projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej mającej na celu podniesienie jakości i dostępności wykonywanych podstawowych usług medycznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Beneficjentem Projektu jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, a dokładniej, Przychodnia RejonowoSpecjalistyczna nr 9, która znajduje się w strukturach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

27 dofinansowania dla projektu Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach ,44 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach ,44 PLN Celem projektu jest udostępnienie Internetu hospitalizowanym pacjentom, pacjentom leczonym ambulatoryjnie oraz osobom odwiedzającym eliminując tzw. wykluczenie cyfrowe podczas pobytu w szpitalu. Sygnał Internet dostarczony będzie do 175 sal chorych oraz do 17 punktów w ciągach komunikacyjnych. Realizacja polegać będzie na ustawieniu na każdym z 14 oddziałów, izbie przyjęć, poczekalni do poradni specjalistycznych i w holu głównym stacjonarnych infokiosków oraz wyposażenie oddziałów szpitala w 14 sztuk specjalnie dostosowane do pacjentów leżących mobilnych przyłóżkowych infokiosków.

28 dofinansowania dla projektu Wzmocnienie potencjału poprzez doposażenie w aparaturę specjalistyczną Parku Naukowo Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o ,00 PLN I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 1.3 Transfer technologii i innowacji Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o ,00 PLN Realizacja projektu pozwoli na dokonanie zakupu nowoczesnego ramienia pomiarowego oraz centrum tokarsko - frezarskiego.

29 dofinansowania dla projektu SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gmina Radzionków. Gmina Radzionków ,66 PLN II Społeczeństwo informacyjne 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Gmina Radzionków ,66 PLN Projekt obejmuje budowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy Radzionków. Realizacja projektu znacznie wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyni się do wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE. Zapewniony zostanie powszechny, szybki dostęp do Internetu, wykorzystane zostaną nowe Technologie Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej oraz rozwój eusług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli i poprawa efektywności pracy administracji samorządowej.

30 dofinansowania dla projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Bielsko - Biała, poprzez remont restauracji Teatralnej oraz uruchomieniu hotelu Hetman, będącego uzupełnieniem oferty turystycznej firmy GASTROMAR. PHU GASTROMAR Zbigniew Marczewski ,00 PLN III Turystyka 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego PHU GASTROMAR Zbigniew Marczewski Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,00 PLN Projekt zakłada wyremontowanie budynku, gdzie na parterze znajdować się będzie restauracja. Natomiast pomieszczenia na kolejnych piętrach zostaną przekształcone w pokoje hotelowe. Obiekt będzie całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu.

31 dofinansowania dla projektu EURO-TECH, czyli dołącz do najlepszych! ,54 PLN PO KL VII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i i przedsiębiorstw w regionie Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice ,54 PLN Celem Projektu jest wyposażenie 324 Uczestników Projektu w wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do obsługi nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego oraz maszyn i urządzeń. Udzielone wsparcie przyczyni się do wzrostu aspiracji zawodowych i/lub bezpieczeństwa zatrudnienia odbiorców. W ramach trwania Projektu zostanie zorganizowanych 27 cykli w 4 modułach tematycznych: Technologia cięcia strumieniem wodno - ściernym (łącznie 6 cykli), Programowanie i obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie (łącznie 8 cykli), Projektowanie inżynierskie CAD/CAM (łącznie 8 cykli), Kurs projektowania w Inventorze (łącznie 5 cykli). Dodatkowo uczestnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji z prowadzącymi szkolenia.

32 dofinansowania dla projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie. Gmina Bukowno ,01 PLN MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie: 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat: B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Gmina Bukowno Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ,01 PLN Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miejskiej Bukowno przez stworzenie nowoczesnej i kompleksowo wyposażonej Bukowieńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, zwiększenie napływu inwestycji do Gminy, stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy i nowych rodzajów działalności gospodarczej alternatywnych dla rolnictwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego przez aktywizowanie do zdobywania nowych umiejętności i zawodów związanych z nowymi inwestycjami, ochrona środowiska naturalnego, poprawa życia mieszkańców.

33 Pozyskanie przez Grupę Gumułka Euroedukacja dofinansowania dla projektu Profesjonalnie i zawodowo. Gmina Zawiercie ,00 PLN Sp. z o. o. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Gmina Zawiercie ,00 PLN Projekt jest skierowany do 160 mieszkańców pozostających bez zatrudnienia, którzy dzięki wsparciu uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Ma pomóc im w znalezieniu zatrudnienia. Oferuje szkolenia zawodowe takie jak: opiekunka do dziecka, kosmetyczka, pracownik biurowy, agent ochrony.

34 dofinansowania dla projektu Nowoczesność, postęp, integracja rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Powiat Gliwicki ,04 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Powiat Gliwicki ,04 PLN Projekt zostanie zrealizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania poprzez wdrożenie systemu wspomagania zarządzania. Nowoczesny system informacji pozwoli m.in. na: skrócenie dostępu do informacji przechowywanej w postaci tradycyjnych map papierowych oraz równocześnie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa zasobów, weryfikację czasu pracy personelu oraz tworzenie historii każdego pracownika co w dalszej kolejności zwiększy stopień bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Starostwie, wspomaganie pracy Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania.

35 dofinansowania dla projektu Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką. Gmina Lubliniec ,69 PLN VII Transport Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Lubliniec ,69 PLN Projekt przewiduje utworzenie połączenia drogowego stanowiącego kanał ruchu zbierający i rozprowadzający ruch pojazdów, głównie osobowych, generowany przez stale rozbudowujące się osiedla, bez konieczności wprowadzania tego ruchu na skrzyżowanie ulicy Lisowickiej (DK 11) i drogi powiatowej ulicy M.C. Skłodowskiej. Budowa ulicy ma na celu poprawę funkcjonalności infrastruktury drogowej Miasta Lubliniec poprzez skrócenie czasu dojazdu, zwłaszcza do terenów inwestycyjnych w okolicy ul. M.C. Skłodowskiej (stanowiących duży potencjał dla rozwoju mieszkalnictwa w Lublińcu) i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Lublińca.

36 dofinansowania dla projektu Sukces jest w zasięgu ręki tylko trzeba się dogadać. Centrum Edukacyjne Proteuss Agnieszka Przygodzka ,00 PLN PO KL VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Centrum Edukacyjne Proteuss Agnieszka Przygodzka Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,00 PLN Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców województwa śląskiego poprzez zwiększenie ich dostępności do bezpłatnych szkoleń językowych. Poprawa znajomości języka angielskiego oraz technik szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Wzrost konkurencyjności, adaptacyjności oraz mobilności na rynku pracy.

37 dofinansowania dla projektu Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta Kuźnia Raciborska w obrębie ulic Świerczewskiego i Działkowców. Gmina Kuźnia Raciborska ,00 PLN VII Transport Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Kuźnia Raciborska ,00 PLN W ramach tej inwestycji ma zostać przebudowanych 779 m drogi gminnej, w tym 5 skrzyżowań. Ponadto zaplanowano budowę 142 m utwardzonych poboczy i 319 m chodników oraz przebudowę 462 m chodników. Wybudowanych ma zostać też 11 miejsc postojowych, a 11 miejsc typu park & ride (miejsca przeznaczone na zostawienie auta, skąd dalej można poruszać się rowerem) zostanie przebudowanych. W planie jest również stworzenie zatok autobusowych. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Działkowców ma znacznie poprawić funkcjonalność i stan techniczny infrastruktury drogowej w gminie. Zwiększy się dzięki temu bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu.

38 dofinansowania dla projektu Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzędem - system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu. Powiat Strzelecki ,65 PLN RPO WO Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Powiat Strzelecki Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ,65 PLN Projekt stawia sobie za cel udostępnienie usług świadczonych przez samorząd powiatowy drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym, w szczególności mieszkańcom powiatu. Szeroki zakres tych usług (od informacyjnych po dwustronną interakcje) ułatwi znacznie kontakt z urzędem i pozwoli na składanie pism i wniosków w formie elektronicznej - a wiec z wybranego miejsca i o wybranej porze. Dodatkową wartością projektu jest zapewnienie poprawy sprawności i transparentności pracy urzędników.

39 dofinansowania dla projektu Termomodernizacja budynku nr 5 w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7, Etap I - docieplenie ,00 PLN IX Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,00 PLN Projekt obejmuje termomodernizację budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7 (etap I docieplenie), w tym roboty demontażowe i rozbiórkowe, wykopy i zasypki, termomodernizacja elewacji, docieplenie przyziemia wraz z izolacją przeciwwilgociową, kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz uszkodzonych ścianek kolankowych, wymianą wszystkich obróbek blacharskich i wymianą instalacji odgromowej zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.

40 dofinansowania dla projektu Termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Legionów 49, Etap I -docieplenie ,00 PLN IX Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,00 PLN Na remont budynku Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Legionów 49 złożą się w pierwszej kolejności: ocieplenie dachu wraz z całkowitą wymianą jego pokrycia, wymiana wszystkich okien oraz docieplenie elewacji wewnętrznej (od podwórza). Do termomodernizacji dachu wykorzystane zostaną materiały paroprzepuszczane, które zapewnią odpowiednią wentylację strychu.

41 dofinansowania dla projektu Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZGKiM, położonych przy ul. Kolejowej 23 z przeznaczeniem na lokale socjalne w Brzegu Dolnym. Gmina Brzeg Dolny ,83 PLN RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta ) 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Gmina Brzeg Dolny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ,83 PLN Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa obiektów biurowousługowych po dawnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie niewystarczającej bazy mieszkań socjalnych, jaką dysponuje Gmina Brzeg Dolny. Realizacja Projektu przyczyni się do wspierania osób o niższych dochodach i przeciwdziałaniu zjawisku ubóstwa w gminie, bowiem odbiorcami będą mieszkańcy Gminy Brzeg Dolny.

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych załącznik do uchwały nr 331 / 21 / V / 201 z dn. 12 marca 201 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH 2007 2013 LIPIEC 2015 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MIASTA TYCHY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 43-100 TYCHY TEL. 032 776 39 33 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!!

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!! KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!! Wypełniony poniżej formularz Karty przedsięwzięcia ma charakter przykładowy. Wszelkie dane zamieszczone w poniższej

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wykorzystanie środków RPO WSL 2007-2013 w POWIECIE MYSZKOWSKIM październik 2010 r. RPO WSL w subregionach Kwota dotacji przypadająca na 1 mieszkańca 900 zł 800

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista projektów wybranych do dofinansowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 1847 / 287 / III / 2009r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2009 roku Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie:

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT)

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) 1. Nowoczesne źródła energii - budowa farm słonecznych na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Strategia Uczelni w powiązaniu z kluczowymi inwestycjami regionalnymi. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02.

12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT - 14.12.2015 15.02. 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT (Południowy) 12.2.2. Infrastruktura kształcenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju Numer naboru: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 * Lista projektów, które uzyskały

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r.

Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe. Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Kontrakt Terytorialny Przedsięwzięcia priorytetowe Adam Hamryszczak Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. O czym będą mówił? 1. Czym jest Kontrakt Terytorialny? 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 819/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/2008/1.1.a

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo