Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:"

Transkrypt

1 dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza ,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Promocja inwestycyjna Gmina Dąbrowa Górnicza ,13 PLN Przedmiotem Projektu jest promocja potencjału gospodarczego miasta, jakim są tereny inwestycyjne zlokalizowane na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. Promocja terenów inwestycyjnych przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności oferty inwestycyjnej oraz wzrostu atrakcyjności terytorialnej gminy i regionu. Zintegrowane działania zmierzające do wyeksponowania potencjału inwestycyjnego gminy pozwolą na skuteczne pozyskanie inwestorów i wpłyną na wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie.

2 dofinansowania dla projektu Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza. Gmina Dąbrowa Górnicza ,30 PLN V Środowisko 4 Zarządzanie środowiskiem Gmina Dąbrowa Górnicza ,30 PLN Przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mapy akustycznej Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Mapa akustyczna opis stanu akustycznego danego obszaru wraz z jego graficznym ujęciem w postaci szeregu warstw informacyjnych na jednolitym podkładzie mapowym (w postaci mapy cyfrowej), dotyczących stanu aktualnego i prognozowanego, stanowiących podstawę do wyznaczenia obszarów zagrożonych i wskazywania środków i kierunków zmierzających do poprawy istniejącego klimatu akustycznego.

3 dofinansowania dla projektu Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi ,98 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ,98 PLN Przedmiotem Projektu jest zakup i wdrożenie kompleksowych systemów kartotekowego i przyzywowego, które mają na celu poprawę dostępności i podniesienie jakości wykonywanych usług medycznych w Poradni (Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej), które będą bezpośrednio skutkować poprawą stanu zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w obszarze służby zdrowia wynikające z niskiego poziomu informatyzacji świadczonych usług medycznych. Zaplanowana Inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego wypełnienia przez Poradnię zadań statutowych.

4 dofinansowania dla projektu Termorenowacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach. Gmina Mierzęcice ,98 PLN V Środowisko 3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Gmina Mierzęcice ,98 PLN Projekt zakłada kompleksową termorenowację Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach. W ramach projektu powstanie nowy system ciepłowniczy, który składać się będzie z energooszczędnej kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostaną ocieplone zewnętrzne ściany budynku oraz strop ostatniej kondygnacji, a także zostanie wymieniona instalacja wentylacji mechanicznej. Projekt wpłynie na poprawę środowiska i jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii budynku przedszkola.

5 dofinansowania dla projektu I etap budowy drogi gminnej ulicy Zjazdowej w Sadowiu. Gmina Mierzęcice ,53 PLN VII Transport 1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Mierzęcice ,53 PLN Głównym problemem jest brak komunikacji między ulicą Dworską a Wolności. Nowo powstała ulica, po ukończeniu drugiego etapu, docelowo będzie łączyć drogę powiatową S 4756 z drogą krajową DK 78. Wraz z rozbudową Portu Lotniczego w Pyrzowicach i związaną z tym strefą bezpośredniego oddziaływania na część gminy stają się konieczne inwestycje w rozbudowę sieci drogowej, która lepiej skomunikuje jej tereny oraz umożliwi mieszkańcom zagrożonego rejonu przez lotnisko, budowę domów na innych obszarach gminy. Nowa droga umożliwi w I etapie dojazd do działek budowlanych, a docelowo po II etapie lepiej skomunikuje tę część gminy z centrum i umożliwi powstanie nowych terenów budowlanych.

6 dofinansowania dla projektu Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec. Gmina Sosnowiec ,00 PLN V Środowisko 4 Zarządzanie środowiskiem Gmina Sosnowiec ,00 PLN Przedmiotem projektu jest opracowanie i wykonanie - w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - mapy akustycznej dla obszaru Gminy Sosnowiec wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych, jak także zakup oprogramowania, serwera oraz zestawu komputerowego z drukarką. W ramach projektu powstanie 1 mapa akustyczna, powierzchnia terenów objętych mapą akustyczną wyniesie 9106 ha. W wyniku realizacji projektu powstanie system zarządzania hałasem wspomagający działania związane z zachowaniem i poprawą stanu środowiska na obszarze Gminy Sosnowiec.

7 dofinansowania dla projektu Sprawny urząd Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów. Gmina Miasta Knurów ,05 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina Miasta Knurów ,05 PLN Projekt jest kontynuacją informatyzacji Gminy Knurów rozpoczętej wdrożeniem SEKAP. Inwestycja zakłada budowę zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) na potrzeby Urzędu Miasta Knurów wraz z zakupem niezbędnych serwerów, licencji na podpisy elektroniczne oraz oprogramowania. Inwestycja zakłada również zastosowanie instrumentu cross-financingu, w oparciu, o który dostarczona zostanie kompleksowa usługa w zakresie szkoleń dla pracowników Urzędu. Celem Projektu jest wzrost efektywności i jakości rozwijanych usług publicznych dzięki wprowadzeniu systemu wspomagania zarządzania na poziomie lokalnym - w Gminie Knurów.

8 dofinansowania dla projektu PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej. Powiat Gliwicki ,34 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Powiat Gliwicki i partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś ,34 PLN Projekt zlokalizowany jest w powiecie gliwickim w gminach Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Toszek, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Wielowieś oraz w mieście Gliwice na terenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Projekt obejmuje powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów) w postaci hotspotów, infokiosków, telecentrów (stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu). Celem powstania PIAP-ów jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie mieszkańcom powiatu gliwickiego oraz turystom powszechnego i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

9 dofinansowania dla projektu Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie ,04 PLN VIII Infrastruktura edukacyjna 1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie ,04 PLN Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa i remont na potrzeby Wydziału Teatru Tańca części budynku należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Obiekt jest zlokalizowany w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego. W wyniku realizacji Projektu zostanie przebudowanych i wyremontowanych 6 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni ok.727 m kw. Powierzchnia budynku objęta pracami to ok.1428 m kw. Przedsięwzięcie umożliwi nabór kolejnych roczników studentów oraz zapewni prawidłowe warunki kształcenia na tak specyficznej i wymagającej specjalności jak aktor teatru tańca. Projekt przyczyni się ponadto do zmiany wizerunku regionu jako typowo przemysłowego, wykorzystując oraz promując jego potencjał artystyczny oraz znaną i cenioną tradycję Bytomia w dziedzinie tańca współczesnego i dramatycznego.

10 dofinansowania dla projektu Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu ,27 PLN IX Zdrowie i rekreacja 1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,27 PLN Dostosowanie do wymogów sanitarno epidemiologicznych pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę. Realizacja Inwestycji przyczyni się ponadto do poprawy dostępności mieszkańców regionu do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w dostępie do infrastruktury zdrowotnej. W efekcie Projekt przyczynia się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

11 dofinansowania dla projektu e Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków. Gmina Radzionków ,61 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina Radzionków ,61 PLN Celem głównym Projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta w Radzionkowie. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Inwestycja obejmuje przede wszystkim zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu komputerowego. W Projekcie wykorzystano zasadę cross-financingu-wybrani pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi systemu egovernment.

12 dofinansowania dla projektu Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków. Gmina Radzionków ,30 PLN III Turystyka 3 Systemy informacji turystycznej Gmina Radzionków ,30 PLN Przedmiotem Projektu jest stworzenie systemu informacji turystycznej poprzez wykonanie platformy informatycznej (infokioski, strona internetowa, pozycjonowanie w google, filmy i panoramy internetowe, Bluetooth marketing oraz aplikacje na telefon i GPS), oznakowanie obszarów atrakcji turystycznych oraz stworzenie samoobsługowych punktów informacji turystycznej wykorzystujących technologię analogową (tj. stojaki wyposażone w materiały informacyjne i promocyjne oraz wkłady do gablot przystankowych). Realizacja Inwestycji przyczyni się do wykreowania nowego wizerunku Miasta Radzionków, a szerzej - województwa śląskiego, oraz będzie stanowić bodziec dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i powstawania nowych miejsc pracy.

13 dofinansowania dla projektu Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ,33 PLN IX Zdrowie i rekreacja 1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ,33 PLN Przedmiotem projektu jest zakup oraz instalacja 26 jednostek sprzętowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, mający na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, wzrost dostępności do profesjonalnej diagnostyki oraz poprawę bezpieczeństwa i stanu zdrowia mieszkańców miasta i regionu. Wdrożenie Projektu stanowi konsekwencję procesu modernizacji Szpitala. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w obszarze służby zdrowia oraz wyrównania różnic w dostępie do nowoczesnej diagnostyki medycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób, które z powodów ekonomicznych nie mogą korzystać z płatnych usług medycznych. Zaplanowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia wypełniania przez szpital zadań statutowych.

14 dofinansowania dla projektu Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Gmina Sosnowiec ,00 PLN PO IiŚ XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Gmina Sosnowiec Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 PLN Przedmiotem projektu jest budowa sali koncertowej z zapleczem, w którym znajdować się będą sale ćwiczeń dla uczniów oraz pomieszczenia na zbiorowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach projektu będą pełniły funkcję koncertową i służyć będą organizacji ogólnopolskich koncertów, przesłuchań, międzynarodowych konkursów muzycznych, audycji muzycznych oraz małych form scenicznych. Projekt budowy sali koncertowej w Sosnowcu ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej" oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski".

15 dofinansowania dla projektu Zakup podstawowych i specjalistycznych ambulansów na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach ,00 PLN PO IiŚ XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Ministerstwo Zdrowia ,00 PLN Opis Projektu: Projekt jest jednym z elementów kompleksowego programu inwestycyjnego, zmierzającego do poprawy funkcjonowania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, a w szczególności do skrócenia czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta lub na miejsce zdarzenia. Celem głównym projektu jest: 1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Województwa Śląskiego dzięki zachowaniu zasady tzw. złotej godziny uzyskanie pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia lub życia i co więcej umożliwi szybszy powrót do aktywności zawodowej. 2. Skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia.

16 dofinansowania dla projektu TECHNO-KAPITAŁ, czyli zainwestuj w swoją przyszłość! ,96 PLN PO KL VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,96 PLN Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Polski. Projekt został opracowany w oparciu o analizę problemów dotyczących osób pracujących z terenu województwa śląskiego oraz badanie ankietowe przeprowadzone przez Wnioskodawcę na reprezentatywnej grupie respondentów. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie umiejętności do potrzeb regionalnej gospodarki. Wnioskowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz mobilności na rynku pracy. Projekt ma przyczynić się do wzrostu kwalifikacji oraz zarobków. Wzrost umiejętności z pewnością będzie miał wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których, osoby biorące udział w projekcie, są zatrudnione.

17 dofinansowania dla projektu Akademia Przedsiębiorczego Naukowca ,88 PLN PO KL VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice ,88 PLN "Akademia Przedsiębiorczego Naukowca" to projekt realizowany w partnerstwie Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice" oraz Politechniki Śląskiej. Celem ogólnym projektu jest wzrost wyposażenia osób ze środowiska Politechniki Śląskiej w środki intelektualne i wolicjonalne potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out, wpływającej na wzrost poziomu i innowacyjności gospodarki oraz wzrost poziomu współpracy sfery nauki i biznesu. Adresatami szkoleń są: studenci, absolwenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej. Uczestnicy mają możliwość udziału w 3 modułach szkoleniowych, w których mogą pogłębić swoją wiedzę m.in. w zakresie komercjalizacji pomysłu, podstaw przedsiębiorczości, finansów przedsiębiorstw, marketingu oraz tworzenia profesjonalnego biznes planu.

18 dofinansowania dla projektu Własna firma Twoją drogą do sukcesu ,83 PLN PO KL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,83 PLN Projekt "Własna firma Twoją drogą do sukcesu" ma na celu dofinansowanie 20 nowopowstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych na terenie województwa śląskiego. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe oraz doradcze zarówno w trakcie zakładania działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia. Projekt skierowany jest do kobiet, osób do 25 oraz powyżej 45 roku życia spełniających dodatkowo kryteria szczegółowe. Zakwalifikowani uczestnicy projektu mogą ubiegać się o otrzymanie do 37 tysięcy złotych dofinansowania na zakup środków trwałych oraz o półroczne wsparcie pomostowe. Osoby przystępujące do projektu uzyskają pełne wsparcie szkoleniowe i doradcze.

19 dofinansowania dla projektu Nowe boisko nowe perspektywy remont boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Magdalena w Tychach szansą na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla ,14 PLN IX Zdrowie i rekreacja 3 Lokalna infrastruktura sportowa Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" ,14 PLN Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Magdalena w Tychach. W ramach jednego kontraktu z wykonawcą zostaną przeprowadzone roboty budowlane oraz będzie dostarczone wyposażenie boiska. Dzięki Projektowi nastąpi poprawa dostępności, podniesienie jakości i warunków korzystania z lokalnej infrastruktury sportowej. Celem ogólnym Projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną, głównie mieszkańców osiedla Magdalena w Tychach oraz sąsiednich osiedli.

20 dofinansowania dla projektu Budowa i wyposażenie Laboratorium Bionanotechnologii i Biodiagnostyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ,06 PLN MRPO I Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ,06 PLN Projekt jest realizowany dla potrzeb naukowo dydaktycznych kierunku Fizyka Medyczna Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W nowym laboratorium znajdą się cztery pracownie do celów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych: pracownia obrazowania magnetyczno-rezonansowego, pracownia preparatyki próbek biologicznych, pracownia bioenergetyki oraz pracownia mikroskopii sił atomowych i rentgenowskiej. Po przeprowadzeniu prac budowlanych pracownie zostaną wyposażone w sprzęt m.in. mikroskop optyczno-fluorescencyjny, spektrometr fluorescencyjny i dydaktyczny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego oraz analizator kulometryczny.

21 dofinansowania dla projektu Wdrożenie nowoczesnej technologii w procesie projektowania i wytwarzania precyzyjnych modeli szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej przez firmę PROFILEX Jerzy Malicki z Chorzowa ,30 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP PROFILEX Jerzy Malicki Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,30 PLN Zakup nowoczesnej maszyny działającej w technologii RPS (Rapid Prototyping Systems), służącej do projektowania oraz wytwarzania modeli wykorzystywanych głównie w branży jubilerskiej do produkcji seryjnej i jednostkowej. Celem działania jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności.

22 dofinansowania dla projektu Rewitalizacja w Tychach - Pasaż Kulturalny Andromeda położony w Tychach przy Placu Baczyńskiego. Gmina Miasta Tychy ,00 PLN VI Zrównoważony rozwój miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: Rewitalizacja JESSICA Gmina Miasta Tychy ,00 PLN Celem działania jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Pasaż Kultury Andromeda, objęty programem rewitalizacji, mieścił będzie galerię sztuki, małą salę kinową, kawiarnię, klub muzyczny. Organizowane w nim będą koncerty, wystawy, wernisaże, małe pokazy filmowe i prelekcje oraz spotkania z osobistościami kultury i sztuki.

23 dofinansowania dla projektu Budowa obiektu restauracyjnego Leśna Perła w Rudzińcu przez firmę PPHU HURTDETAL Henryk Buchta w celu wypełnienia luki w infrastrukturze turystycznej regionu. PPHU HURT DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Henryk Buchta ,40 PLN III Turystyka Działanie: 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego PPHU HURT-DETAL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI Henryk Buchta Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,40 PLN Przedmiotem projektu jest budowa obiektu restauracyjnego "Leśna Perła" w Rudzińcu o powierzchni użytkowej 1944,03 m2. Celem działania jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu budowy, przebudowy i remontu bazy noclegowej oraz gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

24 dofinansowania dla projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Rudy Śląskiej poprzez uruchomienie 3 gwiazdkowego hotelu: Centrum Biznesu Hotelowo Konferencyjno Szkoleniowo Rekreacyjne. Faktoria Sp. z o. o ,07 PLN III Turystyka Działanie: 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego Faktoria Sp. z o. o. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,07 PLN Planowana inwestycja, polega na uruchomieniu 3 gwiazdkowego hotelu w Rudzie Śląskiej: Centrum Biznesu Hotelowo Konferencyjno Szkoleniowo Rekreacyjne. Projekt polega na adaptacji budynku na cele hotelowe oraz zakupie niezbędnego wyposażenia. W wyniku realizacji projektu Faktoria Sp. z o. o., rozszerzy swoją działalność o prowadzenie 3gwiazdkowego hotelu w Rudzie Śląskiej, jednocześnie wypełniając lukę w ofercie turystycznej miasta.

25 dofinansowania dla projektu Ku pełni zdrowia kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach. Gmin Kuźnia Raciborska ,87 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Gmina Kuźnia Raciborska ,87 PLN Celem Projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego poprzez dostosowanie ośrodków zdrowia w Gminie Kuźnia Raciborska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 213, poz z późn. zm.). Osiągnięcie tego celu uchroni Gminę przed zamknięciem ośrodków zdrowia, jako niespełniających wymogów Rozporządzenia.

26 dofinansowania dla projektu Program Zero Barier dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ,43 PLN IX Zdrowie i rekreacja 2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ,43 PLN Przedmiotem Projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej mającej na celu podniesienie jakości i dostępności wykonywanych podstawowych usług medycznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Beneficjentem Projektu jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, a dokładniej, Przychodnia RejonowoSpecjalistyczna nr 9, która znajduje się w strukturach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

27 dofinansowania dla projektu Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach ,44 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego w Katowicach ,44 PLN Celem projektu jest udostępnienie Internetu hospitalizowanym pacjentom, pacjentom leczonym ambulatoryjnie oraz osobom odwiedzającym eliminując tzw. wykluczenie cyfrowe podczas pobytu w szpitalu. Sygnał Internet dostarczony będzie do 175 sal chorych oraz do 17 punktów w ciągach komunikacyjnych. Realizacja polegać będzie na ustawieniu na każdym z 14 oddziałów, izbie przyjęć, poczekalni do poradni specjalistycznych i w holu głównym stacjonarnych infokiosków oraz wyposażenie oddziałów szpitala w 14 sztuk specjalnie dostosowane do pacjentów leżących mobilnych przyłóżkowych infokiosków.

28 dofinansowania dla projektu Wzmocnienie potencjału poprzez doposażenie w aparaturę specjalistyczną Parku Naukowo Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o ,00 PLN I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 1.3 Transfer technologii i innowacji Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o ,00 PLN Realizacja projektu pozwoli na dokonanie zakupu nowoczesnego ramienia pomiarowego oraz centrum tokarsko - frezarskiego.

29 dofinansowania dla projektu SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gmina Radzionków. Gmina Radzionków ,66 PLN II Społeczeństwo informacyjne 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Gmina Radzionków ,66 PLN Projekt obejmuje budowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy Radzionków. Realizacja projektu znacznie wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyni się do wyrównania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE. Zapewniony zostanie powszechny, szybki dostęp do Internetu, wykorzystane zostaną nowe Technologie Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej oraz rozwój eusług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli i poprawa efektywności pracy administracji samorządowej.

30 dofinansowania dla projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Bielsko - Biała, poprzez remont restauracji Teatralnej oraz uruchomieniu hotelu Hetman, będącego uzupełnieniem oferty turystycznej firmy GASTROMAR. PHU GASTROMAR Zbigniew Marczewski ,00 PLN III Turystyka 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego PHU GASTROMAR Zbigniew Marczewski Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ,00 PLN Projekt zakłada wyremontowanie budynku, gdzie na parterze znajdować się będzie restauracja. Natomiast pomieszczenia na kolejnych piętrach zostaną przekształcone w pokoje hotelowe. Obiekt będzie całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu.

31 dofinansowania dla projektu EURO-TECH, czyli dołącz do najlepszych! ,54 PLN PO KL VII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i i przedsiębiorstw w regionie Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice ,54 PLN Celem Projektu jest wyposażenie 324 Uczestników Projektu w wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do obsługi nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego oraz maszyn i urządzeń. Udzielone wsparcie przyczyni się do wzrostu aspiracji zawodowych i/lub bezpieczeństwa zatrudnienia odbiorców. W ramach trwania Projektu zostanie zorganizowanych 27 cykli w 4 modułach tematycznych: Technologia cięcia strumieniem wodno - ściernym (łącznie 6 cykli), Programowanie i obsługa obrabiarki sterowanej numerycznie (łącznie 8 cykli), Projektowanie inżynierskie CAD/CAM (łącznie 8 cykli), Kurs projektowania w Inventorze (łącznie 5 cykli). Dodatkowo uczestnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji z prowadzącymi szkolenia.

32 dofinansowania dla projektu Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie. Gmina Bukowno ,01 PLN MRPO Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie: 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat: B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Gmina Bukowno Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ,01 PLN Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miejskiej Bukowno przez stworzenie nowoczesnej i kompleksowo wyposażonej Bukowieńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, zwiększenie napływu inwestycji do Gminy, stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy i nowych rodzajów działalności gospodarczej alternatywnych dla rolnictwa, poprawa jakości kapitału ludzkiego przez aktywizowanie do zdobywania nowych umiejętności i zawodów związanych z nowymi inwestycjami, ochrona środowiska naturalnego, poprawa życia mieszkańców.

33 Pozyskanie przez Grupę Gumułka Euroedukacja dofinansowania dla projektu Profesjonalnie i zawodowo. Gmina Zawiercie ,00 PLN Sp. z o. o. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Gmina Zawiercie ,00 PLN Projekt jest skierowany do 160 mieszkańców pozostających bez zatrudnienia, którzy dzięki wsparciu uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Ma pomóc im w znalezieniu zatrudnienia. Oferuje szkolenia zawodowe takie jak: opiekunka do dziecka, kosmetyczka, pracownik biurowy, agent ochrony.

34 dofinansowania dla projektu Nowoczesność, postęp, integracja rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Powiat Gliwicki ,04 PLN II Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Powiat Gliwicki ,04 PLN Projekt zostanie zrealizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania poprzez wdrożenie systemu wspomagania zarządzania. Nowoczesny system informacji pozwoli m.in. na: skrócenie dostępu do informacji przechowywanej w postaci tradycyjnych map papierowych oraz równocześnie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa zasobów, weryfikację czasu pracy personelu oraz tworzenie historii każdego pracownika co w dalszej kolejności zwiększy stopień bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Starostwie, wspomaganie pracy Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania.

35 dofinansowania dla projektu Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką. Gmina Lubliniec ,69 PLN VII Transport Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Lubliniec ,69 PLN Projekt przewiduje utworzenie połączenia drogowego stanowiącego kanał ruchu zbierający i rozprowadzający ruch pojazdów, głównie osobowych, generowany przez stale rozbudowujące się osiedla, bez konieczności wprowadzania tego ruchu na skrzyżowanie ulicy Lisowickiej (DK 11) i drogi powiatowej ulicy M.C. Skłodowskiej. Budowa ulicy ma na celu poprawę funkcjonalności infrastruktury drogowej Miasta Lubliniec poprzez skrócenie czasu dojazdu, zwłaszcza do terenów inwestycyjnych w okolicy ul. M.C. Skłodowskiej (stanowiących duży potencjał dla rozwoju mieszkalnictwa w Lublińcu) i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Lublińca.

36 dofinansowania dla projektu Sukces jest w zasięgu ręki tylko trzeba się dogadać. Centrum Edukacyjne Proteuss Agnieszka Przygodzka ,00 PLN PO KL VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Centrum Edukacyjne Proteuss Agnieszka Przygodzka Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,00 PLN Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców województwa śląskiego poprzez zwiększenie ich dostępności do bezpłatnych szkoleń językowych. Poprawa znajomości języka angielskiego oraz technik szybkiego zapamiętywania i uczenia się. Wzrost konkurencyjności, adaptacyjności oraz mobilności na rynku pracy.

37 dofinansowania dla projektu Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta Kuźnia Raciborska w obrębie ulic Świerczewskiego i Działkowców. Gmina Kuźnia Raciborska ,00 PLN VII Transport Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Kuźnia Raciborska ,00 PLN W ramach tej inwestycji ma zostać przebudowanych 779 m drogi gminnej, w tym 5 skrzyżowań. Ponadto zaplanowano budowę 142 m utwardzonych poboczy i 319 m chodników oraz przebudowę 462 m chodników. Wybudowanych ma zostać też 11 miejsc postojowych, a 11 miejsc typu park & ride (miejsca przeznaczone na zostawienie auta, skąd dalej można poruszać się rowerem) zostanie przebudowanych. W planie jest również stworzenie zatok autobusowych. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Działkowców ma znacznie poprawić funkcjonalność i stan techniczny infrastruktury drogowej w gminie. Zwiększy się dzięki temu bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu.

38 dofinansowania dla projektu Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzędem - system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu. Powiat Strzelecki ,65 PLN RPO WO Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Powiat Strzelecki Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ,65 PLN Projekt stawia sobie za cel udostępnienie usług świadczonych przez samorząd powiatowy drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym, w szczególności mieszkańcom powiatu. Szeroki zakres tych usług (od informacyjnych po dwustronną interakcje) ułatwi znacznie kontakt z urzędem i pozwoli na składanie pism i wniosków w formie elektronicznej - a wiec z wybranego miejsca i o wybranej porze. Dodatkową wartością projektu jest zapewnienie poprawy sprawności i transparentności pracy urzędników.

39 dofinansowania dla projektu Termomodernizacja budynku nr 5 w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7, Etap I - docieplenie ,00 PLN IX Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,00 PLN Projekt obejmuje termomodernizację budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7 (etap I docieplenie), w tym roboty demontażowe i rozbiórkowe, wykopy i zasypki, termomodernizacja elewacji, docieplenie przyziemia wraz z izolacją przeciwwilgociową, kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz uszkodzonych ścianek kolankowych, wymianą wszystkich obróbek blacharskich i wymianą instalacji odgromowej zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.

40 dofinansowania dla projektu Termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Legionów 49, Etap I -docieplenie ,00 PLN IX Zdrowie i rekreacja 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ,00 PLN Na remont budynku Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy ul. Legionów 49 złożą się w pierwszej kolejności: ocieplenie dachu wraz z całkowitą wymianą jego pokrycia, wymiana wszystkich okien oraz docieplenie elewacji wewnętrznej (od podwórza). Do termomodernizacji dachu wykorzystane zostaną materiały paroprzepuszczane, które zapewnią odpowiednią wentylację strychu.

41 dofinansowania dla projektu Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZGKiM, położonych przy ul. Kolejowej 23 z przeznaczeniem na lokale socjalne w Brzegu Dolnym. Gmina Brzeg Dolny ,83 PLN RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta ) 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Gmina Brzeg Dolny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ,83 PLN Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa obiektów biurowousługowych po dawnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie niewystarczającej bazy mieszkań socjalnych, jaką dysponuje Gmina Brzeg Dolny. Realizacja Projektu przyczyni się do wspierania osób o niższych dochodach i przeciwdziałaniu zjawisku ubóstwa w gminie, bowiem odbiorcami będą mieszkańcy Gminy Brzeg Dolny.

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa Szczegółowy budżet RPO WSL na lata 27213 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 27 213 Katowice, listopad

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo