ROZDZIAŁ 1 KAPITAŁ ZAGRANICZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 1 KAPITAŁ ZAGRANICZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Elżbieta Zalesko ROZDZIAŁ 1 KAPITAŁ ZAGRANICZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzenie Postępująca integracja i globalizacja gospodarki powoduje wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Polskie przedsiębiorstwa, aby mogły jej sprostać muszą oferować nowe i nowoczesne produkty i usługi, charakteryzujące się dobrą jakością oraz wysokim poziomem zaawansowania technicznego. W opracowaniu podjęto problem innowacyjności polskiej gospodarki. W rankingu Komisji Europejskiej, oceniającym innowacyjność krajowych gospodarek, w 2007 r. Polska znalazła się na 32 miejscu, wśród 38 gospodarek. Wskaźnik innowacyjności - tworzony na podstawie 25 kryteriów 1 - w odniesieniu do polskiej gospodarki, w skali od 0 do 1, wyniósł 0,24. Polska wyprzedziła tylko takie kraje, jak: Węgry, Bułgarię, Łotwę, Rumunię i Turcję. W latach wskaźnik dla Polski wyniósł odpowiednio 0,21, 0,21, 0,22, oraz 0,23, podczas gdy dla UE-27 co roku wynosił on 0,45 (European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, 2008, p. 5, 51). Można przypuszczać, że o pozycji Polski w rankingu Komisji Europejskiej decydował stosunkowo niski poziom innowacyjności sektora przedsiębiorstw przemysłowych. Udział podmiotów innowacyjnych w tej grupie przedsiębiorstw w latach wyniósł 17,1%, a w okresie od 2002 roku do 2004 r. 26,6%. Średnia dla państw Unii Europejskiej kształtowała się natomiast na poziomie 51% w latach (UE-15) i 41,5% w okresie (UE 27). Wyższym poziomem innowacyjności charakteryzują się firmy zaliczane do grupy średnich i dużych (powyżej 49 zatrudnionych). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w tej grupie podmiotów wynosił dla lat , oraz odpowiednio 33,1%, 45,6% oraz 41,5%, tzn. był wyższy niż dla przedsiębiorstw ogółem. Tendencję wzrostową obserwuje się także w przedsiębiorstwach sfery usługowej. Innowacyjność tej grupy podmiotów wzrosła z poziomu 16% w okresie , do 22% w latach , jednak w porównaniu z krajami UE była niższa. W UE-15 wskaźnik innowacyjności kształtował się w latach na poziomie 36%, a w UE-27 w okresie od 2002 r. do 2004 r. wyniósł 37%. Z danych GUS wynika, że w latach udział przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe lub unowocześnione produkty lub procesy produkcyjne w przemyśle wyniósł 42,5%, a w sektorze usług 37,7% (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , 2007, s. 9-13). Niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest spowodowany sytuacją finansową firm, tzn. brakiem własnych środków i ograniczonymi możliwościami dostępu do 1 Wskaźniki te podzielono na 5 kategorii wyznaczających różne wymiary poziomu innowacyjności w danym kraju, należą do nich: warunki strukturalne decydujące o potencjale innowacyjnym (np. liczba absolwentów szkół wyższych na 1000 osób w wieku lat, liczba osób z wyższym wykształceniem), warunki tworzenia wiedzy - poziom inwestycji w badania i rozwój, innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach (np. wydatki na IT, obecność kapitału typu venture capital), działanie sektorów gospodarki związanych z nowymi technologiami (np. procent zatrudnionych w tych branżach, eksport nowoczesnych technologii) oraz prawo własności intelektualnej (Szerzej: European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, 2008, p. 6-9).

2 8 Elżbieta Zalesko zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie typu venture capital. W związku z powyższym w pracy zostanie zweryfikowana hipoteza, że jednym z podstawowych warunków poprawy innowacyjności krajowych przedsiębiorstw jest napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). BIZ 2 są współcześnie jednym z najważniejszych kanałów międzynarodowego transferu nowoczesnej technologii. Korporacje transnarodowe, zakładając filię za granicą wyposażają ją, oprócz środków finansowych, w nowoczesną technologię, kadrę, doświadczenie oraz wiedzę. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ BIZ na zdolność podmiotów z udziałem kapitału obcego do generowania innowacji produktowych, wprowadzania do produkcji nowych lub ulepszonych produktów w porównaniu z podmiotami krajowymi. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki Wyczerpują się dotychczasowe możliwości wzrostu gospodarczego Polski, takie jak: relatywnie niskie koszty pracy, dostępność tanich surowców, korzystne położenie geograficzne czy akcesję do UE. W związku z tym należy poszukiwać nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Tendencje rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że trwały rozwój w perspektywie krótko- i średnioterminowej może zapewnić budowanie przewagi opartej na wiedzy i innowacjach. Innowacyjność staje się jedną z głównych determinant konkurencyjności gospodarki (Gulda, Lubos, 2008). Pojęcia innowacji jako pierwszy użył J. A. Schumpeter, przez którą rozumiał on: wprowadzenie do produkcji nowych produktów oraz wzbogacenie istniejących produktów o nową jakość; wprowadzenie nowych albo udoskonalonych metod i technologii produkcji; wejście na nowe rynki zbytu, zastosowanie nowych metod sprzedaży dóbr, sposobów dystrybucji lub zaopatrzenia; zastosowanie do produkcji nowych surowców lub półfabrykatów, lub wprowadzenie nowej organizacji produkcji (Schumpeter, 1960, s. 17). 3 Innowacje mogą być dzielone na (Oslo Manual, 2005, p , Avermaete, Viaene, Morgan, Crawford, 2003, p. 8-17): Innowacje produktowe - związane są z ulepszeniem oferowanych wcześniej produktów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia, albo z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo nowych towarów lub usług. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkowników, czy też innych cech funkcjonalnych. Innowacje procesowe - to wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji lub dostaw. Innowacje marketingowe - polegające na zastosowaniu nowej metody marketin- 2 BIZ dotyczą przepływów finansowych obejmujących: zakup netto (wartość zakupu pomniejszona o sprzedaż) udziałów, pożyczek i instrumentów dłużnych (np. obligacji), instrumentów rynku pieniężnego oraz pochodnych instrumentów finansowych, dokonywanych przez podmioty danego kraju w przedsiębiorstwach zagranicznych; udział w reinwestowanych zyskach przedsiębiorstwa inwestowania zagranicznego; wartość netto pożyczek udzielonych przez inwestora bezpośredniego wewnątrz formy (OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Third Edition, OECD, 1999). 3 Natomiast w Oslo Manual, który stanowi powszechnie przyjęty międzynarodowy standard metodologiczny stosowany aktualnie we wszystkich krajach prowadzących badania statystyczne innowacji, pod pojęciem, których rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego bądź znacząco udoskonalonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, usługi, procesu, marketingu, czy organizacji. Istotą tego procesu jest wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, tzn. zaoferowanie nowego produktu na rynku lub zastosowanie nowego procesu, nowatorskich metod marketingowych albo nowej organizacji w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (Oslo Manual, 2005, p ).

3 Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw 9 gowej, na którą mogą składać się zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, promocji, pozycjonowaniu, w polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającym z przyjęcia nowej strategii marketingowej firmy. Innowacje organizacyjne wiążące się z zastosowaniem nowej metody organizacji działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie, nowej organizacji miejsc pracy, czy też relacji zewnętrznych. Innowacje produkcyjne dotyczą przede wszystkim produktów, usług i pomysłów. Zmiany mogą pojawiać się w technologii produkcji, czy infrastrukturze są to innowacje procesowe, lub w eksploatacji nowych obszarów terytorialnych i penetracji nowych segmentów rynku, jeśli firma wprowadza innowacje marketingowe. Natomiast zmiany organizacyjne dotyczą takich dziedzin, jak: marketing, administracja, zarządzanie, polityka kadrowa oraz zaopatrzenie i sprzedaż. Innowacje mogą zatem pojawiać się w kilku obszarach, które przedstawiono na Rysunku 1. W wąskim ujęciu innowacja jest wynalazkiem, który znajduje określone wykorzystanie. W szerokim ujęciu może być ona utożsamiana z procesem zarządzania, obejmującym takie czynności, które prowadzą do tworzenia, rozwijania i wprowadzania nowych wartości w produktach lub nowych połączeń środków i zasobów, które są nowością dla tworzącego lub wprowadzającego podmiotu gospodarczego. W takim podejściu innowacje stanowić będą również procesy przenoszenia tych wartości na istniejących bądź nowych partnerów rynkowych (Niedzielski, Rychlik, 2006, s. 21). Rysunek 1. Obszary innowacji Innowacja produktowa dobro usługa Innowacja procesowa technologia infrastruktura pomysł Innowacja organizacyjna marketing zaopatrzenie i sprzedaż administracja zarządzanie Innowacja marketingowa eksploatacja nowych obszarów terytorialnych penetracja nowych segmentów rynku polityka kadrowa Źródło: Niedzielski, Rychlik, (2006), s. 34 Wprowadzenie nowości może być wynikiem własnej działalności badawczo-

4 10 Elżbieta Zalesko rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi firmami i instytucjami. Mogą być one także efektem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej lub materialnej. W pierwszym przypadku przedsiębiorstwo może nabyć patenty, know-how, oprogramowanie, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, szkoleniowym, organizacyjnym, i inne, natomiast w drugim przypadku będą to maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , 2007, s. 9). W latach zaobserwowano pozytywne zmiany w strukturze produkcji w Polsce. Jak wynika z Tabeli 1 w analizowanym okresie wzrósł udział: produktów wysokiej techniki z 3,3% w 1995 roku do 5,6% w 2000 roku, średnio-wysokiej techniki odpowiednio z 24,4% do 34%, a średnio-niskiej techniki z 13,8% do 21,3%. Zmalała natomiast produkcja wyrobów niskiej techniki z 58,5% do 39,1%. Od 2001 r. obserwowano wahania udziału produktów wysokiej i średnio wysokiej techniki, w efekcie ich udział w produkcji w 2006 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie 4,9% i 26,7% produkcji sprzedanej. W całym analizowanym okresie rósł udział dóbr średnio-wysokiej techniki. W 2000 roku ich udział w produkcji był najwyższy i wyniósł 34%, a w kolejnych latach zaczął maleć, osiągając w 2006 r. udział 26,7% produkcji sprzedanej ogółem. W latach zwiększało się znaczenie produktów średnio-niskiej techniki, natomiast malał udział dóbr niskiej techniki w produkcji sprzedanej ogółem (z ok. 70% w 1995 r. do ok. 30% w 2006 r.). Biorąc pod uwagę strukturę własnościową można zauważyć, że jest to w dużej mierze zasługą przedsiębiorstw niebędących własnością państwa. Wyższą innowacyjnością charakteryzowały się przedsiębiorstwa prywatne, zwłaszcza te, w których udziałowcem były podmioty zagraniczne. W tych ostatnich nastąpił blisko dwukrotny wzrost produktów wysokiej techniki, do 50% wzrosła produkcja wyrobów średnio-wysokiej techniki, a zmalała produktów niskiej techniki z 67,9% w 1995 roku do 27,0% w roku W przedsiębiorstwach państwowych w tym samym czasie zachodziły zmiany w przeciwnym kierunku: wzrastał udział produkcji niskiej techniki, w 1999 roku osiągając 70,3% produkcji ogółem, a nie zmieniał się udział lub nawet zmniejszał się w pozostałych grupach, czyli wysokiej, średnio wysokiej oraz średnio niskiej techniki. Lata przyniosły zmianę tej tendencji: spadł udział produktów wysokiej i średnio wysokiej techniki, zarówno ogółem w całej gospodarce, jak i w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Pomimo to, przedsiębiorstwa będące własnością inwestorów zagranicznych nadal posiadały korzystniejszą strukturę produkcji z punktu widzenia zaawansowania technologicznego niż podmioty sektora publicznego (Tabela 1). Tabela 1. Struktura produkcji sprzedanej w Polsce w latach wg zaawansowania technologicznego Wyszczególnienie W odsetkach Ogółem Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Wysoka technika 3,3 3,9 4,1 5,6 4,8 5,4 5,1 4,5 4,5 4,9 Średnio-wysoka technika 24,4 25,2 25,8 34,0 22,6 21,2 23,4 25,6 26,1 26,7 Średnio-niska technika 13,8 14,5 15,2 21,3 30,8 29,8 30,1 31,3 32,1 32,5 Niska technika 58,5 56,3 54,9 39,1 41,9 43,6 41,5 38,6 37,3 35,9 Sektor publiczny Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Wysoka technika 2,8 2,8 3,2 3,9 4,2 3,6 3,2 3,2 3,4 3,6 Średnio-wysoka technika 25,2 19,0 16,8 25,5 21,3 21,3 22,9 23,7 26,7 25,6 Średnio-niska technika 14,1 9,1 9,7 9,2 47,7 50,4 55,2 56,8 54,2 59,5 Niska technika 57,8 69,1 70,3 61,4 26,8 24,7 18,7 16,3 15,7 11,3

5 Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw 11 Sektor prywatny Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Wysoka technika 4,2 4,4 4,4 6,3 4,9 5,6 5,3 4,7 4,6 5,0 Średnio-wysoka technika 23,1 27,9 29,2 37,2 22,8 21,2 23,4 25,8 26,0 26,8 Średnio-niska technika 13,3 16,5 17,3 23,3 27,5 26,8 26,7 28,3 30,0 30,0 Niska technika 59,4 51,2 49,1 33,3 44,8 46,4 44,5 41,2 39,4 38,2 w tym własność zagraniczna Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Wysoka technika 5,6 9,0 7,5 9,9 6,2 9,3 7,8 6,5 5,8 7,1 Średnio-wysoka technika 16,2 32,1 33,2 50,0 36,5 35,8 38,9 42,5 43,0 42,8 Średnio-niska technika 10,3 13,3 14,0 13,2 16,6 18,0 19,2 19,2 19,6 20,8 Niska technika 67,9 45,6 45,3 27,0 40,7 36,9 34,1 31,8 31,6 29,3 Źródło: opracowano na podstawie: Nauka i technika w 2000 roku, (2002), s ; Nauka i technika w 2002 roku, (2004), s. 162; Nauka i technika w 2006 roku, (2007), s Jak wynika z Tabeli 2 w latach nastąpiły również zmiany w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu. Wzrósł udział wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem z 20,1% w 1997 r. do ok. 22% w 2005 r., natomiast w przypadku sekcji Przetwórstwo przemysłowe z ok. 21% do ponad 25%. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw uzależniony był od ich wielkości. Największą innowacyjnością charakteryzowała się grupa wielkich przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 2000 osób, a najniższą małe podmioty gospodarcze. Najczęściej wprowadzane były innowacje produktowe (w latach niemal co trzecie udoskonalenie dotyczyło produktu, a w latach co czwarte). Na kolejnych miejscach znalazły się innowacje procesowe (odpowiednio 25% i 14,2%) oraz innowacje organizacyjne (24% w pierwszym okresie i 13,3% w drugim). Biorąc pod uwagę rozmiary zatrudnienia można zauważyć, że ten czynnik ma również wpływ na rodzaj wprowadzanych innowacji. W przedsiębiorstwach małych dominowały zmiany organizacyjne, zwłaszcza w okresie lat (Weresa, 2002, s. 117). Tabela 2. Produkcja sprzedana wyrobów nowych i zmodernizowanych w przemyśle w latach (ceny bieżące) Wyszczególnienie Wyroby, których produkcję uruchomiono w latach W % produkcji sprzedanej wyrobów Ogółem 20,1 21,3 18,0 16,7 20,9 21,8 W tym przetwórstwo przemysłowe 20,9 24,7 20,8 19,1 23,8 25,1 Źródło: opracowano na podstawie: Nauka i technika w 2000 r. (2002), s. 117; Nauka i technika w 2002 r., (2004), s. 113; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, (2007), s Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że Polska charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności w porównaniu z innymi krajami UE. Jednak z analizy danych statystycznych wynika, że w latach obserwowano w kraju wzrost udziału produktów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej ogółem. Szczególnie korzystne zmiany zachodziły w strukturze produkcji przedsiębiorstw z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego oraz z kapitałem mieszanym, co może świadczyć o wyższym poziomie innowacyjności tej grupy podmiotów.

6 12 Elżbieta Zalesko Innowacyjność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego Większość koncepcji teoretycznych wyjaśniających zjawisko napływu inwestycji zagranicznych w formie bezpośredniej zakłada, że inwestor dysponuje przewagą w sferze technologii wytwarzania, marketingu i organizacji pracy. Może być ona wykorzystywana również bezpośrednio - stymulując kreowanie innowacji w firmach z udziałem kapitału zagranicznego działających w kraju inwestycji. W procesie tworzenia nowych rozwiązań w firmach narodowych wykorzystywane mogą być wyniki działalności B+R prowadzonej w firmie macierzystej (nieznane na rynku lokalnym). Nie oznacza to, że nie dokonuje on wydatków na te cele, a wręcz przeciwnie. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego w Polsce ponosiły wyższe nakłady na działalność innowacyjną, niż sektora publicznego. Wydatki przedsiębiorstw będących własnością zagraniczną i mieszaną w 2000 roku wyniosły 68,97% wydatków sektora prywatnego oraz 46,31% wydatków ogółem, w 2002 r. było to odpowiednio ok. 80% i 65,3%, a w 2006 r. 65,43% i 57,44%. W strukturze wydatków znaczną część stanowił zakup maszyn i urządzeń, w tym z importu. Ponadto firmy inwestowały w działalność B+R, zakup gotowej technologii, szkolenia personelu i marketing (Tabela 3). W związku z tym, że inwestor dysponuje większym potencjałem technologicznym w określonej dziedzinie, wynikającym z akumulacji technologii dokonanej w okresach wcześniejszych, innowacje kreowane w filiach mogą być unikatowe na skalę światową (Weresa, 2002, s. 40). Tabela 3. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle wg rodzajów działalności innowacyjnej oraz sektorów i form własności (ceny bieżące) Wyszczególnienie Ogółem Działalność B+R Zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw W tym Nakłady inwestycyjne na: W tym z importu Maszyny i urządzenia techniczne Budynki i budowle Szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną Marketing dotyczący nowych i zmodernizowanych wyrobów W milionach złotych Ogółem ,9 1413,0 604,0 5729, ,1 81,8 446, ,1 2828,7 349,0 7654,7 3448,8 1923,6 158,8 493, ,7 1570,0 296,9 6601,8 3131,9 2742,0 135,3 392, ,1 1287,0 413,5 8692,1 4494,4 2778,7 26,7 208, ,1 1516,7 337,6 9743, ,5 41,6 294,6 Sektor publiczny Sektor prywatny Własność krajowa Własność zagraniczna Własność mieszana a b c a b c a b c a b c a b c 4020,1 2534,1 2021,6 8214, ,5 2548,8 2267,0 5025,9 2361,4 5479,7 4864,7 3304,4 3567,4 4646,0 576,1 404,2 274,6 993,9 882,7 1242,1 307,3 292,1 379,7 187,8 264,5 347,5 498,8 326,2 514,9 143,0 125,1 202,9 153,9 288,3 832,4 49,9 23,9 301,9 41,9 68,3 183,3 62,1 196,1 347,2 1933,5 1387,5 1132,0 4668,3 7304,6 8611,2 1384,6 1286,9 3096,5 1450,4 4140,9 3084,9 1833,3 1876,9 2429,9 570,2 240,1 269,2 2561,7 4254,3 3905,8 590,1 463,8 1001,2 892,7 2940,8 1413,8 1078,9 849,6 1490,8 1123,3 488,8 71,7 1618,7 2289,8 409,8 449,8 512,4 77,8 486,2 869,5 164,1 682,7 907,9 167,8 5,2 2,6 6,3 130,1 24,0 35,3 108,6 4,0 14,4 12,0 14,3 14,0 9,5 5,7 6,9 61,6 17,0 14,1 331,1 191,8 457,5 115,1 56,4 171,2 108,4 38,9 167,0 107,6 96,5 119,2 a 2000 r.; b 2002 r. c 2006 r. Źródło: opracowano na podstawie: Nauka i technika w 2000 r., (2001), s. 116; Nauka i technika w 2002 r., (2004), s. 109; Nauka i technika w 2006 r., (2007), s. 162

7 Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw 13 Ankieta przeprowadzona przez M. Weresę w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku wykazała, że powiązania gospodarcze z zagranicą stanowią poważny bodziec pobudzający innowacyjność przedsiębiorstw. Rola tego czynnika odnosi się do tworzenia nowych oraz do imitacji już istniejących rozwiązań. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w większej części (87,9%) niż krajowe (15,2%) korzystają z zewnętrznych źródeł innowacji. (Tabela 4) Tabela 4. Krajowe i zagraniczne źródła innowacji Wyszczególnienie Źródła polskie Źródła zagraniczne Firmy z kapitałem zagranicznym 12,1% 87,9% Firmy z kapitałem polskim 84,8% 15,2% Ogółem 50,8% 49,2% Źródło: Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i, op. cit., s. 115 Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że wprowadzane na początku lat 90. wraz z napływem inwestycji bezpośrednich technologie reprezentowały stosunkowo wysoki poziom (Bąk, Kulawczuk, 1998, s ). W ocenie 85% menedżerów spółek z udziałem zagranicznym stan wyposażenia przedsiębiorstw był porównywalny z sytuacją w podmiotach zagranicznych. Zaobserwowano też zjawisko pobudzania inicjatyw wynalazczych prowadzących do udoskonaleń stosowanych technologii. W 1995 roku przeciętnie każde przedsiębiorstwo z udziałem zagranicznym wdrożyło ponad pięć takich udoskonaleń. Wysoki poziom wyposażenia technologicznego sprzyjał poprawie jakości produkowanych wyrobów. Zgodnie z opinią objętych badaniem przedsiębiorstw, w 37% spółek jakość produkcji odpowiadała poziomowi światowemu, w 58% - europejskiemu, a tylko w 5% - krajowemu (Weresa, 2002, s ). Natomiast w badaniu dokonanym przez R. Wolniaka, prawie 53% przedsiębiorstw uznało poziom zastosowanych przez nie technologii za znacznie lepszy, ponad 29% za nieco lepszy, około 12% za porównywalny, a 6% za nieco gorszy w porównaniu z najważniejszymi konkurentami w Polsce (Wolniak, 1999, s ). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez S. Luc do głównych rodzajów innowacji wprowadzanych przez zagranicznych właścicieli można było zaliczyć: uruchomienie nowego asortymentu produkcji (w 75% badanych firm, z tego jeden asortyment w 50% wychodzący poza tradycyjny profil działalności przed prywatyzacją); zwiększenie udziału produkcji opartej na wzornictwie zagranicznym (z 33,3% firm do 58,8%) oraz rozszerzenie zakresu produkcji wykorzystującej zachodnie technologie (z 36% do 64,7% spółek) (Luc, 2000, s. 105). Także z badań przeprowadzonych przez M. A. Weresę wynika, że w latach relatywnie większą innowacyjnością charakteryzowały się przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (46% badanych) niż firmy polskie (40% badanej grupy). Podmioty z kapitałem zagranicznym częściej niż krajowe wprowadzały innowacje technologiczne i organizacyjne, natomiast przedsiębiorstwa polskie relatywnie częściej wprowadzały zmiany w sposobach sprzedaży. W obu grupach największy odsetek udoskonaleń dotyczył produktu (Weresa, 2002, s ). Nowe technologie i sposoby organizacji w przedsiębiorstwach pozwalały wdrożyć systemy jakości. Zdaniem W. Karaszewskiego istnieje związek między udziałem kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym (akcyjnym) a zakresem podejmowanych działań dla zapewnienia jakości. Uzyskane wyniki wskazują, że w porównaniu ze spółkami o dominującym udziale inwestora polskiego, przedsiębiorstwa z większościowym kapitałem zagranicznym znacznie częściej potwierdzały zgodność swych systemów zapewnienia jakości z normami ISO serii 9000 oraz W większym zakresie podejmowały też implementację za-

8 14 Elżbieta Zalesko sad zarządzania przez jakość oraz wprowadzały zakładowe systemy zapewnienia jakości. Dzięki nowoczesnym technikom zarządzania oraz najnowszym technologiom, wiele krajowych podmiotów zajmowało wiodącą pozycję rynkową, wytwarzało produkty o standardach unijnych i z powodzeniem rywalizowało z zagranicznymi producentami (przykładem mogą być cukrownie w Ostrowitem i Unisławiu, które - dzięki inwestycjom British Sugar - jako jedne z nielicznych wytwarzały cukier odpowiadający unijnym standardom) (Michałków, 2003, s. 176). Przedsiębiorstwa kontrolowane przez polski kapitał były bardziej aktywne jedynie w uczestnictwie w krajowych konkursach promujących jakość. Około dwukrotnie mniej podmiotów z większościowym udziałem zagranicznym, w porównaniu z liczbą spółek kontrolowanych przez krajowych inwestorów, wykazywało zainteresowanie polskimi i zagranicznymi konkursami promującymi jakość. Być może było to wynikiem zbyt słabej reklamy tego typu przedsięwzięć w Polsce lub skutkiem przeświadczenia, iż zagraniczna marka produktów daje dostatecznie dużą przewagę na polskim rynku i w związku z tym niedoceniania wpływu krajowych i zagranicznych wyróżnień na wizerunek przedsiębiorstwa w Polsce (Karaszewski, 2001, s ). We współczesnej gospodarce światowej obserwuje się zmiany strukturalne polegające na wzroście znaczenia usług, co jest związane ze zmianą struktury działowej PKB. 4 W Polsce także można zauważyć podobną tendencję. Aby ocenić skalę tego zjawiska w badaniach pod kierunkiem J. Kotowicz-Jawor analizowano, czy podmioty z kapitałem zagranicznym przyczyniają się do rozwoju nowych rodzajów usług oraz wzrostu ich znaczenia w gospodarce. Badano, jak proces serwicyzacji przebiegał w polskich warunkach. Ankietowane podmioty pytano, czy wprowadziły one nowe formy usług dla klienta. Okazało się, że 32,1% badanych wprowadziło takie usługi, a ich rodzaje prezentuje Tabela 6. Proces ten nie jest jednak tak dynamiczny, jak w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż ponad 67% inwestorów ich nie wprowadziło. Pozytywnym zjawiskiem jest pojawianie się usług typowych dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, np. oferowanie klientom szczególnych usług pod ich potrzeby (Raport z badań empirycznych nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, 2001, s ). Tabela 6. Nowe usługi dla klienta Nowe usługi % Oferowanie odbiorcom szczególnych wyrobów pod ich potrzeby 10,7 Doradztwo 3,6 Marketingowe 3,6 Uszlachetnianie czynne (w tym przypadku usługa z zakresu szycia - zestawienie poszczególnych części, 3,6 szycie, farbowanie) Usługi dostawcze 3,6 Źródło: Raport z badań empirycznych nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, (2001), s Zdaniem J. H. Dunninga w gospodarkach wysoko rozwiniętych proces serwicyzacji wywołany jest na skutek: 1) wzrostu wydajności, który pozwala wytwarzać większą ilość wyrobów przy mniejszych nakładach, szczególnie nakładach pracy, 2) preferencji konsumentów, wraz ze wzrostem dochodów zmniejsza się udział wydatków na dobra trwałego użytku i wzrasta udział wydatków na usługi, takie jak: ochrona zdrowia, podróże zagraniczne i restauracje, 3) zmiany klasyfikacji z działalności produkcyjnej na usługi, co wynika z faktu, że część usług była wykonywana przez przedsiębiorstwo produkcyjne, a teraz usługi te są zakupywane od niezależnych firm (np. usługi marketingowe, księgowe, sprzątania), 4) rzeczywistego wzrostu znaczenia usług związanych z produkcją - projektowania i marketingu, 5) wzrostu znaczenia usług informatycznych. (Dunning, 1999, s. 77)

9 Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw 15 Nowe wyroby wprowadzane przez przedsiębiorstwa na rynek po raz pierwszy, w tym produkty najnowszej generacji, pojawiały się w produkcji zakładów usytuowanych w Polsce raczej rzadko. Wyjątkiem mogą być fabryki najnowszych modeli silników wysokoprężnych Isuzu w Tychach i Volkswagena w Polkowicach Dolnych. Alstom Power Generators (dawny ABB Dolmel) we Wrocławiu wyspecjalizował się w wytwarzaniu jednostkowych, prototypowych generatorów. Philips wprowadził w Pile masową produkcję najnowszych źródeł światła. Fabryki farmaceutyczne z inwestorami zagranicznymi nie ustępują już zakładom z Europy Zachodniej pod względem technicznym i kultury produkcji. Podjęcie przez Plivę z Krakowa wytwarzania nowoczesnego antybiotyku (opatentowanego wspólnie z Pfizerem) jest zjawiskiem wyjątkowym. Wiąże się z tym szersza kwestia funkcji, jakie przypisywane są polskim zakładom w ramach całego koncernu. Przykładami uzyskania przez przedsiębiorstwa w Polsce roli głównego lub jednego z atutowych producentów wybranych wyrobów firmy na rynek europejski lub globalny są wcześniej wymienione wytwórnie silników, fabryki samochodów w Gliwicach i Tychach, będące pierwszym i jedynym miejscem produkcji modeli Opel Agila i Fiat Seicento, oraz rozbudowa fabryki we Wrocławiu jako największej wytwórni autobusów Volvo w Europie. ABB Elta w Łodzi miała status europejskiego centrum koncernu w zakresie produkcji transformatorów rozdzielczych, warszawski ABB Zwar - przekładników napięciowych, zakład SKF w Poznaniu - niektórych asortymentów łożysk cylindrycznych i stożkowych, a wytwórnia Philipsa w Kwidzynie - głowic do telewizorów. Zakład w Pile był nie tylko największą w dziale oświetleniowym holenderskiego koncernu, ale równocześnie główną fabryką oraz ośrodkiem badań i rozwoju energooszczędnych świetlówek kompaktowych Philipsa w Europie. Pełnił też rolę centrum logistyki na Europę Środkową i Wschodnią. Stanowić to może krok w kierunku osiągnięcia przez część polskich spółek statusu strategicznych liderów, tj. firm odpowiedzialnych za ponadnarodowy rozwój, produkcję i marketing pewnych wyrobów. W literaturze podkreśla się, że status taki nie pojawia się w momencie wejścia zagranicznego inwestora, lecz zdobywany jest z czasem przez zakłady, których początkowe funkcje były dużo prostsze. Tego rodzaju rola pociąga za sobą szczególny awans technologiczny (Domański, 2001, s ). Podsumowanie Liczne badania przeprowadzone m.in. przez M. A. Weresę, S. Luc, W. Karaszewskiego, czy R. Domańskiego potwierdzają tezę, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego stają się katalizatorem procesów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Transfer technologii i innowacje wiążące się z wejściem kapitału zagranicznego przyczyniają się w sposób bezpośredni i pośredni do pozytywnych zmian w strukturze produkcji sprzedanej w Polsce. Zdają się to potwierdzać także rankingi sporządzane przez różnego rodzaju organizacje, np. w 2005 r. wśród 100 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce znalazło się 18 inwestorów zagranicznych W związku z tym stymulowanie napływu BIZ do obszarów innowacyjnych, charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym i eksportowym jest jednym z istotniejszych wyzwań prowadzonej polityki gospodarczej oraz jednym z najważniejszych czynników wpływających na innowacyjność i podnoszenie konkurencyjności sektora przedsiębiorstw. (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , 2007, s. 18). BIBLIOGRAFIA: 1. Avermaete T., Viaene J., Morgan E. J., Crawford N., (2003), Determinant of Innovation in Small Food Firms, European Journal of Innovation Management, vol. 6, issue Domański R., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmiesz-

10 16 Elżbieta Zalesko czenia, uwarunkowania i skutki, UJ, Kraków. 3. Dunning J. H., (1999), Governments, Globalization and International Business, Oxford University Press, Oxford. 4. European Innovation Scoreboard Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, February Gulda K., Lubos B., (2008), Innowacyjność w strategii gospodarczej rządu, Nowe Życie Gospodarcze, nr Karaszewski W., (2001), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach , UMK, Toruń. 7. Kolasa M., (2008), Bariery innowacji i absorpcji technologii w świetle nowej ekonomii rozwoju, Ekonomista, nr Luc S., (2000), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa. 9. Markusen R., Venables A. J., (1997), Foreign Direct Investment as a Catalyst for Industrial Development, NBER Working Paper, No. 6241, Cambridge. 10. Michałków I., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WSE, Warszawa. 11. Nauka i technika w 2000 roku, (2002), GUS, Warszawa. 12. Nauka i technika w 2002 roku, (2004), GUS, Warszawa. 13. Nauka i technika w 2006 roku, (2007), GUS, Warszawa. 14. Niedzielski P., Rychlik K., (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 15. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Third Edition, OECD, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, (2005), Third Edition, A joint publication of OECD and Eurostat. 17. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , ( ), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. 18. Raport z badań empirycznych nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, (2001), Gospodarka Narodowa, nr Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, (2007), GUS, Warszawa. 20. Rymarczyk J., (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 21. Schumpeter J. A., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa. 22. Umiński S., (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo UG, Gdańsk. 23. Weresa M. A., (2002), Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, SGH, Warszawa.

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski Zeszyty Naukowe nr 741 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Ryszarda Bolonek Katedra Ekonomii Stosowanej Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje 2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata Ostrowska Wojciech Pander Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marcin Boroń Nr albumu: 13026 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Bartłomiej Kościółek BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Nowy Sącz 1998 Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO NA KONKURENCYJNOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ GOSPODARKI

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO NA KONKURENCYJNOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ GOSPODARKI dr Iwona Anna Janowska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Społeczeństwo nasze w teorii odczuwa doniosłość i wagę nauki, lecz w praktyce mocno nie dociąga, ilekroć trzeba się nią dość gorliwie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 22 Krzysztof Janasz ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU Wprowadzenie Spośród różnych źródeł kapitału

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH W GOSPODARCE WIELKOPOLSKI

ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH W GOSPODARCE WIELKOPOLSKI AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Centrum Badania Gospodarki Regionalnej ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW BEZPOŚREDNICH W GOSPODARCE WIELKOPOLSKI Praca zbiorowa pod redakcją Lucyny Wojtasiewicz Autorzy: Łukasz

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY

MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY marketing instytucji naukowych i badawczych MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pluta-Olearnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo