Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r."

Transkrypt

1 Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza nr 1 Delimitacja Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego Inwentaryzacja instytucji metropolitalnych Uwarunkowania kształtowania przyszłych funkcji GOM Zespół Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Prof. zw dr hab. Andrzej Klasik Prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron dr Artur Ochojski Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r.

2 Delimitacja Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego 1. Górnośląski Obszar Metropolitalny złoŝony jest z dwóch stref tj. ze strefy węzłowej i strefy zewnętrznej. Strefa węzłowa GOM obejmuje obecnie 14 miast na prawach powiatu. Są to miasta Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. 2. Zasięg terytorialny strefy węzłowej GOM ilustrują poniŝej zamieszczone mapy. PosłuŜenie się regułą wielkości i rangi miasta pozwala na wydzielenie w strefie węzłowej GOM dwóch grup wielkościowych miast oraz czterech grup miast róŝnej rangi. Mapa 1. Delimitacja - strefy GOM 3. Dwie grupy wielkościowe miast GOM tworzy: 9 miast powyŝej 100 tysięcy ludności, tj. Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, 5 miast poniŝej 100 tysięcy ludności, tj. Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice 4. Cztery grupy miast róŝnej rangi demograficznej i usługowej są następujące: grupa pierwsza tworzona samodzielnie przez Katowice, jako ośrodek stołeczny regionu. Katowice są w obszarze metropolitalnym miastem o największym potencjale demograficznym i usługowym. Potencjał ludnościowy Katowic stanowi 16% ludności aglomeracji. Sektor usług Katowic reprezentuje potencjał równy w przybliŝeniu 1/3 sektora usług całego obszaru metropolitalnego, 2

3 grupa druga, złoŝona jest z czterech, po Katowicach największych, miast aglomeracji, a mianowicie Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i Bytom. Wśród czterech miast tej grupy najwyŝszą rangę demograficzną ma Sosnowiec, natomiast najwyŝszą rangę usługową mają Gliwice. Potencjał demograficzny tej grupy miast wynosi około 40% ludności aglomeracji. Wymieniona grupa miast koncentruje prawie 35% pracujących w sektorze usług obszaru metropolitalnego, grupa trzecia, obejmuje pozostałe cztery miasta powyŝej 100 tys. ludności. Są to: Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza i Chorzów. W tej grupie miast najwyŝszą rangę demograficzną posiada Ruda Śląska, podczas gdy najwyŝszą rangę usługową mają Tychy. Potencjał ludnościowy tej grupy miast stanowi 26% potencjału ludnościowego obszaru metropolitalnego. Natomiast potencjał sektora usług stanowi około 22% potencjału usługowego GOM, grupa czwarta, w której skład wchodzą wymienione juŝ wcześniej miasta poniŝej 100 tys. ludności. W tej grupie najwyŝszą rangę demograficzną i usługową posiada miasto Jaworzno. Potencjał ludnościowy tej grupy miast sięga 18 % ludności obszaru metropolitalnego, podczas gdy potencjał usługowy mierzony liczbą pracujących w sektorze usług wynosi ponad 11% potencjału usługowego aglomeracji. Mapa 2. Grupy miast GOM podział według rangi demograficznej i usługowej

4 5. Miasta o największej randze demograficznej i usługowej tj. Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze i Bytom tworzą grupę miast rdzeniowych Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Skupiają one 56% potencjału demograficznego obszaru tj. 1,1 mln ludności oraz 211 tys. pracujących w usługach co stanowi 67% miejsc pracy w usługach w GOM. Tychy i Chorzów, jako miasta powyŝej 100 tys. ludności uzupełniają grupę miast rdzeniowych ze względu na potencjał budowania nowej gospodarki. Tabela 1. Wielkość i ranga miast GOM Miasta według liczby ludności (tys. osób) Demograficzna ranga miast Li/L1 Miasta według pracujących w usługach (tys. osób) Usługowa ranga miasta Ui/U1 1 Katowice (317,2) 1,00 1 Katowice (101,7) 1,00 2 Sosnowiec (226,0) 0,71 2 Gliwice (34,7) 0,34 3 Gliwice (199,4) 0,63 3 Sosnowiec (29,3) 0,29 4 Zabrze (191,2) 0,60 4 Zabrze (23,3) 0,23 5 Bytom (187,9) 0,59 5 Bytom (22,4) 0,22 6 Ruda Śląska (146,6) 0,46 6 Tychy (18,9) 0,19 7 Tychy (131,1) 0,41 7 Dąbrowa Górnicza(17,5) 0,17 8 Dąbrowa Górnicza (130,1) 0,41 8 Chorzów (16,4) 0,16 9 Chorzów (114,1) 0,36 9 Ruda Śląska (15,1) 0,15 10 Jaworzno (96,2) 0,30 10 Jaworzno (9,5) 0,09 11 Mysłowice (75,2) 0,24 11 Mysłowice (8,7) 0,08 12 Siemianowice Śląskie (72,7) 0,23 12 Siemianowice Śląskie (7,0) 0,07 13 Piekary Śląskie (59,7) 0,19 13 Piekary Śląskie (5,7) 0,06 14 Świętochłowice (55,3) 0,17 14 Świętochłowice (4,7) 0,06 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznika statystycznego Województwo Śląskie Podregiony, Powiaty. Gminy. Urząd Statystyczny w Katowicach. Katowice Grupa wyŝej wymienionych siedmiu miast tworzy kręgosłup Zespołu Metropolitalnego GOM. W warunkach policentrycznej struktury GOM miasta te tworzą swoistą zbiorową metropolię, Metropolię Górnośląską (Metropolia Silesia). 4

5 Mapa 3. Miasta tworzące szkielet GOM

6 Mapa 4. Ośrodki centralne GOM 6

7 7. Strefa zewnętrzna GOM, obejmuje osiem powiatów. Są to powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski i zawierciański. Wymienione powiaty ciąŝą funkcjonalnie do strefy węzłowej GOM i pozostają z tą strefą w wielorakich połączeniach i powiązaniach. 8. Dziesięć miast połoŝonych w strefie zewnętrznej GOM, tj. Będzin, Czeladź, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry i Wojkowice potencjalnie poszerza zasięg przestrzenny strefy węzłowej. 9. Strefa węzłowa GOM poszerzona o tych nowych 10 miast tworzy juŝ obecnie spójny przestrzennie i funkcjonalnie organizm miejski. Stąd teŝ miasta te powinny być traktowane przyszłościowo, jako integralna część strefy węzłowej GOM. Uzasadniają to pogłębione studia delimitacyjne wykonane dla Aglomeracji Górnośląskiej w 2000 roku 1. Obydwie strefy, tj. strefa węzłowa i strefa zewnętrzna Aglomeracji Górnośląskiej Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego traktowane integralnie, pokrywają się z granicami dawnego podregionu centralnego województwa śląskiego na poziomie NUTS 3. Od 2008 roku został wprowadzony nowy podział województwa śląskiego na jednostki statystyczne NUTS 3. Strefa węzłowa i strefa zewnętrzna GOM zostały zintegrowane poprzez 5 podregionów (NUTS 3), tj. podregion katowicki, podregion tyski, podregion gliwicki, podregion bytomski i podregion sosnowiecki. 10. W ujęciach delimitacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego waŝne jest podkreślenie, Ŝe 14 miast na prawach powiatu tworzących strefę węzłową utworzyło Górnośląski Związek Metropolitalny, którego rejestracja nastąpiła w czerwcu 2007 roku poprzez wpisanie w rejestr związków międzygminnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powody formalne uniemoŝliwiły wejście pozostałych 10 miast, o których była mowa wyŝej, do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Bowiem miasta te miały status gmin. Trwające obecnie prace legislacyjne zintegrują najprawdopodobniej w jeden organizm administracyjny wszystkie 24 miasta. 1 Koncepcja funkcjonowania Aglomeracji Górnośląskiej jako obszaru metropolitalnego. Projekt Phare- INRED :PL9706. Katowice, listopad 2000

8 11. GOM wspólnie z obszarami metropolitalnymi Wrocławia i Krakowa tworzą najsilniej zainwestowany i zagospodarowany obszar kraju. Warszawa z Łodzią i Kraków z GOM pozycjonują się w przestrzeni europejskiej w sieci europolii. Równocześnie, GOM i Aglomeracja Ostrawska postrzegane są w Europie jako tzw. Śląsko-Morawski Zespół Metropolitalny stanowiący obszar rdzeniowy regionu transgranicznego Górnego Śląska i Północnych Moraw. Jest to szóste co do wielkości skupisko miejsko-przemysłowe zjednoczonej Europy. 12. Syntetyczna charakterystykę ekonomiczno-społeczna GOM oraz róŝne jego układy delimitacyjne z podziałem na strefę węzłową i zewnętrzną przedstawiają załączniki mapowe. 8

9 Mapa 5. Miasta strefy wewnętrznej GOM ludność 2006

10 Mapa 6. GOM - strefa węzłowa, zewnętrzna oraz podział NUTS3.

11 Mapa 7. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w GOM ( )

12 Mapa 8. Potencjał ludnościowy miast GOM 2006 interpolacja 12

13 Inwentaryzacja instytucji metropolitalnych 1. Celem niniejszej części ekspertyzy jest wskazanie instytucji kształtujących funkcje metropolitalne GOM. Są to podmioty naleŝące do róŝnych sektorów, których działania w sposób istotny determinują procesy zachodzące w GOM i kształtują jego pozycję konkurencyjną. Zakres działań zidentyfikowanych instytucji powinien zostać objęty pracami foresightowymi; a w szczególności ich wybrani liderzy powinni wziąć udział w dalszych pracach grup tematycznych. 2. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe jest to wstępna inwentaryzacja instytucji metropolitalnych, a ustalenia dokonane w tej ekspertyzie mogą, a nawet powinny podlegać uzupełnieniu w trakcie prac foresightowych. 3. Dla dokonania inwentaryzacji instytucji metropolitalnych przyjęto trzy kryteria: kryterium lokalizacji, czyli fizyczne ulokowanie instytucji na obszarze GOM; kryterium funkcji, czyli zdolność instytucji do wzmacniania funkcji metropolitalnych GOM; kryterium oddziaływania, czyli znaczenie instytucji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej GOM. 4. Określono następujące funkcje metropolitalne GOM: administracja publiczna, informacja i komunikacja społeczna, specjalistyczna ochrona zdrowia, dziedzictwo i kultura wysoka, nauka, badania i doradztwo, szkolnictwo wyŝsze, turystyka miejska i poprzemysłowa,

14 transport i logistyka, zarządzanie korporacjami, finanse i ubezpieczenia. Hierarchia funkcji metropolitalnych na powyŝszej liście uwzględnia stopniowe przechodzenie od pełnienia zadań uŝyteczności publicznej do uŝyteczności rynkowej. 5. Jednocześnie uznano, iŝ instytucje metropolitalne mogą budować przewagę konkurencyjną GOM w trzech układach: m przez generowanie lub przyciąganie usług świadczonych spójnie w sposób systemowy dla całego GOM, a takŝe usług unikatowych w skali regionu; krajowym przez generowanie usług rozpoznawalnych i znajdujących uŝytkowników w skali kraju; międzynarodowym przez międzynarodową markę i uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy lub dystrybucji. 6. Uwzględniając powyŝsze kryteria zidentyfikowano 133 instytucje metropolitalne, wśród nich: 24 związane z funkcją administracyjną, 10 związanych z funkcją informacji i komunikacji społecznej, 12 związanych z funkcją specjalistycznej ochrony zdrowia, 33 związane z funkcją dziedzictwa i kultury wysokiej, 19 związanych z funkcją nauki, badań i doradztwa, 3 związane z funkcją szkolnictwa wyŝszego, 11 związanych z funkcją turystyki miejskiej i przemysłowej, 10 związanych z funkcją transportu i logistyki, 10 związanych z funkcją zarządzania korporacjami, 1 związaną z funkcją finansów i ubezpieczeń. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe podział ten odzwierciedla przypisanie do dominującej funkcji kształtowanej przez daną instytucję i ma charakter bardziej statystyczny niŝ merytoryczny. Często bowiem instytucje oddziałują na kilka funkcji metropolitalnych, w szczególności dotyczy to uczelni wyŝszych. 14

15 7. W poniŝszych zestawieniach zaprezentowano instytucje metropolitalne przypisane do zdefiniowanych funkcji metropolitalnych. Tabela 1. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: administracja Nazwa instytucji Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Górnośląski Związek Metropolitalny Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. i lokalne y lokalne i władze Powiat Miejscowość Charakter usług Izba Celna Izba Skarbowa Konsulat Republiki Czeskiej Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Okręgowa Izba Lekarska Punkt Kontaktowy INTERREG IVC Regionalna Izba Gospodarcza Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Śląski Urząd Skarbowy Śląski Związek Gmin i Powiatów Urząd Kontroli Skarbowej innych krajów Kościół katolicki lekarzy gospodarczy y lokalne Sosnowiec Sosnowiec Publiczne 15

16 Nazwa instytucji Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Urząd Pracy WyŜszy Urząd Górniczy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne Mapa 1. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: administracja 16

17 Tabela 2. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: informacja i komunikacja społeczna Nazwa instytucji Agora o/katowice Dziennik Zachodni Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Tychy Tychy Prywatne Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Gość Niedzielny Kościół katolicki Katowice Katowice Prywatne Miesięcznik Nowy Przemysł Ośrodek Regionalny Telewizji Katowice Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Radio em Kościół katolicki Radio Katowice Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Telewizja Katowice Telewizja Polska TV Silesia Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Mapa 2. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: informacja i komunikacja społeczna 17

18 Tabela 3. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: specjalistyczna ochrona zdrowia Nazwa instytucji Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Śląski Uniwersytet Medyczny Powiat Miejscowość Charakter usług Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Publiczne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice Gliwice Publiczne Fundacja Godula Hope Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Fundacja Zabrze Zabrze Publiczne Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląski Uniwersytet Medyczny Podmiot prywatny Tychy Tychy Prywatne REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskie Centrum Chorób Serca Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Pszczyński Goczałkowice- Zdrój Publiczne 18

19 Mapa 3. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: specjalistyczna ochrona zdrowia Tabela 4. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: dziedzictwo i kultura wysoka Nazwa instytucji Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Akademia Sztuk Pięknych Biblioteka Śląska Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Bytomskie Centrum Kultury M. Bytom Bytom Bytom Publiczne Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Centrum Sztuki Filmowej Silesia-Film Instytucja Filmowa Katowice Katowice Prywatne Dom Muzyki i Tańca Zabrze Zabrze Zabrze Publiczne Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Stowarzyszenie międzynarodowe Gliwice Gliwice Publiczne 19

20 Nazwa instytucji Filharmonia Śląska Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Katowice Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice Gliwice Gliwice Publiczne Górnośląski Park Etnograficzny Górnośląskie Centrum Kultury Katowice Instytucja Filmowa Silesia-Film Instytucja Kultury "Estrada Śląska" Katowice Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego Katowice Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Muzeum Górnictwa Węglowego Muzeum Górnośląskie Muzeum Śląskie i władze Zabrze Zabrze Publiczne Bytom Bytom Publiczne Muzeum Zamkowe w Pszczynie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pszczyński Pszczyna Publiczne Polskie Radio Opera Śląska Bytom Bytom Publiczne Pałac MłodzieŜy Katowice Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej Kościół katolicki Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Katowice Śląski Teatr Tańca M. Bytom Bytom Bytom Publiczne 20

21 Nazwa instytucji Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Teatr Korez Teatr Rozrywki Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Chorzów Chorzów Publiczne Mapa 4. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: dziedzictwo i kultura wysoka Tabela 5. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: nauka, badania i doradztwo Nazwa instytucji Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zabrze Zabrze Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne 21

22 Nazwa instytucji Centrum Mechanizacji Górnictwa CMG KOMAG Ernst & Young (oddział ) Główny Instytut Górnictwa Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne Katowice Katowice Prywatne Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, M. Bytom, ARP, M. śory, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, GARR Katowice Katowice Prywatne Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Instytut Chemii Nieorganicznej Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Instytut InŜynierii Chemicznej PAN Instytut Metalurgii śelaza im. St. Staszica Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Instytut Spawalnictwa Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM KPMG (oddział ) Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. PriceWaterhouseCoopers (oddział ) Technopark Gliwice sp. z o.o. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Politechnika Śląska, Gliwice, KSSE SA Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Katowice Katowice Prywatne Gliwice Gliwice Publiczne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne 22

23 Mapa 5. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: nauka, badania i doradztwo Tabela 6. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: szkolnictwo wyŝsze Nazwa instytucji Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Politechnika Śląska Uniwersytet Śląski Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne 23

24 Mapa 6. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: szkolnictwo wyŝsze Tabela 7. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: turystyka miejska i poprzemysłowa Nazwa instytucji Altus Expo Silesia Off Festival Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Mysłowice Mysłowice Publiczne Przedsiębiorstwo Widowiskowo - Sportowe "SPODEK" Sp. z o.o. Katowice Rawa Blues Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie Podmiot prywatny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Katowice Katowice Prywatne Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Chorzów Chorzów Publiczne 24

25 Nazwa instytucji Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. i władze Powiat Miejscowość Charakter usług Chorzów Chorzów Publiczne Chorzów Chorzów Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Mapa 7. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: turystyka miejska i poprzemysłowa Tabela 8. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: transport i logistyka Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Drogowa Trasa Średnicowa SA i liczne podmioty prawa handlowego 25

26 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Euroterminal Sławków Kapitał mieszany Będziński Sławków Prywatne Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Komunalny Związek Komunikacyjny GOP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Panattoni Park Mysłowice Parkridge Distribution Center Silesia ProLogis Park Chorzów y lokalne y lokalne GTL Będziński Pyrzowice Publiczne Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Mysłowice Mysłowice Prywatne Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Prywatne Chorzów Chorzów Prywatne Śląskie Centrum Logistyki Tramwaje Śląskie S.A. Gliwice i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA y lokalne Gliwice Gliwice Prywatne Chorzów Chorzów Publiczne Mapa 8. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: transport i logistyka 26

27 Tabela 9. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: zarządzanie korporacjami Nazwa instytucji Elektrobudowa SA Grupa FAMUR ING Bank Śląski S.A.Centrum Zarządzania Nieruchomościami Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowicki Holding Węglowy SA Kompania Piwowarska SA Kompania Węglowa SA Kopex SA Południowy Koncern Energetyczny SA Tauron Polska Energia Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Kapitał mieszany Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Kapitał mieszany, Tauron Polska Energia Kapitał mieszany Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Tychy Tychy Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Mapa 9. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: zarządzanie korporacjami 27

28 Tabela 10. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: finanse i ubezpieczenia Nazwa instytucji ING Bank Śląski SA Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Mapa 10. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: finanse i ubezpieczenia 8. Jednocześnie, mając na uwadze kryterium oddziaływania, wśród zidentyfikowanych instytucji metropolitalnych wskazano na charakter 53 z nich, charakter krajowy 45 z nich, charakter międzynarodowy 35 z nich. 28

29 9. W poniŝszych zestawieniach zaprezentowano instytucje metropolitalne z przypisanymi im zasięgami oddziaływania. Tabela 11. Instytucje metropolitalne o zasięgu m Nazwa instytucji Altus Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Katowice Katowice Prywatne Regionalny Bytomskie Centrum Kultury M. Bytom Bytom Bytom Publiczne Regionalny Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Centrum Sztuki Filmowej Silesia-Film Instytucja Filmowa Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Drogowa Trasa Średnicowa SA Dziennik Zachodni i liczne podmioty prawa handlowego Podmiot prywatny Regionalny Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Regionalny Fundacja Godula Hope Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Regionalny Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Katowice Regionalny Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice Gliwice Gliwice Publiczne Regionalny Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, M. Bytom, ARP, M. śory, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, GARR Katowice Katowice Prywatne Regionalny Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Górnośląski Park Etnograficzny Górnośląski Związek Metropolitalny i lokalne y lokalne Regionalny Regionalny Regionalny 29

30 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ING Bank Śląski S.A.Centrum Zarządzania Nieruchomościami Instytucja Filmowa Silesia-Film i władze Podmiot prywatny Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Regionalny Instytucja Kultury "Estrada Śląska" Katowice Regionalny Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" Izba Celna Izba Skarbowa Komunalny Związek Komunikacyjny GOP Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej Muzeum Górnośląskie Okręgowa Izba Lekarska Ośrodek Regionalny Telewizji Katowice Katowice Regionalny y lokalne Regionalny Regionalny Regionalny Kościół katolicki Regionalny lekarzy Bytom Bytom Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Pałac MłodzieŜy Katowice Regionalny Panattoni Park Mysłowice Parkridge Distribution Center Silesia Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie ProLogis Park Chorzów Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Mysłowice Mysłowice Prywatne Regionalny Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Prywatne Regionalny Regionalny Chorzów Chorzów Prywatne Regionalny Radio em Kościół katolicki Regionalny Radio Katowice Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalny Regionalny 30

31 Nazwa instytucji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Regionalny Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Katowice Regionalny Śląski Urząd Skarbowy Śląski Związek Gmin i Powiatów Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Technopark Gliwice sp. z o.o. y lokalne Politechnika Śląska, Gliwice, KSSE SA Sosnowiec Sosnowiec Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Telewizja Katowice Telewizja Polska Regionalny Tramwaje Śląskie S.A. Urząd Kontroli Skarbowej Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Urząd Pracy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach y lokalne i władze Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Gliwice Gliwice Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny 31

32 Mapa 11. Instytucje metropolitalne o zasięgu m

33 Tabela 12. Instytucje metropolitalne o zasięgu krajowym Nazwa instytucji Agora o/katowice Biblioteka Śląska Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Śląski Uniwersytet Medyczny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Tychy Tychy Prywatne Krajowy Krajowy Krajowy Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Publiczne Krajowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice Gliwice Publiczne Krajowy Dom Muzyki i Tańca Zabrze Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy Ernst & Young (oddział ) Expo Silesia Filharmonia Śląska Podmiot prywatny Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Krajowy Krajowy Gość Niedzielny Kościół katolicki Katowice Katowice Prywatne Krajowy Górnośląskie Centrum Kultury Katowice Krajowy Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ING Bank Śląski SA Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Katowicki Holding Węglowy SA Kompania Piwowarska SA Kompania Węglowa SA Konsulat Republiki Czeskiej Śląski Uniwersytet Medyczny Podmiot prywatny Podmiot prywatny innych krajów Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Tychy Tychy Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Krajowy

34 Nazwa instytucji KPMG (oddział ) Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Katowice Katowice Prywatne Krajowy Miesięcznik Nowy Przemysł Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Krajowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Muzeum Górnictwa Węglowego Muzeum Śląskie Muzeum Zamkowe w Pszczynie Off Festival Opera Śląska Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Południowy Koncern Energetyczny SA PriceWaterhouseCoopers (oddział ) i władze Podmiot prywatny Podmiot prywatny, Tauron Polska Energia Podmiot prywatny Krajowy Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy Krajowy Pszczyński Pszczyna Publiczne Krajowy Mysłowice Mysłowice Publiczne Krajowy Bytom Bytom Publiczne Krajowy Tychy Tychy Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Przedsiębiorstwo Widowiskowo - Sportowe "SPODEK" Sp. z o.o. Katowice Krajowy Regionalna Izba Gospodarcza gospodarczy Krajowy REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Krajowy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Krajowy Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej Kościół katolicki Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Krajowy Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Krajowy 34

35 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Śląskie Centrum Logistyki Gliwice i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA Gliwice Gliwice Prywatne Krajowy Tauron Polska Energia Kapitał mieszany Katowice Katowice Prywatne Krajowy Teatr Korez Teatr Rozrywki TV Silesia Podmiot prywatny Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Chorzów Chorzów Publiczne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Pszczyński Goczałkowice- Zdrój Publiczne Krajowy Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski WyŜszy Urząd Górniczy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu Chorzów Chorzów Publiczne Krajowy Krajowy Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy 35

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Warszawa Wrocław Katowice Misato i aglomeracja Kraków Polska z satelity Katowice miasto w aglomeracji Liczba miast w aglomeracji 17 Katowice, Będzin, Bytom,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r.

Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Krótko o Górnośląskim Związku Metropolitalnym Metodologia prac nad Programem Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r. Główne

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Lp. Numer wpisu Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu Skrócona nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FORESIGHT METROPOLITALNY. PRZYPADEK GÓRNOŚLĄSKI

STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FORESIGHT METROPOLITALNY. PRZYPADEK GÓRNOŚLĄSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH KONFERENCJA NAUKOWA: STATYSTYCZNY OBRAZ METROPOLII STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU A.KLASIK, J. BINIECKI FORESIGHT METROPOLITALNY.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju Numer naboru: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 * Lista projektów, które uzyskały

Bardziej szczegółowo

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka Projekt Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT TWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO

INFORMACJA NA TEMAT TWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO Marzec 2016 r. INFORMACJA NA TEMAT TWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO Wejście w życie zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych zwanej dalej Ustawą - dało możliwość utworzenia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach. działający przy. Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji. Pozarządowych MOST Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady Polityki Rodzinnej Prezydenta RP to m.in.:

Kluczowe zasady Polityki Rodzinnej Prezydenta RP to m.in.: Projekt Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny został zainicjowany i przygotowany dzięki staraniom Sejmiku Województwa Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego, a jego realizację rozpoczęto 1 września

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl slawomir.sitek@us.edu.pl 1 25 lat przemian: od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do Metropolii Silesia 1993 Ubytek migracyjny po raz pierwszy od 200 lat 1996 Powstaje Katowicka

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związku metropolitalnego

Tworzenie związku metropolitalnego Tworzenie związku metropolitalnego Nowa ustawa Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związkach metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Moduł społeczny Wojciech Dąbrowa Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym, samochodowym szlakiem turystycznym, łaczącym obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne. Katowice, 25 września 2013 roku

PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne. Katowice, 25 września 2013 roku PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Katowice, 25 września 2013 roku CZYM JEST PROJEKT MANDATU NEGOCJACYJNEGO? 13 sierpnia 2013 roku Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r.

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa. Olsztyn, 29 maja 2012 r. Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa Olsztyn, 29 maja 2012 r. Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB

Bardziej szczegółowo

Dr Paweł Przyłęcki ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Dr Paweł Przyłęcki ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FUNKCJI METROPOLITALNYCH OBSZARÓW AGLOMERACJI MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, BĘDĄCYCH OŚRODKAMI WZROSTU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Panel PT1 TRANSPORT Prof. Marek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo