Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza nr 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r."

Transkrypt

1 Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ekspertyza nr 1 Delimitacja Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego Inwentaryzacja instytucji metropolitalnych Uwarunkowania kształtowania przyszłych funkcji GOM Zespół Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Prof. zw dr hab. Andrzej Klasik Prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron dr Artur Ochojski Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, czerwiec 2009 r.

2 Delimitacja Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego 1. Górnośląski Obszar Metropolitalny złoŝony jest z dwóch stref tj. ze strefy węzłowej i strefy zewnętrznej. Strefa węzłowa GOM obejmuje obecnie 14 miast na prawach powiatu. Są to miasta Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. 2. Zasięg terytorialny strefy węzłowej GOM ilustrują poniŝej zamieszczone mapy. PosłuŜenie się regułą wielkości i rangi miasta pozwala na wydzielenie w strefie węzłowej GOM dwóch grup wielkościowych miast oraz czterech grup miast róŝnej rangi. Mapa 1. Delimitacja - strefy GOM 3. Dwie grupy wielkościowe miast GOM tworzy: 9 miast powyŝej 100 tysięcy ludności, tj. Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, 5 miast poniŝej 100 tysięcy ludności, tj. Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice 4. Cztery grupy miast róŝnej rangi demograficznej i usługowej są następujące: grupa pierwsza tworzona samodzielnie przez Katowice, jako ośrodek stołeczny regionu. Katowice są w obszarze metropolitalnym miastem o największym potencjale demograficznym i usługowym. Potencjał ludnościowy Katowic stanowi 16% ludności aglomeracji. Sektor usług Katowic reprezentuje potencjał równy w przybliŝeniu 1/3 sektora usług całego obszaru metropolitalnego, 2

3 grupa druga, złoŝona jest z czterech, po Katowicach największych, miast aglomeracji, a mianowicie Sosnowiec, Gliwice, Zabrze i Bytom. Wśród czterech miast tej grupy najwyŝszą rangę demograficzną ma Sosnowiec, natomiast najwyŝszą rangę usługową mają Gliwice. Potencjał demograficzny tej grupy miast wynosi około 40% ludności aglomeracji. Wymieniona grupa miast koncentruje prawie 35% pracujących w sektorze usług obszaru metropolitalnego, grupa trzecia, obejmuje pozostałe cztery miasta powyŝej 100 tys. ludności. Są to: Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza i Chorzów. W tej grupie miast najwyŝszą rangę demograficzną posiada Ruda Śląska, podczas gdy najwyŝszą rangę usługową mają Tychy. Potencjał ludnościowy tej grupy miast stanowi 26% potencjału ludnościowego obszaru metropolitalnego. Natomiast potencjał sektora usług stanowi około 22% potencjału usługowego GOM, grupa czwarta, w której skład wchodzą wymienione juŝ wcześniej miasta poniŝej 100 tys. ludności. W tej grupie najwyŝszą rangę demograficzną i usługową posiada miasto Jaworzno. Potencjał ludnościowy tej grupy miast sięga 18 % ludności obszaru metropolitalnego, podczas gdy potencjał usługowy mierzony liczbą pracujących w sektorze usług wynosi ponad 11% potencjału usługowego aglomeracji. Mapa 2. Grupy miast GOM podział według rangi demograficznej i usługowej

4 5. Miasta o największej randze demograficznej i usługowej tj. Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze i Bytom tworzą grupę miast rdzeniowych Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Skupiają one 56% potencjału demograficznego obszaru tj. 1,1 mln ludności oraz 211 tys. pracujących w usługach co stanowi 67% miejsc pracy w usługach w GOM. Tychy i Chorzów, jako miasta powyŝej 100 tys. ludności uzupełniają grupę miast rdzeniowych ze względu na potencjał budowania nowej gospodarki. Tabela 1. Wielkość i ranga miast GOM Miasta według liczby ludności (tys. osób) Demograficzna ranga miast Li/L1 Miasta według pracujących w usługach (tys. osób) Usługowa ranga miasta Ui/U1 1 Katowice (317,2) 1,00 1 Katowice (101,7) 1,00 2 Sosnowiec (226,0) 0,71 2 Gliwice (34,7) 0,34 3 Gliwice (199,4) 0,63 3 Sosnowiec (29,3) 0,29 4 Zabrze (191,2) 0,60 4 Zabrze (23,3) 0,23 5 Bytom (187,9) 0,59 5 Bytom (22,4) 0,22 6 Ruda Śląska (146,6) 0,46 6 Tychy (18,9) 0,19 7 Tychy (131,1) 0,41 7 Dąbrowa Górnicza(17,5) 0,17 8 Dąbrowa Górnicza (130,1) 0,41 8 Chorzów (16,4) 0,16 9 Chorzów (114,1) 0,36 9 Ruda Śląska (15,1) 0,15 10 Jaworzno (96,2) 0,30 10 Jaworzno (9,5) 0,09 11 Mysłowice (75,2) 0,24 11 Mysłowice (8,7) 0,08 12 Siemianowice Śląskie (72,7) 0,23 12 Siemianowice Śląskie (7,0) 0,07 13 Piekary Śląskie (59,7) 0,19 13 Piekary Śląskie (5,7) 0,06 14 Świętochłowice (55,3) 0,17 14 Świętochłowice (4,7) 0,06 Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznika statystycznego Województwo Śląskie Podregiony, Powiaty. Gminy. Urząd Statystyczny w Katowicach. Katowice Grupa wyŝej wymienionych siedmiu miast tworzy kręgosłup Zespołu Metropolitalnego GOM. W warunkach policentrycznej struktury GOM miasta te tworzą swoistą zbiorową metropolię, Metropolię Górnośląską (Metropolia Silesia). 4

5 Mapa 3. Miasta tworzące szkielet GOM

6 Mapa 4. Ośrodki centralne GOM 6

7 7. Strefa zewnętrzna GOM, obejmuje osiem powiatów. Są to powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski i zawierciański. Wymienione powiaty ciąŝą funkcjonalnie do strefy węzłowej GOM i pozostają z tą strefą w wielorakich połączeniach i powiązaniach. 8. Dziesięć miast połoŝonych w strefie zewnętrznej GOM, tj. Będzin, Czeladź, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry i Wojkowice potencjalnie poszerza zasięg przestrzenny strefy węzłowej. 9. Strefa węzłowa GOM poszerzona o tych nowych 10 miast tworzy juŝ obecnie spójny przestrzennie i funkcjonalnie organizm miejski. Stąd teŝ miasta te powinny być traktowane przyszłościowo, jako integralna część strefy węzłowej GOM. Uzasadniają to pogłębione studia delimitacyjne wykonane dla Aglomeracji Górnośląskiej w 2000 roku 1. Obydwie strefy, tj. strefa węzłowa i strefa zewnętrzna Aglomeracji Górnośląskiej Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego traktowane integralnie, pokrywają się z granicami dawnego podregionu centralnego województwa śląskiego na poziomie NUTS 3. Od 2008 roku został wprowadzony nowy podział województwa śląskiego na jednostki statystyczne NUTS 3. Strefa węzłowa i strefa zewnętrzna GOM zostały zintegrowane poprzez 5 podregionów (NUTS 3), tj. podregion katowicki, podregion tyski, podregion gliwicki, podregion bytomski i podregion sosnowiecki. 10. W ujęciach delimitacyjnych Aglomeracji Górnośląskiej Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego waŝne jest podkreślenie, Ŝe 14 miast na prawach powiatu tworzących strefę węzłową utworzyło Górnośląski Związek Metropolitalny, którego rejestracja nastąpiła w czerwcu 2007 roku poprzez wpisanie w rejestr związków międzygminnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powody formalne uniemoŝliwiły wejście pozostałych 10 miast, o których była mowa wyŝej, do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Bowiem miasta te miały status gmin. Trwające obecnie prace legislacyjne zintegrują najprawdopodobniej w jeden organizm administracyjny wszystkie 24 miasta. 1 Koncepcja funkcjonowania Aglomeracji Górnośląskiej jako obszaru metropolitalnego. Projekt Phare- INRED :PL9706. Katowice, listopad 2000

8 11. GOM wspólnie z obszarami metropolitalnymi Wrocławia i Krakowa tworzą najsilniej zainwestowany i zagospodarowany obszar kraju. Warszawa z Łodzią i Kraków z GOM pozycjonują się w przestrzeni europejskiej w sieci europolii. Równocześnie, GOM i Aglomeracja Ostrawska postrzegane są w Europie jako tzw. Śląsko-Morawski Zespół Metropolitalny stanowiący obszar rdzeniowy regionu transgranicznego Górnego Śląska i Północnych Moraw. Jest to szóste co do wielkości skupisko miejsko-przemysłowe zjednoczonej Europy. 12. Syntetyczna charakterystykę ekonomiczno-społeczna GOM oraz róŝne jego układy delimitacyjne z podziałem na strefę węzłową i zewnętrzną przedstawiają załączniki mapowe. 8

9 Mapa 5. Miasta strefy wewnętrznej GOM ludność 2006

10 Mapa 6. GOM - strefa węzłowa, zewnętrzna oraz podział NUTS3.

11 Mapa 7. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w GOM ( )

12 Mapa 8. Potencjał ludnościowy miast GOM 2006 interpolacja 12

13 Inwentaryzacja instytucji metropolitalnych 1. Celem niniejszej części ekspertyzy jest wskazanie instytucji kształtujących funkcje metropolitalne GOM. Są to podmioty naleŝące do róŝnych sektorów, których działania w sposób istotny determinują procesy zachodzące w GOM i kształtują jego pozycję konkurencyjną. Zakres działań zidentyfikowanych instytucji powinien zostać objęty pracami foresightowymi; a w szczególności ich wybrani liderzy powinni wziąć udział w dalszych pracach grup tematycznych. 2. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe jest to wstępna inwentaryzacja instytucji metropolitalnych, a ustalenia dokonane w tej ekspertyzie mogą, a nawet powinny podlegać uzupełnieniu w trakcie prac foresightowych. 3. Dla dokonania inwentaryzacji instytucji metropolitalnych przyjęto trzy kryteria: kryterium lokalizacji, czyli fizyczne ulokowanie instytucji na obszarze GOM; kryterium funkcji, czyli zdolność instytucji do wzmacniania funkcji metropolitalnych GOM; kryterium oddziaływania, czyli znaczenie instytucji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej GOM. 4. Określono następujące funkcje metropolitalne GOM: administracja publiczna, informacja i komunikacja społeczna, specjalistyczna ochrona zdrowia, dziedzictwo i kultura wysoka, nauka, badania i doradztwo, szkolnictwo wyŝsze, turystyka miejska i poprzemysłowa,

14 transport i logistyka, zarządzanie korporacjami, finanse i ubezpieczenia. Hierarchia funkcji metropolitalnych na powyŝszej liście uwzględnia stopniowe przechodzenie od pełnienia zadań uŝyteczności publicznej do uŝyteczności rynkowej. 5. Jednocześnie uznano, iŝ instytucje metropolitalne mogą budować przewagę konkurencyjną GOM w trzech układach: m przez generowanie lub przyciąganie usług świadczonych spójnie w sposób systemowy dla całego GOM, a takŝe usług unikatowych w skali regionu; krajowym przez generowanie usług rozpoznawalnych i znajdujących uŝytkowników w skali kraju; międzynarodowym przez międzynarodową markę i uczestnictwo w międzynarodowych sieciach współpracy lub dystrybucji. 6. Uwzględniając powyŝsze kryteria zidentyfikowano 133 instytucje metropolitalne, wśród nich: 24 związane z funkcją administracyjną, 10 związanych z funkcją informacji i komunikacji społecznej, 12 związanych z funkcją specjalistycznej ochrony zdrowia, 33 związane z funkcją dziedzictwa i kultury wysokiej, 19 związanych z funkcją nauki, badań i doradztwa, 3 związane z funkcją szkolnictwa wyŝszego, 11 związanych z funkcją turystyki miejskiej i przemysłowej, 10 związanych z funkcją transportu i logistyki, 10 związanych z funkcją zarządzania korporacjami, 1 związaną z funkcją finansów i ubezpieczeń. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe podział ten odzwierciedla przypisanie do dominującej funkcji kształtowanej przez daną instytucję i ma charakter bardziej statystyczny niŝ merytoryczny. Często bowiem instytucje oddziałują na kilka funkcji metropolitalnych, w szczególności dotyczy to uczelni wyŝszych. 14

15 7. W poniŝszych zestawieniach zaprezentowano instytucje metropolitalne przypisane do zdefiniowanych funkcji metropolitalnych. Tabela 1. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: administracja Nazwa instytucji Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Górnośląski Związek Metropolitalny Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. i lokalne y lokalne i władze Powiat Miejscowość Charakter usług Izba Celna Izba Skarbowa Konsulat Republiki Czeskiej Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Okręgowa Izba Lekarska Punkt Kontaktowy INTERREG IVC Regionalna Izba Gospodarcza Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Śląski Urząd Skarbowy Śląski Związek Gmin i Powiatów Urząd Kontroli Skarbowej innych krajów Kościół katolicki lekarzy gospodarczy y lokalne Sosnowiec Sosnowiec Publiczne 15

16 Nazwa instytucji Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Urząd Pracy WyŜszy Urząd Górniczy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne Mapa 1. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: administracja 16

17 Tabela 2. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: informacja i komunikacja społeczna Nazwa instytucji Agora o/katowice Dziennik Zachodni Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Tychy Tychy Prywatne Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Gość Niedzielny Kościół katolicki Katowice Katowice Prywatne Miesięcznik Nowy Przemysł Ośrodek Regionalny Telewizji Katowice Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Radio em Kościół katolicki Radio Katowice Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Telewizja Katowice Telewizja Polska TV Silesia Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Mapa 2. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: informacja i komunikacja społeczna 17

18 Tabela 3. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: specjalistyczna ochrona zdrowia Nazwa instytucji Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Śląski Uniwersytet Medyczny Powiat Miejscowość Charakter usług Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Publiczne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice Gliwice Publiczne Fundacja Godula Hope Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Fundacja Zabrze Zabrze Publiczne Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Śląski Uniwersytet Medyczny Podmiot prywatny Tychy Tychy Prywatne REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskie Centrum Chorób Serca Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Pszczyński Goczałkowice- Zdrój Publiczne 18

19 Mapa 3. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: specjalistyczna ochrona zdrowia Tabela 4. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: dziedzictwo i kultura wysoka Nazwa instytucji Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Akademia Sztuk Pięknych Biblioteka Śląska Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Bytomskie Centrum Kultury M. Bytom Bytom Bytom Publiczne Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Centrum Sztuki Filmowej Silesia-Film Instytucja Filmowa Katowice Katowice Prywatne Dom Muzyki i Tańca Zabrze Zabrze Zabrze Publiczne Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Stowarzyszenie międzynarodowe Gliwice Gliwice Publiczne 19

20 Nazwa instytucji Filharmonia Śląska Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Katowice Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice Gliwice Gliwice Publiczne Górnośląski Park Etnograficzny Górnośląskie Centrum Kultury Katowice Instytucja Filmowa Silesia-Film Instytucja Kultury "Estrada Śląska" Katowice Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego Katowice Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Muzeum Górnictwa Węglowego Muzeum Górnośląskie Muzeum Śląskie i władze Zabrze Zabrze Publiczne Bytom Bytom Publiczne Muzeum Zamkowe w Pszczynie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Pszczyński Pszczyna Publiczne Polskie Radio Opera Śląska Bytom Bytom Publiczne Pałac MłodzieŜy Katowice Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej Kościół katolicki Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Katowice Śląski Teatr Tańca M. Bytom Bytom Bytom Publiczne 20

21 Nazwa instytucji Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Teatr Korez Teatr Rozrywki Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Chorzów Chorzów Publiczne Mapa 4. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: dziedzictwo i kultura wysoka Tabela 5. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: nauka, badania i doradztwo Nazwa instytucji Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zabrze Zabrze Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne 21

22 Nazwa instytucji Centrum Mechanizacji Górnictwa CMG KOMAG Ernst & Young (oddział ) Główny Instytut Górnictwa Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne Katowice Katowice Prywatne Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, M. Bytom, ARP, M. śory, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, GARR Katowice Katowice Prywatne Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Instytut Chemii Nieorganicznej Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Instytut InŜynierii Chemicznej PAN Instytut Metalurgii śelaza im. St. Staszica Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Instytut Spawalnictwa Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM KPMG (oddział ) Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. PriceWaterhouseCoopers (oddział ) Technopark Gliwice sp. z o.o. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Politechnika Śląska, Gliwice, KSSE SA Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Gliwice Gliwice Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Katowice Katowice Prywatne Gliwice Gliwice Publiczne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne 22

23 Mapa 5. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: nauka, badania i doradztwo Tabela 6. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: szkolnictwo wyŝsze Nazwa instytucji Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Politechnika Śląska Uniwersytet Śląski Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Gliwice Gliwice Publiczne 23

24 Mapa 6. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: szkolnictwo wyŝsze Tabela 7. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: turystyka miejska i poprzemysłowa Nazwa instytucji Altus Expo Silesia Off Festival Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Mysłowice Mysłowice Publiczne Przedsiębiorstwo Widowiskowo - Sportowe "SPODEK" Sp. z o.o. Katowice Rawa Blues Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie Podmiot prywatny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Katowice Katowice Prywatne Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Chorzów Chorzów Publiczne 24

25 Nazwa instytucji Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. i władze Powiat Miejscowość Charakter usług Chorzów Chorzów Publiczne Chorzów Chorzów Publiczne Zabrze Zabrze Publiczne Mapa 7. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: turystyka miejska i poprzemysłowa Tabela 8. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: transport i logistyka Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Drogowa Trasa Średnicowa SA i liczne podmioty prawa handlowego 25

26 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Euroterminal Sławków Kapitał mieszany Będziński Sławków Prywatne Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Komunalny Związek Komunikacyjny GOP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Panattoni Park Mysłowice Parkridge Distribution Center Silesia ProLogis Park Chorzów y lokalne y lokalne GTL Będziński Pyrzowice Publiczne Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Mysłowice Mysłowice Prywatne Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Prywatne Chorzów Chorzów Prywatne Śląskie Centrum Logistyki Tramwaje Śląskie S.A. Gliwice i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA y lokalne Gliwice Gliwice Prywatne Chorzów Chorzów Publiczne Mapa 8. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: transport i logistyka 26

27 Tabela 9. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: zarządzanie korporacjami Nazwa instytucji Elektrobudowa SA Grupa FAMUR ING Bank Śląski S.A.Centrum Zarządzania Nieruchomościami Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowicki Holding Węglowy SA Kompania Piwowarska SA Kompania Węglowa SA Kopex SA Południowy Koncern Energetyczny SA Tauron Polska Energia Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Kapitał mieszany Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Kapitał mieszany, Tauron Polska Energia Kapitał mieszany Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Tychy Tychy Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Katowice Katowice Prywatne Mapa 9. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: zarządzanie korporacjami 27

28 Tabela 10. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: finanse i ubezpieczenia Nazwa instytucji ING Bank Śląski SA Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Katowice Katowice Prywatne Mapa 10. Instytucje metropolitalne związane z funkcją: finanse i ubezpieczenia 8. Jednocześnie, mając na uwadze kryterium oddziaływania, wśród zidentyfikowanych instytucji metropolitalnych wskazano na charakter 53 z nich, charakter krajowy 45 z nich, charakter międzynarodowy 35 z nich. 28

29 9. W poniŝszych zestawieniach zaprezentowano instytucje metropolitalne z przypisanymi im zasięgami oddziaływania. Tabela 11. Instytucje metropolitalne o zasięgu m Nazwa instytucji Altus Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Katowice Katowice Prywatne Regionalny Bytomskie Centrum Kultury M. Bytom Bytom Bytom Publiczne Regionalny Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Centrum Sztuki Filmowej Silesia-Film Instytucja Filmowa Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Drogowa Trasa Średnicowa SA Dziennik Zachodni i liczne podmioty prawa handlowego Podmiot prywatny Regionalny Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Regionalny Fundacja Godula Hope Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Regionalny Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Katowice Regionalny Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice Gliwice Gliwice Publiczne Regionalny Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, M. Bytom, ARP, M. śory, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, GARR Katowice Katowice Prywatne Regionalny Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Górnośląski Park Etnograficzny Górnośląski Związek Metropolitalny i lokalne y lokalne Regionalny Regionalny Regionalny 29

30 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ING Bank Śląski S.A.Centrum Zarządzania Nieruchomościami Instytucja Filmowa Silesia-Film i władze Podmiot prywatny Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Regionalny Instytucja Kultury "Estrada Śląska" Katowice Regionalny Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" Izba Celna Izba Skarbowa Komunalny Związek Komunikacyjny GOP Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej Muzeum Górnośląskie Okręgowa Izba Lekarska Ośrodek Regionalny Telewizji Katowice Katowice Regionalny y lokalne Regionalny Regionalny Regionalny Kościół katolicki Regionalny lekarzy Bytom Bytom Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Pałac MłodzieŜy Katowice Regionalny Panattoni Park Mysłowice Parkridge Distribution Center Silesia Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie ProLogis Park Chorzów Podmiot prywatny Podmiot prywatny Podmiot prywatny Mysłowice Mysłowice Prywatne Regionalny Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Prywatne Regionalny Regionalny Chorzów Chorzów Prywatne Regionalny Radio em Kościół katolicki Regionalny Radio Katowice Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalny Regionalny 30

31 Nazwa instytucji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Regionalny Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Katowice Regionalny Śląski Urząd Skarbowy Śląski Związek Gmin i Powiatów Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Technopark Gliwice sp. z o.o. y lokalne Politechnika Śląska, Gliwice, KSSE SA Sosnowiec Sosnowiec Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Katowice Katowice Prywatne Regionalny Telewizja Katowice Telewizja Polska Regionalny Tramwaje Śląskie S.A. Urząd Kontroli Skarbowej Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Urząd Pracy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach y lokalne i władze Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Chorzów Chorzów Publiczne Regionalny Gliwice Gliwice Publiczne Regionalny Regionalny Regionalny 31

32 Mapa 11. Instytucje metropolitalne o zasięgu m

33 Tabela 12. Instytucje metropolitalne o zasięgu krajowym Nazwa instytucji Agora o/katowice Biblioteka Śląska Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Śląski Uniwersytet Medyczny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Tychy Tychy Prywatne Krajowy Krajowy Krajowy Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie Publiczne Krajowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Gliwice Gliwice Publiczne Krajowy Dom Muzyki i Tańca Zabrze Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy Ernst & Young (oddział ) Expo Silesia Filharmonia Śląska Podmiot prywatny Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Sosnowiec Sosnowiec Prywatne Krajowy Krajowy Gość Niedzielny Kościół katolicki Katowice Katowice Prywatne Krajowy Górnośląskie Centrum Kultury Katowice Krajowy Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ING Bank Śląski SA Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej Katowicki Holding Węglowy SA Kompania Piwowarska SA Kompania Węglowa SA Konsulat Republiki Czeskiej Śląski Uniwersytet Medyczny Podmiot prywatny Podmiot prywatny innych krajów Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Tychy Tychy Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Krajowy

34 Nazwa instytucji KPMG (oddział ) Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Podmiot prywatny Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Katowice Katowice Prywatne Krajowy Miesięcznik Nowy Przemysł Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Fundacja Ruda Śląska Ruda Śląska Prywatne Krajowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Muzeum Górnictwa Węglowego Muzeum Śląskie Muzeum Zamkowe w Pszczynie Off Festival Opera Śląska Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Południowy Koncern Energetyczny SA PriceWaterhouseCoopers (oddział ) i władze Podmiot prywatny Podmiot prywatny, Tauron Polska Energia Podmiot prywatny Krajowy Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy Krajowy Pszczyński Pszczyna Publiczne Krajowy Mysłowice Mysłowice Publiczne Krajowy Bytom Bytom Publiczne Krajowy Tychy Tychy Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Przedsiębiorstwo Widowiskowo - Sportowe "SPODEK" Sp. z o.o. Katowice Krajowy Regionalna Izba Gospodarcza gospodarczy Krajowy REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Krajowy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Krajowy Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej Kościół katolicki Piekary Śląskie Piekary Śląskie Publiczne Krajowy Sztolnia Czarnego Pstrąga i Kopalnia Srebra Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnogórski Tarnowskie Góry Publiczne Krajowy 34

35 Nazwa instytucji Organ załoŝycielski / główny udziałowiec, itp. Powiat Miejscowość Charakter usług Zasięg Śląskie Centrum Logistyki Gliwice i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA Gliwice Gliwice Prywatne Krajowy Tauron Polska Energia Kapitał mieszany Katowice Katowice Prywatne Krajowy Teatr Korez Teatr Rozrywki TV Silesia Podmiot prywatny Podmiot prywatny Katowice Katowice Prywatne Krajowy Chorzów Chorzów Publiczne Krajowy Katowice Katowice Prywatne Krajowy Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Pszczyński Goczałkowice- Zdrój Publiczne Krajowy Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski WyŜszy Urząd Górniczy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu Chorzów Chorzów Publiczne Krajowy Krajowy Zabrze Zabrze Publiczne Krajowy 35

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka Projekt Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA: DĄBROWA GÓRNICZA 2020 DĄBROWA GÓRNICZA, Listopad 2007 2 SPIS TREŚCI 1. AKSJOLOGICZNE PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU 1.1. WARTOŚCI PODSTAWOWE W ROZWOJU MIASTA 1.2. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta

CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta Załącznik do Uchwały Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009 CZĘSTOCHOWA 2025 Strategia rozwoju miasta CZĘSTOCHOWA miasto o t w a r t e na wielość strategii Ŝycia Urząd Miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU

P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU P R O J E K T MIASTO RUDA ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 ROKU Grudzień 2013 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo