INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1

2 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne... 7 Schematy pod àczenia... 8 Dane techniczne... 9 Obs uga i piel gnacja Obsługa płyty System rozpoznawania naczyƒ Blokada nastawieƒ Funkcja Stop & Go Funkcja utrzymywania ciep a Funkcja Power Funkcja Smart boiling Wy àcznik bezpieczeƒstwa Funkcja Timer (automatyczne wy àczanie) Funkcja Total zone Zabezpieczenie przed przegrzaniem Wahania napi cia Sugestie i zalecenia Czyszczenie i piel gnacja Rozwiàzywanie problemów

3 WPROWADZENIE 1. Opakowanie Urzàdzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po rozpakowaniu urzàdzenia prosimy Paƒstwa o usuni cie elementów opakowania w sposób nie zagra ajàcy Êrodowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania sà nieszkodliwe dla Êrodowiska naturalnego, w 100% nadajà si do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) nale y w trakcie rozpakowywania trzymaç z dala od dzieci. 2. Wycofanie z eksploatacji Niniejsze urzàdzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniajàc prawidłowe złomowanie niniejszego urzàdzenia przyczynià si Paƒstwo do ograniczenia ryzyka wystàpienia negatywnego wpływu produktu na Êrodowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieç w przypadku niewłaêciwej utylizacji urzàdzenia. Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na dołàczonych do niego dokumentach oznacza, e ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzàdzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, nale y zdaç w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urzàdzenie nale y złomowaç zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urzàdzenia mo na uzyskaç w lokalnym urz dzie miasta, w miejskim przedsi biorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Niniejsze urzàdzenie zostało wykonane z odpowiednich materiałów nadajàcych si do ponownego wykorzystania. Przed złomowaniem zawsze nale y doprowadziç urzàdzenie do stanu nieprzydatnoêci, odcinajàc kabel elektryczny. 3. Uwagi dotyczàce naczyƒ do gotowania wykorzystywanych w pracy z indukcyjnà płytà kuchennà Rozmiar podstawy naczyƒ powinien byç wystarczajàco du y, aby całkowicie przykry stref grzejnà, zaznaczonà na szklanej powierzchni płyty. Pola grzejne działajà prawidłowo równie z mniejszymi naczyniami do gotowania, w zale noêci od ich rodzaju (materiału wykonania oraz rozmiaru). Do gotowania na indukcyjnej płycie kuchennej nale y wykorzystywaç naczynia o spodzie wykonanym z materiału ferromagnetycznego (przyciàganego przez magnes). Spód naczynia powinien byç idealnie płaski i gładki. Wykorzystywanie naczyƒ o zdeformowanym, wkl słym lub zakrzywionym spodzie, mo e prowadziç do przegrzania, a w nast pstwie do uszkodzenia szklanej powierzchni płyty bàdê naczyƒ. Nale y wziàç pod uwag, e naczynia do gotowania mogà w znacznym stopniu wpływaç na jakoêç pracy indukcyjnego pola grzejnego. Na rynku dost pne sà naczynia, które pomimo odpowiedniego oznaczenia, nie nadajà si do pracy z indukcyjnymi płytami kuchennymi bàdê nie sà rozpoznawane przez pole indukcyjne, ze wzgl du na niewielkà zawartoêç lub niskà jakoêç materiałów ferromagnetycznych, z jakich wykonany został spód naczynia. 3

4 4. Opis urzàdzenia IRS Pole grzejne 2300 / 3200* W 2 Pole grzejne 1400 / 1800* W 3 Pole grzejne 1850 / 2500* W 4 Pole grzejne 1850 / 2500* W * Moc indukcyjna z włàczonà funkcjà Power Wskaênik zalegania ciepła (H) Maksymalny pobór mocy: 7400 W Napi cie znamionowe: 230 V Cz stotliwoêç: 50/60 Hz Mo liwoêç podłàczenia: 230/400 V (schematy na stronie 8) IRX Pole grzejne 2300 / 3200* W 2 Pole grzejne 1400 / 1800* W 3 Pole grzejne 1850 / 2500* W 4 Pole grzejne 1850 / 2500* W * Moc indukcyjna z włàczonà funkcjà Power Wskaênik zalegania ciepła (H) Maksymalny pobór mocy: 7400 W Napi cie znamionowe: 230 V Cz stotliwoêç: 50/60 Hz Mo liwoêç podłàczenia: 230/400 V (schematy na stronie 8) 4

5 5. Zalecenia ogólne Szanowni Paƒstwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. JesteÊmy przekonani, e to nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzàdzenie, wyprodukowane z najwy szej jakoêci materiałów, spełni wszystkie Paƒstwa wymagania. Przed zamontowaniem i uruchomieniem urzàdzenia, zalecamy uwa ne zapoznanie si z treêcià niniejszej instrukcji oraz szczegółowe przestrzeganie jej zaleceƒ. Zagwarantuje to osiàgni cie lepszych rezultatów podczas korzystania z urzàdzenia. Instrukcj obsługi nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, aby korzystaç z niej podczas eksploatcji urzàdzenia, przestrzegajàc w ten sposób warunków gwarancji. W celu skorzystania z gwarancji nale y przedstawiç dowód zakupu wraz z kartà gwarancyjnà. Przez okres u ytkowania urzàdzenia, kart gwarancyjnà przechowywaç wraz z instrukcjà obsługi, która zawiera istotne dane techniczne. 6. Instrukcje bezpieczeƒstwa Przed pierwszym u yciem prosimy uwa nie zapoznaç si z instrukcjà obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczàcych monta u, u ytkowania i piel gnacji, a tak e szeregu wa nych wskazówek. Podczas gotowania lub bezpoêrednio po jego zakoƒczeniu, powierzchnia pól grzejnych mo e byç goràca: RYZYKO POPARZENIA! Nie pozwoliç dzieciom zbli aç si do urzàdzenia. JeÊli szklana powierzchnia p knie lub powstanà na niej gł bokie rysy, nale y bezzwłocznie odłàczyç urzàdzenie od zasilania, aby uniknàç ryzyka pora enia pràdem. Nie nale y pozostawiaç adnych przedmiotów na polach grzejnych, gdy płyta nie jest u ywana. Ryzyko po aru, gdy płyta zostanie uruchomiona! Nie nale y pozostawiaç na powierzchni płyty metalowych przedmiotów, takich jak no e, widelce, ły ki bàdê zakr tki, poniewa mogà zostaç rozgrzane. Pola grzejne bardzo szybko nagrzewajà si, dlatego nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas sma enia niebezpieczeƒstwo zapalenia si tłuszczu. Nigdy nie wolno gasiç płonàcego tłuszczu wodà. Nale y u yç pokrywki, talerza itp. w celu zduszenia płomieni. Produkt nie jest przeznaczony do obs ugi przez osoby (w tym dzieci), których zdolnoêci fizyczne, zmys owe lub umys owe sà ograniczone bàdê osoby nie posiadajàce doêwiadczenia i wiedzy, za wyjàtkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osob odpowiadajàcà za ich bezpieczeƒstwo. Powy sze modele płyt kuchennych sà przystosowane do monta u w zabudowie razem z piekarnikami marki TEKA. Dla Paƒstwa bezpieczeƒstwa, monta urzàdzenia powinien przeprowadziç wykwalifikowany specjalista, zgodnie z obowiàzujàcymi standardami monta u. Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urzàdzenia, włàcznie z wymianà przewodu zasilajàcego, powinny byç dokonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu technicznego przy pomocy oryginalnych cz Êci zamiennych. Uwaga: 5 Nie nale y pozwoliç dzieciom manipulowaç przy urzàdzeniu Generatory indukcyjne zosta y wyproduko wane zgodnie z obowiàzujàcymi normami europejskimi. Zaleca si jednak, aby osoby korzystajàce z rozruszników serca w razie wàtpliwoêci skonsultowa y si z lekarzem lub powstrzyma y si od u ywania p yty indukcyjnej. Zaleca si nie u ywaç płyty kuchennej w trakcie pyrolitycznego czyszczenia piekarnika (o ile zamontowano ten typ urzàdzenia) z uwagi na wysokie temperatury osiàgane podczas ww. procesu.

6 MONTA MONTA U ORAZ PODŁÑCZENIA ELEKTRYCZNEGO PO- WINIEN DOKONAå WYKWALIFIKOWANY SPECJALISTA, ZGODNIE Z OBOWIÑZUJÑCYMI STANDARDAMI MON- TA U. Minimalna odległoêç od Êciany Rys. 1 Pozycjonowanie p yty kuchennej W celu zamontowania płyty kuchennej, nale y w blacie wyciàç otwór o wymiarach podanych na Rys. 1. System mocowaƒ przeznaczony jest do monta u w blacie o gruboêci 20, 30 oraz 40 mm. Minimalna odległoêç mi dzy powierzchnià grzejnà płyty kuchennej a szafkami znajdujàcymi si powy ej urzàdzenia lub mi dzy płytà a okapem kuchennym powinna wynosiç 650 mm. JeÊli producent okapu zaleca wi kszà odległoêç, nale y zastosowaç si do tych instrukcji. Minimalna odległoêç wentylacyjna Szuflada Szafka, w której zostanà zamontowane płyta kuchenna i piekarnik, powinna byç dobrze skr cona i ustawiona na stabilnym podło u. MONTA NAD SZUFLADÑ NA SZTUåCE JeÊli poni ej płyty kuchennej b dzie montowana szuflada na sztuçce, mi dzy urzàdzeniem a szufladà nale y zamocowaç dno poêrednie w odległoêci co najmniej 50 mm od spodu urzàdzenia, natomiast w tylnej cz Êci szafki pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci co najmniej 20 mm. (Rys. 1) Piekarnik W szufladzie nie wolno przechowywaç adnych przedmiotów, które mogłyby zakłóciç prac wentylatora, ani materiałów łatwopalnych. MONTA PŁYTY KUCHENNEJ NAD PIEKARNIKIEM Piekarnik zamontowaç zgodnie z odpowiednià instrukcjà monta u. Otwory monta owe Wskazane modele płyty sà przystosowane do monta u w zabudowie razem z piekarnikami marki TEKA. L W Z przodu szafki do zabudowy (na całej jej długoêci) nale y pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci co najmniej 5 mm. 6 Wymiary L oraz W przedstawia tabela w rozdziale Dane techniczne.

7 Natomiast w tylnej cz Êci szafki pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci 20 mm (Rys. 1) Nale y ostro nie obchodziç si z płytà kuchennà oraz uwa aç na wystajàce bàdê ostre elementy ryzyko zranienia! Podczas monta u szafek lub urzàdzeƒ ponad płytà kuchennà, nale y odpowiednio zabezpieczyç jej szklanà powierzchni. Uszczelka Uszczelka Rys. 2 Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli graniczàcych z płytà kuchennà muszà byç odporne na działanie wysokich temperatur, do 100 o C. Producent (TEKA) nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji urzàdzenia bàdê monta u produktu przez niewykwalifikowanà osob. NALE Y PAMI TAå, E GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZE POWIERZCHNI SZKLANEJ, W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁA PODDANA SILNYM UDERZENIOM BÑDè BYŁA WYKORZYSTYWANA NIEPRAWIDŁOWO. Mocowanie p yty kuchennej Po wyci ciu odpowiedniego otworu monta owego, na spodniej stronie szklanej powierzchni urzàdzenia nale y dokładnie nało yç uszczelk. Nie wolno uszczelniaç płyty kuchennej silikonem, gdy w razie koniecznoêci demonta u urzàdzenia, mo e dojêç do uszkodzenia szklanej powierzchni. Pod àczenie elektryczne Podłàczenie elektryczne nale y wykonaç za pomocà odpowiedniego wyłàcznika wielobiegunowego, z minimalnym rozwarciem mi dzy stykami 3 mm, by umo- liwiç rozłàczenie w razie awarii lub czyszczenia. Urzàdzenie nale y uziemiç zgodnie z obowiàzujàcymi normami. Wymiany uszkodzonego przewodu zasilajàcego mo e dokonaç wyłàcznie autoryzowany serwis techniczny. Przewód zasilajàcy nie powinien stykaç si z adnymi cz Êciami płyty kuchennej ani z innym urzàdzeniem zamontowanym w tej samej szafce. W celu bezpiecznego zamocowania płyty kuchennej od spodu nale y zamontowaç cztery zaczepy (dwa z przodu i dwa z tyłu). Rys. 2 przedstawia dwa sposoby monta u zaczepów. W zale noêci od gruboêci blatu, konieczne mo e okazaç si wykorzystanie wkr tów samogwintujàcych, które dołàczono do zestawu jako dodatkowe elementy zabezpieczajàce. Nale y umieêciç je w okràgłych otworach zaczepów. Otwory zostanà nagwintowane podczas wkr cania w nie wkr tów. Nagwintowanie powinno zostaç wykonane przed zamocowaniem zaczepów do płyty kuchennej. 7

8 Schematy pod àczenia IRS 643 / IRX 643 8

9 DANE TECHNICZNE P yty kuchenne klasy 3. MODELE Wymiary WysokoÊç (mm) D ugoêç (mm) SzerokoÊç (mm) Wymiary otworu monta owego D ugoêç (mm) (L) SzerokoÊç (mm) (W) G bokoêç (mm) Konfiguracja Pole grzejne 2300/3200* W Pole grzejne 1400/1800* W Pole grzejne 1850/2500* W Pod àczenie elektryczne Moc nominalna (W) dla 230 V Napi cie zasilajàce V Cz stotliwoêç (Hz) IRS 643 IRX /60 * Moc indukcyjna przy w àczonej funkcji Power 9

10 OBS UGA I PIEL GNACJA Obs uga p yty PANEL STERUJÑCY (Rys. 3 oraz Rys. 4) 1. Włàcznik płyty ON/OFF 2. Sterowanie sensorowe typu Slider wybór poziomu mocy 3. Przycisk wyboru strefy grzejnej / wskaênik poziomu mocy* 4. WyÊwietlacz timera 5. Przycisk funkcji Power 6. Przycisk funkcji blokady nastawieƒ 7. Przycisk funkcji Stop & Go 8. Wskaênik działania funkcji utrzymywania ciepła* 9. Wskaênik działania funkcji Smart Boiling * 10. Wskaênik działania blokady nastawieƒ* 11. Wskaênik działania funkcji Stop & Go * 12. Przycisk funkcji Smart Boiling * 13. Przycisk funkcji utrzymywania ciep a 14. Przycisk Minus (obsługa timera) 15. Przycisk Plus (obsługa timera) 16. Wskaênik kontrolny pola grzejnego 17. Przycisk funkcji Total Zone 18. Wskaênik działania funkcji Total Zone * Êwieci si : pole grzejne zostało wybrane i jest gotowe do pracy nie Êwieci si : pole grzejne nie zostało wybrane (nie mo na uruchomiç funkcji) Przyciski sensorowe na panelu sterujàcym słu à do sterowania urzàdzeniem. Nie ma potrzeby naciskania na powierzchni szklanà wybranà funkcj włàcza si dotykajàc lekko odpowiedni symbol znajdujàcy si na panelu sterujàcym. Przesuwajàc opuszkiem palca po sensorowym suwaku (2) mo na ustawiç àdany poziom mocy (0 9 oraz P) oraz czas (1 99). Przesuwajàc palec w prawo, wartoêç zwi ksza si, natomiast przesuwajàc palec w lewo, wartoêç zmniejsza si. Poziom mocy mo na tak e wybraç naciskajàc palcem w odpowiednim miejscu na suwaku. Aby wybraç pole grzejne, nale y bezpoêrednio dotknàç odpowiedni przycisk wyboru strefy grzejnej (3). (* Widoczne jedynie podczas pracy urzàdzenia) Rys. 3 MODEL IRS

11 Rys. 4 MODEL IRX 643 W ÑCZANIE URZÑDZENIA Przy pierwszym podłàczeniu płyty (lub po przerwie w dostawie pràdu elektrycznego), funkcja blokady nastawieƒ jest uruchomiona (Êwieci si wskaênik 10). W tej sytuacji nale y wyłàczyç blokad panelu sterujàcego naciskajàc przycisk blokady nastawieƒ (6), a do momentu gdy wskaênik (10) przestanie Êwieciç si. 1 Dotykaç sensor (1) przez minimum jednà sekund. Panel sterujàcy włàczy si, a na wszystkich wskaênikach mocy (3) pojawi si symbol 0. W przypadku gdy jedno z pól grzejnych jest goràce, na przemian b dà wyêwietlaç si symbole H oraz 0. Nast pne czynnoêci nale y wykonaç w przeciàgu 10 sekund, w przeciwnym razie panel sterujàcy wyłàczy si automatycznie. Po uruchomieniu panelu sterujàcego, mo na go wyłàczyç w dowolnym momencie dotykajàc sensor (1), nawet jeêli została uruchomiona blokada nastawieƒ. Sensor (1) zawsze pozwala wyłàczyç panel sterujàcy. WŁÑCZANIE PÓL GRZEJNYCH 2 Za pomocà sterowania sensorowego typu Slider (2) ustawiç odpowiedni poziom mocy (0 9). Poziom mocy mo na zmieniaç, dopóki Êwieci si wskaênik pola grzejnego (16). WYŁÑCZANIE PÓL GRZEJNYCH W celu wyłàczenia pola grzejnego nale y zmniejszyç moc do poziomu 0. Pole grzejne wy àczy si automatycznie. W przypadku gdy po wyłàczeniu pola grzejnego jego powierzchnia jest goràca, na wskaêniku (3) pojawi si symbol H (wskaênik zalegania ciepła), informujàcy o ryzyku poparzenia. Kiedy temperatura obni y si, symbol wyłàczy si (je eli urzàdzenie jest wyłàczone) lub wskaênik (3) b dzie pokazywał 0 (je eli urzàdzenie jest włàczone). WYŁÑCZANIE URZÑDZENIA Urzàdzenie mo na wyłàczyç w dowolnym momencie dotykajàc sensor (1). Wszystkie wskaêniki poziomu mocy (3) wyłàczà si. SYSTEM ROZPOZNAWANIA NACZY Włàczyç urzàdzenie za pomocà sensora (1), a nast pnie wybraç odpowiednie pole grzejne. 1 Uruchomiç odpowiednie pole za pomocà przycisku wyboru strefy grzejnej (3) (zaêwieci si wskaênik 16). W przypadku gdy pole jest goràce, na wskaêniku (3) na przemian b dà wyêwietlaç si symbole H oraz Płyty indukcyjne zostały wyposa one w system rozpoznawania naczyƒ, który chroni przed działaniem urzàdzenia, gdy nie stoi na nim adne naczynie bàdê jest ono nieodpowiednie. Na wskaêniku poziomu mocy pojawi si symbol brak naczynia w przypadku gdy na strefie grzejnej nie stoi adne naczynie bàdê jest ono nieodpowiednie.

12 Je eli w trakcie pracy pola grzejnego zostanie z niego zdj te naczynie, pole automatycznie wyłàczy dopływ mocy, a na jego wskaêniku pojawi si symbol brak naczynia. Po ponownym ustawieniu naczynia na strefie grzejnej, dopływ mocy zostanie wznowiony na uprzednio wybranym poziomie. Czas potrzebny do rozpoznania naczynia to 3 minuty. W przypadku gdy po upływie tego czasu na strefie grzejnej nie zostanie ustawione adne lub nieodpowiednie naczynie, pole grzejne wyłàczy si. Na wskaêniku mocy pojawi si symbol brak naczynia a nast pnie 0. Po zakoƒczeniu pracy, nale y zawsze wyłàczyç pole grzejne. Usuni cie naczynia nie oznacza wyłàczenia strefy grzejnej. W przeciwnym razie mo e dojêç do przypadkowego uruchomienia pola grzejnego, je eli ponownie zostanie na nim ustawione naczynie. Ryzyko wypadku! BLOKADA NASTAWIE Istnieje mo liwoêç zablokowania przycisków na panelu sterujàcym (z wyjàtkiem sensora ON/OFF ). Pozwala to uniknàç niepo àdanych operacji z urzàdzeniem lub manipulowania panelem sterujàcym przez dzieci. W celu włàczenia bàdê wyłàczenia blokady nastawieƒ nale y dotykaç sensor (6) przez ok. 2 sekundy. Po uruchomieniu blokady zapali si wskaênik (10). By wyłàczyç blokad wystarczy ponownie nacisnàç sensor (6). Je eli wyłàczono urzàdzenie za pomocà sensora (1) w przypadku gdy uruchomiono blokad nastawieƒ, wówczas nie b dzie mo na włàczyç urzàzenia, dopóki nie zostanie wyłàczona blokada nastawieƒ. FUNKCJA STOP & GO Powy sza funkcja umo liwia chwilowe (do 10 minut) przerwanie procesu gotowania w nagłych sytuacjach i powrót do poprzedniego trybu pracy bez potrzeby ponownego ustawiania poszczególnych funkcji. Włàczanie funkcji Stop & Go Nacisnàç przycisk funkcji Stop & Go (7). Proces gotowania zostanie wstrzymany. Na wskaênikach pojawi si symbol, pozostałe symbole, które mogły widnieç na wskaênikach, zniknà do czasu wznowienia procesu gotowania. Wyłàczanie funkcji Stop & Go Nacisnàç przycisk funkcji Stop & Go (7). Wskaênik (11) przestanie Êwieciç si, a pole grzejne zacznie pracowaç według wprowadzonych uprzednio nastawieƒ. FUNKCJA UTRZYMYWANIA CIEPŁA Funkcja idealna do podtrzymywania w cieple wczeêniej przyrzàdzonych potraw. Funkcja dost pna niezale nie dla ka dego pola grzejnego. Aby aktywowaç funkcj, nale y wybraç odpowiednie pole grzejne, a nast pnie nacisnàç przycisk (13). Na wyêwietlaczu pojawi si symbol A, a odpowiedni wskaênik (8) zaêwieci si. W celu wyłàczenia powy szej funkcji wystarczy zmieniç poziom mocy pola grzejnego lub wyłàczyç dane pole grzejne. FUNKCJA POWER Powy sza funkcja umo liwia przekazanie dodatkowej mocy do pola grzejnego (wy szej ni nominalna; patrz wartoêci oznaczone * w rozdziale Wprowadzenie punkt 4.) 1 Włàczyç wybrane pole grzejne za pomocà odpo wiedniego przycisku wyboru (3). 2 Nacisnàç przycisk funkcji Power (5). Na wskaêniku poziomu mocy pojawi si symbol P. Maksymalny czas działania funkcji Power to 10 minut. Po upływie tego czasu pole grzejne automatycznie ustawi poziom mocy 9. Funkcja wyłàczy si automatycznie równie w przypadku nadmiernego rozgrzania pola grzejnego. FUNKCJA SMART BOILING Innowacyjna funkcja ułatwiajàca gotowanie takich produktów jak makaron, ry, jajka lub warzywa oraz podgrzewanie gotowych potraw. Umo liwia przeprowadzenie procesu gotowania niemal e automatycznie. 12

13 Funkcja dost pna tylko dla pola grzejnego oznaczonego symbolem. Zalecenia odnoênie naczyƒ Aby móc w pełni korzystaç z funkcji Smart Boiling, nale y stosowaç: naczynia o Êrednicy dna jak najbardziej zbli onej do Êrednicy pola grzejnego. NACZYNIA BEZ PRZYKRYWKI. naczynia wypełnione wodà o temperaturze pokojowej wi cej ni do połowy (nie nale y stosowaç wody ciepłej lub goràcej). Niezastosowanie si do powy szych wskazówek spowoduje, e funkcja nie zadziała prawidłowo. Nigdy nie stosowaç funkcji do zagotowania innych płynów ni woda. Nigdy nie u ywaç oleju, gdy mo e groziç to przegrzaniem oraz po arem. Wyłàczanie funkcji Smart Boiling Aby wyłàczyç funkcj, nale y wyłàczyç dane pole grzejne lub zmieniç poziom grzania. WYŁÑCZNIK BEZPIECZE STWA MAKSYMALNY CZAS PRACY W przypadku gdy zapomnà Paƒstwo wyłàczyç płyt kuchennà, urzàdzenie wyłàczy si automatycznie po upływie okreêlonego czasu od momentu ostatniej zmiany ustawieƒ płyty (patrz Tabela 1). Po bezpiecznym wyłàczeniu, na wskaêniku odpowiedniej strefy grzejnej pojawi si symbol H (wskaênik zalegania ciepła), informujàcy o wysokiej temperaturze powierzchni płyty. W przeciwnym wypadku na wskaênikach poziomu mocy pojawi si symbol 0. Tabela 1 Włàczanie funkcji Smart Boiling Wybraç odpowiednie pole grzejne, wskaênik (16) zaêwieci si. Nast pnie nacisnàç sensor (12). Na wskaêniku pojawi si symbol A, zaê wskaênik (9) zaêwieci si. Na wyêwietlaczu timera dla tego pola pojawi si przesuwajàca si linia informujàca, e funkcja została uruchomiona. Kiedy system wykryje, e woda prawie si zagotowała, zabrzmi pierwszy sygnał dêwi kowy. W tym czasie nale y przygotowaç składniki, które chcà Paƒstwo ugotowaç. Po 30 sekundach, zabrzmi drugi sygnał dêwi kowy, informujàcy, e nale y wło yç do wody składniki do ugotowania. Po drugim sygnale dêwi kowym system uruchomi czasomierz, który pozwoli kontrolowaç upływ czasu gotowania. Wybrany poziom mocy P MAKSYMALNY CZAS PRACY (w godzinach) minut, automatyczna redukcja do 9 W kilka sekund po uruchomieniu czasomierza, zabrzmi trzeci sygnał dêwi kowy informujàcy o tym, i poczàwszy od tego momentu system zredukuje poziom mocy, tak aby zapewniç łagodne i równomierne gotowanie. JeÊli zachodzi potrzeba, mo na wyłàczyç czasomierz, a ustawiç funkcj timera (patrz rozdział Funkcja Timer ). 13 ÂRODKI BEZPIECZE STWA W PRZYPAD- KU PRZYKRYCIA PRZYCISKÓW SENSORO- WYCH Panel sterujàcy został wyposa ony w funkcj wykrywania przedmiotów (naczyƒ, Êciereczek lub cieczy), które zakrywajà panel przez czas dłu szy ni 10 se-

14 kund. Zapobiega ona włàczeniu bàdê wyłàczeniu płyty przez omyłkowo odło one przedmioty. Gdy panel sterujàcy wykryje przedmiot zakrywajàcy przyciski sensorowe, urzàdzenie wyłàczy si automatycznie, zabrzmi sygnał dêwi kowy, który wyłàczy si w momencie usuni cia przedmiotu. Je eli panel sterujàcy był aktywny, wyłàczy si automatycznie z przyczyn bezpieczeƒstwa. JeÊli po upływie kilku minut przedmiot zakrywajàcy przyciski sensorowe nie zostanie usuni ty, sygnał dêwi kowy wyłàczy si automatycznie. JeÊli panel sterujàcy jest włàczony, nie wykryje przedmiotu, który go zakrywa. Niemniej jednak, aby aktywowaç panel sterujàcy nale y wczeêniej usunàç zakrywajàcy go przedmiot. Wspomniana funkcja bezpieczeƒstwa włàczy si tak e gdy panel sterujàcy jest wyłàczony! Nie pozostawiaç adnych przedmiotów na panelu sterujàcym! FUNKCJA TIMER (automatyczne wyłàczanie) Funkcja ułatwia gotowanie: ciàgła obecnoêç przy płycie kuchennej ju nie jest konieczna, poniewa po up ywie ustawionego czasu pole z uruchomionym timerem wyłàczy si automatycznie. Urzàdzenie wyposa ono w indywidualny timer dla ka dej strefy grzejnej, co umo liwia jednoczesne zaprogramowanie czasu pracy osobno dla ka dego pola. Programowanie timera dla pojedynczej strefy grzejnej do koƒca czasu zostanie mniej ni 1 minuta, odliczanie b dzie odbywaç si w sekundach. Gdy odliczanie zakoƒczy si, przez ok. 2 minuty b dzie rozbrzmiewał sygnał dêwi kowy. Aby wyłàczyç sygnał dêwi kowy, nacisnàç sensor (14) lub + (15). Anulowanie zaprogramowanego timera Aby wyłàczyç zaprogramowany timer przed upływem ustawionego czasu, nale y ustawiç wartoêç timera do poziomu Wybraç pole grzejne, dla którego chcemy anulowaç ustawienia timera, naciskajàc odpowiedni przycisk wyboru strefy grzejnej (3). 2 Za pomocà sensora (14) ustawiç wartoêç timera do poziomu - - lub nacisnàç jednoczeênie sensory (14) oraz + (15). FUNKCJA TOTAL ZONE Za pomocà tej funkcji, mo na korzystaç z dwóch pól grzejnych jednoczeênie, ustawiajàc dla nich taki sam poziom mocy oraz ustawienia timera. Aby włàczyç funkcj, nale y nacisnàç sensor lub (17). Wskaêniki kontrolne (16) dwóch pól grzejnych zaêwiecà si, zaê moc ustawi si automatycznie na poziom 5. WyÊwietlacz timera odpowiadajàcy dolnemu polu grzejnemu wyłàczy si i od tego momentu wyêwietlacz timera górnego pola b dzie wskazywaç wartoêci odnoszàce si do dwóch połàczonych pól. Aby wyłàczyç t funkcj, nale y ponownie nacisnàç przycisk lub (17). ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM 1 Wybraç pole grzejne dotykajàc odpowiedniego przycisku wyboru strefy grzejnej (3), ustawiç poziom mocy przesuwajàc palcem po sensorowym suwaku (2). 2 Na wyêwietlaczu timera do danego pola podêwietli si - -. Za pomocà sensorów (14) oraz + (15) wybraç odpowiedni czas. 3 Po kilku sekundach rozpocznie si odliczanie. Gdy 14 Strefy indukcyjne posiadajà zabezpieczenie przed przegrzaniem, które mogłoby spowodowaç uszkodzenie układu elektronicznego. Wbudowany wentylator wewn trzny uruchamia si automatycznie w zale noêci od temperatury układu elektronicznego. Dlatego te wentylator mo e działaç kilka minut po wyłàczeniu płyty w celu schłodzenia układu elektronicznego.

15 WAHANIA NAPI CIA Urzàdzenie wytrzymuje niewielkie wahania napi cia. Du e skoki napi cia mogà spowodowaç nieprawid owà prac p yty kuchennej. W przypadku gdy przygotowywana potrawa wykipiała i nie ma mo liwoêci wyłàczenia pola grzejnego, nale y wytrzeç wilgotnà szmatkà panel sterujàcy, a nast pnie zakryç nià sensor (1), by urzàdzenie wyłàczyło si automatycznie. Sugestie i zalecenia Aby urzàdzenie pracowa o z najwy szà wydajnoêcià, nale y stosowaç si do poni szych wskazówek: Nale y korzystaç z naczyƒ o p askim dnie, poniewa im wi ksza powierzchnia kontaktu pomi dzy naczyniem a szklanà powierzchnià p yty, tym wi ksza transmisja ciep a. Zaleca si u ywanie ci kich garnków, w których trudniej jest o powstanie odkszta ceƒ dna. Rysunek 5 obrazuje sposób, w jaki naczynia z odkszta conym bàdê zaokràglonym dnie majà mniejszà powierzchni styku z powierzchnià p yty kuchennej. Rys. 5 Czyszczenie i piel gnacja W celu utrzymania powierzchni płyty w dobrym stanie nale y czyêciç jà przy u yciu odpowiednich Êrodków. Szkło nale y czyêciç po ka dym u yciu, kiedy jest lekko ciepłe lub zupełnie chłodne. Zapobiegnie to odkładaniu si brudu powstałego w wyniku u ytkowania. Nie nale y u ywaç silnych Êrodków czyszczàcych ani produktów, które mogà zarysowaç powierzchnie (patrz tabela poni ej). Do czyszczenia płyty nie nale y u ywaç urzàdzeƒ czyszczàcych wykorzystujàcych par. CZYSZCZENlE SZKLANEJ POWIERZCHNI PŁYTY Podczas czyszczenia nale y wziàç pod uwag stopieƒ zabrudzenia oraz dobraç odpowiednie Êrodki i narz dzia czyszczàce. Niewielkie zabrudzenia Dobrze èle èle Nale y upewniç si, e naczynia umieszczone sà centralnie na obrysie pola grzejnego. Przed ustawieniem naczyƒ na szklanej powierzchni p yty, nale y osuszyç ich spodnià cz Êç. Nie wolno pozostawiaç plastikowych ani metalowych przedmiotów na szklanej powierzchni p yty. Nie nale y przesuwaç naczyƒ o chropowatym spodzie po szklanej powierzchni p yty, gdy mo e to spowodowaç jej uszkodzenie. Szk o jest w stanie wytrzymaç niektóre uderzenia du ymi narz dziami o t pych kraw dziach. Nale y jednak uwa aç na uderzenia ma ymi narz dziami o ostrych kraw dziach. Nale y unikaç rozsypywania cukru bàdê produktów zawierajàcych cukier na szklanej powierzchni płyty, poniewa wymienione substancje mogà wchodziç w reakcj z rozgrzanà powierzchnià szklanà i uszkodziç jà. Niewielkie, nieprzylegajàce zabrudzenia mo na usuwaç wilgotnà szmatkà oraz ciepłà wodà z dodatkiem delikatnego detergentu lub mydła. Silne zabrudzenia Powa ne zabrudzenia oraz tłuszcz usuwaç przy u yciu specjalnych preparatów do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen). Nale y stosowaç si do zaleceƒ producenta. Przypalone potrawy usuwaç za pomocà specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Przebarwienia spowodowane drobinkami tłuszczu przypalonego na spodzie naczyƒ lub sytuacjami, w których tłuszcz dostanie si pomi dzy powierzchni szklanà a dno naczynia podczas gotowania. Mo na je usunàç z powierzchni szklanej za pomocà niklowego zmywaka do szorowania oraz wodà bàdê specjalnym preparatem do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen). 15

16 Plastik, cukier lub produkty spo ywcze z du à zawartoêcià cukru, które stopiły si na szklanej powierzchni płyty, powinno si usuwaç niezwłocznie, kiedy sà jeszcze goràce, przy u yciu skrobaka. W przypadku odbarwienia szklanej powierzchni płyty Odbarwienia powierzchni szklanej nie wpływajà na efektywnoêç działania płyty, powstajà z reguły na skutek nieodpowiedniego czyszczenia bàd u ywania naczyƒ wykonanych z materiałów słabej jakoêci. W przypadku niewłaêciwego wykorzystania skrobaka, ostrze mo e p knàç, a jego fragmenty mogà dostaç si pomi dzy elementy dekoracyjne na brzegach powierzchni szklanej. Nie wolno usuwaç fragmentów ostrza gołymi r kami zaleca si u ycie szczypiec lub no a z ostrym czubkiem (patrz Rys. 6). Rys. 6 Metaliczne połyski powstajà na skutek zarysowaƒ od dna garnków. Mo na je usunàç przy u yciu specjalnego Êrodka do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen), jednak niezb dne mo e okazaç si wielokrotne, dokładne czyszczenie. Zarysowania powstajà na skutek wykorzystywania agresywnych Êrodków czyszczàcych lub naczyƒ o nierównym, chropowatym dnie, które powodujà Êcieranie si grafiki. Uwaga: Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas u ywania skrobaka. Ryzyko zranienia! Podczas czyszczenia szklanej powierzchni - nale y wykorzystywaç jedynie ostrze skrobaka unikaç kontaktu obudowy skrobaka z czyszczonà powierzchnià, poniewa mo e to spowodowaç powstanie zarysowaƒ. Nie u ywaç skrobaka o uszkodzonym ostrzu. Nale y wymieniç je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek oznak zu ycia. ZALECANE ÂRODKI CZYSZCZÑCE Łagodne detergenty w płynie TAK Detergenty êràce w proszku NIE NIE Specjalne Êrodki czyszczàce do szkła ceramicznego TAK TAK Ârodki w sprayu do usuwania tłuszczu (z piekarników, itd.) NIE NIE Mi kkie szmatki TAK TAK R czniki kuchenne TAK TAK Szmatki kuchenne TAK TAK Niklowy zmywak do szorowania (nie u ywaç na sucho) TAK NIE Stalowy zmywak do szorowania NIE NIE Skrobaki z twardych tworzyw sztucznych (zielone) NIE NIE Skrobaki z mi kkich tworzyw sztucznych (niebieskie) TAK TAK Skrobaki do płyt ceramicznych TAK NIE Ârodki polerujàce w płynie do czyszczenia urzàdzeƒ / mebli domowych i / lub szkła 16 Zalecany do czyszczenia powierzchni szklanej TAK powierzchni wokó urzàdzenia TAK TAK

17 Po zakoƒczeniu czyszczenia ostrze skrobaka nale y zabezpieczyç (patrz Rys. 7). Rys. 7 Ostrze zabezpieczone Ostrze niezabezpieczone Naczynia mogà przywrzeç do szklanej powierzchni płyty, gdy jakaê substancja dostanie si pomi dzy naczynie a płyt i stopi si. Nie wolno odrywaç naczynia, gdy jest ono zimne. Ryzyko p kni cia szklanej powierzchni! Nie wolno stawaç ani siadaç na szklanej powierzchni - ryzyko p kni cia! Nie odkładaç adnych przedmiotów na szklanà powierzchni. Producent (TEKA) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treêci instrukcji obsługi, jeêli uzna je za konieczne lub po yteczne. 17

18 ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW Przed wykonaniem telefonu do autoryzowanego serwisu technicznego, nale y sprawdziç: Pola grzejne nie nagrzewajà si. Usterka Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwiàzania Po włàczeniu pól grzejnych słychaç brz czenie. Panel sterujàcy nie reaguje na dotyk. Podczas pracy urzàdzenia słychaç odgłos pracy wentylatora, który nie zanika po wyłàczeniu urzàdzenia Podczas sma enia bàdê duszenia przekazywana jest mniejsza iloêç energii (temperatura pola grzejnego zmniejsza si ) Pole grzejne wyłàcza si, a na wskaêniku pojawia si litera C. Naczynie jest nieodpowiednie (dno nie zostało wykonane z materiału ferromagnetycznego lub jest zbyt małe). Naczynie ma zbyt cienkie dno lub wykonane z wi cej ni jednego elementu: brz czenie wyzwalane jest przez energi przekazywanà bezpoêrednio do spodu naczynia. Uruchomiono blokad nastawieƒ. Urzàdzenie wyposa ono w wentylator, który chłodzi układy elektroniczne. Je eli podczas gotowania temperatura szklanej powierzchni lub układu elektronicznego b dzie zbyt wysoka, włàczy si system samozabezpieczajàcy, który reguluje moc płyty grzejnej tak, aby temperatura wi cej nie wzrosła. Zbyt wysoka temperatura układów elektronicznych bàdê powierzchni szklanej. Nale y sprawdziç, czy spód naczynia jest przyciàgany przez magnes lub u yç wi kszego naczynia. Dêwi k ten nie jest oznakà usterki. Aby go uniknàç, nale y nieznacznie zmniejszyç poziom mocy, lub korzystaç z naczynia o grubszym dnie bàdê wykonanego z jednego elementu. Wyłàczyç blokad nastawieƒ. Wentylator włàcza si jedynie, gdy zwi ksza si temperatura układów elektronicznych gdy temperatura obni y si, wentylator wyłàczy si automatycznie, niezale nie od tego, czy płyta jest włàczona czy te nie. Problemy przegrzania wyst pujà jedynie podczas intensywnego u ytkowania (gotowania przez długi czas, przy maksymalnej mocy) lub jeêli płyta kuchenna została nieprawidłowo zamontowana. Nale y sprawdziç, czy urzàdzenie zostało zainstalowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi. Nale y odczekaç pewien czas, aby elementy elektroniczne ostygły lub zdjàç z płyty naczynie, umo liwiajàc schłodzenie powierzchni szklanej. 18

19 Usterka Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwiàzania Urzàdzenie wydaje nagły sygnał dêwi kowy. Płyta kuchenna (lub jedna z powierzchni grzejnych) wyłàcza si podczas gotowania. Zaprogramowane pole grzejne nie wyłàcza si po upływie ustawionego czasu. Podczas gotowania z poziomem mocy poni ej 9 majà miejsce wahania mocy. Na panelu sterujàcym znajduje si szmatka, naczynie lub rozlany płyn. Zaprogramowano timer upłynàł ustawiony czas. Na panelu sterujàcym znajduje si szmatka, naczynie lub rozlany płyn. Nastàpiło przegrzanie jednej lub kilku stref grzejnych. Pole nie zostało prawidłowo zaprogramowane. Generator indukcyjny na przemian włàcza i wyłàcza si, aby gotowanie cały czas odbywało si z tym samym (wybranym) poziomem mocy. Nale y usunàç wszelkie przedmioty le àce na panelu sterujàcym i/lub wyczyêciç płyny, które mogły zostaç rozlane. Nale y dotknàç sensor timera, aby wyłàczyç sygnał dêwi kowy. Nale y usunàç wszelkie przedmioty le àce na panelu sterujàcym i/lub wyczyêciç płyny, które mogły zostaç rozlane. Przed ponownym włàczeniem pozwoliç, aby strefy grzejne ostygły. Nale y upewniç si, e timer został zaprogramowany zgodnie z instrukcjà obsługi. To nie jest usterka. 19

20 Teka Polska Sp z o.o. ul. 3-go Maja Pruszków Telefon: Telefax: Centralny serwis AGD:

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA

Bardziej szczegółowo