INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1

2 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne... 7 Schematy pod àczenia... 8 Dane techniczne... 9 Obs uga i piel gnacja Obsługa płyty System rozpoznawania naczyƒ Blokada nastawieƒ Funkcja Stop & Go Funkcja utrzymywania ciep a Funkcja Power Funkcja Smart boiling Wy àcznik bezpieczeƒstwa Funkcja Timer (automatyczne wy àczanie) Funkcja Total zone Zabezpieczenie przed przegrzaniem Wahania napi cia Sugestie i zalecenia Czyszczenie i piel gnacja Rozwiàzywanie problemów

3 WPROWADZENIE 1. Opakowanie Urzàdzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po rozpakowaniu urzàdzenia prosimy Paƒstwa o usuni cie elementów opakowania w sposób nie zagra ajàcy Êrodowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania sà nieszkodliwe dla Êrodowiska naturalnego, w 100% nadajà si do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem. Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) nale y w trakcie rozpakowywania trzymaç z dala od dzieci. 2. Wycofanie z eksploatacji Niniejsze urzàdzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywà Europejskà 2002/96/EC w sprawie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniajàc prawidłowe złomowanie niniejszego urzàdzenia przyczynià si Paƒstwo do ograniczenia ryzyka wystàpienia negatywnego wpływu produktu na Êrodowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieç w przypadku niewłaêciwej utylizacji urzàdzenia. Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub na dołàczonych do niego dokumentach oznacza, e ten produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzàdzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, nale y zdaç w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urzàdzenie nale y złomowaç zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urzàdzenia mo na uzyskaç w lokalnym urz dzie miasta, w miejskim przedsi biorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Niniejsze urzàdzenie zostało wykonane z odpowiednich materiałów nadajàcych si do ponownego wykorzystania. Przed złomowaniem zawsze nale y doprowadziç urzàdzenie do stanu nieprzydatnoêci, odcinajàc kabel elektryczny. 3. Uwagi dotyczàce naczyƒ do gotowania wykorzystywanych w pracy z indukcyjnà płytà kuchennà Rozmiar podstawy naczyƒ powinien byç wystarczajàco du y, aby całkowicie przykry stref grzejnà, zaznaczonà na szklanej powierzchni płyty. Pola grzejne działajà prawidłowo równie z mniejszymi naczyniami do gotowania, w zale noêci od ich rodzaju (materiału wykonania oraz rozmiaru). Do gotowania na indukcyjnej płycie kuchennej nale y wykorzystywaç naczynia o spodzie wykonanym z materiału ferromagnetycznego (przyciàganego przez magnes). Spód naczynia powinien byç idealnie płaski i gładki. Wykorzystywanie naczyƒ o zdeformowanym, wkl słym lub zakrzywionym spodzie, mo e prowadziç do przegrzania, a w nast pstwie do uszkodzenia szklanej powierzchni płyty bàdê naczyƒ. Nale y wziàç pod uwag, e naczynia do gotowania mogà w znacznym stopniu wpływaç na jakoêç pracy indukcyjnego pola grzejnego. Na rynku dost pne sà naczynia, które pomimo odpowiedniego oznaczenia, nie nadajà si do pracy z indukcyjnymi płytami kuchennymi bàdê nie sà rozpoznawane przez pole indukcyjne, ze wzgl du na niewielkà zawartoêç lub niskà jakoêç materiałów ferromagnetycznych, z jakich wykonany został spód naczynia. 3

4 4. Opis urzàdzenia IRS Pole grzejne 2300 / 3200* W 2 Pole grzejne 1400 / 1800* W 3 Pole grzejne 1850 / 2500* W 4 Pole grzejne 1850 / 2500* W * Moc indukcyjna z włàczonà funkcjà Power Wskaênik zalegania ciepła (H) Maksymalny pobór mocy: 7400 W Napi cie znamionowe: 230 V Cz stotliwoêç: 50/60 Hz Mo liwoêç podłàczenia: 230/400 V (schematy na stronie 8) IRX Pole grzejne 2300 / 3200* W 2 Pole grzejne 1400 / 1800* W 3 Pole grzejne 1850 / 2500* W 4 Pole grzejne 1850 / 2500* W * Moc indukcyjna z włàczonà funkcjà Power Wskaênik zalegania ciepła (H) Maksymalny pobór mocy: 7400 W Napi cie znamionowe: 230 V Cz stotliwoêç: 50/60 Hz Mo liwoêç podłàczenia: 230/400 V (schematy na stronie 8) 4

5 5. Zalecenia ogólne Szanowni Paƒstwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. JesteÊmy przekonani, e to nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzàdzenie, wyprodukowane z najwy szej jakoêci materiałów, spełni wszystkie Paƒstwa wymagania. Przed zamontowaniem i uruchomieniem urzàdzenia, zalecamy uwa ne zapoznanie si z treêcià niniejszej instrukcji oraz szczegółowe przestrzeganie jej zaleceƒ. Zagwarantuje to osiàgni cie lepszych rezultatów podczas korzystania z urzàdzenia. Instrukcj obsługi nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, aby korzystaç z niej podczas eksploatcji urzàdzenia, przestrzegajàc w ten sposób warunków gwarancji. W celu skorzystania z gwarancji nale y przedstawiç dowód zakupu wraz z kartà gwarancyjnà. Przez okres u ytkowania urzàdzenia, kart gwarancyjnà przechowywaç wraz z instrukcjà obsługi, która zawiera istotne dane techniczne. 6. Instrukcje bezpieczeƒstwa Przed pierwszym u yciem prosimy uwa nie zapoznaç si z instrukcjà obsługi, która dostarcza dokładnych informacji dotyczàcych monta u, u ytkowania i piel gnacji, a tak e szeregu wa nych wskazówek. Podczas gotowania lub bezpoêrednio po jego zakoƒczeniu, powierzchnia pól grzejnych mo e byç goràca: RYZYKO POPARZENIA! Nie pozwoliç dzieciom zbli aç si do urzàdzenia. JeÊli szklana powierzchnia p knie lub powstanà na niej gł bokie rysy, nale y bezzwłocznie odłàczyç urzàdzenie od zasilania, aby uniknàç ryzyka pora enia pràdem. Nie nale y pozostawiaç adnych przedmiotów na polach grzejnych, gdy płyta nie jest u ywana. Ryzyko po aru, gdy płyta zostanie uruchomiona! Nie nale y pozostawiaç na powierzchni płyty metalowych przedmiotów, takich jak no e, widelce, ły ki bàdê zakr tki, poniewa mogà zostaç rozgrzane. Pola grzejne bardzo szybko nagrzewajà si, dlatego nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas sma enia niebezpieczeƒstwo zapalenia si tłuszczu. Nigdy nie wolno gasiç płonàcego tłuszczu wodà. Nale y u yç pokrywki, talerza itp. w celu zduszenia płomieni. Produkt nie jest przeznaczony do obs ugi przez osoby (w tym dzieci), których zdolnoêci fizyczne, zmys owe lub umys owe sà ograniczone bàdê osoby nie posiadajàce doêwiadczenia i wiedzy, za wyjàtkiem sytuacji przebywania pod nadzorem oraz otrzymania stosownych instrukcji przez osob odpowiadajàcà za ich bezpieczeƒstwo. Powy sze modele płyt kuchennych sà przystosowane do monta u w zabudowie razem z piekarnikami marki TEKA. Dla Paƒstwa bezpieczeƒstwa, monta urzàdzenia powinien przeprowadziç wykwalifikowany specjalista, zgodnie z obowiàzujàcymi standardami monta u. Wszelkiego rodzaju zmiany lub naprawy urzàdzenia, włàcznie z wymianà przewodu zasilajàcego, powinny byç dokonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu technicznego przy pomocy oryginalnych cz Êci zamiennych. Uwaga: 5 Nie nale y pozwoliç dzieciom manipulowaç przy urzàdzeniu Generatory indukcyjne zosta y wyproduko wane zgodnie z obowiàzujàcymi normami europejskimi. Zaleca si jednak, aby osoby korzystajàce z rozruszników serca w razie wàtpliwoêci skonsultowa y si z lekarzem lub powstrzyma y si od u ywania p yty indukcyjnej. Zaleca si nie u ywaç płyty kuchennej w trakcie pyrolitycznego czyszczenia piekarnika (o ile zamontowano ten typ urzàdzenia) z uwagi na wysokie temperatury osiàgane podczas ww. procesu.

6 MONTA MONTA U ORAZ PODŁÑCZENIA ELEKTRYCZNEGO PO- WINIEN DOKONAå WYKWALIFIKOWANY SPECJALISTA, ZGODNIE Z OBOWIÑZUJÑCYMI STANDARDAMI MON- TA U. Minimalna odległoêç od Êciany Rys. 1 Pozycjonowanie p yty kuchennej W celu zamontowania płyty kuchennej, nale y w blacie wyciàç otwór o wymiarach podanych na Rys. 1. System mocowaƒ przeznaczony jest do monta u w blacie o gruboêci 20, 30 oraz 40 mm. Minimalna odległoêç mi dzy powierzchnià grzejnà płyty kuchennej a szafkami znajdujàcymi si powy ej urzàdzenia lub mi dzy płytà a okapem kuchennym powinna wynosiç 650 mm. JeÊli producent okapu zaleca wi kszà odległoêç, nale y zastosowaç si do tych instrukcji. Minimalna odległoêç wentylacyjna Szuflada Szafka, w której zostanà zamontowane płyta kuchenna i piekarnik, powinna byç dobrze skr cona i ustawiona na stabilnym podło u. MONTA NAD SZUFLADÑ NA SZTUåCE JeÊli poni ej płyty kuchennej b dzie montowana szuflada na sztuçce, mi dzy urzàdzeniem a szufladà nale y zamocowaç dno poêrednie w odległoêci co najmniej 50 mm od spodu urzàdzenia, natomiast w tylnej cz Êci szafki pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci co najmniej 20 mm. (Rys. 1) Piekarnik W szufladzie nie wolno przechowywaç adnych przedmiotów, które mogłyby zakłóciç prac wentylatora, ani materiałów łatwopalnych. MONTA PŁYTY KUCHENNEJ NAD PIEKARNIKIEM Piekarnik zamontowaç zgodnie z odpowiednià instrukcjà monta u. Otwory monta owe Wskazane modele płyty sà przystosowane do monta u w zabudowie razem z piekarnikami marki TEKA. L W Z przodu szafki do zabudowy (na całej jej długoêci) nale y pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci co najmniej 5 mm. 6 Wymiary L oraz W przedstawia tabela w rozdziale Dane techniczne.

7 Natomiast w tylnej cz Êci szafki pozostawiç otwór wentylacyjny o szerokoêci 20 mm (Rys. 1) Nale y ostro nie obchodziç si z płytà kuchennà oraz uwa aç na wystajàce bàdê ostre elementy ryzyko zranienia! Podczas monta u szafek lub urzàdzeƒ ponad płytà kuchennà, nale y odpowiednio zabezpieczyç jej szklanà powierzchni. Uszczelka Uszczelka Rys. 2 Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli graniczàcych z płytà kuchennà muszà byç odporne na działanie wysokich temperatur, do 100 o C. Producent (TEKA) nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji urzàdzenia bàdê monta u produktu przez niewykwalifikowanà osob. NALE Y PAMI TAå, E GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZE POWIERZCHNI SZKLANEJ, W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁA PODDANA SILNYM UDERZENIOM BÑDè BYŁA WYKORZYSTYWANA NIEPRAWIDŁOWO. Mocowanie p yty kuchennej Po wyci ciu odpowiedniego otworu monta owego, na spodniej stronie szklanej powierzchni urzàdzenia nale y dokładnie nało yç uszczelk. Nie wolno uszczelniaç płyty kuchennej silikonem, gdy w razie koniecznoêci demonta u urzàdzenia, mo e dojêç do uszkodzenia szklanej powierzchni. Pod àczenie elektryczne Podłàczenie elektryczne nale y wykonaç za pomocà odpowiedniego wyłàcznika wielobiegunowego, z minimalnym rozwarciem mi dzy stykami 3 mm, by umo- liwiç rozłàczenie w razie awarii lub czyszczenia. Urzàdzenie nale y uziemiç zgodnie z obowiàzujàcymi normami. Wymiany uszkodzonego przewodu zasilajàcego mo e dokonaç wyłàcznie autoryzowany serwis techniczny. Przewód zasilajàcy nie powinien stykaç si z adnymi cz Êciami płyty kuchennej ani z innym urzàdzeniem zamontowanym w tej samej szafce. W celu bezpiecznego zamocowania płyty kuchennej od spodu nale y zamontowaç cztery zaczepy (dwa z przodu i dwa z tyłu). Rys. 2 przedstawia dwa sposoby monta u zaczepów. W zale noêci od gruboêci blatu, konieczne mo e okazaç si wykorzystanie wkr tów samogwintujàcych, które dołàczono do zestawu jako dodatkowe elementy zabezpieczajàce. Nale y umieêciç je w okràgłych otworach zaczepów. Otwory zostanà nagwintowane podczas wkr cania w nie wkr tów. Nagwintowanie powinno zostaç wykonane przed zamocowaniem zaczepów do płyty kuchennej. 7

8 Schematy pod àczenia IRS 643 / IRX 643 8

9 DANE TECHNICZNE P yty kuchenne klasy 3. MODELE Wymiary WysokoÊç (mm) D ugoêç (mm) SzerokoÊç (mm) Wymiary otworu monta owego D ugoêç (mm) (L) SzerokoÊç (mm) (W) G bokoêç (mm) Konfiguracja Pole grzejne 2300/3200* W Pole grzejne 1400/1800* W Pole grzejne 1850/2500* W Pod àczenie elektryczne Moc nominalna (W) dla 230 V Napi cie zasilajàce V Cz stotliwoêç (Hz) IRS 643 IRX /60 * Moc indukcyjna przy w àczonej funkcji Power 9

10 OBS UGA I PIEL GNACJA Obs uga p yty PANEL STERUJÑCY (Rys. 3 oraz Rys. 4) 1. Włàcznik płyty ON/OFF 2. Sterowanie sensorowe typu Slider wybór poziomu mocy 3. Przycisk wyboru strefy grzejnej / wskaênik poziomu mocy* 4. WyÊwietlacz timera 5. Przycisk funkcji Power 6. Przycisk funkcji blokady nastawieƒ 7. Przycisk funkcji Stop & Go 8. Wskaênik działania funkcji utrzymywania ciepła* 9. Wskaênik działania funkcji Smart Boiling * 10. Wskaênik działania blokady nastawieƒ* 11. Wskaênik działania funkcji Stop & Go * 12. Przycisk funkcji Smart Boiling * 13. Przycisk funkcji utrzymywania ciep a 14. Przycisk Minus (obsługa timera) 15. Przycisk Plus (obsługa timera) 16. Wskaênik kontrolny pola grzejnego 17. Przycisk funkcji Total Zone 18. Wskaênik działania funkcji Total Zone * Êwieci si : pole grzejne zostało wybrane i jest gotowe do pracy nie Êwieci si : pole grzejne nie zostało wybrane (nie mo na uruchomiç funkcji) Przyciski sensorowe na panelu sterujàcym słu à do sterowania urzàdzeniem. Nie ma potrzeby naciskania na powierzchni szklanà wybranà funkcj włàcza si dotykajàc lekko odpowiedni symbol znajdujàcy si na panelu sterujàcym. Przesuwajàc opuszkiem palca po sensorowym suwaku (2) mo na ustawiç àdany poziom mocy (0 9 oraz P) oraz czas (1 99). Przesuwajàc palec w prawo, wartoêç zwi ksza si, natomiast przesuwajàc palec w lewo, wartoêç zmniejsza si. Poziom mocy mo na tak e wybraç naciskajàc palcem w odpowiednim miejscu na suwaku. Aby wybraç pole grzejne, nale y bezpoêrednio dotknàç odpowiedni przycisk wyboru strefy grzejnej (3). (* Widoczne jedynie podczas pracy urzàdzenia) Rys. 3 MODEL IRS

11 Rys. 4 MODEL IRX 643 W ÑCZANIE URZÑDZENIA Przy pierwszym podłàczeniu płyty (lub po przerwie w dostawie pràdu elektrycznego), funkcja blokady nastawieƒ jest uruchomiona (Êwieci si wskaênik 10). W tej sytuacji nale y wyłàczyç blokad panelu sterujàcego naciskajàc przycisk blokady nastawieƒ (6), a do momentu gdy wskaênik (10) przestanie Êwieciç si. 1 Dotykaç sensor (1) przez minimum jednà sekund. Panel sterujàcy włàczy si, a na wszystkich wskaênikach mocy (3) pojawi si symbol 0. W przypadku gdy jedno z pól grzejnych jest goràce, na przemian b dà wyêwietlaç si symbole H oraz 0. Nast pne czynnoêci nale y wykonaç w przeciàgu 10 sekund, w przeciwnym razie panel sterujàcy wyłàczy si automatycznie. Po uruchomieniu panelu sterujàcego, mo na go wyłàczyç w dowolnym momencie dotykajàc sensor (1), nawet jeêli została uruchomiona blokada nastawieƒ. Sensor (1) zawsze pozwala wyłàczyç panel sterujàcy. WŁÑCZANIE PÓL GRZEJNYCH 2 Za pomocà sterowania sensorowego typu Slider (2) ustawiç odpowiedni poziom mocy (0 9). Poziom mocy mo na zmieniaç, dopóki Êwieci si wskaênik pola grzejnego (16). WYŁÑCZANIE PÓL GRZEJNYCH W celu wyłàczenia pola grzejnego nale y zmniejszyç moc do poziomu 0. Pole grzejne wy àczy si automatycznie. W przypadku gdy po wyłàczeniu pola grzejnego jego powierzchnia jest goràca, na wskaêniku (3) pojawi si symbol H (wskaênik zalegania ciepła), informujàcy o ryzyku poparzenia. Kiedy temperatura obni y si, symbol wyłàczy si (je eli urzàdzenie jest wyłàczone) lub wskaênik (3) b dzie pokazywał 0 (je eli urzàdzenie jest włàczone). WYŁÑCZANIE URZÑDZENIA Urzàdzenie mo na wyłàczyç w dowolnym momencie dotykajàc sensor (1). Wszystkie wskaêniki poziomu mocy (3) wyłàczà si. SYSTEM ROZPOZNAWANIA NACZY Włàczyç urzàdzenie za pomocà sensora (1), a nast pnie wybraç odpowiednie pole grzejne. 1 Uruchomiç odpowiednie pole za pomocà przycisku wyboru strefy grzejnej (3) (zaêwieci si wskaênik 16). W przypadku gdy pole jest goràce, na wskaêniku (3) na przemian b dà wyêwietlaç si symbole H oraz Płyty indukcyjne zostały wyposa one w system rozpoznawania naczyƒ, który chroni przed działaniem urzàdzenia, gdy nie stoi na nim adne naczynie bàdê jest ono nieodpowiednie. Na wskaêniku poziomu mocy pojawi si symbol brak naczynia w przypadku gdy na strefie grzejnej nie stoi adne naczynie bàdê jest ono nieodpowiednie.

12 Je eli w trakcie pracy pola grzejnego zostanie z niego zdj te naczynie, pole automatycznie wyłàczy dopływ mocy, a na jego wskaêniku pojawi si symbol brak naczynia. Po ponownym ustawieniu naczynia na strefie grzejnej, dopływ mocy zostanie wznowiony na uprzednio wybranym poziomie. Czas potrzebny do rozpoznania naczynia to 3 minuty. W przypadku gdy po upływie tego czasu na strefie grzejnej nie zostanie ustawione adne lub nieodpowiednie naczynie, pole grzejne wyłàczy si. Na wskaêniku mocy pojawi si symbol brak naczynia a nast pnie 0. Po zakoƒczeniu pracy, nale y zawsze wyłàczyç pole grzejne. Usuni cie naczynia nie oznacza wyłàczenia strefy grzejnej. W przeciwnym razie mo e dojêç do przypadkowego uruchomienia pola grzejnego, je eli ponownie zostanie na nim ustawione naczynie. Ryzyko wypadku! BLOKADA NASTAWIE Istnieje mo liwoêç zablokowania przycisków na panelu sterujàcym (z wyjàtkiem sensora ON/OFF ). Pozwala to uniknàç niepo àdanych operacji z urzàdzeniem lub manipulowania panelem sterujàcym przez dzieci. W celu włàczenia bàdê wyłàczenia blokady nastawieƒ nale y dotykaç sensor (6) przez ok. 2 sekundy. Po uruchomieniu blokady zapali si wskaênik (10). By wyłàczyç blokad wystarczy ponownie nacisnàç sensor (6). Je eli wyłàczono urzàdzenie za pomocà sensora (1) w przypadku gdy uruchomiono blokad nastawieƒ, wówczas nie b dzie mo na włàczyç urzàzenia, dopóki nie zostanie wyłàczona blokada nastawieƒ. FUNKCJA STOP & GO Powy sza funkcja umo liwia chwilowe (do 10 minut) przerwanie procesu gotowania w nagłych sytuacjach i powrót do poprzedniego trybu pracy bez potrzeby ponownego ustawiania poszczególnych funkcji. Włàczanie funkcji Stop & Go Nacisnàç przycisk funkcji Stop & Go (7). Proces gotowania zostanie wstrzymany. Na wskaênikach pojawi si symbol, pozostałe symbole, które mogły widnieç na wskaênikach, zniknà do czasu wznowienia procesu gotowania. Wyłàczanie funkcji Stop & Go Nacisnàç przycisk funkcji Stop & Go (7). Wskaênik (11) przestanie Êwieciç si, a pole grzejne zacznie pracowaç według wprowadzonych uprzednio nastawieƒ. FUNKCJA UTRZYMYWANIA CIEPŁA Funkcja idealna do podtrzymywania w cieple wczeêniej przyrzàdzonych potraw. Funkcja dost pna niezale nie dla ka dego pola grzejnego. Aby aktywowaç funkcj, nale y wybraç odpowiednie pole grzejne, a nast pnie nacisnàç przycisk (13). Na wyêwietlaczu pojawi si symbol A, a odpowiedni wskaênik (8) zaêwieci si. W celu wyłàczenia powy szej funkcji wystarczy zmieniç poziom mocy pola grzejnego lub wyłàczyç dane pole grzejne. FUNKCJA POWER Powy sza funkcja umo liwia przekazanie dodatkowej mocy do pola grzejnego (wy szej ni nominalna; patrz wartoêci oznaczone * w rozdziale Wprowadzenie punkt 4.) 1 Włàczyç wybrane pole grzejne za pomocà odpo wiedniego przycisku wyboru (3). 2 Nacisnàç przycisk funkcji Power (5). Na wskaêniku poziomu mocy pojawi si symbol P. Maksymalny czas działania funkcji Power to 10 minut. Po upływie tego czasu pole grzejne automatycznie ustawi poziom mocy 9. Funkcja wyłàczy si automatycznie równie w przypadku nadmiernego rozgrzania pola grzejnego. FUNKCJA SMART BOILING Innowacyjna funkcja ułatwiajàca gotowanie takich produktów jak makaron, ry, jajka lub warzywa oraz podgrzewanie gotowych potraw. Umo liwia przeprowadzenie procesu gotowania niemal e automatycznie. 12

13 Funkcja dost pna tylko dla pola grzejnego oznaczonego symbolem. Zalecenia odnoênie naczyƒ Aby móc w pełni korzystaç z funkcji Smart Boiling, nale y stosowaç: naczynia o Êrednicy dna jak najbardziej zbli onej do Êrednicy pola grzejnego. NACZYNIA BEZ PRZYKRYWKI. naczynia wypełnione wodà o temperaturze pokojowej wi cej ni do połowy (nie nale y stosowaç wody ciepłej lub goràcej). Niezastosowanie si do powy szych wskazówek spowoduje, e funkcja nie zadziała prawidłowo. Nigdy nie stosowaç funkcji do zagotowania innych płynów ni woda. Nigdy nie u ywaç oleju, gdy mo e groziç to przegrzaniem oraz po arem. Wyłàczanie funkcji Smart Boiling Aby wyłàczyç funkcj, nale y wyłàczyç dane pole grzejne lub zmieniç poziom grzania. WYŁÑCZNIK BEZPIECZE STWA MAKSYMALNY CZAS PRACY W przypadku gdy zapomnà Paƒstwo wyłàczyç płyt kuchennà, urzàdzenie wyłàczy si automatycznie po upływie okreêlonego czasu od momentu ostatniej zmiany ustawieƒ płyty (patrz Tabela 1). Po bezpiecznym wyłàczeniu, na wskaêniku odpowiedniej strefy grzejnej pojawi si symbol H (wskaênik zalegania ciepła), informujàcy o wysokiej temperaturze powierzchni płyty. W przeciwnym wypadku na wskaênikach poziomu mocy pojawi si symbol 0. Tabela 1 Włàczanie funkcji Smart Boiling Wybraç odpowiednie pole grzejne, wskaênik (16) zaêwieci si. Nast pnie nacisnàç sensor (12). Na wskaêniku pojawi si symbol A, zaê wskaênik (9) zaêwieci si. Na wyêwietlaczu timera dla tego pola pojawi si przesuwajàca si linia informujàca, e funkcja została uruchomiona. Kiedy system wykryje, e woda prawie si zagotowała, zabrzmi pierwszy sygnał dêwi kowy. W tym czasie nale y przygotowaç składniki, które chcà Paƒstwo ugotowaç. Po 30 sekundach, zabrzmi drugi sygnał dêwi kowy, informujàcy, e nale y wło yç do wody składniki do ugotowania. Po drugim sygnale dêwi kowym system uruchomi czasomierz, który pozwoli kontrolowaç upływ czasu gotowania. Wybrany poziom mocy P MAKSYMALNY CZAS PRACY (w godzinach) minut, automatyczna redukcja do 9 W kilka sekund po uruchomieniu czasomierza, zabrzmi trzeci sygnał dêwi kowy informujàcy o tym, i poczàwszy od tego momentu system zredukuje poziom mocy, tak aby zapewniç łagodne i równomierne gotowanie. JeÊli zachodzi potrzeba, mo na wyłàczyç czasomierz, a ustawiç funkcj timera (patrz rozdział Funkcja Timer ). 13 ÂRODKI BEZPIECZE STWA W PRZYPAD- KU PRZYKRYCIA PRZYCISKÓW SENSORO- WYCH Panel sterujàcy został wyposa ony w funkcj wykrywania przedmiotów (naczyƒ, Êciereczek lub cieczy), które zakrywajà panel przez czas dłu szy ni 10 se-

14 kund. Zapobiega ona włàczeniu bàdê wyłàczeniu płyty przez omyłkowo odło one przedmioty. Gdy panel sterujàcy wykryje przedmiot zakrywajàcy przyciski sensorowe, urzàdzenie wyłàczy si automatycznie, zabrzmi sygnał dêwi kowy, który wyłàczy si w momencie usuni cia przedmiotu. Je eli panel sterujàcy był aktywny, wyłàczy si automatycznie z przyczyn bezpieczeƒstwa. JeÊli po upływie kilku minut przedmiot zakrywajàcy przyciski sensorowe nie zostanie usuni ty, sygnał dêwi kowy wyłàczy si automatycznie. JeÊli panel sterujàcy jest włàczony, nie wykryje przedmiotu, który go zakrywa. Niemniej jednak, aby aktywowaç panel sterujàcy nale y wczeêniej usunàç zakrywajàcy go przedmiot. Wspomniana funkcja bezpieczeƒstwa włàczy si tak e gdy panel sterujàcy jest wyłàczony! Nie pozostawiaç adnych przedmiotów na panelu sterujàcym! FUNKCJA TIMER (automatyczne wyłàczanie) Funkcja ułatwia gotowanie: ciàgła obecnoêç przy płycie kuchennej ju nie jest konieczna, poniewa po up ywie ustawionego czasu pole z uruchomionym timerem wyłàczy si automatycznie. Urzàdzenie wyposa ono w indywidualny timer dla ka dej strefy grzejnej, co umo liwia jednoczesne zaprogramowanie czasu pracy osobno dla ka dego pola. Programowanie timera dla pojedynczej strefy grzejnej do koƒca czasu zostanie mniej ni 1 minuta, odliczanie b dzie odbywaç si w sekundach. Gdy odliczanie zakoƒczy si, przez ok. 2 minuty b dzie rozbrzmiewał sygnał dêwi kowy. Aby wyłàczyç sygnał dêwi kowy, nacisnàç sensor (14) lub + (15). Anulowanie zaprogramowanego timera Aby wyłàczyç zaprogramowany timer przed upływem ustawionego czasu, nale y ustawiç wartoêç timera do poziomu Wybraç pole grzejne, dla którego chcemy anulowaç ustawienia timera, naciskajàc odpowiedni przycisk wyboru strefy grzejnej (3). 2 Za pomocà sensora (14) ustawiç wartoêç timera do poziomu - - lub nacisnàç jednoczeênie sensory (14) oraz + (15). FUNKCJA TOTAL ZONE Za pomocà tej funkcji, mo na korzystaç z dwóch pól grzejnych jednoczeênie, ustawiajàc dla nich taki sam poziom mocy oraz ustawienia timera. Aby włàczyç funkcj, nale y nacisnàç sensor lub (17). Wskaêniki kontrolne (16) dwóch pól grzejnych zaêwiecà si, zaê moc ustawi si automatycznie na poziom 5. WyÊwietlacz timera odpowiadajàcy dolnemu polu grzejnemu wyłàczy si i od tego momentu wyêwietlacz timera górnego pola b dzie wskazywaç wartoêci odnoszàce si do dwóch połàczonych pól. Aby wyłàczyç t funkcj, nale y ponownie nacisnàç przycisk lub (17). ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM 1 Wybraç pole grzejne dotykajàc odpowiedniego przycisku wyboru strefy grzejnej (3), ustawiç poziom mocy przesuwajàc palcem po sensorowym suwaku (2). 2 Na wyêwietlaczu timera do danego pola podêwietli si - -. Za pomocà sensorów (14) oraz + (15) wybraç odpowiedni czas. 3 Po kilku sekundach rozpocznie si odliczanie. Gdy 14 Strefy indukcyjne posiadajà zabezpieczenie przed przegrzaniem, które mogłoby spowodowaç uszkodzenie układu elektronicznego. Wbudowany wentylator wewn trzny uruchamia si automatycznie w zale noêci od temperatury układu elektronicznego. Dlatego te wentylator mo e działaç kilka minut po wyłàczeniu płyty w celu schłodzenia układu elektronicznego.

15 WAHANIA NAPI CIA Urzàdzenie wytrzymuje niewielkie wahania napi cia. Du e skoki napi cia mogà spowodowaç nieprawid owà prac p yty kuchennej. W przypadku gdy przygotowywana potrawa wykipiała i nie ma mo liwoêci wyłàczenia pola grzejnego, nale y wytrzeç wilgotnà szmatkà panel sterujàcy, a nast pnie zakryç nià sensor (1), by urzàdzenie wyłàczyło si automatycznie. Sugestie i zalecenia Aby urzàdzenie pracowa o z najwy szà wydajnoêcià, nale y stosowaç si do poni szych wskazówek: Nale y korzystaç z naczyƒ o p askim dnie, poniewa im wi ksza powierzchnia kontaktu pomi dzy naczyniem a szklanà powierzchnià p yty, tym wi ksza transmisja ciep a. Zaleca si u ywanie ci kich garnków, w których trudniej jest o powstanie odkszta ceƒ dna. Rysunek 5 obrazuje sposób, w jaki naczynia z odkszta conym bàdê zaokràglonym dnie majà mniejszà powierzchni styku z powierzchnià p yty kuchennej. Rys. 5 Czyszczenie i piel gnacja W celu utrzymania powierzchni płyty w dobrym stanie nale y czyêciç jà przy u yciu odpowiednich Êrodków. Szkło nale y czyêciç po ka dym u yciu, kiedy jest lekko ciepłe lub zupełnie chłodne. Zapobiegnie to odkładaniu si brudu powstałego w wyniku u ytkowania. Nie nale y u ywaç silnych Êrodków czyszczàcych ani produktów, które mogà zarysowaç powierzchnie (patrz tabela poni ej). Do czyszczenia płyty nie nale y u ywaç urzàdzeƒ czyszczàcych wykorzystujàcych par. CZYSZCZENlE SZKLANEJ POWIERZCHNI PŁYTY Podczas czyszczenia nale y wziàç pod uwag stopieƒ zabrudzenia oraz dobraç odpowiednie Êrodki i narz dzia czyszczàce. Niewielkie zabrudzenia Dobrze èle èle Nale y upewniç si, e naczynia umieszczone sà centralnie na obrysie pola grzejnego. Przed ustawieniem naczyƒ na szklanej powierzchni p yty, nale y osuszyç ich spodnià cz Êç. Nie wolno pozostawiaç plastikowych ani metalowych przedmiotów na szklanej powierzchni p yty. Nie nale y przesuwaç naczyƒ o chropowatym spodzie po szklanej powierzchni p yty, gdy mo e to spowodowaç jej uszkodzenie. Szk o jest w stanie wytrzymaç niektóre uderzenia du ymi narz dziami o t pych kraw dziach. Nale y jednak uwa aç na uderzenia ma ymi narz dziami o ostrych kraw dziach. Nale y unikaç rozsypywania cukru bàdê produktów zawierajàcych cukier na szklanej powierzchni płyty, poniewa wymienione substancje mogà wchodziç w reakcj z rozgrzanà powierzchnià szklanà i uszkodziç jà. Niewielkie, nieprzylegajàce zabrudzenia mo na usuwaç wilgotnà szmatkà oraz ciepłà wodà z dodatkiem delikatnego detergentu lub mydła. Silne zabrudzenia Powa ne zabrudzenia oraz tłuszcz usuwaç przy u yciu specjalnych preparatów do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen). Nale y stosowaç si do zaleceƒ producenta. Przypalone potrawy usuwaç za pomocà specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Przebarwienia spowodowane drobinkami tłuszczu przypalonego na spodzie naczyƒ lub sytuacjami, w których tłuszcz dostanie si pomi dzy powierzchni szklanà a dno naczynia podczas gotowania. Mo na je usunàç z powierzchni szklanej za pomocà niklowego zmywaka do szorowania oraz wodà bàdê specjalnym preparatem do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen). 15

16 Plastik, cukier lub produkty spo ywcze z du à zawartoêcià cukru, które stopiły si na szklanej powierzchni płyty, powinno si usuwaç niezwłocznie, kiedy sà jeszcze goràce, przy u yciu skrobaka. W przypadku odbarwienia szklanej powierzchni płyty Odbarwienia powierzchni szklanej nie wpływajà na efektywnoêç działania płyty, powstajà z reguły na skutek nieodpowiedniego czyszczenia bàd u ywania naczyƒ wykonanych z materiałów słabej jakoêci. W przypadku niewłaêciwego wykorzystania skrobaka, ostrze mo e p knàç, a jego fragmenty mogà dostaç si pomi dzy elementy dekoracyjne na brzegach powierzchni szklanej. Nie wolno usuwaç fragmentów ostrza gołymi r kami zaleca si u ycie szczypiec lub no a z ostrym czubkiem (patrz Rys. 6). Rys. 6 Metaliczne połyski powstajà na skutek zarysowaƒ od dna garnków. Mo na je usunàç przy u yciu specjalnego Êrodka do czyszczenia płyt ceramicznych (np. Vitroclen), jednak niezb dne mo e okazaç si wielokrotne, dokładne czyszczenie. Zarysowania powstajà na skutek wykorzystywania agresywnych Êrodków czyszczàcych lub naczyƒ o nierównym, chropowatym dnie, które powodujà Êcieranie si grafiki. Uwaga: Nale y zachowaç szczególnà ostro noêç podczas u ywania skrobaka. Ryzyko zranienia! Podczas czyszczenia szklanej powierzchni - nale y wykorzystywaç jedynie ostrze skrobaka unikaç kontaktu obudowy skrobaka z czyszczonà powierzchnià, poniewa mo e to spowodowaç powstanie zarysowaƒ. Nie u ywaç skrobaka o uszkodzonym ostrzu. Nale y wymieniç je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek oznak zu ycia. ZALECANE ÂRODKI CZYSZCZÑCE Łagodne detergenty w płynie TAK Detergenty êràce w proszku NIE NIE Specjalne Êrodki czyszczàce do szkła ceramicznego TAK TAK Ârodki w sprayu do usuwania tłuszczu (z piekarników, itd.) NIE NIE Mi kkie szmatki TAK TAK R czniki kuchenne TAK TAK Szmatki kuchenne TAK TAK Niklowy zmywak do szorowania (nie u ywaç na sucho) TAK NIE Stalowy zmywak do szorowania NIE NIE Skrobaki z twardych tworzyw sztucznych (zielone) NIE NIE Skrobaki z mi kkich tworzyw sztucznych (niebieskie) TAK TAK Skrobaki do płyt ceramicznych TAK NIE Ârodki polerujàce w płynie do czyszczenia urzàdzeƒ / mebli domowych i / lub szkła 16 Zalecany do czyszczenia powierzchni szklanej TAK powierzchni wokó urzàdzenia TAK TAK

17 Po zakoƒczeniu czyszczenia ostrze skrobaka nale y zabezpieczyç (patrz Rys. 7). Rys. 7 Ostrze zabezpieczone Ostrze niezabezpieczone Naczynia mogà przywrzeç do szklanej powierzchni płyty, gdy jakaê substancja dostanie si pomi dzy naczynie a płyt i stopi si. Nie wolno odrywaç naczynia, gdy jest ono zimne. Ryzyko p kni cia szklanej powierzchni! Nie wolno stawaç ani siadaç na szklanej powierzchni - ryzyko p kni cia! Nie odkładaç adnych przedmiotów na szklanà powierzchni. Producent (TEKA) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treêci instrukcji obsługi, jeêli uzna je za konieczne lub po yteczne. 17

18 ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW Przed wykonaniem telefonu do autoryzowanego serwisu technicznego, nale y sprawdziç: Pola grzejne nie nagrzewajà si. Usterka Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwiàzania Po włàczeniu pól grzejnych słychaç brz czenie. Panel sterujàcy nie reaguje na dotyk. Podczas pracy urzàdzenia słychaç odgłos pracy wentylatora, który nie zanika po wyłàczeniu urzàdzenia Podczas sma enia bàdê duszenia przekazywana jest mniejsza iloêç energii (temperatura pola grzejnego zmniejsza si ) Pole grzejne wyłàcza si, a na wskaêniku pojawia si litera C. Naczynie jest nieodpowiednie (dno nie zostało wykonane z materiału ferromagnetycznego lub jest zbyt małe). Naczynie ma zbyt cienkie dno lub wykonane z wi cej ni jednego elementu: brz czenie wyzwalane jest przez energi przekazywanà bezpoêrednio do spodu naczynia. Uruchomiono blokad nastawieƒ. Urzàdzenie wyposa ono w wentylator, który chłodzi układy elektroniczne. Je eli podczas gotowania temperatura szklanej powierzchni lub układu elektronicznego b dzie zbyt wysoka, włàczy si system samozabezpieczajàcy, który reguluje moc płyty grzejnej tak, aby temperatura wi cej nie wzrosła. Zbyt wysoka temperatura układów elektronicznych bàdê powierzchni szklanej. Nale y sprawdziç, czy spód naczynia jest przyciàgany przez magnes lub u yç wi kszego naczynia. Dêwi k ten nie jest oznakà usterki. Aby go uniknàç, nale y nieznacznie zmniejszyç poziom mocy, lub korzystaç z naczynia o grubszym dnie bàdê wykonanego z jednego elementu. Wyłàczyç blokad nastawieƒ. Wentylator włàcza si jedynie, gdy zwi ksza si temperatura układów elektronicznych gdy temperatura obni y si, wentylator wyłàczy si automatycznie, niezale nie od tego, czy płyta jest włàczona czy te nie. Problemy przegrzania wyst pujà jedynie podczas intensywnego u ytkowania (gotowania przez długi czas, przy maksymalnej mocy) lub jeêli płyta kuchenna została nieprawidłowo zamontowana. Nale y sprawdziç, czy urzàdzenie zostało zainstalowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi. Nale y odczekaç pewien czas, aby elementy elektroniczne ostygły lub zdjàç z płyty naczynie, umo liwiajàc schłodzenie powierzchni szklanej. 18

19 Usterka Mo liwa przyczyna Mo liwe rozwiàzania Urzàdzenie wydaje nagły sygnał dêwi kowy. Płyta kuchenna (lub jedna z powierzchni grzejnych) wyłàcza si podczas gotowania. Zaprogramowane pole grzejne nie wyłàcza si po upływie ustawionego czasu. Podczas gotowania z poziomem mocy poni ej 9 majà miejsce wahania mocy. Na panelu sterujàcym znajduje si szmatka, naczynie lub rozlany płyn. Zaprogramowano timer upłynàł ustawiony czas. Na panelu sterujàcym znajduje si szmatka, naczynie lub rozlany płyn. Nastàpiło przegrzanie jednej lub kilku stref grzejnych. Pole nie zostało prawidłowo zaprogramowane. Generator indukcyjny na przemian włàcza i wyłàcza si, aby gotowanie cały czas odbywało si z tym samym (wybranym) poziomem mocy. Nale y usunàç wszelkie przedmioty le àce na panelu sterujàcym i/lub wyczyêciç płyny, które mogły zostaç rozlane. Nale y dotknàç sensor timera, aby wyłàczyç sygnał dêwi kowy. Nale y usunàç wszelkie przedmioty le àce na panelu sterujàcym i/lub wyczyêciç płyny, które mogły zostaç rozlane. Przed ponownym włàczeniem pozwoliç, aby strefy grzejne ostygły. Nale y upewniç si, e timer został zaprogramowany zgodnie z instrukcjà obsługi. To nie jest usterka. 19

20 Teka Polska Sp z o.o. ul. 3-go Maja Pruszków Telefon: Telefax: Centralny serwis AGD:

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE. IRS 643 IQS 643 IRX 643 IRS 843 VR TC 95 4i

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE. IRS 643 IQS 643 IRX 643 IRS 843 VR TC 95 4i INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IQS 643 IRX 643 IRS 843 VR TC 95 4i SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Montaż... 6 Pozycjonowanie płyty kuchennej... 6 Mocowanie płyty kuchennej...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IR 641 IR 642 IBR 641

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IR 641 IR 642 IBR 641 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IR 641 IR 642 IBR 641 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Montaż...7 Pozycjonowanie płyty kuchennej...7 Mocowanie płyty kuchennej...8 Podłączenie elektryczne...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności i ogólne zalecenia

Środki ostrożności i ogólne zalecenia PL SZANOWNI PAŃSTWO! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełni wszystkie Wasze

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT KLIMATYZATORY TYPU SPLIT UNIWERSALNA INSTRUKCJA OBS UGI Zastosowania klimatyzatora 2 3 4 MODEL ÂCIENNY 5 6 STAND BY jest MODEL PRZYPOD OGOWO-PODSUFITOWY 7 8 9 10 MODEL KASETONOWY 11 12 MODEL KANA OWY 13

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. BATERIA KUCHENNA DO ZLEWOZMYWAKA i-sink 95 DX A39080

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. BATERIA KUCHENNA DO ZLEWOZMYWAKA i-sink 95 DX A39080 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BATERIA KUCHENNA DO ZLEWOZMYWAKA i-sink 95 DX A39080 PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY MONTAŻOWE. Po otwarciu opakowania sprawdzić elementy montażowe zgodnie z poniższą

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X

PL Instrukcja obsługi 2. Płyta ceramiczna ZC6685X PL Instrukcja obsługi 2 Płyta ceramiczna ZC6685X Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Instalacja 3 Opis urządzenia 5 Obsługa urządzenia 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przydatne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw)

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu miedzianych garnków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE 90 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE PŁYTY INDUKCYJNE FHBP 604 4I PW T XS 97 FHBP 604 4I T B2 XS 97 FHFB 905 5I ST 96 FHFB 6421 I FLEXI 97 PŁYTY CERAMICZNE FHB 6004 4C T-S 99 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000 Instrukcja obs³ugi R315.05 wersje u10 do u19 REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI Typ czujnika: 1 x Pt1000 Wyjœcia: 3 x przekaÿnik Zakres pomiarowy: 0..+120 C Rozdzielczoœæ: do 100 C:0,1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Miedziana patelnia (26 cm)

Miedziana patelnia (26 cm) Miedziana patelnia (26 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup miedzianej patelni. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi 11241031 Kominek elektryczny Bianco Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem kominka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć w

Bardziej szczegółowo

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo!

BergHOFF. CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC. INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA. Szanowni Państwo! CJA OBSŁUGI BergHOFF TRONIC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pozycja nr 1810119 Szanowni Państwo! KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA Aby uniknąć uszkodzenia produktu oraz konsekwencji związanych z niewłaściwym użytkowaniem,

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Corona. B-Smart-Lock Corona -SMART-LO -SMART-LOCK CORONA. Instrukcja obsługi. www.burg.de

Corona. B-Smart-Lock Corona -SMART-LO -SMART-LOCK CORONA. Instrukcja obsługi. www.burg.de Corona B-Smart-Lock Corona PL Instrukcja obsługi CK www.burg.de B-Smart-Lock Corona Początkowa konfiguracja zamka A B Tryb Sygnalizacja LED Sygnalizacja dzwiękowa Ryglowanie Informacje ogólne Multi User

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH MODELE: MC-120 MC-180 MCP-120 MPC-180 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo