REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych, kart debetowych i usług bankowości internetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w szczególności rachunków prowadzonych w ramach Pakietów oraz świadczenia innych usług określonych w Regulaminie. 2. W zakresie zasad i sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach i wykonywania transakcji płatniczych stosuje się Regulamin rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 2 Użyte w Regulaminie oznaczenia określają: 1) agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 3) autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika (w tym Użytkownika karty) zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 4) Bank - Bank Spółdzielczy w Brodnicy wraz z Oddziałami, 5) bankomat urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty/ Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty, 6) blokada karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania autoryzowanych transakcji przy użyciu karty, 7) BZ WBK jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. dokonująca w imieniu Banku autoryzacji i rozliczająca transakcje dokonane przy użyciu kart wydawanych przez Bank, 8) Centrum Komunikacji jednostka BZ WBK świadcząca pomoc na rzecz Posiadaczy i Użytkowników Kart przez 24 godziny na dobę pod numerem tel. /+48 61/ , wszystkie rozmowy są rejestrowane, 9) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/Posiadacza karty/użytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych, 10) CVV2/CVC2 ( Card Verification Value ang.) trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do realizowania zamówień telefonicznych lub transakcji dokonywanych przez Internet, 11) data waluty dzień, od którego lub do którego naliczane są odsetki od środków pieniężnych, którymi został obciążony lub uznany rachunek, 12) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wykazane na koniec dnia operacyjnego. Saldo takie może powstać na skutek wykorzystania przyznanego przez Bank dopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub kredytu odnawialnego, 13) dopuszczalny debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - przyznane przez Bank prawo do wydawania dyspozycji powodujących przekroczenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 14) dostępne środki środki pieniężne zgromadzone na rachunku w danym dniu roboczym, które mogą być powiększone o ewentualny przyznany kredyt odnawialny lub dopuszczalny debet w rachunku, pomniejszone o ewentualne blokady z tytułu nierozliczonych transakcji;, 15) duplikat karty nowy egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas używanej, 16) dzień roboczy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 17) kapitalizacja odsetek doliczenie do salda rachunku odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku, naliczonych za dany okres, 18) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza VISA Electron lub VISA Classic wydawana przez Bank, 19) karta płatnicza instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia o usługach płatniczych; karta identyfikująca wydawcę i Posiadacza karty/użytkownika karty, uprawniająca do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych tj. wypłaty gotówki lub bezgotówkowych tj. płatności za towary lub usługi), 20) karta tłoczona (embosowana) karta VISA Classic umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających w trybie on-line, transakcji na odległość oraz umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy, 21) karta nieembosowana karta VISA Electron umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających wyłącznie w trybie on-line oraz dokonywanie transakcji na odległość, 22) karta wzorów podpisów dokument wskazujący wzory podpisów osób uprawnionych; karta wzorów podpisów jest wykorzystywana do identyfikacji Posiadacza rachunku/pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego przy wszelkich pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach składanych w Banku dotyczących czynności bankowych oraz do identyfikacji podpisu na korespondencji przesyłanej do Banku, 23) kod identyfikacyjny kod PIN (Personal Identyfication Number) poufny numer lub inne oznaczenie wydany do karty, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Posiadaczowi karty /Użytkownikowi karty, 24) minimalna kwota rachunku lokaty kwotę wymaganą do otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty podawaną w Tabeli oprocentowania, 25) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługą klienta, 26) okres umowny okres przechowywania środków pieniężnych zadeklarowany przez Posiadacza rachunku, określony w Potwierdzeniu otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który rozpoczyna się w dniu otwarcia lokaty, a kończy w dniu poprzedzającym datę dostępności środków, 27) pakiet wybrany przez Posiadacza rachunku zestaw prowizji i opłat pobieranych przez Bank za czynności związane z realizacją Umowy, 28) PIN-Mailer specjalna koperta zawierająca przypisany do karty kod PIN, 29) Posiadacz karty Posiadacz rachunku dokonujący w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji kartowych, którego imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i który złożył podpis na rewersie karty, 30) Posiadacz rachunku/płatnik osoba fizyczna (konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego), która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy, 31) Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokument potwierdzający otwarcie i prowadzenie przez Bank rachunku lokaty, wskazujący elementy przedmiotowo istotne zawartej Umowy w części dotyczącej odpowiedniego rachunku lokaty, 32) rachunek bankowy/rachunek płatniczy rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych (konsumentów), 33) rachunek/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rachunek bankowy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzony przez Bank dla osób fizycznych (konsumentów) w walucie polskiej, 34) rachunek lokaty/rachunek rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej albo w walutach wymienialnych prowadzony przez Bank dla osób fizycznych (konsumentów), na którym Bank przechowuje środki pieniężne wpłacane na określony okres umowny, może być uznawany za rachunek płatniczy, jeśli służy do wykonywania transakcji płatniczej (tj. jeśli Regulamin przewiduje możliwość wpłaty lub wypłaty przez Posiadacza rachunku części środków zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego), 35) ręczny powielacz (imprinter) urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji kartowych gotówkowych i bezgotówkowych w punktach akceptujących tłoczone (embosowane) karty poprzez mechaniczne powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); 36) SMS Kontakt usługa zapewniająca dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku i Bankiem, 37) system bankowości internetowej/sbi system o nazwie SBI udostępniany Posiadaczowi rachunku umożliwiający dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem 38) środki dostępu do SBI identyfikator Użytkownika oraz klucz złożony z indywidualnego hasła Użytkownika i ciągu cyfr wskazanych przez token lub indywidualne hasło Użytkownika, 39) T&E (Travel and Entertainment) usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami; 40) Tabela oprocentowania tabela oprocentowania produktów depozytowych BS w Brodnicy podawaną do wiadomości dla Posiadaczy 1

2 rachunków na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku, 41) Taryfa prowizji i opłat obowiązującą w Banku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych, podawaną do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku 42) terminal POS elektroniczne urządzenie, służące do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych i bezgotówkowych) oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego karty lub mikroprocesora; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza karty/użytkownika karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub przez złożenie podpisu na wydruku z terminala, 43) token urządzenie generujące hasła jednorazowe, 44) transakcja cash back transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty gotówki z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; usługa jest dostępna w Polsce, w punktach oznaczonych specjalnym logo VISA cash back, 45) transakcja kartowa transakcja płatnicza dokonana przy użyciu karty lub danych zapisanych na karcie; dzienny limit wydatków dla transakcji kartowych określa Umowa, 46) transakcja na odległość transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia karty, taka jak: zamówienie telefoniczne, mailowe, pocztowe oraz przez Internet, w której zawarcie transakcji następuje po podaniu przez Posiadacza karty/użytkownika karty wymaganych przez usługodawcę danych, 47) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, wpłata, przelew (transfer) lub wypłata środków pieniężnych na rachunek lub z rachunku, 48) transakcje powtarzalne (subskrybcje itp.) są typem transakcji na odległość; polegają na regularnym obciążaniu rachunku ustaloną pomiędzy Posiadaczem karty/użytkownikiem karty, a usługodawcą kwotą oraz w ustalonym czasie (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i terminie; Posiadacz karty/użytkownik karty akceptuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą podczas dokonywania transakcji po podaniu danych jak przy pozostałych transakcjach na odległość; Posiadacz karty/użytkownik karty dokonując takiej transakcji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń; Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u usługodawcy, a w przypadku dalszego obciążania do reklamowania takich transakcji w Banku, 49) Umowa umowa o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego lub umowa o pakiet, 50) Użytkownik Karty osoba fizyczną z wyłączeniem osoby małoletniej poniżej 13 roku życia, dla której wydano kartę z jej danymi identyfikacyjnymi, upoważnioną przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji kartowych, 51) Użytkownik SBI odpowiednio Posiadacz rachunku i/lub wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą systemu bankowości internetowej SBI, 52) VISA (Visa International Service Association), organizacja płatnicza międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń dokonywanych przy użyciu kart i we współpracy z którą wydawane są karty VISA Electron i VISA Classic, 53) wyciąg informacje o rachunku dotyczące wykonanych transakcji płatniczych skutkujących jego obciążeniem lub uznaniem, dopisanych odsetkach, pobranych prowizjach lub opłatach oraz innych transakcji w danym miesiącu rozliczeniowym ( w tym informacje o zmianie salda), dostarczane przez Bank Posiadaczowi rachunku z częstotliwością i w sposób określony w Umowie, 54) zlecenie płatnicze dyspozycję Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania transakcji płatniczej. 3 Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2) terminowych lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie. Otwarcie rachunku 4 1. Otwarcie rachunku następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem, a osobą fizyczną występującą o jego otwarcie Wraz z zawarciem Umowy Posiadacz rachunku składa wzór podpisu na Karcie wzorów podpisów. Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Banku. 3. Rachunek może być otwarty jako indywidualny prowadzony dla jednego Posiadacza lub wspólny prowadzony dla kilku Posiadaczy, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwanych Współposiadaczami z zastrzeżeniem, że Współposiadaczami mogą być tylko rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r. 4. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat, a nie ukończył l8 lat może zawrzeć Umowę za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Rachunek ten otwierany jest tylko jako indywidualny. 5. Rachunek może być otwarty także dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Rachunek otwierany jest tylko jako indywidualny po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 6. Osoba fizyczna występująca o zawarcie Umowy i otwarcie rachunku zobowiązana jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument pozwalający na ustalenie jej tożsamości, w tym: dowód osobisty, paszport, a w przypadku osoby małoletniej tymczasowy dowód osobisty lub legitymację szkolną z fotografią i pieczęcią szkoły zawierającą dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy. 5 Osoba fizyczna może posiadać w Banku rachunki jako indywidualne oraz być współposiadaczem rachunków wspólnych Bank może dokonać czynności zawarcia Umowy i otwarcia rachunku dla osoby fizycznej, w imieniu której przy dokonywania tych czynności występuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej z poświadczonym podpisem pod rygorem nieważności, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest: 1) w kraju przez notariusza, 2) za granicą przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 7 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik może reprezentować Posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego lub szczególnego. 2. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 3. Bank nie przyjmuje do rachunku prowadzonego na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej dyspozycji udzielenia pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe w zakresie ogólnym, które uprawnia pełnomocnika do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, z wyłączeniem prawa do: a) składania dyspozycji na wypadek śmierci, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku umowy o kredyt odnawialny lub dopuszczalny debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, d) składania wniosków i zawierania umów o wydawanie debetowych kart płatniczych, e) składania wniosku i zawierania umowy o świadczenie usługi SBI, f) cesji praw z rachunku. 2) stałe w zakresie rodzajowym, które uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa, 3) szczególne, w ramach którego pełnomocnik może dokonać z Bankiem jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom 6. Udzielenie lub zmiana pełnomocnictwa dokonywane są w formie pisemnej przez Posiadacza rachunku na formularzu obowiązującym w Banku. Złożenie podpisu przez Posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje w obecności pracownika Banku. 7. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana jednak staje się ono skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w obecności pracownika Banku Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji, która to forma dokonania czynności prawnej zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 2. Zmiana pełnomocnictwa dokonywana jest poprzez odwołanie dotychczasowego pełnomocnictwa i udzielenie nowego pełnomocnictwa.

3 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 4. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia w Banku dyspozycji odwołującej przez Posiadacza rachunku lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa do Banku. 9 Udzielenie albo odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane korespondencyjnie, o ile tożsamość i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku zostanie potwierdzona na zasadach określonych w 6 ust Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, 2) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 3) odwołania pełnomocnictwa, 4) rozwiązania umowy. 2. Za skuteczne wobec Banku uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa. Dysponowanie rachunkiem Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku uprawnieni są: 1) Posiadacz rachunku, a przypadku rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy, 2) pełnomocnik Posiadacza rachunku- w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 2. Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 18 lat, uprawniony jest: 1) w granicach czynności zwykłego zarządu: a) małoletni za zgodą przedstawiciela ustawowego, b) przedstawiciel ustawowy małoletniego (rodzice małoletniego Posiadacza, o ile pozostaje on pod ich władzą rodzicielską lub opiekun/kurator wyznaczeni przez sąd opiekuńczy), 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu- przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego. 3. Do dysponowania rachunkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, uprawniony jest: 1) w granicach czynności zwykłego zarządu: a) osoba częściowo ubezwłasnowolniona za zgodą przedstawiciela ustawowego, b) przedstawiciel ustawowy osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (opiekun lub kurator wyznaczeni przez sąd opiekuńczy), 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu- przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. 4. Posiadacz rachunku, o którym mowa w ust. 2 i 3 może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. 5. Złożony sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do zablokowania przez Bank możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku oraz uniemożliwienia korzystania z karty. 6. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje: 1) otwarcia rachunku, 2) wpłat na rachunek, 3) wypłat z rachunku do wysokości nie przekraczającej w miesiącu kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonemu dla minionego roku kalendarzowego, podawanej w Komunikacie Banku. 7. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze Współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz dokonuje samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy, łącznie z wypowiedzeniem Umowy, z zastrzeżeniem ust Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody wszystkich Współposiadaczy rachunku. 9. Współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu Umowy i wydanych dyspozycji. 10. W przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku, pozostali Współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku z zachowaniem uprawnień, o których mowa w ust W przypadku śmierci jednego z dwóch Współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci Współposiadacza przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego Współposiadacza, chyba że Współposiadacz złożył dyspozycję zamknięcia rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy do swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego rachunku Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi poprzez niewykonanie transakcji płatniczej oraz blokadę środków może wynikać wyłącznie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku lokaty ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza zerwanie warunków lokaty określonych w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym i powoduje wypłatę odsetek w obniżonej wysokości o czym mowa w postanowieniach danego typu lokaty. 4. Zlecenia płatnicze mogą być realizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w 1 ust Bank odmawia wykonania zlecenia płatniczego w przypadku, gdy : 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji, 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego wykonania lub dane są sprzeczne bądź niepełne, 3) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną, 4) zlecenie płatnicze nie zostało prawidłowo autoryzowane (np. niezgodność podpisu na zleceniu z wzorem podpisu), 5) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane został zablokowany. 6. Posiadacz rachunku otrzymuje niezwłocznie informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w formie elektronicznej w formie informacji przekazanej do systemu bankowości internetowej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 7. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 13 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku, 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku, 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy, 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych, 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania zleceń płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami kodeksu cywilnego. Oprocentowanie środków Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej lub stałej stopy procentowej, w wysokości określanej przez Bank w Tabeli oprocentowania. 2. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 3. Bank może zmienić wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 4. W przypadku zmian wysokości oprocentowania zmiennego środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania. 5. W przypadku zmian wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego: 1) dla lokat oprocentowanych według zmiennej stopy, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowej stopy oprocentowania, a od dnia zmiany według nowej stopy oprocentowania, 2) dla lokat oprocentowanych według stałej stopy, wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowny, przy czym lokaty odnowione na kolejny tożsamy okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 6. Bank zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Posiadacza

4 rachunku o zmianach stóp procentowych w zakresie odnoszącym się do zawartej z Bankiem Umowy poprzez: 1) dostarczenie Posiadaczowi rachunku wiadomości w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub poczty elektronicznej jeżeli Posiadacz rachunku zawarł z Bankiem umowę regulującą świadczenie usług bankowości internetowej, bądź zadeklarował chęć uzyskiwania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 2) dostarczenie informacji w postaci papierowej na ostatni podany przez Posiadacza rachunku adres. 7. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku Odsetki należne Posiadaczowi rachunku od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, jeżeli środki te podlegają oprocentowaniu, są naliczane od daty waluty uznania rachunku do dnia poprzedzającego datę waluty obciążenia rachunku włącznie. Naliczone odsetki kapitalizowane są w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 2. Odsetki należne od środków zgromadzonych na rachunkach lokat naliczane są od dnia rozpoczęcia okresu umownego do dnia poprzedzającego datę dostępności środków, z zastrzeżeniem 26. Odsetki na rachunkach lokat w walutach wymienialnych naliczane i kapitalizowane są w walucie, w której prowadzony jest rachunek lokaty. 3. Środki pieniężne wpłacone na rachunek i wypłacone z rachunku w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 4. Od odsetek skapitalizowanych, o których mowa w ust. 1 i 2, Bank nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich kapitalizacji. Rachunki lokat Szczegółowe warunki otwierania i prowadzenia każdego z rachunków lokat podawane są w Tabeli oprocentowania. 2. Tabela oprocentowania określa między innymi: 1) okresy umowne, na które Bank otwiera rachunki lokat, 2) waluty, w jakich Bank otwiera rachunki lokat, 3) wysokość oprocentowania środków dla poszczególnych okresów umownych, 4) rodzaj oprocentowania, 5) kwoty minimalne niezbędne do otwarcia każdego z rachunków lokaty, 6) rodzaj kapitalizacji, 7) możliwość odnowienia rachunku lokaty. 3. Każdorazowe otwarcie nowego rachunku następuje w oparciu o podpisaną z Bankiem Umowę na podstawie złożonej ustnej dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub przez pełnomocnika uprawnionego do działania w takim zakresie jak Posiadacz oraz po wpływie środków pieniężnych na rachunek w wysokości nie niższej niż minimalna kwota rachunku lokaty. 4. Dowodem otwarcia każdego nowego rachunku lokaty jest Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, zawarte w formie pisemnej przez strony, które stanowi integralną część Umowy Rachunki lokat mogą mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że środki pieniężne deponowane są na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 2. W przypadku lokat odnawialnych za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień odpowiadający dacie dostępności środków w poprzednim okresie umownym Wpłaty na rachunki lokat w walucie wymienialnej oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane tylko w walutach, w których Bank prowadzi rachunki lokat, określonych w Tabeli oprocentowania. 2. W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków w walucie innej niż waluta lokaty Bank dokonuje przeliczenia według kursów kupna/sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna/sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących w dniu dokonania wpłaty lub wypłaty środków. 20 Przeniesienie rachunku lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty rachunku lokaty na rzecz innej osoby, jak również na rachunek lokaty wspólnej lub z rachunku lokaty wspólnej na rachunek lokaty indywidualnej, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. 21 Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania lokat na kolejny tożsamy okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym 4 Posiadacza rachunku w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego. 22 Rachunki Lokat Standard 1. Wpłaty środków na rachunek lokaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem z innych rachunków bankowych) w kwocie nie niższej niż minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty. 2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających, 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 3. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny tożsamy okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego, a należne odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 3) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami (kapitalizacja odsetek) pozostaną na tożsamy kolejny okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego. 4. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu. 5. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie gotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego. Gdy dzień dostępności środków przypada w dniu wolnym od pracy to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym za dni wolne Bank nalicza odsetki wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 6. Posiadacz rachunku może zadysponować wypłatę naliczonych odsetek po zakończeniu okresu umownego. Wypłata może zostać dokonana w dowolnym terminie, w trakcie trwania następnego okresu umownego. Wypłacane odsetki oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. Nie pobrane odsetki dopisywane są do kapitału. 7. Wypłata gotówkowa środków pieniężnych z rachunku lokaty następuje po złożeniu w Banku ustnej dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem oraz sprawdzeniu tożsamości i zgodności wzoru podpisu złożonego na dyspozycji z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku. 8. Podjęcie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego stanowi wypowiedzenie warunków umowy rachunku lokaty i powoduje zamknięcie rachunku. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. Odsetki naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata środków pieniężnych do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 9. W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne (kapitał) nie podjęte po upływie okresu umownego oprocentowane są w wysokości stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 23 Rachunki lokat o oprocentowaniu zmiennym zależnym od stopy redyskonta weksli 1. Wpłaty środków na rachunek lokaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem z innych rachunków bankowych) w kwocie nie niższej niż minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty. 2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat w czasie trwania Umowy. 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy redyskonta weksli i stałej marży Banku, w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 4. Każda zmiana wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej w czasie trwania Umowy, skutkować będzie zmianą wysokości oprocentowania środków na rachunku lokaty. 5. Zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku lokaty, odsetki należne naliczane są po upływie każdego kolejnego okresu odsetkowego.

5 W okresie umownym lokaty, pierwszy okres odsetkowy, za który Bank naliczy odsetki rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu umownego lokaty, każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się dniu, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu odsetkowego nie było to z upływem ostatniego dnia tego miesiąca. Kapitalizacja odsetek za okres odsetkowy następuje w ostatnim dniu tego okresu odsetkowego. 6. Posiadacz rachunku może zadysponować wypłatę naliczonych odsetek za ostatni zakończony okres odsetkowy. Wypłata może zostać dokonana w dowolnym terminie, w trakcie trwania następnego okresu odsetkowego. Odsetki nie pobrane przez Posiadacza rachunku w ostatnim dniu okresu odsetkowego stają się kapitałem i podlegają zasadom wypłat i oprocentowania jakim podlega kapitał. Wypłacane odsetki oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 7. Posiadacz rachunku lokaty może w każdym czasie w trakcie trwania okresu umownego wypłacić całość środków bez utraty odsetek już dopisanych do rachunku lokaty. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego do dnia poprzedzającego dzień wypłaty podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 8. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej lub 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny tożsamy okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego, a należne odsetki za ostatni okres odsetkowy zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej lub 3) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami pozostaną na tożsamy kolejny okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego. 9. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 10. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w formie gotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego. Gdy dzień dostępności środków przypada w dniu wolnym od pracy to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym za dni wolne Bank nalicza odsetki wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 11. Wypłata gotówkowa środków pieniężnych z rachunku lokaty następuje po złożeniu w Banku ustnej dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem oraz sprawdzeniu tożsamości i zgodności wzoru podpisu złożonego na dyspozycji z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku. 24 Rachunki lokat promocyjnych 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do rachunków lokat oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową w ramach prowadzonej promocji. 2. Rachunek lokaty promocyjnej nie ma charakteru stałej oferty Banku. 3. Bank ma prawo do swobodnego kształtowania warunków otwierania rachunku lokaty promocyjnej w zakresie między innymi wysokości oprocentowania, okresów umownych. Zasady i warunki promocji, Bank określa w Tabeli oprocentowania. 4. Rachunek lokaty promocyjnej otwierany jest na okres wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 5. Lokata promocyjna ma charakter nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. 6. Zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank wypłacane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na wskazany w Potwierdzeniu rachunek bankowy. 7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-6 do rachunków lokat promocyjnych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w 22 dotyczące Lokat Standard. 25 Rachunki lokat e-bs 1. Przez lokatę e-bs należy rozumieć lokatę w złotych dostępną wyłącznie za pośrednictwem usługi sytemu bankowości internetowej (tzw. usługi SBI). 2. Bank udostępnia otwarcie rachunku lokaty e-bs wyłącznie dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku i korzystających z usługi SBI Otwarcie rachunku lokaty e-bs następuje na podstawie złożonej dyspozycji założenia lokaty na wybrany okres umowny, która skutkuje przeksięgowaniem wolnych środków pieniężnych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dzień założenia lokaty jest dniem rozpoczynającym zadeklarowany okres umowny lokaty. Potwierdzeniem otwarcia rachunku lokaty e-bs jest informacja umieszczona na wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 4. Wpłata na lokatę e-bs może być dokonana jedynie w formie bezgotówkowej z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 5. Czynność składania dyspozycji dotyczącej otwarcia rachunku lokaty e-bs za pośrednictwem usługi SBI uważa się za dokonaną wobec Banku w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach określonych w Umowie. 6. Lokata e-bs ma charakter nieodnawialny, co oznacza, że środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami zwracane są automatycznie na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza rachunku w godzinach rannych w pierwszym dniu po okresie umownym. 7. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty e-bs, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 8. Każda wypłata środków z rachunku lokaty e-bs w trakcie trwania okresu umownego stanowi wypowiedzenie warunków prowadzenia lokaty i powoduje naliczenie odsetek od kwoty lokaty wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 26 Rachunki lokat Transfer 1. Warunkiem otwarcia rachunku lokaty jest posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z którego zasilany będzie rachunek lokaty Transfer. 2. W trakcie trwania okresu umownego Posiadacz rachunku może dokonywać: 1) wpłat w dowolnym czasie i dowolnej wysokości z zachowaniem obowiązującej minimalnej kwoty rachunku lokaty, określonej w Tabeli oprocentowania, 2) częściowych wypłat w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, z zastrzeżeniem, że minimalne saldo na rachunku po wypłacie nie może być mniejsze od obowiązującej minimalnej kwoty rachunku lokaty. 3. Wszelkie dyspozycje pieniężne powodujące przelanie środków pieniężnych z lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy realizowane są w formie bezgotówkowej (dyspozycja przelewu zarówno jednorazowego, jak i przelewu w ramach zlecenia stałego). 4. Odsetki należne Posiadaczowi rachunku naliczane są po upływie każdego kwartału kalendarzowego i są dopisywane do kwoty kapitału, chyba że Posiadacz rachunku wydał dyspozycję przekazania odsetek na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 5. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przekazane na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy. 6. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę na kolejny tożsamy okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia. 7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Transfer nie podlegają cesji. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, rachunek lokaty Transfer ulega likwidacji po upływie okresu umownego. Dopuszczalny debet Posiadacz rachunku może wydawać dyspozycje powodujące przekroczenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, tj. korzystać z dopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych. 2. Dopuszczalny debet przyznany jest na wniosek Posiadacza rachunku. Wysokość przyznanego przez Bank dopuszczalnego debetu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek, z zastrzeżeniem ust Wysokość maksymalnej kwoty dopuszczalnego debetu oraz minimalnego wpływu środków na rachunek określa Komunikat Banku Posiadacz Rachunku może uzyskać prawo do korzystania z dopuszczalnego debetu w momencie zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust Postawienie do dyspozycji Posiadacza rachunku przyznanego debetu następuje nie wcześniej niż po jednomiesięcznym korzystaniu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz gdy miesięczny wpływ środków na ten rachunek osiągnie minimalną kwotę określoną w Komunikacie Banku. 3. Dopuszczalny debet może być również przyznany na wniosek Posiadacza rachunku złożony w trakcie korzystania z rachunku, o ile wpływy na rachunek, w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o przyznaniu debetu, osiągnęły poziom określony w ust

6 1. Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 35 dni kalendarzowych od daty jego powstania. Niespłacona w ciągu 35 dni kalendarzowych kwota dopuszczalnego debetu, w dniu następnym staje się zadłużeniem wymagalnym, oprocentowanym według stopy obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego. 2. Dopuszczalny debet oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej w Umowie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego. 3. Posiadacz rachunku nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przyznaniem dopuszczalnego debetu. 4. Jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dopuszczalnego debetu, Bank przyjmuje pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Posiadacza rachunku. 5. Szczegółowe warunki korzystania z dopuszczalnego debetu określa Umowa rachunku. Kredyt odnawialny Posiadaczowi rachunku może być udzielony kredyt odnawialny na podstawie odrębnej umowy, która określa szczegółowe warunki korzystania z tego kredytu. 2. Szczegółowe zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w umowie o ten kredyt oraz postanowieniach Regulaminu udzielania przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy kredytów odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. 31 Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie może jednocześnie korzystać z kredytu odnawialnego i przyznanego dopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Na okres korzystania z kredytu odnawialnego zawiesza się przyznany dopuszczalny debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Karty debetowe Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji kartowych: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA, 4) sprawdzania wysokości dostępności środków, 5) aktywacji karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN, 6) płatności za dokonywane transakcje na odległość. 2. Karty debetowe umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta). 33 Karty debetowe są własnością Banku Karta może być wydana Posiadaczowi karty lub wskazanemu przez niego Użytkownikowi karty. 2. Postanowienia w zakresie karty debetowej są zawierane w formie pisemnej w momencie podpisywania Umowy rachunku, do którego wydawana jest karta debetowa. 3. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku wypełniony wniosek i podpisać go zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wniosek ten powinien być także podpisany przez przyszłego Użytkownika Karty oraz przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty składa małoletni Posiadacz rachunku. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, odbiera w Banku PIN-Mailer w nienaruszonej kopercie. 5. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Posiadacz karty lub Użytkownik karty otrzymuje kartę przesłaną pocztą listem zwykłym na wskazany we wniosku adres do korespondencji. 6. Karta powinna zostać podpisana przez osobę, której dane są umieszczone na karcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis na karcie musi być zgodny z wzorem podpisu Posiadacza karty lub Użytkownika karty złożonym w Banku. Podpis ten powinien być stosowany we wszystkich transakcjach realizowanych przy użyciu karty debetowej potwierdzonych podpisem. 7. Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty, przy czym nie więcej niż jedna karta tego samego typu dla tej samej osoby. 8. Do każdej karty generowany jest kod identyfikacyjny PIN. Kod identyfikacyjny PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji kartowej tj. wypłaty gotówki z bankomatów oraz zakupu towarów i usług w punktach wyposażonych w terminale POS, posiadające możliwość wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN. 9. Trzykrotne kolejne wprowadzenie błędnego kodu identyfikacyjnego PIN przez Posiadacza karty/użytkownika karty w bankomacie lub terminalu POS spowoduje czasowe zablokowanie karty niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego błędnego wprowadzania kodu identyfikacyjnego 6 PIN. Kartę można odblokować telefonując pod numer podany w materiałach informacyjnych dotyczących karty lub do Centrum Komunikacji. 10. Posiadacz karty/użytkownik Karty może dokonać zmiany kodu identyfikacyjnego PIN wyłącznie w bankomatach, w których usługa taka jest dostępna. Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN wymaga użycia karty oraz dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Użycie karty uwarunkowane jest dokonaniem jej aktywacji. 2. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty/użytkownik karty jedną z poniższych metod: 1) dokonaniem transakcji kartowej z użyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN, 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc do Banku pod numer: Termin ważności karty określają miesiąc i rok umieszczone na jej awersie. Karta jest ważna do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. 2. Jeżeli najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności karty Posiadacz karty/użytkownik karty nie złoży rezygnacji z używania karty, karta jest automatycznie wznowiona na kolejny okres. 3. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji. 4. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam numer kodu identyfikacyjnego PIN jak do karty wydanej poprzednio. 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 6. Wznowiona karta jest nieaktywna. Do jej aktywacji stosuje się postanowienia 35 ust Bank ma prawo do dokonywania zmiany rodzaju karty w ramach tej samej organizacji płatniczej w momencie wznawiania karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy, w przypadku zmiany oferty Banku w zakresie zmiany rodzaju rachunku bankowego wiążącej się z możliwością zmiany rodzaju karty dedykowanej do zmienionego rachunku, bądź w przypadku zmiany oferty Banku w zakresie rodzaju karty dedykowanej do dotychczasowego rachunku bankowego. 8. Wznowienie karty, o której mowa w ust. 7 może nastąpić pod warunkiem, iż opłaty i prowizje z tytułu używania karty nie ulegną podwyższeniu, chyba że zmiana rodzaju karty spowodowana była ustaniem przesłanek formalnych do używania danego rodzaju karty wskazanych przez Bank W przypadku uszkodzenia, zniszczenia karty lub złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku, Posiadacz karty/użytkownik karty może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu karty przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty/użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty/użytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3, na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz karty/użytkownik karty powinien zwrócić ją do Banku lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie zgodnie z dyspozycją określoną w 36 ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku rezygnacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją Posiadacz rachunku ma prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej karty w drodze doręczenia Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, zgodnego ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy. 2. Odstąpienie uznaje się za skuteczne pod warunkiem, że Posiadacz karty/użytkownik karty nie dokonał żadnej transakcji kartowej. 3. Bank na skutek odstąpienia Posiadacza rachunku od Umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do Banku, zwróci Posiadaczowi rachunku kwotę poniesionych opłat i prowizji pomniejszoną o koszty związane z wydaniem karty, natomiast Posiadacz rachunku zobowiązany jest zwrócić kartę do Banku lub zniszczyć w sposób określony w 36 ust

7 1. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie karty w oparciu o dane osobowe określone we wniosku. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do: 1) właściwego zabezpieczenia karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem; należy chronić kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie należy umieszczać karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie karty, 2) utrzymania w tajemnicy kodu identyfikacyjnego PIN, 3) nie ujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych niż dokonanie transakcji kartowej lub zgłoszenie utraty karty, 4) nie udostępniania karty ani kodu identyfikacyjnego PIN osobom trzecim, 5) nie przechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym PIN, 6) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia, albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, w sposób określony w Umowie, 7) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji kartowych i zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości na zasadach określonych w 59, 8) anulowania wszelkich rezerwacji dokonywanych (w szczególności u Usługodawców typu T&E) w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy, 9) cofnięcia zgody udzielonej Usługodawcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych, dokonywanych w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy. 3. Posiadacz karty/użytkownik karty, używając karty do zakupów dokonywanych drogą pocztową, telefoniczną lub przez Internet, powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa, w szczególności nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeśli nie ma pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów wydatków dla transakcji kartowych dokonywanych w postaci wypłat gotówki lub płatności za towary/usługi w punktach handlowo usługowych. Wysokość limitów wydatków dla transakcji kartowych określona jest w Umowie. 2. Transakcja typu cash back jest wliczana do kwotowego limitu wydatków dla transakcji kartowych. Maksymalna kwota wypłaty gotówki podczas korzystania z usług cash back jest ustalana przez organizację VISA. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą płatniczą wydaną: 1) do rachunku osoby małoletniej lub częściowo ubezwłasnowolnionej odpowiada jej Przedstawiciel ustawowy, 2) osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 4. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do dokonywania płatności za zabronione towary i usługi Każda transakcja kartowa dokonywana z fizycznym użyciem karty jest potwierdzana odpowiednim dowodem sprzedaży wystawionym przez punkt przyjmujący płatność kartą. Dowód sprzedaży powinien być podpisany przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty, o ile transakcja kartowa nie została potwierdzona wprowadzeniem kodu identyfikacyjnego PIN albo nie została zrealizowana w samoobsługowym terminalu płatniczym bez konieczności potwierdzania transakcji kartowej kodem identyfikacyjnym PIN lub podpisem. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji kartowej w co najmniej jeden z podanych niżej sposobów: 1) wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN w przypadku transakcji kartowych dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach POS w punktach handlowo - usługowych oraz w bankach, które wymagają takiego rodzaju autoryzacji, 2) złożenie podpisu zgodnego z wzorem na karcie na dowodzie dokonania transakcji kartowych w przypadku transakcji dokonywanych w terminalach POS w punktach handlowousługowych i w terminalach POS w bankach, 3) podanie numeru karty, daty ważności, kodu CVV2 i opcjonalnie nazwiska Posiadacza karty/użytkownika karty przy transakcji kartowej dokonywanej bez fizycznego przedstawienia karty, tj. transakcji na odległość. 3. Podczas dokonywania transakcji kartowej może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza karty/ Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 4. Przy transakcji kartowej dokonywanej w postaci wypłaty gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie urządzenia. 5. Przy transakcjach kartowych mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek Posiadacza rachunku np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z karty Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji kartowej może zmniejszyć dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu okresu ważności karty, 2) uszkodzenia karty bądź całkowitego zniszczenia karty, 3) blokady karty na wniosek Posiadacza karty, 4) blokady karty na wniosek Użytkownika karty, dla karty mu wydanej, 5) wymiany karty na nową, 6) śmierci Posiadacza karty/użytkownika karty, 7) zamknięcia rachunku. 2. W przypadkach określonych powyżej, karty muszą zostać zwrócone do Banku lub zniszczone w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie zgodnie z dyspozycją określoną w 36 ust. 5, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 punkt 3), 4) i 6). 3. Utrata prawa użytkowania którejkolwiek karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji kartowych dokonanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty Bank ma prawo do zablokowania karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust. 2 i 3, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji kartowej. 2. Bank ma prawo do zablokowania karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza karty/użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 3. Bank ma prawo do zablokowania karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 5. Blokada karty dokonywana przez pracownika Banku i z inicjatywy Banku ma charakter czasowy. 6. Bank informuje telefonicznie Posiadacza karty/użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 7. Bank odblokowuje kartę albo zastępuje ją nową, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji kartowych dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy prowizji i opłat. 2. W przypadku dokonania transakcji kartowych powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie Transakcje kartowe w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą w walucie danego kraju. 2. Internetowe transakcje kartowe dokonywane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje dokonywane za granicą, niezależnie od wybranej waluty transakcji. 3. W kraju, gdzie dopuszczona jest usługa wyboru waluty transakcji kartowej, Posiadacz karty/użytkownik karty może zostać poproszony o podanie z dostępnej listy walut, waluty, w której życzy sobie, aby transakcja kartowa została zrealizowana. 4. W przypadku transakcji kartowych dokonywanych za granicą w walucie innej niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu i reguł obowiązujących w organizacji rozliczającej transakcje VISA w dniu przeliczenia transakcji kartowej. 5. Kwoty transakcji kartowych wyrażone w EUR przeliczane są na złote po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu przeliczenia transakcji kartowej, kurs walutowy prezentowany jest na wyciągu. 6. Obciążenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z tytułu wykonanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji kartowych (krajowych i zagranicznych) odbywa się w złotych i dokonywane jest w dniu otrzymania przez Bank tych transakcji do rozliczenia. System bankowości internetowej SBI przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, prowadzonych przez Bank zgodnie z ofertą i postanowieniami Regulaminu. 2. Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku i upoważnionym przez niego pełnomocnikom za pomocą SBI między innymi:

8 1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, 2) dyspozycję polecenia przelewu w obrocie krajowym w złotych, 3) dyspozycję polecenia przelewu zagranicznego składanego w formie wniosku, 4) lokaty terminowe, 5) szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje. 3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach SBI opublikowany jest na stronie internetowej Banku SBI jest dostępny dla Użytkowników SBI przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust W celu poprawnej współpracy z SBI, Użytkownicy SBI powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 3. Bank niezwłocznie poinformuje, za pośrednictwem SBI lub na stronie internetowej Banku, o planowanych przerwach w funkcjonowaniu SBI oraz ich przewidywanym czasie trwania, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem Użytkownicy SBI uzyskują dostęp do SBI po złożeniu wniosku o dostęp do SBI przez Posiadacza rachunku. 2. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników SBI lub zmiana rachunków dostępnych w SBI, lub zmiana uprawnień Użytkowników SBI, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do SBI. 3. Po podpisaniu wniosku o dostęp do SBI i Umowy, nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, Bank wydaje Użytkownikom SBI środki dostępu do SBI. 4. Wszystkie zlecenia płatnicze złożone przez Użytkowników SBI dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 5. Wszystkie zlecenia płatnicze złożone przez Użytkowników SBI są zabezpieczone przez Bank na trwałym nośniku i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza rachunku. 50 Użytkownicy autoryzują zlecenia płatnicze w poniższy sposób: 1) w przypadku autoryzacji tokenem poprzez klucz, na który składa się indywidualne hasło Użytkownika i ciąg cyfr wskazanych przez token, 2) w przypadku autoryzacji kodem autoryzacyjnym poprzez kod autoryzacyjny otrzymany w formie SMS Użytkownicy SBI zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do SBI oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. Identyfikator Użytkownika SBI może być podany wyłącznie pracownikowi Banku. 2. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do SBI przez osobę nieuprawnioną Użytkownik SBI składa dyspozycję zablokowania dostępu do systemu SBI pisemnie w Banku na odpowiednim formularzu lub zgłasza telefonicznie. 3. W sytuacji, gdy Użytkownik SBI zgłasza dyspozycję zablokowania dostępu telefonicznie, pracownik Banku wypełnia formularz oraz dokonuje weryfikacji danych osobowych Użytkownika SBI. 4. Dyspozycja zablokowania dostępu do SBI wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji zablokowania. 5. Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze Współposiadaczy, może złożyć dla wszystkich lub wybranych Użytkowników SBI dyspozycję zablokowania dostępu do SBI. 6. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji zablokowania dostępu do SBI dla innych Użytkowników SBI ani Posiadacza rachunku. 7. W przypadku zablokowania dostępu do SBI, dyspozycję odblokowania może złożyć tylko Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze Współposiadaczy Bank może zablokować dostęp do SBI w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika w związku z używaniem SBI. 2. Bank informuje telefonicznie Użytkownika SBI o zablokowaniu SBI przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu SBI byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 3. Blokada SBI dokonywana przez pracownika Banku i z inicjatywy Banku ma charakter czasowy. 4. Bank odblokowuje SBI jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Użytkownicy zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych zleceń płatniczych tj. prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy zleceń płatniczych, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni je zgłosić na zasadach określonych w 59. SMS Kontakt Usługa SMS Kontakt zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku, a Bankiem. 2. Za pośrednictwem usługi SMS Kontakt Posiadacz rachunku może w szczególności: 1) otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku), 2) otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku) 3) przekazywać do realizacji dyspozycję polecenia przelewu w obrocie krajowym (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców), 4) otrzymywać wykaz 5-ciu ostatnio dokonanych operacji. 3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach usługi SMS Kontakt opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 4. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS Kontakt jest podpisanie Umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego. 5. Posiadacz rachunku może wskazać tylko jeden numer telefonu do korzystania z usługi SMS Kontakt. 6. Aktywacja usługi SMS Kontakt następuje po otrzymaniu przez Posiadacza rachunku kodu identyfikacyjnego. 7. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Kontakt Posiadacz rachunku może dokonać w Banku. 8. Usługa SMS Kontakt przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Posiadacza rachunku ze świadczenia usługi SMS Kontakt. 9. Usługa SMS Kontakt jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Wykonanie usługi, o której mowa w 54 ust. 2 pkt 3 i 4, za pośrednictwem usługi SMS Kontakt wymaga sformatowania odpowiedniej treści komendy SMS wysyłanej przez Posiadacza rachunku na wskazany przez Bank numer telefonu. 2. Komenda SMS musi zawierać co najmniej kod identyfikacyjny oraz właściwą dla danej usługi komendę. 3. Szczegółowy wykaz komend SMS Posiadacz rachunku otrzymuje podczas aktywacji usługi. Pakiety usług 56 Posiadacz rachunku może skorzystać z odpowiedniego pakietu usług dostępnego w ofercie Banku, po podpisaniu stosownej Umowy. 57 Rodzaje pakietów wraz z obowiązującymi stawkami prowizji i opłat, określone są w Taryfie prowizji i opłat. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku wyciąg, który zawiera zestawienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku, w tym informacje dotyczące transakcji płatniczych : 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej, 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze, 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej i w stosownych przypadkach, ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku, 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty, 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w Umowie. 3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank w celu dokonania korekty. Tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg, reklamacji lub wniosków Posiadacz rachunku ma prawo złożyć do Banku reklamację lub skargę dotyczące produktów lub usług bankowych: 1) w Oddziale, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej, 2) drogą pocztową na adres dowolnego Oddziału lub też siedziby Banku,

9 3) faksem na numer faksu dowolnego Oddziału lub też na numer faksu siedziby Banku, 4) telefonicznie w dowolnym Oddziale lub w siedzibie Banku, 5) pocztą elektroniczną na wskazany adres 2. Numery telefonów, adres , adresy Oddziałów, pod którymi Posiadacz rachunku może składać reklamacje, skargi dostępne są na stronie internetowej Banku (www.bsbrodnica.pl) oraz w Oddziałach. 3. Posiadacz rachunku powinien złożyć reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, jednak w przypadku reklamacji dotyczących stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia Posiadacza rachunku wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych. 4. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30 dniowy nie może być dotrzymany. W takim przypadku Bank informuje składającego reklamację o: 1) przyczynie opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji. 7. Posiadacz rachunku ma również możliwość zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, w sprawach pozostających w jego właściwości, o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy W przypadku reklamacji dotyczących transakcji kartowych, Bank może dokonać uznania rachunku kwotą wynikającą z transakcji podlegającej reklamacji oraz należnych prowizji i opłat, z datą jej dokonania, po jej wstępnym rozpatrzeniu. 2. Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacyjnego reklamacja nie została w całości lub w części uznana, Bank ma prawo do obciążenia rachunku odpowiednią kwotą transakcji kartowej i związanych z tą transakcją prowizji i opłat, nie uznanych w reklamacji, z datą pierwotnego uznania, o którym mowa w ust. 1. Zasady pobierania prowizji i opłat Za czynności związane z obsługą rachunku, Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 2. Bank należne prowizje i opłaty bankowe pobierać będzie w ciężar rachunku, z uwzględnieniem ust W przypadku braku wolnych środków na rachunku, pobranie prowizji i opłat może spowodować powstanie niedopuszczalnego salda debetowego. 4. Spłata należności, o której mowa w ust. 3 pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 5. W przypadku zamknięcia rachunku opłata za prowadzenie rachunku oraz opłaty za kartę pobierane są proporcjonalnie do ilości dni trwania umowy. 6. Taryfa prowizji i opłat jest dostarczana Posiadaczowi rachunku w chwili podpisywania umowy, a poza tym aktualna Taryfa prowizji i opłat dostępna jest w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa prowizji i opłat może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w 63 ust.2, aktualne prowizje i opłaty bankowe oraz ich wysokość są podawane do wiadomości w sposób określony w 61 ust. 6. Zmiana postanowień Regulaminu lub Taryfy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych jak również konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta. 2. Informacje o fakcie wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w sposób z nim uzgodniony, z wykorzystaniem jednego z następujących sposobów komunikowania się stron: 1) na papierze drogą pocztową (listem zwykłym)- na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza rachunku adres korespondencyjny, 2) drogą elektroniczną w ramach systemu Banku Internetowego, 3) pocztą elektroniczną - na ostatni podany Bankowi przez Posiadacza rachunku adres Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 4. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany Regulaminu lub Taryfy zostały przyjęte i obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi rachunku przez Bank. 5. W przypadku gdy Posiadacz rachunku złoży sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, bez ponoszenia opłat. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy 64 Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku: 1) wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku lub Bank, z upływem okresu wypowiedzenia, 2) upływu okresu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem 63 ust. 3 i Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku prowadzonego na rzecz osoby małoletniej lub częściowo-ubezwłasnowolnionej, Posiadacz rachunku za zgodą przedstawiciela ustawowego, może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny. 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i liczy się od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu do Oddziału, z zastrzeżeniem 63 ust. 3 i Strony mogą ustalić, krótszy niż określony w ust. 2, okres wypowiedzenia. 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji ze wszystkich kart wydanych do rachunku jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w części dotyczącej karty. 5. Złożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji ze wznowienia wszystkich kart jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w części dotyczącej kart. Umowa w części dotyczącej kart zostaje rozwiązana z upływem daty ważności karty z najdłuższym okresem ważności W przypadku wypowiedzenia Umowy Posiadacz rachunku w terminie rozwiązania Umowy ma obowiązek: 1) spłaty całości zadłużenia na rachunku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami oraz kosztami, 2) zwrotu wszystkich kart wydanych do rachunku do Banku lub zniszczenia ich poprzez przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora, 3) zwrotu środków dostępu do systemu SBI do Banku. 2. Bank w terminie rozwiązania Umowy blokuje wszystkie karty wydane do rachunku. 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku rozliczenia wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy Posiadacz rachunku wypowiadając Umowę powinien podać sposób zadysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku. 2. Po rozwiązaniu Umowy środki pieniężne, co do których nie złożono dyspozycji, o której mowa w ust. 1 zostają przeniesione na konto nie oprocentowane Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, w przypadku: 1) niewystępowania na rachunku obrotów przez okres 12 miesięcy, oprócz okresowego dopisywania odsetek, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy, 2) niewystępowania na rachunku obrotów przez okres 3 miesięcy, oprócz okresowego dopisywania odsetek, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy, 3) spowodowania niedopuszczalnego salda debetowego i nieuregulowania należności wynikających z Umowy, 4) wykorzystywania rachunku do wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu, 5) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym uniemożliwiającym dalsze prowadzenie rachunku. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okres wypowiedzenia Umowy wynosi dwa miesiące. 3. Bank wypowiada Umowę na piśmie, podając powody wypowiedzenia. 9

10 4. Wypowiedzenie Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem Umowy kredytu odnawialnego lub dopuszczalnego debetu w rachunku. Inne postanowienia 69 W razie zmiany danych wymaganych przy zawarciu umowy w szczególności takich jak adres zamieszkania, adres do korespondencji, imiona, nazwisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, Posiadacz rachunku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych faktach Bank, na piśmie lub w innej dopuszczalnej przez Bank formie Posiadacz rachunku o pełnej zdolności do czynności prawnych może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 5. Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku jest dokonywana na rzecz osoby, na którą wystawiono rachunki, po przedłożeniu aktu zgonu Posiadacza rachunku oraz oryginałów rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 72 Postanowienia, o których mowa w 70 i 71 nie dotyczą rachunków wspólnych. 73 W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku, 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, 4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym Kwoty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 3, nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku. 75 Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w 70 i 73, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 76 W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy, 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i dziale spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu do rachunku wspólnego. 3. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 4. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach prowadzonych dla kilku osób (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby Współposiadaczy takiego rachunku Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków. 2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Szczegółowa informacja o obowiązującym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dostępna jest na stronach (www.bsbrodnica.pl) i oraz w Oddziałach Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i Pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem rachunku jest język Polski. 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy zawartej w ramach niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 3. Spory powstałe na tle wykonania Umowy, nierozwiązane za porozumieniem stron, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny. 81 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie: ustawa o usługach płatniczych, Kodeks cywilny, ustawa Prawo bankowe oraz Prawo dewizowe. Regulamin obowiązuje dla Umów zawartych od roku 10

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH OLEŚNICA, STYCZEŃ 2016 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej "Strzał w 10-tkę" w złotych dla osób

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo