PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - PROGRAM DLA MAŁOPOLSKI MAŁOPOLSKA Nowe wyzwania, nowe nadzieje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - PROGRAM DLA MAŁOPOLSKI MAŁOPOLSKA 2014-2018. Nowe wyzwania, nowe nadzieje"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKA Nowe wyzwania, nowe nadzieje Małopolska, październik 2014

2 Spis treści WPROWADZENIE... 2 BUDŻET I MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA... 8 FUNDUSZE UNIJNE GOSPODARKA INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA I MIĘDZYREGIONALNA TURYSTYKA, REKREACJA, PROMOCJA EDUKACJA I INNOWACJE OCHRONA ZDROWIA SPORT POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKA WIEŚ BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA

3 WPROWADZENIE Podsumowując kończącą się kadencję samorządu województwa należy wymienić kilka jej charakterystycznych cech: po pierwsze - wydatkowanie największych w historii samorządu terytorialnego pieniędzy /ze źródeł UE/ dedykowanych na inwestycje, które miały stać się kołami zamachowymi gospodarki oraz wspieranie i rozwój jakości kapitału społecznego Małopolski, po drugie - narastającym kryzysem gospodarczym i jego skutkami w postaci malejącego PKB, stagnacji poziomu dochodów z grupy tzw.,,dochodów własnych do budżetu regionalnego oraz rosnącego poziomu bezrobocia, spadku poziomu i jakości życia Małopolan, po trzecie - porzucono koncepcję równoważenia poziomu rozwoju poszczególnych obszarów Małopolski na rzecz wspierania obszarów metropolitalnych. Ruch ten, w naszej opinii, ogranicza szanse rozwojowe pozostałych subregionów naszego województwa. Na przestrzeni ostatnich 8 lat, Zarząd Województwa, stał się bezkrytyczną maszyną do kopiowania pomysłów rządowych, czego dobitnie dowodzi nagłe, bezsensowne z punktu widzenia czasu obowiązywania dokumentu, rozpoczęcie w 2009 r. wprowadzania zmian do Strategii Rozwoju Małopolski na lata Uważamy, że były to wyłącznie działania związane ze zbliżającą się kampanią samorządową w 2010 r. Warto w tym momencie podkreślić, że krytyki obowiązującej ówcześnie strategii dokonywali Ci sami małopolscy politycy PO, którzy niecałe 24 miesiące wcześniej entuzjastycznie przyjmowali powyższy dokument i aktywnie uczestniczyli w jego tworzeniu. Na osobny komentarz zasługuje również zachowanie działaczy PSL, którzy aktywnie uczestniczyli we wprowadzaniu nowego paradygmatu rozwojowego do SRWM a w trakcie trwania samorządowej kampanii wyborczej w 2010 r. stanowczo przeciwko niemu protestowali (cytat z deklaracji wyborczej PSL,,Człowiek jest najważniejszy zamieszczonej na stronie WWW PSL:,,Wyrażamy zatem kategoryczny sprzeciw wobec wysuwanych projektów, które pod pozorem przyspieszenia rozwoju obszarów metropolitarnych mogą skutkować dalszym pogłębianiem istniejących zróżnicowań, ograniczających szanse rozwoju całej Polski ). po czwarte - ignorowania potrzeb rozwojowych Małopolski, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej, przez władze centralne przy jednoczesnej bezradności małopolskiej reprezentacji PO w Parlamencie, co w rezultacie przyniosło skutek w postaci paraliżu lub spowolnienia najważniejszych projektów inwestycyjnych z punktu widzenia Małopolski. Oceniając ostatnie 4 lata nie sposób nie zauważyć możliwości, jakie niosły ze sobą środki unijne przeznaczone dla naszego województwa. Jednakże nasza diagnoza z 2010 roku dotycząca różnic poziomu rozwojowego poszczególnych obszarów Małopolski pozostaje niestety wciąż aktualna. 2

4 W dalszym ciągu obserwujemy znacząco niższe wskaźniki PKB per capita małopolskich subregionów w porównaniu z Krakowem /ponad 2 krotna różnica/, rosnące /liczba bezrobotnych Małopolan wzrosła o ponad 45 tys. osób od 2010 r./ i wciąż wysokie wskaźniki poziomu bezrobocia w części południowej i wschodniej regionu /bezrobocie w granicach 12-19% w zależności od subregionu, przy średniej dla Krakowa w granicach 5-6% dla stolicy Małopolski/. Powyższe dane nakazują postawić pytania dotyczące jakości planowania i wydatkowania ogromnych /prawie 8 mld PLN/ środków finansowych z funduszy europejskich, od momentu przejęcia przez PO władzy w samorządzie regionalnym. Władze regionu nie znalazły skutecznej recepty skutkującej odczuwalną poprawą sytuacji w kluczowych, wrażliwie społecznie obszarach jak, np: służba zdrowia czy polityka społeczna. Zwracamy również uwagę na niebezpieczeństwa, które rzutować mogą na sprawność działania małopolskiego samorządu wśród których wymienić należy: słabość finansów publicznych, zarówno na poziomie centralnym jak również regionalnym i lokalnym /wielkość wpływów do budżetu, narastający poziom zadłużenia JST z obszaru Małopolski/, niebezpieczną tendencję,,pozbywania się przez władze centralne obowiązków tworzących po stronie samorządów dodatkowe koszty związane z ich obsługą, pogłębiającą się biurokratyzację UMWM, który z kreatora wizji rozwojowych staje się na przestrzeni lat nieruchawą, nieprzyjazną dla mieszkańców maszyną do obsługi procedur administracyjnych. Jakie będą następne 4 lata nadciągającej kadencji? Następna kadencja powinna upłynąć m.in. pod znakiem wyrównywania poziomu życia w poszczególnych częściach regionu, wspierania głównych gałęzi gospodarki regionu, rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, budowy potencjału badawczo - rozwojowego, wspierania terenów wiejskich Małopolski. Nowy Zarząd Województwa rozpocznie swoje funkcjonowanie w realiach trwającego kryzysu gospodarczego, skutkującego potencjalnym osłabieniem stanu regionalnych finansów. Dlatego też, w naszej opinii, wymagana będzie rozsądna koncentracja działań wokół,,obszarów wrażliwych do których zaliczyć należy: utrzymanie płynności finansowej Województwa Małopolskiego przy jednoczesnej konieczności zapewnienia kwot finansowych na wkład własny do projektów europejskich, 3

5 dokończenie obecnie realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz rozpoczęcie procesu wydatkowania pieniędzy UE z nowego Programu na lata powstrzymanie postępującej degradacji systemów transportu publicznego, w tym szczególnie obszaru związanego z przewozami regionalnymi, zabezpieczenie finansowe małopolskich szpitali skutkujące odczuwalną poprawą dostępności do lekarzy specjalistów i nowoczesnej diagnostyki medycznej. Sanacja ostatnich dwóch obszarów przytoczonych powyżej nie będzie w pełni skuteczna bez działań na poziomie legislacji krajowej. Stoimy na stanowisku, że po 15 latach od wprowadzenia reformy samorządowej nadszedł czas rozpoczęcia debaty dotyczącej konieczności wprowadzenia istotnych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wzmacniających podstawy majątkowe ich funkcjonowania. Brak takiej debaty będzie skutkował narastaniem zadłużenia samorządów, niebezpieczeństwem ogłoszenia upadłości lub też obniżeniem jakości realizacji zadań ustawowych JST co z kolei będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Polski i naszego regionu. Przy obecnej strukturze i wielkości źródeł finansowych zasilających budżety województw zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo braku możliwości sprawnego zarządzania majątkiem samorządu regionalnego. Diagnoza ta, dotyczy większości, jeśli nie wszystkich polskich regionów. Mając na względzie całość obszarów kompetencyjnych samorządu województwa przedkładamy grupę priorytetowych propozycji programowych dla Małopolski, które będziemy realizować w trakcie następnej kadencji samorządu: Kondycja regionalnej gospodarki stanowi fundamentalny wyznacznik jakości życia mieszkańców regionu. Jest również czynnikiem decydującym o możliwościach, skali, potencjale i skuteczności realizacji misji publicznej przez małopolskie samorządy. Dlatego też, Prawo i Sprawiedliwości za cel nadrzędny w nadchodzącej kadencji samorządu regionalnego uznaje wsparcie wszystkich działań mogących intensyfikować tempo rozwoju gospodarki Małopolski. 4

6 I. Przygotujemy budżet Małopolski do realizacji zadań w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata Podejmiemy działania na rzecz zwiększania poziomu dochodów własnych budżetu regionalnego, ograniczenia /tam gdzie to konieczne/ kosztów funkcjonowania struktury organizacyjnej zarządzanej przez samorząd województwa oraz powiększania majątku regionalnego. II. Zapewnimy równe szanse rozwojowe dla wszystkich powiatów i gmin Małopolski. Ograniczymy do minimum niebezpieczeństwo pogłębiania się dysproporcji rozwojowych małopolskich subregionów, jakie niesie za sobą przyjęta przez obecne władze koncepcja wspierania w pierwszej kolejności obszarów metropolitalnych. III. Prawo i Sprawiedliwość uznaje innowacyjność (gospodarczą i intelektualną) za kluczowy priorytet przyszłej kadencji. Będziemy konsekwentnie budować naukowo - badawczy potencjał regionu, bazując na kreatywności małopolskich firm oraz zasobach intelektualnych uczelni wyższych. Uznajemy, że w perspektywie długoterminowej będzie ona głównym czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej Małopolski wśród polskich i europejskich regionów. IV. Będziemy dążyć do utrzymania i zintensyfikowania procesów budowy autostrad, obwodnic miejskich, dróg wojewódzkich oraz sieci połączeń transportu publicznego. Nowoczesna Małopolska to region konsekwentnie inwestujący w projekty o charakterze infrastrukturalnym i komunikacyjnym. V. Będziemy aktywnie wspierać działania na rzecz rozwoju turystyki. W naszej filozofii zarządzania regionem branża turystyczna jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego Małopolski. VI. W obszarze współpracy międzynarodowej za cele nadrzędne uznajemy: działania na rzecz wzmacniania pozycji Polski jako kluczowego gracza w Europie Środkowej, rozwój gospodarki regionu, wsparcie dla środowisk polonijnych. VII. Przeprowadzimy analizę i reorganizację modelu współpracy zagranicznej i międzyregionalnej Województwa pod kątem skutecznego wdrażania powyższych priorytetów. VIII. Zbudujemy nowoczesne systemy edukacji w Małopolsce oparte o praktyczne programy edukacyjne i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Będziemy konsekwentnie wspierać i aktywnie 5

7 uczestniczyć w rozbudowie infrastruktury i zasobów merytorycznych małopolskich ośrodków akademicko- naukowych o znaczeniu krajowym /Kraków/, subregionalnym i lokalnym. IX. Krakowska i małopolska kultura powinna być silna nie tylko swoją przeszłością ale również wizją przyszłości. Będziemy dążyć aby potencjał małopolskiego dziedzictwa i kultury stał się jednym z fundamentalnych, kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności regionu. X. Za optymalny model wsparcia obszarów wiejskich uznajemy wielofunkcyjny rozwój gospodarstw rolnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Dokonamy tego poprzez wdrażanie programów inwestycyjnych i grantowych obejmujących m.in.: wspieranie inicjatyw o charakterze innowacji takich jak działalność Lokalnych Grup Producenckich będących uzupełnieniem tradycyjnej aktywności rolniczej, wsparcie sektora energii odnawialnej, rozwój,,turystyki kulinarnej w oparciu o lokalne produkty tradycyjne, agroturystykę, rozbudowę dróg lokalnych, poprawę infrastruktury komunalnej, dostępność do Internetu, polepszenie dostępności do usług ochrony zdrowia oraz edukacji, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. XI. Sprzeciwiamy się prywatyzacji służby zdrowia. Małopolskie szpitale mają przede wszystkim leczyć a nie zamieniać się w maszynki do zarabiania pieniędzy. Dlatego też będziemy: realizować programy poprawiające efektywność zarządzania placówkami służby zdrowia, w trybie pilnym wdrożymy rozwiązania ułatwiające dostęp do specjalistów i poprawiających jakość obsługi medycznej w regionie, rozpoczniemy z poziomu samorządów powszechną debatę dotyczącą konieczności zwiększenia nakładów finansowych na służbę zdrowia ze strony państwa. XII. Zwiększymy skalę wydatków na programy grantowe. Chcemy aby instrumenty te stały się elementem koordynującym wysiłek małopolskich samorządów na rzecz zwalczania bezrobocia /roboty publiczne/, wsparcia inicjatyw zdrowotnych i sportowych - szczególnie w obszarach wiejskich. 6

8 XIII. Będziemy finansować i ułatwiać dostęp do,,sportu powszechnego, w tym wychowania fizycznego, rekreacji, rehabilitacji oraz tworzyć /wspólnie z lokalnymi samorządami/ bazy materialne i trenerskie sprzyjające aktywności ruchowej. XIV. Stworzymy, we współpracy z samorządami lokalnymi, system wspierania i promocji rodziny oraz postaw prorodzinnych. Chcemy aby Małopolska była uznawana za region przyjazny dla rodziny. XV. Nadamy odpowiednią rangę działaniom związanym z opieką społeczną. Naszym obowiązkiem jest dbanie o najsłabszych i wykluczonych społecznie. XVI. Chcemy Małopolski bezpiecznej. W ramach programów grantowych będziemy realizować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ogólnego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, osuwiska, huragany) oraz doposażenia służb ratowniczych. 7

9 BUDŻET I MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA Diagnoza - BUDŻET Analizując obecny stan finansów województwa zwracamy uwagę na następujące niekorzystne tendencje: 1. rosnący poziom zadłużenia Małopolski, którego skumulowana wartość, zaplanowana w budżecie na 2014 rok przekroczy poziom 600 mln PLN, co stanowi wzrost o 70%, od początku trwania obecnej kadencji Skumulowane zadłużenie Województwa Małopolskiego [mln PLN] /PLAN/ 2. przeciągającą się stagnację w zakresie poziomu dochodów WM z tzw. podatków państwowych /poziom mln łącznego udziału w podatkach CIT i PIT/, spowodowaną załamaniem, na przestrzeni lat , tempa rozwoju polskiej gospodarki, co skutkowało zwiększającą się skalą strat finansowych wykazywanych przez małopolski biznes, zmniejszeniem poziomu płynności finansowej oraz ograniczaniem inwestycji i zatrudnienia i ostatecznie spadkiem poziomu i tempa wpływów do budżetu samorządu województwa. Wielkość wpływów z podatków CIT i PIT do budżetu regionalnego 300 [mln PLN] podatek CIT podatek CIT podatek CIT podatek CIT 50 podatek PIT podatek PIT podatek PIT podatek PIT

10 Nasze zaniepokojenie budzi brak rzetelnych symulacji dotyczących stanu finansów publicznych w regionie na przestrzeni lat przedstawionych w ramach obowiązujących obecnie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego. Obecny Zarząd Województwa zakłada, że na przestrzeni lat , nastąpi spadek poziomu dochodów z 1,3 mld PLN do 763 mln PLN /~40%/ i wydatków z 1,4 mld PLN do 713 mln PLN /~50%/. Obniżaniu wartości poziomu dochodów i wydatków ma towarzyszyć zmniejszanie skumulowanej wartości zadłużenia do poziomu ok. 271 mln PLN przy jednoczesnym obciążeniu budżetu obsługą zobowiązań w granicach 8-14 mln PLN rocznie. 1 Prezentowany obecnie opinii publicznej stan finansów regionu, wymaga korekt polegających na uwzględnieniu w tym czasie obciążeń wynikających z konieczności wydatkowania pieniędzy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość programu wynosi ok. 2,9 mld EUR /ponad 12 mld PLN/, co niesie za sobą trudne zadanie wygospodarowania przez samorząd wojewódzki tzw. wkładu własnego 2 do projektów na szacowanym łącznym poziomie ok mln PLN, z jednoczesnym obowiązkiem utrzymania w ryzach poziomu zadłużenia. Słabość dotychczasowych źródeł,,dochodów własnych wskazuje na to, że do obsługi tak dużych zobowiązań finansowych niezbędne będzie zaciąganie nowych kredytów i pożyczek. Spowoduje to konieczność wypracowania zdolności do ich spłat i obsługi na poziomie wielokrotnie wyższym od dotychczasowego, bez ryzyka utraty płynności finansowej. Proponowane działania Nie chcemy powtórzyć skandalicznego,,sukcesu bankructwa województwa mazowieckiego zarządzanego przez koalicję PSL - PO z połowy 2013 roku. W trybie pilnym zbudujemy i wdrożymy scenariusz zarządzania poziomem,,regionalnego długu publicznego, w tym: 1. Dokonamy oceny poziomu dochodów i wydatków, przewidywanych do poniesienia w latach przez samorząd województwa, w tym szczególnie możliwości całkowitego wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE. Według naszych szacunków małopolskie samorządy chcąc wykorzystać środki europejskie dostępne w nowej perspektywie, będą zmuszone pozyskać średniorocznie ok mln 1 źródło: Załącznik nr 1 do uchwały NR XLVI/720/13 SWM z dnia 30 grudnia 2013r. 2 wkład krajowy dla nowego MRPO 507,4 mld. EUR wynosi ok 2,1 mld PLN, z czego wkład publiczny 382,6 mld. EUR /1,6 mld PLN/. Wynika z tego, że JST z obszaru Małopolski, w tym samorząd regionalny, powinny pokryć wydatki w kwocie zbliżonej do 1,6 mld PLN na przestrzeni 7 lat trwania nowej perspektywy finansowej /średniorocznie ok. 230 mln PLN w zależności od kursu EUR/PLN/. - źródło Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Przy założeniu proporcji podziału wydatkowania WM- pozostałe JST w gracach 60:40 oraz 50:50, szacunkowe wyliczenie wkładu własnego WM wynosi od 0,96 mld PLN do 0,8 mld PLN łącznie 9

11 złotych 3. Największe skumulowanie potrzeb dotyczących wkładu własnego powstanie w latach /drugi, trzeci rok nowej perspektywy finansowej/. Można przyjąć, że w tym okresie, skumulowane zapotrzebowanie na środki finansowe będzie oscylowało w granicach mln zł rocznie, z czego większość obciążeń, spadnie na barki województwa małopolskiego. Dlatego też, za klucz do,,finansowego sukcesu samorządu regionalnego uznajemy ponowną analizę obowiązujących dotychczas dokumentów finansowych i inwestycyjnych oraz stworzenie systemu prognozowania wielkości przyszłych wpływów do regionalnej kasy. 2. Przeanalizujemy strukturę wydatków rocznych budżetów Województwa Małopolskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym szczególnie: poziomu wydatków budżetowych pod kątem ich zasadności - w pierwszej kolejności departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jego jednostek organizacyjnych, strukturę wydatków majątkowych pod kątem maksymalizacji wspierania strategicznych obszarów rozwojowych Małopolski i kluczowych projektów regionalnych. oszacujemy zdolność finansowania z dochodów własnych i nowych zobowiązań zadań inwestycyjnych i programów rozwojowych/4, tak aby obciążenia spłatami i kosztami obsługi nowego długu nie zagrażały stabilności finansowej WM. dokonamy analizy możliwości realizacji inwestycji publicznych w Województwie Małopolskim z wykorzystaniem środków pozyskanych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, traktując powyższe rozwiązanie jako alternatywę dla zaciągania nowych kredytów i pożyczek na realizację projektów z udziałem środków publicznych. 3. Podejmiemy działania zwiększające dochody WM. Będziemy inicjować i wspierać, poprzez konwenty marszałków, starostów, wójtów, burmistrzów, kluby parlamentarne, inicjatywy legislacyjne dotyczące zwiększania strumienia istniejących dotychczas dochodów (podatki państwowe CIT i PIT) oraz nowych źródeł finansowania /udział w VAT/. 3 Kwota dotyczy wyłącznie programu MRPO. 4 Potencjał własny oznacza kwotę, jaką jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła w rozpatrywanym okresie przeznaczyć z własnych dochodów na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych i innych programów rozwojowych. Kwotę potencjału własnego oblicza się odejmując kolejno od prognozowanych dochodów własnych: wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych), wydatki na kontynuację inwestycji rozpoczętych przed początkiem rozpatrywanego okresu, niezbędne wydatki na odtworzenie majątku, przypadające w rozpatrywanym okresie spłaty zobowiązań zaciągniętych przed początkiem rozpatrywanego okresu. Potencjał inwestycyjny różni się od potencjału własnego tym, iż dopuszcza również finansowanie wydatków rozwojowych środkami uzyskanymi z zaciągnięcia w rozpatrywanym okresie nowych zobowiązań. 10

12 4. Pieniądze uzyskane z dywidendy ze spółek przeznaczymy na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków UE. Taki model działania powinien ograniczyć tempo i wysokość zaciąganych zobowiązań dedykowanych na wkład własny do projektów unijnych. Zakładamy, że decyzje o wypłatach dywidend nie będą szkodzić realizacji celów publicznych ani wpływać na osłabienie sytuacji finansowej spółek. Diagnoza - MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA Racjonalne gospodarowanie mieniem i wpływy z jego użytkowania winny stać się jednym z ważnych czynników finansowych stabilizujących równowagę regionalnego budżetu. Samorząd województwa dysponuje majątkiem o wartości netto ok. 6 mld PLN, z czego: majątek Województwa Małopolskiego wynosi 1,6 mld PLN, majątek Wojewódzkich Jednostek Budżetowych wynosi 2,8 mld PLN, majątek Wojewódzkich Osób Prawnych /m. in. szpitale, teatry, ośrodki ruchu drogowego/ wynosi ok. 1,5 mld PLN. Wśród najważniejszych składników regionalnego majątku wymienić należy m.in. spółki z udziałem województwa /20 spółek kapitałowych, w których wg stanu na początek 2013 roku/ wartość akcji i udziałów w kapitałach zakładowych zbliżona jest do 2,1 mld PLN, grunty o powierzchni ok. 360 ha, drogi kategorii wojewódzkiej /prawie 1380 km/. Dotychczasowe działania związane ze sprzedażą majątku województwa są realizowane w zmiennym zakresie, a wpływy z tego tytułu oscylują w granicach od kilkuset tysięcy do 20 mln PLN w zależności od roku. Plan na 2014 r. przewiduje wpływy w granicach 8,7 mln PLN. Z kolei z tytułu najmu i dzierżawy zasobu nieruchomości stanowiących własność Województwa na przestrzeni ostatniej kadencji dochody utrzymują się w granicach 2,5-3 mln PLN. Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy majątku oraz opłat pobieranych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego sięgają średniorocznie kwot zbliżonych do 1,5 mln PLN. Proponowane działania W ramach zarządzania majątkiem województwa: 1. Będziemy wzmacniać podstawy majątkowe samorządu poprzez przekazywanie na jego rzecz składników mienia państwowego. W sytuacji kryzysu sektora finansów publicznych, rosnącego zadłużenia samorządów oraz powiększania liczby obszarów kompetencyjnych, wobec konieczności obsługi finansowej Nowej 11

13 Perspektywy Finansowej UE działania zwiększające potencjał,,finansów własnych JST są niezbędne. Jako swoiste negatywne przykłady krótkowzrocznego działania PO w tym zakresie mogą służyć formuły sprzedaży firm: Polskie Koleje Linowe czy też Małopolskie Sieci Szerokopasmowe. W związku z przytoczonymi powyżej przykładami należy przypomnieć, że wzmacnianie podstaw majątkowych samorządów jest niezrealizowanym zobowiązaniem wyborczym Platformy Obywatelskiej z 2007 r. 2. Przeanalizujemy możliwości zwiększenia rentowności majątku województwa w zakresie najmu i dzierżawy. Chcemy maksymalnie zwiększyć wpływy z tego tytułu do regionalnej kasy. Dlatego też przeprowadzimy analizę dotychczasowej struktury wpływów z najmu dzierżawy majątku województwa, wojewódzkich jednostek organizacyjnych i osób prawnych. Stworzymy i wdrożymy w życie całościowy plan dzierżawy i najmu poszczególnych składników majątkowych województwa. Nasze działania będą miały na celu maksymalizacje wpływów z wyżej wymienionych źródeł, jednak nie powodując nadmiernego drenowania najemców czy dzierżawców, co wpłynęłoby negatywnie na pogorszenie ich konkurencyjności na rynku. W zakresie nadzoru nad działalnością spółek z udziałem województwa: 1. Dokonamy szczegółowej weryfikacji strategii działania oraz wyników finansowych poszczególnych spółek, w których województwo posiada akcje i udziały. Działalność spółek, w których WM ma decydujący głos właścicielski oprzemy o zasadę strategicznego planowania celów i wyników finansowych. W jej ramach wspólnie z przedstawicielami organów zarządczych i nadzorczych określimy strategie działania oraz cele finansowe do realizacji dla poszczególnych spółek. Organy spółek będą rozliczane z ich realizacji w układach kwartalnym i rocznym. 2. Wprowadzimy zasadę,,niedublowania kompetencji i wydatków. Zasada ta opiera się o założenie, w którym samorząd realizuje misję publiczną, spółki generują zysk w postaci dywidend dla właściciela. Chcemy aby spółki z udziałem województwa stanowiły,,swoistą wartość dodaną do misji publicznej realizowanej przez region. W obecnym stanie rzeczy spółki stanowią często klon urzędu, powielając działania i generując niepotrzebne koszty i chaos informacyjny. My to zmienimy. 12

14 FUNDUSZE UNIJNE Diagnoza Ostatni okres budżetowy UE, czyli lata , to okres największych, w całej historii polskiego samorządu, dostępu do środków finansowych, to czas w którym w największym stopniu wzrosło tempo inwestycji rozwojowych, w którym aktywność lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, mieszkańców zmieniających otaczającą nas rzeczywistość była największa. Dla przypomnienia: Małopolska dysponowała w ramach Programu Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Polityki Rolnej kwotą łączną prawie 2 mld EUR /ok. 8 mld PLN/ 5. Dzięki tym środkom Małopolska wyraźnie zmienia swój wizerunek choć w dalszym ciągu pozostajemy jednym z biedniejszych regionów wspólnej Europy. Podsumowując, aktywność dotychczasowych władz województwa dotyczącą zasad i kierunków wydatkowania środków unijnych podkreślamy wprowadzenie niekorzystnych zmian programowych do Strategii Rozwoju Małopolski - w sposób bezkrytyczny, w zasadniczym dokumencie definiującym model i główne kierunki rozwoju regionu, wprowadzono narzucony przez Komisję Europejską i Rząd PO - PSL, obowiązek wspierania w pierwszej kolejności rozwoju obszaru metropolitalnego Krakowa, co stanowi, w naszej opinii, ruch degradujący szanse rozwojowe pozostałych subregionów Małopolski. Dziś stając u progu nowego okresu wydatkowania środków europejskich, który jednocześnie będzie ostatnim tak dużym zastrzykiem finansowym, musimy podjąć maksimum wysiłków by wszystkie inwestycje procentowały na przyszłość, by każda wydana złotówka/euro przynosiła wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców Województwa. Przygotowując system i kierunki wydatkowania środków europejskich powinniśmy się kierować 10 letnimi doświadczeniami realizacji polityki regionalnej UE. Pozwoli to nam uniknąć powielania błędów, a jednocześnie uczyni system bardziej transparentnym i przyjaznym. Proponowane działania 1. Zadbamy o równomierny rozwój całej Małopolski. Przyjmiemy klucz zarządczy dla środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dedykowanego dla Małopolski, który uwzględni konieczność wspierania wszystkich subregionów Małopolski. Proponujemy zastosowanie podziału środków finansowych z uwzględnieniem 5 przelicznik zależny od kursu zł/euro/ 13

15 obiektywnych wskaźników, mających na celu wyrównywanie szans rozwojowych na obszarze województwa. 2. Będziemy działać na rzecz utrzymania równowagi pomiędzy obszarami dotyczącymi innowacyjności, inwestycji w wiedzę i rozwoju nowych technologii, a utrzymaniem dotychczasowych kierunków wsparcia, w szczególności projektów dotyczących infrastruktury. Polskie regiony, w tym szczególnie Małopolska, ze swoim potencjałem naukowo- badawczym, bezwzględnie powinny inwestować w rozwój nowoczesnych technologii, jednakże w obecnym stanie rzeczy wsparcie budowy dróg, autostrad, oczyszczalni czy projektów wspierających rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich jest równie ważne. 3. Zweryfikujemy listę projektów kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju regionu. Przedstawimy jasne i precyzyjne kryteria dostępu, w tym szczególnie zasady wprowadzania projektu na listę projektów kluczowych oraz kryteria, którymi kierować się będzie zarząd województwa uwzględniając dany projekt. 4. Przyspieszymy prace nad działaniami umożliwiającymi uzyskiwanie wsparcia przez małopolskich przedsiębiorców W chwili obecnej tj. prawie rok od rozpoczęcia perspektywy finansowej, kwestia dotowania pomysłów przedsiębiorców na poziomie MRPO w dużej mierze pozostaje nierozstrzygnięta. Najbardziej pojemne finansowo działanie z tego obszaru (110 mln) tzw. mechanizmy finansowe wciąż nie doczekały się rozstrzygnięć i przesądzeń, w odniesieniu do zakresu i formy wsparcia. Brak ostatecznych decyzji ze strony zarządu województwa oraz Komisji Europejskiej /m.in. rozporządzenia dot. pomocy publicznej/, skutkuje sytuacją, w której małopolscy przedsiębiorcy będą zmuszeni znacznie dłużej czekać na możliwość uzyskania wsparcia swoich inwestycji ze środków UE. Proponujemy zintensyfikować pracę nad programami pomocy publicznej oraz koncentrować pracę nad mieszanymi mechanizmami finansowymi, wprowadzając tzw. umorzenie części pożyczki/kredytu w ramach nowego instrumentu motywacyjnego. 5. Będziemy wspierać samorządy przy budowaniu nowych mechanizmów finansowych pozwalających na wygospodarowanie środków na wkład własny dla projektów. 14

16 6. Będziemy działać na rzecz ograniczenia kosztów administracyjnej obsługi nowej transzy środków europejskich. W tym celu przeprowadzimy audyt na poziomie struktur odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE pod kątem racjonalności zatrudnienia oraz kosztów tych jednostek. 7. Stworzymy wraz samorządowcami i środowiskiem eksperckim system przejrzystych, uczciwych, sprawiedliwych i spójnych kryteriów przyznawania środków na projekty wyłaniane w drodze konkursów. 8. Wprowadzimy system zarządczy funduszami UE ograniczający dowolność interpretacji poszczególnych kosztów przez urzędników odpowiedzialnych za fundusze UE. 9. Stworzymy system wsparcia beneficjenta, w ramach którego odpowiednie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie, będą musiały zwiększyć swoje zaangażowanie w procesy konsultacyjno doradcze. 10. Ograniczymy do minimum zmiany wprowadzane do wytycznych w trakcie trwania naboru, co utrudnia poprawne sporządzenie wniosku aplikacyjnego. 11. Chcemy, w ramach dopuszczonych przepisami, maksymalnie poszerzyć listy błędów, które można poprawić lub uzupełnić w fazie oceny formalnej. 12. Rozważymy, po weryfikacji stopnia obciążenia pracą grupy asesorów zewnętrznych odpowiedzialnych za proces oceny wniosków, wprowadzenie reguły osobistej odpowiedzialności wobec kierowników jednostek zaangażowanych w procedury naboru i oceny projektów związaną z dotrzymywaniem zadeklarowanych terminów procedur oceny i wyboru projektów. 13. Wprowadzimy system indywidualnej opieki - nadzoru nad najważniejszymi i najbardziej skomplikowanymi projektami, w tym ścisłego nadzoru nad projektami zagrożonymi. 14. Zapewnimy dobry dostęp do informacji o środkach europejskich (punkty obsługi i doradztwa) 15

17 15. Oprócz istniejących punktów informacyjnych w terenie zorganizujemy system spotkań w gminach i powiatach z pracownikami instytucji odpowiedzialnych za podział funduszy strukturalnych. Spotkania takie będą miały charakter profilowany w zależności od typu beneficjentów, których dotyczyć będzie nabór. 16

18 GOSPODARKA Kondycja gospodarki przekłada się w bezpośredni sposób, na jakość i rozmach działań małopolskich samorządów, a co za tym idzie na poziom życia mieszkańców Małopolski. Samorząd województwa przyszłej kadencji, działając w oparciu o wewnętrzne atuty regionu, takie jak potencjał ludzki i naukowy, zasoby naturalne czy dziedzictwo kulturowe będzie aktywnym graczem wspierającym rozwój gospodarczy. Diagnoza PKB- dane z 2011 r. wskazują, że Małopolska, z wypracowanym PKB na poziomie mln PLN, jest 5 na liście gospodarek polskich regionów /wg cen bieżących/ i 7 pod względem PKB na 1 mieszkańca /odpowiednio 34,1 tys. PLN na osobę- prawie dwukrotnie mniej niż lider Mazowsze/. 6 Biznes- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim przekroczyła 354 tys. /w tym osoby fizyczne 263 tys./, stanowi to 8,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce w połowie 2014r. /4 miejsce/. 7 W ujęciu przestrzennym, największa liczba podmiotów gospodarczych funkcjonuje w Krakowie, a także w części południowo- zachodniej Małopolski, głównie w powiatach: krakowskim, wadowickim, nowotarskim i oświęcimskim. Z kolei najmniej firm posiada swoje lokalizacje w północno- wschodniej części Małopolski /powiaty: dąbrowski, proszowicki, miechowski. Małopolskie miasta na prawach powiatu /Kraków, Tarnów, Nowy Sącz/ koncentrują łącznie ok. 40% ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w regionie. Eksport- wartość całkowita eksportu Małopolski oscyluje średniorocznie w okolicy 6,4 mld EUR /lider, czyli województwo śląskie ok. 20 mld EUR/, - wielkość eksportu per capita /na 1 mieszkańca/- 8 miejsce na 16 regionów /średnio ok. 2,1 tys EUR, ponad 2 razy mniej niż lider rankingu Województwo Dolnośląskie/, - udział Małopolski w krajowym eksporcie oscyluje średnio wokół 5-6% dla całej Polski, - w strukturze eksportu Małopolski dominuje głównie przetwórstwo przemysłowe ok.80%, handel hurtowy i detaliczny ok19%, - wskaźnikiem charakteryzującym potencjał eksportowy regionu jest relacja wartości małopolskiego eksportu do wielkości regionalnego PKB, która oscyluje wokół 20% i jest o 10% niższa od średniej krajowej /liderzy Lubuskie, Dolnośląskie, Śląskie- przedział 40-48%, outsiderzy województwa tzw. ściany wschodniej Lubelskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Podlaskie- ok. 14%/. W obecnej chwili Małopolska jest regionem w większym stopniu uzależnionym od popytu krajowego niż zagranicznego zapotrzebowania na towary, o czym świadczą wartości udziału 6 źródło: Bank Danych Lokalnych- kategoria: Rachunki regionalne, grupa PKB /w cenach bieżących, PKB per capita/ 7 źródło: Opracowanie SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM w I półroczu 2014 R- US w Krakowie 17

19 eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu /liderzy ok. 60%, średnia dla Polski ok. 50%, Małopolskie ok. 40%/. W tym zakresie dominują województwa zachodniej części Polski /Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie/. Za niezwykle istotne, uwzględniając potencjał naukowy regionu, uznajemy niekorzystne trendy, które widoczne są w strukturze eksportowej w zakresie wysokich technologii. W przeciwieństwie do uśrednionych danych z Polski, na przestrzeni lat , dwukrotnie zmalał udział eksportu wysokich technologii /z 22% do 12% całej struktury wartościowej sprzedaży wyrobów przetwórstwa przemysłowego ze względu na stopień zaawansowania technologicznego branży/. Import- import do Małopolski wyniósł średnio 7,1 mld EUR /lider Mazowsze 42 mld EUR w tym samym okresie/ wielkości importu per capita jest daleko za średnią krajową /9 miejsce w rankingu, średnio 2,3 tys. EUR/, liderem jest Mazowsze, z importem per capita na poziomie przeszło 8,6 tys. EUR, kolejne pomorskie 5,3 tys. EUR/ udział Małopolski w krajowym imporcie kształtuje się na poziomie zbliżonym do eksportu /4,8-5%/. Branżami dominującymi w strukturze importu do Małopolski są sektory przetwórstwa przemysłowego i handlu hurtowego i detalicznego- łączny udział ok. 95%/ Najważniejsze kierunki eksportu i importu: - cechą główną eksportu i importu Małopolski jest dominujące znaczenie europejskich partnerów gospodarczych. W strukturze małopolskiego eksportu, analogicznie jak dla całej Polski, przeważająca większość trafia do krajów europejskich /ok. 90% całości eksportu/, w tym na rynki starej Unii ok. 60% /z czego ¼ do Niemiec/, do nowych krajów członkowskich UE ok % /w tym do Czech, Słowacji, na Węgry- ok %/, - do USA 2%, do Europy Wschodniej- ok. 8%, - na Daleki Wschód- ok. 1-1,5%. Z kolei struktura importu do Małopolski prezentuje się następująco: z rynków starej Unii ok 62% całego importu do Małopolski /z czego Niemcy ok 28%/, z nowych krajów członkowskich UE ok. 21% /w tym do Czech, Słowacji, na Węgry - ok. 19%!/, z Europy Wschodniej- ok. 6%, z Dalekiego Wschodu- ok. 5%, z pozostałych krajów- ok. 7%. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne- szacunkowa wartość inwestycji zagranicznych w Małopolsce od 1989 roku przekroczyła 16 mld USD (ok. 8% całości BIZ w Polsce). Średnioroczna wartość BiZ w Małopolsce od 2009 roku oscyluje wokół 1,1-1,2 mld USD i w dalszym ciągu nie może zbliżyć się do rekordowych poziomów z lat /przedział 1,5-2,0 mld USD/. Według struktury gałęzi gospodarki zagraniczni inwestorzy inwestują w usługi, przemysł, budownictwo i handel. W dwóch pierwszych przypadkach widoczna jest tendencja malejąca od roku odpowiednio z poziomu 1,4 do 0,6 mld USD oraz z 0,9 do 0,6 mld USD. W przypadku handlu tendencja jest stała (ok. 0,5 mld USD/rok). 8 8 źródło: Inwestorzy Zagraniczni w Małopolsce w 2012r.- Małopolskie Obserwatorium Polityki 18

20 Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Małopolsce jest bardzo nierównomierne. Dominującym obszarem w którym realizowane są BIZ jest Kraków i powiat krakowski- łącznie 72% wartości inwestycji /63% w Krakowie, 9% w powiecie krakowskim/. Z kolei najmniejszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych cieszą się obszary Małopolski południowej /słaba dostępność komunikacyjna/ i północno-wschodnie tereny województwa /tereny typowo rolnicze/. Dominujący udział w BIZ w Małopolsce mają inwestorzy z 2-ch krajów Niemiec i USA /odpowiednio 20% i 25% całości inwestycji w ciągu ostatnich 15 lat/. Proponowane działania Naszym celem nadrzędnym w obszarze gospodarczym jest wygenerowanie impulsów wzmacniających tempo wzrostu gospodarczego i ograniczenie skutków obecnego kryzysu gospodarczego, w tym szczególnie poziomu bezrobocia. Uważamy za konieczne inwestowanie w rozwój małopolskiej infrastruktury. Dostępność komunikacyjna jest warunkiem absolutnie koniecznym dla rozwoju gospodarczego regionu. Niestety obecna koalicja rządząca zaniedbuje ten obszar w sposób aż nadto widoczny. Zmienimy to. 1. Deklarujemy współpracę ze zrzeszeniami przedsiębiorców wspierającą inicjatywy mające na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym szczególnie w zakresie zasad stanowienia prawa dotyczącego jednolitej wykładni prawa podatkowego, niedziałania prawa wstecz, odpowiednio długiego okresu vacatio legis jak również kwestii obciążeń wynikających z tzw.,,kosztów pracy. 2. Będziemy rozwijać różnorodną ofertę instrumentów wsparcia biznesu mając na uwadze zróżnicowany profil oraz potrzeby rozwojowe małopolskich przedsiębiorstw, wdrożymy system wsparcia obejmujący dotacje, instrumenty mieszane /dotacyjno- zwrotne/ oraz instrumenty zwrotne, w tym fundusze kapitału podwyższonego ryzyka dla inwestycji o wysokim potencjale komercjalizacji. 3. Doprowadzimy do zwiększenia zaangażowania kapitału inwestycyjnego na obszarze Małopolski - naszymi głównymi celami w tym zakresie są tereny wzdłuż linii autostrady A4 oraz na osi komunikacyjnej północ- południe a także obszary poprzemysłowe krakowskiej Nowej Huty. 4. Będziemy aktywnie wspierać zagraniczne misje gospodarcze i targowe w kluczowych dla małopolskiej gospodarki obszarach. 19

21 5. Zlikwidujemy chaos kompetencyjno- informacyjny jaki na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji wytworzył się na styku Urzędu Marszałkowskiego, MARR S.A., KPT sp. z o.o., MPP sp. z o.o. wg zasady:,,urząd realizuje misję, spółki realizują działania prorozwojowe o charakterze biznesowym z wyraźnymi liniami demarkacyjnymi. Nie chcemy tworzyć nowych agend i instytucji - będziemy porządkować istniejący dotychczas system. 6. Zintegrujemy system promocji gospodarczej Małopolski - powrócimy do idei integracji wysiłków promocyjnych na rzecz rozwoju gospodarki regionu. O powodzeniu tej inicjatywy będzie decydowało zaangażowanie głównych podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego: samorządów miejskich Krakowa, Tarnowa Nowego Sącza, Województwa Małopolskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego /operatora SSE/, Małopolskich Parków Przemysłowych oraz MARR S.A.. 7. Przeprowadzimy audyt aktywności Centrum Business in Małopolska (CeBiM)- deklarujemy kontynuację inicjatywy- chcemy jednak poznać jej efekty i zweryfikować koszty działania. W nadchodzącej kadencji rozliczanie skuteczności CeBIM odbywać się będzie poprzez kryterium skuteczności pozyskiwania inwestorów zagranicznych. 8. Będziemy wspierać rozwój przedsięwzięć biznesowych o charakterze innowacyjnym. W tym celu, wspólnie z uczelniami wyższymi, organizacjami przedsiębiorców /np. klastry informatyczne/ powołamy jednostkę profesjonalnie wspierającą budowę skutecznego systemu dyfuzji innowacji pomiędzy sektorem nauki i biznesem. 20

22 INFRASTRUKTURA Diagnoza Do atutów komunikacyjnych Małopolski należy zaliczyć położenie w pobliżu skrzyżowania dwóch najważniejszych korytarzy transportowych Polski i Europy (zachód- wschód autostrada A4, północpołudnie autostrada A1). Naszym oknem na świat jest lotnisko Kraków- Balice będące po lotnisku Chopina w Warszawie najważniejszym portem lotniczym w kraju. Małopolska jest, ze względu na specyfikę ukształtowania terenu (obszary górskie na południu), obszarem trudnym do prawidłowego skomunikowania. Analizując efekty dotychczasowych działań samorządu województwa należy uznać ostatnie dwie kadencje za,,czas niewykorzystanych szans. Wśród kluczowych zaniechań wymienić należy: zaprzepaszczenie szansy pozyskania pieniędzy na kluczowe inwestycje infrastrukturalne w Małopolsce z nowego europejskiego funduszu transportowego Connecting Europe 9, brak skutkującego efektami inwestycyjnymi lobbingu na rzecz modernizacji drogi ekspresowej S7 (w kierunku Warszawy i Zakopanego), w tym szczególnie niedokończenie budowy północnej i wschodniej obwodnicy autostradowej Krakowa (szczególny dowód nieudolności parlamentarzystów i samorządowców PO, bezruch przy inwestycjach kluczowych dla subregionu sądeckiego, tj. niezbędnej modernizacji drogi krajowej 75 do Nowego Sącza i granicy ze Słowacją oraz budowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, która to budowa nie została podjęta ze względu na zaniedbania 9 Mapa- źródło: 21

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI FINANSE SAMORZĄDOWE 1990 2015:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020 Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dane: dochody wydatki majątkowe wynik rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody ogółem Dochody ogółem UE Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata

Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014. Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Marcin Pasak, Warszawa, 24.06.2014 Bank jako partner samorządów - rola i wyzwania na najbliższe lata Agenda Dzień dobry! Sektor publiczny (samorządowy w Polsce) Polityka Spójności na lata 2014-2020 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2016 rok Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo