ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH. w Dąbrowie Górniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH. w Dąbrowie Górniczej"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 20/09/2012 z dnia19 września 2012 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH na kierunku: pielęgniarstwo i połoŝnictwo w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

2 Praca licencjacka na kierunkach Pielęgniarstwo i PołoŜnictwo powinna być pracą badawczą, zaleca się aby metodą zastosowaną w pracach licencjackich na w/w kierunkach była metoda analizy przypadku indywidualnego (studium przypadku). Na przeprowadzenie badania, dostęp do dokumentacji pacjenta naleŝy uzyskać zgodę dyrekcji placówki w której student będzie prowadził badania. Kserokopie dokumentu (zgody) naleŝy zamieścić w ostatnim rozdziale pracy (Aneks). Zasady druku pracy: biały papier, druk jednostronny (egzemplarz dla promotora oraz recenzenta, który egzemplarz pracy przekazuje do biblioteki) i druk dwustronny (egzemplarz do dokumentacji indywidualnej studenta) ustawienia strony: marginesy górny, dolny i prawy 2,5 cm, lewy 3,5 cm czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość : o tytuły rozdziałów 16 punktów o tytuły podrozdziałów 14 punktów o tekst 12 punktów o podpisy tabel, wykresów, itp. 10 punktów odstęp między wierszami 1,5 numery stron (poza stroną tytułową) umieszczone na dole kaŝdej strony (środek) stroną pierwszą jest strona tytułowa tytuły tabel zamieszczone nad tabelą opatrzone kolejnymi numerami tytuły wykresów, rycin, fotografii zamieszczone pod wykresami, rycinami, itp. opatrzone kolejnymi numerami UKŁAD PRACY LICENCJACKIEJ KaŜda praca powinna zawierać: 1. Stronę tytułową zgodną z załączonymi wzorami (bez widocznego numeru strony) 2. Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (załącznik) 3. Trzecia strona ewentualne dedykacje i podziękowania 4. Wykaz skrótów uŝytych w pracy (nieobowiązkowo) 5. Spis treści 6. Wstęp 7. Rozdziały zawierające wprowadzenie w poruszaną w pracy tematykę. 8. Cele pracy. 9. Materiały i metody badań 10. Analiza przypadku indywidualnego/ Wyniki badań 11. Wnioski 12. Piśmiennictwo 2

3 13. Spis tabel, rycin, wykresów, itp. 14. Aneks Ad 1. Strona tytułowa załącznik 1. Ad 2. Oświadczenie załącznik 2. Ad 3. Podziękowania, motto pracy, dedykacje nieobowiązkowo Ad 4. Wykaz skrótów w pracy naleŝy posługiwać się skrótami powszechnie przyjętymi, wykaz powinien zawierać skrót oraz jego pełną nazwę. Ad 5. Spis treści zaleca się aby był wykonany automatycznie. Ad 6. Wstęp powinien zawierać krótkie wprowadzenie w tematykę, uzasadnienie wyboru tematu, krótki opis zawartości poszczególnych rozdziałów. Ad 7. Rozdziały zawierające wprowadzenie w poruszaną w pracy tematykę, pisane w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu (15 20 stron). W przypadku zamieszczania w tekście pracy tabel, rycin, zdjęć, itp. zaczerpniętych z literatury zawsze naleŝy podać ich źródło. Ad 8. Cele pracy jasno i precyzyjnie sformułowane badawcze cele pracy. Ad 9. Materiały i metody rozdział powinien zawierać: charakterystykę badanej populacji a w sytuacji analizy indywidualnego przypadku charakterystykę omawianego pacjenta omówienie zastosowanych w pracy metod badawczych Ad 10. Rozdział powinien zawierać moŝliwie pełny i obiektywny opis uzyskanych wyników. W rozdziale naleŝy zamieścić wyniki przeprowadzonych badań w formie czytelnych tabel i / lub wykresów wraz z ich omówieniem. Rozdział moŝna podzielić na podrozdziały. Zaleca się stosowanie jednej formy prezentacji wyników, nie naleŝy przedstawiać jednocześnie tych samych danych w tabelach i na wykresach. W opisach naleŝy zamieszczać jedynie najbardziej istotne informacje (unikać opisów całej zawartości tabel lub wykresów). Tytuł tabeli naleŝy zamieścić nad tabelą, natomiast tytuł wykresu pod wykresem. W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień pod tabelą moŝna zamieścić legendę. W przypadku pracy metodą case study w pielęgniarstwie naleŝy uwzględnić: 1. wywiad czyli przedstawienie zgromadzonych informacji o chorym 2. diagnoza pielęgniarska 3. plan opieki nad chorym jako odpowiedź na rozpoznane i przedstawione w diagnozie pielęgniarskiej problemy chorego 4. ewaluację działań Ad 11. Wnioski opracowane na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Wnioski powinny odpowiadać na załoŝone cele badawcze pracy. W tym rozdziale naleŝy równieŝ krótko podsumować pracę. Ad 12. Piśmiennictwo. Zaleca się aby autor pracy licencjackiej korzystał z jak najnowszych doniesień i publikacji naukowych. Piśmiennictwo powinno zawierać nie mniej niŝ 15 pozycji. W wykazie piśmiennictwa powinny pojawić się nie tylko źródła wykorzystane w tekście pracy, ale równieŝ w opisach tabel, rycin, wykresów. Unikamy umieszczania informacji niepublikowanych oraz stron internetowych nie będących źródłami naukowo medycznymi. W przypadku powołania się na źródła internetowe naleŝy podać dokładny adres strony internetowej z datą korzystania ze źródła. W przypadku prac zbiorowych, w których liczba autorów nie przekracza 6 naleŝy wymienić wszystkich autorów, w przypadku większej liczby autorów wymienia się pierwszych trzech i dodaje skrót i wsp. a dla publikacji anglojęzycznych et al. W tekście pracy moŝna stosować: 3

4 przypisy dolne (umieszczane na dole kaŝdej strony) w tej sytuacji w rozdziale Piśmiennictwo umieszczamy wykaz wszystkich wykorzystanych w pracy źródeł w porządku alfabetycznym (według nazwiska pierwszego autora); lub zamieszczamy w tekście pracy numery źródeł w nawiasie kwadratowym np. [3] w tym miejscu, w którym autor pracy po raz pierwszy się na nie powołuje w tej sytuacji w rozdziale Piśmiennictwo zamieszczamy wykaz wykorzystanych w pracy źródeł w kolejności ich cytowania w tekście pracy. Autorzy prac licencjackich powinni uŝywać skrótów nazw czasopism zgodnie z aktualnym wykazem Index Medicus. Listę nazw czasopism i skrótów nazw moŝna znaleźć na stronie internetowej National Library of Medicine (NLM) oraz Lekarskiego Poradnika Językowego (http://lpj.pl/index.php?op=8). Przestrzega się przed przepisywaniem całych fragmentów tekstu z wykorzystanych źródeł oraz innych prac (plagiat) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Przykłady: KsiąŜka: Kózka M. Płaszewska śywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Lesińska Sawicka M. Metoda case study w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia. Warszawa: Borgis; Rozdział w ksiąŝce: Religa Z. Przeszczepy serca oraz serca i płuc u dzieci. [W:] Skalski JH, Religa Z, red. Kardiochirurgia dziecięca. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk; 2003: t. II, str Artykuł polskojęzyczny: Leszczyńska Gorzelak B., Poniedziałek Czajkowska E., Zych I. i wsp.: Zastosowanie śródporodowej pulsoksymetrii w przewidywaniu stanu urodzeniowego noworodka. Gin. Pol.,2001;72: Artykuł anglojęzyczny: Lahita R, Kluger J, Drayer DE, Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979; 301: Doniesienie zjazdowe: Martineli AL, Bron D, Thusheiko GM. Correlation between the levels of HCV RNA in serum and liver of patients with chronić hepatitis C (abstract). J Hepatol 1995; 23, suppl. 1: 175. (w przypadku polskiego doniesienia zjazdowego słowo abstract zastępujemy słowem streszczenie ) Latos-Bieleńska A. Nowe spojrzenie na etiopatogenezę wad rozwojowych. Co z tego wynika dla pediatry i rodziny dziecka? XXXI Kongres PT Pediatrycznego Szczecin, Przegl.Pediat. 2011, vol. 41, supl. 1, s. 33. Artykuł w formie elektronicznej: 4

5 Kucharczyk A., Kołodziejczak M., Sudoł-Szopińska I. Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu badanie prospektywne. Nowa Medycyna 2012; 1: 3-6. URL: KuŜdŜał J. DrenaŜ jamy opłucnej. URL: ). (stan na dzień Akty prawne: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej. Dz. U r. Nr 174, poz Ad. 13. Spis tabel, rycin, - w rozdziale naleŝy zamieścić spis wszystkich znajdujących się w pracy tabel, fotografii, rycin czy wykresów wraz z podaniem stron, na których w pracy dana tabela/ rycina/ wykres się znajduje. Ad. 14. Aneks powinien zawierać materiały, które wiąŝą się z pracą, ale nie są jej integralną częścią, np. kserokopia zgody na badanie lub dostęp do dokumentacji, wzór narzędzia badawczego zastosowanego w pracy (np. kwestionariusz ankiety), dodatkowe zdjęcia, algorytmy postępowania z pacjentem. Przykład I cytowania: Zespół Downa częstość występowania padaczki wzrasta wraz z wiekiem. 1 Stan padaczkowy jest stanem zagroŝenia Ŝycia, wymagającym jak najszybszego rozpoznania i natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych 2.Objawy uboczne diety są większe niŝ korzyści z diety, dieta nie jest przestrzegana 3. nie wkładać dziecku niczego do ust 4. Stany padaczkowe mogą występować w przebiegu zespołu Downa 5. Przykład II cytowania: Zespół Downa częstość występowania padaczki wzrasta wraz z wiekiem [1]. Stan padaczkowy jest stanem zagroŝenia Ŝycia, wymagającym jak najszybszego rozpoznania 1 Jóźwiak S. Kotulska K. : Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005, s Ri Riviello Jr. Ashwal S. Hertz D. Glauser T. Ballaban Gil K. Kelley K. Report Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology end Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology American Academy OF 2007;1: Zubiel M. Wendorff J. Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego. Neurologia dziecięca 2005;27: s Majkowska Zwolińska B. Co warto wiedzieć o padaczce? Poradnik dla osób z padaczką i ich rodzin. 2004; Jóźwiak S. Kotulska K. : Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005, s

6 i natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych [2]..objawy uboczne diety są większe niŝ korzyści z diety dieta nie jest przestrzegana [3].. nie wkładać dziecku niczego do ust [3,4]. Stany padaczkowe mogą występować w przebiegu zespołu Downa [1]. Spis piśmiennictwa dla przykładu I. 1. Jóźwiak S. Kotulska K. : Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005, s Majkowska Zwolińska B. Co warto wiedzieć o padaczce? Poradnik dla osób z padaczką i ich rodzin. 2004; Ri Riviello Jr., Hertz D, Ballaban Gil K, Kelley K. Report Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology end Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology American Academy OF 2007;1: Zubiel M. Wendorff J. Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego. Neurologia dziecięca 2005;27: s Spis piśmiennictwa dla przykładu II. 1. Jóźwiak S. Kotulska K. : Padaczka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005, s Ri Riviello Jr., Hertz D, Ballaban Gil K, Kelley K. Report Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology end Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology American Academy OF 2007;1: Zubiel M. Wendorff J. Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego. Neurologia dziecięca 2005;27: s Majkowska Zwolińska B. Co warto wiedzieć o padaczce? Poradnik dla osób z padaczką i ich rodzin. 2004;6-17 6

7 Załącznik nr 1 Wzór strony tytułowej WYśSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ SPOŁECZNO-MEDYCZNY wpisać imię i nazwisko autora pracy NR ALBUMU: wpisać nr albumu PRACA LICENCJACKA wpisać tytuł pracy Praca napisana w Katedrze Pielęgniarstwa i PołoŜnictwa Promotor pracy: wpisać tytuł, imię i nazwisko promotora DĄBROWA GÓRNICZA 20 rok 7

8 Załącznik nr 3: Wzór drugiej strony- oświadczenie autora Imię i nazwisko Nr albumu Kierunek O Ś W I A D C Z E N I E Świadoma / świadom odpowiedzialności oświadczam, Ŝe przedkładana praca licencjacka pt.:... została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, Ŝe ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Ww. praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam / uzyskałem w sposób niedozwolony. Niniejsza praca licencjacka nie była wcześniej podstawą Ŝadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyŝszej uczelni lub tytułów zawodowych. Dąbrowa Górnicza, dnia. Podpis WyraŜam/nie wyraŝam* zgody na udostępnienie mojej pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych. /data/. /podpis autora pracy/ Słowa kluczowe: /maksymalnie 5 słów/ * Niepotrzebne skreślić 8

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ Obowiązujące dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ Obowiązujące dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY 18-400 Łomża; ul. Akademicka 14; tel: +48 /86/ 215 59 53; fax: 215 66 02 e-mail: biuro@pwsip.edu.pl http://www.pwsip.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO pierwszy stopień Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa STANDARDY Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa Wydział Zarządzania STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Opracował Dr Krzysztof M. Zaczek Zaczyński Warszawa 2013 STANDARDY pisania prac dyplomowych studiów I

Bardziej szczegółowo

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE-

WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 1. ASPEKTY PRAWNE- Szczegółowe wytyczne do prac licencjackich/magisterskich realizowanych w: WYDZIALE NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 1. Zasady ogólne Prace licencjackie oraz prace magisterskie

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej w Siedlcach z dnia 18 lutego 2011 r.

Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej w Siedlcach z dnia 18 lutego 2011 r. Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej w Siedlcach z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocena pracy dyplomowej oraz

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych - 1 - Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Rodzaje prac pisemnych... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych Niniejsze zalecenia zostały opracowane w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze i stanowią materiał pomocniczy w pisaniu prac dyplomowych. Oprócz zapoznania się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo