Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury"

Transkrypt

1 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

2 2 Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury, to Konkursu realizowany przez Włodawski Dom Kultury w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne Działania konkursowe będą realizowane od 15 maja 2015 r. do 22 listopada 2015 r. na terenie Włodawy. Słowniczek: 1. Operator - Włodawski Dom Kultury 2. Wnioskodawca - podmiot uprawniony do składania wniosków w Konkursie występujący w imieniu własnym bądź grupy nieformalnej 3. Realizator - org./ grupa nieformalna/osoba realizująca projekt I. Cele Konkursu: 1. pobudzenie aktywności kulturalno-obywatelskiej mieszkańców Włodawy; 2. nawiązanie przez Włodawski Dom Kultury stałych relacji z mieszkańcami miasta; 3. realizacja niestandardowych, autorskich, obywatelskich pomysłów na inicjatywy kulturalne. II. Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji? W konkursie na inicjatywę kulturalną mogą brać udział: 1. stowarzyszenia i fundacje/wnioskodawca, Realizator, których: a. siedziba znajduje się na terenie powiatu włodawskiego; b. organizacja posiada osobowość prawną (organizacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru); c. organizacja prowadzi działalność statutową w sferze kultury. 2. nieformalne grupy osób/realizator - nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie powiatu włodawskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze kultury, a nieposiadające osobowości prawnej. a. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji samodzielnie - samodzielnie składają wniosek (wskazując jako Wnioskodawcę Operatora) i podpisują umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy. b. Grupa taka może ubiegać się z organizacją pozarządową bądź podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (Wnioskodawca), które spełniają warunki opisane w p. II.1. W tym przypadku, wniosek składa grupa nieformalna w porozumieniu z organizacją o której mowa powyżej, natomiast umowę na realizację projektu podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację. Zabezpieczenie umowy podpisują osoby reprezentujące organizację pozarządową. 3. osoby indywidualnie/realizator - w szczególnych przypadkach o dotację może ubiegać się osoba prowadząca działalność gospodarczą w sferze kultury samodzielnie bądź nie prowadząca działalności gospodarczej analogicznie jak nieformalna grupa osób. III. Czas realizacji Konkursu: Konkurs będzie realizowany wedle następującego terminarza: 1. Zgłaszanie inicjatyw do konkursu: od do r. 2. Wyłonienie zwycięskich projektów: od do r. 3. Ogłoszenie wyników: r., opublikowane ich na stronie 4. Spotkania konsultacyjne z autorami zwycięskich projektów w celu ustalenia harmonogramu działań: od do r.

3 3 IV. 5. Realizacja zwycięskich pomysłów: od do r. Okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 3 m-ce. 6. Sprawozdanie z realizacji projektów, złożenie raportów finansowych: 10 dni od zakończenia realizacji inicjatyw. Środki finansowe na realizację projektów: 1. Wysokość dotacji i warunki wykorzystania: a. W Konkursie planowane jest wyłonienie od 3 do 7 inicjatyw. Ogólna kwota do podziału na wszystkie inicjatywy wynosi ,00 złotych brutto. b. Kwota dotacji nie może przekraczać 7700,00 zł. brutto c. Dotacja musi być wykorzystana w okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i zakończenia projektu dotyczy to także należności publicznoprawnych, w tym podatków i składek ZUS. 2. Dotację można przeznaczyć na: a. honoraria/wynagrodzenia osób prowadzących działania; b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych i artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych; c. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego; d. poligrafia - wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania; scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów); e. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów; f. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa), g. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej), h. zakup praw autorskich lub licencji; i. niezbędne ubezpieczenia. 6. Dotacji nie można przeznaczyć: a. na zakup środków trwałych; b. finansowanie wynagrodzeń pracowników własnych; c. pokrywanie kosztów nie związanych z inicjatywą, w tym:. 7. Udział środków własnych: a. Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i finansowe. b. Minimalny wkład własny wynosi 10% wartości dotacji. c. Dopuszczalne są następujące formy wnoszenia niefinansowego wkładu własnego: 1) Wkład własny w formie niefinansowej może mieć wyłącznie charakter wkładu osobowego, niepowodującego powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca w tym wolontariat. 2) Niefinansowy wkład własny w postaci rzeczowej (np. użyczenie pojazdu, pomieszczenia, sprzętu, itp.) oraz usług.

4 4 d. Wkład własny podlega takim samym regułom kwalifikowalności jak wydatki ponoszone w ramach dotacji. V. Jak ubiegać się o dotację? 1. Ogłoszenie Konkursu grantowego nastąpi w dniu r. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w siedzibie Włodawskiego Domu Kultury (Operatora), na stronie internetowej: 2. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od do r. (włącznie). 3. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Włodawskiego Domu Kultury, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Włodawski Dom Kultury, Włodawa, ul. Piłsudskiego 10, z dopiskiem Konkurs na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe - otwarcie Włodawskiego Domu Kultury. 4. Formularz Wniosku w wersji.pdf i.rtf dostępny jest na stronie internetowej WDK w zakładce projektu. VI. Kryteria wyboru projektów: 1. Inicjatywy zostaną wybrane w oparciu o poniższe kryteria: a. Nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych; b. Użyteczność projektu dla społeczności lokalnej (wpływ na odkrywanie talentów, pobudzanie mieszkańców do aktywności, wspieranie działań obywatelskich); c. Wizja współpracy Wnioskodawcy/Realizatora z Włodawskim Domem Kultury po zakończeniu działań projektowych ; d. Poziom zaangażowania środków własnych oraz poziom zaawansowania realizacji Inicjatywy. 2. Każde kryterium punktowane jest w skali od 0 do 25 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać projekt to 100 punktów. VII. Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji 1. Wnioski konkursowe zostaną ocenione przez 4 osobowe Jury powołane przez Dyrektora WDK. 2. Ostateczna decyzja w zakresie wyłonienia zwycięskich projektów, jak i wysokości środków przyznanych na realizacje danego projektu, będzie należała do Jury. 3. Jury wybiera najlepsze inicjatywy podczas dwustopniowej oceny: ocena formalna i ocena merytoryczna. 4. Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić podstawowe kryteria formalne: a. wniosek złożony został przez uprawniony podmiot/grupę, b. wniosek złożony został w wyznaczonym terminie, c. wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione w prawidłowy sposób, d. okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie, e. wnioskowana kwota dotacji zawarta we wniosku jest zgodna z kwotą dotacji określoną w Regulaminie, f. miejsce realizacji projektu i grupa docelowa są zgodne z postanowieniami Regulaminu, g. w budżecie projektu ujęty został wkład własny zgodny z Regulaminem i nie mniejszy niż 10% wnioskowanej dotacji.

5 5 5. Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie wstępnej oceny formalnej wniosku, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznej wersji wniosku (w części dotyczącej budżetu projektu) i podpisywania umowy. 6. Ocena merytoryczna wg skali od 0 do 100 punktów: a. Każdy wniosek będzie oceniany przez 2 członków Komisji, w przypadku dużej rozbieżności w ocenie (co najmniej 30 pkt.) oceny dokona 3 osoba wskazana przez Dyrektora WDK. b. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny każdego projektu, przyznając w każdej z wymienionych wyżej kategorii od 0 do 25 punktów (maksymalna liczba punktów do zdobycia przez jeden projekt wynosi 100 punktów). c. Komisja wylicza średnią z poszczególnych ocen Jurorów. 7. Komisja tworzy listę rankingową projektów (maksymalnie 7 inicjatyw), które zdobędą największą liczbę punktów. Pozostałe tworzą listę rezerwową. W przypadku równej liczby punktów, jury podejmie decyzję zwykłą większością głosów (50% głosów + 1). Lista zawiera następujące informacje: 1) numer wniosku; 2) nazwa Wnioskodawcy/Realizatora; 3) tytuł projektu; 4) liczba punktów; 5) kwota dotacji. Na liście rankingowej może znaleźć się jedna Inicjatywa od danego Wnioskodawcy. 8. Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania. 9. Po ogłoszeniu listy rankingowej Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu ewentualnej aktualizacji wniosku o dofinansowanie (wyłącznie w części dotyczącej budżetu) zgodnie z sugestiami Komisji Konkursowej oraz uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty. Informacja ta przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu owego podanego we wniosku o dofinansowanie. Po uzgodnieniach Wnioskodawca przesyła zaktualizowaną wersję wniosku o dofinansowanie, która stanowić będzie załącznik do umowy. Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 10. Po zatwierdzeniu wyników przez Komisję Konkursową następuje ogłoszenie wyników konkursu. Listy projektów przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są publikowane na stronie internetowej Włodawskiego Domu Kultury. VIII. Zawarcie umowy i przekazanie środków 1. Zawarcie umowy Operator przesyła drogą elektroniczną do Wnioskodawcy umowę. 2. Umowa jest podpisywana przez: a. w przypadku projektu złożonego przez organizację pozarządową lub podmiot posiadający osobowość prawną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji. (UMOWA DWUSTRONNA)

6 6 b. w przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną za pośrednictwem podmiotu uprawnionego umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony podmiotu oraz dwóch przedstawicieli grupy nieformalnej. (UMOWA TRÓJSTRONNA) c. w przypadku projektu złożonego indywidualnie umowa podpisywana jest bezpośrednio z Realizatorem. (UMOWA DWUSTRONNA) 3. Umowy będą sporządzone w dwóch egzemplarzach, umowy trójstronne w trzech egzemplarzach. 4. Umowa powinna być podpisana w sposób czytelny lub z pieczątką imienną Wnioskodawcy i przez uprawnionych przedstawicieli Operatora. Komplet dokumentów (tzn. jeden egzemplarz umowy wraz załącznikami) zostanie przekazany Wnioskodawcy. W przypadku umów trójstronnych drugi egzemplarz umowy zostanie przekazany przedstawicielowi grupy nieformalnej. Załącznikami do umowy są : Wniosek o dofinansowanie oraz budżet projektu. 5. Umowa może nie zostać podpisana z Wnioskodawcą jeżeli: a. została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie zarówno w stosunku do Wnioskodawcy jak i Realizatora, b. zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną, c. podane we wniosku dane i złożone oświadczenia okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, d. Wnioskodawca/Realizator zrezygnuje z podpisania umowy, e. zaistnieją inne przesłanki mające wpływ na możliwość prawidłowej realizacji projektu przez Wnioskodawcę/Realizatora 6. Upublicznienie listy rankingowej oznacza, że do złożonych ofert, umowy i pozostałych dokumentów projektowych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz ze zm.), z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, w szczególności ochrony danych osobowych. 7. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony (Wnioskodawcę/Realizatora oraz Operatora) w terminie określonym w umowie oraz po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco (weksel wystawia Wnioskodawca a w przypadku grupy nieformalnej wnioskującej członkowie tej grupy). 8. Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym Wnioskodawcy powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu - zwiększają wartość realizowanego projektu. 9. W przypadku projektów realizowanych indywidualnie lub samodzielnie przez grupy nieformalne nie ma możliwości przekazania środków finansowych na rachunek Realizatora. W takim wypadku wydatkowania środków dokonywał będzie Operator zgodnie z budżetem danego projektu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionych dokumentów (faktur, rachunków). Dokumenty finansowe są w tym przypadku

7 7 wystawiane na Włodawski Dom Kultury (Operatora). Z uwagi na czas trwania procedury związanej z rozliczaniem tych dokumentów zaleca się, aby tak zaplanować wydatki w projekcie, by tych dokumentów było jak najmniej kilka (w tym celu można łączyć wydatki, brać zbiorczą fakturę itp.). 10. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji. Nie mniej jednak Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. IX. Realizacja projektów 1. Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektów. a. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. b. Wnioskodawca/ Realizator składa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymaganym zakresie jako załącznik do umowy. c. W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, Wnioskodawca/Realizator zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych ewaluacji. 2. Promocja projektów: a. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem: Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury + Inicjatywy lokalne b. Na materiałach powinny również zostać umieszczone: logotypu NCK, logotypu programu oraz logotypu Operatora c. Loga powinny się znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. d. Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów może skutkować uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów za niekwalifikowane. X. Zmiany w budżecie: 1. Wnioskodawca powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową i budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy.

8 8 2. W toku realizacji projektu dopuszcza się bez konieczności powiadamiania Operatora - wprowadzanie następujących zmian w budżecie : a. Dopuszczalne jest przesuwanie środków pomiędzy kategoriami kosztów do wysokości 10%, o ile przesunięcie to nie wpłynie na przekroczenie limitów określonych w Regulaminie. b. Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz danej kategorii do 20%. 3. Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane wymagają zgody Operatora. XI. Zasady dokumentacji realizowanych projektów: 1. Realizatorzy projektów zobowiązani są do dokumentowania prawidłowości realizacji projektów i wydatkowania otrzymanej dotacji poprzez: 1) dokumentację zdjęciową i/lub filmową realizowanych działań. Wnioskodawca powinien posiadać zgodę autora zdjęć/filmu na ich publikację oraz zgodę osób fotografowanych/filmowanych na wykorzystanie wizerunku 2) dokumentację potwierdzającą zaangażowanie osobowe uczestników i personelu w realizację projektu, np: a. listy obecności na szkoleniach, spotkaniach informacyjnych itp. (z podaniem miejsca i czasu szkolenia/spotkania, imion i nazwisk uczestników wraz z ich podpisami oraz tel. kontaktowym lub adresem ), b. dzienniki zajęć uzupełnione i podpisane przez osoby prowadzące zajęcia, c. karty czasu pracy, d. porozumienia i oświadczenia wolontariackie (zawarte w okresie realizacji projektu z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz podaniem szacunkowej wartości wykonanych prac), e. umowy personelu projektu (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne itp.) 3) dokumentację księgową prowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości i prawem powszechnie obowiązującym oraz opisaną w sposób umożliwiający identyfikację źródła i wysokości finansowania poszczególnych wydatków 4) inną dokumentację, niezbędną dla udokumentowania działań i osiągniętych rezultatów (np. kopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych, korespondencja, egzemplarze materiałów promocyjnych). XII. Zasady zmiany treści Umowy. 1. Zmiany umowy, w tym zmiany wniosku o dofinansowanie poza zmianami wymienionymi w punkcie X Regulaminu, wymagają aneksu do umowy. 2. Proponowane przez Realizatora zmiany wymagające formy aneksu wymagają pisemnego zgłoszenia do Operatora nie później niż 5 dni przed końcem realizacji projektu i ich akceptacji. 3. Pismo z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Realizatora i/lub Wnioskodawcy w tej sprawie należy: złożyć osobiście w siedzibie Operatora lub przesłać pocztą elektroniczną na adres bądź tradycyjną na adres; Włodawski Dom Kultury, Włodawa, Al. Piłsudskiego W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi na pismo Operator skontaktuje się drogą mailową z Wnioskodawcą i poinformuje go

9 9 XIII. XIV. o swoim stanowisku w stosunku do proponowanych zmian. Zaktualizowana wersja wniosku o dofinansowanie będzie obowiązywała od dnia podpisania aneksu do umowy. Rozliczenie projektów 1. Każdy Projekt podlega rozliczeniu. Sprawozdanie z realizacji projektu wraz z kompletem dokumentów potwierdzających prawidłowość jego realizacji należy złożyć do Operatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu. 2. Sprawozdanie sporządza wyłącznie Realizator/Wnioskodawca. Operator w żadnym wypadku nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji projektu. Grupy nieformalne realizujące projekty samodzielnie za pośrednictwem Operatora zobowiązane są we własnym zakresie do tworzenia kopii dokumentów przekazywanych Operatorowi w celu późniejszego sporządzenia sprawozdania z realizacji projektu. 3. Sprawozdanie obejmujące część merytoryczną oraz finansową. Realizator/Wnioskodawca przekazuje Operatorowi dokumenty finansowe potwierdzające wydatkowanie środków z mikrodotacji, a także inne dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu w formie papierowej (kopie potwierdzone za zgodność) i/lub elektronicznej (nagrane na płytę CD) osobiście lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki). 4. Operator w terminie 7 dni od wpłynięcia kompletnego sprawozdania (tzn. sprawozdania obejmującego część merytoryczną i finansową wraz wszystkimi wymaganymi dokumentami) dokona jego weryfikacji. 5. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia braków i błędów w sprawozdaniu Operator będzie wzywał do złożenia stosownych wyjaśnień, uzupełnień lub naniesienia korekt w nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie. W przypadku weryfikacji negatywnej Operator poinformuje pisemnie o przyczynach, a także terminie zwrotu całości lub części dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy. Postanowienia końcowe 1. Realizacja projektów jak i wydatkowanie środków w ramach przyznanej dotacji podlega kontroli i monitoringowi ze strony Operatora. Realizator jak i Wnioskodawca zobowiązani są do udostępnienia wszelkich danych, dokumentów i udzielenia informacji związanych z realizacją projektu przedstawicielom Operatora oraz uprawnionym podmiotom zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. 2. Brak rozliczenia dotacji w wyznaczonym terminie, a także nieprawidłowości w realizacji projektów i wydatkowaniu środków skutkować będą brakiem możliwości ubiegania się o dotację w kolejnych konkursach grantowych. 3. Wydatkowanie środków w sposób sprzeczny z umową o dofinansowanie i przepisami prawa a także w nadmiernych kwotach wiązać się będzie z koniecznością zwrotu całości lub części przekazanych środków. 4. W sprawach spornych dokumentem nadrzędnym są Wytyczne do programów Narodowego Centrum Kultury na rok 2015, dostępne na stronie Programu

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) TURCJA 2014 Promesa I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Adama Mickiewicza II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU: 4 500 000 zł, w tym: - 500

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 6 Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Muzealnictwa

Bardziej szczegółowo