INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE Chrystusowy nakaz misyjny (zob. Mt 28,19) obowiązuje do końca świata nieustannie głosić Ewangelię. Kościół czyni to od początku swego istnienia, korzystając z dostępnych środków i sposobów, najpierw w sposób ustny, potem spisany. Dziś słowo Boże może być przekazywane już nie tylko osobiście, ale za pośrednictwem różnych nowoczesnych środków technicznych, aby mogło dotrzeć do wielu ludzi niezależnie od czasu i miejsca ich przebywania. I. EWANGELIZACJA PRZEZ CYFROWĄ AMBONĘ U początku chrześcijaństwa św. Paweł głosił Ewangelię na ateńskim areopagu (por. Dz 17,16-34) i w wielu innych miejscach. Dziś jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris missio pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass media (37). Badania naukowe wykazują, że człowiek zazwyczaj potrafi przyjąć około 30% zasłyszanych treści. Natomiast przy przekazie łączącym słowo i obraz 80% treści. Takie informacje uświadamiają nam, że jako współcześni świadkowie Ewangelii stajemy przed nowym wyzwaniem. 198

2 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * Obecnie przekazowi myśli ludzkiej służą nie tylko prasa, teatr, film czy radio, ale do grona nowych środków przekazu dołączyła telewizja, Internet wykorzystujący połączone ze sobą komputery na całym świecie, a w ostatnich latach telefonia komórkowa. Stoimy natomiast przed nowymi wynalazkami, które mają ułatwić codzienne życie w postaci osobistych czytników elektronicznych (e-readery, tablety), mają łączyć funkcje czytnika prasy, książek, osobistego organizera, notatnika, osobistej poczty elektronicznej, komunikatora internetowego aż po odbiór wiadomości multimedialnych, łączących ze sobą dźwięk i obraz. W tym nowoczesnym świecie obecny jest też i Kościół, który dostrzega te wszystkie zmiany. Przywołajmy tu chociażby słowa papieża Piusa XII: Zadziwiające wprost wynalazki techniczne, którymi szczyci się ludzkość współczesna, jakkolwiek są wynikiem wysiłku umysłu i pracy ludzkiej, to jednak w rzeczywistości są darem Boga Stwórcy naszego, od którego wszelkie dzieła dobre pochodzą ( ). Tylko pozytywne i solidarne zainteresowanie nowymi środkami techniki tak ze strony Kościoła, jak i państwa, i kół zawodowych sprawi, iż przyczynią się one do wyrobienia duchowego tych, co z nich korzystają. Pozostawione bez kontroli i bez dokładnego kierownictwa, przyczynią się jednak do obniżenia poziomu kulturalnego i moralnego mas (encyklika Miranda prorsus, 1, 45). Nowe wynalazki, a w tym nowe media, cieszą się zatem uznaniem i aprobatą Kościoła, choć nie brakuje też pod ich adresem uwag krytycznych, ukazujących ambiwalencję stosowanych narzędzi. To, czy zostaną one użyte dobrze, czy źle, zależy od uformowanego sumienia twórcy, nadawcy i odbiorcy. Aktualnie dostępne i pojawiające się nowe środki techniczne mają służyć pomocą w głoszeniu słowa Bożego, ale także jak pisze Jan Paweł II we wspomnianej wyżej encyklice Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu (encyklika Redemptoris missio, 37). Niniejsza instrukcja ma się stać pomocą we właściwym korzystaniu ze współczesnych środków przekazu w diecezji legnickiej. 199

3 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** 1. GDZIE POWINNA BYĆ PROWADZONA NOWA CYFROWA EWANGELIZACJA? Diecezja, dekanaty, parafie, zakony, instytucje diecezjalne, duszpasterstwa, ruchy i stowarzyszenia, szkoły katolickie istniejące w diecezji, a także osoby indywidualne zarówno duchowne, jak i świeckie winni cieszyć się wsparciem i pomocą swoich przełożonych przy tworzeniu nowych treści, związanych z przekazem ewangelizacyjnym, formacją i pracą duszpasterską, aktywnością w swoich środowiskach na rzecz osób potrzebujących pomocy czy też dzielących się swoimi przeżyciami związanymi z wyznawaną wiarą. 2. NOWE FORMY PRZEKAZU Formą przekazu nowych treści mogą być: książki, gazetki parafialne, diecezjalna prasa katolicka, radio, wydawnictwa diecezjalne, strony internetowe WWW, blogi (rodzaj osobistej strony internetowej z chronologicznie uporządkowanymi wpisami autora), serwisy społecznościowe, SMS (w telefonii GSM krótki wpis tekstowy), MMS (w telefonii GSM krótki wpis tekstowy z załącznikiem w postaci zdjęcia lub filmu), tworzone katechezy, materiały katechetyczne upowszechniane na płytach CD i DVD, prezentacje multimedialne, prezentacje filmowe, filmy animowane, plakaty, grafika mało- i wielkoformatowa, poczta , współtworzenie bądź udział w programach telewizyjnych poświęconych tematyce religijnej, edukacja na odległość (e-learning), kafejki czy świetlice internetowe przy parafiach (nie zaniedbując innych tradycyjnych, realnych spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych), komunikatory internetowe (tzw. czat, skype, gadugadu i in.), videokonferencje z wykorzystaniem kamer internetowych czy też inne aktualnie stosowane oraz nowe techniki tworzenia i przesyłania informacji. II. DIECEZJALNE CENTRUM INFORMACJI W diecezji legnickiej 10 grudnia 1998 r. powołany został przez pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka Referat ds. Mediów. Z chwilą zatwierdzenia przez biskupa diecezjalnego Stefana Cichego nowego Regulaminu Legnickiej Kurii Biskupiej Referat ds. Mediów wraz z Referatem ds. Wydawnictw współtworzy Wydział Mediów i Wydawnictw Le- 200

4 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * gnickiej Kurii Biskupiej. Zadaniem Referatu ds. Mediów jest przygotowanie i obsługa medialna dokonujących się w diecezji wydarzeń. Zadanie to realizowane jest przez cotygodniowe spotkania osób związanych z pracą mediów na szczeblu diecezjalnym z biskupem legnickim i przedstawicielami poszczególnych duszpasterstw. Z pomocą tego Referatu przygotowywane są diecezjalne konferencje prasowe. Referat wspiera także inne wydarzenia medialne w diecezji, np. realizuje transmisje telewizyjne czy radiowe. Spotkania, na których omawiane są bieżące i planowane wydarzenia duszpasterskie w skali diecezji, dekanatów czy poszczególnych parafii mają swe odzwierciedlenie w wydawanym wewnętrznym Biuletynie prasowym, przesyłanym od 2006 r. pocztą elektroniczną do dziekanów i wicedziekanów. Referat wspiera też organizację kursów dla fotografów i operatorów kamer video rejestrujących celebracje liturgiczne. Z perspektywy czasu wydaje się jednak, że w parafiach naszej diecezji jest mała świadomość istnienia i roli tego Referatu, a tym samym rzadko się go wykorzystuje szczególnie wśród duszpasterzy i współpracujących z nimi osób, np. do przygotowania medialnego zapowiedzi i obsługi wydarzeń duszpasterskich planowanych w parafiach. Zaleca się wzmocnienie w diecezji świadomości istnienia tego Referatu jako miejsca napływu informacji o wydarzeniach w parafiach, regionach diecezji, a także w poszczególnych duszpasterstwach, instytucjach diecezjalnych, ruchach i stowarzyszeniach działających w diecezji. Jeśli te podmioty prowadzą też swoje strony internetowe i tam jest publikowana informacja dotycząca takich wydarzeń, wystarczy przesłać do Referatu pocztą elektroniczną odnośnik do tej strony (tzw. link). Warto wyrobić w sobie nawyk jak najszerszego informowania mediów diecezjalnych, a także dostępnych lokalnie (bardzo często pozytywnie nastawionych na współpracę z Kościołem) o mających miejsce zdarzeniach. Liczy się także czas przesłania informacji. Np. do mediów szybkich radio, serwisy telewizyjne, agencje prasowe, dzienniki czy internetowe portale informacyjne informacja musi dotrzeć jak najszybciej. Dla przykładu ostateczną godziną, do której powinny napłynąć informacje z danego dnia do Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) jest godzina w dniu, w którym wydarzenie miało miejsce. Dla innych mediów, np. inne czasopisma niż dzienniki w ciągu najbliższych 2-3 dni po wydarzeniu. Jeśli zaś planuje się zapowiedź jakiegoś wydarzenia, należy informację o nim przesłać do mediów jak najszybciej po ustaleniu programu uroczystości. 201

5 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Referat ds. Mediów jest też miejscem, w którym można uzyskać pomoc np. w organizowaniu szkoleń, warsztatów dziennikarskich, webmasterów, administratorów, redaktorów stron internetowych. Może służyć pomocą w szkoleniach w zakresie kontaktu z mediami, organizowaniu konferencji prasowych czy też promocji wydarzeń. W roku 2007 biskup legnicki Stefan Cichy powołał do istnienia urząd rzecznika prasowego. Funkcję tą de facto pełnił już wcześniej sekretarz Referatu ds. Mediów. Funkcja rzecznika to działalność z zakresu promocji wizerunku Kościoła diecezjalnego w mediach. A ponadto: informowanie o aktualnych wydarzeniach duszpasterskich w diecezji, działania w wydarzeniach kryzysowych, przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowych, przygotowanie wewnętrznego Biuletynu prasowego i utrzymywanie w imieniu biskupa legnickiego kontaktu z mediami. Informacje rzecznik czerpie z prac Referatu ds. Mediów, monitorowania stron WWW, jak również z wiadomości przekazywanych mu bezpośrednio. W obliczu pojawiającej się lub narastającej sytuacji kryzysowej, oprócz biskupa diecezjalnego czy swoich bezpośrednich przełożonych, warto informować o sytuacji także rzecznika, aby można było podjąć stosowne działania i zastosować takie procedury, które pomogą w zażegnaniu lub zminimalizowaniu skutków pojawiającego się kryzysu. Pierwsze bowiem pytania w wyniku takich zdarzeń kierowane są ze strony mediów właśnie do rzecznika. Rzecznik może też służyć pomocą w poszukiwaniu referentów i wykładowców zajmujących się problematyką mediów. Wzorem innych diecezji można wziąć pod uwagę stworzenie diecezjalnego biura prasowego, które przejęłoby niektóre funkcje i zadania Referatu ds. Mediów. III. MEDIA DIECEZJI LEGNICKIEJ Zaleca się promocję prasy katolickiej w parafiach i środowiskach diecezjalnych oraz zachęca do podejmowania współpracy w ich tworzeniu. Rolą i zadaniem prasy katolickiej, oprócz funkcji informacyjnej, jest też budowanie lokalnej wspólnoty eklezjalnej, a także formacja duchowa wiernych. Prasa pomaga w formowaniu postaw patriotycznych, upowszechnia wartości płynące z Ewangelii. Ma tę przewagę nad mediami szybkimi 202

6 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * radio, telewizja, że można powracać do jej lektury wielokrotnie i w wybranym dla siebie czasie. Jest wtedy więcej czasu na osobistą refleksję i przemyślenia. Poprzez propagowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, często kwestionowanych przez prasę laicką, pomaga w podejmowaniu właściwych życiowych decyzji. Z tego też powodu nie powinna być traktowana jako towar, ale jako dobro wspólne, służące budowaniu wspólnoty parafialnej i diecezjalnej. 1. DIECEZJALNA STRONA WWW Od 15 sierpnia 1996 r. istnieje diecezjalna strona internetowa, obecnie pod adresem Strona zawiera szereg informacji dotyczących historii diecezji, jej pasterzy, duchowieństwa, istniejących zakonów, ruchów i stowarzyszeń. Na tej stronie umieszczane są też odnośniki (tzw. linki) do stron internetowych prowadzonych przez parafie, duszpasterstwa czy inne podmioty diecezjalne, informuje o aktualnych wydarzeniach w diecezji czy też udostępnia ważne dokumenty Kościoła katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się upowszechnianie wiedzy wśród wiernych diecezji o istnieniu takiej strony internetowej, która jest źródłem informacji o naszym Kościele lokalnym. 2. DIECEZJALNA POCZTA ELEKTRONICZNA Od roku 2006 w diecezji istnieje wewnętrzna poczta elektroniczna. Elektroniczne skrzynki pocztowe zostały stworzone dla dziekanów i wicedziekanów. Zaleca się stworzenie osobistych adresów poczty elektronicznej dla wszystkich księży w diecezji, a także dla wszystkich duszpasterstw i podmiotów diecezjalnych. Zachęca się do wykorzystywania tej możliwości przesyłania informacji również na adres Legnickiej Kurii Biskupiej i mediów diecezjalnych. 203

7 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** 3. DIECEZJALNE RADIO Zaleca się także praktyczne wykorzystywanie radia diecezjalnego Radia Plus Legnica (www.legnica.fm; tel ). Z pomocą tej rozgłośni można przekazywać informacje dotyczące wydarzeń w parafiach diecezji. Rozgłośnia może obejmować patronatem medialnym planowane wydarzenia. Natomiast studio nagraniowe może tworzyć profesjonalne tzw. spoty bądź całe kampanie informacyjne. Dziennikarze Radia Plus towarzyszą wydarzeniom diecezjalnym od początku istnienia diecezji. Zachęca się, aby wypowiedzi dla tego radia traktować zawsze priorytetowo. 4. DIECEZJALNE TYGODNIKI KATOLICKIE W diecezji legnickiej od 1993 r. obecny jest Tygodnik Katolicki Niedziela, a od 2005 r. Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny. Wiele parafii podejmuje się także wydawania swojej prasy parafialnej. Swoje biuletyny wydają też niektóre ruchy i stowarzyszenia diecezjalne. Zachęca się więc do odpowiednio wczesnego informowania redakcji o podejmowanych działaniach duszpasterskich i do współpracy z redakcjami (Gość Legnicki: Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1; Niedziela Legnicka: Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1; Wydawnictwa te mogą obejmować patronatem medialnym ważne planowane wydarzenia, na ich łamach można także zamieszczać reklamy zachęcające do wzięcia w nich udziału oraz inne informacje. 5. PRASA PARAFIALNA Obecnie w diecezji około 60 parafii wydaje własną prasę. Ta liczba co roku ulega zmianom. W przypadku wydawania prasy parafialnej powinny obowiązywać podobne zasady jak przy tworzeniu stron internetowych. Wydawany periodyk powinien zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za publikacje oraz kontakt z redakcją. Wykorzystane materiały powinny zawierać 204

8 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * informacje o źródle, które zostało wykorzystane, jak również winny być uszanowane prawa autorskie (dotyczy to zarówno tekstów, jak i zdjęć). W przypadku kolegium redakcyjnego warto również zawrzeć umowę określającą czas jej trwania, zakres obowiązków i sposób wynagrodzenia autorów, jak również warunki jej rozwiązania. 6. STACJE TELEWIZYJNE Diecezja na dzień dzisiejszy (rok 2012) nie posiada własnej stacji telewizyjnej. Nie mniej jednak na jej terenie funkcjonuje szereg lokalnych telewizji kablowych, które podejmują się produkcji własnych serwisów i programów. Warto także w dziedzinie upowszechniania religijnych informacji podejmować współpracę z obecnymi (np. TV TRWAM) lub mającymi powstać w przyszłości katolickimi stacjami telewizyjnymi lub katolickimi redakcjami programów telewizyjnych. Zachęca się do wspierania takich ich działań, które pomagają w tworzeniu pozytywnego wizerunku Kościoła poprzez udział w wywiadach, udzielanie stosownych informacji i merytoryczną pomoc w przygotowywanych programach, szczególnie podejmujących tematykę religijną. W tym zakresie należy stosować Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych. IV. MEDIA W PARAFII Obok tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, prasy, radia i telewizji, obecnie najczęstszym, a często autorytatywnym miejscem poszukiwania informacji jest Internet. 1. POZYSKIWANIE INFORMACJI Ważna jest umiejętność pozyskiwania informacji potrzebnych w duszpasterstwie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł, bez ograniczania się do najłatwiej dostępnych. Zawarte w dostępnych mediach informacje pomagają nie tylko w poszukiwaniu potrzebnej wiedzy na dany temat, ale także poprzez dzielenie 205

9 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** się zdobytą wiedzą pomagają w formacji samych duszpasterzy i powierzonych ich trosce wiernych. Pozbawiając wiernych np. ułatwionego dostępu do prasy katolickiej, pomaga się tym samym w formowaniu ich postaw, poglądów i zachowań przez prasę laicką, czasem wręcz antykościelną, z której korzystają ze zwykłej konieczności, dostępności i chęci zdobycia informacji o aktualnych wydarzeniach. Przy poszukiwaniu informacji trzeba zwrócić uwagę na kilka niezbędnych kryteriów: a) prawdziwość informacji informacja musi być prawdziwa, nie może być półprawdą, nie może wprowadzać w błąd, b) rzetelność informacji wynika z dokładności i metody jej opracowania, zależy od obiektywizmu (realizmu, czyli prawdziwości), informacja powinna wiernie odzwierciedlać rzeczywistość, c) jasność informacji język i stosowana symbolika powinny być znane i zrozumiałe dla odbiorcy, d) kompletność informacji to ilościowa różnica między informacją pierwotną a końcową, uzyskiwaną przez użytkownika, e) szczegółowość informacji powinna być dostosowana do potrzeb informacyjnych użytkownika. Zbyt duża szczegółowość powoduje jej przeciążenie, a zbyt mała anemię informacyjną i zmniejsza jej użyteczność. Nie wszystkie źródła są godne zaufania. Należy korzystać ze źródeł cieszących się powszechnie dobrą opinią. W celu pozyskiwania i weryfikowania informacji zaleca się więc korzystanie z tradycyjnych źródeł (np. biblioteki), a także wspieranie aktywnego czytelnictwa wydawnictw, w tym prasy katolickiej, korzystanie z internetowych portali katolickich. Inne portale, z których czerpiemy informacje oraz wiedzę muszą się cieszyć powszechną wiarygodnością. Unikać należy portali anonimowych, za funkcjonowanie których nikt nie bierze odpowiedzialności, a także portali antyreligijnych, które powstały z myślą zwalczania nauki Kościoła. Zdobytą informację powinno się sprawdzić w kilku źródłach. W wypadku stwierdzenia niezgodności z prawdą, należy informować wydawcę bądź redaktora czy administratora o stwierdzonym błędzie, z prośbą o skorygowanie zamieszczonej informacji, z podaniem źródła, z którego uzyskaliśmy informację prawdziwą. 206

10 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * 2. TWORZENIE INFORMACJI Dziś każdy może stać się twórcą informacji. Ponieważ media, szczególnie przedstawiające codzienne, bieżące wydarzenia, często cierpią na głód informacji, coraz częściej apelują do odbiorców o przesyłanie krótkich bądź dłuższych wiadomości tekstowych (SMS), zdjęć lub nagranych filmów np. za pomocą telefonów komórkowych, z wydarzeń, których ktoś jest świadkiem. Media zapraszają również do komentowania aktualnych zdarzeń. Przy tworzeniu informacji przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedzialności za wypowiadane i pisane słowo czy tworzone treści multimedialne. 3. RZECZNICY MEDIALNI Można rozważyć powołanie rzeczników dla innych podmiotów w diecezji. Rzecznikami mogą być także osoby świeckie po studiach specjalistycznych w tym zakresie. W takim przypadku osoby te, po uzyskaniu zgody biskupa diecezjalnego, powinny podjąć pracę w oparciu o osobno zawartą z nimi umowę o pracę. W innych przypadkach rzecznik diecezjalny może zaproponować im udział w odpowiednich szkoleniach. 4. STRONY INTERNETOWE W PARAFIACH W roku 2006 biskup legnicki Stefan Cichy wystosował apel dotyczący tworzenia parafialnych stron internetowych. W odpowiedzi na tę zachętę około 50 parafii takie strony już prowadzi. Zaleca się, aby jak najwięcej parafii podjęło się tworzenia swoich stron WWW. Są one bowiem nie tylko źródłem wiedzy o parafii, ale także świadectwem aktualnego jej życia oraz promowaniem podejmowanej działalności. Strony te dają także możliwość kontaktu z duszpasterzem osobom, które w realnym świecie z różnych powodów go nie podejmują (w ten sposób ośmielają się, by później móc nawiązać rozmowę i bliższą relację interpersonalną). Są także formą kontaktu ze swoimi rodzinnymi środowiskami dla osób wyjeżdżających do pracy i osiedlających się za granicą. 207

11 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Dlatego przy tworzeniu stron parafialnych zaleca się częstą ich aktualizację. Jej formą może być umieszczanie cotygodniowych ogłoszeń duszpasterskich i relacji z aktualnych wydarzeń, udostępnianie galerii foto i video oraz innych. Warto też stworzyć archiwum, w którym znajdą się wcześniej publikowane materiały, a także umieścić wyszukiwarkę, która pomoże w przeglądaniu dostępnych na stronie materiałów i szybkie dotarcie do poszukiwanych treści. Za zawartość parafialnych stron internetowych odpowiedzialny jest proboszcz parafii. 5. ZESPOŁY REDAKCYJNE Tworzone strony internetowe wymagają zaangażowania się osób, które są twórcami strony WWW, a także jej redaktorami, na których spoczywa odpowiedzialność za umieszczane treści. Dlatego każda strona powinna zawierać wyraźną informację o właścicielu strony, twórcy, administratorze strony i jej redaktorach. Powinien też znajdować się na niej przynajmniej adres poczty elektronicznej ( ), jak również tradycyjne dane teleadresowe, które pozwalają na kontakt z właścicielem strony. Przy tworzeniu stron internetowych materiały (foto, video, muzyka, teksty, ilustracje itp.) winny być wykorzystywane zgodne z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw autorskich. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody przez właścicieli tych praw lub wydawców. W sytuacji jej braku należy zrezygnować z publikacji. Ponieważ w tworzenie stron parafialnych bądź też stron ruchów, stowarzyszeń, kół oraz innych wspólnot działających w parafiach i diecezji zaangażowani są często ludzie młodzi, należy z twórcami takiej strony zawrzeć umowę, najlepiej na czas określony. Umowa powinna zawierać m.in. informację o okresie jej trwania, okolicznościach i czasie wypowiedzenia umowy, zakres prac i obowiązków twórcy strony związanych z jej prowadzeniem, a także informację o stosownym wynagrodzeniu ze strony zleceniodawcy. W przypadku podjęcia się prowadzenia strony społecznie (gratisowo), taka informacja również powinna być zawarta. Umowa taka (np. na 1 rok) pozwala na swego rodzaju kadencyjność administratorów i redaktorów strony, co z kolei może pomóc w łatwiejszym przejmowaniu funkcji przez ich następców. Ma to znaczenie wtedy, kiedy np. młodzi dotychczasowi administratorzy opuszczają rodzinne parafie i wyjeżdżają 208

12 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * na studia, a tym samym ich aktywność i zaangażowanie w życie parafii się zmniejsza. W przypadku skorzystania z usług firm i osób zawodowo zajmujących się administrowaniem stron WWW należy również zawrzeć stosowną umowę. V. WYWIADY Częstą formą kontaktu z mediami są osobiste wypowiedzi bądź udział w programach radiowych, telewizyjnych czy też na forach internetowych. W tym zakresie obowiązują wydane 9 marca 2005 r. Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych, szczególnie wskazania zawarte w nr (dokument dostępny pod adresem: Zgodnie z tymi Normami (11) biskup diecezjalny, oprócz rzecznika, może domyślnie udzielić zgody na wypowiedzi dla mediów proboszczom, dziekanom, przełożonym i asystentom instytucji diecezjalnych, ruchów i stowarzyszeń czy dyrektorom duszpasterstw. W przypadku pełnienia innej funkcji w diecezji wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego. Zgoda biskupa diecezjalnego może być udzielona czasowo, w związku z okresem i zakresem wypełniania funkcji. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Referat ds. Mediów może okresowo przeprowadzić szkolenia praktyczne z zachowania się wobec mediów, udzielania wywiadów i zapoznania z obowiązującym prawem prasowym. VI. EDUKACJA MEDIALNA Właściwe i owocne korzystanie z mediów będzie możliwe tylko wtedy, kiedy podejmowane będą wysiłki edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dlatego zachęca się do wspierania działań i programów edukacyjnych w zakresie korzystania z mediów stosowanych w szkołach, uczelniach i innych instytucjach służących edukacji. Dotyczy to nie tylko jednostek oświatowych i uczelnianych świeckich, ale także kościelnych. Umiejętność świadomego, krytycznego i selektywnego odbioru treści medialnych jest dziś bardzo ważna. 209

13 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Pomocą w wychowaniu do mediów mogą służyć obchodzone w ciągu roku dni poświęcone mediom, np. Dni Środków Społecznego Przekazu (w Polsce III niedziela września), Dzień Bezpiecznego Korzystania z Internetu (9 lutego). Stwarzają one możliwość promocji mediów i właściwego sposobu korzystania z nich. Można w tym celu wykorzystać okolicznościową katechezę, sympozja, kongresy, spotkania na tematy medialne, pikniki z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, którym może towarzyszyć demonstracja nowych narzędzi technicznych i programów. Warto w dostępnych mediach promować dobre, bezpieczne strony internetowe czy inne źródła pozyskiwania informacji. Edukacji medialnej mogą też służyć organizowane konkursy na temat znajomości katolickich stron WWW, a także znajomości czasopism, wydawnictw, książek, filmów, zespołów muzycznych, spektakli teatralnych itp. Owocem takich działań mogą być także wystawy pokonkursowe dotyczące mediów czy praktyczne warsztaty. Szczególne zadania w obszarze edukacji medialnej ma do spełnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. Powinno ono przygotować nowych księży do korzystania z nowoczesnych środków przekazu i kontaktów z mediami. Należy realizować szkolenia dla proboszczów i wikariuszy w celu przygotowania ich do wykorzystania nowych form cyfrowego przekazu i komunikacji. Należy stworzyć system corocznych warsztatów doskonalących parafialne zespoły redakcyjne. Zakończenie W podejmowanej pracy duszpasterskiej należy jak najszerzej korzystać z narzędzi, jakie udostępniane są w dziedzinie mediów i komunikacji. Chociaż takie media, jakie znamy dzisiaj, jutro mogą się zmienić, zawsze jednak mogą służyć dziełu ewangelizacji i dawaniu osobistego świadectwa chrześcijańskiego. Na ten aspekt zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, pisząc: Rozwój nowych technologii i w swoim wymiarze całościowym cały świat cyfrowy stanowi wielkie bogactwo dla ludzkości jako takiej i dla człowieka w wyjątkowości jego bytu oraz bodziec do konfrontacji i dialogu. Jednocześnie jednak jawią się one również jako wielka szansa dla wierzących. Żadna droga bowiem nie może i nie po- 210

14 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * winna być zaniedbana przez tego, kto w imię zmartwychwstałego Chrystusa zobowiązuje się być coraz bliżej człowieka. Dlatego nowe media dają przede wszystkim kapłanom stale nowe i z duszpasterskiego punktu widzenia nieograniczone perspektywy, które mobilizują ich do tego, aby docenić powszechny wymiar Kościoła; do budowania szerokiej i konkretnej wspólnoty; do bycia w dzisiejszym świecie świadkami życia wciąż nowego, rodzącego się ze słuchania Ewangelii Jezusa, Syna przedwiecznego, który przybył do nas, by nas zbawić. Nie należy jednak zapominać, że owocność posługi kapłańskiej pochodzi przede wszystkim od Chrystusa, spotykanego i słuchanego w modlitwie; głoszonego przepowiadaniem i świadectwem życia; poznawanego, miłowanego i celebrowanego w Sakramentach, przede wszystkim Najświętszej Eucharystii i Pojednania. Raz jeszcze wzywam was, najdrożsi kapłani, do uchwycenia z mądrością tych szczególnych możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny także na nowej «agorze», jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu. 211

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

P R O W I N C J A K R A K O W S K A

P R O W I N C J A K R A K O W S K A Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa 1

Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Łukasz Dmowski Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa 1 Religion marketing based on example of Christianity Współczesna

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16) Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Materiał zebrany

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo