INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE Chrystusowy nakaz misyjny (zob. Mt 28,19) obowiązuje do końca świata nieustannie głosić Ewangelię. Kościół czyni to od początku swego istnienia, korzystając z dostępnych środków i sposobów, najpierw w sposób ustny, potem spisany. Dziś słowo Boże może być przekazywane już nie tylko osobiście, ale za pośrednictwem różnych nowoczesnych środków technicznych, aby mogło dotrzeć do wielu ludzi niezależnie od czasu i miejsca ich przebywania. I. EWANGELIZACJA PRZEZ CYFROWĄ AMBONĘ U początku chrześcijaństwa św. Paweł głosił Ewangelię na ateńskim areopagu (por. Dz 17,16-34) i w wielu innych miejscach. Dziś jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris missio pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim nowe pokolenia wzrastają w świecie uwarunkowanym przez mass media (37). Badania naukowe wykazują, że człowiek zazwyczaj potrafi przyjąć około 30% zasłyszanych treści. Natomiast przy przekazie łączącym słowo i obraz 80% treści. Takie informacje uświadamiają nam, że jako współcześni świadkowie Ewangelii stajemy przed nowym wyzwaniem. 198

2 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * Obecnie przekazowi myśli ludzkiej służą nie tylko prasa, teatr, film czy radio, ale do grona nowych środków przekazu dołączyła telewizja, Internet wykorzystujący połączone ze sobą komputery na całym świecie, a w ostatnich latach telefonia komórkowa. Stoimy natomiast przed nowymi wynalazkami, które mają ułatwić codzienne życie w postaci osobistych czytników elektronicznych (e-readery, tablety), mają łączyć funkcje czytnika prasy, książek, osobistego organizera, notatnika, osobistej poczty elektronicznej, komunikatora internetowego aż po odbiór wiadomości multimedialnych, łączących ze sobą dźwięk i obraz. W tym nowoczesnym świecie obecny jest też i Kościół, który dostrzega te wszystkie zmiany. Przywołajmy tu chociażby słowa papieża Piusa XII: Zadziwiające wprost wynalazki techniczne, którymi szczyci się ludzkość współczesna, jakkolwiek są wynikiem wysiłku umysłu i pracy ludzkiej, to jednak w rzeczywistości są darem Boga Stwórcy naszego, od którego wszelkie dzieła dobre pochodzą ( ). Tylko pozytywne i solidarne zainteresowanie nowymi środkami techniki tak ze strony Kościoła, jak i państwa, i kół zawodowych sprawi, iż przyczynią się one do wyrobienia duchowego tych, co z nich korzystają. Pozostawione bez kontroli i bez dokładnego kierownictwa, przyczynią się jednak do obniżenia poziomu kulturalnego i moralnego mas (encyklika Miranda prorsus, 1, 45). Nowe wynalazki, a w tym nowe media, cieszą się zatem uznaniem i aprobatą Kościoła, choć nie brakuje też pod ich adresem uwag krytycznych, ukazujących ambiwalencję stosowanych narzędzi. To, czy zostaną one użyte dobrze, czy źle, zależy od uformowanego sumienia twórcy, nadawcy i odbiorcy. Aktualnie dostępne i pojawiające się nowe środki techniczne mają służyć pomocą w głoszeniu słowa Bożego, ale także jak pisze Jan Paweł II we wspomnianej wyżej encyklice Zaangażowanie w dziedzinie środków społecznego przekazu nie ma jednak wyłącznie na celu zwielokrotnienia przepowiadania. Chodzi o fakt głębszy, gdyż sama ewangelizacja współczesnej kultury zależy w wielkiej mierze od ich wpływu. Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę «nową kulturę», stworzoną przez nowoczesne środki przekazu (encyklika Redemptoris missio, 37). Niniejsza instrukcja ma się stać pomocą we właściwym korzystaniu ze współczesnych środków przekazu w diecezji legnickiej. 199

3 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** 1. GDZIE POWINNA BYĆ PROWADZONA NOWA CYFROWA EWANGELIZACJA? Diecezja, dekanaty, parafie, zakony, instytucje diecezjalne, duszpasterstwa, ruchy i stowarzyszenia, szkoły katolickie istniejące w diecezji, a także osoby indywidualne zarówno duchowne, jak i świeckie winni cieszyć się wsparciem i pomocą swoich przełożonych przy tworzeniu nowych treści, związanych z przekazem ewangelizacyjnym, formacją i pracą duszpasterską, aktywnością w swoich środowiskach na rzecz osób potrzebujących pomocy czy też dzielących się swoimi przeżyciami związanymi z wyznawaną wiarą. 2. NOWE FORMY PRZEKAZU Formą przekazu nowych treści mogą być: książki, gazetki parafialne, diecezjalna prasa katolicka, radio, wydawnictwa diecezjalne, strony internetowe WWW, blogi (rodzaj osobistej strony internetowej z chronologicznie uporządkowanymi wpisami autora), serwisy społecznościowe, SMS (w telefonii GSM krótki wpis tekstowy), MMS (w telefonii GSM krótki wpis tekstowy z załącznikiem w postaci zdjęcia lub filmu), tworzone katechezy, materiały katechetyczne upowszechniane na płytach CD i DVD, prezentacje multimedialne, prezentacje filmowe, filmy animowane, plakaty, grafika mało- i wielkoformatowa, poczta , współtworzenie bądź udział w programach telewizyjnych poświęconych tematyce religijnej, edukacja na odległość (e-learning), kafejki czy świetlice internetowe przy parafiach (nie zaniedbując innych tradycyjnych, realnych spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych), komunikatory internetowe (tzw. czat, skype, gadugadu i in.), videokonferencje z wykorzystaniem kamer internetowych czy też inne aktualnie stosowane oraz nowe techniki tworzenia i przesyłania informacji. II. DIECEZJALNE CENTRUM INFORMACJI W diecezji legnickiej 10 grudnia 1998 r. powołany został przez pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka Referat ds. Mediów. Z chwilą zatwierdzenia przez biskupa diecezjalnego Stefana Cichego nowego Regulaminu Legnickiej Kurii Biskupiej Referat ds. Mediów wraz z Referatem ds. Wydawnictw współtworzy Wydział Mediów i Wydawnictw Le- 200

4 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * gnickiej Kurii Biskupiej. Zadaniem Referatu ds. Mediów jest przygotowanie i obsługa medialna dokonujących się w diecezji wydarzeń. Zadanie to realizowane jest przez cotygodniowe spotkania osób związanych z pracą mediów na szczeblu diecezjalnym z biskupem legnickim i przedstawicielami poszczególnych duszpasterstw. Z pomocą tego Referatu przygotowywane są diecezjalne konferencje prasowe. Referat wspiera także inne wydarzenia medialne w diecezji, np. realizuje transmisje telewizyjne czy radiowe. Spotkania, na których omawiane są bieżące i planowane wydarzenia duszpasterskie w skali diecezji, dekanatów czy poszczególnych parafii mają swe odzwierciedlenie w wydawanym wewnętrznym Biuletynie prasowym, przesyłanym od 2006 r. pocztą elektroniczną do dziekanów i wicedziekanów. Referat wspiera też organizację kursów dla fotografów i operatorów kamer video rejestrujących celebracje liturgiczne. Z perspektywy czasu wydaje się jednak, że w parafiach naszej diecezji jest mała świadomość istnienia i roli tego Referatu, a tym samym rzadko się go wykorzystuje szczególnie wśród duszpasterzy i współpracujących z nimi osób, np. do przygotowania medialnego zapowiedzi i obsługi wydarzeń duszpasterskich planowanych w parafiach. Zaleca się wzmocnienie w diecezji świadomości istnienia tego Referatu jako miejsca napływu informacji o wydarzeniach w parafiach, regionach diecezji, a także w poszczególnych duszpasterstwach, instytucjach diecezjalnych, ruchach i stowarzyszeniach działających w diecezji. Jeśli te podmioty prowadzą też swoje strony internetowe i tam jest publikowana informacja dotycząca takich wydarzeń, wystarczy przesłać do Referatu pocztą elektroniczną odnośnik do tej strony (tzw. link). Warto wyrobić w sobie nawyk jak najszerszego informowania mediów diecezjalnych, a także dostępnych lokalnie (bardzo często pozytywnie nastawionych na współpracę z Kościołem) o mających miejsce zdarzeniach. Liczy się także czas przesłania informacji. Np. do mediów szybkich radio, serwisy telewizyjne, agencje prasowe, dzienniki czy internetowe portale informacyjne informacja musi dotrzeć jak najszybciej. Dla przykładu ostateczną godziną, do której powinny napłynąć informacje z danego dnia do Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) jest godzina w dniu, w którym wydarzenie miało miejsce. Dla innych mediów, np. inne czasopisma niż dzienniki w ciągu najbliższych 2-3 dni po wydarzeniu. Jeśli zaś planuje się zapowiedź jakiegoś wydarzenia, należy informację o nim przesłać do mediów jak najszybciej po ustaleniu programu uroczystości. 201

5 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Referat ds. Mediów jest też miejscem, w którym można uzyskać pomoc np. w organizowaniu szkoleń, warsztatów dziennikarskich, webmasterów, administratorów, redaktorów stron internetowych. Może służyć pomocą w szkoleniach w zakresie kontaktu z mediami, organizowaniu konferencji prasowych czy też promocji wydarzeń. W roku 2007 biskup legnicki Stefan Cichy powołał do istnienia urząd rzecznika prasowego. Funkcję tą de facto pełnił już wcześniej sekretarz Referatu ds. Mediów. Funkcja rzecznika to działalność z zakresu promocji wizerunku Kościoła diecezjalnego w mediach. A ponadto: informowanie o aktualnych wydarzeniach duszpasterskich w diecezji, działania w wydarzeniach kryzysowych, przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowych, przygotowanie wewnętrznego Biuletynu prasowego i utrzymywanie w imieniu biskupa legnickiego kontaktu z mediami. Informacje rzecznik czerpie z prac Referatu ds. Mediów, monitorowania stron WWW, jak również z wiadomości przekazywanych mu bezpośrednio. W obliczu pojawiającej się lub narastającej sytuacji kryzysowej, oprócz biskupa diecezjalnego czy swoich bezpośrednich przełożonych, warto informować o sytuacji także rzecznika, aby można było podjąć stosowne działania i zastosować takie procedury, które pomogą w zażegnaniu lub zminimalizowaniu skutków pojawiającego się kryzysu. Pierwsze bowiem pytania w wyniku takich zdarzeń kierowane są ze strony mediów właśnie do rzecznika. Rzecznik może też służyć pomocą w poszukiwaniu referentów i wykładowców zajmujących się problematyką mediów. Wzorem innych diecezji można wziąć pod uwagę stworzenie diecezjalnego biura prasowego, które przejęłoby niektóre funkcje i zadania Referatu ds. Mediów. III. MEDIA DIECEZJI LEGNICKIEJ Zaleca się promocję prasy katolickiej w parafiach i środowiskach diecezjalnych oraz zachęca do podejmowania współpracy w ich tworzeniu. Rolą i zadaniem prasy katolickiej, oprócz funkcji informacyjnej, jest też budowanie lokalnej wspólnoty eklezjalnej, a także formacja duchowa wiernych. Prasa pomaga w formowaniu postaw patriotycznych, upowszechnia wartości płynące z Ewangelii. Ma tę przewagę nad mediami szybkimi 202

6 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * radio, telewizja, że można powracać do jej lektury wielokrotnie i w wybranym dla siebie czasie. Jest wtedy więcej czasu na osobistą refleksję i przemyślenia. Poprzez propagowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, często kwestionowanych przez prasę laicką, pomaga w podejmowaniu właściwych życiowych decyzji. Z tego też powodu nie powinna być traktowana jako towar, ale jako dobro wspólne, służące budowaniu wspólnoty parafialnej i diecezjalnej. 1. DIECEZJALNA STRONA WWW Od 15 sierpnia 1996 r. istnieje diecezjalna strona internetowa, obecnie pod adresem Strona zawiera szereg informacji dotyczących historii diecezji, jej pasterzy, duchowieństwa, istniejących zakonów, ruchów i stowarzyszeń. Na tej stronie umieszczane są też odnośniki (tzw. linki) do stron internetowych prowadzonych przez parafie, duszpasterstwa czy inne podmioty diecezjalne, informuje o aktualnych wydarzeniach w diecezji czy też udostępnia ważne dokumenty Kościoła katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się upowszechnianie wiedzy wśród wiernych diecezji o istnieniu takiej strony internetowej, która jest źródłem informacji o naszym Kościele lokalnym. 2. DIECEZJALNA POCZTA ELEKTRONICZNA Od roku 2006 w diecezji istnieje wewnętrzna poczta elektroniczna. Elektroniczne skrzynki pocztowe zostały stworzone dla dziekanów i wicedziekanów. Zaleca się stworzenie osobistych adresów poczty elektronicznej dla wszystkich księży w diecezji, a także dla wszystkich duszpasterstw i podmiotów diecezjalnych. Zachęca się do wykorzystywania tej możliwości przesyłania informacji również na adres Legnickiej Kurii Biskupiej i mediów diecezjalnych. 203

7 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** 3. DIECEZJALNE RADIO Zaleca się także praktyczne wykorzystywanie radia diecezjalnego Radia Plus Legnica (www.legnica.fm; tel ). Z pomocą tej rozgłośni można przekazywać informacje dotyczące wydarzeń w parafiach diecezji. Rozgłośnia może obejmować patronatem medialnym planowane wydarzenia. Natomiast studio nagraniowe może tworzyć profesjonalne tzw. spoty bądź całe kampanie informacyjne. Dziennikarze Radia Plus towarzyszą wydarzeniom diecezjalnym od początku istnienia diecezji. Zachęca się, aby wypowiedzi dla tego radia traktować zawsze priorytetowo. 4. DIECEZJALNE TYGODNIKI KATOLICKIE W diecezji legnickiej od 1993 r. obecny jest Tygodnik Katolicki Niedziela, a od 2005 r. Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny. Wiele parafii podejmuje się także wydawania swojej prasy parafialnej. Swoje biuletyny wydają też niektóre ruchy i stowarzyszenia diecezjalne. Zachęca się więc do odpowiednio wczesnego informowania redakcji o podejmowanych działaniach duszpasterskich i do współpracy z redakcjami (Gość Legnicki: Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1; Niedziela Legnicka: Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1; Wydawnictwa te mogą obejmować patronatem medialnym ważne planowane wydarzenia, na ich łamach można także zamieszczać reklamy zachęcające do wzięcia w nich udziału oraz inne informacje. 5. PRASA PARAFIALNA Obecnie w diecezji około 60 parafii wydaje własną prasę. Ta liczba co roku ulega zmianom. W przypadku wydawania prasy parafialnej powinny obowiązywać podobne zasady jak przy tworzeniu stron internetowych. Wydawany periodyk powinien zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za publikacje oraz kontakt z redakcją. Wykorzystane materiały powinny zawierać 204

8 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * informacje o źródle, które zostało wykorzystane, jak również winny być uszanowane prawa autorskie (dotyczy to zarówno tekstów, jak i zdjęć). W przypadku kolegium redakcyjnego warto również zawrzeć umowę określającą czas jej trwania, zakres obowiązków i sposób wynagrodzenia autorów, jak również warunki jej rozwiązania. 6. STACJE TELEWIZYJNE Diecezja na dzień dzisiejszy (rok 2012) nie posiada własnej stacji telewizyjnej. Nie mniej jednak na jej terenie funkcjonuje szereg lokalnych telewizji kablowych, które podejmują się produkcji własnych serwisów i programów. Warto także w dziedzinie upowszechniania religijnych informacji podejmować współpracę z obecnymi (np. TV TRWAM) lub mającymi powstać w przyszłości katolickimi stacjami telewizyjnymi lub katolickimi redakcjami programów telewizyjnych. Zachęca się do wspierania takich ich działań, które pomagają w tworzeniu pozytywnego wizerunku Kościoła poprzez udział w wywiadach, udzielanie stosownych informacji i merytoryczną pomoc w przygotowywanych programach, szczególnie podejmujących tematykę religijną. W tym zakresie należy stosować Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych. IV. MEDIA W PARAFII Obok tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, prasy, radia i telewizji, obecnie najczęstszym, a często autorytatywnym miejscem poszukiwania informacji jest Internet. 1. POZYSKIWANIE INFORMACJI Ważna jest umiejętność pozyskiwania informacji potrzebnych w duszpasterstwie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł, bez ograniczania się do najłatwiej dostępnych. Zawarte w dostępnych mediach informacje pomagają nie tylko w poszukiwaniu potrzebnej wiedzy na dany temat, ale także poprzez dzielenie 205

9 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** się zdobytą wiedzą pomagają w formacji samych duszpasterzy i powierzonych ich trosce wiernych. Pozbawiając wiernych np. ułatwionego dostępu do prasy katolickiej, pomaga się tym samym w formowaniu ich postaw, poglądów i zachowań przez prasę laicką, czasem wręcz antykościelną, z której korzystają ze zwykłej konieczności, dostępności i chęci zdobycia informacji o aktualnych wydarzeniach. Przy poszukiwaniu informacji trzeba zwrócić uwagę na kilka niezbędnych kryteriów: a) prawdziwość informacji informacja musi być prawdziwa, nie może być półprawdą, nie może wprowadzać w błąd, b) rzetelność informacji wynika z dokładności i metody jej opracowania, zależy od obiektywizmu (realizmu, czyli prawdziwości), informacja powinna wiernie odzwierciedlać rzeczywistość, c) jasność informacji język i stosowana symbolika powinny być znane i zrozumiałe dla odbiorcy, d) kompletność informacji to ilościowa różnica między informacją pierwotną a końcową, uzyskiwaną przez użytkownika, e) szczegółowość informacji powinna być dostosowana do potrzeb informacyjnych użytkownika. Zbyt duża szczegółowość powoduje jej przeciążenie, a zbyt mała anemię informacyjną i zmniejsza jej użyteczność. Nie wszystkie źródła są godne zaufania. Należy korzystać ze źródeł cieszących się powszechnie dobrą opinią. W celu pozyskiwania i weryfikowania informacji zaleca się więc korzystanie z tradycyjnych źródeł (np. biblioteki), a także wspieranie aktywnego czytelnictwa wydawnictw, w tym prasy katolickiej, korzystanie z internetowych portali katolickich. Inne portale, z których czerpiemy informacje oraz wiedzę muszą się cieszyć powszechną wiarygodnością. Unikać należy portali anonimowych, za funkcjonowanie których nikt nie bierze odpowiedzialności, a także portali antyreligijnych, które powstały z myślą zwalczania nauki Kościoła. Zdobytą informację powinno się sprawdzić w kilku źródłach. W wypadku stwierdzenia niezgodności z prawdą, należy informować wydawcę bądź redaktora czy administratora o stwierdzonym błędzie, z prośbą o skorygowanie zamieszczonej informacji, z podaniem źródła, z którego uzyskaliśmy informację prawdziwą. 206

10 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * 2. TWORZENIE INFORMACJI Dziś każdy może stać się twórcą informacji. Ponieważ media, szczególnie przedstawiające codzienne, bieżące wydarzenia, często cierpią na głód informacji, coraz częściej apelują do odbiorców o przesyłanie krótkich bądź dłuższych wiadomości tekstowych (SMS), zdjęć lub nagranych filmów np. za pomocą telefonów komórkowych, z wydarzeń, których ktoś jest świadkiem. Media zapraszają również do komentowania aktualnych zdarzeń. Przy tworzeniu informacji przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedzialności za wypowiadane i pisane słowo czy tworzone treści multimedialne. 3. RZECZNICY MEDIALNI Można rozważyć powołanie rzeczników dla innych podmiotów w diecezji. Rzecznikami mogą być także osoby świeckie po studiach specjalistycznych w tym zakresie. W takim przypadku osoby te, po uzyskaniu zgody biskupa diecezjalnego, powinny podjąć pracę w oparciu o osobno zawartą z nimi umowę o pracę. W innych przypadkach rzecznik diecezjalny może zaproponować im udział w odpowiednich szkoleniach. 4. STRONY INTERNETOWE W PARAFIACH W roku 2006 biskup legnicki Stefan Cichy wystosował apel dotyczący tworzenia parafialnych stron internetowych. W odpowiedzi na tę zachętę około 50 parafii takie strony już prowadzi. Zaleca się, aby jak najwięcej parafii podjęło się tworzenia swoich stron WWW. Są one bowiem nie tylko źródłem wiedzy o parafii, ale także świadectwem aktualnego jej życia oraz promowaniem podejmowanej działalności. Strony te dają także możliwość kontaktu z duszpasterzem osobom, które w realnym świecie z różnych powodów go nie podejmują (w ten sposób ośmielają się, by później móc nawiązać rozmowę i bliższą relację interpersonalną). Są także formą kontaktu ze swoimi rodzinnymi środowiskami dla osób wyjeżdżających do pracy i osiedlających się za granicą. 207

11 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Dlatego przy tworzeniu stron parafialnych zaleca się częstą ich aktualizację. Jej formą może być umieszczanie cotygodniowych ogłoszeń duszpasterskich i relacji z aktualnych wydarzeń, udostępnianie galerii foto i video oraz innych. Warto też stworzyć archiwum, w którym znajdą się wcześniej publikowane materiały, a także umieścić wyszukiwarkę, która pomoże w przeglądaniu dostępnych na stronie materiałów i szybkie dotarcie do poszukiwanych treści. Za zawartość parafialnych stron internetowych odpowiedzialny jest proboszcz parafii. 5. ZESPOŁY REDAKCYJNE Tworzone strony internetowe wymagają zaangażowania się osób, które są twórcami strony WWW, a także jej redaktorami, na których spoczywa odpowiedzialność za umieszczane treści. Dlatego każda strona powinna zawierać wyraźną informację o właścicielu strony, twórcy, administratorze strony i jej redaktorach. Powinien też znajdować się na niej przynajmniej adres poczty elektronicznej ( ), jak również tradycyjne dane teleadresowe, które pozwalają na kontakt z właścicielem strony. Przy tworzeniu stron internetowych materiały (foto, video, muzyka, teksty, ilustracje itp.) winny być wykorzystywane zgodne z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw autorskich. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody przez właścicieli tych praw lub wydawców. W sytuacji jej braku należy zrezygnować z publikacji. Ponieważ w tworzenie stron parafialnych bądź też stron ruchów, stowarzyszeń, kół oraz innych wspólnot działających w parafiach i diecezji zaangażowani są często ludzie młodzi, należy z twórcami takiej strony zawrzeć umowę, najlepiej na czas określony. Umowa powinna zawierać m.in. informację o okresie jej trwania, okolicznościach i czasie wypowiedzenia umowy, zakres prac i obowiązków twórcy strony związanych z jej prowadzeniem, a także informację o stosownym wynagrodzeniu ze strony zleceniodawcy. W przypadku podjęcia się prowadzenia strony społecznie (gratisowo), taka informacja również powinna być zawarta. Umowa taka (np. na 1 rok) pozwala na swego rodzaju kadencyjność administratorów i redaktorów strony, co z kolei może pomóc w łatwiejszym przejmowaniu funkcji przez ich następców. Ma to znaczenie wtedy, kiedy np. młodzi dotychczasowi administratorzy opuszczają rodzinne parafie i wyjeżdżają 208

12 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * na studia, a tym samym ich aktywność i zaangażowanie w życie parafii się zmniejsza. W przypadku skorzystania z usług firm i osób zawodowo zajmujących się administrowaniem stron WWW należy również zawrzeć stosowną umowę. V. WYWIADY Częstą formą kontaktu z mediami są osobiste wypowiedzi bądź udział w programach radiowych, telewizyjnych czy też na forach internetowych. W tym zakresie obowiązują wydane 9 marca 2005 r. Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych, szczególnie wskazania zawarte w nr (dokument dostępny pod adresem: Zgodnie z tymi Normami (11) biskup diecezjalny, oprócz rzecznika, może domyślnie udzielić zgody na wypowiedzi dla mediów proboszczom, dziekanom, przełożonym i asystentom instytucji diecezjalnych, ruchów i stowarzyszeń czy dyrektorom duszpasterstw. W przypadku pełnienia innej funkcji w diecezji wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego. Zgoda biskupa diecezjalnego może być udzielona czasowo, w związku z okresem i zakresem wypełniania funkcji. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Referat ds. Mediów może okresowo przeprowadzić szkolenia praktyczne z zachowania się wobec mediów, udzielania wywiadów i zapoznania z obowiązującym prawem prasowym. VI. EDUKACJA MEDIALNA Właściwe i owocne korzystanie z mediów będzie możliwe tylko wtedy, kiedy podejmowane będą wysiłki edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dlatego zachęca się do wspierania działań i programów edukacyjnych w zakresie korzystania z mediów stosowanych w szkołach, uczelniach i innych instytucjach służących edukacji. Dotyczy to nie tylko jednostek oświatowych i uczelnianych świeckich, ale także kościelnych. Umiejętność świadomego, krytycznego i selektywnego odbioru treści medialnych jest dziś bardzo ważna. 209

13 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** Pomocą w wychowaniu do mediów mogą służyć obchodzone w ciągu roku dni poświęcone mediom, np. Dni Środków Społecznego Przekazu (w Polsce III niedziela września), Dzień Bezpiecznego Korzystania z Internetu (9 lutego). Stwarzają one możliwość promocji mediów i właściwego sposobu korzystania z nich. Można w tym celu wykorzystać okolicznościową katechezę, sympozja, kongresy, spotkania na tematy medialne, pikniki z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, którym może towarzyszyć demonstracja nowych narzędzi technicznych i programów. Warto w dostępnych mediach promować dobre, bezpieczne strony internetowe czy inne źródła pozyskiwania informacji. Edukacji medialnej mogą też służyć organizowane konkursy na temat znajomości katolickich stron WWW, a także znajomości czasopism, wydawnictw, książek, filmów, zespołów muzycznych, spektakli teatralnych itp. Owocem takich działań mogą być także wystawy pokonkursowe dotyczące mediów czy praktyczne warsztaty. Szczególne zadania w obszarze edukacji medialnej ma do spełnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. Powinno ono przygotować nowych księży do korzystania z nowoczesnych środków przekazu i kontaktów z mediami. Należy realizować szkolenia dla proboszczów i wikariuszy w celu przygotowania ich do wykorzystania nowych form cyfrowego przekazu i komunikacji. Należy stworzyć system corocznych warsztatów doskonalących parafialne zespoły redakcyjne. Zakończenie W podejmowanej pracy duszpasterskiej należy jak najszerzej korzystać z narzędzi, jakie udostępniane są w dziedzinie mediów i komunikacji. Chociaż takie media, jakie znamy dzisiaj, jutro mogą się zmienić, zawsze jednak mogą służyć dziełu ewangelizacji i dawaniu osobistego świadectwa chrześcijańskiego. Na ten aspekt zwraca uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, pisząc: Rozwój nowych technologii i w swoim wymiarze całościowym cały świat cyfrowy stanowi wielkie bogactwo dla ludzkości jako takiej i dla człowieka w wyjątkowości jego bytu oraz bodziec do konfrontacji i dialogu. Jednocześnie jednak jawią się one również jako wielka szansa dla wierzących. Żadna droga bowiem nie może i nie po- 210

14 *** Instrukcja o korzystaniu ze środków społecznego przekazu * * * winna być zaniedbana przez tego, kto w imię zmartwychwstałego Chrystusa zobowiązuje się być coraz bliżej człowieka. Dlatego nowe media dają przede wszystkim kapłanom stale nowe i z duszpasterskiego punktu widzenia nieograniczone perspektywy, które mobilizują ich do tego, aby docenić powszechny wymiar Kościoła; do budowania szerokiej i konkretnej wspólnoty; do bycia w dzisiejszym świecie świadkami życia wciąż nowego, rodzącego się ze słuchania Ewangelii Jezusa, Syna przedwiecznego, który przybył do nas, by nas zbawić. Nie należy jednak zapominać, że owocność posługi kapłańskiej pochodzi przede wszystkim od Chrystusa, spotykanego i słuchanego w modlitwie; głoszonego przepowiadaniem i świadectwem życia; poznawanego, miłowanego i celebrowanego w Sakramentach, przede wszystkim Najświętszej Eucharystii i Pojednania. Raz jeszcze wzywam was, najdrożsi kapłani, do uchwycenia z mądrością tych szczególnych możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny także na nowej «agorze», jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu. 211

Dlatego umiejętność posługiwania się mediami, właściwego ich wyboru i dobrego korzystania z nich staje się ważną cechą współczesnego człowieka.

Dlatego umiejętność posługiwania się mediami, właściwego ich wyboru i dobrego korzystania z nich staje się ważną cechą współczesnego człowieka. MEDIA CZYM SĄ??? Nowe technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad granicami przestrzeni i własnych kultur : mamy do dyspozycji już nie tylko prasę, radio, tv, kino ale przede wszystkim Internet

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia.

Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Załącznik 2. Przedmioty wskazujące drogę zdjęcia. Źródło zdjęć: 1. Drogowskazy. [online], [dostęp: 16 maja 2013], Dostępny w Internecie: . 2.

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Legnickiej powołane jest do istnienia decyzją

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM EWANGELIZACJA WARSZAWY Po co jest Misja w Mieście? Ożywienie parafii, ruchów, wspólnot Wyjście do ludzi, którzy są poza Kościołem Doprowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem EWANGELIZACJA

Bardziej szczegółowo

ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY. Czerwiec 2011 r.

ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY. Czerwiec 2011 r. ARCHDIECEZJA CHICAGO WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY Czerwiec 2011 r. 1 WYTYCZNE W SPRAWIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PARAFIE I SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii

Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Ks. bp Wojciech Osial Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Mówiąc o zadaniach katechety w organizacji i przebiegu uroczystości Nawiedzenia

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Łowickiej, oraz w oparciu o Instrukcję Episkopatu Polski O pracy charytatywnej w parafiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014 BÓG chlebem NADZIEI Duchowy na dobry Patronat początek Misyjny Misjonarze do adopcji ks. Piotr Chmielecki SCJ Lublin 24 Kiedy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Papież Franciszek, zwołując dwa Synody Biskupów w 2014 i 2015 roku, wezwał Kościół do refleksji nad powołaniem i misją rodziny

Bardziej szczegółowo

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20 Regulamin konkursu wyboru wniosków na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne oraz zasady dofinansowania ich realizacji ze środków

Bardziej szczegółowo

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo prasowe 1. Dziennikarstwo prasowe 3 30 O K 2. Warsztat dziennikarza prasowego 6 60 O Pw 3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ FORMACJI CHARYTATYWNEJ MŁODYCH Refleksje po lekturze encykliki Deus Caritas est - z doświadczeń Kościoła w Polsce

KONIECZNOŚĆ FORMACJI CHARYTATYWNEJ MŁODYCH Refleksje po lekturze encykliki Deus Caritas est - z doświadczeń Kościoła w Polsce bp Stefan REGMUNT DIECEZJA LEGNICKA KONIECZNOŚĆ FORMACJI CHARYTATYWNEJ MŁODYCH Refleksje po lekturze encykliki Deus Caritas est - z doświadczeń Kościoła w Polsce Pierwsza encyklika Benedykta XVI Deus Caritas

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej ( ), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Studia Salvatoriana Polonica 7,

Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej ( ), Przypatrzmy się powołaniu naszemu Studia Salvatoriana Polonica 7, Bogdan Giemza I Synod Diecezji Legnickiej (2007 2012), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Studia Salvatoriana Polonica 7, 285-288 2013 Studia Salvatoriana Polonica T. 7 2013 I Synod Diecezji Legnickiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY

Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Zapraszamy do zapoznania się ofertą reklamy na stronach kwartalnika AMPLITUDY Promuj swoje produkty i usługi na stronach magazynu AMPLITUDY Zakup powierzchni reklamowych Artykuły sponsorowane AMPLITUDY

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS (do użytku wewnętrznego) CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2011 rok SPIS TREŚCI: Podstawa formalno-prawna str. I.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH

STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH 1 STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH I. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe 1. Wprowadzając w życie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Nr 1132/16 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Kościół uważa służbę małżeństwu i rodzinie za jedno ze swoich najważniejszych zadań. Dlatego przez nauczanie i ustawodawstwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych pism uczniowskich, które ukazały

Bardziej szczegółowo

Marta Frączek Pracownik biblioteki parafialnej

Marta Frączek Pracownik biblioteki parafialnej Marta Frączek Pracownik biblioteki parafialnej Biblioteki kościelne, w których są zachowane, a także udostępniane powstałe na przestrzeni stuleci skarby kultury ludzkiej i chrześcijańskiej, stanowią niewyczerpane

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa PASJA CZYNI NIEZALEŻNYM. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH

ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH Błogosławiony Jan Paweł II w Roku Rodziny napisał: Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 50. Dzień Modlitwy o Powołania

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 50. Dzień Modlitwy o Powołania Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 50. Dzień Modlitwy o Powołania Drodzy Bracia i Siostry! W 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 21 kwietnia 2013 r., w IV Niedzielę Wielkanocną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Widzieć Oceniać Działać. czyli trochę o metodzie formacji w

Widzieć Oceniać Działać. czyli trochę o metodzie formacji w Widzieć Oceniać Działać czyli trochę o metodzie formacji w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Plan spotkania Wstęp Geneza Widzieć Oceniać Działać Przykład Warsztaty (30 min) Podsumowanie (30 min) Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ Jedną z form troski proboszcza i jego współpracowników o wspólnotę parafialną, tym samym jedną z form pracy duszpasterskiej jest posługa w kancelarii parafialnej. I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Główne idee Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego na rok 2008/2009 Kościół niosący Ewangelię nadziei Otoczmy troską życie

WPROWADZENIE Główne idee Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego na rok 2008/2009 Kościół niosący Ewangelię nadziei Otoczmy troską życie WPROWADZENIE Główne idee Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego na rok 2008/2009 W związku z początkiem nowego roku pracy duszpasterskiej warto przypomnieć sobie, że Archidiecezjalny Program Duszpasterski

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin Program specjalizacji Dziennikarstwo Multimedialne w roku akademickim 2011/12: PRZEDMIOTY: 1. PRACA ZE ŹRÓDŁAMI DOKUMENTACJI MULTIMEDIALNEJ prof. Marek Jabłonowski/ mgr Beata Bereza 2. DZIENNIKARSTWO W

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis

Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Wersja podstawowa schematu systemu medialnego Fundacji Lux Veritatis Fundacja Lux Veritatis powstała w 1998 roku w Warszawie, a założycielami jej są ojcowie redemptoryści: Jan Król i Tadeusz Rydzyk. 1

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

gospodarowanie energią

gospodarowanie energią Konferencja pn. Racjonalne gospodarowanie energią 4 listopada 2010 roku Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ Nr 34/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku www.diecezja-pelplin.pl e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl Poz.120 ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O POKÓJ NA ŚWIECIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

BENEDYKT XVI ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO Z OKAZJI PIĘĆDZIESIĄTEGO ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY O POWOŁANIA 21 KWIETNIA 2013 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

BENEDYKT XVI ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO Z OKAZJI PIĘĆDZIESIĄTEGO ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY O POWOŁANIA 21 KWIETNIA 2013 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA BENEDYKT XVI ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO Z OKAZJI PIĘĆDZIESIĄTEGO ŚWIATOWEGO DNIA MODLITWY O POWOŁANIA 21 KWIETNIA 2013 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Temat: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze Drodzy Bracia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE. www.teologia.uksw.edu.pl WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO (UKSW) W WARSZAWIE Zaprasza na studia! W naszej ofercie: interesujące i aktualne specjalności i kierunki

Bardziej szczegółowo