PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"

Transkrypt

1 PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję WdraŜającą na cały kraj. Jest nią Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości We wdraŝaniu Działania 4.4 uczestniczą równieŝ Regionalne Instytucje Finansujące. Instytucje te są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującymi przy wdraŝaniu wszystkich programów wsparcia wdraŝanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MSP. Podstawowe funkcje Regionalnych Instytucji Finansujących to: udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa, obsługa administracyjna wdraŝanych programów (w tym przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w poszczególnych regionach), współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdraŝanych programów, sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych, prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów, Lista RIF zaangaŝowanych we wdraŝanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 w poszczególnych województwach przedstawia się w sposób następujący: województwo: dolnośląskie Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 ul. Krupnicza 13 (IV piętro) Wrocław tel. (0-71) fax. (0-71) województwo: kujawsko-pomorskie Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kopernika Toruń tel. (0-56) ; ; ; ; fax. (0-56) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalna Instytucja Finansująca Ul. Włocławska Toruń Tel. (056) Fax. (056)

3 województwo: lubelskie Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel. (0-81) ; ; fax. (0-81) województwo: lubuskie

4 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze ul. Chopina 11/ Zielona Góra tel. (0-68) fax. (0-68) województwo: łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/ Łódź tel. (0-42) ; pk fax. (0-42)

5 województwo: małopolskie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego Kraków tel. (0-12) ; fax. (0-12) województwo: mazowieckie Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa tel. (0-22) ; /12/13/14/15 fax. (0-22)

6 województwo: opolskie Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego Opole tel. (0-77) fax. (0-77) województwo: podkarpackie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel. (0-17)

7 fax. (0-17) województwo: podlaskie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel. (0-85) fax. (0-85) Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Biuro Obsługi Klienta Regionalnej Instytucji Finansującej Ul. Spółdzielcza Białystok Tel: (085) Faks: (085)

8 województwo: pomorskie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/ Gdańsk tel. (0-58) ; fax. (0-58) województwo: śląskie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice tel. (0-32) fax. (0-32)

9 województwo: świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel. (0-41) ; fax. (0-41) województwo: warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3

10 Olsztyn tel. (0-89) fax. (0-89) województwo: wielkopolskie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary Poznań tel. (0-61) fax. (0-61) województwo: zachodniopomorskie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Stoisława 2

11 Szczecin tel. (0-91) , fax. (0-91) , Promotorzy Projektów Innowacyjnych W procesie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej do Działania PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym korzystać moŝna z pomocy Promotorów Projektów Innowacyjnych. Promotorzy udzielają bezpłatnej pomocy w zakresie oceny kwalifikowalności projektu oraz wnioskodawcy do Działania. Pozytywna opinia Promotora Projektów Innowacyjnych w tym zakresie uzyskana przed dniem złoŝenia wniosku o dofinansowanie daje gwarancję, Ŝe projekt co do zasady kwalifikuje się do objęcia wsparciem i od daty wydania pozytywnej opinii wszystkie wydatki poniesione w projekcie kwalifikują się do objęcia wsparciem. Lista Promotorów Projektów Innowacyjnych znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem:

12 II. Dokumenty Dokumenty programowe są do pobrania ze strony: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

13 Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z moŝliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej. a takŝe pozostałe dokumenty krajowe oraz unijne regulujące tryb i zasady udzielania pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ubliczna/ Dokumentacja konkursowa Dla Działania PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Polska Agencja Przedsiębiorczości, pełniąca dla niego rolę Instytucji WdraŜającej opracowała regulamin przeprowadzenia konkursu. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on aktualizowany dla kaŝdego kolejnego ogłoszenia o konkursie. Bardzo istotne jest, aby kaŝdorazowo korzystać ze zaktualizowanej

14 wersji regulaminu. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi wersjami dokumentu w zakresie wprowadzanych w nim zmian ułatwia publikowana przez PARP tabela zmian, która jest dostępna w tym samym miejscu, co regulamin konkursu. Elementy regulaminu przeprowadzenia konkursu to m.in.: opis działania, opis moŝliwych do zrealizowania w ramach Działania projektów, informacja o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, informacja o maksymalnych intensywnościach wsparcia i moŝliwych do uzyskania kwotach dofinansowania,

15 informacja o źródłach finansowania projektów będących przedmiotem wniosków zgłaszanych do dofinansowania w ramach Działania, zasady naboru wniosków o dofinansowanie (forma, miejsce składania wniosków, sposób opisania koperty itp.), opis poszczególnych etapów oceny projektów złoŝonych w odpowiedzi na konkurs, informacja o wymaganych załącznikach, sposób postępowania w przypadku podpisywania oraz zabezpieczania umowy o dofinansowanie, wyjaśnienie kluczowych aspektów realizacji projektu (w tym opis sposobu dokonywani zamówień), informacja na temat kontroli realizacji projektu, obowiązków sprawozdawczych oraz obowiązków w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Przygotowanie wniosku Wniosek o dofinansowanie do Działania PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym naleŝy sporządzić za pomocą aplikacji o nazwie Generator wniosków dostępnej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Dokumentem, który znacznie ułatwi wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Działaniu PO IG 4.4. jest Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie. MoŜna ją pobrać ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a prowadzi ona krok po kroku przez cały proces wypełniania wniosku tłumacząc dokładnie sposób wypełnienia kaŝdego z punktów wniosku.

16 Obowiązkowym załącznikiem do wniosku w Działaniu PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest biznes plan, który stanowi w tym przypadku II część wniosku o dofinansowanie. Pozostałe załączniki, które muszą być dołączone do wniosku określa Regulamin przeprowadzenia konkursu. W przypadku Działania PO IG 4.4. są to: dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej) zgodnie z informacjami podanymi w Biznes planie (jeśli dotyczy), opinia o innowacyjności (jeśli dotyczy), Formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej, sporządzany na podstawie 1 ust. 2 i 3 lub 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy). Harmonogram konkursów Terminy uruchamiania konkursów W Działaniu PO IG 4.4. na dany rok są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem

17 Harmonogram konkursów na lata następne jest z kolei dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem e% aspx. III. Kryteria wyboru projektów Wnioski złoŝone w odpowiedzi na konkurs podlegają ocenie, która dzieli się na dwa etapy: oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Ocena formalna Ocenie formalnej poddane zostaną wyłącznie te wnioski o dofinansowanie, które zostały złoŝone zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie przeprowadzenia konkursu. KaŜdy projekt oceniony jest przez 2 osoby. W trakcie oceny formalnej sprawdzana jest kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność wnioskodawcy oraz poprawność złoŝenia wniosku. W zakresie poprawności złoŝenia wniosku sprawdzane jest, czy: a) wniosek został złoŝony do instytucji podanej w ogłoszeniu o naborze wniosków, b) wniosek został złoŝony w ramach właściwego działania, c) wniosek został złoŝony w terminie naboru wniosków, d) dokumentacja aplikacyjna jest kompletna: zawiera trwale spięty wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (I i II część Biznes Plan) w wersji elektronicznej i w formie papierowej, zawiera w formie papierowej formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej, sporządzany na podstawie 1 ust. 2 i 3 lub 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), zawiera w formie papierowej zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy),

18 zawiera w formie elektronicznej (skan) i w formie papierowej dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej) zgodnie z informacjami podanymi w Biznes planie (jeśli dotyczy), zawiera w formie elektronicznej (skan) i w formie papierowej opinie o innowacyjności (jeśli dotyczy). e) wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, dokumentacja aplikacyjna została sporządzona w języku polskim, deklaracja umieszczona we wniosku o dofinansowanie (I i II części) jest podpisana przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji, wszystkie wymagane rubryki wniosku o dofinansowanie są wypełnione, kwoty wydatków oraz kwoty dofinansowania w I i II części wniosku są spójne w przypadku, gdy Wnioskodawca nie korzystał z usług PPI i nie otrzymał od niego potwierdzenia kwalifikowalności projektu co do zasady. f) informacje zawarte w Biznes planie (część II wniosku o dofinansowanie) są spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie zaakceptowanym przez Promotora Projektów Innowacyjnych. Jedynymi wyjątkami niespójności tych dokumentów są zmiany dotyczące wartościowych pozycji kosztorysu oraz harmonogramu inwestycji. W Biznes planie moŝliwa jest jedynie weryfikacja harmonogramu wydatków określonych w projekcie w zakresie, który nie zmieni celu projektu i nie spowoduje zakwestionowania wstępnej decyzji o jego kwalifikowaniu się do uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.4 (moŝliwa jest zmiana wartości lub typ wydatków bez zmiany ich przeznaczenia i zastosowania w projekcie oraz weryfikacja terminów realizacji poszczególnych etapów działań bez naruszenia zasad obowiązujących w programie). W takiej sytuacji przy ocenie projektu brane są pod uwagę wyłącznie dane w ww. zakresie przedstawione w Biznes planie. W zakresie kwalifikowalności wnioskodawcy sprawdzane jest, czy: a) kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach Działania Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, b) prowadzi działalność i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, c) Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy), nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm), (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy). Zgodnie z art. 6b ust. 3 ustawy Agencja nie moŝe udzielić wsparcia ani poŝyczki: 1. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeŝeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 2. przedsiębiorcy nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1); 3. przedsiębiorcy, który: posiada zaległości z tytułu naleŝności publicznoprawnych lub

19 pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub w okresie 3 lat przed złoŝeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub poŝyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją. W zakresie kwalifikowalności projektu sprawdzane jest, czy: a) będzie realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania (w tym rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło po dniu otrzymania przez Wnioskodawcę potwierdzenia kwalifkowalności projektu co do zasady a harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę realizacji programu tj. poza dzień 31 grudnia 2015 r., c) wnioskowana kwota wsparcia, wartość projektu i wydatki kwalifikowane są zgodne z zasadami finansowania projektów, obowiązującymi dla Działania 4.4, czyli: kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest nie mniejsza niŝ 8 mln PLN i nie przekracza 160 mln PLN, wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności wsparcia moŝliwej do uzyskania przez Wnioskodawcę, wnioskowana kwota dofinansowania jest nie mniejsza niŝ 2,4 mln PLN i nie przekracza: 40 milionów PLN na część inwestycyjną, 1 milion PLN na część doradczą dla MŚP, 1 milion PLN na część szkoleniową. udział wsparcia w ramach planowanych do poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dotyczących szkoleń specjalistycznych nie przekracza 10% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz nie przekracza: 45% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, 35% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia w przypadku przedsiębiorcy innego niŝ mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. maksymalna wartość wsparcia dotycząca planowanych do poniesienia wyłącznie przez mikroprzedsiebiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę kosztów analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją nie przekracza 50% tych wydatków, wnioskowany koszt przeniesienia własności gruntu lub uŝytkowania wieczystego gruntu nie przekracza wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się objęcia wsparciem, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych planowane przez przedsiębiorcę innego niŝ mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca zostały uwzględnione w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nie przekraczającej 50% wydatków inwestycyjnych projektu (tj. sumy kosztu kwalifikowanego gruntu, kosztów budynków i budowli, środków trwałych, robót i materiałów budowlanych), do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zostały zaliczone wydatki na zakup środków transportu, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego przewaŝającą działalność gospodarczą w sektorze transportu, zakupywane w ramach projektu środki trwałe są nowe w przypadku przedsiębiorstw innych niŝ mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. d) Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy),

20 e) Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z moŝliwości uzyskania wsparcia w ramach działania (w przypadku wystąpienia wątpliwości, czy produkt w ramach podanego PKD jest produktem wykluczonym, na etapie oceny formalnej IW zwróci się do Wnioskodawcy o przedstawienie kodu CN (Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna), f) Wnioskowane wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycję inną niŝ polegającą na przeniesieniu działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy przedsiębiorstw innych niŝ mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa) (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy). Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna składa się z oceny merytorycznej obligatoryjnej i merytorycznej fakultatywnej. Szczegółowy opis oraz zasady dokonywania oceny w poszczególnych grupach kryteriów merytorycznych znajdują się w dokumencie o nazwie Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dostępnym na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem: W dokumencie tym wymienione zostały obowiązkowe do spełnienia kryteria merytoryczne obligatoryjne oceniane w systemie zero-jedynkowym:

21 Osobno określone zostały równieŝ kryteria merytoryczne fakultatywne. W tych kryteriach sposób dokonywania oceny zaleŝy od stopnia spełniania danego kryterium. Poszczególne kryteria mają róŝne wagi. Liczba punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów nie jest stała. Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, na etapie oceny merytorycznej dokonywanej w oparciu o kryteria fakultatywne musi zebrać co najmniej 60% maksymalnej, moŝliwej odo uzyskania liczby punktów. IV. Realizacja projektu Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym moŝna pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconej Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka pod adresem: /priorytet4.htm. Umowa o dofinansowanie projektu określa co najmniej: koszt realizacji Projektu i źródła finansowania wysokość i formę dofinansowania

22 kwalifikowalność wydatków oraz zasady zachowania przejrzystości finansowej, warunki wypłaty dofinansowania, zasady dokonywania monitoringu, obowiązki sprawozdawcze, zasady dokonywania ewaluacji, zasady dokonywania zmian w projekcie, zasady dokonywania kontroli, audytów, prawidłowy sposób przechowywania dokumentów, obowiązki w zakresie promocji i informacji, zasady dokonywania dostaw oraz zakupu usług i robót budowlanych w ramach realizowanego projektu, tryb i warunki rozwiązania umowy, okoliczności i zasady zwrotu dofinansowania, zakres i tryb dokonywania zmian w umowie dofinansowania, sposób dokonania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Dofinansowanie w formie refundacji wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zabezpieczenie to, w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza zł, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie przekracza zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form do wysokości nie mniejszej niŝ kwota dofinansowania określona w umowie: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); 6. wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 7. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 8. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 9. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; 10. przewłaszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; 11. hipotece; 12. poręczeniu według prawa cywilnego. Wyboru form zabezpieczenia na wniosek Beneficjenta, dokonuje Instytucja WdraŜająca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia w przypadku Działania PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w terminie i formie zaakceptowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i

23 formy przyjętego zabezpieczenia naleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Instytucja WdraŜająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do Ŝądania dodatkowego zabezpieczenia, zaś wnioskodawca obowiązany jest to Ŝądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie 3 lat od momentu zakończenia realizacji projektu. Zmiany w Projekcie Co do zasady projekt dofinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej musi być realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawartym we wniosku o dofinansowanie będącym integralną częścią umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie przewiduje jednak przypadku (przy zachowaniu ściśle określonych warunków), w których dopuszczalne jest dokonanie zmian w projekcie. Beneficjent nie moŝe jednkaŝe dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów projektu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie niezwiązanych z okresem kwalifikowalności wydatków, wnioskodawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złoŝenia do Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację projektu, nie później niŝ 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków wnioskodawca jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłuŝenie okresu realizacji projektu. Wraz z wnioskiem wnioskodawca jest zobowiązany złoŝyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji projektu oraz aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy projektu i harmonogram występowania o płatności (pośrednie i końcową). W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację działania projektu, nie później niŝ 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji działania projektu, wnioskodawca jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłuŝenie okresu realizacji działania projektu. Wraz z wnioskiem wnioskodawca jest zobowiązany złoŝyć pisemne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu realizacji działania projektu oraz aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy projektu i harmonogram występowania o płatności (pośrednie i końcową). Nie wymaga zmiany w formie aneksu do umowy, zmiana okresu realizacji działania projektu o ile nie powoduje to zmiany okresu kwalifikowalności wydatków. Instytucja WdraŜająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpatrzy ww. wnioski w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnych wniosków. NaleŜy liczyć się z tym, Ŝe Instytucja WdraŜająca (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) nie musi zaakceptować zaproponowanych zmian, tym samym rozpatrzenie złoŝonych przez wnioskodawcę wniosków moŝe być negatywne z wszystkimi konsekwencjami towarzyszącymi nie wywiązaniu się wnioskodawcy z realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Załączniki Na etapie podpisywania umowy, poza wniesieniem określonego w umowie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dodatkowe załączniki. Lista tych załączników została określona w Regulaminie przeprowadzenia konkursu, a ich wzory moŝna pobrać ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem:

24 V. Promocja projektu Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., które ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Szczegóły dotyczące obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym precyzują zapisy umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG. W tym zakresie Beneficjent jest zobowiązany do stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006 ustanawiającego tj.: 1) Beneficjent jest zobowiązany do informowania, w okresie kwalifikowalności wydatków, o udziale w projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, jeśli wkład środków publicznych przekracza EUR i projekt dotyczy finansowania robót budowlanych, umieszczając w kaŝdym miejscu realizacji tablicę informacyjną, sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3. Po zakończeniu realizacji projektu tablicę zastępuje się tablicą pamiątkową, 2) Beneficjent jest zobowiązany do informowania o udziale w projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, jeśli wkład środków publicznych przekracza EUR i projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót budowlanych umieszczając nie później niŝ 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu stałej i widocznej tablicy pamiątkowej. Tablica pamiątkowa dodatkowo zawiera informacje o tytule projektu i finansowaniu z POIG; 3) Tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: a) emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia oraz odniesienie do Unii Europejskiej, b) odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

25 c) hasło określone przez Instytucję Zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyraŝeniem: Inwestujemy w waszą przyszłość. Informacje określone w pkt 1-3 powinny zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy Logotypy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka moŝna pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem Z kolei wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania godła Unii Europejskiej moŝna pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo