Wstęp Bezpośrednim powodem zorganizowania konferencji pt. Prawo w sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp Bezpośrednim powodem zorganizowania konferencji pt. Prawo w sieci"

Transkrypt

1

2

3

4

5 _ Adam Bodnar Wstęp Bezpośrednim powodem zorganizowania konferencji pt. Prawo w sieci przez Obserwatorium wolności mediów były dopływające do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnały o problemach prawnych, z którymi spotykają się osoby prowadzące portale internetowe. Ze względu na niejasne przepisy Prawa Prasowego, a także brak wystarczającej znajomości przez prokuraturę oraz sądy specyfiki Internetu, osoby te stały się przedmiotem postępowań karnych. Postępowania dotyczyły dwóch rodzajów zagadnień: odpowiedzialności za wpisy zamieszczane na forach internetowych oraz odpowiedzialności za prowadzenie portalu internetowego bez rejestracji wymaganej wobec tytułu prasowego (w świetle Prawa prasowego). I. Uwagi wstępne Problemy prawa w sieci w kontekście wolności słowa w 2009 r. przybrały na znaczeniu oraz stały się przedmiotem publicznej dyskusji. Szczególnie ciekawa była debata na temat granic anonimowości w Internecie, w kontekście działalności blogerów. Z kolei debata nt. cenzurowania Internetu, związana z zamiarem wprowadzenia blokowania niektórych stron internetowych, być może doprowadzi do stworzenia całościowego podejścia władz publicznych do zagrożeń dla praw i wolności jednostek wynikających z rozwoju Internetu i nowych technologii. W niniejszym tomie postanowiliśmy zgromadzić materiały odnoszące się do tych tematów, tj. materiały z konferencji Prawo w sieci, zorganizowanej dnia 11 maja 2009 r., na której przede wszystkim dyskutowaliśmy o pomysłach nowelizacji Prawa Prasowego. Publikujemy także relację z wykładu prof. Wojciecha Sadurskiego pt. Blogi internetowe jako współczesna Agora. Równość autorytetów i osób anonimowych?, jak również zapis bogatej i intensywnej debaty po tymże wykładzie. Wykład ten został zorganizowany we współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW w dniu 28 kwietnia 2009 r. Zamieszczamy również opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat propozycji wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Internetowych, która stanowi podsumowanie najważniejszych zarzutów wobec projektowanych regulacji. Publikujemy również relację z dwóch wykładów poświęconych Prawu prasowemu zorganizowanych dnia 14 października oraz dnia 27 października 2009 r. Pierwszy pt. Dlaczego jest nam potrzebne Prawo prasowe? poprowadził prof. Jacek Sobczak, drugi pt. Dlaczego nie jest nam potrzebne Prawo prasowe? poprowadził redaktor Stefan Bratkowski. II. Zastosowanie Prawa Prasowego do działalności prowadzonej w internecie Stosowanie Prawa Prasowego od dłuższego czasu nastręcza problemów osobom prowadzącym portale internetowe. Nie jest bowiem jasne na ile przepisy tej ustawy mają zastosowanie do działalności dziennikarskiej, ale prowadzonej w sieci. Najlepszym przykładem są problemy portalu internetowego Przeciwko Leszkowi Szymczakowi, redaktorowi tego portalu prowadzone były dwa postępowania. W pierwszym z nich został 5

6 _ prawomocnie uniewinniony od odpowiedzialności za wpisy na forum internetowym. Sąd uznał, że redaktor naczelny portalu nie może ponosić odpowiedzialności za wpisy na forum, gdyż portal nie jest objęty regulacjami Prawa Prasowego. W tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1 Druga sprawa L. Szymczaka dotyczyła natomiast problemu uznawania portali internetowych za tytułu prasowe. Powstaje bowiem pytanie czy brak rejestracji portalu powinien powodować odpowiedzialność karną. Uznawanie portalu internetowego za prasę (a tym samym ponoszenie takich samych obowiązków jak tytuł prasowy) zostało przesądzone w postanowieniu Sądu Najwyższego2. Sąd Najwyższy uznał, że prasą są także publikacje i przekazy periodyczne rozpowszechniane za pomocą Internetu i jeżeli jakakolwiek strona internetowa jest aktualizowana częściej niż raz w roku, powinna być ona zarejestrowana w sądzie. Można mieć wątpliwości co do trafności tego postanowienia, biorąc szczególnie pod uwagę sankcje karne wynikające z Prawa Prasowego w przypadku nie zastosowania się do obowiązku rejestracji. Bezpośrednią konsekwencją postanowienia SN są sprawy dotyczące portali internetowych, w których ich redaktorzy starają się przekonać sądy, że przepisy Prawa Prasowego nie mają do nich zastosowania. 3 Niestety w tym przypadku Leszkowi Szymczakowi nie udało się przekonać sądu. Sąd Okręgowy w Słupsku dnia 7 maja 2008 r. orzekł, że prowadzenie portalu, w myśl Prawa Prasowego, wymaga rejestracji. 4 Tym samym uznał Leszka Szymczaka winnym niedopełnienia tego obowiązku. Ze względu jednak na niską szkodliwość czynu Sąd warunkowo umorzył postępowanie. Od tego wyroku Leszek Szymczak wywiódł skargę konstytucyjna, która obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie. Zdaniem L. Szymczaka niekonstytucyjna jest sama instytucja rejestracji dzienników internetowych, jak i sankcja karna za wydawanie dziennika bez rejestracji. W wyniku wyroku zagrożone jest wolne od dalszych postępowań karnych i niekoniecznych sankcji wydawanie publikacji internetowej bez spełnienia nieprecyzyjnie określonego obowiązku, nadmiernie utrudniającego publikowanie w internecie. 5 Wskazane postanowienie Sądu Najwyższego znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie nowelizacji Prawa Prasowego. Nowelizacja prawa prasowego, zaproponowana 10 lutego 2009 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawierała pomysł regulacji działalności prasowej prowadzonej za pomocą internetu. Według założeń nowelizacji pojęcie prasy oznacza: publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności: dzienniki, czasopisma, serwisy agencyjne, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, o ile upowszechniają publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania, a także publikacje prasowe ukazujące się w formie elektronicznej; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby 1 Sąd Rejonowy w Słupsku w wyroku z 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt II K 367/08) uznał, że prowadzenie działalności prasowej w postaci portalu internetowego i posiadanie statusu redaktora w rozumieniu prawa prasowego, nie skutkuje odpowiedzialnością za wpisy umieszczane przez internautów na forum internetowym. Wpisy te nie stanowią w ocenie Sądu materiału prasowego. W ich przypadku zastosowanie znajduje art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który wyłącza odpowiedzialność karną osoby prowadzącej usługę hostingu. 2 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007r. Sygn. IV KK 174/07. 3 Por. np. sprawa portalu zakończona wyrokiem uniewinniającym Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej (sygn. VII Ka 715/09). 4 Sygn. akt VI Ka 409/07. 5 Podobne problemy porusza skarga konstytucyjna Wojciecha Skrzypka o sygn. SK 42/09. 6

7 _ zajmujące się działalnością dziennikarską. Definicja powyższa nastręcza szereg trudności interpretacyjnych. Jakie jest np. znaczenie terminu publikacje periodyczne jak często powinny być aktualizowane? Czy osoby małoletnie prowadzące portale internetowe też powinny je rejestrować? Czy jeżeli ktoś codziennie aktualizuje swój profil w Facebooku (co jest akurat dziełem autora niniejszego wstępu) lub w innym serwisie społecznościowym i w ten sposób przekazuje informacje, też powinien ten profil zarejestrować? Czy publikacjami periodycznymi są także strony internetowe poszczególnych urzędów centralnych? Jaki jest w tym kontekście status blogerów, w tym szczególnie blogerów anonimowych, którzy nie chcą się nigdzie ujawniać ani rejestrować? Już po kilku tych pytaniach widać, że ze względu na dynamikę, różnorodność i szerokie stosowanie środków audiowizualnych w Internecie, jakakolwiek działalność publikacyjna wymyka się tradycyjnym definicjom. Internetu nie można uregulować w podobny sposób jak to się dzieje w odniesieniu do prasy, radia czy telewizji. Jest absolutnie niestandardowy i nietypowy, a tym samym niezwykle trudno jest poddać go jakiejkolwiek regulacji prawnej. W dużej mierze ze względu na krytykę założeń do ustawy w listopadzie 2009 r., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponował kolejną propozycję nowelizacji Prawa Prasowego. Tym razem zostało zaproponowane wyłączenie z pojęcia prasy pewnych kategorii publikacji. W art. 7 Prawa Prasowego ma być dodany ust. 3, zgodnie z którym: Za prasę nie uważa się przekazów niepodlegających procesom przygotowania redakcyjnego [...], w szczególności blogów, korespondencji elektronicznej, serwisów społecznościowych służących do wymiany treści tworzonej przez użytkowników, przekazów prywatnych użytkowników w celu udostępnienia lub wymiany informacji w ramach wspólnoty zainteresowań, stron internetowych prywatnych użytkowników. Powyższe wyłączenie oczywiście idzie w dobrym kierunku, gdyż ogranicza stosowanie Prawa Prasowego w stosunku do działalności publikacyjnej w internecie. Zastanawiać się może czy wobec tak szerokiego wyłączenia (np. strony internetowe prywatnych użytkowników) w ogóle w jakikolwiek sposób definicja prasy obejmować będzie publikacje w internecie. Wydaje się jednak, że cały problem nie tkwi w konstrukcji definicji (czy wyłączenia), ale przede wszystkim w tym, czy w ogóle myślenie nad nowelizacją Prawa Prasowego w kierunku definiowania ekspresji w internecie ma sens. Czy zamiast próbować dopasować definicję prasy nie powinniśmy poszukiwać zupełnie innych, nowych oraz niestandardowych rozwiązań? Moim zdaniem jedyne możliwe rozwiązanie tzw. problemu niemożności nowelizacji Prawa Prasowego to określenie wzajemnych praw i obowiązków osób, które chcą posługiwać się tytułem dziennikarza w rozumieniu Prawa Prasowego. Należy zastanowić się czy z wymogiem rejestracji nie powinny wiązać się określone prawa wynikające z Prawa Prasowego oraz innych ustaw, w szczególności Kodeksu postępowania karnego. Tylko dziennikarz (bloger, dziennikarz obywatelski, dziennikarz prasy tradycyjnej), który dokonałby rejestracji (lub zrobiłaby to jego redakcja) mógłby powoływać się przed organami władzy na szczególne gwarancje wynikające z prawa karnego procesowego, w szczególności na ochronę źródeł informacji fundament dziennikarstwa. Tylko taki dziennikarz mógłby powoływać się na zasady etyki dziennikarskiej w postępowaniu cywilnym czy karnym (np. standard rzetelności w przygotowaniu materiału prasowego, a obowiązek dalej idącego standardu prawdy). Tylko taki dziennikarz mógłby korzystać z możliwości wejścia na posiedzenia kolegialnych organów władzy lub też czerpać korzyści z akredytacji. Słowem, obowiązywałaby zasada rejestracja oznacza większe przywileje związane z wykonywaniem 7

8 _ zawodu dziennikarza, z których nie mogą korzystać inne osoby nie posiadające tego statusu. Oznacza także obowiązek ujawnienia swojej tożsamości. Nie widzę przy tym sprzeczności z anonimowym blogowaniem. Jeżeli ktoś się decyduje na anonimowość to znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Nie musi ujawniać swojego nazwiska, tak długo jak nie naruszy dóbr osobistych innych osób, czy w inny sposób złamie obowiązujące prawo. Trudno jednak, aby takiemu blogerowi przyznawać np. prawo powoływania się na tajemnicę dziennikarską. W ten sposób moglibyśmy bowiem doprowadzić do rozszerzenia niezwykle istotnego przywileju na praktycznie każdą osobę fizyczną, co wypaczyłoby sens tej gwarancji. Ważne jest także, aby rozwojowi Internetu i anonimowych form komunikacji towarzyszył rozwój procedur pozwalających na identyfikację sprawców naruszeń praw innych osób. Tego dotyczyła właśnie sprawa K.U. przeciwko Finlandii 6 pozytywnych obowiązków państwa w zakresie identyfikowania sprawców naruszeń dokonanych za pomocą Internetu. Anonimowość nie może być blokadą pozwalającą na głoszenie wszelkich treści bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. III. Rejestr Stron i Usług Internetowych W momencie kiedy na początku 2009 r. organizowaliśmy konferencję Prawo w sieci oraz wykład prof. Sadurskiego nie spodziewaliśmy się, że dyskusja na temat rejestracji stron internetowych czy anonimowości blogerów to dopiero początek problemów pojawiających się na styku prawo i Internet. W połowie roku przedmiotem publicznej debaty stało się ujawnienie tożsamości dotychczas anonimowej blogerki Kataryny. Sprowokowało to dyskusję na temat granic prywatności w internecie. Kataryna postanowiła chronić swoją anonimową tożsamość i zdecydowała się na wytoczenie powództwa zmierzającego do uznania, że jej prawo do zachowania anonimowości jest jednym z dóbr osobistych chronionych na podstawie polskiego prawa. Z kolei w listopadzie 2009 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało nowelizację tzw. ustawy hazardowej (która zresztą w dacie składania projektu nowelizacji nie została jeszcze nawet uchwalona). Jednym z pomysłów było wprowadzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. W istocie celem Rejestru miało być wprowadzenie kategorii stron, które będą blokowane przez dostawców Internetu, na podstawie decyzji sądu (choć wcześniej był pomysł, aby decyzja podejmowana była przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Projekt ten ulegał istotnym zmianom pod wpływem szerokiej krytyki. Niemniej przez długie miesiące nie zmieniła się koncepcja blokowaniu miały podlegać strony internetowe, które zawierają treści dot. pornografii dziecięcej oraz strony umożliwiające hazard przez Internet. Pojawiło się szereg argumentów przemawiających przeciwko istnieniu Rejestru, zarówno praktycznych jak i konstytucyjnych. Po pierwsze, powstaje pytanie czy jest to rozwiązanie, które może być w ogóle skuteczne. Od ekspertów ds. technologii informatycznych wiadomo, że nie. Istnieje mnóstwo sposobów na ominięcie blokowania stron internetowych i połączenie się z tą wybraną. W każdym momencie można także przenieść zablokowaną stronę na inny serwer i wtedy cała procedura musiałaby się rozpoczynać od początku. Po drugie, prowadzenie Rejestru oznacza nałożenie dużych kosztów na operatorów, które trudno jest oszacować. Po trzecie, utworzenie Rejestru prowadzi do utworzenia przez państwo infrastruktury, która pozwala na kontrolowanie treści pojawiających się w Internecie (tych, które może przeczytać polski użytkownik Internetu). 6 K.U. przeciwko Finlandii, skarga nr 2872/02, wyrok z 2 grudnia 2008 r. 8

9 _ Taka infrastruktura, jak już raz powstanie, może zostać wykorzystana w dowolnym celu. Nawet jeżeli teraz Rząd argumentuje, że Rejestr tworzony jest w celu blokowania stron dot. pedofilii, pornografii dziecięcej czy hazardu, to łatwo można wyobrazić sobie wprowadzenie kontroli sięgającej kwestii ideologicznych (np. ochrona małoletnich). Wystarczy tylko odpowiednia zmiana ustawy. Po czwarte, już samo słowo Rejestr kojarzy się z indeksem ksiąg zakazanych. Jest wręcz słowem utożsamianym z cenzurą. A przecież Konstytucja zakazuje cenzury prewencyjnej (art. 54 ust. 2). Powyższy projekt wzbudził szereg kontrowersji w środowisku internautów. Protestowały organizacje branżowe, organizacje pozarządowe, a także sami internauci, którzy w liczbie ponad 80 tys. podpisali w Internecie petycję do Premiera. W efekcie Rząd zrezygnował z proponowanego pomysłu, prawdopodobnie nie chcąc się narażać na przegranie wyborów z powodu protestu internautów. Niemniej jednak, debata jaka rozgorzała po zaproponowaniu Rejestru Stron pokazuje jak delikatna jest to sfera życia. Pomysł Rejestru powstał łatwo, bez uwzględnienia zagrożeń jakie niesie dla wolności słowa czy prawa do prywatności. Jednocześnie sprawa ta pokazuje potrzebę rzetelnej i rzeczowej debaty na temat zagrożeń dla praw podstawowych w kontekście rozwoju Internetu oraz nowych technologii. To są bowiem naczynia powiązane. Przecież właśnie z tego powodu wiele osób z tak głęboką nieufnością przyjmuje pomysł rejestrowania stron internetowych jako tytułów prasowych. Rozwój Internetu oraz nowych technologii nakłada na Rząd szczególne pozytywne obowiązki. Jest to przede wszystkim konieczność bardzo roztropnego i uważnego stanowienia prawa, przy uwzględnieniu szczególnej charakterystyki Internetu. W przeciwnym wypadku bowiem może dojść do przekroczenia granic i uchwalenia prawa, które odbierze czy poważne ograniczy wolność w Internecie, a uzasadnione będzie czysto teoretycznym interesem publicznym. Problem w tym, że w tej dziedzinie raz odebrana wolność czy prywatność, raczej później nie zostanie na nowo przywrócona. O wiele trudniej, ze względu na gromadzenie danych czy względy technologiczne, wrócić do starych rozwiązań. Łatwo jest natomiast wprowadzać nowe, garściami czerpiącymi z tych nowości technologicznych, a nie respektujących należycie praw jednostek. Aby Rządowi powiódł się projekt przygotowywania odpowiedzialnego prawa odnoszącego się do wykorzystania nowych technologii, Rząd musi przezwyciężyć politykę resortową i podejmować w tym zakresie działania na szczeblu kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie różnymi projektami ustaw czy rozwiązań, które mają wpływ na Internet i ograniczenie naszego prawa do prywatności zajmuje się plejada ministerstw oraz urzędów centralnych. Warto wspomnieć o MSWiA (działalność służb mundurowych, dowody osobiste, paszporty itd.), MKiDN (prawo prasowe i rejestracja stron internetowych), MS (cyberprzestępczość), MEN (edukacja o Internecie), MZ (elektroniczne karty zdrowia), MI (infrastruktura telefokomunikacyjna i internetowa), UKE (regulacja działalności telekomunikacyjnej). Tak długo jak te wszystkie działania nie zostaną skoordynowane - tak długo ograniczenie naszej wolności i prywatności następować będzie dzięki działalności któregoś z ministerstw. Rezygnacja z pomysłu Rejestru Stron (a być może także z rejestrowania stron internetowych jako tytułów prasowych) nie rozwiąże wszystkich problemów, takich jak: retencja danych telekomunikacyjnych, gromadzenie danych biometrycznych, czy stosowanie kamer przemysłowych. Dobrym pomysłem byłoby powołanie Pełnomocnika Rządu ds. zagrożeń nowych technologii dla praw i wolności jednostki, który kontrolowałby proces legislacyjny podejmowany w ramach poszczególnych ministerstw, a także z silnym umocowaniem Premiera prowadziłby poważny i rzetelny dialog z wszystkimi uczestnikami społeczeństwa informacyjnego na temat nowych rozwiązań. 9

10 _ Ważną rolę do spełnienia w tym procesie będą miały także sądy. Do nich właśnie należeć będzie wyznaczenie granic naszej wolności i prywatności, czy także odpowiedzialności za podejmowanie działań na podstawie niejasnych przepisów ustawowych (jak to ma miejsce w przypadku rejestracji stron internetowych na podstawie Prawa Prasowego). Jest nieunikniona coraz większa liczba spraw dotycząca tych zagadnień, niezależnie od toczącego się procesu legislacyjnego. IV. Podsumowanie Podsumowując, jesteśmy obecnie w trakcie procesu kształtowania się odpowiedniego miejsca Internetu w polskim prawie. Ten proces ma miejsce zarówno w zakresie tworzenia się regulacji prawnych, ale także praktyki stosowania Internetu. Nic nie jest do końca rozstrzygnięte. Mamy już trochę doświadczeń, ale wciąż jest ich za mało, aby tworzyć jakieś spójne wyobrażenie. Dr Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, stwierdził niedawno, że gdyby porównać wiek Internetu w Polsce do wieku człowieka, to Internet ma około 16 lat. Zdobył już pewne doświadczenia oraz wiedzę na temat otaczającego świata. Ale cały czas nie jest jeszcze dojrzały i ma przed sobą długą kartę do zapisania. Nie wiadomo, w którym kierunku podąży jego rozwój. Do prawników należeć będzie zatem odpowiednie wychowanie Internetu za pomocą starannych regulacji prawnych odpowiednio zważających na wolność słowa oraz prawo do prywatności. Summary The reason for organizing a conference devoted to the regulation of the Internet was a large number of signals received by the Observatory from persons who became the victims of criminal proceedings instituted against them because of a the lack of registration of web pages and the responsibility of web page owners for comments made by other Internet users. Judgments of Polish courts in cases concerning registration are not uniform and no interpretational guidelines exist deriving from both the judiciary and the academics. The registration of web pages is currently discussed by the Polish Ministry of Culture which is preparing draft amendments to the Press law dating from Therefore, there is a pressing need to discuss the scope of new regulations in the context of international freedom of expression standards. The only possibility to resolve the existing interpretational problems is an adequate amendment of the Press law, which is currently not adapted to new technical solutions. The following publication constitutes a compilation of materials from the conference entitled Law and Internet organized by the Observatory Freedom of Media in Poland on 11 May 2009, from two lectures devoted to the Press law and its possible amendments (lectures by prof. Jacek Sobczak and Stefan Bratkowski), as well as from a lecture delivered by prof. Wojciech Sadurski concerning the anonymity on the Internet. This publication and the presentation of reflections of major Polish experts in the field of Internet and freedom of expression seems to be crucial as Poland is now undergoing the process of shaping the place of Internet in its legal system. 10

11 _ I. REFERATY 11

12 _ 12

13 _ Michał Olszewski Prawo w sieci 7 Opiekuję się serwisami społecznościowymi. Być może niektórzy chcieliby widzieć w nich działalność prasową, czasem dziennikarską. Prowadzimy bardzo popularne serwisy, np. forum Gazeta.pl, na którym pojawia się kilkadziesiąt tysięcy wpisów dziennie lub blox.pl, gdzie pojawia się ponad 4 tys. wpisów blogowych na dzień. Ta skala aktywności wiąże się z tym, że zapewniamy dużą wolność ekspresji użytkownikom. Nie cenzurujemy wypowiedzi osób korzystających z naszych serwisów, w żaden sposób ich nie monitorujemy, nie stosujemy promoderacji. Można napisać wszystko i zostanie to natychmiast opublikowane. Dzięki takiemu liberalnemu podejściu nasze serwisy są popularne i odniosły sukces. Z drugiej strony, zajmuję się też ograniczaniem wolności, bo jeśli można napisać wszystko, to okazuje się, że pojawiają się tam również rzeczy niepożądane. Tak naprawdę istotne jest zachowanie balansu między taką właśnie cenzurą a wolnością ekspresji. Obecnie mamy wciąż do czynienia z dużym niezrozumieniem tzw. mediów społecznych, tworzonych przez użytkowników. Ostatnio zadzwonił do mnie pan z jakiegoś klubu sportowego na Podkarpaciu. Poinformował mnie, że w serwisie blox.pl znajduje się wpis mówiący coś na temat jego klubu. Według niego były to informacje nieprawdziwe i wyssane z palca, a zatem zażądał natychmiastowego sprostowania. Zapytał, jakim cudem w serwisie, którym się opiekuję, pojawiły się takie treści, że przecież musiałem je wcześniej zaakceptować, ponieważ musi istnieć jakaś redakcja, która klika i pozwala, żeby się coś takiego pojawiało się na stronie. Musiałem Pana wyprowadzić z błędu: nie jesteśmy redakcją, nie dokonujemy akceptacji wpisów użytkowników. Jesteśmy usługodawcą i świadczymy usługę publikowania treści w Internecie. Zapewniamy tylko miejsce. Tak samo w przypadku forum pozwalamy użytkownikom pisać i oni korzystają z tej usługi. Nic więcej. Nasze relacje z nimi nie są określane przez prawo prasowe, ale przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która nakłada na nas określone obowiązki. Internet radzi sobie całkiem dobrze bez kodeksu etycznego, ponieważ jeżeli u mnie w serwisie blogowym pojawia się treść łamiąca prawo, to można w prosty sposób to zgłosić operatorowi, w tym wypadku mojej firmie. I jeśli jest to powiadomienie skuteczne, które w sposób wyraźny wskazuje, że doszło do naruszenia określonych przepisów, to mamy obowiązek zablokować dostęp do takiego nielegalnego zasobu. Nie jest do tego potrzebny żaden kodeks etyczny. Korzystamy też, zwłaszcza na forum, z tzw. netykiety - tworu stworzonego przez samych użytkowników na przestrzeni lat. Obowiązują dosyć proste zasady: nie obrażaj, nie umieszczaj ataków personalnych, nie publikuj danych osobowych itd. Są to bardzo proste zasady, wynikające raczej ze zdrowego rozsądku, niż z prawa. Tak naprawdę większość problemów, które napotykamy, można rozstrzygać z użyciem zdrowego rozsądku i kodeks jest tu zupełnie zbędny. Jeżeli rzeczywiście zostało złamane prawo, istnieje prosta droga do zablokowania tych treści po prostu zgłoszenie. A my świadcząc wskazaną usługę, mamy obowiązek dane treści blokować. Problem 7 Transkrypt wystąpienia Michała Olszewskiego z konferencji zorganizowanej 11 maja 2009 r. przez "Obserwatorium wolności mediów w Polsce" i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich - Oddział Warszawski pt. "Prawo w sieci - korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa. Rozważania nad projektem nowelizacji Prawa prasowego". 13

14 _ pojawia się wtedy, gdy opinie się różnią: zgłaszający uważa, że publikacja w serwisie naruszyła jego prawo, a my sądzimy, że tak się nie stało. Niedawno miałem taką sytuację z człowiekiem, który jest przewodniczącym organizacji pozarządowej. Jego działalność została dość ostro skrytykowana na jakimś blogu. On zgłosił się do nas, mówiąc, że są tam podane jego dane osobowe, na co on się nie zgadza i prosi o ich usunięcie. Natomiast my uznaliśmy, że jest on osobą pełniącą funkcję publiczną, a krytyka, która go dotknęła, jest w pełni związana z jego działalnością. Wpis pozostał na blogu. Ten człowiek złożył potem skargę na policji, ale postępowanie zostało umorzone. Sąd także nie przychylił się do złożonego przez niego zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. Do czego zmierzam? Tak naprawdę, wszystko, co się dzieje w Internecie, oparte jest na jakichś usługach. Nie da się samemu opublikować czegoś w Internecie. Nawet jeśli piszę bloga, nawet jeśli sam sobie wykupię domenę, to kupuję ją od kogoś. Muszę także kupić serwer i podłączyć do Internetu, więc znowu ktoś mnie podłącza w ramach świadczonych przez siebie usług. W przypadku serwisów społecznościowych lub blogów - moim zdaniem - nie ma potrzeby używać słowa prasa i dziennikarstwo. Jest to po prostu publikowanie treści w Internecie. Jeśli ktoś chce mieć przywileje wynikające z bycia dziennikarzem, np. prawo do ukrycia źródeł informacji, to może faktycznie się zarejestrować i prowadzić bloga, którego będzie nazywał prasą. Z zastrzeżeniem, że jeżeli jestem usługodawcą dostarczającym mu usługi w postaci możliwości prowadzenia bloga, to nadal mogę go np. zablokować, gdy ktoś zgłosi, że umieszcza na blogu nielegalne treści. I nie jestem wtedy cenzorem, tylko realizuję nałożone na mnie zobowiązania, bo zgodnie z prawem nie mogę świadczyć usługi polegającej np. na publikowaniu zdjęć pedofilskich. Wolność prasy już tutaj nikogo nie obroni. Summary The author spoke on behalf of the administrators of the most popular social networking websites (so called SNW ) in Poland, such as discussion forum Gazeta.pl (with dozens of thousands entries per day) or blox.pl (over blog entries daily). The owner of these services decided to adopt liberal approach towards its users. Users have been granted a full freedom of expression - entries are never censored prior to their publication. Whatever is typed down, appears immediately on the screen. Nevertheless, if any clearly illegal or offensive content is published, the administrators, when alerted, are obliged to block the access to such entry. In M. Olszewski's opinion, there is no need for more detailed legislation concerning the social networking websites. Such websites should not be considered as press and should not fall under the Press law Act. That is because, according to M. Olszewski, authors publishing online within SNW (including bloggers) should not be perceived as journalists. They remain dependent from Internet providers, owners of websites etc., who provide space for their self-publishing and who are oblige to remove the entries if they do not comply with the legal standards. Nevertheless, these prerogatives cannot be interpreted as acts of censorship, as they are not based on Press law. They result from obligations contained in criminal law or specific laws addressed to entrepreneurs providing e-services. The author considers these already existing regulations - sufficient. 14

15 _ Krzysztof Fijałek 8 Prawo w sieci 9 Obecnie obowiązujące Prawo prasowe jest przeżytkiem poprzedniego ustroju. Zmiana ustawy powinna polegać na modyfikacji wszelkich przepisów, które umożliwiają kontrolowanie mediów, w tym przepisów, na mocy których strony internetowe należy rejestrować. Nasze prawo nie jest dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości technicznej. Na początek należy wskazać na uwagę natury ogólnej: wszystko się zmienia. Internet, jakim go dzisiaj postrzegamy, jaki użytkujemy, jest czymś innym niż był dziesięć lat temu. W sferze zawartości, jeśli odniesiemy to do portali internetowych, witryn, bądź różnego rodzaju stron, które są aktualizowane częściej lub rzadziej, zauważymy pewną zmianę. Coraz więcej materiałów, które się tam pojawiają jest materiałami własnymi lub takimi, do których wydawca posiada prawa. Krótko mówiąc, albo są to materiały pisane na nasze zamówienie, albo przez nas kupowane bądź materiały takie, które przedstawiamy na zasadzie umów dwustronnych, podpisywanych z różnymi dostawcami. Jeszcze kilka lat temu polski Internet składał się z omówień materiałów prasowych. Zjawisko to do dzisiaj oczywiście występuje z różnym natężeniem, ale trzeba pamiętać, że ten rynek dorośleje bądź też inaczej mówiąc, w pewien sposób się koncentruje. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na mapę internetową pod kątem portali, to te większe do kogoś należą i są to dość często duże grupy wydawnicze specjalizując się w jakiejś dziedzinie. Taką grupą jest np. Interia. Inne, konkurencyjne portale też taką specjalizację mają, np. w dziedzinie informacji bądź są powiązane z dużą stacją telewizyjną. Oznacza to, że portale coraz bardziej wchodzą w funkcje prasy, bo one de facto są prasą, choć nie są rejestrowane. Coraz częściej posługują się treściami i materiałami co do których jeżeli chodzi o prawa autorskie lub odpowiedzialność za nie dużych wątpliwości mieć nie można. Odnosząc się do propozycji zmian w Prawie prasowym, o których się mówi, ale z którymi nic się nie robi. Można podejrzewać, że chodzi o to, żeby obecnej sytuacji nie zmieniać, bo z jakiegoś punktu widzenia jest to sytuacja dla niektórych wygodna. Otóż zapis o rejestracji stron internetowych oraz kazusy dotyczące postępowań za brak takiej rejestracji, wskazują, iż wymagana jest modyfikacja starego prawa prasowego sprzed 25 lat, które dla mnie jest przeżytkiem w ścisłym tego słowa znaczeniu komunistycznym, wręcz betonowym. Obowiązek rejestracji prasy, w rozumieniu dzienników i czasopism w tamtych czasach, nie był niczym innym jak tylko kagańcem założonym prasie, żeby ją lepiej kontrolować. To znaczy po to się wpisywało redaktora naczelnego i siedzibę redakcji, żeby urzędasowi, biurokracie systemu opresyjnego, totalitarnego, było łatwiej ścigać kogoś za nieprawomyślność, łatwiej było go zamknąć. Utrzymanie tego statusu do dziś świadczy o tym, że nie bardzo poradziliśmy sobie z regulacjami odnoszącymi się do wolności słowa w warunkach wolnego społeczeństwa. To jest moje zdanie, bardziej może prywatne 8 Krzysztof Fijałek jest Redaktorem Naczelnym i dyrektorem portalu ds. serwisów redakcyjnych Interia.pl, 9 Transkrypt wystąpienia K. Fijałka z konferencji zorganizowanej 11 maja 2009 r. przez "Obserwatorium wolności mediów w Polsce" i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich - oddział warszawski pt. "Prawo w sieci - korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa. Rozważania nad projektem nowelizacji Prawa prasowego". 15

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne.

Adam Bodnar. Wstęp. Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. Adam Bodnar Wstęp Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr osobistych czy w inny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych. Siedem problemów i kilka hipotez

Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych. Siedem problemów i kilka hipotez Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych Siedem problemów i kilka hipotez Próba podsumowania Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja na temat wykorzystywania danych telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Zeszyt 48 przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Legal liability for content disseminated over the Internet przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VI), 2012 Małgorzata Gruchoła Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE

PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE PRAWO AUTORSKIE, CZYLI O KORZYSTANIU Z CZYJEJŚ TWÓRCZOŚCI W DRUKU I W INTERNECIE Autor: Małgorzata Sudoł Redakcja: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II K 87/12 (1 Ds. 2864/10) W., dnia 14 sierpnia 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kochan

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE pisma, wnioski i umowy www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 5 (72) wrzesień/październik 2011 DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE porady prawne

Bardziej szczegółowo

2/2013. Media elektroniczne Electronic media. social media. security. freedom. data

2/2013. Media elektroniczne Electronic media. social media. security. freedom. data Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Quarterly of the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Torun privacy data social media

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1- Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Nowelizacja regulacji dotyczących kształcenia na odległość nowy projekt rozporządzenia MNiSW metody, formy i programy kształcenia 6 Procedury a wartości akademickie środowiskowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swój dom!

Zbuduj z nami swój dom! Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com

ul. Oczapowskiego 12B 10-719 Olsztyn www.uwm.edu.pl/kpp adres e-mail: kpp.uwmwpia@gmail.com mgr Magda Pieńkowska Redaktor naczelny dr Robert Dziembowski Redaktor merytoryczny dr Jarosław Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Krystyna Szczechowicz Redaktor merytoryczny dr Tomasz Majer - Redaktor

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo