Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: KC ) jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON oraz wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, adres strony internetowej: (dalej również: Organizator ). 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL:http://www.bebiklub.pl (dalej również: Strona internetowa ), w ramach której Organizator prowadzi serwis Bebiklub (dalej również: Serwis ). 3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora. 2 PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najbardziej użytecznych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, propozycji na nowe produkty spożywcze na bazie mleka dla niemowląt i małych dzieci do lat Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora. 3 CZAS TRWANIA KONKURSU Konkurs trwa od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 11 kwietnia 2014 r. (dalej również: Okres Trwania Konkursu ). 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane jako użytkownicy Serwisu, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: a. posiadają konto w ramach Serwisu (dalej również: Konto ); b. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności w odpowiedzi na elektroniczne zaproszenie (wiadomość ) do wzięcia udziału w Konkursie, wystosowane przez Organizatora do użytkowników Serwisu wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez: kliknięcie w link znajdujący się w treści elektronicznego zaproszenia, przekierowującego do niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację bez zmian treści Regulaminu; c. umieszczą w ramach Serwisu pracę konkursową o której mowa w 5 ust. 1 poniżej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu; (dalej również oddzielnie: Uczestnik lub łącznie: Uczestnicy ).

2 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin to jest małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający, a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora. 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 5 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach Serwisu: a. opisu propozycji na nowy produkt spożywczy na bazie mleka dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, zawierającego odpowiedzi na wyświetlone Uczestnikowi w ramach Serwisu pytania Organizatora dotyczące zgłaszanej propozycji; przy czym Organizator określa dopuszczalną długość odpowiedzi na poszczególne pytania oraz b. autorsko zrobionego zdjęcia lub rysunku przedstawiającego wizualizację opisanej propozycji ww. produktu spożywczego (dalej również: Praca Konkursowa ). 2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. 3. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać z Serwisu Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. 4. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane do skrzynki odbiorczej w ramach Konta założonego przez Uczestnika Konkursu w Serwisie. 6 JURY KONKURSOWE 1. Prace Konkursowe ocenia Jury w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: Jury Konkursowe ). 2. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie w szczególności wyłania zwycięzców Konkursu i decyduje o przyznaniu nagród. 7 ZWYCIĘZCY KONKURSU 1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego Praca Konkursowa zamieszczona w ramach Serwisu w ocenie Jury Konkursowego jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: Zwycięzca Konkursu ). 2. W Konkursie wyłanianych jest 10 (słownie: dziesięć) Zwycięzców Konkursu. 3. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.

3 8 NAGRODY 1. W Konkursie przewidziane jest 10 nagród w postaci e-kart o nominale 100 (słownie: sto) PLN każda, umożliwiających zakupy w internetowych sklepach Smyk i Empik (dalej również: E-karta ) o (dalej również oddzielnie: Nagroda lub łącznie Nagrody ). 2. Każda E-karta może zostać wykorzystana wyłącznie na zakup produktów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepów internetowych Smyk i Empik na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostępnych pod adresami URL: a. dla sklepu internetowego Smyk - b. dla sklepu internetowego Empik Nagroda w postaci E-karty ma formę niematerialną i jest reprezentowana przez kod alfanumeryczny. 4. Nagrody stanowią nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z promocją i reklamą produktów Organizatora w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Każdy Zwycięzca Konkursu może otrzymać jedną Nagrodę. 6. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do Nagrody przysługujące Zwycięzcy Konkursu nie jest zbywalne. 9 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Publikacja danych Zwycięzców Konkursu przez Organizatora nastąpi w Serwisie najpóźniej w terminie kolejnych 25 dni licząc od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu (dalej również: Ogłoszenie Wyników Konkursu ). 2. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o przyznaniu Nagród poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres podany przez Uczestnika przy zakładaniu Konta w Serwisie, z informacją o wygranej w terminie 7 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu (dalej również: Informacja ). 3. Informacja zawierać będzie w szczególności dane w przedmiocie terminu, miejsca i warunków wydania przyznanych Nagród na co Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Zwycięzcy Konkursu w ramach Serwisu na co Zwycięzca Konkursu wyraża niniejszym zgodę. 5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom Konkursu drogą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika przy zakładaniu Konta. Wraz z Nagrodą Uczestnikowi przesłana zostanie informacja dotycząca ważności E-karty i instrukcja używania E-karty. 10 PRAWA AUTORSKIE 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. 2. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin oświadcza, że: a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności

4 udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej oraz zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 8 poniżej; b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich; c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich. 3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Prac Konkursowych według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) f) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Prac Konkursowych dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie d) wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku. 4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a) f) powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej. 5. Licencja, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu. 6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. 7. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

5 8. Organizator zastrzega zgodnie z art KC, że nabywa prawo własności do nośnika, na którym utrwalono Pracę Konkursową oraz autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania Nagrody Zwycięzcy. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody, w formie pisemnej umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wskazanych ust. 3 niniejszego paragrafu polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. Projekt umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 9. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do Utworu na Organizatora, Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworu. Zwycięzca Konkursu zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej. 10. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że do dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu, prawa o których mowa w ust. 2 lit a nie zostaną przeniesione na osoby trzecie. 11. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora. 11 DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 12 Regulaminu. 2. Administratorem danych osobowych jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON oraz wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN. 3. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 12 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: Reklamacje ). 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu. 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Bobrowiecka 6, Warszawa, Polska z dopiskiem konkurs Wymyślamy nowe produkty. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.

6 5. Reklamacje rozpatruje Organizator. 6. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: na Stronie Internetowej Organizatora. 2. Każdy Uczestnik Konkursu wraz z zaproszeniem, o którym mowa w 5 ust. 1 lit. a otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą link przekierowujący do niniejszego Regulaminu. 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wymyślamy nowe produkty UMOWA O PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu [ ] w Warszawie (dalej również: Umowa ) pomiędzy: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowaną przez: - [ ] - [ ] zwaną dalej: Organizatorem lub Nabywcą a Panem/Panią [ ] zam. ul. [ ], [ - ] [ ] legitymującą się dowodem osobistym wydanym przez [ ] o serii i numerze: [ ], o numerze PESEL [ ] zwaną dalej Twórcą lub Zbywcą zwane dalej razem oddzielnie Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: 1 Utwór, Twórca 1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej Umowy jest potwierdzenie przeniesienia przez Twórcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do wymienionego poniżej w ust. 2 niniejszego paragrafu utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również oddzielnie Utwór ). 2. Twórca oświadcza, że zgłosił Utwór jako pracę konkursową w ramach organizowanego przez Nabywcę konkursu Wymyślamy nowe produkty, do którego majątkowe prawa autorskie zgodnie z regulaminem tego konkursu przechodzą na Nabywcę jako organizatora/przyrzekającego nagrodę w konkursie. Zbywca oświadcza, iż jest twórcą Utworu oraz że przysługuje mu do tego Utworu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich prawo autorskie (osobiste i majątkowe). 3. Twórca oświadcza, że Utwór w zakresie jego indywidualnej twórczości i wkładu intelektualnego został wykonany przez Twórcę osobiście. Twórca odpowiada względem Nabywcy za prawdziwość jego oświadczeń zawartych w tym paragrafie. 2 Pola eksploatacji Twórca potwierdza, że z chwilą wydania Twórcy nagrody, o której mowa w 4, przeniósł na Nabywcę całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 powyżej na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

8 oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie; d) wykorzystywanie Utworu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Utworu w całości lub części do: sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworu na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Utworu w każdym języku, na dowolnym nośniku. 3 Prawa osobiste 1. Twórca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych w stosunku do Utworu będącego przedmiotem niniejszej Umowy w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymywać od wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do Utworu. Twórca zezwala również Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworu. 2. Jednocześnie Twórca upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania w imieniu Twórcy lub do dalszego upoważniania przez Organizatora innych podmiotów do wykonywania w imieniu Twórcy autorskich praw osobistych do Utworu. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu przeniesienia przez Twórcę na Organizatora majątkowych praw autorskich do Utworu wymienionego w 1 ust. 2 niniejszej umowy, Nabywca przyznał Twórcy nagrodę (zgodnie z regulaminem konkursu Wymyślamy nowe produkty ). 2. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu przeniesienia na nabywcę autorskich praw majątkowych do Utworu Twórcy nie przysługuje poza Nagrodą żadne inne, dodatkowe wynagrodzenie. Strony zgodnie potwierdzają, że Twórca odebrał Nagrodę i nie zgłasza w związku z konkursem i Nagrodą dalszych roszczeń względem Nabywcy. 5 Postanowienia końcowe 1. Uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Dotyczy to również niniejszego postanowienia. 2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu gospodarczego założonego przez Strony. 3. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy, jak również z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę pozwanego.

9 4. Niniejsza Umowa zostało sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Organizator Twórca

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo