SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII"

Transkrypt

1 Maciej M. Sysło SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII Część III: Internet a edukacja W pierwszym artykule tego cyklu przedstawiono aktualne trendy w rozwoju edukacji szkolnej w środowisku nowych technologii. W Części II opisano kierunki zmian w dzisiejszej szkole uwzględniające z jednej strony kierunki rozwoju technologii, a z drugiej rzeczywistą sytuację w polskich szkołach w zakresie wyposażenia i dostępu do najnowszej technologii. Tytuł tej części jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w rozważaniach dotyczących technologii w edukacji i mógłby być tytułem całej tej serii artykułów, gdyż wpływ technologii na edukację w ostatnich latach jest faktycznie zasługą zjawiska określanego mianem Internet. Chociaż dla szkoły ważne są wszystkie trzy składowe Internetu: połączenia (czyli dostęp), zasoby oraz społeczności użytkowników, największe znaczenie dla kształcenia i rozwoju uczniów ma ta trzecia składowa dzisiejsza młodzież na stałe przyłączona do sieci 1, w szkole i poza nią, mająca możliwości uczenia się cały czas. Jakie korzyści edukacyjne może to przynieść, a z drugiej strony jak chronić uczniów przed niewłaściwym korzystaniem z sieci i zagrożeniami. Wskazujemy tutaj na rolę sieci w rozwoju edukacji szkolnej jako medium, umożliwiającego tworzenie środowiska kształcenia, w którym integrują się miejsca (w szkole i poza nią) oraz drogi rozwoju i kształcenia uczniów. Rozważania są uzupełnieniem opisu technologii mobilnej i e-szkoły z Części II. Na początku staje przed nami wyzwanie określenia, czym jest Internet? Oddajmy więc głos Stanisławowi Lemowi, któremu są przypisywane słowa, że Internet jest odpowiedzią na pytanie, które nie zostało postawione. Niektóre odpowiedzi na to niepostawione pytanie były i są w edukacji od zawsze: materiały edukacyjne, komunikacja, zdalne nauczanie (np. jako zadania domowe), współpraca, twórcze i innowacyjne myślenie a Internet je tylko wzmacnia, nadając im nową twarz, często także nowy wymiar. Konsekwencją przywłaszczania przez Internet tych tradycyjnych wartości i mechanizmów edukacyjnych jest chłód z jakim wielu nauczycieli przyjmują te nowinki z jakich powodów nauczyciel stosujący tradycyjne metody pracy z twórczymi uczniami miałby się nagle przenieść do Internetu? Z drugiej strony znajdujemy wiele nieprawdziwych lub co najmniej naciąganych obietnic związanych z Internetem, jak na przykład, że dzięki Internetowi uczeń może porozmawiać nawet z noblistą lub z ekspertem. Pomijam już fakt, że nawet nie można znaleźć e-adresów takich osób, jak Seymour Papert, a ja, jako ekspert w kilku dziedzinach, przez prawie 20 lat bytności w Internecie na palcach jednej ręki mogę policzyć kontakty uczniów i studentów ze mną w sprawach edukacyjnych. Owszem, mój syn kontaktował się z Wisławą Szymborską i Czesławem Miłoszem, gdy przygotowywał projekt Polscy Nobliści w Literaturze, ale z Wisławą Szymborską wymienił tradycyjne listy, tylko Czesław Miłosz odpowiedział mu em, bo dla niego Internet był oknem na świat, gdy przebywał w Kalifornii. 1 Sieć (network) obejmuje nie tylko Internet ale również inne media komunikacyjne, jak sieci telefonii komórkowej, GPS. Różne media komunikacyjne współpracują ze sobą można telefonować za pośrednictwem Internetu, jak i przeglądać pocztę i strony WWW za pomocą komórki. Pojęcia Internet i sieć stosujemy w tym artykule zamiennie.

2 2 Niestety dzisiaj mamy do czynienia, nie tylko w edukacji, ze swoistym terrorem Internetu, przejawem władzy Internetu nad użytkownikiem. Potrzebne jest głębsze zbadanie wzajemnych powiązań i relacji między Internetem i jego użytkownikami, by z charakteru tych powiązań i zależności wyprowadzić to, co stanowi rzeczywiście nową jakość edukacyjną, lub przynajmniej nową twarz tradycyjnych wartości, metod i procesów. To wsparcie edukacji przez Internet wymaga jak każda nowa technologia najpierw edukacyjnego wsparcia tym głównie zajmujemy się tutaj. Składowe Internetu Pewną odpowiedzią na pytanie, co to jest Internet, jest wydzielenie trzech głównych jego składowych: 1. Sieć sieci sieć powiązanych ze sobą komputerów, komunikujących się za pomocą określonych protokołów. 2. Zasoby (treści, programy) znajdujące się w komputerach przyłączonych do sieci. 3. Społeczności użytkowników Internetu skupione w różnych grupach lub wokół przeróżnych inicjatyw i przedsięwzięć. Te trzy składowe są mocno ze sobą powiązane i żadna z nich nie istnieje bez dwóch pozostałych sieć jest rozwijana, by gromadzić i pomieścić zasoby, które są tworzone przez jej użytkowników. Składowe te znajdujemy także w działaniach i rozwoju edukacji szkolnej. O infrastrukturze technicznej była mowa w Części II, gdzie pisaliśmy o technologii mobilnej, której podstawowym elementem jest dostęp do Internetu, w szkole bezprzewodowy, a w domach uczniów z ich własnych komputerów. W tej części zajmujemy się dwoma pozostałymi składowymi. Internet znajduje się w ciągłym rozwoju, powiększa się każda z jego składowych a najważniejsze zmiany dotyczą udostępnianych usług, zwłaszcza mających wpływ na bogactwo zasobów Internetu i na sposoby z nich korzystania, jak i przede wszystkim możliwości działań podejmowanych przez społeczności Internetu, w tym również przez uczniów i przez nauczycieli. W rozwoju Internetu można wyróżnić trzy etapy. 1. W pierwszym etapie kładziono podwaliny pod sieć komputerową, pracując nad koncepcją sieci i tworząc protokoły komunikacyjne, które umożliwiałyby wymianę informacji między komputerami. Prekursorem sieci Internet była sieć ARPANET utworzona w 1969 roku, łączącą cztery uczelnie na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W 1972 roku było już możliwe przesłanie poczty elektronicznej. Za faktyczny początek Internetu uważa się roku 1983, gdy został przyjęty protokół TCP/IP. 2. Kolejny etap rozwoju Internetu rozpoczął się w 1991 roku z chwilą rozpoczęcia przez Tima Berners- Lee prac nad serwisem WWW. Ten etap trwa nadal a jego wyróżnikiem jest zdolność sieci do wyszukiwania i udostępniania stron, dokumentów i plików. 3. Trwają prace nad przejściem do III etapu, w którym będzie możliwe wyszukiwanie dokumentów i miejsc w sieci na podstawie treści i znaczeń zapisanych w dokumentach. Dla przykładu, dzisiaj możemy dowiedzieć się, jaka będzie wieczorem pogoda, natomiast na kolejnym etapie rozwoju sieci dowiemy się, czy idąc wieczorem na koncert do Filharmonii we Wrocławiu musimy wziąć ze sobą parasol 2. Ten trzeci etap, to etap sieci semantycznej, a więc rozumiejącej użytkownika i dostępne w sieci informacje i dane. Internet w realizacji wyzwań edukacyjnych Internet jest podstawowym medium w realizacji wyzwań jakie stoją przed współczesną szkołą, o których piszemy w Części II. Odnieśmy się do nich ponownie, tym razem podkreślając rolę Internetu w ich realizacji. personalizacja kształcenia uczeń i nauczyciel mogą tworzyć w Internecie własne, zindywidualizowane środowisko pracy i kształcenia, np. na platformie edukacyjnej, która ponadto umożliwia nauczycielowi budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju uczniów; należy jednak ostrożnie korzystać z tych możliwości, gdyż zbyt daleko posunięty udział Internetu w personalizacji kształcenia może faktycznie ograniczyć możliwości indywidualnego kształcenia; 2 Na takie pytania odpowiada już przeglądarka Wolfram.

3 3 szkoła elementem ustawicznego kształcenia Internet jest dostępny wszędzie i cały czas, będzie także dostępny w najbliższej przyszłości, umożliwia więc kształcenie nieograniczone w czasie, również poza formalną ścieżką kształcenia; zadaniem szkoły jest wykształcenie w uczniach nawyku ciągłego kształcenia się; szkoła w środowisku lokalnym Internet jest medium umożliwiającym stworzenie uczniom warunków, w których kształcenie będzie mogło przebiegać także poza szkołą, z drugiej zaś strony może przyczynić się do wzbogacenia edukacji szkolnej działaniami pozaszkolnymi; szkoła w społeczeństwie informacyjnym wiele aktywności w społeczeństwie obywatelskim przebiega już obecnie w Internecie; szkoła powinna przygotowywać uczniów do korzystania z technologii dla podniesienia poziomu życia i zwiększenia dobrobytu; szkoła w środowisku cyfrowych mediów Internet jest podstawowym medium, nośnikiem dla większości innych mediów cyfrowych; mamy do czynienia z konwergencją mediów komunikacyjnych i dzisiaj w Internecie możemy słuchać radia, oglądać filmy i telewizję, telefonować, grać, czytać książki i mieć dostęp do bibliotek, a wkrótce w Internecie znajdziemy wszystkie nasze rzeczy. Edukacyjne zadania Internetu Internet (a ogólniej sieć) jest podstawowym medium w realizacji idei technologii mobilnej. Dzięki Internetowi technologia może być wykorzystywana w szkole i poza szkołą wszędzie tam, gdzie potrzebują jej nauczyciele a uczniowie chcą się uczyć. Wspiera również ogólne cele edukacyjne, niekoniecznie uwarunkowane technologią, jak kształtowanie umiejętności: 1. selekcji informacji, ich oceny i wykorzystania we własnym kształceniu i rozwoju; 2. uczenia się, jako przygotowanie do kształcenia się przez całe życie; 3. komunikacji interpersonalnej. W kształtowaniu tych umiejętności niezbędny jest nauczyciel, który, w natłoku informacji, bodźców i technologii, potrafi pokierować, doradzić i umotywować. Z drugiej strony, nauczyciel powinien uwzględniać realia życia uczniów i świata zewnętrznego, w tym technologie, którymi się posługują a które mogą mieć znaczenie edukacyjne. Coraz większą popularność zdobywają sobie technologie społecznościowe, takie jak blog, wiki, podkasty i serwisy społecznościowe (Nasza Klasa, Facebook), zaliczane do Web 2.0, które umożliwiają wspólne tworzenie w sieci informacji i wiedzy oraz dzielenie się nimi z innymi Zapisy w podstawie programowej W najnowszej podstawie programowej z końca 2008 roku, w zapisach odnoszących się do przedmiotów informatycznych, uwzględniono również społecznościowe możliwości sieci. W drugiej grupie treści kształcenia znajduje się zapis współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. W podstawie programowej informatyki w gimnazjum czytamy, że uczeń: umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych i bierze udział w dyskusjach na forum, w których uczestniczy wiele osób ten ostatni zapis odnosić się może do serwisów społecznościowych. W podstawie programowej informatyki w szkole ponadgimnazjalnej czytamy zaś, że uczeń: tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami i korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość. Zakres kształcenia informatycznego na przestrzeni całej szkoły obejmuje więc aktualne możliwości edukacyjne sieci Internet. Nie ma takich zapisów w podstawach innych przedmiotów, ale zapewne uczeń będzie chciał skorzystać z przygotowania wyniesionego z zajęć informatycznych podczas poznawania innych dziedzin i w rozwoju swoich zainteresowań. Edukacyjne oferty w Internecie Obecnie nauczyciele i uczniowie najczęściej korzystają z zasobów Internetu, na które składa się wiele propozycji, różnorodnych niemal pod każdym względem. Wymieńmy tutaj ważniejsze z nich: 1. Portale z zasobami edukacyjnymi. Ministerstwo firmuje portal Scholaris, który obecnie, po dłuższym okresie stagnacji, przeżywa kolejną reorganizację, a faktycznie ograniczenie tylko do zasobów fir-

4 4 mowanych przez instytucje. Ma to zapewnić wysoką jakość, ochronę i zgodność z prawem. Nie będą dostępne mechanizmy społecznościowe, dla których specjaliści związani z MEN nie znaleźli odpowiedniej formuły aż dziw bierze przy tylu różnych wariantach i dobrych praktykach. Inne popularne portale to Profesor.pl i Niemal każde wydawnictwo edukacyjne prowadzi portal z zasobami, związanymi z podręcznikami. Dostęp do tych zasobów mają najczęściej tylko osoby korzystające z tych podręczników. Jest wiele portali komercyjnych, np. Nauczyciel.pl. 2. e-podręczniki. Ministerstwo dopuszcza do użytku w szkołach podręczniki elektroniczne. Wkrótce zapewne zaczną być oferowane uczniom i nauczycielom. Trudno jest jeszcze powiedzieć, czym będą się różniły od tradycyjnych pod względem korzystania przez uczniów, zakresu materiału i sposobu jego przedstawienia oraz pracy uczniów. Inną kwestią są wymagania techniczne stawiane takim podręcznikom czy będzie można z nich korzystać nie tylko na komputerach, ale także na smartfonach, ipadach, e-czytnikach, których coraz więcej jest w rękach uczniów. 3. Wolne podręczniki. Trwaj prace nad wolnymi podręcznikami do wybranych przedmiotów. Będą to podręczniki umieszczone w Internecie, do których każdy będzie miał wolny dostęp. Podręczniki te tworzą zespoły autorów pracujące społecznie. 4. Wolne zasoby. W Internecie jest bardzo wiele zasobów o wolnym dostępie, określanych jako edukacyjne. Ich ocena jest na ogół pozostawiona użytkownikom, nie wszystkie jednak przechodzą próbę w klasie. Decyzja o korzystaniu z internetowych zasobów należy głównie do nauczyciela, a czasem może być podjęta na poziomie szkoły, np. gdy szkoła ma dostęp do platformy edukacyjnej lub wykupiony dostęp do zasobów komercyjnych. Popularność Internetu Z Internetem dzieje się podobnie, jak z innymi mediami (radio, TV) w szybkim tempie ogarnia wszystkich tych, którzy są nim zainteresowani i mają warunki, by z niego korzystać. Badania krajowe (Diagnoza Społeczna) i unijne (EU Kids Online) potwierdzają, że niemal każdy uczeń i każdy nauczyciel ma już w domu komputer, w zdecydowanej większości z dostępem do Internetu, i niemal każdy uczeń przynajmniej raz w tygodniu zagląda do Internetu a ponad 74% uczniów codziennie. Z drugiej strony, centralne i lokalne programy doprowadziły do wyposażenia wszystkich szkół w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Jeśli są jakieś białe plamy na mapie internetowego dostępu, to jest to na ogół wynikiem nieporadności szkół. Szkoły powinny także zadbać o umożliwienie dostępu do komputerów i Internetu wszystkim uczniom, którzy potrzebują dostępu poza zajęciami. Wyposażanie domów uczniów w komputery z dostępem do Internetu można uzasadnić opinią rodziców (badania UPC Polska) ponad 80% badanych twierdzi, że Internet ułatwia dostęp do materiałów edukacyjnych, a ponad 70%, że jest szansą rozwoju zainteresowań, co w przyszłości może się przełożyć na wzrost szans na rynku pracy. Badania PISA 2009 potwierdziły, że uczniowie, również w Polsce, posiadający w domu dostęp do Internetu osiągają średnio lepsze wyniki w obszarze czytania i interpretacji tekstów. Niestety, jednak tylko 40% wśród badanych rodziców jest przekonanych, że Internet wpływa na podnoszenie sukcesów w nauce, a zdecydowanie pozytywną opinię ma tylko 15%. Potwierdza to dość powszechne przekonanie, że potencjał Internetu nie musi przekładać się na realne korzyści edukacyjne. Tutaj powinna wkroczyć szkoła angażując uczniów, zwłaszcza poza zajęciami w szkole, do korzystania w Internetu w celach przynoszących widoczne i mierzalne efekty edukacyjne. Szkoła nie powinna jednak stać się miejscem, w którym komputer z Internetem lub inne urządzenie o podobnej funkcjonalności zdominuje aktywności uczniów. Nawet w projektach typu 1:1, mających na celu wyposażenie wszystkich uczniów w osobiste komputery (laptopy) chodzi głównie o dostęp do tych urządzeń i do Internetu wtedy, gdy pojawia się potrzeba edukacyjna jest to założenie leżące u podstaw technologii mobilnej. Szkoła powinna pozostać w znacznej mierze miejscem spotkań uczniów z nauczycielami i z innymi uczniami kontakty takie są popularnie oznaczane jako F2F (ang. face to face). Współczesny uczeń

5 5 Nadmieniliśmy w Części I o nowym uczniu uczniu ery cyfrowej. Ciągłe i długie korzystanie z technologii powoduje, że uczniowie przyzwyczajają się do szybkich zmian i reagowania na nie, nie mają również kłopotu z wieloma zadaniami wykonywanymi jednocześnie (telefonowanie, wysyłanie sms-ów, czytanie z ekranu komputera i odrabianie lekcji w zeszycie). Prowadzi to jednak do problemów z koncentracją na konkretnym zadaniu i eliminuje też dłuższy wysiłek umysłowy, przerywany stale nowymi bodźcami, którymi uczeń jest atakowany różnymi kanałami informacyjnymi. Co więcej, uczeń chce być obecny w jak największej liczbie miejsc i zostawić tam swój ślad, co tylko potęguje liczbę jego kontaktów. Jak wykazały badania ogłoszone w 2010 roku, zachowania uczniów, wzrastających w środowisku Internetu, multimediów i technologii, są powiązane ze zmianami w mózgu, będącymi efektem długotrwałej koncentracji na jakiejś aktywności, takiej jak: networking 3 (kontaktowanie się za pośrednictwem Internetu), surfowanie po stronach WWW, texting (wymiana krótkich informacji tekstowych). Celem tych aktywności nie jest zgłębienie problemu, ale dotarcie do nowych informacji to staje się przyjemnością i nagrodą, otrzymaną z niewielkim wysiłkiem. Może to prowadzić do uzależnienia, a dalej do schorzeń, takich jak depresja czy schizofrenia (S. Greenfield). Szkoła może temu zaradzić kierując ucznia ku wykorzystaniu technologii w celach edukacyjnych, zwłaszcza gdy znajduje się on poza szkołą. Na przykład zadanie pozostawione w sieci spowoduje, że uczniowie więcej czasu będą spędzać w Internecie w celach edukacyjnych, zmniejszając tym samym czas na inne aktywności w sieci. Powyższe objawy potwierdzają pogląd Marshalla McLuhana z lat 60. XX wieku, a więc z czasów przed Internetem, twórcy pojęcia globalnej wioski, który pisał, że media nie są biernym kanałem przesyłania informacji dostarczając informacji jednocześnie kształtują nasz sposób myślenia. Konektywizm Powiększające się zasoby informacji w Internecie są często interpretowane jako wiedza dostępna dla każdego. Internet sprawia też, że mniejszą wagę przywiązujemy do pamiętania faktów, wydarzeń i innych informacji, bo wszystko możemy znaleźć w sieci. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na konektywizm, przedstawiany przez George a Siemensa i Stephana Downesa jako teoria uczenia się w epoce cyfrowej. Ta teoria łączy w sobie wiele innych teorii, struktury społeczne i technologie, tworząc podbudowę pod lepsze rozumienie i projektowanie uczenia się w środowisku Internetu. W myśl tej teorii, łączenie się (z kimś, z siecią komunikacyjną, z zasobami) ma większe znaczenie niż to, co wiemy. Za zasadę efektywnego uczenia się przyjmuje się, iż wiedzieć gdzie jest ważniejsze niż wiedzieć jak lub co. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy wiedzieć gdzie jest możliwe bez wiedzieć jak lub co. Mam tego proste przykłady w codziennej pracy z uczniami i studentami. Na przykład, grupie 25 uczniów dałem ostatnio zadanie: napisać program do obliczania pola trójkąta, gdy dane są długości jego trzech boków. Konsternacja żaden z uczniów nie przypominał sobie odpowiedniego wzoru! Wszyscy jednak siedzieli przed komputerami z dostępem do Internetu, ale żaden nie spróbował nawet wygooglować odpowiedniego wzoru nie potrafili zapytać! Przekonuję się kolejny raz do słów przypisywanych Goethemu: znajduję to, co znam, wzmocnionych niedawno przez Kentaro Toyamę: technologia jest jedynie środkiem, którego wykorzystanie zależy od kompetencji kulturowych użytkownika. Czytelnictwo Badania prowadzone od wielu lat wskazują na malejące zainteresowanie Polaków książką. Od 2006 roku mniej niż połowa Polaków czyta przynajmniej jedną książkę w roku i ta liczba czytelników nadal spada. Wyniki badań opublikowane w 2010 roku 4 wskazują, że dostęp do elektronicznych wersji książek i dłuższych tekstów w Internecie niewiele zmienia ten obraz tylko ok. 40% wśród pytanych internautów (blisko 60% respondentów) to czytelnicy tradycyjnych książek, a gros czasu zabiera przebywanie a portalach społecznościowych, informacyjnych czy oglądanie filmów na YouTube. W badaniach nie wyróżniono grupy uczniów, ale pogarszający się odsetek osób czytających dłuższe teksty świadczy, że szeregi nie- 3 Coraz częściej networking służy do określenia kontaktów międzyludzkich, bez względu na medium komunikacyjne. Na przykład, tym terminem zaczęto określać przerwy na kawę i herbatę podczas konferencji. 4 I. Koryś, O. Dawidowicz-Chynkowska, Społeczny zasięg książki 2010, Biblioteka Narodowa.

6 6 czytelników zasilają uczniowie kończący szkołę. Można mieć wątpliwości, czy czytanie prostych komunikatów multimedialnych przygotowuje ucznia do czytania i rozumienia tekstów bardziej złożonych i abstrakcyjnych, gdy potrzebne są odpowiednie kompetencje poznawcze. Ponadto, mniejsze doświadczenia w czytaniu odbijają się na jakości tekstów pisanych. Szkoła powinna być miejscem wpajania potrzeby sięgnięcia po książkę, którą może być tradycyjny papierowy podręcznik lub książka, e-podręcznik, czy nawet dłuższy tekst w Internecie. Można mieć wątpliwości, czy kiedyś, uczeń nie przygotowany do czytania, sięgnie po książkę, czasopismo czy inny dłuższy tekst w swoim smartfonie lub ipadzie, będącym dla niego jedynym oknem na świat. Ściąga i plagiat a gdzie jest nauczyciel? Ściąganie materiałów z Internetu i przedstawianie ich jako swoje uważa się za jedną z większych plag. Zjawisko to dotyczy nie tylko Internetu 5 i nie tylko szkoły. Ściągają: twórcy stron internetowych, autorzy prac naukowych, dziennikarze, ściąga niemal każdy. Czym jest ściąganie, gdzie jest granica między ściąganiem a cytowaniem, korzystaniem z cytowanych źródeł, pracą z czyimś tekstem i korzystaniem z niego? Od ucznia nie można wymagać, by był w pełni oryginalny i twórczy, raczej oczekuje się, że posłuży się podpowiedzią (cytatem, przykładowym rozwiązaniem) 6. Tak było w szkole również przed erą Internetu często znaczna część wypracowań była cytatami, posługiwaliśmy się brykami (o których dowiedziałem się od swojego Taty, który chodził do szkoły przed wojną), i wielu uczniów po prostu odpisywało rozwiązania zadań matematycznych od innych uczniów. Jakościowo więc nic nowego. Zmieniła się tylko skala i łatwość tego procederu dzięki zasobom Internetu i narzędziom, takim jak Ctrl+C Cttrl+V. Jest na to odpowiednie lekarstwo. W moim przypadku, to wynik doświadczeń amerykańskich, gdzie w pracy i w kontaktach z uczniami i studentami przyjąłem zasadę show your work pokaż, jak pracujesz. Oczywiście uczeń zawsze będzie starał się ułatwić sobie pracę. Jeśli jednak ograniczymy odbiór efektów jego pracy do efektów końcowych, to nie powinniśmy się dziwić, że dostarczy nam tylko efekt końcowy, których jest pełno w sieci. Nawet, gdy odbieramy efekt końcowy (wypracowanie lub program komputerowy), to odbiór powinien być połączony z wyjaśnieniem, jak to otrzymałeś, jak to działa. Nawet mało doświadczony nauczyciel jest w stanie wtedy wykryć, czy uczeń opowiada o pracy zrobionej przez siebie, czy też jest to twór obcy. A jeśli nawet jest to twór obcy, ale uczeń potrafi go opisać, to świadczyć może, że zrozumiał materiał i potrafi go przedstawić, pozostaje jedynie kwestia legalności zapożyczeń fakt zapożyczenia powinien być ujawniony przez ucznia. Najlepszym podejściem jest jednak ciągły kontakt nauczyciela z uczniem wykonującym pracę. Sprzyja temu metoda projektów, a więc to kwestia metodyki nauczania. Jeśli prezentacja maturalna nie jest przedsięwzięciem doglądanym przez nauczyciela, to uczeń będzie zabiega tylko o efekt końcowy. Podobnie może być z projektami, wprowadzonymi ostatnio do gimnazjów. Prowadzę projekty uczniowskie i studenckie, projekty z programowania, prace dyplomowe i mam stały kontakt z wykonawcami raz na 2-3 tygodnie oglądając postępy ich prac. Jest wykluczone, aby pojawił się w ich pracy obcy element, z Nieba lub z Internetu, którego nie potrafiłby wyjaśnić uczeń, który byłby dla mnie zaskoczeniem. A więc, jeśli uczeń ściąga, to pytam gdzie jest nauczyciel? nie zwalajmy całej winy na Internet. Rozwój technologii Planowanie rozwoju infrastruktury komputerowej w szkołach oraz korzystanie z nowych technologii powinno uwzględniać szybkie zmiany na rynku urządzeń mobilnych, będących coraz bardziej rozwiniętymi aparatami komórkowymi, umożliwiającymi dostęp do Internetu. Jeszcze na dobre laptopy nie trafiły do uczniowskich tornistrów, a już coraz bardziej są popularne tablety oraz e-czytniki (ipad), umożliwiające czytanie i przeglądanie e-podręczników, i w kieszeniach uczniów pojawiły się smartfony (iphone, Black- Barry). Zauważmy, że te urządzenia, ze względu na swoje rozmiary, bardziej sprzyjają konsumpcji zasobów Internetu niż ich tworzeniu. O najnowszych technologiach czyhającymi za drzwiami szkoły piszemy w ostatnim odcinku tego cyklu. 5 O wielu autorach mówi się czasem: naśladował, oparł się na, został zainspirowany. 6 Twierdzi się wręcz, że kilkunastoletni uczeń ma niewielkie doświadczenie, by pisać własnymi słowami.

7 7 W następnych artykułach tego cyklu będzie mowa o kształceniu informatycznym w szkołach, doskonaleniu nauczycieli (nowych standardach), nowych technologiach, takich jak: e-podręcznik, e-dziennik, tablice i systemy interaktywne, poszerzona rzeczywistość. Maciej M Sysło, matematyk i informatyk, profesor na Uniwersytecie Wrocławski i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku.

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. Rada opracowała: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji

Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Zrzut ekranu z wykorzystanej podczas zajęć prezentacji Ludzie mają nawyk zdobywania szeroko pojętej wiedzy, opanowują sztukę czytania, pisania. W podobnym zakresie powinni również zdobywać wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki

Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki Zmiany w podstawie programowej w klasach 4-6, czyli czym różnią się nowe Zajęcia komputerowe od obecnej Informatyki doradca metodyczny informatyki Beata Rutkowska Akty prawne dotyczące zmian: ramowe plany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 108. Wersja II Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji

PROJEKT Druk nr 108. Wersja II Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji PROJEKT Druk nr 108 Wersja II Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011.

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Sara Grimes, Deborah Fields. Kids online: A new research

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania Program zajęć komputerowych w klasach IV-VI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start autorzy programu mgr Mateusz Ledzianowski SPIS TREŚCI 1. Opis programu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w świecie TIK

Nauczyciel w świecie TIK Nauczyciel w świecie TIK Cz. 10 TIK w szkole według modelu BYOD Czym jest BYOD? to pomysł (zapożyczony ze środowiska zakładów pracy) polegający na tym, aby w szkole stworzyć warunki do uczenia się z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Dariusz Stachecki Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Dariusz Stachecki Rozwój e-infrastruktury dla szkoły przyszłości Jak budować nowoczesną (cyfrową) szkołę? Poznań, 17 kwietnia 2013 Dariusz Stachecki Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Matematyka czas na TIK-a

Matematyka czas na TIK-a SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Matematyka czas na TIK-a Autorzy: Alina Stryjak Skalmierzyce 2012 W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie. René Thom Przygotować uczniów do życia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl

Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl Kontakt: barbara.tobiasz@wp.pl Tytuł Programu: Wzrost kompetencji matematycznych - wiedza jako kluczowy czynnik sukcesu. Program bezpłatny w ramach Pilotażu. Adresat:

Bardziej szczegółowo

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora.

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Program prowadzony

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017 Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia

Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia Jak uczyć się od innych? Międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia Warszawa, 1 lipca 2015 Jak wykorzystać TIK do tworzenia kapitału społecznego? Kapitał społeczny to zdolność do kooperacji i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r.

U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. PROJEKT Druk nr 108 U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 2009 Paweł PINDERA Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Strona 1

Szkolny Klub Wolontariusza Strona 1 KODEKS 2.0 SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 1. UCZ SIĘ I UCZ INNCYH Z (TIK) Jak chcielibyście aby wyglądały lekcje z wykorzystaniem komputera, Internetu? prezentacje multimedialne; Internet; e-mail; notatki

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady

Świat #w10lat. Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady Świat #w10lat Jak świat zmienił się w ciągu ostatniej dekady YouTube #w10lat 2005 2015 Na YouTube został umieszczony pierwszy film, który trwał 19 sekund. Jeden z założycieli portalu opowiada na nim w

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII

SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII Maciej M. Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl http://mmsyslo.pl/ SZKOŁA W ŚRODOWISKU NOWYCH TECHNOLOGII Część II: Rozwój infrastruktury informatycznej w szkołach W pierwszym artykule tego cyklu, na tle dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia M.M. Sysło Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli. Maciej M.

Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia M.M. Sysło Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli. Maciej M. Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń syslo@ii.uni.wroc.pl Ewolucja szkoły

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Załacznik 4 PILOTAŻ PROGRAMOWANIA Innowacja pedagogiczna Programowanie kluczem do lepszej przyszłość Opis innowacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę E-podręczniki i Cyfrowa szkoła wyniki ankiety Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentują wyniki ankiety, której celem było zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Od e-podręczników do edukacji przyszłości

Od e-podręczników do edukacji przyszłości Od e-podręczników do edukacji przyszłości Krzysztof Kurowski krzysztof.kurowski@man.poznan.pl e-edukacja Kadra i metody nauczania Zasoby cyfrowe dla edukacji Innowacyjne narzędzia i usługi ICT Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Sławomir Szaruga Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE II etap edukacji (klasa VI) Cele kształcenia Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Edukacja na Nowo Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz studentów przyszłych nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować dzieląc

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA. dotyczącą wdrożenia propozycji zmian w kształceniu informatycznym, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji

MAPA DROGOWA. dotyczącą wdrożenia propozycji zmian w kształceniu informatycznym, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej v.3 13 stycznia 2016 MAPA DROGOWA dotyczącą wdrożenia propozycji zmian w kształceniu informatycznym, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo