KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE, zwany dalej Regulaminem, określa cele projektu, kryteria i etapy rekrutacji, zasady uczestnictwa oraz ogólne warunki wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego Uczestników/Uczestniczek projektu. 2. Projekt pt. KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE zwany dalej projektem realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza w partnerstwie z firmą Sysco Business Skills Academy Ltd. 3. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Warszawy przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zależnych od pracodawcy, poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do sytuacji na rynku pracy. 4. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: I.Wsparcie zasadnicze: a. poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (1 h/ na osobę), b. szkolenia zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi oraz kwalifikacjami Uczestnika projektu (ok. 80 h/na osobę), 1

2 II. Wsparcie towarzyszące a. poradnictwo psychologiczne (2 h/ na osobę), b. szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 h/ na osobę), c. konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu (3 h/na osobę), 7. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową oceny biznesplanów wytworzonych w ramach projektu, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci: a. dotacji na rozwój przedsiębiorczości (do zł/ na osobę), b. wsparcie pomostowe na 6 lub 12 miesięcy ( 750 zł/ 1 miesiąc/ na osobę) c. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji trwający do 12 miesięcy od momentu otrzymania dotacji (2 h/na miesiąc/na osobę) obowiązkowa forma wsparcia w przypadku korzystania z dotacji i wsparcia pomostowego. 8. Terminy szkoleń grupowych będą ustalane po przeprowadzaniu rekrutacji do projektu i wyborze odpowiedniej ścieżki szkoleniowej. 9. Terminy wsparcia indywidualnego będą ustalone z Uczestnikiem/Uczestniczką zgodnie z jego dostępnością i możliwościami. 10. Zasady udzielania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie określone zostaną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy. 11. Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie wskazanym na stronie projektu oraz w innych materiałach informacyjnych dotyczących projektu. Jedynie w tym terminie możliwe jest składanie dokumentów w siedzibie Fundacji bądź drogą pocztową. Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami) umieszczone są na stronie internetowej projektu w Zakładce Chcę założyć firmę 12. W projekcie może wziąć udział maximum 20 % Uczestników/Uczestniczek zwolnionych u tego samego pracodawcy. Ten warunek będzie poddany weryfikacji na etapie zgłoszeń do projektu. Decydującym czynnikiem oprócz kryteriów obowiązkowych będzie kolejność zgłoszeń. 13. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta, al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, Warszawa, tel. (22) Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej w biurze projektu i pod numerem telefonu (22) Niniejszy regulamin podawany jest do publicznej wiadomości na w/w stronie internetowej co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu. 15. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 16. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie m. st. Warszawy. 2

3 Definicje 2. Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Kandydat/ka do udziału w projekcie osoba przewidziana do zwolnienia, znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osoba zagrożona zwolnieniem z pracy i złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z terminem naboru. Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego Uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Status Kandydata musi być potwierdzony stosownym zapisem na wypowiedzeniu lub oświadczeniem złożonym przez pracodawcę (załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego). 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania przez Kandydata/kę deklaracji uczestnictwa w projekcie. 3. Dokumenty rekrutacyjne formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami nr 1-5, który należy złożyć w biurze projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 4. Rekrutacja do projektu dwuetapowy proces oceny, w ramach którego przedstawiciel Beneficjenta (kierownik projektu lub koordynator merytoryczny) oraz doradca zawodowy oceniają formularz rekrutacyjny pod względem formalnym i merytorycznym. 5. Beneficjent Fundacja Innowacja i Wiedza, realizator projektu KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE. 6. Zespół Rekrutacyjny osoby sporządzające listę rankingową Kandydatów/Kandydatek zakwalifikowanych do projektu. Zespół będzie się składał z kierownika projektu, koordynatora merytorycznego oraz doradcy zawodowego. 3

4 ROZDZIAŁ II Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: a. osoba przewidziana do zwolnienia, znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nie przedłużenia umowy o pracę, b. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 2) pracuje lub zamieszkuje na terenie M.St. Warszawy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 3) zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Warszawie, 4) nie posiada i nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 5) jest osobą pełnoletnią (ukończyła 18 lat), 6) nie jest zatrudniona przez Beneficjenta ani Partnera, nie pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami Beneficjenta i Partnera, bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu i upoważnionymi do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta i Partnera, 7) nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie oferującym tożsame formy wsparcia, 8) nie korzystała i nie będzie równolegle korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania lub 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 4

5 9) nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, 10) nie otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartości w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, 2. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 16 osób, 3. Kandydat/ka do projektu, którego status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie może nie zostać zakwalifikowany/a do projektu. ROZDZIAŁ III Rekrutacja Uczestników Projektu Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostaną na stronie projektu w Zakładce Chcę założyć firmę wraz z niezbędnymi regulaminami oraz wzorami dokumentów. 2. Kandydatki/Kandydaci powinny/ni udokumentować spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do projektu poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami załącznik nr 1 do Regulaminu projektu) w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 3. Wraz z formularzem rekrutacyjnym, należy złożyć poniższe załączniki: a) Załącznik nr 1 Zaświadczenie pracodawcy dotyczące statusu pracownika i sytuacji firmy (proces adaptacyjny/modernizacyjny) wraz z kopią za zgodność z oryginałem wypowiedzenia stosunku pracy w przypadku osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia. b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych c) Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy e) Załącznik nr 5 Życiorys Kandydatki/Kandydata do Projektu wzór własny 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wstrzymania rekrutacji, w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie projektu 5

6 5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób, w tym min. 16 kobiet. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej do 7 osób. Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu, w przypadku rezygnacji osób (Uczestników/Uczestniczek projektu) przed rozpoczęciem szkoleń, bądź też w początkowej ich fazie. 6. Ocena Kandydatów/Kandydatek w ramach prowadzonej rekrutacji prowadzona będzie dwuetapowo: a. Etap pierwszy weryfikacja formalna W trakcie weryfikacji formalnej sprawdzona zostanie poprawność i kompletność złożonej dokumentacji oraz spełnienie warunków kwalifikacyjnych Kandydata/ki na podstawie Karty Oceny Formalnej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu. Kandydat/ka otrzyma informacje o wyniku oceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza, z wyjątkiem sytuacji, w której konieczne będzie uzupełnienie/poprawienie dokumentów rekrutacyjnych. b. Etap drugi ocena merytoryczna dokonywana przez doradcę zawodowego. Na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz informacji uzyskanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej (min. przeprowadzenie testów z obszaru kompetencji zawodowych) doradca zawodowy w sposób bezstronny i poufny oceni każdą/ego z Kandydatek/ów. Przedmiot oceny oraz punktacja przedstawione są w Karcie Oceny Merytorycznej załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu muszą osiągnąć minimum 70% z łącznej liczby punktów w polu B i C Karty Oceny Merytorycznej. Dodatkowe punkty mogą uzyskać osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w pkt. 3.2 formularza rekrutacyjnego, o ile spełnią warunki osiągnięcia minimum 70 %. 7. Weryfikacja formalna i ocena merytoryczna odbywają się w siedzibie Beneficjenta. 8. Osoby zaangażowane w weryfikację formalną i ocenę merytoryczną zobowiązane są do zachowania całkowitej bezstronności w stosunku do ocenianych Kandydatów/Kandydatek i dokumentów rekrutacyjnych. Przed przystąpieniem do oceny zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia Deklaracji Poufności i Bezstronności. 9. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być : 1) złożone zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej, 2) złożone w terminie wskazanym przez Beneficjenta, 3) wypełnione w języku polskim, 4) wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami, 5) wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego, jeśli pole nie może być wypełnione należy wpisać nie dotyczy ), 6) czytelnie podpisane przez osoby wskazane w dokumencie. 10. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone w wersji papierowej w biurze projektu. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w materiałach informacyjnych. 6

7 11. O przyjęciu dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Kandydatki/Kandydatów drogą pocztową decyduje data ich wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. 12. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu lub nie osiągnięcia zakładanej w projekcie liczby Uczestników/Uczestniczek z określonym statusem na rynku pracy, mając na uwadze realizację celów oraz wskaźników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego naboru dla tych grup docelowych projektu, w których nie zostanie osiągnięta zakładana liczba Uczestników/Uczestniczek określona w 4 ust. 5. Informacja o dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Weryfikacja formalna Weryfikację formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych przeprowadzają pracownicy biura projektu wyznaczeni przez kierownika projektu. Każdy Kandydat/Kandydatka otrzymuje unikalny numer jako własny identyfikator, który będzie stosowany w przypadku upubliczniania list rankingowych projektu. 2. W trakcie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych oceniający sprawdza czy: 1) Formularz rekrutacyjny został złożony w wyznaczonym miejscu i we wskazanym terminie, 2) Formularz rekrutacyjny został złożony na odpowiednim formularzu, 3) Formularz rekrutacyjny został wypełniony kompletnie i czytelnie i jest podpisany przez Kandydata/Kandydatkę, 4) Kandydat/ka spełnia kryteria kwalifikacyjne do projektu wymienione w 3 ust. 1, 5) Formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane załączniki wymienione w 4 ust. 3 i opatrzone podpisem, 6) Wszystkie załączniki i dokumenty są kompletne, 3. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać poprawione/uzupełnione przez Kandydatkę/Kandydata w terminie wskazanym przez Beneficjenta, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach. Kandydat/Kandydatka zostanie poinformowany/a o brakach w dokumentacji osobiście, drogą mailową i/lub telefoniczną. Poprawienia bądź uzupełnienia dokumentów można dokonać jedynie jeden raz. Dokumenty, które nie zostaną odpowiednio poprawione/uzupełnione zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej. 4. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. 5. Dokumenty rekrutacyjne po weryfikacji formalnej zostaną uszeregowane na liście rankingowej według kolejności zgłoszeń (data i godzina wpływu poprawnej i ostatecznej wersji dokumentów do siedziby Beneficjenta). 7

8 Ocena merytoryczna Na rozmowę rekrutacyjną zostaną zaproszone pierwsze 44 osoby, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Aby spełnić założenia projektu, powstaną dwie listy rankingowe w podziale na płeć. Na etapie rekrutacji przyjęte zostaną 23 kobiety i 21 mężczyzn. O kwalifikacji do oceny decyduje kolejność zgłoszeń. 2. Spośród osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne wyłonionych zostanie w 30 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz po 7 osób na każdej z list rezerwowych. Listę rezerwową można powiększać o kolejne osoby zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej. 3. Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają wparcie szkoleniowo-doradcze w celu stworzenie biznesplanu. Biznesplany wypracowane przez Uczestników/Uczestniczki projektu będą podlegały procedurze konkursowej oceny biznesplanów zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy. 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez dwóch losowo wybranych doradców zawodowych na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz uzyskanych podczas rozmowy rekrutacyjnej, w ramach której przeprowadzony będzie test z obszaru kompetencji zawodowych. Każda ocena będzie zawierała uzasadnienie doradcy zawodowego. 5. Na podstawie Kart Ocen Merytorycznych, Zespół Rekrutacyjny sporządza listy rankingowe (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów). W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu poprawnej wersji dokumentów do siedziby Beneficjenta). 6. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w projekcie, Beneficjent może zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowego naboru. 7. W ramach zagwarantowania minimalnej liczby kobiet w projekcie, Beneficjent stworzy dwie listy rankingowe w podziale na płeć. W pierwszej kolejności zrekrutowane będą kobiety minimum 16 osób, w następnej kolejności mężczyźni 14 osób. Osoby będą zakwalifikowane do projektu w zależności od liczby przyznanych punktów z uwzględnieniem liczby gwarantowanej z podziałem na płeć. 8. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Zespół Rekrutacyjny, Beneficjent w pierwszej kolejności informuje osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie o wynikach oceny. Informacja przekazana jest drogą mailową i/lub telefonicznie. 9. Osoba, która nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo złożyć do kierownika projektu odwołanie od oceny merytorycznej. Odwołanie należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do Fundacji Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5b, Warszawa w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny (liczy się data wpływu do biura projektu). Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej. 8

9 10. Odwołanie rozpatruje kierownik projektu w terminie 3 dni roboczych od daty jego wpływu do siedziby biura projektu w Warszawie. 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia (uwzględnienia) odwołania Beneficjent przekazuje zainteresowanej osobie informację zawierającą rozstrzygnięcie wraz ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne. 12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent przekazuje zainteresowanej osobie informację zawierającą rozstrzygnięcie wraz z jego uzasadnieniem. 13. Po upływie terminów procedury odwoławczej, Beneficjent informuje niezwłocznie drogą mailową i/lub telefoniczną osoby zakwalifikowane do projektu o wynikach oceny merytorycznej. Lista rankingowa zawierająca jedynie numery złożonych formularzy oraz punktację zostaje zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz udostępniona do wglądu w biurze projektu. 14. Karty Oceny Merytorycznej dotyczące oceny konkretnego Kandydata/ki mogą zostać udostępnione jedynie temu Kandydatowi/Kandydatce w biurze projektu oraz podmiotom nadrzędnym, upoważnionym do kontroli projektu oraz Instytucji Organizującej Konkurs tj. Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. ROZDZIAŁ IV Wsparcie zasadnicze i towarzyszące Uczestnicy projektu, którzy podpiszą umowę szkoleniową i deklaracje udziału w projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu), będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zasadniczego i towarzyszącego. 2. Przez wsparcie zasadnicze określa się: a. poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (1 h/ na osobę), b. szkolenia zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi oraz kwalifikacjami Uczestnika/Uczestniczki projektu (ok. 80 h/na osobę), 3. Przez wsparcie towarzyszące określa się: a. poradnictwo psychologiczne (2 h/ na osobę), b. szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 h/ na osobę), c. konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu (3 h/na osobę), 4. W pierwszej kolejności 30 Uczestników/Uczestniczek wypracuje Indywidualne Plany Działania oraz dokona wyboru profilu szkolenia zawodowego, a następnie przejdzie szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i konsultacje indywidualne w celu przygotowania biznesplanu. 5. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą wszystkie formy wsparcia (obecność na zajęciach min. 85 % i konsultacjach 100 %), wezmą udział w procedurze konkursowej oceny biznesplanów i ubieganiu się o dodatkowe wsparcie w postaci: a. dotacji na rozwój przedsiębiorczości (do zł/ na osobę), 9

10 b. wsparcie pomostowe na 6 lub 12 miesięcy ( 750 zł/ 1 miesiąc/ na osobę) c. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji trwający do 12 miesięcy od momentu otrzymania dotacji (2 h/na miesiąc/ na osobę; łącznie max. 24h/osobę) obowiązkowa forma wsparcia w przypadku korzystania z dotacji i wsparcia pomostowego. 6. Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie z zakresu działalności gospodarczej będą zobowiązani w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia do przygotowania i złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem przed Komisją Oceny Wniosków. 7. Ocena wniosków i biznesplanów podlega ocenie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceny Wniosków. 8. Spośród wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w ocenie biznesplanów i będą mogły po założeniu firmy ubiegać się o dotację i przyznanie wsparcia pomostowego. Wśród tej liczby Uczestników/Uczestniczek gwarantowana minimalna liczba kobiet to 14 osób w tym celu powstaną dwie listy rankingowe z podziałem na płeć. 9. Szczegółowy opis procedury konkursu i przyznania dotacji wraz ze wsparciem pomostowym znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy, zamieszonym na stronie w Zakładce Chcę założyć firmę. 10. Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania wsparcia dodatkowego, o którym mowa w 7 ust.5, będą zobowiązani do kontynuacji udziału we wsparciu zasadniczym szkolenie zawodowe oraz wsparciu towarzyszącym poradnictwo psychologiczne. 11. Wsparcie udzielone Uczestnikowi/Uczestniczce po zarejestrowaniu przez niego/nią działalności gospodarczej tj. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji, dotacja oraz wsparcie pomostowe stanowi pomoc publiczną de minimis. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania odpowiednich umów wykazanych jako załączniki do Regulaminu udzielania środków finansowych na prowadzenie firmy. 12. Każdy Uczestnik projektu korzystający z pomocy de minimis w ciagu 3 dni od podpisania Umowy na odpowiedni typ wsparcia otrzyma stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wystawione przez Beneficjenta. ROZDZIAŁ V Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu. 10

11 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Kandydatów/Kandydatek i Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych POKL. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu. 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki projektu za pośrednictwem strony internetowej projektu. 6. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, dn Imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami nr Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Karta Oceny Formalnej 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Karta Oceny Merytorycznej 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami

REGULAMIN PROJEKTU (V.2)

REGULAMIN PROJEKTU (V.2) Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU (V.2) Przedsiębiorczość szansą na rynku pracy II edycja Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Projekt Własna firma ze wsparciem EFS IV współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS IV realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU z obszaru luk kompetencyjnych kadry IES (zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej) organizowanego w ramach realizowanego przez miasto stołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Definicje REGULAMIN REKRUTACJI dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. Fundacja Rozwoju 1/POKL/8.1.2/2014 Własna firma ze wsparciem EFS IV Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam, że: nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości

Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości REGULAMIN PROJEKTU Aktywność społeczno- zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości nr RPLD.09.01.01-10-B024/15 Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Nowa praca to się opłaca! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY Nr POKL.08.01.02-14-142/13 projekt realizowany jest przez Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Standardu udzielania wsparcia /Minimalny zakres regulaminu rekrutacji do projektu dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą/ REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych. Umowa nr 00869-6930-UM0640748/11 Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W II ETAPIE PROJEKTU współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim. realizowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej Priorytet V. Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI SAM KSZTAŁTUJ KARIERĘ

REGULAMIN REKRUTACJI SAM KSZTAŁTUJ KARIERĘ REGULAMIN REKRUTACJI SAM KSZTAŁTUJ KARIERĘ nr projektu POKL.06.02.00-14-003/10 nr umowy UDA-POKL.06.02.00-14-003/10-00 nazwa Beneficjenta SKK Sp. z o.o. I. UREGULOWANIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo