KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE, zwany dalej Regulaminem, określa cele projektu, kryteria i etapy rekrutacji, zasady uczestnictwa oraz ogólne warunki wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego Uczestników/Uczestniczek projektu. 2. Projekt pt. KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE zwany dalej projektem realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza w partnerstwie z firmą Sysco Business Skills Academy Ltd. 3. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności zawodowych osób zamieszkałych lub pracujących na terenie Warszawy przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zależnych od pracodawcy, poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do sytuacji na rynku pracy. 4. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: I.Wsparcie zasadnicze: a. poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (1 h/ na osobę), b. szkolenia zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi oraz kwalifikacjami Uczestnika projektu (ok. 80 h/na osobę), 1

2 II. Wsparcie towarzyszące a. poradnictwo psychologiczne (2 h/ na osobę), b. szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 h/ na osobę), c. konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu (3 h/na osobę), 7. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową oceny biznesplanów wytworzonych w ramach projektu, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci: a. dotacji na rozwój przedsiębiorczości (do zł/ na osobę), b. wsparcie pomostowe na 6 lub 12 miesięcy ( 750 zł/ 1 miesiąc/ na osobę) c. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji trwający do 12 miesięcy od momentu otrzymania dotacji (2 h/na miesiąc/na osobę) obowiązkowa forma wsparcia w przypadku korzystania z dotacji i wsparcia pomostowego. 8. Terminy szkoleń grupowych będą ustalane po przeprowadzaniu rekrutacji do projektu i wyborze odpowiedniej ścieżki szkoleniowej. 9. Terminy wsparcia indywidualnego będą ustalone z Uczestnikiem/Uczestniczką zgodnie z jego dostępnością i możliwościami. 10. Zasady udzielania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie określone zostaną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy. 11. Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzona będzie w terminie wskazanym na stronie projektu oraz w innych materiałach informacyjnych dotyczących projektu. Jedynie w tym terminie możliwe jest składanie dokumentów w siedzibie Fundacji bądź drogą pocztową. Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami) umieszczone są na stronie internetowej projektu w Zakładce Chcę założyć firmę 12. W projekcie może wziąć udział maximum 20 % Uczestników/Uczestniczek zwolnionych u tego samego pracodawcy. Ten warunek będzie poddany weryfikacji na etapie zgłoszeń do projektu. Decydującym czynnikiem oprócz kryteriów obowiązkowych będzie kolejność zgłoszeń. 13. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta, al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, Warszawa, tel. (22) Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej w biurze projektu i pod numerem telefonu (22) Niniejszy regulamin podawany jest do publicznej wiadomości na w/w stronie internetowej co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu. 15. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 16. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie m. st. Warszawy. 2

3 Definicje 2. Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Kandydat/ka do udziału w projekcie osoba przewidziana do zwolnienia, znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osoba zagrożona zwolnieniem z pracy i złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z terminem naboru. Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Osoba zagrożona zwolnieniem to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego Uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Status Kandydata musi być potwierdzony stosownym zapisem na wypowiedzeniu lub oświadczeniem złożonym przez pracodawcę (załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego). 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania przez Kandydata/kę deklaracji uczestnictwa w projekcie. 3. Dokumenty rekrutacyjne formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami nr 1-5, który należy złożyć w biurze projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 4. Rekrutacja do projektu dwuetapowy proces oceny, w ramach którego przedstawiciel Beneficjenta (kierownik projektu lub koordynator merytoryczny) oraz doradca zawodowy oceniają formularz rekrutacyjny pod względem formalnym i merytorycznym. 5. Beneficjent Fundacja Innowacja i Wiedza, realizator projektu KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE. 6. Zespół Rekrutacyjny osoby sporządzające listę rankingową Kandydatów/Kandydatek zakwalifikowanych do projektu. Zespół będzie się składał z kierownika projektu, koordynatora merytorycznego oraz doradcy zawodowego. 3

4 ROZDZIAŁ II Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: a. osoba przewidziana do zwolnienia, znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nie przedłużenia umowy o pracę, b. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, 2) pracuje lub zamieszkuje na terenie M.St. Warszawy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 3) zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Warszawie, 4) nie posiada i nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 5) jest osobą pełnoletnią (ukończyła 18 lat), 6) nie jest zatrudniona przez Beneficjenta ani Partnera, nie pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami Beneficjenta i Partnera, bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu i upoważnionymi do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta i Partnera, 7) nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie oferującym tożsame formy wsparcia, 8) nie korzystała i nie będzie równolegle korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania lub 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 4

5 9) nie posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, 10) nie otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartości w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, 2. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 16 osób, 3. Kandydat/ka do projektu, którego status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie może nie zostać zakwalifikowany/a do projektu. ROZDZIAŁ III Rekrutacja Uczestników Projektu Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostaną na stronie projektu w Zakładce Chcę założyć firmę wraz z niezbędnymi regulaminami oraz wzorami dokumentów. 2. Kandydatki/Kandydaci powinny/ni udokumentować spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do projektu poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami załącznik nr 1 do Regulaminu projektu) w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 3. Wraz z formularzem rekrutacyjnym, należy złożyć poniższe załączniki: a) Załącznik nr 1 Zaświadczenie pracodawcy dotyczące statusu pracownika i sytuacji firmy (proces adaptacyjny/modernizacyjny) wraz z kopią za zgodność z oryginałem wypowiedzenia stosunku pracy w przypadku osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia. b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych c) Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy e) Załącznik nr 5 Życiorys Kandydatki/Kandydata do Projektu wzór własny 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wstrzymania rekrutacji, w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie projektu 5

6 5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób, w tym min. 16 kobiet. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej do 7 osób. Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu, w przypadku rezygnacji osób (Uczestników/Uczestniczek projektu) przed rozpoczęciem szkoleń, bądź też w początkowej ich fazie. 6. Ocena Kandydatów/Kandydatek w ramach prowadzonej rekrutacji prowadzona będzie dwuetapowo: a. Etap pierwszy weryfikacja formalna W trakcie weryfikacji formalnej sprawdzona zostanie poprawność i kompletność złożonej dokumentacji oraz spełnienie warunków kwalifikacyjnych Kandydata/ki na podstawie Karty Oceny Formalnej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu. Kandydat/ka otrzyma informacje o wyniku oceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza, z wyjątkiem sytuacji, w której konieczne będzie uzupełnienie/poprawienie dokumentów rekrutacyjnych. b. Etap drugi ocena merytoryczna dokonywana przez doradcę zawodowego. Na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz informacji uzyskanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej (min. przeprowadzenie testów z obszaru kompetencji zawodowych) doradca zawodowy w sposób bezstronny i poufny oceni każdą/ego z Kandydatek/ów. Przedmiot oceny oraz punktacja przedstawione są w Karcie Oceny Merytorycznej załącznik nr 3 do Regulaminu projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu muszą osiągnąć minimum 70% z łącznej liczby punktów w polu B i C Karty Oceny Merytorycznej. Dodatkowe punkty mogą uzyskać osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w pkt. 3.2 formularza rekrutacyjnego, o ile spełnią warunki osiągnięcia minimum 70 %. 7. Weryfikacja formalna i ocena merytoryczna odbywają się w siedzibie Beneficjenta. 8. Osoby zaangażowane w weryfikację formalną i ocenę merytoryczną zobowiązane są do zachowania całkowitej bezstronności w stosunku do ocenianych Kandydatów/Kandydatek i dokumentów rekrutacyjnych. Przed przystąpieniem do oceny zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia Deklaracji Poufności i Bezstronności. 9. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być : 1) złożone zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej, 2) złożone w terminie wskazanym przez Beneficjenta, 3) wypełnione w języku polskim, 4) wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami, 5) wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego, jeśli pole nie może być wypełnione należy wpisać nie dotyczy ), 6) czytelnie podpisane przez osoby wskazane w dokumencie. 10. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone w wersji papierowej w biurze projektu. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w materiałach informacyjnych. 6

7 11. O przyjęciu dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Kandydatki/Kandydatów drogą pocztową decyduje data ich wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. 12. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu lub nie osiągnięcia zakładanej w projekcie liczby Uczestników/Uczestniczek z określonym statusem na rynku pracy, mając na uwadze realizację celów oraz wskaźników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego naboru dla tych grup docelowych projektu, w których nie zostanie osiągnięta zakładana liczba Uczestników/Uczestniczek określona w 4 ust. 5. Informacja o dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Weryfikacja formalna Weryfikację formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych przeprowadzają pracownicy biura projektu wyznaczeni przez kierownika projektu. Każdy Kandydat/Kandydatka otrzymuje unikalny numer jako własny identyfikator, który będzie stosowany w przypadku upubliczniania list rankingowych projektu. 2. W trakcie oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych oceniający sprawdza czy: 1) Formularz rekrutacyjny został złożony w wyznaczonym miejscu i we wskazanym terminie, 2) Formularz rekrutacyjny został złożony na odpowiednim formularzu, 3) Formularz rekrutacyjny został wypełniony kompletnie i czytelnie i jest podpisany przez Kandydata/Kandydatkę, 4) Kandydat/ka spełnia kryteria kwalifikacyjne do projektu wymienione w 3 ust. 1, 5) Formularz rekrutacyjny zawiera wszystkie wymagane załączniki wymienione w 4 ust. 3 i opatrzone podpisem, 6) Wszystkie załączniki i dokumenty są kompletne, 3. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub z innych przyczyn niespełniające wymogów formalnych mogą zostać poprawione/uzupełnione przez Kandydatkę/Kandydata w terminie wskazanym przez Beneficjenta, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach. Kandydat/Kandydatka zostanie poinformowany/a o brakach w dokumentacji osobiście, drogą mailową i/lub telefoniczną. Poprawienia bądź uzupełnienia dokumentów można dokonać jedynie jeden raz. Dokumenty, które nie zostaną odpowiednio poprawione/uzupełnione zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej. 4. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. 5. Dokumenty rekrutacyjne po weryfikacji formalnej zostaną uszeregowane na liście rankingowej według kolejności zgłoszeń (data i godzina wpływu poprawnej i ostatecznej wersji dokumentów do siedziby Beneficjenta). 7

8 Ocena merytoryczna Na rozmowę rekrutacyjną zostaną zaproszone pierwsze 44 osoby, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Aby spełnić założenia projektu, powstaną dwie listy rankingowe w podziale na płeć. Na etapie rekrutacji przyjęte zostaną 23 kobiety i 21 mężczyzn. O kwalifikacji do oceny decyduje kolejność zgłoszeń. 2. Spośród osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne wyłonionych zostanie w 30 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz po 7 osób na każdej z list rezerwowych. Listę rezerwową można powiększać o kolejne osoby zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej. 3. Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają wparcie szkoleniowo-doradcze w celu stworzenie biznesplanu. Biznesplany wypracowane przez Uczestników/Uczestniczki projektu będą podlegały procedurze konkursowej oceny biznesplanów zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy. 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez dwóch losowo wybranych doradców zawodowych na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz uzyskanych podczas rozmowy rekrutacyjnej, w ramach której przeprowadzony będzie test z obszaru kompetencji zawodowych. Każda ocena będzie zawierała uzasadnienie doradcy zawodowego. 5. Na podstawie Kart Ocen Merytorycznych, Zespół Rekrutacyjny sporządza listy rankingowe (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów). W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu poprawnej wersji dokumentów do siedziby Beneficjenta). 6. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w projekcie, Beneficjent może zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowego naboru. 7. W ramach zagwarantowania minimalnej liczby kobiet w projekcie, Beneficjent stworzy dwie listy rankingowe w podziale na płeć. W pierwszej kolejności zrekrutowane będą kobiety minimum 16 osób, w następnej kolejności mężczyźni 14 osób. Osoby będą zakwalifikowane do projektu w zależności od liczby przyznanych punktów z uwzględnieniem liczby gwarantowanej z podziałem na płeć. 8. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Zespół Rekrutacyjny, Beneficjent w pierwszej kolejności informuje osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie o wynikach oceny. Informacja przekazana jest drogą mailową i/lub telefonicznie. 9. Osoba, która nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo złożyć do kierownika projektu odwołanie od oceny merytorycznej. Odwołanie należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do Fundacji Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5b, Warszawa w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny (liczy się data wpływu do biura projektu). Odwołanie może zostać złożone jedynie w formie pisemnej. 8

9 10. Odwołanie rozpatruje kierownik projektu w terminie 3 dni roboczych od daty jego wpływu do siedziby biura projektu w Warszawie. 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia (uwzględnienia) odwołania Beneficjent przekazuje zainteresowanej osobie informację zawierającą rozstrzygnięcie wraz ze wskazaniem, z jakich powodów odwołanie jest zasadne. 12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Beneficjent przekazuje zainteresowanej osobie informację zawierającą rozstrzygnięcie wraz z jego uzasadnieniem. 13. Po upływie terminów procedury odwoławczej, Beneficjent informuje niezwłocznie drogą mailową i/lub telefoniczną osoby zakwalifikowane do projektu o wynikach oceny merytorycznej. Lista rankingowa zawierająca jedynie numery złożonych formularzy oraz punktację zostaje zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz udostępniona do wglądu w biurze projektu. 14. Karty Oceny Merytorycznej dotyczące oceny konkretnego Kandydata/ki mogą zostać udostępnione jedynie temu Kandydatowi/Kandydatce w biurze projektu oraz podmiotom nadrzędnym, upoważnionym do kontroli projektu oraz Instytucji Organizującej Konkurs tj. Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. ROZDZIAŁ IV Wsparcie zasadnicze i towarzyszące Uczestnicy projektu, którzy podpiszą umowę szkoleniową i deklaracje udziału w projekcie (Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu), będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zasadniczego i towarzyszącego. 2. Przez wsparcie zasadnicze określa się: a. poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (1 h/ na osobę), b. szkolenia zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoleniowymi oraz kwalifikacjami Uczestnika/Uczestniczki projektu (ok. 80 h/na osobę), 3. Przez wsparcie towarzyszące określa się: a. poradnictwo psychologiczne (2 h/ na osobę), b. szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 h/ na osobę), c. konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu (3 h/na osobę), 4. W pierwszej kolejności 30 Uczestników/Uczestniczek wypracuje Indywidualne Plany Działania oraz dokona wyboru profilu szkolenia zawodowego, a następnie przejdzie szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i konsultacje indywidualne w celu przygotowania biznesplanu. 5. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą wszystkie formy wsparcia (obecność na zajęciach min. 85 % i konsultacjach 100 %), wezmą udział w procedurze konkursowej oceny biznesplanów i ubieganiu się o dodatkowe wsparcie w postaci: a. dotacji na rozwój przedsiębiorczości (do zł/ na osobę), 9

10 b. wsparcie pomostowe na 6 lub 12 miesięcy ( 750 zł/ 1 miesiąc/ na osobę) c. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji trwający do 12 miesięcy od momentu otrzymania dotacji (2 h/na miesiąc/ na osobę; łącznie max. 24h/osobę) obowiązkowa forma wsparcia w przypadku korzystania z dotacji i wsparcia pomostowego. 6. Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie z zakresu działalności gospodarczej będą zobowiązani w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia do przygotowania i złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem przed Komisją Oceny Wniosków. 7. Ocena wniosków i biznesplanów podlega ocenie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceny Wniosków. 8. Spośród wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w ocenie biznesplanów i będą mogły po założeniu firmy ubiegać się o dotację i przyznanie wsparcia pomostowego. Wśród tej liczby Uczestników/Uczestniczek gwarantowana minimalna liczba kobiet to 14 osób w tym celu powstaną dwie listy rankingowe z podziałem na płeć. 9. Szczegółowy opis procedury konkursu i przyznania dotacji wraz ze wsparciem pomostowym znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na prowadzenie firmy, zamieszonym na stronie w Zakładce Chcę założyć firmę. 10. Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania wsparcia dodatkowego, o którym mowa w 7 ust.5, będą zobowiązani do kontynuacji udziału we wsparciu zasadniczym szkolenie zawodowe oraz wsparciu towarzyszącym poradnictwo psychologiczne. 11. Wsparcie udzielone Uczestnikowi/Uczestniczce po zarejestrowaniu przez niego/nią działalności gospodarczej tj. mentoring w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji, dotacja oraz wsparcie pomostowe stanowi pomoc publiczną de minimis. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania odpowiednich umów wykazanych jako załączniki do Regulaminu udzielania środków finansowych na prowadzenie firmy. 12. Każdy Uczestnik projektu korzystający z pomocy de minimis w ciagu 3 dni od podpisania Umowy na odpowiedni typ wsparcia otrzyma stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis wystawione przez Beneficjenta. ROZDZIAŁ V Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu. 10

11 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca dla Kandydatów/Kandydatek i Uczestników/Uczestniczek projektu należy do Beneficjenta. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych POKL. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu. 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki projektu za pośrednictwem strony internetowej projektu. 6. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, dn Imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami nr Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Karta Oceny Formalnej 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Karta Oceny Merytorycznej 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu Umowa szkoleniowa wraz z załącznikami

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo