Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów"

Transkrypt

1 Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów

2 KOMUNIKACJA FIRM I KONSUMENTÓW W EPOCE CYFROWEJ NOWE TECHNOLOGIE A WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH MEDIÓW Natalia Hatalska Aleksandra Polak Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

3 Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu badawczego pt. Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie Projekt realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL /10-00 o dofinansowanie Projektu Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a firmą MGG Conferences Sp. z o.o. Koordynator projektu: Danuta Bluj, MGG Conferences Sp. z o.o. Kierownik merytoryczny zespołu badawczego: Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski ICM Tytuł publikacji: Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów Autorzy: Natalia Hatalska, hatalska.com Aleksandra Polak Redakcja naukowa: Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski ICM Redakcja językowa: Elżbieta Michalak Projekt graficzny, szablon wydawniczy: Marta Gierych Skład i przygotowanie do druku: detep Maria Jakubowska, Copyright by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ISBN: Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydawca: MGG Conferences Sp z o.o., ul. Rakowiecka 43a m. 6, Warszawa

4 SŁOWO WSTĘPNE Polska w ostatnich dwóch dekadach doświadczyła głębokich zmian społeczno-gospodarczych. O ich dynamice i kierunku zadecydowało kilka czynników. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku kluczową rolę odegrały transformacja ustrojowa i rozwój gospodarki rynkowej. W ostatnim czasie istotne znaczenie zyskał proces integracji europejskiej dołączenie Polski do wspólnego rynku oraz napływ funduszy europejskich. Niebagatelny wpływ na sytuację gospodarczą kraju ma także otwarcie europejskiego rynku pracy dla Polaków, które wywołało silną falę emigracji zarobkowej. Coraz istotniejszym czynnikiem zmian staje się postępujący rozwój i upowszechnienie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Odmiennie niż w przypadku akcesji do Unii Europejskiej zmian tych nie wywołuje żadne pojedyncze wydarzenie. Są one związane z wprowadzaniem w życie zaawansowanych rozwiązań technicznych i mają bardzo subtelny charakter. Warto podać kilka przykładów zmian, jakie pociągają za sobą te rozwiązania. I tak nowe technologie przeprofilowują zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Cenione jeszcze do niedawna umiejętności tracą na wartości, a w ich miejsce pojawiają się inne, znacznie bardziej pożądane i cenne. Łatwiejszy przepływ informacji, a także obniżenie kosztów komunikacji i transportu na większe odległości przyczyniają się do zwiększenia zasięgu konkurencyjności firmy lokalne coraz częściej rywalizują z firmami z innych krajów, i to zarówno na rynkach regionalnych, jak i wychodząc na rynek globalny. Nowe technologie przyczyniają się do zmian w zakresie organizacji pracy. Wymuszają także tworzenie nowych modeli biznesowych. Zwiększająca się liczba produktów w postaci cyfrowej (m.in. treści, oprogramowanie), w połączeniu z łatwością ich kopiowania, sprawia, że coraz trudniej jest sprzedawać te dobra w formie konfekcjonowanej na nośnikach fizycznych. Tę formę obrotu wypierają modele oparte na sprzedaży usług (np. SaaS oprogramowanie jako usługa). Jako usługa oferowane zaczyna być nie tylko oprogramowanie, widoczne jest to również w przypadku sprzętu (np. leasing). Technologie informacyjno-komunikacyjne doprowadziły do epokowych przemian w komunikowaniu się, dając możliwość upowszechniania informacji bez pośrednictwa tradycyjnych mediów, a także wymiany informacji i komunikacji dwukierunkowej. Dzięki Internetowi firmy mogą tworzyć własne kanały komunikacji, skierowane bezpośrednio do obecnych i przyszłych klientów. Ten potencjał porozumiewania się każdego z każdym prowadzi też do innego zjawiska, a mianowicie malejącej roli pośredników. Doskonale ilustruje to rynek książki, gdzie sprzedaż elektroniczna szybko zyskuje kosztem tradycyjnych księgarni. Rośnie też liczba tytułów publikowanych w modelu self- -publishing, bez udziału klasycznych wydawców. Podobnie tracą znaczenie pośrednicy instytucjonalni na przykład pośrednictwo pracy w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu Internetu, ograniczając tym samym rolę urzędów pracy. Zasygnalizowane przykłady zmian to tylko niewielki fragment złożonego i zmieniającego się dynamicznie kontekstu funkcjonowania firm, instytucji i organizacji oraz sposobu, w jaki mogą one 3

5 działać. Zmieniający się świat wymaga od działających w nim podmiotów wysokich zdolności adaptacyjnych. Jednym z najważniejszych narzędzi umożliwiających skuteczną adaptację jest niewątpliwie zrozumienie istoty zachodzących procesów. Do tej pory brakowało usystematyzowanej wiedzy o roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w przemianach społeczno-gospodarczych w Polsce. Lukę tę wypełnia seria opracowań powstałych w wyniku projektu Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie, zrealizowanego w ramach poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było usystematyzowanie wiedzy i wielu rozproszonych badań na temat wpływu rozwoju i upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmiany społeczno-gospodarcze. Tak powstała seria kilkunastu raportów tematycznych. Raporty zawierają zarówno analizy o charakterze diagnostycznym, jak i elementy prognostyczne, wskazujące już teraz na widoczne zjawiska i procesy, które w niedalekiej przyszłości mogą wydatnie zyskać na popularności i znaczeniu. Opracowania zawierają też rekomendacje dla różnego rodzaju podmiotów firm, urzędów i organizacji. Projekt realizowany jest w województwie mazowieckim i koncentruje się na tym regionie. Niemniej jednak autorzy często analizują dane dotyczące całej Polski, a także innych krajów. Jest to uzasadnione, ponieważ analizowane trendy mają bardziej ogólny, ponadregionalny charakter. Niniejsze opracowanie poświęcone jest ogromnym przeobrażeniom, jakim podlega działalność z zakresu marketingu i PR w wyniku rozwoju i upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Internet i technologie mobilne zmieniają przestrzeń medialną, a wraz z nią także sposób komunikacji pomiędzy firmami i konsumentami. Każda firma staje się po części twórcą mediów, samodzielnie zabiegając o uwagę potencjalnych odbiorców. Jak pokazują Autorki, rodzi to wiele nowych wyzwań dla działalności firm. Nie bez znaczenia jest też to, że zmienia się rola konsumenta. Nie ogranicza się ona już tylko do bycia biernym odbiorcą komunikatów przygotowywanych przez firmy bądź dystrybuowanych przez media. To internauci, szczególnie użytkownicy mediów społecznościowych, mają wpływ na ich upowszechnienie, interpretację i ocenę. Często też sami generują treści i wydarzenia dotyczące firm i marek, nierzadko o bardzo dużym zasięgu. Ta sytuacja wymaga to od firm umiejętności słuchania konsumentów, szybkiego reagowania na ich zachowania i wchodzenia z nimi w dialog. Opracowanie Natalii Hatalskiej i Aleksandry Polak doskonale uświadamia i wyjaśnia zachodzące zmiany w obszarze komunikacji firm i konsumentów w epoce technologii cyfrowych i rosnącej mobilności. Autorki analizują nie tylko znaczenie narzędzi, które są obecne już od dłuższego czasu (Internet, serwisy społecznościowe), ale również nowych, jak Internet mobilny, geolokalizacja, social TV, ekrany dotykowe czy rozszerzona rzeczywistość. Dominik Batorski kierownik merytoryczny projektu 4

6 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 6 2. Nowy konsument Generacja C i Generacja L Uzależnieni od Internetu i nowych technologii Konsumenci wobec firm samoorganizacja Konsumenckie Peer-2-Peer Funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości a proces zakupowy Angażowanie użytkowników w serwisach społecznościowych Crowdsourcing Nowa przestrzeń mediowa Paid, owned & earned media Znaczenie Internetu Mobilność najważniejsza rewolucja technologiczna Rosnąca popularność urządzeń mobilnych Mobilny Internet a sposób korzystania z sieci nadmiar aplikacji Mobilne kampanie reklamowe Social TV i aktywność na drugim ekranie Interaktywna komunikacja out-of-home Geolokalizacja Rozszerzona rzeczywistość Ekrany dotykowe i Human Computer Interaction Podsumowanie 44 Bibliografia 45 O Autorach 47 O projekcie 48

7 ➊ WPROWADZENIE Naturalne jest, że rzeczywistość mediowo-reklamowa nieustannie ewoluuje. Do początków XXI wieku zmiany dokonywały się jednak głównie po stronie mediów. Reklamodawcy mieli do dyspozycji coraz więcej różnorodnych kanałów komunikacji, które pozwalały im dotrzeć do konsumenta. Gwałtowny wzrost liczby mediów tradycyjnych (dla porównania liczba polskojęzycznych kanałów telewizyjnych w ciągu zaledwie 10 lat od 2000 do 2010 roku zwiększyła się ponad czterokrotnie (zob. wykres 1) oraz stale postępujący przyrost tzw. nowych mediów spowodował daleko posuniętą fragmentaryzację rynku, konieczność radzenia sobie z nadmiarem informacji oraz niechęć i spadek zaufania konsumentów do komunikatów reklamowych. Wykres 1. Liczba polskojęzycznych kanałów telewizyjnych naziemne kablowo-satelitarne Źródło: TNS OBOP. Graniczny okazał się jednak koniec lat 90., rok 2000 i przełom wieków. Rosnąca popularność Internetu, a także rozwój telefonii komórkowej, telewizji satelitarnej i kablowej, wreszcie szybki przyrost i jeszcze szybsza adaptacja rozwiązań technologicznych 1 spowodowały, że zmiany, które obserwujemy od tego czasu do dziś, dotknęły wszystkich uczestników procesu mediowo-reklamowego oprócz mediów także reklamodawców, a przede wszystkim samych konsumentów. 1 Według danych Bernstein Research Report mln ipadów sprzedano w ciągu zaledwie 80 dni od ich wejścia na rynek. Dzięki temu tablety zyskały miano najszybciej przyswajanej przez konsumentów technologii. Dla porównania: komputery osobiste potrzebowały ponad 15 lat, żeby być wykorzystywane przez 50 mln użytkowników, a radio, żeby osiągnąć ten sam wynik blisko 40 lat (wg danych US Commerce Dept 2011).

8 Niniejsze opracowanie jest próbą opisania najważniejszych tendencji na rynku w obszarze nowych mediów i nowych technologii, zwłaszcza w kontekście perspektyw marketingowych, jakie się z tego wyłaniają. Stąd też taka, a nie inna struktura opracowania; podzielono je na trzy działy: nowy konsument, nowa rzeczywistość mediowa oraz mobilność jako najistotniejszy obecnie trend rynkowy. Nie wyczerpują one jednak całości zagadnień, odpowiadają raczej na najważniejsze pytania, m.in., które z dostępnych technologii są szczególnie użyteczne, a przez to zyskują na popularności? Jak wykorzystywać je w działaniach reklamowych? Jak wreszcie połączyć je z aktywnością użytkownika w serwisach społecznościowych i tradycyjnych mediach? ➋ NOWY KONSUMENT 2.1. Generacja C i Generacja L Wraz z nadejściem epoki rzeczywistości cyfrowej pojawiły się dwie współistniejące grupy konsumentów definiowane behawioralnie, a nie demograficznie. To rozróżnienie jest niezwykle ważne, dziś trudno bowiem osadzać generacje liniowo w czasie, na podstawie dat urodzenia 2. Wciąż spłyca się przepaść pokoleniowa 3, a sposoby komunikacji, korzystania z mediów, spędzania wolnego czasu czy wreszcie rozpoznawanie marek są dla różnych grup wiekowych właściwie tożsame. Wystarczy spojrzeć na współczesnego 13- i 33-latka jeden i drugi korzysta z Internetu, telefonu komórkowego, a w wolnym czasie gra w gry komputerowe. Rozgraniczenie pokoleń liniowych i behawioralnych jest kluczowe z perspektywy marketera i reklamodawcy, tzw. myślenie pokoleniami liniowymi skutkuje stereotypowym podejściem do komunikacji marketingowej i niedopasowaniem komunikatu do odbiorcy (np. wizerunek grupy wiekowej 50+ w reklamie jest niekompatybilny z faktycznym stanem rzeczy). Pierwszą generacją zdefiniowaną wyłącznie behawioralnie była Generacja C. Jest to grupa, którą charakteryzuje chęć posiadania wpływu i kontroli (ang. control) oraz większa niż przeciętna kreatywność (ang. creativity), komunikacja (ang. communication) i liczba kontaktów z innymi osobami (ang. connection). Konsumenci będący częścią generacji C to współcześni artyści: tworzą, komentują, wymieniają poglądy, mają także silną potrzebę zaistnienia publicznie (ang. celebrity). Uważa się, że to właśnie generacja C jest odpowiedzialna za sukces serwisów społecznościowych, m.in. takich jak YouTube (tworzenie treści) czy Facebook (tworzenie grup społecznych online). Trzeba jednak podkreślić, że Generacja C w skrócie ta, która generuje treści (ang. content) jest grupą relatywnie niewielką. Statystyka pokazuje, że 86,2% polskich internautów ogląda filmy na YouTube, 15,3% wrzuca filmy na platformy wideo, a tylko 11,4% tworzy własne filmy, żeby podzielić się nimi online (zob. wykres 2). Z podobną sytuacją mamy do czynienia w blogosferze 50% polskich internautów deklaruje, że czyta blogi, a tylko 11,4% twierdzi, że założyło swojego bloga 4 (jeszcze mniej osób prowadzi go na bieżąco). 2 Na Zachodzie funkcjonuje określenie agelessness w wolnym tłumaczeniu oznacza to konsumentów pozbawionych wieku. 3 75% nastolatków twierdzi, że dobrze dogaduje się z własnymi rodzicami. Źródło: Family Leisure Trends, Mintel, March Raport Wave5: Socjalizacja marek, Universal McCann, sierpień

9 Zdecydowanie większą grupą jest tzw. Generacja L (nazywana także Generacją Leni). To grupa, która zamiast tworzyć własny kontent, redystrybuuje treści, które znalazła gdzie indziej (ang. link). Grupę tę charakteryzują także takie cechy jak: przesunięcie preferencji w kierunku krótkich newsów (ang. leads), klikanie w lubię to zarówno online, jak i offline (ang. like) 5, korzystanie z serwisów geolokalizacyjnych (ang. local) i wreszcie transmisja własnego życia 24 godziny na dobę, głównie za pomocą serwisów społecznościowych typu Facebook lub Twitter (ang. life-stream). Wykres 2. Zdecydowana większość polskich internautów ogląda treści stworzone przez innych. Średnio tylko co dziesiąty polski internauta tworzy własne filmy wideo % 15.30% 11.40% oglądam filmy na YouTube wrzucam filmy na platformy wideo tworzę własne filmy i dzielę się nimi online Źródło: Raport Wave 5 : Socjalizacja marek, Universal McCann, sierpień Świadomość liczebności obu generacji ma bezpośrednie przełożenie na podejmowanie działań marketingowych w serwisach społecznościowych. Otóż zamiast zachęcać wąską grupę użytkowników do tworzenia treści (np. udziału w popularnych konkursach typu wyślij swoje zdjęcie, wymyśl hasło, nagraj film, opowiedz historię), marki powinny same udostępniać wartościowy kontent, który duża grupa użytkowników będzie mogła dystrybuować dalej. 5 Generację L definiuje także szersze pojęcie tzw. slaktywizmu (ang. slacker leń + activism) zamiast podejmować konkretne działania na rzecz jakiejś istotnej kwestii społecznej (np. ograniczenia emisji CO2, niejedzenia zagrożonych gatunków ryb) Generacja L ogranicza się do kliknięcia w lubię to lub innych podobno bezcelowych działań (np. zmiana zdjęcia profilowego na Facebooku, noszenie gumowych bransoletek, koszulek z określonym hasłem). 8

10 Polscy marketerzy coraz częściej odwołują się do potrzeb Generacji L. Na zdjęciu akcja marki odzieżowej New Look polubienie fanpage a równa się uzyskaniu 10% rabatu na zakupy. Co ciekawe, widać tu przeniesie aktywności online do świata offline. Umożliwiają to m.in. coraz popularniejsze kody QR Uzależnieni od Internetu i nowych technologii Mimo zasadniczych różnic obie generacje mają jednak pewne cechy wspólne. Po pierwsze, bardzo mocno aktywne są w Internecie, po drugie, obie jednakowo uzależnione są od nowych technologii telefonów komórkowych, komputerów, tabletów, czytników elektronicznych. Według raportu 10 Trends for 2011, opublikowanego przez agencję JWT, trend eat, pray, tech ( jedz, módl się i korzystaj z technologii ) jest obecnie jednym z najbardziej wyraźnych trendów konsumenckich. Zaawansowane technologicznie urządzenia i usługi stały się tak samo niezbędną częścią naszego życia, jak jedzenie czy ubranie. Technologia spełnia wiele potrzeb konsumenta począwszy od budowania statusu społecznego, na oszczędności czasu skończywszy. Wbrew stereotypom z nowych technologii w podobnym stopniu korzystają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przy czym w krajach zachodnich to właśnie kobiety więcej pieniędzy inwestują w nowe technologie niż mężczyźni 6. W Polsce od kilku lat obserwujemy szybki przyrost osób korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i stałe kurczenie się grupy osób, które takich technologii nie używają. Według Diagnozy społecznej 2011 obecnie w Polsce jest już 55% osób, które korzystają zarówno z komputerów i Internetu, jak i telefonii komórkowej (wzrost prawie o 30 pkt. proc. w stosunku do 2005 roku), natomiast takich, które nie korzystają z żadnej z tych technologii nieco ponad 13%. 6 Park Associates, January

11 Społeczeństwo polskie można zresztą podzielić na dwie grupy cyfrowych imigrantów (osoby, które dorastały w czasach analogowych i w związku z tym adaptacja niektórych technologii może być dla nich nieco trudniejsza) oraz cyfrowych tubylców (osoby, które znają wyłącznie cyfrową rzeczywistość, pokolenie dzisiejszych kilku- i kilkunastolatków) 7. Wśród obu grup widać jednak rosnące uniezależnianie się od komputera stacjonarnego (tzw. cloud-computing) i przechowywanie coraz większej liczby danych bezpośrednio w sieci: korespondencji, dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki, książek itp. Towarzyszy temu tzw. wieloplatformowość, czyli korzystanie z Internetu za pomocą wielu urządzeń, w zależności od potrzeby, czasu i miejsca przebywania (zob. wykres 3). Producenci reagują na ten trend, uruchamiając chociażby takie usługi jak icloud (Apple), która cieszy się ogromną popularnością zaledwie po czterech miesiącach obecności na rynku produkt ma już 100 mln użytkowników 8. Co istotne, w rozwiązaniach typu icloud chodzi nie tylko o przechowywanie treści w chmurze, ale automatyczną synchronizację treści na wszystkich urządzeniach (telefon, tablet, laptop), którymi dysponuje konsument. Wieloplatformowość przekłada się także bezpośrednio na działania podejmowane przez marketerów. Ze względu na dużą liczbę ekranów (TV, PC, telefon, tablet) posiadanych przez konsumenta kontent dostarczany przez marketera powinien być dopasowany w zależności od ekranu. Oznacza to odejście od dotychczasowego (stereotypowego) myślenia: przygotowuję reklamę TV i wrzucam ją online. Wyzwanie, jakie stoi dziś przed marketerami, to dostarczenie konsumentowi najlepszych doświadczeń na każdej z platform. Wykres 3. Które z poniższych jest Twoim ulubionym narzędziem dostępu do Internetu? 77% obecnie za rok 42% 12% 11% 7% 18% 19% 7% 2% 1% 1% 3% PC / laptop (prywatny) PC / laptop (służbowy) telefon komórkowy tablet telewizor e-reader Źródło: Global Web Index, sierpień Istnieje jeszcze trzecia grupa tzw. cyfrowych analfabetów, czyli osób niekorzystających z Internetu w ogóle. To obecnie ok. 40% polskiego społeczeństwa, przy czym ogromna nadreprezentatywność jest w grupie wiekowej Cyt. za: Komputer Świat, wersja online, 15 lutego

12 2.3. Konsumenci wobec firm samoorganizacja Warto także wspomnieć, że wraz z przesunięciem się aktywności konsumenckiej do Internetu rośnie wpływ opinii generowanych przez samych użytkowników, a dyskusja o produktach i markach odbywa się poza realnym wpływem i kontrolą firmy. Konsumenci, będąc w posiadaniu takich narzędzi jak porównywarki cenowe, blogi, serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne i inne, w sposób znacznie bardziej samodzielny potrafią dokonywać wyboru towaru. Co więcej, dzięki nowym platformom komunikacji kupujący potrafią zorganizować się we wspólnej sprawie i wystąpić przeciw krzywdzącym dla nich decyzjom firm. Z tym ostatnim wiąże się także oczekiwanie konsumentów, żeby korporacja potrafiła się przyznać do błędu. Zgodnie z badaniem Harris Interactive większość osób, które miały negatywne doświadczenia z marką i postanowiły się podzielić nimi w mediach społecznościowych, oczekiwały wyłącznie reakcji ze strony firmy. Aż 85% osób, na których zarzuty firma odpowiedziała, było w stanie wybaczyć potknięcie i zrewidować swoją opinię na temat marki 9. Wiele firm bagatelizuje jednak reakcje konsumentów, nie doceniając siły, jaką dają im nowe media. Tymczasem postawą charakteryzującą nową grupę konsumentów jest także obrona własnych interesów i mobilizowanie się w opozycji do niekorzystnych dla nich decyzji. Dotychczas jednostkowy konsument niewiele mógł zdziałać, by wyrazić swój sprzeciw. Mając po drugiej stronie korporację z działem prawnym i licznymi wymogami formalnymi, często był zniechęcony do działania. W dobie społeczności internetowych ten sam konsument może w ciągu kilku godzin wywołać sytuację kryzysową oraz podważyć wizerunek i wiarygodność firmy na długi czas. Media są pełne różnorodnych przykładów na to, jak wielką siłę mają ruchy społeczne w dobie Internetu. Jak podsumowuje Katarzyna Przewuska, dyrektor zarządzająca agencji PR Euro RSCG Sensors: Konsument czy nielojalny pracownik, a także każdy inny internauta może w jednej sekundzie zainteresować zgromadzoną wokół siebie społeczność. Dzisiaj trzeba rozmawiać z anonimowymi osobami, traktując je w ten sam sposób jak liderów opinii 10. W Polsce początki takich sprzeciwów odnotowano jeszcze przed wzrostem popularności serwisów społecznościowych na obecną skalę. Ponad dwa lata temu dużą dojrzałością konsumencką wykazali się klienci korzystający z oferty kredytowej BRE Banku. Powodem ich oburzenia było zawyżanie wysokości oprocentowania kredytów przez banki z grupy BRE, poprzez wykorzystywanie nieprecyzyjnego zapisu w umowach kredytowych. Konsumenci postanowili dochodzić swoich praw, tworząc strony i fora internetowe oraz realizując outdoorową kampanię informacyjną. Akcja Nabici w mbank to spektakularny spór, wywołany przez grupę dwóch tysięcy klientów, który wymusił oficjalną reakcję banku i konieczność wynegocjowania wspólnego rozwiązania. Choć akcja rozpoczęła się w 2009 roku, blisko 900 klientów nie przyjęło oferty banku i wciąż walczy o swoje interesy z grupą BRE za pomocą instytucji pozwu zbiorowego. Reakcja banku prawdopodobnie byłaby znacznie szybsza i być może bardziej atrakcyjna z punktu widzenia klientów, gdyby odbywała się przy obecnej aktywności i liczbie użytkowni- 9 Harris Interactive and Right now, Customer Experience Impact, 2010, RightNow/2010-customer-experience-impact# 10 Dziennik Gazeta Prawna, Omijanie mediów społecznościowych to dla firmy marketingowe samobójstwo, 30/07/2010, forsal.pl/artykuly/439885,omijanie_mediow_spolecznosciowych_to_dla_firmy_marketingowe_samobojstwo.html 11

13 ków mediów społecznościowych. Ostatnie doświadczenie Bank of America pokazuje bowiem, że burzę wśród opinii publicznej może wywołać nawet jeden niezadowolony konsument. Petycja Molly Katchpole pojawiła się kilka miesięcy temu na stronie Change.org jako sprzeciw wobec wprowadzenia przez największy amerykański bank opłaty w wysokości 5 USD za kartę debetową. Inicjatywa Molly, wsparta podpisami ponad 300 tys. osób, wywołała burzę na facebookowym fanpage u Bank of America, gdzie pojawiły się wypowiedzi tysięcy niezadowolonych klientów. Akcja rozprzestrzeniła się wirusowo za pośrednictwem Internetu. Tradycyjne media zainteresowały się tematem dopiero po licznych protestach klientów, w wyniku których bank zrezygnował z wprowadzenia opłat. Zanim to się stało, użytkownicy zorganizowali akcję Bank Transfer Day, czyli dzień zmiany konta. Żeby przeciwstawić się działaniom Bank of America, profil akcji polubiło niemal 60 tys. użytkowników, a w sondażu Harris Interactive chęć zmiany banku zadeklarowało 9% klientów. Ruch skierował się również przeciw innym dużym instytucjom finansowym. W Polsce największym protestem ostatnich miesięcy były wystąpienia wobec ACTA. Przerodziły się one w ruch obywatelski setki tysięcy fanów określiło się jako przeciwnicy porozumienia na Facebooku, powstała inicjatywa Wolność dla Internetu, która w imieniu około 100 tys. osób wystosowała oficjalny apel do premiera, a strona polskiej Wikipedii z artykułem dotyczącym porozumienia zanotowała ponad 180 tys. odwiedzin w ciągu jednego dnia. Do protestu przyłączyły się serwisy i strony internetowe, które w proteście 23 stycznia zaciemniły strony swoich serwisów, publikując na stronach głównych tekst: Nie dla ACTA! Nie dla cenzury Internetu!. Sprzeciw wobec ACTA nie zakończył się w sieci, jego wyrażanie przybrało realny wymiar w licznych manifestacjach w największych miastach Polski. W wyniku tych protestów rząd wycofał się z porozumienia. Inicjatywa internautów nie była wyrazem zbiorowej histerii, jak określały protest niektóre media. Internauci byli świadomi, przeciwko czemu protestują do połowy lutego ponad 2,2 mln internautów obejrzało na YouTube film NO ACTA! Jak działa ACTA, wyjaśniający schemat działania międzynarodowego porozumienia. 12

14 Choć nie wszystkie akcje konsumentów kończą się tak spektakularnie, internauci mają świadomość swojej siły i wpływu na wizerunek marki. W słusznej sprawie chętnie wykorzystują potencjał społeczności i oczekują reakcji ze strony firm. W Polsce lobby konsumenckie najsilniejsze jest na serwisach typu user-generated-content (UGC), gdzie to użytkownicy decydują, co znajdzie się na stronie głównej serwisu. Dzięki takim serwisom jak Wykop.pl do milionów użytkowników Internetu trafiają informacje, które normalnie nie przedostałyby się do głównego nurtu tematów w sieci. Wśród nich wiele jest wiadomości o charakterze konsumenckim. Za pomocą Wykop efektu, którego pojęcie weszło już do internetowego słownika, użytkownicy serwisu zwracają się z apelem o interwencję w swojej sprawie. Sprzeciwiając się odgórnym decyzjom, jakie podejmują wobec nich korporacje, użytkownicy z dużą skutecznością protestują przeciwko złej obsłudze klienta, wadliwym produktom i wszelkim innym działaniom firm, które dotykają ich jako konsumentów. Reakcja dużej grupy internautów ma motywować organizacje do zmiany stanowiska lub zwrócić uwagę na problem, który jest przez nie ignorowany. Co jakiś czas na serwisie pojawia się także Wykop AMA Ask Me Anything w którym przedstawiciele firm i zawodów odpowiadają na pytania użytkowników. Jedną z burz wywołał na początku grudnia 2011 były pracownik Allegro, który ujawnił kilka rewelacji dotyczących kwestii prywatności użytkowników, a także zarobków i charakteru pracy w firmie. Mimo że jego tożsamość nie została potwierdzona, Allegro pod ciężarem tysięcy komentarzy na serwisach, w prasie i mediach społecznościowych wkrótce zaproponowało konfrontację z użytkownikami na tych samych warunkach. Sytuację opisaną przez Przemysława Pająka na SpidersWeb.pl 11 przeczytało ponad 20 tys. użytkowników, a ponad 5,5 tys. podzieliło się nią na Facebooku. Allegro, które w tym samym czasie wprowadzało zmiany w opłatach i regulaminie, ze względu na ratowanie wizerunku częściowo podporządkowało się oczekiwaniom użytkowników. W mediach społecznościowych inicjowane są także działania o wymiarze lokalnym. Choć ich głównym celem, jest zmobilizowanie społeczności we wspólnej inicjatywie poza światem wirtualnym, znalezienie chętnych do działania znacznie ułatwia sieć. 11 Allegro odpowiada na Wykopie, 14 grudnia 2011, 13

15 19 grudnia bar mleczny Prasowy powraca na takie wydarzenie mogli się natknąć pod koniec 2011 roku użytkownicy Facebooka. W poniedziałek, 19 grudnia, w warszawskim lokalu, zamkniętym z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania, grupa młodych ludzi przygotowywała dania znane z barów mlecznych. Na posiłki zapraszali przechodniów, a każdy płacił według uznania. Wraz z przyjazdem policji okazało się, że akcja przeprowadzana była nielegalnie. To akcja społecznego nieposłuszeństwa. Chcemy pokazać, że lokale w centrum Warszawy powinny pełnić funkcję społeczną i być otwarte dla wszystkich mieszkańców mówił Jacek Fenderson, jeden z uczestników protestu 12. Organizatorzy akcji chcieli zwrócić uwagę na ważny problem: jak rosnące czynsze i koszty życia w Śródmieściu oraz wynajem kamienic pod siedziby luksusowych sklepów i usług prowadzą do uczynienia z dzielnicy miejsca ekskluzywnego. Niekoniecznie jednak spotykają się z potrzebami lokalnych mieszkańców. Dzięki zorganizowaniu się na portalu społecznościowym i jednodniowej akcji kontrowersyjny temat trafił na łamy Gazety Wyborczej, docierając w ten sposób do znacznej części warszawiaków. Mimo lokalnego zasięgu akcja zdobyła duże społeczne poparcie. W ciągu dwóch dni uczestnictwo w akcji na Facebooku zadeklarowało ponad 300 użytkowników, a kolejnych 300 udostępniło artykuł Gazety Wyborczej, podsumowujący wydarzenie Konsumenckie Peer-2-Peer Mówiąc o współczesnym konsumencie, warto także zwrócić uwagę na inny trend, zyskujący na popularności dzięki samoorganizowaniu się konsumentów ideę collaborative consumption (wspólnotowej konsumpcji). U jej podstaw leży wzajemność usług, a ogromną rolę odgrywają nowe technologie i społeczności, a także zaufanie do innych ludzi. Wspólnotowa konsumpcja wiąże się z dzieleniem się, pożyczaniem, wypożyczaniem, wymianą, wynajmem między konsumentami na skalę dotychczas nieznaną. Z jednej strony stanowi opozycję wobec kultu posiadania i hiperkonsumpcji, z drugiej obejmuje również produkty luksusowe, mające podkreślić status ludzi na dorobku, których na zakup takich produktów jeszcze nie stać. Według badań dr Agaty Grabowskiej z firmy 4P research mix, polscy pożyczalscy to głównie kobiety w wieku Najbardziej powszechną formą collaborive consumption w Polsce jest społeczny recykling. Szafing, swaping, garażówki to wszystko inicjatywy, na których można pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, sprzedając albo wymieniając je na inne. Trend lokalnie pojawia się głównie 12 Smaczny protest otwierają zamknięty bar mleczny, Gazeta Wyborcza, 20 grudnia

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA KLUCZOWE TRENDY REWOLUCJI CYFROWEJ pod redakcją Dominika Batorskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym

Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym Punkt przełomu. Trendy rozwojowe o zasięgu globalnym i regionalnym PUNKT PRZEŁOMU. TRENDY ROZWOJOWE O ZASIĘGU GLOBALNYM I REGIONALNYM Edwin Bendyk Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży

II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży II Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży 27 listopada 2013, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Organizator: Wiadomości Turystyczne, dwutygodnik branży turystycznej www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 2015 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Partner złoty Partnerzy Wydawca peshkova - Fotolia.com Media społecznościowe

Bardziej szczegółowo

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r.

edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. edycja 2013 Zwyczaje zakupowe Polaków Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT CZĄSTKOWY Analiza rynkowa branży Retail&Fashion 2013 Jak zmienia się retail w Polsce? Wpływ aktywności e-commerce na sprzedaż tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY E-COMMERCE 2013 by Paczkomaty InPost

PERSPEKTYWY E-COMMERCE 2013 by Paczkomaty InPost PERSPEKTYWY E-COMMERCE 2013 by Paczkomaty InPost PROGNOZY ZMIAN NA RYNKU E-COMMERCE W 2013 KLUCZOWE TRENDY W NADCHODZĄCYM ROKU WPŁYW DUŻYCH GRACZY NA ZMIANY NA RYNKU POTENCJAŁ POLSKIEGO E-COMMERCE LISTA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo