RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005"

Transkrypt

1 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z /2.24/II/2.6/20/04) MARKETING REGIONALNY Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wrzesień 2005 Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Konsorcjum projektowe: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Urząd Miasta Gliwice oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Biuro projektu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., ul. Astrów 10, Katowice telefon (32) , faks (32) Niniejszy dokument nie wyraża oficjalnego stanowiska Konsorcjum Projektowego. Członkowie Konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zawartość niniejszego dokumentu.

2 Spis treści 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy na lata Istotne zagadnienia do uwzględnienia 5 3. Przedstawienie zagadnień 3.1 Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie 3.2 Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem Internetu jako elementy marketingu regionalnego 3.3 Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom Instytucje w województwie śląskim, które należałoby zaangażować w realizację przyszłych przedsięwzięć 15 2

3 Wstęp Nawet najbardziej innowacyjny i zaawansowany technologicznie region, realizujący setki projektów w zakresie rozwoju innowacji, nigdy nie będzie postrzegany w ten sposób bez odpowiedniej promocji podejmowanych przedsięwzięć. Z tego powodu zintegrowany program marketingu regionalnego w dziedzinie innowacji i transferu technologii jest elementem niezbędnym dla efektywności wszelkich innych działań. Tak rozumiany program umożliwia również niezbędne dzisiaj krótko- i średniookresowe planowanie wykorzystania instrumentów promocyjnych. 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata koncentruje się na wielu aspektach marketingu regionalnego. Zarówno zwiększenie wpływu na otoczenie administracyjno-prawne i gospodarcze, jak i wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla MŚP do podejmowania działań innowacyjnych oraz promowanie najlepszych praktyk sektora B+R jako wizytówki regionu, zostały wytyczone jako cele operacyjne Regionalnej Strategii Innowacji. Bez wątpienia świadczy to o wadze zagadnienia skutecznego marketingu regionalnego województwa śląskiego w zakresie innowacji. Według Strategii aktywność gospodarcza województwa śląskiego wciąż jest kojarzona z sektorami tradycyjnymi. Utrudnia to w pewnym stopniu firmom innowacyjnym, działającym w innych sektorach, zdobycie nowych rynków poza regionem. Ponadto MŚP uważają, że obecne otoczenie administracyjno-prawne jest niekorzystne dla ich rozwoju a procedury administracyjne są czasochłonne i kosztowne. Dla zmiany sytuacji w tym zakresie potrzebny jest lobbing o zasięgu ponadregionalnym, promujący osiągnięcia firm innowacyjnych regionu. Niestety, lobbing wciąż ma charakter nieformalny, wykorzystujący kontakty osobiste, zwykle dla uzyskania indywidualnych korzyści. Natomiast brak jest pomysłu na zorganizowane działania lobbingowe dla szerszej grupy podmiotów o podobnych interesach. Co prawda w regionie działają już różne podmioty zajmujące się lobbingiem na rzecz rozwoju innowacji, jednakże nie zawsze są one postrzegane przez MŚP za instytucje właściwe do występowania w ich imieniu. 3

4 Z tego względu za niezbędne Strategia uznaje wspieranie debaty dotyczącej sposobów prowadzenia regionalnego lobbingu oraz rozbudowę mechanizmów lobbingu w oparciu o istniejące inicjatywy. Strategia mówi również wiele na temat promocji najlepszych praktyk jako instrumentu marketingu regionalnego. Chodzi tu zarówno o osiągnięcia firm, jak i instytucji sektora B+R. W wypadku tych pierwszych istnieją obawy do celowości i wymiernych efektów promowania własnych osiągnięć, wiele firm uważa, że działania takie nie zawsze są postrzegane pozytywnie przez środowisko, powodują wzrost zainteresowania konkurencji oraz urzędów kontroli. Z kolei instytucje sektora B+R nie potrafią informować o sprawdzonych osiągnięciach innowacyjnych oraz promować własnych osiągnięć. Promowanie osiągnięć sektora B+R na szeroką skalę w szkołach i uczelniach mogłoby stać się skutecznym instrumentem zwiększenia motywacji wśród młodzieży do podejmowania pracy w sektorze B+R. Co ważniejsze, wypracowany wspólnie przez instytucje sektora B+R marketing regionalny w zakresie niektórych obszarów techniki, mógłby być wykorzystany w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych o charakterze innowacyjnym do województwa śląskiego. Jakkolwiek w województwie śląskim wiele stowarzyszeń, izb gospodarczych, redakcji czasopism, itp. organizuje regularne konkursy na najlepszą firmę, instytucję, menedżera, produkt albo technikę, to jednak wiele z nich ma charakter krótkoterminowy. Zbyt rzadko wykorzystuje się doświadczenie dobrych firm i instytucji jako źródło wiedzy dla innych. Z tego powodu konieczne jest rozwijanie istniejących inicjatyw nagradzania najlepszych praktyk oraz zapewnienie ich ciągłości, a także przekonywanie firm i instytucji o konieczności i zaletach dzielenia się doświadczeniami ze swoich osiągnięć jak i korzystania z najlepszych praktyk. Ponadto Strategia zaleca zwiększenie świadomości wśród instytucji sektora B+R o korzyściach z tworzenia wspólnego marketingu w obszarach techniki oraz tworzenie zróżnicowanych programów marketingowych skierowanych do: MŚP, potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz uczniów. W Programie Wykonawczym na lata dla Regionalnej Strategii Innowacji zmiana wizerunku województwa śląskiego podniesiona została do rangi priorytetu. W programie podkreślono, iż dbałość o rozwój gospodarczy województwa to również dbałość o jego wizerunek wizerunek oparty na unikalnych i silnych cechach środowiska gospodarczego i naukowego w zakresie innowacji. Tak rozumiany wizerunek powinien przekonać: MŚP do zaangażowania się w działania innowacyjne (podejmowanie ryzyka), 4

5 młodzież do podejmowania pracy w instytucjach sektora B+R oraz działań badawczo-rozwojowych w firmach, instytucje sektora B+R do wspólnej koncentracji swojej działalności wokół określonych klasterów technologicznych, inwestorów zagranicznych do inwestowania w województwie śląskim ze względu na tworzące się przyjazne otoczenie dla działań innowacyjnych, otoczenie gospodarcze spoza regionu do współpracy z firmami z województwa śląskiego. Zaleceniem wynikającym z Programu jest opracowanie programu marketingu regionalnego w zakresie innowacji, zawierającego konkretne działania wraz ze sposobem ich wdrażania. 2. Istotne zagadnienia do uwzględnienia Biorąc pod uwagę wytyczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata , w niniejszym raporcie jako istotne wytypowano następujące zagadnienia: 1. Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie. 2. Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem internetu jako elementy marketingu regionalnego. 3. Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom. Nasze województwo powinno podjąć wysiłki w celu stworzenia jednego spójnego programu marketingu regionalnego. Wszyscy najważniejsi aktorzy w regionie powinni mówić jednym głosem oraz korzystać z wypracowanych w drodze konsensusu narzędzi promocyjnych ujednoliconych pod względem standardów (np. hasło promujące region, wspólne elementy ulotek, bannerów, plakatów itp.). Działania te nie mają zmierzać do standaryzacji i ograniczenia unikalnych cech każdego z podmiotów, ale przyczyniać się do jednoznacznej identyfikacji działań podejmowanych w regionie ze wspólnym celem. Tylko poprzez połączenie działań będzie możliwe osiągnięcie trudnego celu zmiany 5

6 tradycyjnego wizerunku naszego województwa. Jest to przedsięwzięcie tym bardziej wymagające, iż nie może zostać zrealizowane bez uświadomienia otoczeniu wagi innowacji w dzisiejszym świecie. Pomocna w określeniu instrumentów marketingu regionalnego najwłaściwszych dla naszego regionu będzie z pewnością analiza europejskich pozytywnych praktyk w tej dziedzinie. Analiza ta zaskakuje przede wszystkim różnorodnością i wielością podejmowanych inicjatyw. Zarówno władze krajowe, regionalne i lokalne, jak i instytucje sektora B+R i samorządu gospodarczego w bardzo wielu europejskich regionach dostrzegają konieczność skutecznej promocji swoich działań oraz realizują przedsięwzięcia mające za zadanie uświadomienie całemu społeczeństwu regionalnemu, iż innowacyjność jest w dzisiejszym świecie czynnikiem nierozerwalnie związanym z rozwojem, wzrostem efektywności i wydajności. Tak rozumiany marketing regionalny przyczynia się zarówno do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu jako regionu przyjaznego innowacjom, jak i, poprzez przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, wpływa na wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Pozytywne praktyki europejskie mają wspólne cele - w pierwszej kolejności mają za zadanie doprowadzić do wzmocnienia identyfikacji wszystkich grup społeczności z regionem. Dzięki temu również firmy chętniej angażują się w regionalne sieci współpracy i kooperację na poziomie regionalnym oraz intensyfikują wymianę doświadczeń, co pośrednio wpływa również na pozytywny wizerunek regionu jako miejsca, w którym warto podejmować własne inicjatywy i inwestycje. W dalszej kolejności podejmowane są działania mające na celu uświadomienie atrakcyjności regionu w otoczeniu zewnętrznym, poza jego granicami. Na tym etapie grupy docelowe oddziaływania są także bardzo różnorodne od potencjalnych inwestorów, poprzez pracowników i absolwentów spoza regionu (przyciągnięcie nowych kadr), aż do turystów (wpływy). 6

7 3. Przedstawienie zagadnień 3.1 Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie. Istnieje bardzo wiele różnorodnych instrumentów promocji regionu, które mogą służyć kształtowaniu w otoczeniu wizerunku regionu jako przyjaznego innowacjom. Większości z nich nie można traktować w oderwaniu od innych, jako że ich oddziaływanie nie ogranicza się tylko do jednej, konkretnej grupy docelowej. W naszym regionie wciąż zbyt mało promuje się pozytywne praktyki firm i instytucji w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Metodologie, przykłady w innych regionach Promowanie pozytywnych praktyk firm i sektora B+R jako element marketingu regionalnego Jest to jeden z najważniejszych instrumentów marketingu regionalnego, o dużym zasięgu oddziaływania. Efektywną metodą promocji najlepszych praktyk jest przyznawanie specjalnych nagród. W Niemczech przykładów tego typu instrumentów jest bardzo wiele: niemiecka nagroda regionalna Innovationspreis der deutschen Wirtschaft Ministra Gospodarki, Transportu i Rolnictwa landu Rheinland-Pfalz we współpracy z izbą przemysłowo-handlową i izbą rzemieślniczą tegoż landu. Jest to wyróżnienie dla szczególnie innowacyjnych firm oraz osiągnięć naukowo-badawczych z regionu w uznaniu ich wkładu w rozwój innowacji w regionie. Nagroda ma na celu zmotywowanie firm szczególnie sektora MŚP aby rozwijały innowacyjne produkty i usługi oraz wprowadzały je na rynek. Zgłaszanie kandydatur do nagrody jest nieodpłatne, łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi euro. 7

8 nagroda Technologietransferpreis dorocznie przyznawana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Braunschweig w Niemczech, mająca na celu uhonorowanie najlepszych praktyk regionalnych w zakresie transferu technologii na linii naukagospodarka. Podejmując inicjatywę Izba pragnie zwrócić uwagę na ważną rolę transferu technologii w obu środowiskach oraz promować pozytywne praktyki daleko poza granicami regionu. W konkursie co roku angażuje się coraz więcej firm i instytucji z sektora B+R, a fakt nagradzania zarówno naukowców, jak i praktyków buduje platformę porozumienia pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Wysokość nagrody wynosi euro. Efekty działań promocyjnych tego typu są dobrze widoczne świadczyć może o nich choćby liczba nawiązanych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami z regionu i firmami z całego kraju, ponadto w jeden z nagrodzonych pomysłów zainwestował kontrahent z Ameryki Środkowej. szereg wyróżnień o charakterze krajowym, m.in. nagroda niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy i zaangażowanych partnerów, dorocznie premiująca innowacyjne przykłady wykorzystania Internetu. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: w dziedzinie rozwiązań e-commerce ponad granicami, e-administracji w firmach i organizacjach oraz wykorzystania Internetu w relacjach z klientami. Promocja regionu poprzez kojarzenie nazwy regionu z przymiotnikami określającymi wysoki stopień innowacyjności Innym sposobem skutecznej promocji regionu jako regionu przyjaznego innowacjom jest aktywne promowanie podejmowanych w tym obszarze działań. Wiele regionów bardzo mocno akcentuje swoją aktywność innowacyjną przykładem jest Górna Austria, która realizując rozbudowany projekt tworzenia klastrów w zewnętrznych publikacjach nazywa się nawet Clusterlandem zwracając uwagę na atrakcyjność regionu w zakresie inwestycji zagranicznych. Innym przykładem jest współpraca wszystkich władz publicznych oraz instytucji regionu w zakresie wspólnej promocji landu jako innowacyjnego np. nazwa regionu Mittelsachsen używana jest przez różnych aktorów regionalnych łącznie z określeniem innowacyjny. 8

9 Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem Internetu jako elementy marketingu regionalnego. Promocja z wykorzystaniem mediów i Internetu ma obecnie ogromne znaczenie dla szerzenia idei marketingu regionalnego w obszarze innowacji. Jest to zarazem jeden z najskuteczniejszych instrumentów kształtowania świadomości społeczeństwa regionalnego oraz szerszego otoczenia o tym, iż w regionie podejmowane są inicjatywy w zakresie innowacji i transferu technologii. Metodologie, przykłady w innych regionach Internet w służbie marketingu regionalnego Niemieckie izby przemysłowo-handlowe bardzo skutecznie promują swe działania i region za pomocą własnych stron internetowych. Na stronach można znaleźć aktualne informacje z zakresu prawa patentowego (np. regulacje prawne, opinie), informacje o nowych przedsięwzięciach innowacyjnych podejmowanych w regionie, przykłady współpracy różnych instytucji w zakresie innowacji i transferu technologii, informacje o nagrodach otrzymanych przez JBR i ich pracowników, informacje o osiągnięciach uczelni (np. rankingi), relacje z przebiegu spotkań i wizyt ważnych osobistości świata nauki i polityki dot. innowacji, a także informacje o nowych odkryciach, produktach i materiałach prezentowanych na targach i wystawach w regionie, kraju i za granicą. Często na stronach internetowych można znaleźć wizerunki firm mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacji, co także ułatwia transfer dobrych praktyk. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystanym przez Izbę Handlowo- Przemysłową w Siegen w Niemczech jest umieszczenie na swoich stronach internetowych wyszukiwarki ekspertów specjalizujących się w konkretnych dziedzinach w układzie A-Z. Dzięki temu Izba znacząco ułatwiła i usprawniła bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną na konkretny zakres tematyczny. Często wykorzystywanym instrumentem promocyjnym jest tworzenie i wysyłka newsletterów z informacjami w dziedzinie szeroko rozumianej innowacji nie tylko z regionu i kraju, ale także z Europy i świata. 9

10 Współpraca z mediami W zakresie współpracy z mediami często spotykane są wspólne działania austriackich i niemieckich izb i agencji rozwoju regionalnego z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz aktywna promocja regionu w wydawnictwach przeznaczonych głównie dla gości zagranicznych (m.in. magazyny linii lotniczych, rozkłady lotów, magazyny wydawane przez hotele). W Niemczech organizowane są ponadto także tzw. Presse-Reise dla dziennikarzy z całego kraju, mające na celu prezentację regionu oraz zachęcenie do tworzenia artykułów o regionie. Izby często zamieszczają w prasie międzynarodowej i zagranicznej informacje o realizowanych w regionie z powodzeniem inwestycjach zagranicznych (zarówno w zakresie współpracy podejmowanej na zasadzie kooperacji, jak i green fields investments) co jest elementem transferu pozytywnych praktyk i budowy wizerunku regionu jako miejsca przyjaznego inwestorom. Kampanie informacyjne W Niemczech rok 2004 został z inicjatywy niemieckich izb przemysłowo-handlowych ustanowiony rokiem Innovation Unternehmen!. W ramach rocznej kampanii pod takim właśnie mottem, która rozpoczęła się na berlińskim kongresie z udziałem 700 osobistości ze świata polityki, gospodarki i nauki, w Niemczech podjęto się łącznie 900 różnych inicjatyw. Projekt miał na celu polepszenie klimatu dla innowacji w Niemczech i był odpowiedzią na uświadomiony sobie negatywny trend w zakresie zdolności innowacyjnej niemieckiej gospodarki, który stał się zagrożeniem dla jej dalszego rozwoju. W ramach ogólnokrajowej kampanii 16 izb z regionu Nordrhein- Westfalen zorganizowało w ciągu roku 380 przedsięwzięć informacyjnych z zakresu technologii i innowacji, w których wzięło udział łącznie 21 tysięcy uczestników! Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez region znalazły się m.in. kongres Innowacje klucz do przyszłości Niemiec, trzydniowy dzień budownictwa maszyn gałęzi przemysłu dającej zatrudnienie największej liczbie pracowników w regionie, trzydniowe targi 10

11 Odkrywamy technikę przyszłości w Gelsenkirchen zorganizowane przez korporację ThyssenKrupp AG (60 tys. zwiedzających!), konferencja Strategie innowacyjne i patentowe z sukcesem, w trakcie której zaprezentowano pozytywne przykłady komercjalizacji technologii firm z regionu, Managementforum pod hasłem Zarządzanie projektami czynnikiem sukcesu, a także kongres Praktyka kompetencje w dialogu rozwijanie nowych produktów i pozyskiwanie nowych rynków w sieciach współpracy prezentujący przykłady ponadregionalnej współpracy w tym zakresie. Meuse Rhine Triangle Heartbeat of Business Europe Projekt Meuse Rhine Triangle Heartbeat of Business Europe realizowany jest przez AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer jednostkę odpowiedzialną za innowacje i transfer technologii w Aachen w Niemczech) oraz LIOF, GOM i SPI (jednostki o podobnych zadaniach z odpowiednio holenderskiej Limburgii, belgijskiej Limburgi i Lüttich). Realizacja projektu jest możliwa ze względu na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Interreg III. W ramach projektu instytucje podejmują wraz z innymi regionami europejskimi inicjatywy mające na celu przekonanie inwestorów i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce gospodarczej o atrakcyjności i mocnych stronach własnego regionu Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom. Dla zapewnienia spójności działań, inicjatywy w zakresie marketingu regionalnego powinny być w jak największym stopniu podejmowane wspólnie przez instytucje z regionu realizujące zadania w dziedzinie promocji regionu. Ponadto płaszczyzną dla wymiany doświadczeń w skali ponadregionalnej jest również realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym. 11

12 Metodologie, przykłady w innych regionach Marketing Initiative e.v. W Europie chętnie powołuje się do życia organizacje odpowiedzialne za marketing regionalny. Przykładem może być niemiecki projekt pod nazwą Marketing Initiative e.v. Projekt zakłada współpracę najważniejszych aktorów regionalnych regionu Rostock/Bad Dobergan/Güstow: izb, władz miast, szkół wyższych w celu wspólnej promocji regionu. Udział regionu w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych i konferencjach poświęconych promocji Regiony europejskie chętnie i często promują się na międzynarodowych targach i konferencjach. W wielu przypadkach wystawcą jest wspólnie kilka jednostek realizujących zadania w zakresie promocji regionu. W Niemczech dużą aktywność w tym zakresie wykazują izby przemysłowo-handlowe oraz podmioty odpowiedzialne za innowacje i transfer technologii, np. AGIT - Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer. Z uwagi na bliskość położenia oraz szerokie kontakty gospodarcze przykładem imprezy targowej atrakcyjnej z punktu widzenia rozwoju naszego województwa jest Ausländische Investitionen im Neuen Europa Inwestycje zagraniczne w Nowej Europie, odbywające się w Berlinie. European Union Regions Benchmarking Economic Strategy and Transfer (EURBEST) Promocja poprzez udział regionu w ponadregionalnych projektach europejskich o charakterze benchmarkingowym. W latach realizowany jest projekt pod nazwą European Union Regions Benchmarking Economic Strategy and Transfer (EURBEST). Projekt opiera się na lokalnym partnerstwie 23 władz regionalnych z 12 krajów i ma na celu pokazanie mocnych i słabych stron uczestniczących poprzez analizę 12

13 porównawczą sytuacji pozostałych partnerów projektu. Poprzez uświadomienie sobie własnych zalet i wad możliwy będzie bardziej efektywny rozwój każdego z regionów partnerów projektu. Strenghtening the Regional Innovation Profile (STRINNOP) W ramach projektu 11 regionów współpracuje w celu ulepszenia ich innowacyjnego potencjału w regionie i w celu wspierania podmiotów gospodarczych w ich działalności innowacyjnej. Żeby wzmocnić efekt komunikacji pomiędzy regionami powstają tematyczne sieci regionów. 11 partnerów wymienia doświadczenia i najlepsze rozwiązania w ramach sieci. Jednym z podtematów projektu jest Marketing Innowacyjnego Profilu Regionu z zaznaczeniem faktu, iż trudno jest uczynić region regionem innowacyjnym ale jeszcze trudniej jest spowodować, aby region innowacyjny był powszechnie rozpoznawalny. Regionalna innowacyjność kształtowana jest nie tylko poprzez typowe elementy marketingu, ale również poprzez przyjazną atmosferę i ogólny wizerunek regionu. Najlepsze praktyki w ramach projektu: Bremen. Mobile City Initiative W celu podkreślenia innowacyjnego potencjału regionu w postaci sektora technologii mobilnej Bremen stworzyło marketingową strategię - Bremen. Mobile City Initiative. Bremen posiada decydującą rolę w zakresie rozwoju rozwiązań mobilnych. W ostatnich latach utworzono tam klaster. Około 60 firm i instytucji intensywnie współpracuje w tym zakresie. Grupą docelową są firmy działające w obszarze technologii informacyjnej i multi mediów, zwłaszcza te, które poszukują nowych miejsc lokalizacji dla swojego biznesu. Częścią strategii marketingowej są następujące elementy: - Unikalne środowisko: Ponad 60 firm, konsultanci i instytucje połączyły swoje zasoby, żeby pracować wspólnie w obszarze technologii mobilnej i w ten sposób wzmocnić ich konkurencyjną przewagę; - Konkursy z wieloma zwycięzcami: Przywództwo Bremen w polu rozwiązań w zakresie rozwiązań mobilnych jest rozszerzane w oparciu o środki celowego wsparcia i finansowanie proinnowacyjnych projektów dobrze zapowiadających się na przyszłość. 13

14 Jednym z ważnych elementów wsparcia jest konkurs z atrakcyjnymi bonusami dla biorących udział w nim firm. Program finansujący Bremen in t.i.m.e. ma budżet 50 Mio Euro ( ). - Bremen współpracuje z globalnymi aktorami: German Telekom AG i Microsoft. Dlatego też innowacyjne pomysły w zakresie technologii mobilnej są wspierane przez dodatkowe 15,3 Mio Euro. - Mobile Solution Centre w fazie planowania: głównym elementem centrum będzie środowisko pracy, które wychodzi naprzeciw wszelkim wymogom technicznym dla mobilnej pracy tzw. Smart Office Building i które również ułatwia przeprowadzenie testów i symulacji. Firmy powinny nie tylko móc rozwijać ich produkty, ale też je prezentować w konkretnym miejscu. W ramach projektu powstanie specjalne wirtualne centrum dla działalności B+R, które we współpracy z ekspertami światowej sławy będzie docierać z informacją i działać jako punkt kontaktowy. Wsparcie w postaci ukazywania źródeł kapitałowych i w postaci inkubatora dla grup chcących założyć nowe start ups. Mobile Solution Centre będzie fizycznym miejscem, które będzie ułatwiać sieciowanie poprzez wydarzenia, spotkania itp. Łatwość z jaką sieci kontaktów mogą być utworzone w Bremen jest jednym z najważniejszych atutów przyciągających firmy do tego regionu. INFINÖ - Information System for Innovation In NÖ Austria. Internetowa baza danych jest regionalną inicjatywą mającą dwa cele; z jednej strony dostarcza wielu technologicznych kompetencji i innowacyjności firm dolnej Austrii, a z drugiej zwiększa stopień linkowania pomiędzy firmami i dostawcami technologii w Dolnej Austrii poprzez rozwijanie przejrzystości. Ponadto baza daje możliwość spojrzenia na ofertę wsparcia w zakresie innowacji w polu konsultingu i finansowania. Grupą docelową INFINÖ są innowacyjne firmy i instytucje badawcze jak i wszystkie zainteresowane osoby. Poprzez systematyczną kategoryzację danych, INFINÖ jest odpowiednim instrumentem w przypadku problemów badawczych lub w przypadku poszukiwania partnera strategicznego. Jednocześnie baza ta prezentując powyższe informacje przyczynia się do promocji ofert regionu Dolnej Austrii. W INFINÖ firmy i instytucje badawcze bądź technologiczne mają możliwość zaprezentowania siebie jak i swoich innowacji (produktów, technologii i usług). Niezależnie i bez opłat mogą dokonywać aktualizacji swoich danych. Dlatego też oferta 14

15 gospodarcza tego regionu jest dostępna. INFINÖ jest również instrumentem uczestnictwa w konkursie Lower Austrian Innovation Award, która jest rozdawana na podstawie: Karl-Ritter-von-Ghega-prize. INFINÖ jest internetową platformą bez opłat, finansowaną przez władze regionalne. 4. Instytucje w województwie śląskim, które należałoby zaangażować w realizację przyszłych przedsięwzięć Mając na uwadze cele i priorytety Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Wykonawczego do Strategii na lata , kluczowym zagadnieniem jest opracowanie spójnego i zaintegrowanego programu marketingu regionalnego w dziedzinie innowacji i rozwoju technologii. Do procesu należy włączyć m.in.: Wydziały promocji, rozwoju itp. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów miast województwa śląskiego; Specjalną Strefę Ekonomiczną; Centra obsługi inwestora oraz jednostki realizujące zadania z tej dziedziny; Instytucje otoczenia biznesu i jednostki B+R organizujące konferencje, seminaria oraz wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze oraz świadczące usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie innowacji i rozwoju technologii; Uczelnie wyższe realizujące projekty o zasięgu ponadregionalnym. 15

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo