RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT TEMATYCZNY MARKETING REGIONALNY. Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. wrzesień 2005"

Transkrypt

1 RAPORT TEMATYCZNY z działania: Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia środowiska innowacyjnego w ramach projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim (Z /2.24/II/2.6/20/04) MARKETING REGIONALNY Aleksandra Herba Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wrzesień 2005 Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Konsorcjum projektowe: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Urząd Miasta Gliwice oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Biuro projektu: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., ul. Astrów 10, Katowice telefon (32) , faks (32) Niniejszy dokument nie wyraża oficjalnego stanowiska Konsorcjum Projektowego. Członkowie Konsorcjum nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zawartość niniejszego dokumentu.

2 Spis treści 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy na lata Istotne zagadnienia do uwzględnienia 5 3. Przedstawienie zagadnień 3.1 Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie 3.2 Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem Internetu jako elementy marketingu regionalnego 3.3 Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom Instytucje w województwie śląskim, które należałoby zaangażować w realizację przyszłych przedsięwzięć 15 2

3 Wstęp Nawet najbardziej innowacyjny i zaawansowany technologicznie region, realizujący setki projektów w zakresie rozwoju innowacji, nigdy nie będzie postrzegany w ten sposób bez odpowiedniej promocji podejmowanych przedsięwzięć. Z tego powodu zintegrowany program marketingu regionalnego w dziedzinie innowacji i transferu technologii jest elementem niezbędnym dla efektywności wszelkich innych działań. Tak rozumiany program umożliwia również niezbędne dzisiaj krótko- i średniookresowe planowanie wykorzystania instrumentów promocyjnych. 1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Program Wykonawczy Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata koncentruje się na wielu aspektach marketingu regionalnego. Zarówno zwiększenie wpływu na otoczenie administracyjno-prawne i gospodarcze, jak i wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla MŚP do podejmowania działań innowacyjnych oraz promowanie najlepszych praktyk sektora B+R jako wizytówki regionu, zostały wytyczone jako cele operacyjne Regionalnej Strategii Innowacji. Bez wątpienia świadczy to o wadze zagadnienia skutecznego marketingu regionalnego województwa śląskiego w zakresie innowacji. Według Strategii aktywność gospodarcza województwa śląskiego wciąż jest kojarzona z sektorami tradycyjnymi. Utrudnia to w pewnym stopniu firmom innowacyjnym, działającym w innych sektorach, zdobycie nowych rynków poza regionem. Ponadto MŚP uważają, że obecne otoczenie administracyjno-prawne jest niekorzystne dla ich rozwoju a procedury administracyjne są czasochłonne i kosztowne. Dla zmiany sytuacji w tym zakresie potrzebny jest lobbing o zasięgu ponadregionalnym, promujący osiągnięcia firm innowacyjnych regionu. Niestety, lobbing wciąż ma charakter nieformalny, wykorzystujący kontakty osobiste, zwykle dla uzyskania indywidualnych korzyści. Natomiast brak jest pomysłu na zorganizowane działania lobbingowe dla szerszej grupy podmiotów o podobnych interesach. Co prawda w regionie działają już różne podmioty zajmujące się lobbingiem na rzecz rozwoju innowacji, jednakże nie zawsze są one postrzegane przez MŚP za instytucje właściwe do występowania w ich imieniu. 3

4 Z tego względu za niezbędne Strategia uznaje wspieranie debaty dotyczącej sposobów prowadzenia regionalnego lobbingu oraz rozbudowę mechanizmów lobbingu w oparciu o istniejące inicjatywy. Strategia mówi również wiele na temat promocji najlepszych praktyk jako instrumentu marketingu regionalnego. Chodzi tu zarówno o osiągnięcia firm, jak i instytucji sektora B+R. W wypadku tych pierwszych istnieją obawy do celowości i wymiernych efektów promowania własnych osiągnięć, wiele firm uważa, że działania takie nie zawsze są postrzegane pozytywnie przez środowisko, powodują wzrost zainteresowania konkurencji oraz urzędów kontroli. Z kolei instytucje sektora B+R nie potrafią informować o sprawdzonych osiągnięciach innowacyjnych oraz promować własnych osiągnięć. Promowanie osiągnięć sektora B+R na szeroką skalę w szkołach i uczelniach mogłoby stać się skutecznym instrumentem zwiększenia motywacji wśród młodzieży do podejmowania pracy w sektorze B+R. Co ważniejsze, wypracowany wspólnie przez instytucje sektora B+R marketing regionalny w zakresie niektórych obszarów techniki, mógłby być wykorzystany w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych o charakterze innowacyjnym do województwa śląskiego. Jakkolwiek w województwie śląskim wiele stowarzyszeń, izb gospodarczych, redakcji czasopism, itp. organizuje regularne konkursy na najlepszą firmę, instytucję, menedżera, produkt albo technikę, to jednak wiele z nich ma charakter krótkoterminowy. Zbyt rzadko wykorzystuje się doświadczenie dobrych firm i instytucji jako źródło wiedzy dla innych. Z tego powodu konieczne jest rozwijanie istniejących inicjatyw nagradzania najlepszych praktyk oraz zapewnienie ich ciągłości, a także przekonywanie firm i instytucji o konieczności i zaletach dzielenia się doświadczeniami ze swoich osiągnięć jak i korzystania z najlepszych praktyk. Ponadto Strategia zaleca zwiększenie świadomości wśród instytucji sektora B+R o korzyściach z tworzenia wspólnego marketingu w obszarach techniki oraz tworzenie zróżnicowanych programów marketingowych skierowanych do: MŚP, potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz uczniów. W Programie Wykonawczym na lata dla Regionalnej Strategii Innowacji zmiana wizerunku województwa śląskiego podniesiona została do rangi priorytetu. W programie podkreślono, iż dbałość o rozwój gospodarczy województwa to również dbałość o jego wizerunek wizerunek oparty na unikalnych i silnych cechach środowiska gospodarczego i naukowego w zakresie innowacji. Tak rozumiany wizerunek powinien przekonać: MŚP do zaangażowania się w działania innowacyjne (podejmowanie ryzyka), 4

5 młodzież do podejmowania pracy w instytucjach sektora B+R oraz działań badawczo-rozwojowych w firmach, instytucje sektora B+R do wspólnej koncentracji swojej działalności wokół określonych klasterów technologicznych, inwestorów zagranicznych do inwestowania w województwie śląskim ze względu na tworzące się przyjazne otoczenie dla działań innowacyjnych, otoczenie gospodarcze spoza regionu do współpracy z firmami z województwa śląskiego. Zaleceniem wynikającym z Programu jest opracowanie programu marketingu regionalnego w zakresie innowacji, zawierającego konkretne działania wraz ze sposobem ich wdrażania. 2. Istotne zagadnienia do uwzględnienia Biorąc pod uwagę wytyczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata , w niniejszym raporcie jako istotne wytypowano następujące zagadnienia: 1. Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie. 2. Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem internetu jako elementy marketingu regionalnego. 3. Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom. Nasze województwo powinno podjąć wysiłki w celu stworzenia jednego spójnego programu marketingu regionalnego. Wszyscy najważniejsi aktorzy w regionie powinni mówić jednym głosem oraz korzystać z wypracowanych w drodze konsensusu narzędzi promocyjnych ujednoliconych pod względem standardów (np. hasło promujące region, wspólne elementy ulotek, bannerów, plakatów itp.). Działania te nie mają zmierzać do standaryzacji i ograniczenia unikalnych cech każdego z podmiotów, ale przyczyniać się do jednoznacznej identyfikacji działań podejmowanych w regionie ze wspólnym celem. Tylko poprzez połączenie działań będzie możliwe osiągnięcie trudnego celu zmiany 5

6 tradycyjnego wizerunku naszego województwa. Jest to przedsięwzięcie tym bardziej wymagające, iż nie może zostać zrealizowane bez uświadomienia otoczeniu wagi innowacji w dzisiejszym świecie. Pomocna w określeniu instrumentów marketingu regionalnego najwłaściwszych dla naszego regionu będzie z pewnością analiza europejskich pozytywnych praktyk w tej dziedzinie. Analiza ta zaskakuje przede wszystkim różnorodnością i wielością podejmowanych inicjatyw. Zarówno władze krajowe, regionalne i lokalne, jak i instytucje sektora B+R i samorządu gospodarczego w bardzo wielu europejskich regionach dostrzegają konieczność skutecznej promocji swoich działań oraz realizują przedsięwzięcia mające za zadanie uświadomienie całemu społeczeństwu regionalnemu, iż innowacyjność jest w dzisiejszym świecie czynnikiem nierozerwalnie związanym z rozwojem, wzrostem efektywności i wydajności. Tak rozumiany marketing regionalny przyczynia się zarówno do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu jako regionu przyjaznego innowacjom, jak i, poprzez przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, wpływa na wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Pozytywne praktyki europejskie mają wspólne cele - w pierwszej kolejności mają za zadanie doprowadzić do wzmocnienia identyfikacji wszystkich grup społeczności z regionem. Dzięki temu również firmy chętniej angażują się w regionalne sieci współpracy i kooperację na poziomie regionalnym oraz intensyfikują wymianę doświadczeń, co pośrednio wpływa również na pozytywny wizerunek regionu jako miejsca, w którym warto podejmować własne inicjatywy i inwestycje. W dalszej kolejności podejmowane są działania mające na celu uświadomienie atrakcyjności regionu w otoczeniu zewnętrznym, poza jego granicami. Na tym etapie grupy docelowe oddziaływania są także bardzo różnorodne od potencjalnych inwestorów, poprzez pracowników i absolwentów spoza regionu (przyciągnięcie nowych kadr), aż do turystów (wpływy). 6

7 3. Przedstawienie zagadnień 3.1 Identyfikacja instrumentów promocji regionu jako przyjaznego innowacjom podejmowanych w Europie w podziale na następujące grupy docelowe: sektor MŚP, duże firmy, sektor B+R, potencjalni inwestorzy zagraniczni oraz studenci i uczniowie, jako wzorca dla działań w regionie. Istnieje bardzo wiele różnorodnych instrumentów promocji regionu, które mogą służyć kształtowaniu w otoczeniu wizerunku regionu jako przyjaznego innowacjom. Większości z nich nie można traktować w oderwaniu od innych, jako że ich oddziaływanie nie ogranicza się tylko do jednej, konkretnej grupy docelowej. W naszym regionie wciąż zbyt mało promuje się pozytywne praktyki firm i instytucji w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Metodologie, przykłady w innych regionach Promowanie pozytywnych praktyk firm i sektora B+R jako element marketingu regionalnego Jest to jeden z najważniejszych instrumentów marketingu regionalnego, o dużym zasięgu oddziaływania. Efektywną metodą promocji najlepszych praktyk jest przyznawanie specjalnych nagród. W Niemczech przykładów tego typu instrumentów jest bardzo wiele: niemiecka nagroda regionalna Innovationspreis der deutschen Wirtschaft Ministra Gospodarki, Transportu i Rolnictwa landu Rheinland-Pfalz we współpracy z izbą przemysłowo-handlową i izbą rzemieślniczą tegoż landu. Jest to wyróżnienie dla szczególnie innowacyjnych firm oraz osiągnięć naukowo-badawczych z regionu w uznaniu ich wkładu w rozwój innowacji w regionie. Nagroda ma na celu zmotywowanie firm szczególnie sektora MŚP aby rozwijały innowacyjne produkty i usługi oraz wprowadzały je na rynek. Zgłaszanie kandydatur do nagrody jest nieodpłatne, łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi euro. 7

8 nagroda Technologietransferpreis dorocznie przyznawana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Braunschweig w Niemczech, mająca na celu uhonorowanie najlepszych praktyk regionalnych w zakresie transferu technologii na linii naukagospodarka. Podejmując inicjatywę Izba pragnie zwrócić uwagę na ważną rolę transferu technologii w obu środowiskach oraz promować pozytywne praktyki daleko poza granicami regionu. W konkursie co roku angażuje się coraz więcej firm i instytucji z sektora B+R, a fakt nagradzania zarówno naukowców, jak i praktyków buduje platformę porozumienia pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Wysokość nagrody wynosi euro. Efekty działań promocyjnych tego typu są dobrze widoczne świadczyć może o nich choćby liczba nawiązanych kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami z regionu i firmami z całego kraju, ponadto w jeden z nagrodzonych pomysłów zainwestował kontrahent z Ameryki Środkowej. szereg wyróżnień o charakterze krajowym, m.in. nagroda niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy i zaangażowanych partnerów, dorocznie premiująca innowacyjne przykłady wykorzystania Internetu. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: w dziedzinie rozwiązań e-commerce ponad granicami, e-administracji w firmach i organizacjach oraz wykorzystania Internetu w relacjach z klientami. Promocja regionu poprzez kojarzenie nazwy regionu z przymiotnikami określającymi wysoki stopień innowacyjności Innym sposobem skutecznej promocji regionu jako regionu przyjaznego innowacjom jest aktywne promowanie podejmowanych w tym obszarze działań. Wiele regionów bardzo mocno akcentuje swoją aktywność innowacyjną przykładem jest Górna Austria, która realizując rozbudowany projekt tworzenia klastrów w zewnętrznych publikacjach nazywa się nawet Clusterlandem zwracając uwagę na atrakcyjność regionu w zakresie inwestycji zagranicznych. Innym przykładem jest współpraca wszystkich władz publicznych oraz instytucji regionu w zakresie wspólnej promocji landu jako innowacyjnego np. nazwa regionu Mittelsachsen używana jest przez różnych aktorów regionalnych łącznie z określeniem innowacyjny. 8

9 Współpraca z mediami oraz promocja z wykorzystaniem Internetu jako elementy marketingu regionalnego. Promocja z wykorzystaniem mediów i Internetu ma obecnie ogromne znaczenie dla szerzenia idei marketingu regionalnego w obszarze innowacji. Jest to zarazem jeden z najskuteczniejszych instrumentów kształtowania świadomości społeczeństwa regionalnego oraz szerszego otoczenia o tym, iż w regionie podejmowane są inicjatywy w zakresie innowacji i transferu technologii. Metodologie, przykłady w innych regionach Internet w służbie marketingu regionalnego Niemieckie izby przemysłowo-handlowe bardzo skutecznie promują swe działania i region za pomocą własnych stron internetowych. Na stronach można znaleźć aktualne informacje z zakresu prawa patentowego (np. regulacje prawne, opinie), informacje o nowych przedsięwzięciach innowacyjnych podejmowanych w regionie, przykłady współpracy różnych instytucji w zakresie innowacji i transferu technologii, informacje o nagrodach otrzymanych przez JBR i ich pracowników, informacje o osiągnięciach uczelni (np. rankingi), relacje z przebiegu spotkań i wizyt ważnych osobistości świata nauki i polityki dot. innowacji, a także informacje o nowych odkryciach, produktach i materiałach prezentowanych na targach i wystawach w regionie, kraju i za granicą. Często na stronach internetowych można znaleźć wizerunki firm mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacji, co także ułatwia transfer dobrych praktyk. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystanym przez Izbę Handlowo- Przemysłową w Siegen w Niemczech jest umieszczenie na swoich stronach internetowych wyszukiwarki ekspertów specjalizujących się w konkretnych dziedzinach w układzie A-Z. Dzięki temu Izba znacząco ułatwiła i usprawniła bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną na konkretny zakres tematyczny. Często wykorzystywanym instrumentem promocyjnym jest tworzenie i wysyłka newsletterów z informacjami w dziedzinie szeroko rozumianej innowacji nie tylko z regionu i kraju, ale także z Europy i świata. 9

10 Współpraca z mediami W zakresie współpracy z mediami często spotykane są wspólne działania austriackich i niemieckich izb i agencji rozwoju regionalnego z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz aktywna promocja regionu w wydawnictwach przeznaczonych głównie dla gości zagranicznych (m.in. magazyny linii lotniczych, rozkłady lotów, magazyny wydawane przez hotele). W Niemczech organizowane są ponadto także tzw. Presse-Reise dla dziennikarzy z całego kraju, mające na celu prezentację regionu oraz zachęcenie do tworzenia artykułów o regionie. Izby często zamieszczają w prasie międzynarodowej i zagranicznej informacje o realizowanych w regionie z powodzeniem inwestycjach zagranicznych (zarówno w zakresie współpracy podejmowanej na zasadzie kooperacji, jak i green fields investments) co jest elementem transferu pozytywnych praktyk i budowy wizerunku regionu jako miejsca przyjaznego inwestorom. Kampanie informacyjne W Niemczech rok 2004 został z inicjatywy niemieckich izb przemysłowo-handlowych ustanowiony rokiem Innovation Unternehmen!. W ramach rocznej kampanii pod takim właśnie mottem, która rozpoczęła się na berlińskim kongresie z udziałem 700 osobistości ze świata polityki, gospodarki i nauki, w Niemczech podjęto się łącznie 900 różnych inicjatyw. Projekt miał na celu polepszenie klimatu dla innowacji w Niemczech i był odpowiedzią na uświadomiony sobie negatywny trend w zakresie zdolności innowacyjnej niemieckiej gospodarki, który stał się zagrożeniem dla jej dalszego rozwoju. W ramach ogólnokrajowej kampanii 16 izb z regionu Nordrhein- Westfalen zorganizowało w ciągu roku 380 przedsięwzięć informacyjnych z zakresu technologii i innowacji, w których wzięło udział łącznie 21 tysięcy uczestników! Wśród przedsięwzięć podejmowanych przez region znalazły się m.in. kongres Innowacje klucz do przyszłości Niemiec, trzydniowy dzień budownictwa maszyn gałęzi przemysłu dającej zatrudnienie największej liczbie pracowników w regionie, trzydniowe targi 10

11 Odkrywamy technikę przyszłości w Gelsenkirchen zorganizowane przez korporację ThyssenKrupp AG (60 tys. zwiedzających!), konferencja Strategie innowacyjne i patentowe z sukcesem, w trakcie której zaprezentowano pozytywne przykłady komercjalizacji technologii firm z regionu, Managementforum pod hasłem Zarządzanie projektami czynnikiem sukcesu, a także kongres Praktyka kompetencje w dialogu rozwijanie nowych produktów i pozyskiwanie nowych rynków w sieciach współpracy prezentujący przykłady ponadregionalnej współpracy w tym zakresie. Meuse Rhine Triangle Heartbeat of Business Europe Projekt Meuse Rhine Triangle Heartbeat of Business Europe realizowany jest przez AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer jednostkę odpowiedzialną za innowacje i transfer technologii w Aachen w Niemczech) oraz LIOF, GOM i SPI (jednostki o podobnych zadaniach z odpowiednio holenderskiej Limburgii, belgijskiej Limburgi i Lüttich). Realizacja projektu jest możliwa ze względu na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Interreg III. W ramach projektu instytucje podejmują wraz z innymi regionami europejskimi inicjatywy mające na celu przekonanie inwestorów i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce gospodarczej o atrakcyjności i mocnych stronach własnego regionu Sposoby zwiększania świadomości wśród najważniejszych aktorów regionalnych (m.in. władze publiczne i samorządowe, uczelnie wyższe, instytucje wsparcia biznesu, sektor B+R, przedsiębiorstwa) o korzyściach podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu promocję regionu jako przyjaznego innowacjom. Dla zapewnienia spójności działań, inicjatywy w zakresie marketingu regionalnego powinny być w jak największym stopniu podejmowane wspólnie przez instytucje z regionu realizujące zadania w dziedzinie promocji regionu. Ponadto płaszczyzną dla wymiany doświadczeń w skali ponadregionalnej jest również realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym. 11

12 Metodologie, przykłady w innych regionach Marketing Initiative e.v. W Europie chętnie powołuje się do życia organizacje odpowiedzialne za marketing regionalny. Przykładem może być niemiecki projekt pod nazwą Marketing Initiative e.v. Projekt zakłada współpracę najważniejszych aktorów regionalnych regionu Rostock/Bad Dobergan/Güstow: izb, władz miast, szkół wyższych w celu wspólnej promocji regionu. Udział regionu w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych i konferencjach poświęconych promocji Regiony europejskie chętnie i często promują się na międzynarodowych targach i konferencjach. W wielu przypadkach wystawcą jest wspólnie kilka jednostek realizujących zadania w zakresie promocji regionu. W Niemczech dużą aktywność w tym zakresie wykazują izby przemysłowo-handlowe oraz podmioty odpowiedzialne za innowacje i transfer technologii, np. AGIT - Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer. Z uwagi na bliskość położenia oraz szerokie kontakty gospodarcze przykładem imprezy targowej atrakcyjnej z punktu widzenia rozwoju naszego województwa jest Ausländische Investitionen im Neuen Europa Inwestycje zagraniczne w Nowej Europie, odbywające się w Berlinie. European Union Regions Benchmarking Economic Strategy and Transfer (EURBEST) Promocja poprzez udział regionu w ponadregionalnych projektach europejskich o charakterze benchmarkingowym. W latach realizowany jest projekt pod nazwą European Union Regions Benchmarking Economic Strategy and Transfer (EURBEST). Projekt opiera się na lokalnym partnerstwie 23 władz regionalnych z 12 krajów i ma na celu pokazanie mocnych i słabych stron uczestniczących poprzez analizę 12

13 porównawczą sytuacji pozostałych partnerów projektu. Poprzez uświadomienie sobie własnych zalet i wad możliwy będzie bardziej efektywny rozwój każdego z regionów partnerów projektu. Strenghtening the Regional Innovation Profile (STRINNOP) W ramach projektu 11 regionów współpracuje w celu ulepszenia ich innowacyjnego potencjału w regionie i w celu wspierania podmiotów gospodarczych w ich działalności innowacyjnej. Żeby wzmocnić efekt komunikacji pomiędzy regionami powstają tematyczne sieci regionów. 11 partnerów wymienia doświadczenia i najlepsze rozwiązania w ramach sieci. Jednym z podtematów projektu jest Marketing Innowacyjnego Profilu Regionu z zaznaczeniem faktu, iż trudno jest uczynić region regionem innowacyjnym ale jeszcze trudniej jest spowodować, aby region innowacyjny był powszechnie rozpoznawalny. Regionalna innowacyjność kształtowana jest nie tylko poprzez typowe elementy marketingu, ale również poprzez przyjazną atmosferę i ogólny wizerunek regionu. Najlepsze praktyki w ramach projektu: Bremen. Mobile City Initiative W celu podkreślenia innowacyjnego potencjału regionu w postaci sektora technologii mobilnej Bremen stworzyło marketingową strategię - Bremen. Mobile City Initiative. Bremen posiada decydującą rolę w zakresie rozwoju rozwiązań mobilnych. W ostatnich latach utworzono tam klaster. Około 60 firm i instytucji intensywnie współpracuje w tym zakresie. Grupą docelową są firmy działające w obszarze technologii informacyjnej i multi mediów, zwłaszcza te, które poszukują nowych miejsc lokalizacji dla swojego biznesu. Częścią strategii marketingowej są następujące elementy: - Unikalne środowisko: Ponad 60 firm, konsultanci i instytucje połączyły swoje zasoby, żeby pracować wspólnie w obszarze technologii mobilnej i w ten sposób wzmocnić ich konkurencyjną przewagę; - Konkursy z wieloma zwycięzcami: Przywództwo Bremen w polu rozwiązań w zakresie rozwiązań mobilnych jest rozszerzane w oparciu o środki celowego wsparcia i finansowanie proinnowacyjnych projektów dobrze zapowiadających się na przyszłość. 13

14 Jednym z ważnych elementów wsparcia jest konkurs z atrakcyjnymi bonusami dla biorących udział w nim firm. Program finansujący Bremen in t.i.m.e. ma budżet 50 Mio Euro ( ). - Bremen współpracuje z globalnymi aktorami: German Telekom AG i Microsoft. Dlatego też innowacyjne pomysły w zakresie technologii mobilnej są wspierane przez dodatkowe 15,3 Mio Euro. - Mobile Solution Centre w fazie planowania: głównym elementem centrum będzie środowisko pracy, które wychodzi naprzeciw wszelkim wymogom technicznym dla mobilnej pracy tzw. Smart Office Building i które również ułatwia przeprowadzenie testów i symulacji. Firmy powinny nie tylko móc rozwijać ich produkty, ale też je prezentować w konkretnym miejscu. W ramach projektu powstanie specjalne wirtualne centrum dla działalności B+R, które we współpracy z ekspertami światowej sławy będzie docierać z informacją i działać jako punkt kontaktowy. Wsparcie w postaci ukazywania źródeł kapitałowych i w postaci inkubatora dla grup chcących założyć nowe start ups. Mobile Solution Centre będzie fizycznym miejscem, które będzie ułatwiać sieciowanie poprzez wydarzenia, spotkania itp. Łatwość z jaką sieci kontaktów mogą być utworzone w Bremen jest jednym z najważniejszych atutów przyciągających firmy do tego regionu. INFINÖ - Information System for Innovation In NÖ Austria. Internetowa baza danych jest regionalną inicjatywą mającą dwa cele; z jednej strony dostarcza wielu technologicznych kompetencji i innowacyjności firm dolnej Austrii, a z drugiej zwiększa stopień linkowania pomiędzy firmami i dostawcami technologii w Dolnej Austrii poprzez rozwijanie przejrzystości. Ponadto baza daje możliwość spojrzenia na ofertę wsparcia w zakresie innowacji w polu konsultingu i finansowania. Grupą docelową INFINÖ są innowacyjne firmy i instytucje badawcze jak i wszystkie zainteresowane osoby. Poprzez systematyczną kategoryzację danych, INFINÖ jest odpowiednim instrumentem w przypadku problemów badawczych lub w przypadku poszukiwania partnera strategicznego. Jednocześnie baza ta prezentując powyższe informacje przyczynia się do promocji ofert regionu Dolnej Austrii. W INFINÖ firmy i instytucje badawcze bądź technologiczne mają możliwość zaprezentowania siebie jak i swoich innowacji (produktów, technologii i usług). Niezależnie i bez opłat mogą dokonywać aktualizacji swoich danych. Dlatego też oferta 14

15 gospodarcza tego regionu jest dostępna. INFINÖ jest również instrumentem uczestnictwa w konkursie Lower Austrian Innovation Award, która jest rozdawana na podstawie: Karl-Ritter-von-Ghega-prize. INFINÖ jest internetową platformą bez opłat, finansowaną przez władze regionalne. 4. Instytucje w województwie śląskim, które należałoby zaangażować w realizację przyszłych przedsięwzięć Mając na uwadze cele i priorytety Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programu Wykonawczego do Strategii na lata , kluczowym zagadnieniem jest opracowanie spójnego i zaintegrowanego programu marketingu regionalnego w dziedzinie innowacji i rozwoju technologii. Do procesu należy włączyć m.in.: Wydziały promocji, rozwoju itp. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz urzędów miast województwa śląskiego; Specjalną Strefę Ekonomiczną; Centra obsługi inwestora oraz jednostki realizujące zadania z tej dziedziny; Instytucje otoczenia biznesu i jednostki B+R organizujące konferencje, seminaria oraz wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze oraz świadczące usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie innowacji i rozwoju technologii; Uczelnie wyższe realizujące projekty o zasięgu ponadregionalnym. 15

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP

WSPÓLNA EKSPERTYZA. członków Grupy Eksperckiej. Użyteczna informacja dla MŚP WSPÓLNA EKSPERTYZA członków Grupy Eksperckiej Użyteczna informacja dla MŚP na temat rozwiązań zaproponowanych w raporcie tematycznym Użyteczna informacja dla MŚP. Identyfikacja doświadczeń w zakresie tworzenia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach

Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Prezentacja oferty Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ w Katowicach Michał Borowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polska Agencja Informacji i Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:.... Reprezentowanym przez: zwane w dalszej części umowy Członkiem Proinnowacyjnego Klastra Biznesu a Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo