Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych"

Transkrypt

1 Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych od okre lenia potrzeb do zawarcia umowy, zapoznanie wykonawców z zasadami udzielania zamówie publicznych i wynikaj cymi z nich prawami i obowi zkami, których przestrzeganie umo liwia skuteczne ubieganie si o zamówienia, zapoznanie wykonawców z procedurami zwi zanymi z ubieganiem si o zamówienie publiczne, szczegó owe zapoznanie uczestników z zakresem stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych oraz zasadami prowadzenia post powania, szczegó owe zapoznanie uczestników z przepisami o rodkach ochrony prawnej, jakie przys uguj wykonawcom w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, szczegó owe zapoznanie uczestników z trybami i systemami udzielania zamówie publicznych, szczegó owe zapoznanie uczestników z przepisami dotycz cymi umów w sprawie zamówie publicznych oraz kontroli prawid owo ci udzielania zamówie przez Prezesa Urz du Zamówie Publicznych. Prawid owe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest kluczowym etapem dla ca ej procedury udzielenia zamówienia. Dlatego te warto pog bia wiedz i doskonali umiej tno ci w zakresie stosowania Prawa zamówie publicznych, a w szczególno ci sprawnego i prawid owego sporz dzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Program szkolenia: Zakres przedmiotowy obowi zywania ustawy: definicja zamówienia publicznego k ad ca nacisk na odp atno umowy, m.in. rozwa enie kwestii, czy zamówienie, na które zamawiaj cy nie wydatkuje rodków, jest zamówieniem publicznym, zamówienia o charakterze mieszanym, zamówienia ca kowicie lub cz ciowo wy czone spod rz dów ustawy, ograniczenie stosowania ustawy przez podmioty prywatne, wybór wykonawcy us ug telefonicznych podlega ustawie, zmiany w procedurach poni ej euro wy czenie przepisów m.in. o odwo aniach i skargach, dodanie obowi zku publikacji og osze w portalu internetowym UZP, podwy szenie progów kwotowych tzw. procedury zaostrzonej do 20 mln euro dla robót budowlanych i 10 mln euro dla dostaw i us ug. Zasady udzielania zamówie : zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, bezstronno i obiektywizm zamawiaj cego, jawno, pisemno - liberalizacja form porozumiewania si zamawiaj cego i wykonawców szersze stosowanie faksu i drogi elektronicznej, a niekiedy nawet telefonicznej, prowadzenie post powania w j zyku polskim, traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe. Kto przygotowuje i przeprowadza post powanie o udzielenie zamówienia: mo liwo utworzenia centralnego zamawiaj cego dla administracji rz dowej, podzia kompetencji mi dzy kierownika zamawiaj cego i komisj przetargow. Pozycja wykonawcy zamówienia w post powaniu: warunki podmiotowe udzia u w post powaniu i dokumenty potwierdzaj ce ich spe nienie - podwy szenie progów kwotowych, powy ej których obowi zkowe jest danie od wykonawców dokumentów potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w post powaniu oraz wadium, nowe zasady uzupe niania dokumentów wymaganych od wykonawców,

2 wykluczenie wykonawcy z post powania przyczyny i dokumentowanie wykluczenia - wykluczanie wykonawców za przest pstwa skarbowe i przest pstwa przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow, wykonawcy ubiegaj cy si wspólnie o udzielenie zamówienia - mo liwo dania umowy konsorcjum po wybraniu jego oferty. Przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia: opis przedmiotu zamówienia - mo liwo opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaga funkcjonalnych zamiast przy pomocy norm, okre lenie warto ci szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na cz ci - odst pienie od sumowania dostaw i us ug powtarzaj cych si okresowo wed ug grup i kategorii ze Wspólnego S ownika Zamówie, wybór trybu post powania - rezygnacja z obowi zku uzyskania zgody Prezesa UZP, specyfikacja istotnych warunków zamówienia - udost pnianie siwz na stronie internetowej, zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, bezstronno i obiektywizm zamawiaj cego, jawno, pisemno - liberalizacja form porozumiewania si zamawiaj cego i wykonawców szersze stosowanie faksu i drogi elektronicznej a niekiedy nawet telefonicznej, prowadzenie post powania w j zyku polskim, traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe. Charakterystyka post powania w ka dym z trybów: zmiany w terminach sk adania ofert i wniosków o dopuszczenie do post powania, por czenia spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej now form wadium, sk adanie ofert wst pnych nie zawieraj cych ceny w trybie negocjacji z og oszeniem, dialog konkurencyjny nowy tryb post powania, nowe przes anki wyboru trybu zamówienia z wolnej r ki. Wybór najkorzystniejszej oferty i dokumentowanie post powania: mo liwo przeprowadzenia aukcji elektronicznej po ocenie ofert w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem, nowe zasady zawiadamiania wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, uniewa nieniu post powania. Przepisy szczególne: mo liwo zawierania umów ramowych przez wszystkich zamawiaj cych, dynamiczny system zakupów - elektroniczny proces udzielania zamówie publicznych na dostawy i us ugi, konkurs, koncesje na roboty budowlane, zamówienia sektorowe. Umowy o zamówienia publiczne cechy szczególne: por czenia spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej now form zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, rezygnacja z obowi zku uzyskania zgody Prezesa UZP na zawarcie umowy wieloletniej i na odst pienie od dania wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, mo liwo dokonania zmiany sposobu wiadczenia przed zawarciem umowy. rodki ochrony prawnej: w post powaniach o warto ci poni ej euro mo na z o y tylko protest, wy czenie rodków ochrony prawnej wobec rozstrzygni cia s du konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych, nowe zasady sk adania protestów na siwz i og oszenie o zamówieniu a tak e przy czania si do post powania protestacyjnego,

3 jednoczesne rozstrzyganie protestów dotycz cych og oszenia, siwz, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy i wyboru oferty najkorzystniejszej, mo liwo przy czania si do post powania odwo awczego, mo liwo cznego rozpoznania odwo a dla jednego post powania. Liczba godzin -20 Cz.2 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony wykonawców Pozycja wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego: warunki udzia u w post powaniu i dokumenty potwierdzaj ce ich spe nienie - podwy szenie progów kwotowych, powy ej których obowi zkowe jest danie od wykonawców dokumentów potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w post powaniu oraz wadium, nowe zasady uzupe niania dokumentów wymaganych od wykonawców, wykluczenie wykonawcy z post powania przyczyny i dokumentowanie wykluczenia - wykluczanie wykonawców za przest pstwa skarbowe i przest pstwa przeciwko prawom osób wykonuj cych prac zarobkow, wykonawcy ubiegaj cy si wspólnie o udzielenie zamówienia - reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialno za wykonanie umowy, mo liwo dania umowy konsorcjum po wybraniu jego oferty. Opis przedmiotu zamówienia: czy zamawiaj cy przygotowa je zgodnie z ustaw, mo liwo opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaga funkcjonalnych zamiast przy pomocy norm. Zasady udzielania zamówie : zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, bezstronno i obiektywizm zamawiaj cego, jawno, pisemno - liberalizacja form porozumiewania si zamawiaj cego i wykonawców szersze stosowanie faksu i drogi elektronicznej a niekiedy nawet telefonicznej, prowadzenie post powania w j zyku polskim, traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe. Charakterystyka post powania w ka dym z trybów: zmiany w terminach sk adania ofert i wniosków o dopuszczenie do post powania, por czenia spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej now form wadium, sk adanie ofert wst pnych niezawieraj cych ceny w trybie negocjacji z og oszeniem, dialog konkurencyjny nowy tryb post powania. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie post powania przez zamawiaj cego: mo liwo przeprowadzenia aukcji elektronicznej po ocenie ofert w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem, nowe zasady zawiadamiania wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, uniewa nieniu post powania. Umowy o zamówienia publiczne cechy szczególne: por czenia spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej now form zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, rezygnacja z obowi zku uzyskania zgody Prezesa UZP na zawarcie umowy wieloletniej i na odst pienie od dania wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy,

4 mo liwo dokonania zmiany sposobu wiadczenia przed zawarciem umowy, mo liwo zawierania umów ramowych przez wszystkich zamawiaj cych. Procedury odwo awcze: w post powaniach o warto ci poni ej euro mo na z o y tylko protest, wy czenie rodków ochrony prawnej wobec rozstrzygni cia s du konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych, nowe zasady sk adania protestów na siwz i og oszenie o zamówieniu, a tak e przy czania si do post powania protestacyjnego, jednoczesne rozstrzyganie protestów dotycz cych og oszenia, siwz, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy i wyboru oferty najkorzystniejszej, mo liwo przy czania si do post powania odwo awczego, mo liwo cznego rozpoznania odwo a dla jednego post powania. Liczba godzin - 16 CZ.3 Skuteczne ubieganie si o zamówienia publiczne Uczestnictwo w post powaniu, prawa i obowi zki wykonawcy: og oszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyja nienie tre ci specyfikacji, modyfikacja tre ci specyfikacji, Przygotowanie oferty: na co nale y zwróci najwi ksz uwag przy sporz dzaniu oferty? praktyczne przyk ady najcz stszych b dów pope nianych przez wykonawców, post powanie zamawiaj cego ze z o on ofert, aukcja elektroniczna rodki ochrony prawnej: komu i na co przys uguje protest? tre protestu przyk ady prawid owo i nieprawid owo sporz dzonych protestów, terminy wnoszenia protestów, przyst pienie do post powania protestacyjnego, termin i sposób wniesienia odwo ania, tre odwo ania przyk ady prawid owo i nieprawid owo sporz dzonych odwo a, przyst pienie do post powania odwo awczego, post powanie przed zespo em arbitrów, rozstrzygni cie odwo ania, skarga do s du okr gowego, zmiany przepisów po nowelizacji ustawy Liczba godzin: 6 CZ.4 Zakres stosowania ustawy "Prawo zamówie publicznych" oraz zasady prowadzenia post powa Zakres stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych:

5 kto musi stosowa ustaw? do jakich zamówie nie trzeba stosowa ustawy? uproszczenia przy zamówieniach do euro, uproszczenia przy zamówieniach na niektóre us ugi, Zasady udzielania zamówie : zasada bezstronno ci i obiektywizmu, zasada jawno ci, zasada pisemno ci, zasada prymatu trybów przetargowych, zasada równego traktowania wykonawców, zasada uczciwej konkurencji, Liczba godzin: 6 Cz.5 Jak prawid owo i sprawnie przygotowa specyfikacje istotnych warunków zamówienia Opis przedmiotu zamówienia i podstawowych warunków umowy (cena, termin realizacji i warunki gwarancji propozycje optymalnych rozwi za ) Okre lenie warto ci szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na cz ci, w tym problematyka dostaw i us ug powtarzaj cych si okresowo Wybór trybu post powania z uwzgl dnieniem stanowiska UZP Warunki udzia u w post powaniu i dokumenty potwierdzaj ce ich spe nienie tworzenie warunków w oparciu o przyk ady praktyczne Wykonawcy ubiegaj cy si wspólnie o udzielenie zamówienia tworzenie odpowiedniej regulacji w siwz Kryteria oceny ofert - ustalanie optymalnego wariantu kryteriów (termin realizacji i okres gwarancji jako warunek kontraktowy czy kryterium oceny ofert czy najni sza cena powinna by jedynym kryterium) Pozosta e warunki, które powinny znale si w siwz, m.in. wadium i zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Liczba godzin:6 CZ.6 rodki ochrony prawnej w post powaniu o udzielanie zamówie publicznych Protest: komu i na co przys uguje protest? tre protestu przyk ady prawid owo i nieprawid owo sporz dzonych protestów,

6 terminy wnoszenia protestów, post powanie zamawiaj cego z wniesionym protestem, przyst pienie do post powania protestacyjnego, sposoby rozstrzygni cia protestu, termin rozstrzygni cia protestu, zmiany przepisów wynikaj ce z nowelizacji ustawy Odwo anie: podmioty uprawnione do wniesienia odwo ania, termin i sposób wniesienia odwo ania, tre odwo ania przyk ady prawid owo i nieprawid owo sporz dzonych odwo a, post powanie zamawiaj cego po wniesieniu odwo ania, przyst pienie do post powania odwo awczego, post powanie przed zespo em arbitrów, rozstrzygni cie odwo ania, czne rozpatrywanie odwo a, rozliczenie kosztów post powania odwo awczego, zmiany przepisów wynikaj ce z nowelizacji ustawy Skarga do s du: podmioty uprawnione do wniesienia skargi, termin i tre skargi, rozstrzygni cie skargi przez s d, Liczba godzin:6 Cz.7 Tryby i systemy udzielania zamówie Przetarg nieograniczony: Przetarg ograniczony: terminy sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, ocena wniosków, Negocjacje z og oszeniem: terminy sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, ocena wniosków, terminy sk adania ofert wst pnych, oferta wst pna sposób przygotowania, ocena ofert wst pnych, prowadzenie negocjacji,

7 Dialog konkurencyjny: terminy sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, ocena wniosków, prowadzenie dialogu, Negocjacje bez og oszenia: prowadzenie negocjacji, ocena wniosków, Zamówienie z wolnej r ki: prowadzenie negocjacji, udzielenie zamówienia, Zapytanie o cen : zamiany przepisów wynikaj ce z nowelizacji ustawy, Licytacja elektroniczna: prowadzenie licytacji, zamiany przepisów wynikaj ce z nowelizacji ustawy, Umowa ramowa: zawarcie umowy ramowej, udzielanie zamówie obj tych umow ramow, Dynamiczny system zakupów: ustanowienie dynamicznego systemu zakupów, udzielanie zamówie obj tych dynamicznym systemem zakupów,

8 Liczba godzin: 6 Cz.8 Umowy w sprawach zamówie publicznych i kontrola udzielania zamówie Umowy w sprawach zamówie publicznych: forma umowy, jawno umowy, zakres umowy, dopuszczalno zmiany umowy, odst pienie od umowy, niewa no umowy, przyk ady optymalnych zapisów umowy Kontrola udzielania zamówie przez Prezesa UZP: kontrola uprzednia, kontrola nast pcza, efekty kontroli, kary pieni ne przewidziane w ustawie Prawo zamówie publicznych, zmiany przepisów wynikaj ce z nowelizacji ustawy Liczba godzin: 6 Łącznie : 72 godziny

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo