WSTĘP. Artykuł 1. Artykuł 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. Artykuł 1. Artykuł 2"

Transkrypt

1 KODEKS ETYKI REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

2

3 WSTĘP Artykuł 1 1. Niniejszy Kodeks Etyki Reklamy i Komunikacji Marketingowej, zwany dalej Kodeksem jest wewnętrznym dokumentem obowiązującym wszystkich pra cowników Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance, Puchaczów (zwanej dalej LWB ). 2. Kodeks stanowi zbiór zasad jakimi powinni kierować się pracownicy LWB odpowiedzialni za kształtowanie wizerunku marki korporacyjnej LWB oraz kształtowanie przekazu reklamowego związanego z ofertą produktową LWB. 3. Kodeks nie stanowi zbioru norm zastępujących bezwzględnie obowiązujące prze pisy prawa, a jedynie zawiera zbiór zasad nakładających na LWB dodatkowe ograniczenia, niezależnie od obowiązujących przepisów prawa. Artykuł 2 1. Wszystkie działania związane z promocją marki korporacyjnej i marki towa rzyszącej związane są z realizacją misji LWB. Misją LWB jest: Zaspakajanie potrzeb, pragnień i interesów klientów, interesariuszy i pracow ników poprzez rentowne wydobycie i produkcję węgla energetycznego, ener gii cieplnej i elektrycznej oraz produkcję ekologicznych materiałów budowla nych przy zapewnieniu wysokiej jakości produktów, kreowanie marki i warto ści firmy dzięki działaniom promocyjnym, wspieraniu i realizacji działalności prospołecznej, sportowej oraz kulturalnej i oświatowej. 2. LWB realizuje swoje działania promocyjne poprzez następujące kanały ko munikacji marketingowej: A. Reklama; B. Sponsoring; C. Public relations; D. Promocja sprzedaży; E. Sprzedaż osobista. 2. Na potrzeby Kodeksu powyższe kanały komunikacji marketingowej zwane będą dalej Reklamą LWB ; KODEKS ETYKI REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ LW BOGDANKA S.A. Strona 1

4 PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH I PUBIC RELATIONS Artykuł 3 1. Reklamy LWB nie mogą zawierać: A. treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekona nia religijne, płeć lub narodowość; B. elementów, które zachęcają do aktów przemocy; C. treści wywołujących lęk lub poczucie strachu a także bez konieczności uzasadnionej względami społecznymi, profilaktycznymi lub innymi nie mogą motywować do zakupu poprzez wykorzystywanie zdarzeń loso wych; 2. Reklama LWB nie może być realizowana w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym. 3. Reklama LWB nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzy stywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. 4. LWB będzie przestrzegała zasady, aby odbiorca reklamy LWB mógł zawsze ziden tyfikować, że dany przekaz jest reklamą. 5. Reklamy LWB nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: A. istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przy datności użytkowej, ilości, pochodzenia reklamowanego produktu; B. wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż promocyjna; C. warunków dostawy, wymiany, zwrotu i konserwacji; D. warunków gwarancji; E. praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele; F. urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów; G. zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne. 6. Użyte w reklamie LWB dane oraz terminy naukowe, cytaty z publikacji technicz nych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób po prawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczegól ności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego. 7. Reklama LWB nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzed niej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji. 8. Jeżeli w reklamie LWB: A. zawarta zostanie informacja o gwarancji w zakresie i znaczeniu prawnie wiążących warunków sprzedaży muszą one być dostępne w punkcie sprze daży lub dołączone do produktu i zostaną przekazane odbiorcy przekazu reklamowego. B. zostaną użyte dane, rekomendacje, opinie rzeczoznawców, informacje lub objaśnienia dotyczące produktu muszą być one odpowiednio udoku mentowane. Dokumenty powinny być udostępnione na żądanie odbiorcy przekazu reklamowego. 9. Reklamy LWB nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy LWB wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania. 10. Reklamy LWB nie mogą naruszać społecznego zaufania do prawidłowo reali zowanych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska naturalne go. 11. Reklamy LWB nie mogą wykorzystywać braku wiedzy jej odbiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 12. Reklamy LWB wykorzystujące zagadnienia ekologii muszą budować pozytywną świadomość w zakresie ochrony środowiska wśród odbiorców przekazu rekla mowego. Strona 2 KODEKS ETYKI REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ LW BOGDANKA S.A.

5 SPONSORING Artykuł 4 1. Sponsoring i związane z nim umowy muszą być realizowane w sposób łatwy do odczytania i zrozumienia przez osoby postronne co do ich charakteru. W szczegól ności muszą wskazywać wszystkie zainteresowane podmioty i treść zobowiązań względem sponsora (LWB). 2. Informacje o sponsorowaniu pochodzące od sponsora (LWB) danego wydarzenia lub sponsorowanego muszą być wyraźnie sformułowane i nie mogą naruszać do brych obyczajów. 3. Działania związane ze sponsoringiem nie mogą wprowadzać w błąd co do pod miotu, marki lub innych oznaczeń identyfikacyjnych sponsorowanego. 4. Sponsorowane wydarzenie lub działalność sponsorowanego nie mogą mieć ne gatywnego wpływu na środowisko naturalne. W związku z tym jakikolwiek przekaz pochodzący od sponsorowanego lub sponsora (LWB), a dotyczący ochrony śro dowiska musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. KODEKS ETYKI REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ LW BOGDANKA S.A. Strona 3

6 SPRZEDAŻ OSOBISTA, PROMOCJE SPRZEDAŻY I KONKURSY Artykuł 5 1. Promocje sprzedaży i konkursy organizowane przez LWB nie mogą być opracowa ne i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd. 2. Projekt i przeprowadzenie promocji nie mogą prowokować lub przyzwalać na zachowania agresywne lub nielegalne, ani nie mogą w inny sposób pozostawać niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Nie mogą one także zachęcać do działań godzących w interes publiczny. 3. Promocje sprzedaży i konkursy organizowane przez LWB muszą być organizowa ne w taki sposób, żeby odbiorca przekazu reklamowego nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty LWB. 4. Jeżeli w efekcie organizowanej przez LWB promocji sprzedaży, konkursu lub sprzedaży osobistej zbierane są dane osobowe osób fizycznych, należy w spo sób wyraźny poinformować o tym odbiorcę przekazu reklamowego, wskazując również zakres przetwarzania tych danych. Zbieranie, przechowywanie i wyko rzystywanie danych musi być zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. 5. Informacje o ofercie LWB przekazywane w ramach sprzedaży osobistej lub promocji sprzedaży, które mają wpływ na decyzję odbiorcy przekazu (np. wa runki współpracy) muszą być przekazywane w taki sposób i w takim czasie, żeby odbiorca przekazu mógł wziąć je pod uwagę przed akceptacją oferty. 6. LWB musi zawsze uzyskać uprzednią zgodę pośrednika, jeżeli, między innymi, za mierza: A. zaprosić pracowników pośrednika do pomocy w promocji sprzedaży; B. proponować (oferować) takim pracownikom korzyść majątkową lub jej otrzymanie w zamian za pomoc lub za osiągnięcia w sprzedaży w związku z promocją sprzedaży. 7. Promocje sprzedaży, które wymagają aktywnej współpracy pośrednika oraz jego pracowników, nie mogą utrudniać wykonywania wcześniejszych zobowiązań umownych tego pośrednika. 8. Działania sprzedaży bezpośredniej, w tym związane z nią oferty LWB, muszą być realizowane w sposób zrozumiały dla odbiorcy przekazu. W szczególności odbior ca przekazu powinien zawsze móc zidentyfikować reklamowany produkt i wa runki oferty, w tym cenę. 9. Oferta LWB dostarczona w ramach sprzedaży osobistej nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do prawdziwych rozmiarów, wartości, natury, trwało ści, wyglądu i technicznych możliwości reklamowanego produktu. 10. Oferta LWB dostarczona w ramach sprzedaży osobistej musi zawierać pełną informację adresową o komórkach LWB odpowiedzialnych za sprzedaż produk tów objętych ofertą. 11. Składanie ofert LWB w ramach sprzedaży bezpośredniej musi być prowadzone z poszanowaniem prywatności odbiorcy przekazu. Strona 4 KODEKS ETYKI REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ LW BOGDANKA S.A.

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin i zakres regulacji

I. Regulamin i zakres regulacji I. Regulamin i zakres regulacji 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Gawest Pharma Gawryś Spółka Jawna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPONSORINGU KULTURY

KODEKS SPONSORINGU KULTURY KODEKS SPONSORINGU KULTURY NARODOWE CENTRUM KULTURY PKPP Lewiatan Warszawa, czerwiec 2011 PREAMBUŁA Kodeks stanowi zbiór zasad sponsoringu kultury, którymi Strony współpracujące ze sobą mogłyby i powinny

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA Rynek kapitałowy ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej i wzrostu gospodarczego. Domy maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej

Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej Rynki kapitałowe i Kwestie regulacyjne PIOTR P.GOŁĘBIOWSKI Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej 25 listopada 2013 Rynek kapitałowy jako miejsce masowego przepływu kapitału do swojego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Mając na uwadze: 1) cele nadzoru, to jest zapewnienie: a) prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, b) stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer 1 Kodeks postępowania dla Grupy Gegenbauer Nasze wartości Nasze działania... 3 Misja Grupy Gegenbauer... 6 Jesteśmy... 6 1. Kultura Korporacyjna... 7 1.1 Nasze

Bardziej szczegółowo