ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU"

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł (dalej: Organizator ). Organizator Programu, biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu Programu, w tym postanowienia pkt. 31 tego Regulaminu, niniejszym postanawia zmodyfikować zasady Programu w poniższy sposób. 1 ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU 1. Zmienia się treść punktu 3 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Promocja trwać będzie w dniach od roku do roku lub do wyczerpania zapasów nagród (dalej: Okres Promocyjny) i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu widniejącej na dowodzie zakupu przesyłanym w Promocji (liczy się data doręczenia zgłoszenia Organizatorowi). 2. Zmienia się treść punktu 26 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie 14 dni od dnia wydania im nagrody, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje powinny być kierowane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 8. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu pozostają bez zmian. 2. Pojęciom pisanym wielką literą, a nie zdefiniowanym odrębnie w niniejszym aneksie, należy przydawać znaczenie, jakie zostało im nadane w dokumencie Regulaminu Programu. 3. Niniejszy aneks do Regulaminu Programu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 1

2 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ SPRZĘTU DO ZABUDOWY KUCHNIA NABIERA SMAKU (dalej: Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji konsumenckiej KUCHNIA NABIERA SMAKU (zwana dalej: Promocją) jest spółka Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł (zwana dalej: Organizatorem). 2. Organizator działa na zlecenie Whirlpool Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 6A, Warszawa. 3. Promocja trwać będzie w dniach od roku do roku lub do wyczerpania zapasów nagród (dalej: Okres Promocyjny) i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu widniejącej na dowodzie zakupu przesyłanym w Promocji (liczy się data doręczenia zgłoszenia Organizatorowi). 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Albedo Marketing sp. z o.o., Whirlpool Polska sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 5. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Whirlpool Polska sp. z o.o. Oddział w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia. 6. Promocją nie są objęte produkty zakupione w ramach programów pracowniczych EURO Family i Dla Ciebie. 7. Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumentów zgodnie z art Kodeksu cywilnego 1, zakupią od profesjonalnych podmiotów działających na rynku polskim produkty objęte Promocją, o których mowa w pkt 10. Regulaminu (zwanych dalej: Uczestnikami). 8. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 9. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz ze zm.). 1 Art. 22¹ Kodeksu cywilnego Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2

3 II. ZASADY PROMOCJI OBEJMUJĄCEJ PRODUKTY DO ZABUDOWY MARKI WHIRLPOOL 10. Promocja obejmuje fabrycznie nowe (nieużywane) modele produktów do zabudowy marki Whirlpool oraz wybrane fabrycznie nowe (nieużywane) modele produktów marki Whirlpool z linii Absolute, wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne). 11. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika, nabywającego w Okresie Promocji minimum dwóch dowolnych Produktów z oferty urządzeń do zabudowy, w tym minimum jednego produktu Promocyjnego z linii Absolute (lista modeli promocyjnych w załączniku nr 1), nagrody rzeczowej: a. Blender Philips HR 1641/00 (o wartości 189,00 złotych brutto) za zakup Produktów Promocyjnych o łącznej wartości poniżej zł brutto (do 2.499,99 zł włącznie), albo b. Robot kuchenny Philips HR7762/00 (o wartości 399,00 złotych brutto) za zakup Produktów Promocyjnych o łącznej wartości przynajmniej zł brutto (od 2.500,00 zł włącznie). 12. Produkty Promocyjne Whirlpool mogą zostać zakupione przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym po dokonaniu jednej lub więcej transakcji. Dowodami zakupu Produktów Promocyjnych Whirlpool akceptowanymi przez Organizatora będą: paragon, potwierdzający datę dokonania zakupu, miejsce dokonania zakupu (obszar Polski), oraz okoliczność, że transakcja dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych marki Whirlpool. W Promocji będą akceptowane również zawierające ww. informacje faktury VAT wystawione Uczestnikom, o ile nie będą związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (tzn. bez numeru NIP nabywcy). 13. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu, Uczestnik obowiązany jest prawidłowo wypełnić kupon promocyjny będący częścią ulotki promocyjnej komunikującej niniejszą Promocję, lub dostępny na stronie internetowej Promocji poprzez podanie następujących danych: a. imię i nazwisko b. adres zamieszkania c. numer telefonu - nieobowiązkowe d. - obowiązkowe e. modele zakupionych produktów do zabudowy f. numer seryjny produktu do zabudowy zaczynający się od cyfr 85.. g. model zakupionego produktu do zabudowy z linii Absolute h. numer seryjny produktu do zabudowy z linii Absolute i. data zakupu produktu do zabudowy i data zakupu produktu do zabudowy z linii Absolute Ponadto Uczestnik dla wzięcia udziału w Promocji obowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem Promocji i go akceptuje, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej Promocji oraz zgodę na wykorzystywanie podanego adresu w celu marketingu bezpośredniego produktów oraz usług Whirlpool Polska Sp. z o.o. przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na kuponie promocyjnym. Podanie danych oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w poprzednim zdaniu ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji. 3

4 14. Prawidłowo wypełniony kupon promocyjny Uczestnik powinien przesłać wraz z kserokopią dowodu lub dowodów zakupu na adres: KUCHNIA NABIERA SMAKU, Albedo Marketing, ul. Tatrzańska 8, Poznań lub on-line za pośrednictwem strony: załączając skan dowodu lub dowodów zakupu. Kupon promocyjny powinien zostać wysłany w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty dokonania zakupu widniejącej na dowodzie zakupu załączonym do kuponu. Powyższy termin liczy się od daty później zrealizowanego zakupu sprzętu Whirlpool (jeżeli Produkty Promocyjne były kupowane dwiema odrębnymi transakcjami, przyjmuje się datę drugiej transakcji). W przypadku przesyłek pocztowych, kurierskich i doręczeń osobistych za datę przesłania zgłoszenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki na adres Organizatora. W przypadku zgłoszeń elektronicznych za datę przesłania zgłoszenia przyjmuje się datę zarejestrowania zgłoszenia na stronie internetowej Promocji 15. W razie wątpliwości co do wiarygodności zgłoszenia i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji, Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania lub udostępnienia w inny sposób oryginału dowodu lub dowodów zakupu Produktów Promocyjnych marki Whirlpool. 16. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie dwa kupony promocyjne w trakcie trwania Promocji i uzyskać z tego tytułu maksymalnie dwie nagrody rzeczowe. Dowód lub dowody zakupu wykorzystane w zgłoszeniu przez jednego Uczestnika, nie podlegają ponownemu zgłoszeniu. 17. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego kuponu promocyjnego (w formie listowej lub on-line) wraz z kopią dowodu lub dowodów zakupu, po zweryfikowaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania kuponów niepełnych, wypełnionych nieprawidłowo lub w sposób nieczytelny. 18. Nagrody będą przesyłane jedynie na adres znajdujący się w granicach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik, który na dzień wydania nagrody przebywa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika i adres do odbioru nagrody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 19. Jeżeli Uczestnik przesłał kupon niepełny, wypełniony nieprawidłowo lub w sposób nieczytelny, jednak prawidłowo podał na kuponie adres lub numer telefonu, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie uzupełniające braki, kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego na kuponie adres lub numer telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora w formie prośby o uzupełnienie lub od dnia rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora. 20. Termin wydania nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 15, 18 i 19 niniejszego regulaminu. 21. W Promocji przewidziano do wydania 2100 (słownie: dwa tysiące sto) blenderów ręcznych oraz (słownie: tysiąc) robotów kuchennych, o których mowa w pkt 11 Regulaminu. Po wyczerpaniu zapasów nagrody nie będą wydawane. 22. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej. 4

5 23. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród, a także zastrzeżenie szczególnych właściwości nagród lub żądania ich ekwiwalentu pieniężnego. 24. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie. 25. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Whirlpool Polska sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Promocji, wydania upominków, oraz rozpatrywania reklamacji. Administratorem danych jest Whirlpool Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorskiego 6, Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 26. Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie 14 dni od dnia wydania im nagrody, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2015 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje powinny być kierowane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 8. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 27. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w punktach sprzedaży Produktów Promocyjnych, na stronie oraz za pośrednictwem infolinii pod numerem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17: W przypadku gdyby przed zakończeniem Okresu Promocyjnego doszło do wyczerpania nagród rzeczowych, o których mowa w pkt 11 Regulaminu, przeznaczonych do wydawania w Promocji, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej Promocji W takim przypadku dalsze nagrody na rzecz Uczestników, których zgłoszenia zostały doręczone po wyczerpaniu się puli nagród nie będą już wydawane. 29. Na potrzeby weryfikacji który Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody w Promocji przyjmuje się następujące zasady: a. na potrzeby określenia które zgłoszenie wpłynęło wcześniej, przyjmuje się datę wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora (poczta/kurier wpływ na adres siedziby Organizatora; w formie elektronicznej wpływ do elektronicznego systemu odbioru zgłoszeń Organizatora); b. jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego samego dnia, przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło to zgłoszenie, które zostało odebrane przez Organizatora danego dnia o wcześniejszej godzinie; c. jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego samego dnia o tej samej godzinie (np. w ramach jednego doręczenia poczty na adres siedziby Organizatora) przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie, do którego załączono dokument potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych z wcześniejszą datą i godziną; d. jeżeli dane zgłoszenie jest niepełne, zawiera błędy lub nieprawidłowości, za datę wpływu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę przesłania przez Uczestnika niezbędnych uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień. 5

6 30. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; b) prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji; c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub Whirlpool Polska sp. z o.o. 31. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji do wszystkich Uczestników na adresy podane przez nich w formularzu zgłoszeniowym. 32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 33. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413) przy ul. Tatrzańskiej 8. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz stronie internetowej 34. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie, w których w jakikolwiek sposób premiowany jest zakup Produktów Promocyjnych marki Whirlpool. Uczestnik, który zarejestrował zakup Produktów Promocyjnych w innej promocji, nie może wziąć udziału w niniejszej Promocji i odwrotnie rejestracja zakupu w niniejszej Promocji wyklucza udział Uczestnika w innych promocjach, w których w jakikolwiek sposób premiowany jest zakup Produktów Promocyjnych. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA MODELI PRODUKTÓW LINII ABSOLUTE OBJĘTYCH PROMOCJĄ PIEKARNIKI model AKP782 IX model AKP784 IX model AKP785 IX model AKP786 IX model AKP786 WH model AKP786 NB model AKP7460 IX model AKZ7890 IX model AKZ7920 IX model AKZ7920 WH model AKZ7920 NB model AKZ7960 IX model AKZ6230 WH model AKZ6230 NB model AKZ 7900 IX model AKZ 6230 S model AKZ 6230 IX model AKZM 8410 IX model AKZM 8420 IX model AKZM 8640 IX MIKROFALE model AMW 440 IX model AMW 441 IX model AMW498 NB model AMW498 WH model AMW442 IX model AMW731 IX model AMW731 WH model AMW731 NB model AMW730 IX model AMW730 WH model AMW730 NB model AMW730 SD model AMW 507 IX model AMW 508 IX PŁYTY INDUKCYJNE model ACM 750 NE model ACM 932 BA model ACM 832 BA model ACM 918 BA model ACM 867 BA IXL model ACM 829 NE model ACM 868 BA IXL model ACM 877 BA IXL model ACM 877 NE IXL GAZ NA SZKLE model AKT 6455/NB model AKT 6465/NB model AKT 6465/WH model AKT 6465/S OKAPY model AKR 759 IX model AKR 746 IX 7

8 8

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo