Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu"

Transkrypt

1 Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą charakterystyczną działań marketingowych jest bezpośrednie nakierowanie na odbiorcę. W planie marketingowym ustala się, co jest do zrobienia, jak to robić, kiedy będzie to robione i kto jest za to odpowiedzialny. Niezależnie od tego, czy plan jest tworzony przez firmę istniejącą, czy dla nowego przedsięwzięcia, w planie marketingowym powinny się znaleźć następujące elementy 2 : 1. cele marketingowe, 2. marketing-mix: produkt, cena, dystrybucja i promocja, 3. koszty działań promocyjnych. Cele marketingowe: Plan marketingowy powinien określać cele przedsięwzięcia i wynikające z nich zadania przewidziane do realizacji. Cele przedsięwzięcia należy sformułować w długim i krótszych okresach. Cele formułowane w dłuższym okresie mogą dotyczyć np. zwiększenia udziału w rynku, poprawy postrzegania przez klientów, osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów, określonej dynamiki obrotów, rozbudowywania sieci sprzedaży itd. Cele krótkookresowe to przykładowo wprowadzenie na rynek określonej wersji produktu lub usługi, nawiązanie pierwszych lub nowych kontaktów handlowych itp. Realizacji celów służą działania podejmowane w obszarach marketingu-mix, na który składają się: produkt, cena, dystrybucja i promocja. 1 Mgr, doktorant, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; niezależny konsultant, doradca ds. przedsiębiorczości i pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na działania innowacyjne; realizator kilku dużych projektów unijnych realizowanych w ramach PO KL. 2 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 121.

2 Produkt: Produkt jako element marketingu-mix należy scharakteryzować na następujących trzech podstawowych poziomach 3 : rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt globalny (poszerzony). Rdzeń produktu to te właściwości, które uzasadniają jego istnienie. Do tej części zalicza się m.in.: opis produktów i usług, ich przeznaczenie, cenę, metody wytwarzania i najważniejsze asortymenty, surowce niezbędne do produkcji, urządzenia niezbędne do produkcji i możliwości ich pozyskania, itp. W części marketingowej należy tylko przypomnieć, jakie podstawowe funkcje pełni produkt. Produkt rzeczywisty to liczne czynniki towarzyszące produktowi, które powodują, że jest on w określony sposób postrzegany przez nabywcę. Chodzi przede wszystkim o: markę, opakowanie, wzornictwo, jakość wykonania oraz funkcje dodatkowe i inne. Te cechy produktu są istotne z punktu widzenia zachęcenia nabywcy do wyboru konkretnego produktu. Produkt globalny (poszerzony), a więc dodatkowo wzbogacony o pakiet usług posprzedażowych towarzyszących produktowi. Należą do nich 4 : możliwość kredytowania sprzedaży lub sprzedaż na raty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostarczanie produktu do domu i darmowa instalacja, szybkość dostawy, dostępność części zamiennych, dostęp do produktów/usług komplementarnych i inne. 3 Zob. szerzej: Podstawy marketingu, (red.) L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 123.

3 Pytanie o kształt produktu powinno być poprzedzone solidną analizą rynku. Analiza ta daje bowiem odpowiedź na pytanie, czego rzeczywiście potrzebuje nabywca. Należy pamiętać, że w większości przypadków twórcy przedsięwzięcia dysponują ograniczonymi środkami oraz poruszają się w obrębie konkretnych uwarunkowań. Pole manewru odnośnie do kształtowania produktu rzeczywistego i globalnego jest ograniczone, np. stosunkowo niewielka, nowa firma rzadko może liczyć na wyrobienie własnej marki w krótkim okresie, bez dużych inwestycji; dobrze znana markowa firma nie może sobie pozwolić na wyprodukowanie taniego, prostego produktu o kiepskim wzornictwie z surowców niskiej jakości. Słabości jednego poziomu można częściowo kompensować wysokim poziomem innego, np. sklep z artykułami gospodarstwa domowego może nie mieć dużej renomy ani ładnego wystroju, ale za to dostarcza odbiorcom zakupy do domu. Cena: Cena jest najczęściej jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zakupem lub rezygnacją z zakupu danego dobra. Cena zaś danego dobra jest uzależniona od wielu czynników, które są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Należą do nich przede wszystkim: kondycja i cele firmy, koszty producenta, popyt i podaż, konkurencja, cechy produktu/usługi i wartość z punktu widzenia nabywcy. Dystrybucja: Funkcją dystrybucji jest dostarczenie produktu/usługi jak najbliżej klienta. Podstawowym zagadnieniem do rozwiązania przez kierujących przedsięwzięciem jest wybór kanału dystrybucji. Istnieją dwa podstawowe, konwencjonalne rodzaje kanałów dystrybucji: bezpośrednie i pośrednie. Dystrybucja przy użyciu kanałów bezpośrednich polega na dostarczeniu produktu/usługi do klienta bez udziału pośredników (np. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych). Kanały

4 pośrednie obejmują ogniwa pośredniczące w dostarczaniu produktów/usług do konsumentów. Kanały pośrednie mogą się składać z takich podmiotów, jak sklepy patronackie, detaliści, przedsiębiorstwa hurtowe oraz hurtu-detalu i inne. Porównanie cech bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji zawiera tabela 1. Tabela 1. Porównanie cech bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s O wyborze odpowiedniego kanału dystrybucji decyduje wytwórca. Przy wyborze musi się jednak kierować takimi czynnikami, jak: cechy segmentu rynku (kim są nabywcy towarów/usług, jaki jest ich status materialny, gdzie jest ich najwięcej i jak często dokonują zakupu), cechy produktu (cena produktu, jego trwałość lub sezonowość, duża złożoność techniczna produktu), cechy przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo w fazie zakładania, już istniejące o

5 ugruntowanej pozycji rynkowej i finansowej), struktura dystrybucji (warunki współpracy jakie obowiązują między przedsiębiorstwami a producentami), cechy innych przedsiębiorstw (sposób dystrybucji produktów przez inne konkurencyjne przedsiębiorstwa). Promocja: Właściwe zaplanowanie i umiejętne przeprowadzenie działań promocyjnych może w istotnym stopniu zaważyć na powodzeniu całego przedsięwzięcia. Do klasycznego promotion-mix należą: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i sprzedaż osobista. Każdy z tych instrumentów ma wady i zalety, a wybór jednego lub kilku z nich jest uzależniony od takich uwarunkowań, jak faza podejmowania decyzji przez nabywców, strategia marketingowa firmy czy typ rynku, na którym działa firma 5. Reklama. Jest to publiczny środek przekazu. Jej oddziaływanie jest niezróżnicowane - wielu odbiorców otrzymuje ten sam zestandaryzowany przekaz. Ma on za zadanie wytworzenie pozytywnego stosunku do reklamowanego produktu/usługi lub podmiotu. Zaletą reklamy jest możliwość dotarcia do wielu potencjalnych nabywców, nawet znacznie rozproszonych geograficznie. W przekazywaniu treści uczestniczy tylko jedna strona - nadawca - i może być to jej wadą lub zaletą (w zależności od potrzeb organizacji). Dla nowych, małych przedsiębiorstw większe przedsięwzięcia reklamowe są trudne do realizacji ze względu na duże koszty. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę koszt dotarcia informacji do pojedynczego klienta, to reklama może być najbardziej ekonomicznym instrumentem promocji. Promocja sprzedaży. Jest to instrument stosowany w celu wywołania szybkiej reakcji nabywcy. Promocja sprzedaży przyciąga uwagę potencjalnych nabywców i zawiera informacje, które mają zachęcić do konkretnego produktu lub usługi w określonym czasie. Instrumenty promocji sprzedaży oferują najczęściej klientowi określoną wartość - 5 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 136.

6 zawierają one zachęty i bodźce do zakupu. Najczęściej i instrumentami promocji sprzedaży są premie, konkursy, kupony, i itd. Marketing bezpośredni. Instrumentami marketingu bezpośredniego są marketing elektroniczny, marketing pocztowy (przesyłki pocztowe), telemarketing i inne. Służą one zainteresowaniu danym produktem lub usługą określonego nabywcy. Przekaz nie dociera więc do wszystkich odbiorców, lecz ma za zadanie przyciągnięcie wybranego adresata. Zazwyczaj jest to przekaz specjalnie skonstruowany, tak aby uwypuklić te zagadnienia, które mogą być interesujące z punki u widzenia nabywcy. Zaletą tego instrumentu może być również stosunkowo szybkie dotarcie do odbiorcy i jego relatywnie szybka reakcja. Public relations. Są to działania (najczęściej odpowiednie przekazywanie informacji) mające na celu promowanie lub ochronę wizerunku firmy i produktu/usługi. Instrumentami public relations są informacje dla prasy, publikowanie raportów, sponsoring, lobbing, obecność w prasie i inne. Mocną stroną public relalions może być wyższa wiarygodność, gdyż część klientów odbiera przekazywane treści jako informacje ogólne, a nie o charakterze promocyjnym. Sprzedaż osobista. Bywa ona bardzo skutecznym instrumentem promocji. Istotną jej cechą jest osobista konfrontacja z nabywcą. Kupujący jest zobligowany do wysłuchania tego, co mówi sprzedający. W niektórych przypadkach sprzedaż osobista prowadzi do nawiązania bliższych więzi z odbiorcą, co może mieć wpływ na zwiększoną lojalność odbiorców wobec firmy. Uwarunkowania skuteczności promotion-mix przyjętego w biznesplanie Reklama i public relations wpływają na wczesne fazy podejmowania decyzji przez nabywcę, służą głównie zapoznaniu potencjalnego klienta z produktem lub usługą i marką oraz zainteresowaniu go. W fazach późniejszych, bezpośrednio związanych z zakupem danego produktu/usługi zwykle są skuteczniejsze sprzedaż osobista lub promocja sprzedaży. Strategia marketingowa firmy wyznacza m.in., kto jest bezpośrednim odbiorcą działań promocyjnych. W przypadku strategii typu push, firma koncentruje swoje działania na pośrednikach, na których wywiera wpływ w celu zamawiania jej produktów/usług i aktywnej ich

7 sprzedaży odbiorcom docelowym. W takich sytuacjach skuteczne są przede wszystkim sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. W przypadku strategii typu pull firma podejmuje działania nakierowane na ostatecznych konsumentów produktu/usługi. Ma to na celu zwiększenie ich zainteresowania nabywaniem określonych produktów lub usług. Przyjęcie takiej strategii skłania do koncentrowania się na promocji sprzedaży i reklamie jako głównych metodach promocji 6. Koszty działań promocyjnych Wybór sposobu promocji oraz innych elementów marketingu-mix jest w dużym stopniu uzależniony od możliwości finansowych przedsiębiorstwa lub samego przedsięwzięcia. Część marketingowa biznesplanu powinna zawierać informacje, jakie środki będą przeznaczane na działania promocyjne. W przypadku nowych przedsięwzięć koszty takich działań są najczęściej pochodną możliwości finansowych oraz bieżących potrzeb i wyczucia kierownictwa przedsięwzięcia. Polityka dostosowywania nakładów na promocję do bieżących potrzeb i możliwości bywa skuteczna, jednak istnieje zagrożenie nieefektywnego wykorzystania środków oraz dość niskiej skuteczności, gdyż w wyniku jej stosowania działania w zakresie marketingu mogą być niespójne i niekonsekwentne. Metoda ta praktycznie uniemożliwia długookresowe planowanie wydatków promocyjnych. Stosunkowo często jest stosowana polityka finansowania promocji w podobny sposób do porównywalnych (często konkurencyjnych) przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo stara się wówczas przeznaczać na działalność promocyjną mniej więcej tyle środków, ile przeznaczają na te cele najważniejsi, bezpośredni konkurenci. Tego typu polityka może być skuteczna, jeśli twórcy przedsięwzięcia lub kierownictwo firmy będą jednocześnie pamiętać o różnicach dzielących konkurentów. Zagrożeniem jest bowiem upodobnienie się do konkurencji i utrata własnego wizerunku, jeżeli za zbliżonymi sumami przeznaczanymi na promocję pójdą podobne rozwiązania promocyjne 7. Dość popularna jest również zasada przeznaczania na te działania sum będących określonym procentem ze sprzedaży. Problemem wiążącym się z tą metoda może być 6 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 141.

8 niedostosowanie finansowania do bieżących potrzeb organizacji. W okresie niskiej sprzedaży będzie bowiem automatycznie obniżana suma środków przeznaczanych na promocję, podczas gdy w tym okresie celowe może być nasilenie działań promocyjnych. Podobnymi cechami charakteryzuje się metoda ustalania budżetu promocyjnego w relacji do osiągniętego zysku. Część przedsiębiorstw stosuje metodę ustalania budżetu na podstawie określonych celów promocyjnych. Metoda ta polega na precyzyjnym wyznaczeniu celów, jakie ma się do osiągnięcia dzięki kampanii promocyjnej, wyznaczeniu środków, jakie służą do osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz oszacowaniu kosztów zastosowania wymienionych środków. Metoda ta w logiczny sposób wiąże cele i ich wykonanie. Stosowanie tej metody utrudniają jednak problemy z właściwym powiązaniem celów i środków ich realizacji (brak jest najczęściej dowodów, że te, a nie inne środki prowadzą do osiągnięcia celów) oraz szybkie zmiany otoczenia, które wymuszają ciągłe zmiany celów, środków i w konsekwencji budżetu na promocję, co w wielu firmach jest trudne do wykonania 8. Wybór sposobu finansowania takiej działalności zawsze wymaga gruntownego przemyślenia. W biznesplanie powinno być zaznaczone, jaką metodę finansowania przyjęto w przedsiębiorstwie i ile środków będzie przeznaczonych na promocję. Przy opracowywaniu części marketingowej biznesplanu należy zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytania: 1. Realizacji jakich celów mają służyć planowane działania w zakresie marketingu? Jaka będzie kolejność ich realizacji? 2. Jakie cechy użytkowe produktu/usługi są istotne z punktu widzenia nabywcy? Czy pod względem tych cech nasz produkt/usługa wyróżnia się spośród pozostałych? 3. Jakimi innymi cechami (produkt poszerzony) wyróżnia się produkt/usługa oferowane przez firmę? Co wskazuje, że nabywca potrzebuje takiego produktu/usługi? 8 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 141.

9 4. Jakie czynniki mają wpływ na wysokość cen produktów/usług oferowanych przez firmę? 5. Jaka metoda będzie stosowana przez firmę przy ustalaniu cen? 6. Jaki będzie poziom cen w stosunku do konkurencji? 7. Jak zareagowaliby dotychczasowi klienci konkurentów na cenę proponowaną przez naszą firmę? 8. Do jakiego stopnia firma będzie naśladować politykę cenową konkurencji? 9. Jaka będzie przyszła polityka cen? 10. Jaki model dystrybucji dominuje w branży? 11. Co przemawia za, a co przeciw rozwiązaniom przyjętym przez dotychczas działające firmy? 12. Czy nasza firma będzie korzystać z tych samych kanałów dystrybucji, co konkurencja? Czy będą to kanały bezpośrednie czy pośrednie? 13. Czy nasza firma będzie korzy stać z tych samych kanałów dystrybucji co konkurencja? Czy będą to kanały bezpośrednie czy pośrednie? 14. Jakie rodzaje promocji są najodpowiedniejsze do tego typu przedsięwzięć? Jakie media będą wykorzystywane podczas akcji reklamowej? 15. Czy promowany będzie głównie produkt czy producent? 16. Kto będzie adresatem akcji promocyjnej - dystrybutor czy odbiorca finalny? 17. Jak intensywne powinny być działania promocyjne i co powinno się akcentować w poszczególnych etapach akcji promocyjnej? 18. Jaka będzie strategia finansowania promocji? Czy skuteczność akcji promocyjnych będzie weryfikowana? Dodatkowo przed przystąpieniem do uzupełniana części marketingowej biznesplanu konieczne jest zapoznanie się z technikami i narzędziami, które będą niezbędne, do jej opracowania: 1. Badania rynku, a zwłaszcza badania gustów i preferencji nabywców odnośnie do produktu, jego cech i usług towarzyszących.

10 2. Analiza struktury cen na rynku. 3. Analiza możliwości finansowych firmy z zakresu finansowania działań marketingowych. 4. Analiza konkurencji, a zwłaszcza: siły, zasobów, sytuacji finansowej oraz stopnia przywiązania klientów do określonej marki (wywiady, obserwacje, badania ankietowe). 5. Literatura z dziedziny marketingu. 6. Badania skuteczności kampanii promocyjnych prowadzone metodą wywiadów i ankiet; w przypadku większych firm i dużych przedsięwzięć - zlecenie takich badań wyspecjalizowanej firmie. 7. Analiza treści oraz formy akcji promocyjnych konkurentów i innych firm. Ocena skuteczności i zasięgu działania poszczególnych mediów w trakcie kampanii promocyjnych konkurencji. 8. Techniki twórczego myślenia przy tworzeniu kampanii promocyjnej. Uzupełnieniem zagadnień związanych z marketingiem jest pogłębiona analiza klientów, której dokonać należy w oparciu różne kategorie, np. zasobność klienta, pochodzenie, preferencje, itp., co powiązane jest bezpośrednio z opisem rynku na oferowany produkt/usługę. Dodatkowo przeanalizować należy głównych konkurentów, których wyodrębnić też trzeba poprzez analizę rynku bliższego i dalszego, planowanej działalności (region, kraj). Opisane zagadnienia spięte powinny być poprzez stworzenie analizy ryzyka związanego z planowaną działalnością oraz analizy SWOT (silne i słabe strony planowanej działalności, w zestawieniu z szansami i zagrożeniami dla niej). Analiza ta opierać się może na wyodrębnieniu różnych ograniczeń w planowanej działalności (organizacyjnych, technicznych, czasowych, finansowych, prawnych i innych), które należy odnieść do wnętrza organizacji i zestawić z czynnikami od niej niezależnymi (zewnętrznymi). Rozpoznawanie klientów

11 Rozpoznawanie klientów stanowi pierwszy i najważniejszy element planu strategii marketingowej. Wiąże się on z pozyskiwaniem stałych i jak najbardziej zasobnych klientów. To z kolei wymaga sporządzenia segmentowej demograficznej mapy rynku, która dostarczy informacji o określonych grupach potencjalnych klientów. Segmentacja demograficzna obejmuje takie elementy, jak: wiek, płeć, dochód, zawód, wykształcenie, styl życia, itd. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zorientować się, na jaką grupę klientów można liczyć dla wybranej przez nas działalności. Ponadto, informacje te wskazując nam kim będą nasi klienci i czego oczekują pozwolą ukierunkować wszystkie działania firmy na zaspakajanie ich potrzeb. Dzięki temu można spodziewać się oczekiwanych rezultatów 9 Atrakcyjność usług lub produktów Firma może liczyć na stałych i pozyskiwanie nowych klientów, tylko wtedy, gdy spełnia ich oczekiwania. W tym celu należy przeprowadzić wśród nich szeroką ankietę zawierającą takie pytania, jak: Czy usługi jakie firma zamierza oferować przyniosą klientom określone korzyści? Na jakie korzyści liczą klienci kupując nasze produkty, usługi? Na jakie inne artykuły, formy usług, klienci oczekują (O jakie nowe usługi, produkty należałoby rozszerzyć działalność firmy lub zmodyfikować projektowaną)? W jakim okresie będzie największe zapotrzebowanie na określone produkty lub usługi? Dlaczego klienci będą skłonni korzystać z naszych produktów, usług a nie konkurencji? 10 Informacje o konkurencji W życiu nie da się uciec od konkurencji. To samo dotyczy biznesu. Środowisko biznesowe jest niesłychanie konkurencyjne, znacznie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości. 9 J. Śliwa, K. Hajduk-Popławska, Podstawy zarządzania, Warszawa 2004, s Zob. szerzej: J. Śliwa, K. Hajduk-Popławska, Podstawy zarządzania, Warszawa 2004, s. 115.

12 Czytelnik biznesplanu chce wiedzieć, kim są konkurenci, w jaki sposób będą ze sobą rywalizować i na ile firma jest przygotowana do obrony swojej pozycji. Opracowując tę część biznesplanu należy wybrać kilkunastu najbliższych konkurentów i stworzyć archiwum informacji na temat ich działań. Znaleźć przykłady ich materiałów reklamowych i promocyjnych, przeanalizować ich strategię cenową. Sprawdzić aktualne i archiwalne ogłoszenia w książkach telefonicznych, by dowiedzieć się, czy konkurenci poszerzają, ograniczają, czy też utrzymują na tym samym poziomie obecność w mediach reklamowych. Badając konkurencję, trzeba zrobić to dokładnie. Pamiętając, że dzięki dzisiejszym możliwościom dystrybucji konkurenci mogą znajdować się tuż za rogiem, ale równie dobrze w dowolnym miejscu na świecie 11. Bezpośredni konkurenci to nie jedyne zagrożenie. Najprawdopodobniej mamy też konkurentów pośrednich. Konkurent bezpośredni to firma oferująca ten sam produkt lub usługę na tym samym rynku. Konkurent pośredni to firma oferująca ten sam produkt lub usługę, ale na innym rynku. Jednym z najlepszych przykładów konkurencji pośredniej jest Amazon.com. Gdy firma rozpoczęła działalność, największe księgarnie ignorowały ją, uważając, że nie jest bezpośrednim konkurentem, ponieważ sprzedaje w nowym i niesprawdzonym kanale dystrybucji, nazywanym Internetem. Większość księgarzy, jeśli w ogóle zauważała tę firmę, traktowała ją jak konkurenta pośredniego. To był duży błąd. Oto inny przykład konkurencji pośredniej. Detalistom nawet się nie śniło, że producenci komputerów będą kiedykolwiek sprzedawać swoje produkty bezpośrednio klientom końcowym. Ale Hewlett-Packard i IBM rzeczywiście przyjęły tę strategię i z powodzeniem ją wdrożyły. Należy naprawdę przemyśleć, kto może stać się pośrednim lub bezpośrednim konkurentem dziś i w przewidywalnej przyszłości, a następnie przedstawić wyniki tych przemyśleń czytelnikowi biznesplanu F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 194.

13 Przystępując do pisania tej części biznesplanu należy dokładnie przeanalizować każdego konkurenta 13 : 1. Wypisać nazwy i lokalizacje wszystkich lub większości (tych dominujących na rynku) konkurentów: bezpośrednich i pośrednich. 2. Opisać sposób, w jaki konkurenci pozycjonują i sprzedają swoje produkty i usługi. Przeanalizować, w jaki sposób tworzą wyjątkową cechę oferty i jak promują ją przy użyciu materiałów reklamowych i marketingowych. Przyjrzeć się, co w nich napisali, a co ważniejsze jak je napisali. Czy mają hasła reklamowe? Jeśli tak, jak z nich korzystają? Czy teksty są dobrze opracowane? Czy jakość produktów lub usług jest dobrze uwidoczniona? Czy materiały przyciągają uwagę? Czy dobrze przekazują przesłanie? Czy można wykorzystać w firmie te same techniki? Później należy, przyjrzeć się swojemu modelowi prowadzenia działalności i przemyśleć, jaką pozycję można zająć w stosunku do konkurentów. Co sprawia, że nasz produkt lub usługa są wyjątkowe? Co może zaoferować firma, czego nie mają konkurenci? A jeśli produkt lub usługa niewiele różnią się od oferty konkurentów, dlaczego klient miałby kupować od nas? Analiza ta pozwoli też na odpowiedzenie sobie na pytanie, jakich czynników, które konkurenci wykonują należałoby unikać? 3. Opisać metody dystrybucji stosowane przez konkurentów. Napisać, w jaki sposób sprzedają (hurtowo, detalicznie, przez przedstawicieli handlowych lub wynajęte firmy). Czym będą różnić się nasze metody dystrybucji? Czy pozwoli to uzyskać przewagę konkurencyjną? 4. Scharakteryzować konkurentów. Jaką część rynku starają się pozyskać? Czy możemy pozyskać ten sam rynek, ale lepiej? Czy nasza firma wyraźnie się wyróżnia spośród innych? Jeśli nie, czy można znaleźć nowy rynek dla swojej oferty? 5. Przeanalizować strategie cenowe wszystkich konkurentów. Porównać, jak przy nich wygląda nasza strategia. Jeśli ich ceny są niższe, w jaki sposób możemy konkurować przy wykorzystaniu własnej wyjątkowej cechy oferty? Opierając się na 13 Opracowanie własne na podstawie: F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s

14 badaniach, porównać swój sposób prowadzenia działalności ze sposobami działalności konkurentów. 6. Należy także opisać efektywność konkurentów. Czy ich działalność poszerza się, zawęża, czy też pozostaje bez zmian? Uwzględniając, co sprzedają i ile tego sprzedają (kwotowo i ilościowo). Dobrze tutaj zwrócić uwagę, ile lat prowadzą działalność oraz jaką konkretną niszę rynkową zajmują. 7. Umieścić w planie wykres kołowy pokazujący udziały rynkowe każdego konkurenta oraz udział, jaki sami planujemy zdobyć. 8. Opisać mocne i słabe strony każdego konkurenta oraz wszelkie ważne różnice między ich ofertą a naszą. Czy takie porównanie daje firmie jakąś przewagę? Opisać też możliwą reakcję konkurentów na nasze wejście na rynek i wymienić firmy, które mogą z nami konkurować po takim wejściu. Dobrze tez na koniec tej analizy spróbować zastanowić się, czy jakieś obszary naszej planowanej działalności są wolne od konkurentów? Na koniec opracowywania części biznesplanu dotyczącej analizy marketingowej, dobrze jest zidentyfikować i opisać poziom ryzyka związanego z planowaną działalnością. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwe i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Nie można go całkowicie wyeliminować, można je jednak ograniczyć do pewnego poziomu, aby nie hamowało rozwoju nowego przedsięwzięcia. Czytelnik planu, który musi podjąć decyzję, czy wesprzeć pomysł pieniędzmi lub zasobami, poszukuje informacji na temat ryzyka związanego z działalnością oraz sposobów radzenia sobie z nim. Cała sztuka polega oczywiście na tym, aby przedstawić ryzyko, nie odstraszając inwestorów. Żaden inwestor nie oczekuje biznesplanu pokazującego pomysł całkiem pozbawiony ryzyka. Umiejętność wskazania, omówienia i ograniczenia ryzyka jest dowodem umiejętności autora planu biznesowego, jako menedżera i zwiększa wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów lub zarządu F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 200.

15 Plan powinien obejmować kilka rodzajów ryzyka, jednak nie należy opisywać wszystkich istniejących na świecie. Konieczne jest zidentyfikowanie takich kategorii, które w największym stopniu dotyczą nowej firmy, i krótkie ich opisanie ze sposobami minimalizowania go. Najpowszechniej spotykane rodzaje ryzyka to: organizacyjne, techniczne, czasowe, finansowe, prawne, związane z konkurencją marketingiem,, dystrybucją, zagrożeniami konkurencji cenowej, itp. Przygotowując rozdział o ryzyku, należy nie tylko wskazać i omówić rodzaje ryzyka i zagrożenia, przed którymi stoi nowa firma. Należy także poinformować czytelnika, jak zamierzamy poradzić sobie z ryzykiem i ograniczyć je do minimum. Smali Business Notes (http://www.smallbusinessnotes.com) opisuje pięcioetapowy proces zarządzania ryzykiem. Oto jego etapy: 1. Określ ryzyko. 2. Zmierz ryzyko. 3. Sformułuj sposoby ograniczenia ryzyka. 4. Określ zadania umożliwiające zarządzanie ryzykiem. 5. Monitoruj proces, aby ocenić stopień redukcji ryzyka. Wśród innych zagrożeń mających duży wpływ na funkcjonowanie firmy znajdują się zagrożenia związane z personelem. Szczególnie zależne od niektórych pracowników są firmy usługowe. W wypadku firm technologicznych ryzyko może polegać na potrzebie zatrudnienia wybitnego programisty, a takich jest na rynku niewielu.

16 Chcąc właściwie opisać swoją działalność i strategię zarządzania ryzykiem należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań 15 : 1. Czy i jaki lokal/pomieszczenia są niezbędne do poprowadzenia przyszłej działalności. 2. Czy do poprowadzenia zaplanowanej działalności będzie potrzebne specjalistyczne wyposażenie i sprzęt i skąd je pozyskam, w jaki sposób planuję jego sfinansowanie? 3. Czy upływ czasu nie będzie działał na niekorzyść, szczególnie gdy niewłaściwie zaplanujemy poszczególne etapy przy zakładaniu nowej organizacji. 4. Skąd pozyskamy środki na sfinansowanie planowanych działań? Czy uzyskamy kredyt w banku? Czy posiadamy zabezpieczenia? Ile mamy własnych środków, które chcemy wykorzystać do prowadzenia biznesu? 5. Czy zmieniające się często przepisy prawne nie będą utrudniały mi prowadzenia działalności, a jeśli nie mam odpowiedniego przygotowania w tej materii, czy planuję wynajęcie specjalistycznych usług prawnych, do pomocy w prowadzeniu własnej firmy? 6. Jak zamierzamy utrzymać przewagę konkurencyjną? Czy będziemy wprowadzać lepsze produkty lub usługi, obniżać ceny, poszerzać działalność na nowe obszary geograficzne lub wprowadzać nowe linie produktów? 7. Z jakimi rodzajami ryzyka mamy do czynienia, wytwarzając produkt lub świadcząc usługę? Czy istnieją jakieś zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie lub zakładzie? Jak zamierzamy je ograniczyć? 8. Jakie ryzyko może być związane z zupełnie nowym produktem lub usługą? Jak sprawdzimy, czy zostaną one dobrze przyjęte na rynku? Przeprowadzimy badania? Zainicjujemy grupę dyskusyjną? 9. Z jakim ryzykiem związany jest plan marketingowy? Czy będziemy tworzyć nowe możliwości promocji, które jeszcze nie są sprawdzone? Jakie mamy plany na wypadek niepowodzenia? 10. Z jakim ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi mamy do czynienia. Co się stanie, jeśli najważniejsi pracownicy odejdą? Jeśli doznają w pracy poważnego urazu? W jaki 15 Opracowanie własne na podstawie: F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 203.

17 sposób zatrzymamy najważniejszych pracowników? 11. Co się stanie, jeśli ważny dostawca przestanie dostarczać części lub towary? Jacy inni dostawcy są obecni na rynku? Jakie koszty się z nimi wiążą? Jakiego rodzaju relacje będziemy z nimi utrzymywać? 12. W zależności od rodzaju planowanej działalności również inne, nie opisywane w powyższym zestawieniu. Tworzenie firmy, podobnie jak inne działania w życiu, związane jest z pewnym ryzykiem. Nie można go całkowicie wyeliminować, można jednak zredukować do pewnego poziomu. Starannie analizując rodzaje ryzyka związanego z planowanym modelem działalności, można ograniczyć skutki zagrożeń i udowodnić czytelnikowi, że w realistyczny sposób oceniliśmy sytuację. Czytelnik planu, który musi podjąć decyzję, czy wesprzeć pomysł pieniędzmi i zasobami, potrzebuje informacji o ryzyku i o tym, jak zamierzamy sobie z nim poradzić. Odrzuci on pomysł jako naiwny, jeśli nie udowodnimy, że jesteśmy świadomi ryzyka, przed którym stoi firma, albo jeśli będziemy twierdzili, że nie istnieje żadne poważne ryzyko. Literatura: 1. Fiore F.F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa Pasieczny J., Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Podstawy marketingu, (red.) L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Śliwa J., Hajduk-Popławska K., Podstawy zarządzania, Warszawa 2004.

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Cele planowania. Forma biznesplanu

Biznesplan. Cele planowania. Forma biznesplanu Biznesplan Biznesplan jest zbiorem uporządkowanych celów i wynikających z nich zadań oraz sposobów realizacji, sporządzonym w formie pisemnego dokumentu (często tworzony w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Biznesplan dla Uczestników/czek projektu Fabryka Biznesu w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa STRATEGIA wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa Gdańsk, kwiecień 2014 Opracowanie wykonała pracowania marketingowa SBM Sławomir Błażewicz 80-434 Gdańsk, ul. Danusi

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes! BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!, realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW Zadaniem jest kompleksowe przygotowanie strategii marketingowej dla nowo powstałego sklepu internetowego z regionalnym rękodziełem i pamiątkami, która pozwoli

Bardziej szczegółowo