Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu"

Transkrypt

1 Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą charakterystyczną działań marketingowych jest bezpośrednie nakierowanie na odbiorcę. W planie marketingowym ustala się, co jest do zrobienia, jak to robić, kiedy będzie to robione i kto jest za to odpowiedzialny. Niezależnie od tego, czy plan jest tworzony przez firmę istniejącą, czy dla nowego przedsięwzięcia, w planie marketingowym powinny się znaleźć następujące elementy 2 : 1. cele marketingowe, 2. marketing-mix: produkt, cena, dystrybucja i promocja, 3. koszty działań promocyjnych. Cele marketingowe: Plan marketingowy powinien określać cele przedsięwzięcia i wynikające z nich zadania przewidziane do realizacji. Cele przedsięwzięcia należy sformułować w długim i krótszych okresach. Cele formułowane w dłuższym okresie mogą dotyczyć np. zwiększenia udziału w rynku, poprawy postrzegania przez klientów, osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodów, określonej dynamiki obrotów, rozbudowywania sieci sprzedaży itd. Cele krótkookresowe to przykładowo wprowadzenie na rynek określonej wersji produktu lub usługi, nawiązanie pierwszych lub nowych kontaktów handlowych itp. Realizacji celów służą działania podejmowane w obszarach marketingu-mix, na który składają się: produkt, cena, dystrybucja i promocja. 1 Mgr, doktorant, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; niezależny konsultant, doradca ds. przedsiębiorczości i pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na działania innowacyjne; realizator kilku dużych projektów unijnych realizowanych w ramach PO KL. 2 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 121.

2 Produkt: Produkt jako element marketingu-mix należy scharakteryzować na następujących trzech podstawowych poziomach 3 : rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt globalny (poszerzony). Rdzeń produktu to te właściwości, które uzasadniają jego istnienie. Do tej części zalicza się m.in.: opis produktów i usług, ich przeznaczenie, cenę, metody wytwarzania i najważniejsze asortymenty, surowce niezbędne do produkcji, urządzenia niezbędne do produkcji i możliwości ich pozyskania, itp. W części marketingowej należy tylko przypomnieć, jakie podstawowe funkcje pełni produkt. Produkt rzeczywisty to liczne czynniki towarzyszące produktowi, które powodują, że jest on w określony sposób postrzegany przez nabywcę. Chodzi przede wszystkim o: markę, opakowanie, wzornictwo, jakość wykonania oraz funkcje dodatkowe i inne. Te cechy produktu są istotne z punktu widzenia zachęcenia nabywcy do wyboru konkretnego produktu. Produkt globalny (poszerzony), a więc dodatkowo wzbogacony o pakiet usług posprzedażowych towarzyszących produktowi. Należą do nich 4 : możliwość kredytowania sprzedaży lub sprzedaż na raty, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostarczanie produktu do domu i darmowa instalacja, szybkość dostawy, dostępność części zamiennych, dostęp do produktów/usług komplementarnych i inne. 3 Zob. szerzej: Podstawy marketingu, (red.) L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 123.

3 Pytanie o kształt produktu powinno być poprzedzone solidną analizą rynku. Analiza ta daje bowiem odpowiedź na pytanie, czego rzeczywiście potrzebuje nabywca. Należy pamiętać, że w większości przypadków twórcy przedsięwzięcia dysponują ograniczonymi środkami oraz poruszają się w obrębie konkretnych uwarunkowań. Pole manewru odnośnie do kształtowania produktu rzeczywistego i globalnego jest ograniczone, np. stosunkowo niewielka, nowa firma rzadko może liczyć na wyrobienie własnej marki w krótkim okresie, bez dużych inwestycji; dobrze znana markowa firma nie może sobie pozwolić na wyprodukowanie taniego, prostego produktu o kiepskim wzornictwie z surowców niskiej jakości. Słabości jednego poziomu można częściowo kompensować wysokim poziomem innego, np. sklep z artykułami gospodarstwa domowego może nie mieć dużej renomy ani ładnego wystroju, ale za to dostarcza odbiorcom zakupy do domu. Cena: Cena jest najczęściej jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zakupem lub rezygnacją z zakupu danego dobra. Cena zaś danego dobra jest uzależniona od wielu czynników, które są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Należą do nich przede wszystkim: kondycja i cele firmy, koszty producenta, popyt i podaż, konkurencja, cechy produktu/usługi i wartość z punktu widzenia nabywcy. Dystrybucja: Funkcją dystrybucji jest dostarczenie produktu/usługi jak najbliżej klienta. Podstawowym zagadnieniem do rozwiązania przez kierujących przedsięwzięciem jest wybór kanału dystrybucji. Istnieją dwa podstawowe, konwencjonalne rodzaje kanałów dystrybucji: bezpośrednie i pośrednie. Dystrybucja przy użyciu kanałów bezpośrednich polega na dostarczeniu produktu/usługi do klienta bez udziału pośredników (np. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych). Kanały

4 pośrednie obejmują ogniwa pośredniczące w dostarczaniu produktów/usług do konsumentów. Kanały pośrednie mogą się składać z takich podmiotów, jak sklepy patronackie, detaliści, przedsiębiorstwa hurtowe oraz hurtu-detalu i inne. Porównanie cech bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji zawiera tabela 1. Tabela 1. Porównanie cech bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s O wyborze odpowiedniego kanału dystrybucji decyduje wytwórca. Przy wyborze musi się jednak kierować takimi czynnikami, jak: cechy segmentu rynku (kim są nabywcy towarów/usług, jaki jest ich status materialny, gdzie jest ich najwięcej i jak często dokonują zakupu), cechy produktu (cena produktu, jego trwałość lub sezonowość, duża złożoność techniczna produktu), cechy przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo w fazie zakładania, już istniejące o

5 ugruntowanej pozycji rynkowej i finansowej), struktura dystrybucji (warunki współpracy jakie obowiązują między przedsiębiorstwami a producentami), cechy innych przedsiębiorstw (sposób dystrybucji produktów przez inne konkurencyjne przedsiębiorstwa). Promocja: Właściwe zaplanowanie i umiejętne przeprowadzenie działań promocyjnych może w istotnym stopniu zaważyć na powodzeniu całego przedsięwzięcia. Do klasycznego promotion-mix należą: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i sprzedaż osobista. Każdy z tych instrumentów ma wady i zalety, a wybór jednego lub kilku z nich jest uzależniony od takich uwarunkowań, jak faza podejmowania decyzji przez nabywców, strategia marketingowa firmy czy typ rynku, na którym działa firma 5. Reklama. Jest to publiczny środek przekazu. Jej oddziaływanie jest niezróżnicowane - wielu odbiorców otrzymuje ten sam zestandaryzowany przekaz. Ma on za zadanie wytworzenie pozytywnego stosunku do reklamowanego produktu/usługi lub podmiotu. Zaletą reklamy jest możliwość dotarcia do wielu potencjalnych nabywców, nawet znacznie rozproszonych geograficznie. W przekazywaniu treści uczestniczy tylko jedna strona - nadawca - i może być to jej wadą lub zaletą (w zależności od potrzeb organizacji). Dla nowych, małych przedsiębiorstw większe przedsięwzięcia reklamowe są trudne do realizacji ze względu na duże koszty. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę koszt dotarcia informacji do pojedynczego klienta, to reklama może być najbardziej ekonomicznym instrumentem promocji. Promocja sprzedaży. Jest to instrument stosowany w celu wywołania szybkiej reakcji nabywcy. Promocja sprzedaży przyciąga uwagę potencjalnych nabywców i zawiera informacje, które mają zachęcić do konkretnego produktu lub usługi w określonym czasie. Instrumenty promocji sprzedaży oferują najczęściej klientowi określoną wartość - 5 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 136.

6 zawierają one zachęty i bodźce do zakupu. Najczęściej i instrumentami promocji sprzedaży są premie, konkursy, kupony, i itd. Marketing bezpośredni. Instrumentami marketingu bezpośredniego są marketing elektroniczny, marketing pocztowy (przesyłki pocztowe), telemarketing i inne. Służą one zainteresowaniu danym produktem lub usługą określonego nabywcy. Przekaz nie dociera więc do wszystkich odbiorców, lecz ma za zadanie przyciągnięcie wybranego adresata. Zazwyczaj jest to przekaz specjalnie skonstruowany, tak aby uwypuklić te zagadnienia, które mogą być interesujące z punki u widzenia nabywcy. Zaletą tego instrumentu może być również stosunkowo szybkie dotarcie do odbiorcy i jego relatywnie szybka reakcja. Public relations. Są to działania (najczęściej odpowiednie przekazywanie informacji) mające na celu promowanie lub ochronę wizerunku firmy i produktu/usługi. Instrumentami public relations są informacje dla prasy, publikowanie raportów, sponsoring, lobbing, obecność w prasie i inne. Mocną stroną public relalions może być wyższa wiarygodność, gdyż część klientów odbiera przekazywane treści jako informacje ogólne, a nie o charakterze promocyjnym. Sprzedaż osobista. Bywa ona bardzo skutecznym instrumentem promocji. Istotną jej cechą jest osobista konfrontacja z nabywcą. Kupujący jest zobligowany do wysłuchania tego, co mówi sprzedający. W niektórych przypadkach sprzedaż osobista prowadzi do nawiązania bliższych więzi z odbiorcą, co może mieć wpływ na zwiększoną lojalność odbiorców wobec firmy. Uwarunkowania skuteczności promotion-mix przyjętego w biznesplanie Reklama i public relations wpływają na wczesne fazy podejmowania decyzji przez nabywcę, służą głównie zapoznaniu potencjalnego klienta z produktem lub usługą i marką oraz zainteresowaniu go. W fazach późniejszych, bezpośrednio związanych z zakupem danego produktu/usługi zwykle są skuteczniejsze sprzedaż osobista lub promocja sprzedaży. Strategia marketingowa firmy wyznacza m.in., kto jest bezpośrednim odbiorcą działań promocyjnych. W przypadku strategii typu push, firma koncentruje swoje działania na pośrednikach, na których wywiera wpływ w celu zamawiania jej produktów/usług i aktywnej ich

7 sprzedaży odbiorcom docelowym. W takich sytuacjach skuteczne są przede wszystkim sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. W przypadku strategii typu pull firma podejmuje działania nakierowane na ostatecznych konsumentów produktu/usługi. Ma to na celu zwiększenie ich zainteresowania nabywaniem określonych produktów lub usług. Przyjęcie takiej strategii skłania do koncentrowania się na promocji sprzedaży i reklamie jako głównych metodach promocji 6. Koszty działań promocyjnych Wybór sposobu promocji oraz innych elementów marketingu-mix jest w dużym stopniu uzależniony od możliwości finansowych przedsiębiorstwa lub samego przedsięwzięcia. Część marketingowa biznesplanu powinna zawierać informacje, jakie środki będą przeznaczane na działania promocyjne. W przypadku nowych przedsięwzięć koszty takich działań są najczęściej pochodną możliwości finansowych oraz bieżących potrzeb i wyczucia kierownictwa przedsięwzięcia. Polityka dostosowywania nakładów na promocję do bieżących potrzeb i możliwości bywa skuteczna, jednak istnieje zagrożenie nieefektywnego wykorzystania środków oraz dość niskiej skuteczności, gdyż w wyniku jej stosowania działania w zakresie marketingu mogą być niespójne i niekonsekwentne. Metoda ta praktycznie uniemożliwia długookresowe planowanie wydatków promocyjnych. Stosunkowo często jest stosowana polityka finansowania promocji w podobny sposób do porównywalnych (często konkurencyjnych) przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo stara się wówczas przeznaczać na działalność promocyjną mniej więcej tyle środków, ile przeznaczają na te cele najważniejsi, bezpośredni konkurenci. Tego typu polityka może być skuteczna, jeśli twórcy przedsięwzięcia lub kierownictwo firmy będą jednocześnie pamiętać o różnicach dzielących konkurentów. Zagrożeniem jest bowiem upodobnienie się do konkurencji i utrata własnego wizerunku, jeżeli za zbliżonymi sumami przeznaczanymi na promocję pójdą podobne rozwiązania promocyjne 7. Dość popularna jest również zasada przeznaczania na te działania sum będących określonym procentem ze sprzedaży. Problemem wiążącym się z tą metoda może być 6 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 141.

8 niedostosowanie finansowania do bieżących potrzeb organizacji. W okresie niskiej sprzedaży będzie bowiem automatycznie obniżana suma środków przeznaczanych na promocję, podczas gdy w tym okresie celowe może być nasilenie działań promocyjnych. Podobnymi cechami charakteryzuje się metoda ustalania budżetu promocyjnego w relacji do osiągniętego zysku. Część przedsiębiorstw stosuje metodę ustalania budżetu na podstawie określonych celów promocyjnych. Metoda ta polega na precyzyjnym wyznaczeniu celów, jakie ma się do osiągnięcia dzięki kampanii promocyjnej, wyznaczeniu środków, jakie służą do osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz oszacowaniu kosztów zastosowania wymienionych środków. Metoda ta w logiczny sposób wiąże cele i ich wykonanie. Stosowanie tej metody utrudniają jednak problemy z właściwym powiązaniem celów i środków ich realizacji (brak jest najczęściej dowodów, że te, a nie inne środki prowadzą do osiągnięcia celów) oraz szybkie zmiany otoczenia, które wymuszają ciągłe zmiany celów, środków i w konsekwencji budżetu na promocję, co w wielu firmach jest trudne do wykonania 8. Wybór sposobu finansowania takiej działalności zawsze wymaga gruntownego przemyślenia. W biznesplanie powinno być zaznaczone, jaką metodę finansowania przyjęto w przedsiębiorstwie i ile środków będzie przeznaczonych na promocję. Przy opracowywaniu części marketingowej biznesplanu należy zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytania: 1. Realizacji jakich celów mają służyć planowane działania w zakresie marketingu? Jaka będzie kolejność ich realizacji? 2. Jakie cechy użytkowe produktu/usługi są istotne z punktu widzenia nabywcy? Czy pod względem tych cech nasz produkt/usługa wyróżnia się spośród pozostałych? 3. Jakimi innymi cechami (produkt poszerzony) wyróżnia się produkt/usługa oferowane przez firmę? Co wskazuje, że nabywca potrzebuje takiego produktu/usługi? 8 J. Pasieczny, Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 141.

9 4. Jakie czynniki mają wpływ na wysokość cen produktów/usług oferowanych przez firmę? 5. Jaka metoda będzie stosowana przez firmę przy ustalaniu cen? 6. Jaki będzie poziom cen w stosunku do konkurencji? 7. Jak zareagowaliby dotychczasowi klienci konkurentów na cenę proponowaną przez naszą firmę? 8. Do jakiego stopnia firma będzie naśladować politykę cenową konkurencji? 9. Jaka będzie przyszła polityka cen? 10. Jaki model dystrybucji dominuje w branży? 11. Co przemawia za, a co przeciw rozwiązaniom przyjętym przez dotychczas działające firmy? 12. Czy nasza firma będzie korzystać z tych samych kanałów dystrybucji, co konkurencja? Czy będą to kanały bezpośrednie czy pośrednie? 13. Czy nasza firma będzie korzy stać z tych samych kanałów dystrybucji co konkurencja? Czy będą to kanały bezpośrednie czy pośrednie? 14. Jakie rodzaje promocji są najodpowiedniejsze do tego typu przedsięwzięć? Jakie media będą wykorzystywane podczas akcji reklamowej? 15. Czy promowany będzie głównie produkt czy producent? 16. Kto będzie adresatem akcji promocyjnej - dystrybutor czy odbiorca finalny? 17. Jak intensywne powinny być działania promocyjne i co powinno się akcentować w poszczególnych etapach akcji promocyjnej? 18. Jaka będzie strategia finansowania promocji? Czy skuteczność akcji promocyjnych będzie weryfikowana? Dodatkowo przed przystąpieniem do uzupełniana części marketingowej biznesplanu konieczne jest zapoznanie się z technikami i narzędziami, które będą niezbędne, do jej opracowania: 1. Badania rynku, a zwłaszcza badania gustów i preferencji nabywców odnośnie do produktu, jego cech i usług towarzyszących.

10 2. Analiza struktury cen na rynku. 3. Analiza możliwości finansowych firmy z zakresu finansowania działań marketingowych. 4. Analiza konkurencji, a zwłaszcza: siły, zasobów, sytuacji finansowej oraz stopnia przywiązania klientów do określonej marki (wywiady, obserwacje, badania ankietowe). 5. Literatura z dziedziny marketingu. 6. Badania skuteczności kampanii promocyjnych prowadzone metodą wywiadów i ankiet; w przypadku większych firm i dużych przedsięwzięć - zlecenie takich badań wyspecjalizowanej firmie. 7. Analiza treści oraz formy akcji promocyjnych konkurentów i innych firm. Ocena skuteczności i zasięgu działania poszczególnych mediów w trakcie kampanii promocyjnych konkurencji. 8. Techniki twórczego myślenia przy tworzeniu kampanii promocyjnej. Uzupełnieniem zagadnień związanych z marketingiem jest pogłębiona analiza klientów, której dokonać należy w oparciu różne kategorie, np. zasobność klienta, pochodzenie, preferencje, itp., co powiązane jest bezpośrednio z opisem rynku na oferowany produkt/usługę. Dodatkowo przeanalizować należy głównych konkurentów, których wyodrębnić też trzeba poprzez analizę rynku bliższego i dalszego, planowanej działalności (region, kraj). Opisane zagadnienia spięte powinny być poprzez stworzenie analizy ryzyka związanego z planowaną działalnością oraz analizy SWOT (silne i słabe strony planowanej działalności, w zestawieniu z szansami i zagrożeniami dla niej). Analiza ta opierać się może na wyodrębnieniu różnych ograniczeń w planowanej działalności (organizacyjnych, technicznych, czasowych, finansowych, prawnych i innych), które należy odnieść do wnętrza organizacji i zestawić z czynnikami od niej niezależnymi (zewnętrznymi). Rozpoznawanie klientów

11 Rozpoznawanie klientów stanowi pierwszy i najważniejszy element planu strategii marketingowej. Wiąże się on z pozyskiwaniem stałych i jak najbardziej zasobnych klientów. To z kolei wymaga sporządzenia segmentowej demograficznej mapy rynku, która dostarczy informacji o określonych grupach potencjalnych klientów. Segmentacja demograficzna obejmuje takie elementy, jak: wiek, płeć, dochód, zawód, wykształcenie, styl życia, itd. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zorientować się, na jaką grupę klientów można liczyć dla wybranej przez nas działalności. Ponadto, informacje te wskazując nam kim będą nasi klienci i czego oczekują pozwolą ukierunkować wszystkie działania firmy na zaspakajanie ich potrzeb. Dzięki temu można spodziewać się oczekiwanych rezultatów 9 Atrakcyjność usług lub produktów Firma może liczyć na stałych i pozyskiwanie nowych klientów, tylko wtedy, gdy spełnia ich oczekiwania. W tym celu należy przeprowadzić wśród nich szeroką ankietę zawierającą takie pytania, jak: Czy usługi jakie firma zamierza oferować przyniosą klientom określone korzyści? Na jakie korzyści liczą klienci kupując nasze produkty, usługi? Na jakie inne artykuły, formy usług, klienci oczekują (O jakie nowe usługi, produkty należałoby rozszerzyć działalność firmy lub zmodyfikować projektowaną)? W jakim okresie będzie największe zapotrzebowanie na określone produkty lub usługi? Dlaczego klienci będą skłonni korzystać z naszych produktów, usług a nie konkurencji? 10 Informacje o konkurencji W życiu nie da się uciec od konkurencji. To samo dotyczy biznesu. Środowisko biznesowe jest niesłychanie konkurencyjne, znacznie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości. 9 J. Śliwa, K. Hajduk-Popławska, Podstawy zarządzania, Warszawa 2004, s Zob. szerzej: J. Śliwa, K. Hajduk-Popławska, Podstawy zarządzania, Warszawa 2004, s. 115.

12 Czytelnik biznesplanu chce wiedzieć, kim są konkurenci, w jaki sposób będą ze sobą rywalizować i na ile firma jest przygotowana do obrony swojej pozycji. Opracowując tę część biznesplanu należy wybrać kilkunastu najbliższych konkurentów i stworzyć archiwum informacji na temat ich działań. Znaleźć przykłady ich materiałów reklamowych i promocyjnych, przeanalizować ich strategię cenową. Sprawdzić aktualne i archiwalne ogłoszenia w książkach telefonicznych, by dowiedzieć się, czy konkurenci poszerzają, ograniczają, czy też utrzymują na tym samym poziomie obecność w mediach reklamowych. Badając konkurencję, trzeba zrobić to dokładnie. Pamiętając, że dzięki dzisiejszym możliwościom dystrybucji konkurenci mogą znajdować się tuż za rogiem, ale równie dobrze w dowolnym miejscu na świecie 11. Bezpośredni konkurenci to nie jedyne zagrożenie. Najprawdopodobniej mamy też konkurentów pośrednich. Konkurent bezpośredni to firma oferująca ten sam produkt lub usługę na tym samym rynku. Konkurent pośredni to firma oferująca ten sam produkt lub usługę, ale na innym rynku. Jednym z najlepszych przykładów konkurencji pośredniej jest Amazon.com. Gdy firma rozpoczęła działalność, największe księgarnie ignorowały ją, uważając, że nie jest bezpośrednim konkurentem, ponieważ sprzedaje w nowym i niesprawdzonym kanale dystrybucji, nazywanym Internetem. Większość księgarzy, jeśli w ogóle zauważała tę firmę, traktowała ją jak konkurenta pośredniego. To był duży błąd. Oto inny przykład konkurencji pośredniej. Detalistom nawet się nie śniło, że producenci komputerów będą kiedykolwiek sprzedawać swoje produkty bezpośrednio klientom końcowym. Ale Hewlett-Packard i IBM rzeczywiście przyjęły tę strategię i z powodzeniem ją wdrożyły. Należy naprawdę przemyśleć, kto może stać się pośrednim lub bezpośrednim konkurentem dziś i w przewidywalnej przyszłości, a następnie przedstawić wyniki tych przemyśleń czytelnikowi biznesplanu F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 194.

13 Przystępując do pisania tej części biznesplanu należy dokładnie przeanalizować każdego konkurenta 13 : 1. Wypisać nazwy i lokalizacje wszystkich lub większości (tych dominujących na rynku) konkurentów: bezpośrednich i pośrednich. 2. Opisać sposób, w jaki konkurenci pozycjonują i sprzedają swoje produkty i usługi. Przeanalizować, w jaki sposób tworzą wyjątkową cechę oferty i jak promują ją przy użyciu materiałów reklamowych i marketingowych. Przyjrzeć się, co w nich napisali, a co ważniejsze jak je napisali. Czy mają hasła reklamowe? Jeśli tak, jak z nich korzystają? Czy teksty są dobrze opracowane? Czy jakość produktów lub usług jest dobrze uwidoczniona? Czy materiały przyciągają uwagę? Czy dobrze przekazują przesłanie? Czy można wykorzystać w firmie te same techniki? Później należy, przyjrzeć się swojemu modelowi prowadzenia działalności i przemyśleć, jaką pozycję można zająć w stosunku do konkurentów. Co sprawia, że nasz produkt lub usługa są wyjątkowe? Co może zaoferować firma, czego nie mają konkurenci? A jeśli produkt lub usługa niewiele różnią się od oferty konkurentów, dlaczego klient miałby kupować od nas? Analiza ta pozwoli też na odpowiedzenie sobie na pytanie, jakich czynników, które konkurenci wykonują należałoby unikać? 3. Opisać metody dystrybucji stosowane przez konkurentów. Napisać, w jaki sposób sprzedają (hurtowo, detalicznie, przez przedstawicieli handlowych lub wynajęte firmy). Czym będą różnić się nasze metody dystrybucji? Czy pozwoli to uzyskać przewagę konkurencyjną? 4. Scharakteryzować konkurentów. Jaką część rynku starają się pozyskać? Czy możemy pozyskać ten sam rynek, ale lepiej? Czy nasza firma wyraźnie się wyróżnia spośród innych? Jeśli nie, czy można znaleźć nowy rynek dla swojej oferty? 5. Przeanalizować strategie cenowe wszystkich konkurentów. Porównać, jak przy nich wygląda nasza strategia. Jeśli ich ceny są niższe, w jaki sposób możemy konkurować przy wykorzystaniu własnej wyjątkowej cechy oferty? Opierając się na 13 Opracowanie własne na podstawie: F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s

14 badaniach, porównać swój sposób prowadzenia działalności ze sposobami działalności konkurentów. 6. Należy także opisać efektywność konkurentów. Czy ich działalność poszerza się, zawęża, czy też pozostaje bez zmian? Uwzględniając, co sprzedają i ile tego sprzedają (kwotowo i ilościowo). Dobrze tutaj zwrócić uwagę, ile lat prowadzą działalność oraz jaką konkretną niszę rynkową zajmują. 7. Umieścić w planie wykres kołowy pokazujący udziały rynkowe każdego konkurenta oraz udział, jaki sami planujemy zdobyć. 8. Opisać mocne i słabe strony każdego konkurenta oraz wszelkie ważne różnice między ich ofertą a naszą. Czy takie porównanie daje firmie jakąś przewagę? Opisać też możliwą reakcję konkurentów na nasze wejście na rynek i wymienić firmy, które mogą z nami konkurować po takim wejściu. Dobrze tez na koniec tej analizy spróbować zastanowić się, czy jakieś obszary naszej planowanej działalności są wolne od konkurentów? Na koniec opracowywania części biznesplanu dotyczącej analizy marketingowej, dobrze jest zidentyfikować i opisać poziom ryzyka związanego z planowaną działalnością. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwe i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Nie można go całkowicie wyeliminować, można je jednak ograniczyć do pewnego poziomu, aby nie hamowało rozwoju nowego przedsięwzięcia. Czytelnik planu, który musi podjąć decyzję, czy wesprzeć pomysł pieniędzmi lub zasobami, poszukuje informacji na temat ryzyka związanego z działalnością oraz sposobów radzenia sobie z nim. Cała sztuka polega oczywiście na tym, aby przedstawić ryzyko, nie odstraszając inwestorów. Żaden inwestor nie oczekuje biznesplanu pokazującego pomysł całkiem pozbawiony ryzyka. Umiejętność wskazania, omówienia i ograniczenia ryzyka jest dowodem umiejętności autora planu biznesowego, jako menedżera i zwiększa wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów lub zarządu F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 200.

15 Plan powinien obejmować kilka rodzajów ryzyka, jednak nie należy opisywać wszystkich istniejących na świecie. Konieczne jest zidentyfikowanie takich kategorii, które w największym stopniu dotyczą nowej firmy, i krótkie ich opisanie ze sposobami minimalizowania go. Najpowszechniej spotykane rodzaje ryzyka to: organizacyjne, techniczne, czasowe, finansowe, prawne, związane z konkurencją marketingiem,, dystrybucją, zagrożeniami konkurencji cenowej, itp. Przygotowując rozdział o ryzyku, należy nie tylko wskazać i omówić rodzaje ryzyka i zagrożenia, przed którymi stoi nowa firma. Należy także poinformować czytelnika, jak zamierzamy poradzić sobie z ryzykiem i ograniczyć je do minimum. Smali Business Notes (http://www.smallbusinessnotes.com) opisuje pięcioetapowy proces zarządzania ryzykiem. Oto jego etapy: 1. Określ ryzyko. 2. Zmierz ryzyko. 3. Sformułuj sposoby ograniczenia ryzyka. 4. Określ zadania umożliwiające zarządzanie ryzykiem. 5. Monitoruj proces, aby ocenić stopień redukcji ryzyka. Wśród innych zagrożeń mających duży wpływ na funkcjonowanie firmy znajdują się zagrożenia związane z personelem. Szczególnie zależne od niektórych pracowników są firmy usługowe. W wypadku firm technologicznych ryzyko może polegać na potrzebie zatrudnienia wybitnego programisty, a takich jest na rynku niewielu.

16 Chcąc właściwie opisać swoją działalność i strategię zarządzania ryzykiem należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań 15 : 1. Czy i jaki lokal/pomieszczenia są niezbędne do poprowadzenia przyszłej działalności. 2. Czy do poprowadzenia zaplanowanej działalności będzie potrzebne specjalistyczne wyposażenie i sprzęt i skąd je pozyskam, w jaki sposób planuję jego sfinansowanie? 3. Czy upływ czasu nie będzie działał na niekorzyść, szczególnie gdy niewłaściwie zaplanujemy poszczególne etapy przy zakładaniu nowej organizacji. 4. Skąd pozyskamy środki na sfinansowanie planowanych działań? Czy uzyskamy kredyt w banku? Czy posiadamy zabezpieczenia? Ile mamy własnych środków, które chcemy wykorzystać do prowadzenia biznesu? 5. Czy zmieniające się często przepisy prawne nie będą utrudniały mi prowadzenia działalności, a jeśli nie mam odpowiedniego przygotowania w tej materii, czy planuję wynajęcie specjalistycznych usług prawnych, do pomocy w prowadzeniu własnej firmy? 6. Jak zamierzamy utrzymać przewagę konkurencyjną? Czy będziemy wprowadzać lepsze produkty lub usługi, obniżać ceny, poszerzać działalność na nowe obszary geograficzne lub wprowadzać nowe linie produktów? 7. Z jakimi rodzajami ryzyka mamy do czynienia, wytwarzając produkt lub świadcząc usługę? Czy istnieją jakieś zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w firmie lub zakładzie? Jak zamierzamy je ograniczyć? 8. Jakie ryzyko może być związane z zupełnie nowym produktem lub usługą? Jak sprawdzimy, czy zostaną one dobrze przyjęte na rynku? Przeprowadzimy badania? Zainicjujemy grupę dyskusyjną? 9. Z jakim ryzykiem związany jest plan marketingowy? Czy będziemy tworzyć nowe możliwości promocji, które jeszcze nie są sprawdzone? Jakie mamy plany na wypadek niepowodzenia? 10. Z jakim ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi mamy do czynienia. Co się stanie, jeśli najważniejsi pracownicy odejdą? Jeśli doznają w pracy poważnego urazu? W jaki 15 Opracowanie własne na podstawie: F.F. Fiore, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 203.

17 sposób zatrzymamy najważniejszych pracowników? 11. Co się stanie, jeśli ważny dostawca przestanie dostarczać części lub towary? Jacy inni dostawcy są obecni na rynku? Jakie koszty się z nimi wiążą? Jakiego rodzaju relacje będziemy z nimi utrzymywać? 12. W zależności od rodzaju planowanej działalności również inne, nie opisywane w powyższym zestawieniu. Tworzenie firmy, podobnie jak inne działania w życiu, związane jest z pewnym ryzykiem. Nie można go całkowicie wyeliminować, można jednak zredukować do pewnego poziomu. Starannie analizując rodzaje ryzyka związanego z planowanym modelem działalności, można ograniczyć skutki zagrożeń i udowodnić czytelnikowi, że w realistyczny sposób oceniliśmy sytuację. Czytelnik planu, który musi podjąć decyzję, czy wesprzeć pomysł pieniędzmi i zasobami, potrzebuje informacji o ryzyku i o tym, jak zamierzamy sobie z nim poradzić. Odrzuci on pomysł jako naiwny, jeśli nie udowodnimy, że jesteśmy świadomi ryzyka, przed którym stoi firma, albo jeśli będziemy twierdzili, że nie istnieje żadne poważne ryzyko. Literatura: 1. Fiore F.F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wolters Kluwer Polska, Kraków Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa Pasieczny J., Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Podstawy marketingu, (red.) L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Śliwa J., Hajduk-Popławska K., Podstawy zarządzania, Warszawa 2004.

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo