Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby"

Transkrypt

1 Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu, kontroli działań przedsiębiorstwa znajdującego się na obszarze aktualnego potencjalnego rynku Marketing działania Rozpoznać Potrzeby klientów Przygotować Odpowiednią ofertę rynkową Skoordynować Działania wew. Firmy Dostarczyć Satysfakcji odbiorcom Osiągnąć Cel przedsiębiorstwa Celem działań marketingowych jest zaspokojenie potrzeb konsumenta ( rozpoznanie, kształtowanie), spełnienie celów przedsiębiorstwa ( np. osiągniecie odpowiedniego zysku) Marketing ma bardzo duże znaczenie dla rynkowych sukcesów przedsiębiorstwa ponieważ jest on postrzegany jako zbiór metod i technik działania, które umożliwiają zbadanie potrzeb i popytu konsumenta oraz jego szczegółowych preferencji. Ad 2. Orientacja na konsumenta wynika ze stosowania w praktyce idei marketingu, z której wynikają 4 główne przesłanki: powodzenie firmy zależy od konsumenta i od tego co jest w stanie kupić, firma musi mieć informacje o zapotrzebowaniu rynkowym zanim jeszcze rozpocznie świadczenie usług, ważna jest obserwacja potrzeb konsumentów, aby być w stanie wyprzedzić konkurencję istotna jest integracja wszystkich elementów strategia marketingowa, cena, rozwój wyrobu, dystrybucja i promocja. Orientacja na produkt koncentruje się na projektowaniu turystycznego produktu, w przekonaniu, że klient powinien go kupić. Orientację na produkt zastąpiła orientacja na potrzeby ponieważ warunkiem rynkowego sukcesu stało się spełnianie tego czego klient oczekuje. Orientacja na sprzedaż polega ona na maksymalizacji sprzedaży tego czym dysponujemy. Ad 3. Potrzeba- stan niepokoju wywołany brakiem czegoś co jest niezbędne do dobrego samopoczucia i psychicznego Piramida Maslowa Potrzeby: samorealizacji szacunku i uznania przynależności - bezpieczeństwa - fizjologiczne - Popyt ilość towaru, którą nabywcy są skłonni nabyć w określonym czasie przy ustalonej cenie. Zgłaszane zapotrzebowanie na dane dobra przez nabywców Rodzaje rynków Rynek lokalny - w bezpośrednim otoczeniu klienta

2 regionalny - obejmuje większy teren, np. powiat, woje-wództwo narodowy - transakcje w obrębie państwa międzynarodowy - transakcje pomiędzy przynajmniej dwoma państwami światowy - transakcje na obszarze całego świata Rynek towarów - przedmiotem transakcji są dobra konsump-cyjne i produkcyjne usług - przedmiotem transakcji są usługi, np. spedy-cyjne, bankowe, hotelarskie itp. pracy - przedmiotem transakcji jest praca finansowy - obejmuje obrót pieniędzmi, walutami ob-cymi, papierami wartościowymi itp. środków produkcji - przedmiotem transakcji są środki pracy i przedmioty pracy Rynek hurtowy - transakcje w dużych ilościach przeprowa-dzane przez hurtowników (pośredników pomiędzy producentami a detalistami) detaliczny - transakcje w małych ilościach pomiędzy sprzedawcami detalicznymi a nabywcami Proces zakupowy konsumenta Podejmując jakiekolwiek decyzje rynkowe nabywca zastanawia się najczęściej czy dany zakup jest konieczny? w jaki sposób go zrealizować? W ten sposób dokonuje wyboru: potrzeb, które będzie zaspokajać (np. czy ma w tym roku wyjechać na wypoczynek wakacyjny za granicę, czy nie?); produktów, którymi zaspokoi potrzeby (np. do jakiego kraju ma jechać?); sposobów, jakimi zaspokoi potrzeby (np. czy ma jechać indywidualnie, czy wybrać wczasy zorganizowane przez biuro podróży?). Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych Informacje własna wiedza i Z zewnątrz doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozpoznanie sposobów zaspokojenia potrzeby Ocena sposobów zaspokojenia potrzeby i wybór zakup i jego ocena brak satysfakcji satysfakcja motywy podejmowania decyzji Na proces postępowania konsumenta wpływa wiele czynników. czynniki zewnętrzne, dotyczące oddziaływania elementów, które mają swoje źródło poza organizmem człowieka Należą do nich: czynniki o charakterze socjologicznym i kulturowym (wynikającym z życia w określonym społeczeństwie), tworzące tzw. profil socjologiczno-kulturowy konsumenta;

3 - czynniki charakteryzujące konsumenta pod względem cech demograficznych i ekonomicznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, dochody, wydatki, itp.), tworzące tzw. profil demograficznoekonomiczny konsumenta; czynniki związane z marketingiem-mix stosowanym na rynku przez różne firmy: produkt, który pasuje nabywcy lub nie, cena, która jest akceptowana lub nie, dystrybucja, która umożliwia zakup lub nie, promocja, która pobudza do zakupu lub nie; - czynniki związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje konsument czynniki wewnętrzne (tzw. profil psychologiczny konsumenta), które związane są z oddziaływaniem elementów o charakterze psychologicznym, wypływających z wnętrza człowieka. Motywy działania również mogą mieć różnorodny charakter: racjonalny, wtedy gdy dążąc do zaspokojenia potrzeby człowiek kieruje się ceną produktu, jego trwałością, wydajnością, przydatnością, czy też wygodą użytkowania i dokonywania zakupu; emocjonalny, wtedy gdy zaspokajając potrzeby zwraca się uwagę na estetykę produktów (np. forma, kolor, kształt, materiał) lub ich znaczenie symboliczne (np. chęć wyróżnienia się wśród innych); moralny, wtedy dążąc do zaspokojenia potrzeby uwzględnia się zgodność z normami etycznymi i prawnymi (młodzież nie kupuje napojów alkoholowych przed ukończeniem 18 roku życia), Segmentacja rynku Segmentacja rynku polega na - jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji firma musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary Rynek docelowy to jeden lub więcej segmentów rynku, które dana firma obsługuje. Kryteria te dzieli się na dwie grupy biorąc pod uwagę: cechy charakteryzujące nabywców, kryteria behawioralne Kryteria charakteryzujące nabywców dzielimy na: geograficzne (Wielkość miasta, regionu, gęstość zaludnienia, klimat, ukształtowanie powierzchni), demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, zawód, liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), ekonomiczne (dochód na osobę, dochód gospodarstwa domowego, źródło dochodów, posiadany majątek), psychograficzne (przynależność do określonej grupy społecznej, styl życia, typ osobowości). Wśród kryteriów behawioralnych, a więc związanych z zachowaniami nabywców, można wyróżnić: korzyści, których nabywca oczekuje od produktu (jakość, ekonomiczność, wygoda obsługi), postawy wobec marki (entuzjastyczna, pozytywna, obojętna, negatywna, wroga), okazje zakupowe (zwykła, specjalna), intensywność użytkowania (mała, średnia, duża), stopień lojalności wobec produktu, marki lub/i miejsca zakupu (brak lojalności, lojalność średnia, duża, całkowita), rozdział II Badania marketingowe

4 Badania marketingowe Badania - są formą komunikowania się z rynkiem; procesem, w którym poprzez zbieranie i analizowanie informacji z rynku, komunikaty płyną od rynku do przedsiębiorstwa. Typy badań marketingowych Klasyfikacja Na podstawie ich zakresu Częstotliwość prowadzenia badań Sposób odpowiedzi na pytania Źródło pochodzenia informacji wykorzystywanych w badaniach Na podstawie ich zakresu badania podaży Popytu Cen Produktu Dystrybucji Komunikacji z rynkiem otoczenie Konsumentów i ich zachowań Częstotliwość badań Ciągłe Okresowe Sporadyczne Sposób odpowiedzi na pytania Ilościowe dotyczą zjawisk występujących na rynku które można łatwo zmierzyć i policzyć. Jakościowe- dotyczą motywów i przyczyn postępowania uczestników rynku. Udzielają odpowiedzi dlaczego Źródło pochodzenia informacji wykorzystywanych w badaniach Oparte na źródłach pierwotnych Oparte na źródłach wtórnych ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH l INFORMACJI Dane wtórne Dane pierwotne Dane pierwotne W momencie podjęcia decyzji o badaniach dane jeszcze nie istnieją i trzeba je dopiero stworzyć. Uzyskuje się je poprzez badania terenowe Danymi pierwotnymi zaś są wszystkie te, które są zbierane i opracowywane; w ramach konkretnego badania, w tym przypadku przez zespół pracowników obiektu hotelarskiego Dane wtórne pochodzą ze źródeł już istniejących. Większość tych danych można znaleźć w różnych materiałach publikowanych

5 Źródła wtórne można podzielić na kilka grup: Publikacje książkowe i czasopisma Wydawnictwa statystyczne (roczniki, biuletyny, informatory Materiały informacyjne przedsiębiorstw i ich zrzeszeń Metody i techniki badań Badanie ankietowe Wywiad Obserwacja Badania panelowe Badania eksperymentalna testy Metody budowy kwestionariusza Kwestionariusz- zbiór odpowiednio przygotowanych i uporządkowanych pytań, które powinny ułatwić rozwiązanie określonego problemu, np. poziom zadowolenia gości z obsługi kelnerskiej Kwestionariusz powinien składać się z 4 części: 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa prowadzącego badania ankietowe. nazwa badania, nazwa instytucji przeprowadzającej badania, apel do respondentów, który powinien skłonić ich do wypełnienia kwestionariusza. 2 Informacje Informacje niezbędne dla respondentów w celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi (taki przewodnik po kwestionariuszu). 3. Pytania stanowiące istotę badań. O fakty (czy widział/ła Pan/Pani basen hotelowy?) O wiadomości (czy słyszał/ła Pan/Pani o koncercie, który odbędzie się w naszej miejscowości?) O opinie (co sądzi Pan/Pani o tym koncercie?) O motywacje (dlaczego przyjechał/ła Pan/Pani do naszego hotelu?) O przyszłe zachowania (czy w kolejnym sezonie wakacyjnym przyjedzie Pan/Pani do naszego hotelu?) 4. Charakterystyka respondenta Metryczka ZASADY SPORZĄDZANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY 1. Pytania powinny być zrozumiałe dla respondentów, niezależnie od poziomu wykształcenia. 2. Pytania powinny dotyczyć zdarzeń, które respondenci mogą łatwo stwierdzić lub mogą sobie o nich przypomnieć. 3. Pytania muszą być sformułowane w sposób precyzyjny, nie należy wymagać uogólnień w odpowiedzi na pytania. 4. Uczestnik badania powinien mieć swobodę odpowiedzi, tzn. pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. 5. Należy unikać pytań kłopotliwych i takich, na które respondent nie będzie chciał udzielić odpowiedzi. 6. Pytania powinny dotyczyć przede wszystkim faktów i opinii, a w minimalnym stopniu motywów. 7. Układ i prezentacja graficzna pytań powinny ułatwiać udzielenie odpowiedzi. 8. Ankieta nie powinna zawierać zbyt wielu pytań, gdyż jej wypełnienie wymagałoby zbyt dużo czasu, co często decyduje o tym, że potencjalny respondent zrezygnuje z jej wypełnienia.

6 Rozdział III Marketing mix- produkt Marketing mix - składa się z 5 elementów Produkt cena promocja Dystrybucja personel Produkt Produkt wszystko to co można zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi nabycia użytkowania lub konsumpcji i co jest w stanie zaspokoić potrzebę lub pragnienie. Klasyfikacja produktu Kryterium korzystania produktu przez ostatecznego nabywcę. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się: ^ produkty konsumpcyjne - są wykorzystywane przez ostatecznego nabywcę do ostatecznego użytku; ^ produkty przemysłowe (zaopatrzeniowe) - są wykorzystywane przez ostatecznego nabywcę do produkcji innych produktów. Kolejnym kryterium klasyfikacji produktów jest sposób ujawniania się korzyści związanych z ich użytkowaniem. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się następujące produkty: produkty trwałe - są to takie dobra materialne, których używa się przez dłuższy czas (np.: lodówki, telewizory, samochody); produkty nietrwałe - są to takie dobra materialne, które są używane do bieżącej konsumpcji (np.: chleb, mydło, woda mineralna); usługi - są to czynności wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w celu zaspokojenia potrzeb innych ludzi (np.: usługi fryzjerskie, lekarskie, kosmetyczne, remontowe, edukacyjne). Jeżeli jako kryterium podziału produktów konsumpcyjnych występujących na rynku przyjęta będzie częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupów, to można wyróżnić następujące rodzaje produktów: produkty powszechnego i wygodnego zakupu, produkty wybieralne i produkty epizodycznego zakupu Produkty powszechnego i wygodnego zakupu obejmują produkty kupowane często i rutynowo, bez większego zastanowienia. Cechy tych produktów są znane przed podjęciem decyzji o zakupie. Przy dokonywaniu zakupów tych produktów klientom zależy na ograniczeniu czasu przeznaczonego na zakupy. W ramach produktów powszechnego i wygodnego zakupu wyróżnia się: produkty podstawowe, do których należą często kupowane środki spożywcze (pieczywo, nabiał, owoce warzywa, herbata, kawa) produkty nabywane pod wpływem impulsu, do których należą cukierki, gumy batony, produkty nagłej potrzeby - kupowane w przypadku wystąpienia rzadkich sytuacji, np. środki opatrunkowe. Produkty wybieralne (produkty okresowego zakupu) są to produkty, które nabywca kupuje po zastanowieniu. W związku z ich zakupem nabywca gotów jest poświęcić większą ilość czasu, aby dokonać satysfakcjonującego go wyboru. Do produktów wybieralnych należą np.: meble, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputery.

7 Produkty epizodycznego zakupu są to produkty rzadko nabywane przez klientów (np. suknie ślubne). Produkty te powinny posiadać pewne niepowtarzalne cechy, które są ważniejszym kryterium przy dokonywaniu zakupu niż cena czy czas poświęcony na dokonanie zakupów Cykl życia produktu - pojęcie z teorii marketingu oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu. Cykl życia produktu zależy od wielu czynników: *rodzaju produktu *możliwości jego różnicowania i nadawania mu odmiennej charakterystyki *podatności na zmiany koniunkturalne (np. mody) *rodzaju zaspokajanych przez produkt potrzeb konsumentów i tempa ich zmian *postępu technicznego i technologicznego w sferze wytwarzania *struktury podmiotów działających na rynku Cykl ten składa się z czterech faz: wprowadzenie wzrost nasycenie / dojrzałość spadek Cykl życia produktu często obrazowany jest za pomocą wykresu funkcji, gdzie oś "x" to czas jaki produkt obecny jest na rynku, a oś "y" to wielkość sprzedaży. W każdej z faz cyklu życia produktu, należy stosować narzędzia marketingowe odpowiednie do zachowania się klientów. Rozdział IV Cena Cena jest pieniądzem lub innym środkiem wymienialnym na prawa własności lub użytkowania dóbr lub usług. Metody ustalania cen Metoda popytowa Koncentruje się na gustach i preferencjach konsumentów. Skimming ustalenie najwyższej ceny na początku sprzedaży w celu tzw. zebrania śmietanki, a kiedy popyt zostanie zaspokojony obniżenie ceny. Cena penetracyjna ustalenie niskiej ceny na produkt tak, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów. Cena asortymentowa ustalenie kilka poziomów cenowych na cały asortyment. Metoda kosztowa Koncentruje się na podaży, kosztach i planowanym zysku. Standardowy narzut dodanie stałego procentu do kosztu produktu. Cena koszt plus dodanie do kosztu jednostkowego pewnej kwoty. Cena krzywej doświadczenia obniżanie ceny wraz ze wzrostem doświadczenia firmy w produkcji danego produktu. Metoda zyskowa Koncentruje się na zysku wyrażonym w jednostkach pieniężnych albo w procencie sprzedaży lub inwestycji. Zysk docelowy ustalenie rocznego docelowego zysku w złotówkach. Cena docelowej rentowności sprzedaży ustalenie ceny przy założeniu osiągnięcia określonego procentu zysku w stosunku do wartości sprzedaży. Cena docelowej rentowności inwestycji ustalenie ceny przy założeniu określonej rentowności inwestycji

8 Metoda konkurencyjna Koncentruje się na tym, co robią konkurenci lub co dzieje się na rynku. Cena przyzwyczajenia ustalenie ceny dyktowanej przez tradycję. Cena rynkowa ustalenie ceny powyżej lub poniżej oszacowanej ceny konkurenta lub rynkowej. Cena lider strat ustalenie ceny poniżej ceny tradycyjnej w celu promocji. Funkcje cen informacyjna ceny są informacjami będącymi podstawa podejmowania decyzji Przychodowa polega na kształtowaniu wielkości przychodów przedsiębiorstwa Motywacyjna kształtuje u producentów strukturę produkcji u konsumentów strukturę konsumpcji Bilansowa w celu przywracania równowagi na rynku Strategie cenowe Strategia cen NISKICH (penetracji rynku) polega na ustaleniu ceny produktu na niskim poziomie, w celu zwiększenia jego udziału w rynku Strategia cen ŚREDNICH polega na stanowieniu dla nowych produktów, ceny zbliżonej do średniej w danej klasie produktów oferowanych na rynku Strategia cen WYSOKICH, polega na stosowaniu możliwie najwyższego poziomu cen w krótkim okresie Strategie cenowe 1. Strategia szybkiego zbierania śmietanki" - wyprowadzamy na rynek nowy produkt po wysokiej cenie, wspierając go intensywną kampanią promocyjną. Cena zapewnia wysokie zyski, można pozwolić sobie na interesującą kampanię promocyjną, zanim wejdą na rynek konkurenci. 2. Strategia powolnego zbierania śmietanki" - wprowadzamy na rynek produkt po wysokiej cenie i narzędzia promocji o słabszym natężeniu; zyski są wyższe niż w poprzedniej sytuacji, bo odpadają koszty promocji. Strategia ta będzie skuteczna prawdopodobnie tylko wtedy, gdy klienci będą gotowi zapłacić wyższą cenę, ponieważ znają już markę firmy, a na rynku nie ma wielkiej konkurencji. 3. Strategia powolnej penetracji - wprowadzamy na rynek usługi po niskiej cenie i promocję o słabym natężeniu. Niska cena przyczynia się do szybkiej akceptacji usługi przez klientów. Strategia ta jest wskazana w przypadku dużego rynku docelowego, gdy potencjalni klienci są świadomi istnienia usługi na rynku. 4. Strategia szybkiej penetracji - polega na wprowadzeniu na rynek produktu po niskiej cenie za pomocą intensywnej kampanii promocyjnej. Strategia ta umożliwia szybkie zdobycie dużego udziału w rynku. Stosowanie jej jest uzasadnione w przypadku dużego rynku docelowego, silnej konkurencji oraz wpływu ceny na decyzję o zakupie danej usługi. Negocjacje twarde - charakteryzują się stawianiem drugiej stronie zdecydowanych i konkretnych wymagań; partner w negocjacjach twardych traktowany jest jako przeciwnik. Specyficzne dla tego rodzaju negocjacji jest wywieranie presji na kontr negocjatorze oraz zdecydowane unikanie wszelkich kompromisów;

9 Negocjacje miękkie - charakteryzują się częstym stosowaniem uników i znaczną uległością przynajmniej jednego negocjatora. Specyficzne jest dla nich poszukiwanie polubownego rozwiązania, nawet za cenę ewentualnych strat własnych i nie osiągnięcia zamierzonego celu. Rodzaje cen 1. Cena tradycyjna - jest zaokrąglona do pełnych wartości, aby gość hotelowy mógł szybko uregulować należność za świadczone usługi, np. 100 zł. 2. Cena psychologiczna - działa na zmysły konsumenta i jest przeciwieństwem ceny tradycyjnej, np. 99, 90 zł. + ceny wymienione w metodach ustalania cen Rozdział V Dystrybucja fizyczne przemieszczanie się produktów i usług od producenta do końcowego odbiorcy wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją. Bezpośrednie nie występują w nich pośrednicy, producent na własny koszt i ryzyko dociera z produktem do ostatecznego nabywcy. Pośrednie między producentem i nabywcą występują pośrednicy. Krótkie kanały bezpośrednie oraz te, w których o niewielkiej liczba uczestników. Długie pośrednie, o dużej liczbie pośredników. Wśród pośredników poza handlem hurtowym i detalicznym, funkcjonują różnego rodzaju agenci i dystrybutorzy. Wąskie mają niewielką liczbę pośredników na każdym szczeblu. Zapewniają szczególną sprzedaż danych produktów, mają dobrą znajomość cech sprzedawanych towarów i przywiązują szczególną wagę do sposobów oferowania ich na rynku. Szerokie mają wielu pośredników na tym samym szczeblu kanału. Rozdział VI Promocja Promocja - to wszystkie sposoby komunikowania się z odbiorcą i nakłaniania go do zakupu naszego towaru Aby informacja promocyjna przyniosła oczekiwany skutek musi być zbudowana w oparciu o wzorzec zwany AIDA. Skrót ten pochodzi od słów Attention Interest Desire Action, czyli: uwaga, zainteresowanie, pożądanie, działanie. Działająca według powyższego wzorca AIDA promocja pełni trzy podstawowe funkcje: informuje nas o produkcie lub usłudze (funkcja informacyjna), kreuje kuszący obraz w domyśle nas samych, gdy już nabędziemy produkt lub usługę (funkcja kreowania wizerunku), tym samym motywuje nas do zaspokojenia swojej potrzeby (funkcja motywacyjna), jaką jest nieprzeparta chęć posiadania przedmiotu lub skorzystania z usługi

10 Strategie promocji Strategi push polega na oddziaływaniu przez producenta środkami promocji na uczestników kanałów dystrybucji, którzy w ten sposób są mobilizowani do sprzedaży produktu Strategia pull polega na oddziaływaniu narzędziami promocji na ostatecznego nabywcę produktu. Narzędzia promocji Klasyczne i główne instrumenty promocji to: Reklama, Public relations (PR) i publicity, Sprzedaż osobista, Promocja sprzedaży, Marketing bezpośredni Do szczegółowych celów promocji zalicza się: budzenie potrzeby poznania nowej oferty przedsiębiorstwa, przekonywania o szczególnych walorach oferty firmy, podtrzymywanie popytu na produkty już znane, przekonywanie o potrzebie nabycia większego wolumenu produktów (np. częstsze wyjazdy, przedłużenie pobytu), zachęcanie do zakupów usług świadczonych w określonym czasie (up. przed sezonem, po sezonie), zachęcanie do zakupów usług świadczonych na określonych warunkach (np. czarter, grupowe wycieczki). Rodzaje reklam Reklama informacyjna wskazuje na pojawienie się na rynku nowych zjawisk, o których konsumenci nie byli wcześniej zawiadamiani. Mogą to być informacje o innowacjach produktowych, obniżkach i podwyżkach Reklama zachęcająca Celem reklamy zachęcającej jest przekonanie konsumenta o korzyściach dokonania zakupu w reklamującej się firmie a nie przedsiębiorstwach konkurujących. Charakterystyczną cechą tej reklamy jest eksponowanie szczególnych walorów promowanego produktu: najniższych cen, najsmaczniejszych posiłków, największych wygód, najsprawniejszej obsługi itp Reklama przypominająca Reklama przypominająca ma za zadanie utrwalać w pamięci odbiorcy cechy użytkowe produktu i obraz firmy, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia wokół nich atmosfery przychylności i życzliwości. Utrwalanie walorów reklamowanych usług i obiektów przyczynia się do powstania stałej klienteli. Reklama przypominająca Największe nasilenie informacji jest niezbędne w fazie wprowadzania na rynek nowego produktu. W fazach wzrostu i dojrzałości reklama ma zwykle charakter przypominający. W obu tych etapach konieczne jest skoncentrowanie odnośnych działań w czasie (tzw. kampanie reklamowe). W fazie spadku sprzedawca winien akcentować przede wszystkim dodatkowe korzyści związane z zakupem (np. niższe ceny) Public relations

11 Zadaniem PR jest informowanie o przedsiębiorstwie budowanie oraz podtrzymywanie pozytywnego wizerunku wśród wszystkich uczestników rynku, a więc zarówno klientów, jak i dostawców czy konkurentów Do bardziej popularnych metod należą: uczestnictwo w giełdach i targach sponsorowanie finansowanie sportowych i badawczych wypraw w trudno dostępne rejony świata, sponsorowanie konferencji i seminariów poświęconych rozwojowi turystyki w pewnych rejonach, - pokazy filmów i przezroczy, ; organizowanie wystaw fotografii, produkcja koszulek, toreb, wisiorków, długopisów i innych drobnych przedmiotów propagujących poszczególne firmy, miejscowości Odbiorców public relations można podzielić na dwie grupy: 1. Odbiorców zewnętrznych (obecnych i przyszłych klientów, pośredników, dziennikarzy, banki, agencje marketingowe, organizacje społeczne, władze lokalne, itp.). 2. Odbiorców wewnętrznych (pracowników firmy, ich rodziny i znajomych, związki zawodowe, właścicieli firm, itp.). stworzenie systemu motywacyjnego akceptowanego przez pracowników, pomoc socjalną dla pracowników (np. organizowanie wspólnych posiłków, wczasów, kolonii, paczek dla dzieci pracowników), organizowanie spotkań firmowych (np. z okazji świąt, urodzin, imienin, przechodzenia na emeryturę), wprowadzanie ujednoliconych ubrań Najczęściej przedsiębiorstwa stosują wobec klientów następujące pozareklamowe techniki aktywizacji sprzedaży: sprzedaż premiowaną upominkiem, obniżenie ceny, konkursy, loterie, gry i testowanie produktu Analiza portfela Macierz zawiera cztery wyodrębnione pola (kwadratowe) W polach mieszczą się produkty, które określa się umownie jako: dojne krowy gwiazdy, znaki zapytania i psy Dojne krowy (Cash cow) - to te produkty, które mają duży udział w stabilnym, wolno już rosnącym rynku i mocną pozycję. Podstawa egzynstencji każdego przedsiębiorstwa. Gwiazdy (Stars) - to te produkty, które mają duży udział w szybko zwiększającym się rynku. To produkty rozwojowe, które wymagają jeszcze nakładów i może nie przynoszą nadwyżki, choć firma uzyskuje -z nich już znaczne przychody. Znaki zapytania (ąuestion marks) - to te produkty, które -względnie niewielki udział w dynamicznie powiększającym się ( obiecującym) rynku.

12 Psy (dogs) - to te produkty, które mają niski udział w bardzo wolno rosnącym lub w ogóle nierosnącym rynku. Z powodu małej lub ujemnej rentowności ich istnienia nie da się usprawiedliwić Rozdział VII strategie marketingowe Strategia to koncepcja funkcjonowania organizacji w długim okresie czasu, zawierająca zoperacjonalizowane główne cele i sposoby działania przy respektowaniu przyjętych w firmie wartości i zasad etycznych Strategia musi wynikać z misji przedsiębiorstwa. Misja (credo) firmy to podstawowy cel i sens jej istnienia. Misja określa, czym dana firma ma się odróżniać od innych podmiotów, definiuje dziedziny jej działalności oraz te unikatowe wartości, które chce ona przekazać innym uczestnikom rynku. rodzaje strategii MARKETINGOWYCH Stosując strategię commodity oferujemy standardowy produkt całemu rynkowi. Strategia specjalna jest bowiem domeną małych firm oferujących produkty ściśle dostosowane do wymagań wąskich segmentów nabywców. Wtedy liczą się głównie cechy produktu, bogactwo jego struktury asortymentowej czy też prestiż marki. Cena, dystrybucja i promocja mają znaczenie drugorzędne. Pośrednimi strategiami są: segmentacja i dyferencjacja. Pierwsza z nich zakłada oferowanie standardowych produktów ściśle wyróżnionym segmentom rynku, Druga koncentruje swoje działania na cechach produktu i w tym upatruje źródła przewagi konkurencyjnej. Proces kształtowania strategii marketingowej Analiza sytuacji ( w zakresie otoczenia zewnętrznego i własnych zasobów), identyfikacja szans rynkowych określenie celów strategicznych Segmentacja rynku wybór rynku docelowego Pozycjonowanie oferty marketingowej Programowanie marketingu mix Podział i uruchomienie środków niezbędnych do realizacji strategii

13 Model sił Portera będąca zakończeniem i podsumowaniem marketingowej analizy sytuacji jest kompleksową metodą planowania strategicznego, a jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich Q Strenghts, czyli mocne strony (organizacji) Q Weaknesses, czyli słabe strony (organizacji) Q Opportunities, czyli szansę (w otoczeniu organizacji) Q Threats, czyli zagrożenia (występujące w otoczeniu organizacji) Celem analizy SWOT jest identyfikacja szans rynkowych, jakie mogą stać się udziałem firmy. Szansę te muszą być jednak widziane w kontekście zagrożeń, jakie mogą firmę oczekiwać w przyszłości. Poszukiwanie szans i identyfikacja zagrożeń musi odbywać się po uprzedniej analizie mocnych i słabych stron samej firmy Macierz Ansoffa Penetracja rynku, polegająca na poszukiwaniu możliwości zwiększenia sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowym rynku Rozwój rynku, czyli pozyskiwanie dla dotychczasowych produktów nowych rynków zbytu, przy czym nowy rynek to nie tylko nowy obszar geograficzny, ale też nowy segment nabywców Rozwój produktu polega na poszukiwaniu możliwości wzrostu sprzedaży przez wprowadzenie na dotychczasowy rynek nowego produktu.

14 Dywersyfikacja, czyli najdalej idący wariant rozwoju rynku przedsiębiorstwa realizowany przez wejście na nowe rynki z produktami dotychczas nie wytwarzanymi - -dywersyfikacją poziomą, polegającą na rozszerzaniu dotychczasowego rynku o produkty należące co prawda do innych rynków, lecz na tyle bliskich, że możliwe jest wykorzystanie w stosunku do nich dotychczasowego doświadczenia firmy w zarządzaniu produktem, kształtowaniu systemu dystrybucji, wykorzystywanych narzędziach promocji, itp. (Przykładem może być sytuacja, gdy producent kremów do twarzy uruchamia produkcję kremów do rąk czy też, gdy producent bluzek damskich zaczyna produkować koszule męskie); dywersyfikacją pionową, która polega na podejmowaniu działalności, stanowiącej ogniwo poprzednie (dywersyfikacja pionowa wstecz) lub następne (dywersyfikacja pionowa w przód) w stosunku do dotychczasowej aktywności rynkowej. Tak będzie, gdy producent soków owocowych zakupi plantację owoców (dywersyfikacja wstecz) lub sieć hurtowni, które zajmą się sprzedażą tych soków (dywersyfikacja w przód). dywersyfikację równoległą, polegającą na podejmowaniu działalności nie mającej bezpośrednich związków z dotychczasowym rynkiem firmy. Jest to więc zupełnie nowe przedsięwzięcie, przy realizacji którego nie można korzystać z wcześniejszych doświadczeń. Konsekwentne realizowanie tego typu strategii może doprowadzić do powstania konglomeratu, czyli organizacji skupiającej różnorodne przedsięwzięcia pod jednym zarządem strategicznym. Rozdział VIII Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe ma miejsce w tych przedsiębiorstwach, w których planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrola są widziane przez pryzmat jak najlepszego zaspokojenia potrzeb nabywców Zarządzanie obejmuje: planowanie, organizowanie, kierowanie kontrolę

15 Organizacja działań marketingowych funkcjonalna według kryterium geograficznego według produktów (branżowa) według rynków docelowych Organizacja funkcjonalna Organizacja funkcjonalna działań marketingowych jest stosowana z reguły w dużych przedsiębiorstwach. Polega ona na tym, że w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębnia się komórki organizacyjne, których zadaniem jest realizacja określonych zadań (funkcji) wynikających z zarządzania marketingowego np. badania marketingowe, promocja, analiza otoczenia, planowanie nowego produktu). Organizacja działań marketingowych według kryterium geograficznego jest stosowana przez te przedsiębiorstwa, które działają na wielu rynkach lokalnych czy krajowych. Rynki te mogą być bardzo oddalone od siebie lub mogą istnieć między nimi olbrzymie różnice. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębnia się komórki organizacyjne, które realizują zadania wynikające z zarządzania marketingowego na określonym terytorium. Branżowa organizacja działań marketingowych może mieć dwie formy. Pierwsza z nich polega na zastosowaniu rozwiązań przyjętych w organizacji funkcjonalnej i dodatkowym wprowadzeniu do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa komórek odpowiedzialnych za określony produkt (menedżerów produktu). Organizacja działań marketingowych według produktów (branżowa) jest stosowana w przedsiębiorstwach, które wytwarzają różnorodne produkty. Druga forma organizacji działań marketingowych polega na tym, że komórka organizacyjna odpowiedzialna za określony produkt wykonuje wszystkie działania marketingowe z nim związane. Ten wariant jest stosowany wówczas, gdy wytwarzane produkty są bardzo zróżnicowane, a tym samym stosowanie poszczególnych instrumentów marketingu również musi być zróżnicowane. Organizacja działań marketingowych według rynków docelowych jest stosowana wówczas, gdy przedsiębiorstwo obsługuje różne segmenty rynku. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga umieszczenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne segmenty rynku. Rozdział IX PLANOWANIE W MARKETINGU Plan marketingowy jest podstawą do podejmowanych działań w zakresie produktu, ceny, promocji, dystrybucji i badań rynku. Plan marketingowy powinien być zintegrowany z innymi planami operacyjnymi przedsiębiorstwa (np. z planem finansowym). W planie marketingowym powinny być uwzględnione wnioski płynące z analizy szans i zagrożeń oraz ze słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Cele Planu Marketingowego

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista L.p Temat 1 Zasady pracy na lekcjach przedmiotu Marketing Materiał nauczania Podstawa programowa. Program nauczania. Materiał nauczania.

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Spis Treści 1. Strategia marketingowa 2. Rodzaje strategii marketingowych 3. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów 4. Psychologiczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański

MARKETING INNOWACJI. dr Grzegorz Szymański MARKETING INNOWACJI dr Grzegorz Szymański MARKETING Marketing wg Kotlera: obejmuje indywidualne oraz zbiorowe działania ułatwiające i przyspieszające indywidualną wymianę w zmiennym otoczeniu poprzez produkcję,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa i etapy jej analizy Co to jest strategia? program działania określający główne cele firmy i sposoby ich osiągnięcia, spójna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie podstawowych, długookresowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa Planowanie strategiczne w klubie sportowym Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Planowanie strategiczne - definicja Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się, drogę rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo