Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego"

Transkrypt

1 Marketing Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu Era produkcji i produktu Era sprzedaży Era marketingu Era marketingu społecznego Im więcej wyprodukujemy, tym mniejsze są koszty. Orientacje przedsiębiorstwa na rynku Orientacja produkcyjna Nabywcy faworyzują te produkty, które są dostępne i mają niską cenę. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest wobec tego wysoka wydajnośd produkcji i szeroka dystrybucja Orientacja produktowa Nabywcy faworyzują te produkty, które dostarczają im najwyższą jakośd, najlepsze cechy użytkowe lub innowacyjna. Działania przedsiębiorstw powinny byd zorientowane na wytwarzanie produktów o wyjątkowych cechach oraz ciągłym ich udoskonaleniu. Orientacja sprzedażowa Nabywcy pozostawieni sami sobie, nie kupują wystarczająco dużo produktów przedsiębiorstwa. Organizacja musi więc podjąd agresywną sprzedaż i działania promocyjne. Orientacja marketingowa Klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagad rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci. 1

2 Marketing społeczny Kluczem do sukcesu jest zdefiniowanie potrzeb i wymagao rynków docelowych oraz dostarczanie pożądanego zadowolenia. Tak aby nie naruszad właściwych relacji z otoczeniem społecznym. Orientacja na klienta Łatwośd i umiejętnośd słuchania klientów oraz uzyskiwania od nich informacji Kreowania misji firmy na podstawie wartości istotnych dla klienta Kształtowanie oferty rynkowej dostosowaniu do charakterystyki segmentów rynku Koncentracja na takiej jakości jaka jest pożądana przez klienta Zapewnienie udziału wszystkich pracowników w kreowaniu rosnących wartości dla klienta Tworzenie w przedsiębiorstwach służb pro konsumenckich Systematyczne mierzenie poziomu jakości świadczonych usług oraz poziomu satysfakcji klienta Zasady orientacji marketingowej Rynek w centrum zainteresowania Koncentracja na kliencie Koordynacja działao marketingowych (skoordynowanie działao tak, żeby wytworzyd to co klient chce) Zyskownośd Klienci są jedną z najważniejszych wartości jakie ma firma. Podstawowe pojęcia: Potrzeby- brak czegoś Pragnienia- chęd zaspokojenia potrzeby w określony sposób Produkt- zbiór korzyści dla klienta, produktem może byd: towar, usługa, idea, osoba, miejsce lub kombinacja tych cech Użytecznośd- zdolnośd produktu do zaspokajania potrzeb nabywców Wartośd- zdolnośd produktu do zaspokajania potrzeb nabywców w pewien określony sposób Rynek docelowy- grupa klientów, która posiada wspólną potrzebę, pragnienie zaspokojenia potrzeb-poparte siłą nabywczą Wymiana- (warunki do wymiany: co najmniej 2 strony, każda z tych stron posiada jakąś wartośd, strony są gotowe do wyrzeknięcia sie posiadanej wartości w zamian za wartości ofiarowane, po przekazaniu wartości obie strony są zadowolone) Marketing mix- zbiór wybranych działao za pomocą których organizacja osiąga cele na rynku docelowym. 2

3 Produkt, cena, promocja, dystrybucja Koncepcja produktu- jaką korzyśd będzie kupował i jak najlepiej zaprojektowad cechy, żeby korzyśd była jak największa Cena: o Cel polityki cenowej o Strategia cenowa o Rabaty o Okres płatności Promocja: o Reklama- promowanie produktu firmy w mediach o Promocja sprzedaży o Promocja osobista(akwizycja) o Promocja bezpośrednia o Propaganda marketingowa Dystrybucja- dostarczanie produktu w miejscu, czasie firmie odpowiedniemu nabywcy Marketing księgowośd Kierownictwo Finanse Badania i rozwój zaopatrzenie produkcj a I. Strategia marketingowa Strategie marketingowe odzwierciedlają zbiór decyzji, sposobów postępowania i działao rynkowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo w procesach osiągania celów CEL WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO SPOSOBY POSTĘPOWANIA INSTRUMENTY DZIAŁANIA co? gdzie? jak? za pomocą czego? 3

4 Marketing docelowy Ewolucja podejścia do wyboru rynku 1. Marketing masowy (era produkcyjna) nie ma potrzeby różnicy klientów Jeden produkt dla wszystkich nabywców Niskie koszty i ceny Największy potencjalny rynek 2. Marketing różnicowania produktu Wytworzenie kilku zróżnicowanych produktów Oferowania nabywcom różnorodności Fazy marketingu docelowego I. Segmentacja rynku a. Wybór zmiennych segmentacji i podział rynku na segmenty b. Profilowanie segmentów II. Zidentyfikowanie rynku docelowego a. Ocena atrakcyjności segmentów (odpowiednia wielkośd, wartośd segmentów, zgodnośd działania z celem przedsiębiorstwa, dynamika, siły przetargowe) b. Wybór docelowego segmentu (jeden, kilka niezależnych) III. Pozycjonowanie oferty (czyli, co uzasadnia moje miejsca na rynku) a. Różnicowanie oferty b. Pozycjonowanie oferty W marketingu docelowym można stosowad: -mikromarketing wyodrębnienie w ramach rynku masowego stosunkowo dużych grup nabywców charakteryzujących się chęcią zaspokajania potrzeby w podobny sposób -Marketing niszowy wąsko zdefiniowana grupa, w ramach mikro-rynku, szukająca ściśle określonych korzyści Dopasowanie oferty firmy tak, aby ściśle odpowiadała potrzebą jednego pod segmentu lub kilku, w których zazwyczaj występuje niewielka konkurencja -Marketing zindywidualizowany- firma obsługuje niewielką liczbę klientów i dla każdego z nich indywidualizuje swój produkt Dopasowanie programów marketingowych do potrzeb i preferencji klientów indywidualnych -Indywidualizacja masowa- zdolnośd do przygotowania na bazie masowej, indywidualnie zaprojektowanych produktów, które są w stanie zaspokoid potrzeby różnych klientów 4

5 Segmentacja rynku Podział rynku na odrębne grupy nabywców, które mogą wymagad odrębnych działao marketingowych Procedura segmentacji rynku: -Etap badao -Etap analizy -analiza czynników (usuwanie zmiennych nieróżnicujących) -analiza grupowa (tworzenie segmentów) -Etap profilowania Kryteria segmentacji rynku konsumentów -kryteria geograficzne -kryteria demograficzne (wiek, płed, dochody, wyznanie, wykształcenie) -kryteria psychograficzne (styl życia, klasa społeczna, faza życia rodzinnego) -kryteria behawioralne (cechy/oczekiwane korzyści) Warunki efektywnej segmentacji -mierzalnośd (jak liczny będzie segment) -opłacalnośd(koszty muszą się zwrócid) -dostępnośd -homogenicznośd (jak najwięcej podobieostw między klientami tworzącymi segment) Wybór kryteriów zmiennych różnicujących Istotnośd (znaczne korzyści dla wystarczającej liczby kupujących) Korzystnośd (uzyskanie takiej samej korzyści w dogodniejszy sposób) Komunikatywnośd (zrozumiała i widoczna dla nabywców) Bezpieczeostwo (trudnośd do podrobienia przez konkurencje) Dostępnośd (kupujący jest e stanie zapłacid) Zyskownośd (wprowadzenie produktu opłacalne dla przedsiębiorstwa) 5

6 Pozycjonowanie Kształtowanie oferty; image przedsiębiorstwa w świadomości odbiorców docelowych, skutki pozycjonowania klienta myśli. Klient myśli : -jestem kimś więcej niż jedynie klientem -firma X zaspokaja wszystkie moje potrzeby -polecę firmę innym -proste załatwianie spraw -chcę tam pracowad -najlepsza obsługa Prawo szczerości: Potencjalny klient uznaje za zaletę przyznanie się do wad II. Strategia produktu Proces dostosowania produktu nowego lub istniejącego do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagao nabywców Elementy strategii produktu: Poziomu produktu: -koncepcja produktu -funkcje produktu -cechy produktu Rdzeo produktu- to co klient kupuje, korzyści Produkt podstawowy- fizyczny produkt Produkt oczekiwany Produkt poszerzony Produkt potencjalny- nie ma go jeszcze na rynku Funkcje produktu Funkcje podstawowe- odzwierciedlają stosunek między produktem a celem dla którego został stworzony Funkcje dodatkowe- odzwierciedlają stosunek między produktem a klientem 6

7 Cechy produktu Marka - Jakośd (trwałośd, niezawodnośd, zgodnośd ze standardami, łatwośd napraw, styl) - Gwarancja - Serwis - Instrukcja obsługi - Instalacja - Akcesoria Nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona w celu oznaczenia produktu oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów Rodzaje marek Prosta i krotka- łatwa do wymówienia i zapisania Wyróżniająca- identyfikowanie i odróżnianie od konkurentów Wspierająca pozycjonowanie Kompatybilna z produktem odpowiednia Elastyczna pasująca do nowego produktu Komunikująca korzyści Wywołująca emocje Chroniona prawnie Znaczeniowe - Imiona- ludwik, Paula, Claudia -nazwiska -Nazwy zawodów- Makler, Businessman -Nazwy terenów -Nazwy mieszkaoców miast -Postacie mitologiczne -Postacie historyczne -Umiejętności, cechy charakteru Brutal -Liczby -Zwierzęta -Postacie literackie Marka to znak graficzny o Znaki tematyczne 7

8 o Znaki symboliczne o Znaki inspirowane heraldyką o Znaki inspirowane liternictwem lub cyframi o Znaki abstrakcyjne o Znaki inspirowane nazwą firmy Marki sponsorzy marek(właściciele) o Marki producentów (firma jest właścicielem produktu i marki) o Marki pośredników (IKEA, produkt robi ktoś inny i zrzeka się marki) o Marki podstawowe (ziemniak, winogrona) Marki pośredników Warunki sukcesu pośrednika: Renoma detalisty Znaczna różnica cenowa Duży masowy rynek Korzyści dla producenta -pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych -osiągnięcie znacznego poziomu sprzedaży przy minimalnych nakładach - sposób wejścia do sieci wybranych detalistów -sposób konkurowania jeśli nie my, to inni Aspekty niekorzystne: -utrata wiarygodności w oczach konsumentów -Znaczące różnice między organizacją i systemem produkcji wyrobów pod marką własną i dostarczanych detalistom -Dodatkowe inwestycje w postaci produkcyjnej -trudności z wycofaniem się ze współpracy z detalistą Kształtowanie marki: Marka indywidualna jeden koncern ma poszczególne marki Marka rodzinna Marka parasol- jedna marka, różne produkty PHILIPS- pralki, odkurzacze, żelazka Marka dla linii produktów- oddzielne linie dla dzieci, kobiet, mężczyzn Opakowanie- funkcje: Ochronna Informacyjna Reklamowa (biorą ten, bo wyróżnia się od innych *kolor, faktura, kształt+ Wyróżniająca (te elementy opakowania dzięki którym możemy zidentyfikowad producenta *kolor różowy- Vanish]) 8

9 Funkcje cen - Maksymalizowanie wielkości sprzedaży - Utrzymanie osiągniętego udziału w rynku - Pozyskanie nowych nabywców produktu - Zwiększenie udziału w rynku i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej - Osiągniecie pożądanego poziomu zysku - Zwrot w danym czasie poniesionych nakładów inwestycyjnych - Wyłączenie konkurentów z rynku Proces wyznaczania ceny - Cel polityki cenowej (czy wysokie udziały, czy osiągnąd szybko zysk) - Ustalenie kosztów (wyznacza cenę minimalną, cena > koszty) - Analiza popytu (wyznacza cenę maksymalną) - Analiza cen konkurencyjnych - Wybór strategii cenowej (gusta, ceny konkurencji) - Wybór ceny finalnej Wybór strategii cenowej: - Strategie popytowe - Strategie kosztowe - Strategie konkurencyjne - Strategie cenowo- jakościowe 1.Strategi popytowe a) Zbieranie śmietanki (strategia szybkich/wolnych zysków) Strategia skierowana do klientów dla których cena nie ma znaczenia, Wysokim cenom towarzyszy wysoka produkcja -szybkie- produkty drogie, intensywnie reklamowane, duże koszty przeznaczone na reklamę -wolne- wysokie ceny, koszty na reklamę są ograniczone b) Ceny penetracyjne- niskie ceny produktu, duże koszty promocji c) Ceny prestiżowe- (wg postrzeganej wartości) koszty nie odgrywają roli d) Ceny wiązane- Usługi komplementarne zapewnione przez producenta (np. Dowóz mebli) e) Ceny psychologiczne- nieparzysta liczba na koocu, cena typu 1,99zł, 2,99zł.. f) Ceny asortymentowe g) Ceny popytowe odwrotnośd poniesionych kosztów, ustalenie granic cenowych przez producentów (tzw. ceny sugerowane) Strategie kosztowe: -koszty powiększone o marże -koszt plus (nie uzupełniona notatka) 9

10 Strategie konkurencycje: *cena rynkowa *cena powyżej/poniżej rynkowej *Lider strat *Cena przyzwyczajenia Strategie cenowo-jakościowe Strategia najwyższej jakości Strategia przeładowania Strategia zdzierstwa C E N A Strategia wysokiej jakości Strategia Średniej jakości Strategia Pozornej oszczędności Strategia superokazji Strategia Dobrej Decyzji Strategia oszczędności Cena wg stopy zwrotu Nakłady zł Zysk zł Stopa zwrotu 20% Koszt jednostkowy 16zł Wielkośd sprzedaży Ustalenie ceny finalnej >Rabaty -gotówkowe -handlowe -sezonowe -ilościowe 10

11 Cena- wartośd przedmiotu (produktu lub usługi) zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego określona najczęściej w ujęciu monetarnym Komunikacja- Zestaw środków, za pomocą których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą, ksztaltuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem Zarządzanie dialogiem pomiędzy firmą a jej otoczeniem rynkowym Komunikowanie otoczeniu wszystkich wartości firmy przez zastosowanie skoordynowanych działao marketingowych Komunikowanie tożsamości firmy Informowanie o ofercie, nakłanianie do zakupu, wywołanie potrzeby, stworzenie pozytywnego stosunku do nadawcy, utrwalenie pozytywnego obrazu marki Partnerskie reagowanie na informacje płynące z otoczenia Elementy komunikacji marketingowej Komunikacja formalna (promocja) Komunikacja nieformalna (reszta) Wszystkie działania, poza promocją, które w sposób bezpośredni lub pośredni niosą komunikaty marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego otoczenia je pobiera Promocja- formalna komunikacja marketingowa REKLAMA ATL Telewizyjna Prasowa Radiowa Zewnętrzna Kinowa Internetowa REKLAMOWA BTL Wydawnicza Książki adresowe Product placement Kryptoreklama PROMOCJA SPRZEDAŻY Konkursy Kupony Próbki Degustacje Premie Prezenty AKWIZYCJA Prezentacja oferty Spotkania handlowe PRI PUBLICITY Informacje dla prasy Seminaria Przemówienia Sponsorzy Publikacje Pisma firmowe Imprezy PROMOCJA BEZPOŚREDNIA Katalogi Telewizja interaktywna Listy Telemarketing Poczta elektroniczna Model komunikacji PRZEKAZ KANAŁ zakłócenia KUPOWANIE NADAWCA ODBIORCA DEKODOWANIE SPRZĘŻENIA ZWROTNE 11

12 Public relations Zestaw celowo dobranych i zorganizowanych działao zapewniających firmie komunikowanie się z otoczeniem (kształtujących stosunki z otoczeniem) Publicity Uzyskanie rozgłosu poprzez emisję informacji przeznaczonych do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu w nadziei, że będą one bezpłatnie opublikowane oraz zostaną zauważone przez docelowego odbiorcę Zadania propagandy marketingowej Komunikacja zewnętrzna Komunikacja wewnętrzna Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 12

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo