Teraz Polska Promocja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teraz Polska Promocja"

Transkrypt

1

2 TerazPolskaPromocja ebook,tom1 wydanie1 Publikacja zbiorowa pod red. Jarosawa Górskiego, zawiera skróty prac magisterskich nagrodzonych w III edycji (2009 r.) Konkursu Teraz Polska Promocja na najlepsz prac magisterskdotyczcpromocjipolski. ProjektdofinansowanyzerodkówNarodowegoBankuPolskiego Copyright byfundacjapolskiegogodapromocyjnego,warszawa2010 Ul.Górskiego Warszawa Telefon: ,fax:(+48) Wszelkieprawazastrzeone.Kopiowanieiprzedrukowywaniecaocilubfragmentówniniejszejpracybez zgodywydawcyzabronione. ISBN

3 Spistreci: 1. PromocjaPolski odedukacjidowdroe(przedmowa) 2 JarosawGórski 2. OKonkursie TerazPolskaPromocja ilaureatachiiiedycji 6 FundacjaPolskiegoGodaPromocyjnego 3. Dyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsubiepozytywnegowizerunku kraju.casuspolski. PiotrKrowicki PolskaiPolacyzpunktuwidzeniaobcokrajowców 36 JoannaKubera 5. Hiszpaskisystempromocjigospodarczej.WnioskidlaPolski 49 MariaPitkowska 6. Rolainternetuwksztatowaniuwizerunkupodmiotówmidzynarodowych 60 AleksandraPuchta 7. Analizaklimatuinwestycyjnegowgminachpodregionupoznaskiego 72 IlonaKargul 8. AnalizadziaamarketingowychWarszawynatleinnychmiasteuropejskich 85 AgataKruszka 9. Czynnikiwarunkujcesukcesproduktówturystycznychwojewództwa maopolskiego EwaPuciata 10. Rolasamorzdówterytorialnychiorganizacjipozarzdowychwtworzeniu irozwojuproduktówturystycznychnaprzykadziewybranychgmin nadbuaskich AnnaWereszko 11. Wsparciepromocyjnoinformacyjnejakoinstrumentpolskiejpolityki proeksportowejwlatach MarcinNowik 12. PozyskiwaniekapitauprzezMPzaporednictwemrynkuNewConnect ifunduszype/vc PaweKalinowski

4 JarosawGórski 1 PromocjaPolski odedukacjidowdroe (przedmowa) 1 MgrJarosawGórski doktorantwzakadziestrategiiipolitykigospodarczejwydziaunaukekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczcy Komisji Kwalifikacyjnej Konkursu Teraz Polska Promocja, doradcaprezesafundacjipolskiegogodapromocyjnego. 2

5 W czasie, gdy dziaalno rozpoczynaa Fundacja Polskiego Goda Promocyjnego (I po. lat 90. XX w.) jedna z pierwszych organizacji dedykowanych promocji polskiej gospodarki zestawienie sów promocja i gospodarka nie nioso ze sob zbyt wielu konotacji. Nie znano nowoczesnych metod promocji kraju, pojcie marketingu miejsc nie funkcjonowao w sferze publicznej, za haso Teraz Polska byo nie tylko wyrazem chci uruchomienia profesjonalnego narzdzia promocji krajowej gospodarki, ale przede wszystkim próbpochwaleniasipierwszymisukcesamiwolnegorynku. Obecnie,jakpokazujchobybadaniaprzeprowadzonew2009r., TerazPolska jest Godem dobrze rozpoznawalnym, kojarzonym z prestiem, wysok, niezawodn jakoci nagrodzonych tym symbolem produktów, usug, a niekiedy gmin, a take z krajowym pochodzeniem. Mimo niewtpliwych zasug Fundacji Polskiego Goda Promocyjnego dla popularyzacji idei profesjonalnej promocji gospodarki narodowej, dzi równie ponad wszelk wtpliwo wiadomo, e nagradzanie najlepszych produktów i samorzdów to o wiele za mao, aby osign efekt trwaego wzrostu konkurencyjnoci gospodarczej wwarunkachdynamiczniesiprzeksztacajcejgospodarkiwiatowej. Odkilkunastulattrwaoywionadyskusjapublicznanatematcelów,metodiefektów marketingunarodowegopolski.niemniej,nieudaosidotychczaswypracowaskutecznego iefektywnegosystemuorganizacjiifinansowaniazadazzakresupromocjipolskiwwiecie promocji wizerunku, eksportu, inwestycji, turystyki, kultury, nauki i sportu. Powszechnie powtarza si tezy o potrzebie koordynacji wysików i rodków bdcych w dyspozycji administracji centralnej, samorzdowej, przedsibiorstw i organizacji pozarzdowych. Jak dotd, pomimo co naley odnotowa licznych wysików i inicjatyw w tym zakresie (o którychczytelnik moe si dowiedzie m.in. z niniejszej publikacji) nie udaosi tego stanunieuporzdkowaniailukiefektywnocizmieni. Zdaniem redaktora niniejszego wydania, niezwykle istotnym czynnikiem, który powinien si przyczyni do dynamizacji rozwoju idei i stosowania metod marketingu terytorialnego Polski, jest edukacja w tym zakresie i popularyzacja samej koncepcji marketingu miejsc. Marketingu miejsc rozumianego nie jako proste, mechaniczne aplikowanienarzdzimarketingowychdlacelówpromocjikraju,jegoregionów,produktów czyosigni,alejakointerdyscyplinarneimetodycznepodejciedoksztatowaniapolityki 3

6 gospodarczej w zakresie konkurencyjnoci kraju, oparte na wiedzy naukowej, wynikach badaiczerpicezdowiadczeinnychpastw. ZtakichprzesanekzrodziasiprzedkilkomalatyideaustanowieniaKonkursu Teraz Polska Promocja konkursu na najlepsz prac magistersk dotyczc promocji Polski. Inicjatywa wcielona wycie przez Fundacj Polskiego Goda Promocyjnego, pod licznymi zaszczytnymi patronatami, w cigu trzech lat funkcjonowania zyskaa status jednego znajbardziejprestiowychkonkursówpracmagisterskich.donadmieni,enauroczystej galifinaowejiiiedycjikonkursuwgrudniu2009roku,laureatówwpaacubelwederwitali nietylkoorganizatorzy,alerównieministrowie,przedstawicielekancelariiprezydentarp, profesorowie uczelni wyszych, prezesi instytucji pastwowych, dziennikarze. Prawdziwy dorobek tej inicjatywy to jednak nie splendor, jaki jej towarzyszy, ale przede wszystkim pikne postaci modych, utalentowanych ludzi, którzy swoje zdolnoci spoytkowali dla rozwojuwiedzyopromocjipolski.efektytychpracs nagradzanewkonkursie,azarazem zasugujnapopularyzacj,coniniejszymczynimy. Prezentowane w tej publikacji artykuy stanowi streszczenie wyników bada przeprowadzonychprzezautorówpracmagisterskich Laureatównagródgównych,nagród specjalnych oraz wyrónie w III edycji Konkursu Teraz Polska Promocja. Publikacja w formie ebooka bdzie odtd towarzyszy kolejnym edycjom konkursu, suc popularyzacjiosignilaureatów. Prace maj do szerok rozpito tematyczn, ale wszystkie w istotny sposób przyczyniajsidowzrostuwiedzy,któramoebypraktyczniewykorzystanadlapoprawy dziaapromujcychpolskwwiecie,azarazemstanowiinspiracjdladalszychprojektów badawczych. Czytelnik odnajdzie analiz przedsiwzi z zakresu dyplomacji publicznej ibrandingunarodowegozorientowanegonapoprawwizerunkunaszegokraju,dowiadujc si, jaki jest ten wizerunek i jak mona go aktywnie ksztatowa (prace pa Kubery, Pitkowskiej i Puchty oraz pana Krowickiego), ale take zapozna si z metodyczn analiz klimatu inwestycyjnego samorzdów (p. Kargul), ze sposobami zarzdzania atrakcyjnoci turystycznmiejsc(p.puchata,wereszko),jakrówniezkompleksowympodejciemmiast do promocji (p. Kruszka). W publikacji Czytelnik odnajdzie take przekrojow analiz skutecznoci systemu promocji polskiego eksportu (p. Kalinowski) oraz znaczenia rynku NewConnectifunduszyPE/VCdlarozwojukapitaowegomaychirednichfirm(p.Nowik). 4

7 Sowauznanianalesidlaautorów,atakedlapromotorówprezentowanychprac, którzy dostrzegaj sens podejmowania nieatwych, ale jake potrzebnych trudów badania sabojeszczerozpoznanegotematupromocjikrajuijegoosigni.przekonanyopotrzebie dalszego zdobywania wiedzy i dowiadcze zwizanych z promocj Polski oraz o praktycznym efekcie tego wzrostu wiedzy dla dynamizacji rozwoju naszego kraju, zachcamdolekturyniniejszejpublikacji. redaktornaukowypublikacji 5

8 FundacjaPolskiegoGodaPromocyjnego Konkurs TerazPolskaPromocja 6

9 Konkurs na najlepsz prac magistersk dotyczc promocji polskiej gospodarki zosta zainaugurowany w 2007 roku przez Fundacj Polskiego Goda Promocyjnego, w ramach ogólnopolskiego programu debaty publicznej Polski Sukces Dokonania iperspektywy.pierwszymwspóorganizatoremkonkursuzostaapolskaagencjainformacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., za patronat honorowy obj Minister Gospodarki. Ide konkursu stao si propagowanie bada nad promocj Polski (zwaszcza promocj polskiej gospodarki),upowszechnianiewiedzyomarketinguterytorialnymizagadnieistotnychdla awansugospodarczegoicywilizacyjnegopolski.konkurssuyrówniewspieraniuedukacji modychkadrdlapotrzebmarketingunarodowegonaszegokraju. W 2009 roku odbya si III edycja konkursu, który od tego roku nosi tytu Teraz Polska Promocja konkurs na najlepsz prac dotyczc promocji Polski. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocj gospodarcz, a w tym eksport, inwestycje i turystyk, po promocj produktówywnociowych,regionalnych,kultury,czysportu. Wcigutrzechlatorganizacjikonkursuzyskaonstatusjednegoznajlepiejznanych, azarazemnajbardziejprestiowychkonkursówpracmagisterskich.patronathonorowynad programem PolskiSukces DokonaniaiPerspektywy,któregoczcijestkonkurs,obj PrezydentRzeczypospolitejPolskiej.Wzaszczytnymgroniepatronówhonorowychkonkursu znaleli si take: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraznarodowybankpolski.partneramihonorowymikonkursus:uniwersytetwarszawski, SzkoaGównaHandlowa,SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegoatakePolskaAkademia Nauk. Konkurs organizowany przez Fundacj, Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci i Polsk Organizacj Turystyczn wspieraj równie Partnerzy: Wydzia Nauk Ekonomicznych i Wydzia Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz Brief4Poland. Informacje o konkursie (o inauguracji kolejnych edycji oraz o jego wynikach, ogaszanych tradycyjnie w grudniu na uroczystej gali) trafiaj do mediów ogólnopolskich, studenckich i regionalnych, s szeroko dostpne w Internecie (zwaszcza w serwisach 7

10 studenckich) a rol patrona medialnego konkursu sprawuje TVP Info. Przede wszystkim jednak rónorodne materiay promocyjne listy owe, informacje prasowe, ulotki i plakaty trafiaj do uczelni publicznych i niepublicznych w caej Polsce, w tym doorganizacjistudenckichorazdopromotorówpracmagisterskich. W konkursie s do wygrania atrakcyjne nagrody pienine fundusz nagród gównych wraz z nagrodami specjalnymi ufundowanymi przez patronów honorowych wynióswiiiedycjiokoo50tysicyzotych.ponadtolaureacimogbynagrodzenistaami ipraktykamiorazmoliwocipublikowaniafragmentówpracmagisterskich. Nad wyonieniem Laureatów czuwaj: Komisja Kwalifikacyjna (bada zgodno prac zregulaminemkonkursuiichpoziommerytoryczny),komisjaekspertów(dokonujerecenzji prac kada praca uzyskuje dwie recenzje) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Krzysztofa OpolskiegoorazKapituaKonkursu(gosujenadwyboremLaureatów,napodstawiewyników recenzji) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Alojzego Nowaka. Ponadto, funkcj ciaa doradczego i programowego peni Rada Konkursu kierowana przez Prof. dr hab. Michaa Kleibera. DoIIIedycjikonkursu(w2009r.)zostaozgoszonych40pracmagisterskich.Prace zbiene regulaminowo z tematyk konkursu dotyczyy gównie kwestii wizerunku Polski w wiecie, dobrych praktyk w promocji Polski, zagadnie zwizanych z promocj (m.in.turystyczn)miastiregionów,atrakcyjnociinwestycyjnejmiejsc,promocjieksportu, problematykirozwojugospodarczegopolskiorazinstytucjipolskiegorynkukapitaowego. W 2009 roku przyznano trzy nagrody gówne, nagrody specjalne: Ministra Gospodarki,MinistraSprawZagranicznych,MinistraSportuiTurystyki,NarodowegoBanku Polskiegooraztrzywyrónienia.Jednoczenieodstpionoodprzyznanianagródspecjalnych: MinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazMinistraRolnictwaiRozwojuWsi,zuwagi nabrakdobrychpracwzakresietematycznymww.nagród.nagrodzoneiwyrónioneprace (cznie10)zostaywydanewpostacizbioruartykuówwczasopimienaukowymwydziau Zarzdzania UW oraz jako wydawnictwo elektroniczne Fundacji Polskiego Goda Promocyjnego(niniejszyebook). UroczysterozstrzygniciekonkursuodbyosipodczasgaliwPaacuBelwederwdniu 7grudnia2009r.,braliwnimudziaopróczLaureatówiichGocirównieprzedstawiciele patronówipartnerów,orazmediów.galazostaapoczonazkonferencj PromocjaPolski 8

11 wyzwania dla nauki i praktyki, podczas której przedstawiciele uczelni i administracji pastwowej zastanawiali si nad obecn sytuacj w zakresie promocji Polski oraz roli edukacjimodzieywwykorzystaniupotencjaupromocyjnegokraju. WtrakciegaliorganizatorzyogosilipocztekIVedycjikonkursunanajlepszprac magistersk dotyczc promocji Polski. W czwartej i kolejnych edycjach przedsiwzicia rosnbdzieskalajegopromocjiorazoddziaywaniaedukacyjnegoipopularyzatorskiego. Rozwójinicjatywypotwierdzajejpraktycznprzydatno,jestefektemuznaniadlaniejprzez corazliczniejszeinstytucje. LAUREACIIIIEDYCJIKONKURSU(2009): INAGRODAGÓWNA Laureatka:AleksandraPuchta Tytupracy:Rolainternetuwksztatowaniuwizerunkupodmiotówmidzynarodowych Uczelnia:UniwersytetWarszawski Opiekanaukowa:drAgnieszkaBógdaBrzeziska OLaureatce: Absolwentka Instytutu Stosunków Midzynarodowych UW i Zarzdzania SGH. Dowiadczenie marketingowe zdobywaa w agencji reklamowej i firmie brany FMCG. Laureatka gry biznesowej Trust by Danone Interesuje j zastosowanie strategii marketingowychwobszarzedyplomacjipublicznejikulturalnej. Od kilku lat tworzy projekty zwizane z animacj kultury, specjalizuje si w projektowaniu innowacyjnych narzdzi edukacyjnych, szczególnie gier miejskich. Wspópracowaaztakimiinstytucjamijak:MuzeumPowstaniaWarszawskiego,SFBusiness CentreClub,CentrumMyliJanaPawaII,EuropejskieForumStudentówAEGEEWarszawa. 9

12 Obecnie realizuje projekty edukacyjne dla Pracowni Gier Szkoleniowych. Mioniczka Warszawy.Wwolnymczasiezapalonauczestniczkagiermiejskich. Opracymagisterskiej: Zjawisko coraz powszechniejszej reprezentacji pastwa w internecie mona uzna zaprzejawnowejjakociwdyplomacjipublicznej.rozszerzaonozasigjejwpywów,czyni bardziej skuteczn i umoliwia nawizanie dialogu z odbiorc. Jednoczenie wymusza dostosowanie przekazu dorodowiska internetu oraz wysok konkurencyjno w obliczu jegodemokratycznegocharakteru. Przedmiotem pracy jest szeroko rozumiana rola internetu w dziaaniach podejmowanych w ramach dyplomacji publicznej pastw, ze szczególnym uwzgldnieniem ksztatowania wizerunku pastwa. Analizie poddano kampanie wizerunkowe pastw prowadzone w internecie, jak równie dziaania prowadzone na bieco. W celu przedstawienia reprezentatywnych dziaa skupiono si na czterech pastwach: Nowej Zelandii, Korei Poudniowej, Republice Poudniowej Afryki oraz Polsce. Pozwolio tonaodnotowaniekluczowychtrendówzauwaalnychwobecnocipastwwglobalnejsieci komputerowej, jak równie ocen jej znaczenia dla procesu ksztatowania wizerunku pastwa. Celem pracy byo dokonanie subiektywnego przegldu najciekawszych praktyk, które pozwoliyby na ocen znaczenia roli internetu w dyplomacji publicznej Polski oraz sformuowanie stosownych rekomendacji w obliczu zbliajcego si sprawowania PrezydencjiorazorganizacjiEuro2012. IINAGRODAGÓWNA Laureatka:IlonaEwelinaKargul Tytu pracy: Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionupoznaskiego Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drArkadiuszGralak 10

13 OLaureatce: Absolwentka interdyscyplinarnych, inynierskich i magisterskich studiów na Midzywydziaowym Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoy Gównej Gospodarstwa WiejskiegowWarszawie.Odbyapraktykistudenckiewjednostcesamorzdulokalnegooraz praktyki zawodowe w zakresie planowania przestrzennego (w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy SA), gdzie miaa okazj zdoby praktyczn wiedz z szeroko pojtej gospodarki przestrzennej. Przez cay okres studiów otrzymywaa stypendium naukowe. O wyborze tematupracyzdecydowaozainteresowaniemoliwociamiwadzlokalnychwstymulowaniu rozwoju gospodarczego JST, w szczególnoci w zakresie marketingu terytorialnego. Interesuje si take bran nieruchomoci. Studentka studiów podyplomowych z wyceny nieruchomoci,wprzyszociplanujepoczyrozwójzawodowyzdalsznauk. Opracymagisterskiej: Gównym celem pracy magisterskiej bya ocena klimatu inwestycyjnego dla inwestorów zagranicznych w gminach podregionu poznaskiego. Do pomiaru klimatu inwestycyjnego wykorzystano syntetyczny wskanik klimatu inwestycyjnego. Wskanik ten jest miar agregatow, majc posta redniej waonej ze wskaników czstkowych. Do obliczenia wskanika syntetycznego wykorzystano 9 wskaników czstkowych. Z kolei do pomiaru kadego ze wskaników czstkowych zastosowano zmienne diagnostyczne, bdce najczciej wskanikami intensywnoci. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej stwierdzono znaczne zrónicowanie badanych gmin pod wzgldem jakoci klimatu inwestycyjnego. Za szczególnie istotny czynnik sukcesu gmin w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych uznano aktywno wadz lokalnych. Czynnik ten poddano szczegóowej i wielokryterialnej analizie i ocenie. Najkorzystniejszy klimat inwestycyjny wykazyway gminy dysponujce profesjonalnie przygotowanymi ofertami inwestycyjnymi, prowadzce aktywn dziaalno informacyjn. Wnioski wynikajce z przeprowadzonej analizy wskazuj na kluczowe znaczenie, kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, a take profesjonalnych dziaa marketingowychwzakresieprzygotowania,dystrybucjiipromocjiofertinwestycyjnychoraz aktywnejobsugiinwestycyjnej. 11

14 IIINAGRODAGÓWNA Laureatka:AgataKruszka Tytupracy:AnalizadziaamarketingowychWarszawynatleinnychmiasteuropejskich. Uczelnia:SzkoaGównaHandlowawWarszawie Opiekanaukowa:drTeresaTaranko OLaureatce: Agata Kruszka urodzia si 15 kwietnia 1983 roku w Warszawie. Jest absolwentk Szkoy Gównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarzdzanie oraz Politechniki WarszawskiejwKolegiumNaukSpoecznychiAdministracji,atakestypendystkprogramu ErasmuszrealizowanegowUniversitáCommercialeLuigiBocconiwMediolanie. Jej dotychczasowe dowiadczenie zawodowe zwizane byo przede wszystkim z obszarem analizy i bada marketingowych, natomiast zainteresowania naukowe dotycz takich dziedzin rozwoju lokalnego jak marketing, zarzdzanie centrami miast (TCM) oraz rewitalizacjaprzestrzenipoprzemysowych. Mioniczkapodróy,eglarstwa,tangaikuchniwoskiej.Opróczpolskiego,posuguje sibieglehiszpaskim,woskimiangielskim. Opracymagisterskiej: Inspiracj dla pracy magisterskiej pt. Analiza dziaa marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich by pobyt autorki w 2007 roku w Mediolanie, miecie przygotowujcymsiintensywniedokonkursuoprzyznanieprawdoorganizacjiexpo2015. Rozmach,ajednoczeniespójnodziaamarketingowych,skoniyautorkdopostawienia pytania o efektywno wykorzystania tyche narzdzi, a take o ich znaczenie w procesie budowyprzewagikonkurencyjnejprzezeuropejskiemiasta. Wefekcieposzukiwapowstaapracamagisterska,bdcawzamierzeniusyntetyczn prezentacj wniosków pyncych z opracowa naukowych (rozdzia I), analizy najlepszych praktyk na przykadzie Berlina i Barcelony (rozdzia II) oraz metodologicznego zestawienia dotychczasowych dziaa marketingowych dla Warszawy (rozdzia III). Dodatkowo, intencj autorkibyozasygnalizowaniemoliwychkierunkówprzyszychdziaamarketingowychoraz 12

15 koniecznoci ich uspójnienia za pomoc strategii marketingowej zaakceptowanej przez wszystkiezainteresowanepodmioty(rozdziaiv). Unikatowopracyzwizanajestzprezentacjwnioskówpyncychzeszczegóowej analizydziaawadzmiejskichwarszawy,berlinaibarcelonyprzeprowadzonejnapodstawie literaturyobcojzycznej,rozmówzespecjalistamiprojektujcymidziaaniamarketingowedla miastorazobserwacjiwasnej. NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI DLA NAJLEPSZEJ PRACY MAGISTERSKIEJ DOTYCZCEJ TEMATYKIPROEKSPORTOWEJIPROINWESTYCYJNEJ Laureat:PiotrKrowicki Tytupracy:Dyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsubiepozytywnegowizerunku kraju.casuspolski Uczelnia:UniwersytetWarszawski Opiekanaukowa:drKatarzynaKoodziejska OLaureacie: Piotr Krowicki jest absolwentem IV Liceum Ogólnoksztaccego im. KEN w Bielsku BiaejorazWydziauDziennikarstwaiNaukPolitycznychUW.UkoczyInstytutStosunków Midzynarodowych, a specjalizacja w zakresie midzynarodowej polityki handlowej pozwoliamunarozwiniciezainteresowadotyczcychmarketingu,dyplomacjipublicznej oraz midzynarodowego PR. Laureat jest równie stypendyst programu LPP Erasmus na SciencesPo w Paryu, w czasie którego podj si analizy wizerunku Polski naamach francuskichczasopism.wspóautorprojektudotyczcegoistotypolskiejpomocyrozwojowej w Afryce w czasie pobytu w Senegalu odwiedzi wikszo orodków korzystajcych zpolskichfunduszy.kilkuletniczonekzespoupieniitaca Warszawianka orazwieloletni wolontariuszfrancuskiegoemmaüs.aktualniepracownikdziauhrwalterservicespoland. PochodzizeSzczyrku.Marzyowydaniuksiki.Cenizaufanie,skromnoiwyrozumiao. 13

16 Opracymagisterskiej: Pracamiaanaceluholistyczneujciekwestiidotyczcychpromocjikrajuwwiecie. Prócz korpusu badawczego w postaci wyda francuskich dzienników, zostaa oparta napolskiejiobcojzycznejliteraturze.poruszazagadnieniedyplomacjipublicznej,brandingu narodowego, midzynarodowego PR oraz wizerunku kraju. Rdzeniem dysertacji jest natomiaststudiumobrazupolskinaamachfrancuskichdziennikówianalizaswotpromocji Polskiwwiecie.Autorstarasiuwydatnisuebnozagadniewzgldemgównychcelów polityki zagranicznej pastwa oraz wyeksponowa zasadno cilejszego mariau public diplomacy i nation branding u. Praca zwraca uwag na fakt, i z politologicznego punktu widzenia warto dokooptowa dziaania brandingowe do instrumentarium dyplomacji publicznej. Wyszukiwanie punktów stycznoci z zagraniczn opini publiczn warto wszak rozszerzyomarketingoweeksponowaniewyjtkowocikraju,adocieraniedoelitmusiby równolegezwysyaniemkomunikatówdoszerszegogronaodbiorców.zasadnewydajesi take poczenie zazwyczaj reaktywnych dziaa publicznego wymiaru dyplomacji zproaktywnymikrokamibrandingu. AnalizawizerunkiPolskinaamachLeMondeiLeFigaropozwolianapotwierdzenie hipotezy o niezasuonym wizerunku kraju. Image kraju jest bowiem gorszy od rzeczywistoci, co implikuje uwiadomienie sobie znacznego potencjau pastwa w tym zakresie. NAGRODA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ PROMOCJIWIZERUNKOWEJPOLSKIORAZPROMOCJIDYPLOMATYCZNEJ Laureatka:JoannaMariaKubera Tytupracy:PolskaiPolacyzpunktuwidzeniaobcokrajowców Uczelnia:UniwersytetMikoajaKopernikawToruniu Opiekanaukowa:drhab.MariaJakitowicz 14

17 OLaureatce: Joanna Kubera jest obecnie doktorantk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu MikoajaKopernikawToruniuiabsolwentkfilologiipolskiejtejeuczelniorazpsychologii zwierztszkoywyszejpsychologiispoecznejwwarszawie.podczasstudiówfilologicznych aktywniebraaudziawzajciachorganizowanychprzezstudiumkulturyijzykapolskiego dla Obcokrajowców UMK, analizujc postrzeganie przez cudzoziemców polskiej kultury. Aktualnie jej gówne zainteresowania skupiaj si na miejscu i roli zwierzt w wiecie uporzdkowanym przez czowieka: jego wiadomoci, przesdach, stosunku doczworonogóworazoferowanychmuwtymzakresieprzekazachmedialnych.wwolnych chwilachautorkazprzyjemnocispdzaczasnaonieprzyrodyiwtowarzystwiezwierzt, atakewykonujerozmaiteilustracjepiórkiem. Opracymagisterskiej: Stereotyp Polski tkwicy wwiadomoci samych Polaków stanowi czsto wizj tak straszn, e gdyby zaoy jego funkcjonowanie poza granicami kraju, waciwie mona by pozby si jakichkolwiek zudze dotyczcych wizyt obcokrajowców. Wilki i biae niedwiedzienaulicachmiast,straszliwabieda,nieznajomowieluproduktówspoywczych (w tym np. czekolady), wódka pynca rzekami, zodziejstwo, brud, zaniedbanie, rozwój techniczny i cywilizacyjny na poziomie rodu Piastów to niektóre cechy polskoci, powtarzane na szczcie gównie jako anegdoty przez samych Polaków, jako rzekomo zasyszaneodcudzoziemców. Liczneartydotyczcewasnegonarodu,ztakduprzyjemnociopowiadaneprzez jegoprzedstawicieli,bardzoaktualnewobeczastanejrzeczywistociiewoluujcewrazzni, a take autentyczne przesanki z dowiadcze nabytych podczas zagranicznych podróy, skoniy autork pracy do przyjrzenia si bliej wizerunkowi Polski z punktu widzenia cudzoziemca. Obraz ten, ze wzgldu na brak emocjonalnego zwizku z krajem, mniejsz wiedz historyczn na jego temat, a take pewn wieo spojrzenia na sprawy dla autochtona oczywiste, jest w pewnych granicach bardziej wiarygodny i atwiej mona odpowiedziezajegopomocnapytanieoto,czymcharakteryzujesipolsko. 15

18 NAGRODAMINISTRASPORTUITURYSTYKIDLANAJLEPSZEJPRACYDOTYCZCEJPROMOCJI TURYSTYKI Laureatka:AnnaWereszko Tytu pracy: Rola samorzdów terytorialnych i organizacji pozarzdowych w tworzeniu irozwojuproduktówturystycznychnaprzykadziewybranychgminnadbuaskich Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drin.MarzenaLemanowicz OLaureatce: Anna Wereszko jest absolwentk XV Liceum Ogólnoksztaccego im. Narcyzy michowskiej oraz Midzywydziaowego Studium Turystyki i Rekreacji Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie studiów uczestniczya w semestralnym stypendium zagranicznym na Università degli Studi di Perugia we Woszech. Biegle wada trzema jzykami obcymi. Od pocztku studiów wzbogacaa swoj wiedz teoretyczn umiejtnociamipraktycznymiodbywajclicznepraktykizawodowem.in.wbiurzepodróy iorodkachwypoczynkowych.od2004rokuwspóorganizujebiesiadkonnwserpelicach nad Bugiem. Poudniowe Podlasie, któremu powiecia zarówno prac licencjack, jak i magistersk, darzy szczególnym sentymentem. Turystyka jest jej pasj. Podczas studiów zorganizowaa wiele krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych. Marzy o podróy dookoawiata. Opracymagisterskiej: Celem pracy byo ukazanie znaczenia samorzdu lokalnego i organizacji pozarzdowych w rozwoju turystyki na przykadzie gmin nadbuaskich Poudniowego Podlasia. W pracy omówiono system zarzdzania turystyk w Polsce ze szczególnym uwzgldnieniemrolisamorzdulokalnegoiorganizacjipozarzdowychwrozwojuturystyki. Poruszone zostay zagadnienia dotyczce planowania turystycznego, tworzenia produktów turystycznych,informacjiipromocjiturystycznej,finansowaniainwestycjiturystycznychoraz znaczeniakapitauludzkiego.wdalszejczcipracyprzedstawionoatrakcyjnoturystyczn omiu gmin nadbuaskich. Nastpnie scharakteryzowano dziaania samorzdów 16

19 terytorialnychilokalnejorganizacjiturystycznejdziaajcychnatereniewymienionychgmin oraz zaprezentowano produkty turystyczne wykreowane przez jednostki samorzdowe. Wkocowejczcipracyzaprezentowanezostayopiniemieszkacówww.gmindotyczce produktów turystycznych i ich promocji oraz dziaa wspierajcych rozwój turystyki. Zauwaono,iwadzelokalneimieszkacymajwiadomopotencjauturystycznegogmin nadbuaskichorazwskazano,któredziaaniasamorzdulokalnegoocenianespozytywnie, aktórenegatywnieiwymagajudoskonale. NAGRODA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ POLSKIEJBANKOWOCIIFINANSÓW Laureat:PaweKalinowski Tytu pracy: Pozyskiwanie kapitau przez MP za porednictwem rynku NewConnect ifunduszype/vc Uczelnia:UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Opiekanaukowa:prof.drhab.WiesawaPrzybylskaKapuciska OLaureacie: Absolwent I Liceum Ogólnoksztaccego im. Stefana eromskiego w Eku oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowo (specjalno Finanse i polityka pienina). Tajniki ekonomii, poza wykadami na uczelni, zgbia wstudenckimkolenaukowympecuniaprzykatedrzeteoriipienidzaipolitykipieninej. Tam te narodzio si jego zainteresowanie rynkiem kapitaowym. Swoj wiedz w tym zakresie rozwija na stau w biurze maklerskim, obracajc akcjami na NYSE & NASDAQ. Utworzenie przez Gied Papierów Wartociowych w Warszawie nowego rynku NewConnect, a take coraz wiksza aktywno funduszy private equity na polskim rynku skonia go do szczegóowej analizy tej tematyki, co zaowocowao powstaniem pracy magisterskiej. Obecnie dowiadczenie zawodowe zdobywa na stau w midzynarodowej firmiekonsultingowej.nacodziepasjonujesipsychologi,muzykipodróami. 17

20 Opracymagisterskiej: Wrozwinitychgospodarkachrynkowychmaeirednieprzedsibiorstwauznawane szamotorrozwojugospodarczego.wpolscedziaaok.4mlnprzedsibiorstwzaliczanych do sektora MP. Maj one ogromny wpyw na gospodark, wytwarzajc 50% PKB izatrudniajcblisko70%ogóupracownikówwewszystkichprzedsibiorstwach. W obliczu kryzysu gospodarczego MP maj utrudniony dostp do tradycyjnych róde finansowania, jak na przykad kredyt bankowy. Bez dodatkowego wsparcia nie s w stanie sfinansowa dalszego rozwoju i konkurowa ze znacznie wikszymi przedsibiorstwami.efektemtegojestpowstanielukikapitaowej.koniecznestajesiwic poszukiwaniealternatywnychródekapitau. Utworzenie przez warszawsk GPW nowego Alternatywnego Systemu Obrotu pod nazw NewConnect, jak równie coraz wiksza aktywno funduszy private equity napolskimrynku,stwarzanowszansdlamp. Celem pracy byo ukazanie potencjau obu rynków i znaczenia, jakiemog odegra dlasektoramp.ryneknewconnectstanowiidealneuzupenieniedlafunduszype/vc,które ze wzgldu na koszty przygotowania projektów skaniaj si ku coraz wikszym przedsiwziciom.wperspektywiekilkunajbliszychlat,obarynkimogstasijednymz gównychródefinansowaniadlamp. WYRÓNIENIE Laureatka:EwaPuciata Tytu pracy: Czynniki warunkujce sukces produktów turystycznych województwa maopolskiego Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drin.MarzenaLemanowicz OLaureatce: Ewa Puciata jest absolwentk kierunku turystyka i rekreacja w specjalnoci organizacjaruchuturystycznegowszkolegównejgospodarstwawiejskiegowwarszawie. 18

21 JestrówniestudentkostatniegorokuzarzdzaniawSzkoleGównejHandlowej.Wczasie nauki,zdobywanwiedzteoretyczn,rozszerzaapoprzezpraktyki,midzyinnymiwbiurze podróy, hotelu, orodku wypoczynkowym oraz w Wydziale Turystyki Urzdu Marszakowskiego Województwa Mazowieckiego. Atrakcyjno turystyczna Maopolski fascynowaajodpocztkustudiów,dlategopostanowiatemuzagadnieniupowiciswoj pracmagistersk.ponadtointeresujesireklamzewntrzn,zwaszczawpromocjimiast iregionów.swojprzyszowiezpracwbranyturystycznej.wolnyczaslubispdza aktywnie.jejpasjjestnarciarstwoipywanie. Opracymagisterskiej: Praca magisterska dotyczy zagadnienia czynników wpywajcych na sukces produktów turystycznych województwa maopolskiego. W pracy autorka szeroko charakteryzuje pojcie produktu turystycznego. Przedstawia równie najbardziej znane produkty Krakowa i Maopolski. Stwierdza,e we wspóczesnymwiecie samo istnienie walorów przyrodniczych i kulturowych nie zapewni zainteresowania turystów ani ruchu turystycznego. Dlatego te niezmiernie wanym zagadnieniem jest promocja i informacja turystyczna oraz odpowiednie prowadzenie i koordynowanie tych dziaa przez waciwe jednostki organizacyjne. Autorka charakteryzuje atrakcyjno turystyczn regionu oraz dziaaniawadzwojewództwaimiastakrakowa,któresprawiaj,eregiontenodwielulat niezmienniecieszysipopularnociwródturystówkrajowychizagranicznych.szczególnie podkrela rol i znaczenie, jakie peni w promocji turystycznej, kampanie wizerunkowe co roku przeprowadzane przez Maopolsk. Produkty turystyczne regionu s take wyróniane w licznych konkursach, naprzykad organizowanych przez Polsk Organizacj Turystyczn. Dlatego z ca pewnoci mona stwierdzi,e odnosz sukcesy na rynku. Zdaniem autorki województwo maopolskie, a zwaszcza Kraków, jest doskonaym przykademdlainnychregionówjaknaleyorganizowaipromowaturystyk. 19

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 29-11-2014 Dni Nagrody LUX: debata Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich publiczno Liczba filmów produkowanych w Europie wzrosa, ale Europejczycy ogldaj gównie filmy amerykaskie i nie wszdzie wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKA PROMOCJA

TERAZ POLSKA PROMOCJA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TERAZ POLSKA PROMOCJA KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ DOTYCZĄCĄ PROMOCJI POLSKI VI EDYCJA (2012) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II. ORGANIZATORZY,

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Warszawa 2011 Turystyka w Polsce w okresie kryzysu RECENZJA NAUKOWA: prof. dr hab. Anna Nowakowska prof. dr hab. Janusz Zdebski REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Warszawa, 4 listopada 2009 r.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Warszawa, 4 listopada 2009 r. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2009 Warszawa, 4 listopada 2009 r. Podstawowe informacje o badaniu Cel badania Celem badania by!o stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznania ich potrzeb,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r System Galileo Moliwoci i zagroenia dla Polski Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r Konwencja Metryczna 1875 r. Układ Dyplomatyczny Generalna Konferencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Turystyka i Rekreacja II stopień - specjalność: Zarządzanie Działalnością Turystyczną 1 Regiony turystyczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry 2 Prof. dr hab. Krystyna Dziworska Kierownik Katedry Zakad Inwestycji Dr Krzysztof Szczepaniak Prof. UG, dr hab. Anna Górczyska Dr Anna Wojewnik- Filipkowska Dr Grzegorz Bulczak Dr Grzegorz Bulczak Mgr

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

Akademia Lotus Software 2010

Akademia Lotus Software 2010 Akademia Lotus Software 2010 10-12 marca 2010, Zakopane Dotacje unijne na usprawnienie organizacji Grzegorz Jezierski Business Development Executive EU Funds grzegorz.jezierski@pl.ibm.com 693 93 59 63

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Prawo 30 h Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TERAZ POLSKA PROMOCJA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TERAZ POLSKA PROMOCJA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TERAZ POLSKA PROMOCJA KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ DOTYCZĄCĄ PROMOCJI POLSKI VII EDYCJA (2013) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II. ORGANIZATORZY,

Bardziej szczegółowo

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapita"owej

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapitaowej MBA 3/2010 Artykuy 65 Master of Business Administration 3/2010 (104): s. 65 72, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Komi"skiego Rzetelno% i wiarygodno% skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI Załcznik do Uchwały Nr././09 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia... 2009r. ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KONTYNUUJCYCH NAUK W I SEMESTRZE TEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy:

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy: Biuletyn K wiecie? W TYM NUMERZE Projekty: - Firmy Rodzinne 1 - Firmy Rodzinne 2 - FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy - Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym - Barometr Firm Rodzinnych (Edycja I/II)

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu.

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Kontekst polityczny Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Stawka tego spotkania jest wyjątkowo wysoka: zahamować zmiany klimatu, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo