Teraz Polska Promocja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teraz Polska Promocja"

Transkrypt

1

2 TerazPolskaPromocja ebook,tom1 wydanie1 Publikacja zbiorowa pod red. Jarosawa Górskiego, zawiera skróty prac magisterskich nagrodzonych w III edycji (2009 r.) Konkursu Teraz Polska Promocja na najlepsz prac magisterskdotyczcpromocjipolski. ProjektdofinansowanyzerodkówNarodowegoBankuPolskiego Copyright byfundacjapolskiegogodapromocyjnego,warszawa2010 Ul.Górskiego Warszawa Telefon: ,fax:(+48) Wszelkieprawazastrzeone.Kopiowanieiprzedrukowywaniecaocilubfragmentówniniejszejpracybez zgodywydawcyzabronione. ISBN

3 Spistreci: 1. PromocjaPolski odedukacjidowdroe(przedmowa) 2 JarosawGórski 2. OKonkursie TerazPolskaPromocja ilaureatachiiiedycji 6 FundacjaPolskiegoGodaPromocyjnego 3. Dyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsubiepozytywnegowizerunku kraju.casuspolski. PiotrKrowicki PolskaiPolacyzpunktuwidzeniaobcokrajowców 36 JoannaKubera 5. Hiszpaskisystempromocjigospodarczej.WnioskidlaPolski 49 MariaPitkowska 6. Rolainternetuwksztatowaniuwizerunkupodmiotówmidzynarodowych 60 AleksandraPuchta 7. Analizaklimatuinwestycyjnegowgminachpodregionupoznaskiego 72 IlonaKargul 8. AnalizadziaamarketingowychWarszawynatleinnychmiasteuropejskich 85 AgataKruszka 9. Czynnikiwarunkujcesukcesproduktówturystycznychwojewództwa maopolskiego EwaPuciata 10. Rolasamorzdówterytorialnychiorganizacjipozarzdowychwtworzeniu irozwojuproduktówturystycznychnaprzykadziewybranychgmin nadbuaskich AnnaWereszko 11. Wsparciepromocyjnoinformacyjnejakoinstrumentpolskiejpolityki proeksportowejwlatach MarcinNowik 12. PozyskiwaniekapitauprzezMPzaporednictwemrynkuNewConnect ifunduszype/vc PaweKalinowski

4 JarosawGórski 1 PromocjaPolski odedukacjidowdroe (przedmowa) 1 MgrJarosawGórski doktorantwzakadziestrategiiipolitykigospodarczejwydziaunaukekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczcy Komisji Kwalifikacyjnej Konkursu Teraz Polska Promocja, doradcaprezesafundacjipolskiegogodapromocyjnego. 2

5 W czasie, gdy dziaalno rozpoczynaa Fundacja Polskiego Goda Promocyjnego (I po. lat 90. XX w.) jedna z pierwszych organizacji dedykowanych promocji polskiej gospodarki zestawienie sów promocja i gospodarka nie nioso ze sob zbyt wielu konotacji. Nie znano nowoczesnych metod promocji kraju, pojcie marketingu miejsc nie funkcjonowao w sferze publicznej, za haso Teraz Polska byo nie tylko wyrazem chci uruchomienia profesjonalnego narzdzia promocji krajowej gospodarki, ale przede wszystkim próbpochwaleniasipierwszymisukcesamiwolnegorynku. Obecnie,jakpokazujchobybadaniaprzeprowadzonew2009r., TerazPolska jest Godem dobrze rozpoznawalnym, kojarzonym z prestiem, wysok, niezawodn jakoci nagrodzonych tym symbolem produktów, usug, a niekiedy gmin, a take z krajowym pochodzeniem. Mimo niewtpliwych zasug Fundacji Polskiego Goda Promocyjnego dla popularyzacji idei profesjonalnej promocji gospodarki narodowej, dzi równie ponad wszelk wtpliwo wiadomo, e nagradzanie najlepszych produktów i samorzdów to o wiele za mao, aby osign efekt trwaego wzrostu konkurencyjnoci gospodarczej wwarunkachdynamiczniesiprzeksztacajcejgospodarkiwiatowej. Odkilkunastulattrwaoywionadyskusjapublicznanatematcelów,metodiefektów marketingunarodowegopolski.niemniej,nieudaosidotychczaswypracowaskutecznego iefektywnegosystemuorganizacjiifinansowaniazadazzakresupromocjipolskiwwiecie promocji wizerunku, eksportu, inwestycji, turystyki, kultury, nauki i sportu. Powszechnie powtarza si tezy o potrzebie koordynacji wysików i rodków bdcych w dyspozycji administracji centralnej, samorzdowej, przedsibiorstw i organizacji pozarzdowych. Jak dotd, pomimo co naley odnotowa licznych wysików i inicjatyw w tym zakresie (o którychczytelnik moe si dowiedzie m.in. z niniejszej publikacji) nie udaosi tego stanunieuporzdkowaniailukiefektywnocizmieni. Zdaniem redaktora niniejszego wydania, niezwykle istotnym czynnikiem, który powinien si przyczyni do dynamizacji rozwoju idei i stosowania metod marketingu terytorialnego Polski, jest edukacja w tym zakresie i popularyzacja samej koncepcji marketingu miejsc. Marketingu miejsc rozumianego nie jako proste, mechaniczne aplikowanienarzdzimarketingowychdlacelówpromocjikraju,jegoregionów,produktów czyosigni,alejakointerdyscyplinarneimetodycznepodejciedoksztatowaniapolityki 3

6 gospodarczej w zakresie konkurencyjnoci kraju, oparte na wiedzy naukowej, wynikach badaiczerpicezdowiadczeinnychpastw. ZtakichprzesanekzrodziasiprzedkilkomalatyideaustanowieniaKonkursu Teraz Polska Promocja konkursu na najlepsz prac magistersk dotyczc promocji Polski. Inicjatywa wcielona wycie przez Fundacj Polskiego Goda Promocyjnego, pod licznymi zaszczytnymi patronatami, w cigu trzech lat funkcjonowania zyskaa status jednego znajbardziejprestiowychkonkursówpracmagisterskich.donadmieni,enauroczystej galifinaowejiiiedycjikonkursuwgrudniu2009roku,laureatówwpaacubelwederwitali nietylkoorganizatorzy,alerównieministrowie,przedstawicielekancelariiprezydentarp, profesorowie uczelni wyszych, prezesi instytucji pastwowych, dziennikarze. Prawdziwy dorobek tej inicjatywy to jednak nie splendor, jaki jej towarzyszy, ale przede wszystkim pikne postaci modych, utalentowanych ludzi, którzy swoje zdolnoci spoytkowali dla rozwojuwiedzyopromocjipolski.efektytychpracs nagradzanewkonkursie,azarazem zasugujnapopularyzacj,coniniejszymczynimy. Prezentowane w tej publikacji artykuy stanowi streszczenie wyników bada przeprowadzonychprzezautorówpracmagisterskich Laureatównagródgównych,nagród specjalnych oraz wyrónie w III edycji Konkursu Teraz Polska Promocja. Publikacja w formie ebooka bdzie odtd towarzyszy kolejnym edycjom konkursu, suc popularyzacjiosignilaureatów. Prace maj do szerok rozpito tematyczn, ale wszystkie w istotny sposób przyczyniajsidowzrostuwiedzy,któramoebypraktyczniewykorzystanadlapoprawy dziaapromujcychpolskwwiecie,azarazemstanowiinspiracjdladalszychprojektów badawczych. Czytelnik odnajdzie analiz przedsiwzi z zakresu dyplomacji publicznej ibrandingunarodowegozorientowanegonapoprawwizerunkunaszegokraju,dowiadujc si, jaki jest ten wizerunek i jak mona go aktywnie ksztatowa (prace pa Kubery, Pitkowskiej i Puchty oraz pana Krowickiego), ale take zapozna si z metodyczn analiz klimatu inwestycyjnego samorzdów (p. Kargul), ze sposobami zarzdzania atrakcyjnoci turystycznmiejsc(p.puchata,wereszko),jakrówniezkompleksowympodejciemmiast do promocji (p. Kruszka). W publikacji Czytelnik odnajdzie take przekrojow analiz skutecznoci systemu promocji polskiego eksportu (p. Kalinowski) oraz znaczenia rynku NewConnectifunduszyPE/VCdlarozwojukapitaowegomaychirednichfirm(p.Nowik). 4

7 Sowauznanianalesidlaautorów,atakedlapromotorówprezentowanychprac, którzy dostrzegaj sens podejmowania nieatwych, ale jake potrzebnych trudów badania sabojeszczerozpoznanegotematupromocjikrajuijegoosigni.przekonanyopotrzebie dalszego zdobywania wiedzy i dowiadcze zwizanych z promocj Polski oraz o praktycznym efekcie tego wzrostu wiedzy dla dynamizacji rozwoju naszego kraju, zachcamdolekturyniniejszejpublikacji. redaktornaukowypublikacji 5

8 FundacjaPolskiegoGodaPromocyjnego Konkurs TerazPolskaPromocja 6

9 Konkurs na najlepsz prac magistersk dotyczc promocji polskiej gospodarki zosta zainaugurowany w 2007 roku przez Fundacj Polskiego Goda Promocyjnego, w ramach ogólnopolskiego programu debaty publicznej Polski Sukces Dokonania iperspektywy.pierwszymwspóorganizatoremkonkursuzostaapolskaagencjainformacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., za patronat honorowy obj Minister Gospodarki. Ide konkursu stao si propagowanie bada nad promocj Polski (zwaszcza promocj polskiej gospodarki),upowszechnianiewiedzyomarketinguterytorialnymizagadnieistotnychdla awansugospodarczegoicywilizacyjnegopolski.konkurssuyrówniewspieraniuedukacji modychkadrdlapotrzebmarketingunarodowegonaszegokraju. W 2009 roku odbya si III edycja konkursu, który od tego roku nosi tytu Teraz Polska Promocja konkurs na najlepsz prac dotyczc promocji Polski. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocj gospodarcz, a w tym eksport, inwestycje i turystyk, po promocj produktówywnociowych,regionalnych,kultury,czysportu. Wcigutrzechlatorganizacjikonkursuzyskaonstatusjednegoznajlepiejznanych, azarazemnajbardziejprestiowychkonkursówpracmagisterskich.patronathonorowynad programem PolskiSukces DokonaniaiPerspektywy,któregoczcijestkonkurs,obj PrezydentRzeczypospolitejPolskiej.Wzaszczytnymgroniepatronówhonorowychkonkursu znaleli si take: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraznarodowybankpolski.partneramihonorowymikonkursus:uniwersytetwarszawski, SzkoaGównaHandlowa,SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegoatakePolskaAkademia Nauk. Konkurs organizowany przez Fundacj, Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci i Polsk Organizacj Turystyczn wspieraj równie Partnerzy: Wydzia Nauk Ekonomicznych i Wydzia Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz Brief4Poland. Informacje o konkursie (o inauguracji kolejnych edycji oraz o jego wynikach, ogaszanych tradycyjnie w grudniu na uroczystej gali) trafiaj do mediów ogólnopolskich, studenckich i regionalnych, s szeroko dostpne w Internecie (zwaszcza w serwisach 7

10 studenckich) a rol patrona medialnego konkursu sprawuje TVP Info. Przede wszystkim jednak rónorodne materiay promocyjne listy owe, informacje prasowe, ulotki i plakaty trafiaj do uczelni publicznych i niepublicznych w caej Polsce, w tym doorganizacjistudenckichorazdopromotorówpracmagisterskich. W konkursie s do wygrania atrakcyjne nagrody pienine fundusz nagród gównych wraz z nagrodami specjalnymi ufundowanymi przez patronów honorowych wynióswiiiedycjiokoo50tysicyzotych.ponadtolaureacimogbynagrodzenistaami ipraktykamiorazmoliwocipublikowaniafragmentówpracmagisterskich. Nad wyonieniem Laureatów czuwaj: Komisja Kwalifikacyjna (bada zgodno prac zregulaminemkonkursuiichpoziommerytoryczny),komisjaekspertów(dokonujerecenzji prac kada praca uzyskuje dwie recenzje) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Krzysztofa OpolskiegoorazKapituaKonkursu(gosujenadwyboremLaureatów,napodstawiewyników recenzji) pod przewodnictwem Prof. dr hab. Alojzego Nowaka. Ponadto, funkcj ciaa doradczego i programowego peni Rada Konkursu kierowana przez Prof. dr hab. Michaa Kleibera. DoIIIedycjikonkursu(w2009r.)zostaozgoszonych40pracmagisterskich.Prace zbiene regulaminowo z tematyk konkursu dotyczyy gównie kwestii wizerunku Polski w wiecie, dobrych praktyk w promocji Polski, zagadnie zwizanych z promocj (m.in.turystyczn)miastiregionów,atrakcyjnociinwestycyjnejmiejsc,promocjieksportu, problematykirozwojugospodarczegopolskiorazinstytucjipolskiegorynkukapitaowego. W 2009 roku przyznano trzy nagrody gówne, nagrody specjalne: Ministra Gospodarki,MinistraSprawZagranicznych,MinistraSportuiTurystyki,NarodowegoBanku Polskiegooraztrzywyrónienia.Jednoczenieodstpionoodprzyznanianagródspecjalnych: MinistraKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazMinistraRolnictwaiRozwojuWsi,zuwagi nabrakdobrychpracwzakresietematycznymww.nagród.nagrodzoneiwyrónioneprace (cznie10)zostaywydanewpostacizbioruartykuówwczasopimienaukowymwydziau Zarzdzania UW oraz jako wydawnictwo elektroniczne Fundacji Polskiego Goda Promocyjnego(niniejszyebook). UroczysterozstrzygniciekonkursuodbyosipodczasgaliwPaacuBelwederwdniu 7grudnia2009r.,braliwnimudziaopróczLaureatówiichGocirównieprzedstawiciele patronówipartnerów,orazmediów.galazostaapoczonazkonferencj PromocjaPolski 8

11 wyzwania dla nauki i praktyki, podczas której przedstawiciele uczelni i administracji pastwowej zastanawiali si nad obecn sytuacj w zakresie promocji Polski oraz roli edukacjimodzieywwykorzystaniupotencjaupromocyjnegokraju. WtrakciegaliorganizatorzyogosilipocztekIVedycjikonkursunanajlepszprac magistersk dotyczc promocji Polski. W czwartej i kolejnych edycjach przedsiwzicia rosnbdzieskalajegopromocjiorazoddziaywaniaedukacyjnegoipopularyzatorskiego. Rozwójinicjatywypotwierdzajejpraktycznprzydatno,jestefektemuznaniadlaniejprzez corazliczniejszeinstytucje. LAUREACIIIIEDYCJIKONKURSU(2009): INAGRODAGÓWNA Laureatka:AleksandraPuchta Tytupracy:Rolainternetuwksztatowaniuwizerunkupodmiotówmidzynarodowych Uczelnia:UniwersytetWarszawski Opiekanaukowa:drAgnieszkaBógdaBrzeziska OLaureatce: Absolwentka Instytutu Stosunków Midzynarodowych UW i Zarzdzania SGH. Dowiadczenie marketingowe zdobywaa w agencji reklamowej i firmie brany FMCG. Laureatka gry biznesowej Trust by Danone Interesuje j zastosowanie strategii marketingowychwobszarzedyplomacjipublicznejikulturalnej. Od kilku lat tworzy projekty zwizane z animacj kultury, specjalizuje si w projektowaniu innowacyjnych narzdzi edukacyjnych, szczególnie gier miejskich. Wspópracowaaztakimiinstytucjamijak:MuzeumPowstaniaWarszawskiego,SFBusiness CentreClub,CentrumMyliJanaPawaII,EuropejskieForumStudentówAEGEEWarszawa. 9

12 Obecnie realizuje projekty edukacyjne dla Pracowni Gier Szkoleniowych. Mioniczka Warszawy.Wwolnymczasiezapalonauczestniczkagiermiejskich. Opracymagisterskiej: Zjawisko coraz powszechniejszej reprezentacji pastwa w internecie mona uzna zaprzejawnowejjakociwdyplomacjipublicznej.rozszerzaonozasigjejwpywów,czyni bardziej skuteczn i umoliwia nawizanie dialogu z odbiorc. Jednoczenie wymusza dostosowanie przekazu dorodowiska internetu oraz wysok konkurencyjno w obliczu jegodemokratycznegocharakteru. Przedmiotem pracy jest szeroko rozumiana rola internetu w dziaaniach podejmowanych w ramach dyplomacji publicznej pastw, ze szczególnym uwzgldnieniem ksztatowania wizerunku pastwa. Analizie poddano kampanie wizerunkowe pastw prowadzone w internecie, jak równie dziaania prowadzone na bieco. W celu przedstawienia reprezentatywnych dziaa skupiono si na czterech pastwach: Nowej Zelandii, Korei Poudniowej, Republice Poudniowej Afryki oraz Polsce. Pozwolio tonaodnotowaniekluczowychtrendówzauwaalnychwobecnocipastwwglobalnejsieci komputerowej, jak równie ocen jej znaczenia dla procesu ksztatowania wizerunku pastwa. Celem pracy byo dokonanie subiektywnego przegldu najciekawszych praktyk, które pozwoliyby na ocen znaczenia roli internetu w dyplomacji publicznej Polski oraz sformuowanie stosownych rekomendacji w obliczu zbliajcego si sprawowania PrezydencjiorazorganizacjiEuro2012. IINAGRODAGÓWNA Laureatka:IlonaEwelinaKargul Tytu pracy: Analiza klimatu inwestycyjnego dla inwestycji zagranicznych w gminach podregionupoznaskiego Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drArkadiuszGralak 10

13 OLaureatce: Absolwentka interdyscyplinarnych, inynierskich i magisterskich studiów na Midzywydziaowym Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoy Gównej Gospodarstwa WiejskiegowWarszawie.Odbyapraktykistudenckiewjednostcesamorzdulokalnegooraz praktyki zawodowe w zakresie planowania przestrzennego (w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy SA), gdzie miaa okazj zdoby praktyczn wiedz z szeroko pojtej gospodarki przestrzennej. Przez cay okres studiów otrzymywaa stypendium naukowe. O wyborze tematupracyzdecydowaozainteresowaniemoliwociamiwadzlokalnychwstymulowaniu rozwoju gospodarczego JST, w szczególnoci w zakresie marketingu terytorialnego. Interesuje si take bran nieruchomoci. Studentka studiów podyplomowych z wyceny nieruchomoci,wprzyszociplanujepoczyrozwójzawodowyzdalsznauk. Opracymagisterskiej: Gównym celem pracy magisterskiej bya ocena klimatu inwestycyjnego dla inwestorów zagranicznych w gminach podregionu poznaskiego. Do pomiaru klimatu inwestycyjnego wykorzystano syntetyczny wskanik klimatu inwestycyjnego. Wskanik ten jest miar agregatow, majc posta redniej waonej ze wskaników czstkowych. Do obliczenia wskanika syntetycznego wykorzystano 9 wskaników czstkowych. Z kolei do pomiaru kadego ze wskaników czstkowych zastosowano zmienne diagnostyczne, bdce najczciej wskanikami intensywnoci. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej stwierdzono znaczne zrónicowanie badanych gmin pod wzgldem jakoci klimatu inwestycyjnego. Za szczególnie istotny czynnik sukcesu gmin w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych uznano aktywno wadz lokalnych. Czynnik ten poddano szczegóowej i wielokryterialnej analizie i ocenie. Najkorzystniejszy klimat inwestycyjny wykazyway gminy dysponujce profesjonalnie przygotowanymi ofertami inwestycyjnymi, prowadzce aktywn dziaalno informacyjn. Wnioski wynikajce z przeprowadzonej analizy wskazuj na kluczowe znaczenie, kompleksowego zagospodarowania terenów inwestycyjnych typu greenfield i brownfield, a take profesjonalnych dziaa marketingowychwzakresieprzygotowania,dystrybucjiipromocjiofertinwestycyjnychoraz aktywnejobsugiinwestycyjnej. 11

14 IIINAGRODAGÓWNA Laureatka:AgataKruszka Tytupracy:AnalizadziaamarketingowychWarszawynatleinnychmiasteuropejskich. Uczelnia:SzkoaGównaHandlowawWarszawie Opiekanaukowa:drTeresaTaranko OLaureatce: Agata Kruszka urodzia si 15 kwietnia 1983 roku w Warszawie. Jest absolwentk Szkoy Gównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarzdzanie oraz Politechniki WarszawskiejwKolegiumNaukSpoecznychiAdministracji,atakestypendystkprogramu ErasmuszrealizowanegowUniversitáCommercialeLuigiBocconiwMediolanie. Jej dotychczasowe dowiadczenie zawodowe zwizane byo przede wszystkim z obszarem analizy i bada marketingowych, natomiast zainteresowania naukowe dotycz takich dziedzin rozwoju lokalnego jak marketing, zarzdzanie centrami miast (TCM) oraz rewitalizacjaprzestrzenipoprzemysowych. Mioniczkapodróy,eglarstwa,tangaikuchniwoskiej.Opróczpolskiego,posuguje sibieglehiszpaskim,woskimiangielskim. Opracymagisterskiej: Inspiracj dla pracy magisterskiej pt. Analiza dziaa marketingowych Warszawy na tle innych miast europejskich by pobyt autorki w 2007 roku w Mediolanie, miecie przygotowujcymsiintensywniedokonkursuoprzyznanieprawdoorganizacjiexpo2015. Rozmach,ajednoczeniespójnodziaamarketingowych,skoniyautorkdopostawienia pytania o efektywno wykorzystania tyche narzdzi, a take o ich znaczenie w procesie budowyprzewagikonkurencyjnejprzezeuropejskiemiasta. Wefekcieposzukiwapowstaapracamagisterska,bdcawzamierzeniusyntetyczn prezentacj wniosków pyncych z opracowa naukowych (rozdzia I), analizy najlepszych praktyk na przykadzie Berlina i Barcelony (rozdzia II) oraz metodologicznego zestawienia dotychczasowych dziaa marketingowych dla Warszawy (rozdzia III). Dodatkowo, intencj autorkibyozasygnalizowaniemoliwychkierunkówprzyszychdziaamarketingowychoraz 12

15 koniecznoci ich uspójnienia za pomoc strategii marketingowej zaakceptowanej przez wszystkiezainteresowanepodmioty(rozdziaiv). Unikatowopracyzwizanajestzprezentacjwnioskówpyncychzeszczegóowej analizydziaawadzmiejskichwarszawy,berlinaibarcelonyprzeprowadzonejnapodstawie literaturyobcojzycznej,rozmówzespecjalistamiprojektujcymidziaaniamarketingowedla miastorazobserwacjiwasnej. NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI DLA NAJLEPSZEJ PRACY MAGISTERSKIEJ DOTYCZCEJ TEMATYKIPROEKSPORTOWEJIPROINWESTYCYJNEJ Laureat:PiotrKrowicki Tytupracy:Dyplomacjapublicznaibrandingnarodowywsubiepozytywnegowizerunku kraju.casuspolski Uczelnia:UniwersytetWarszawski Opiekanaukowa:drKatarzynaKoodziejska OLaureacie: Piotr Krowicki jest absolwentem IV Liceum Ogólnoksztaccego im. KEN w Bielsku BiaejorazWydziauDziennikarstwaiNaukPolitycznychUW.UkoczyInstytutStosunków Midzynarodowych, a specjalizacja w zakresie midzynarodowej polityki handlowej pozwoliamunarozwiniciezainteresowadotyczcychmarketingu,dyplomacjipublicznej oraz midzynarodowego PR. Laureat jest równie stypendyst programu LPP Erasmus na SciencesPo w Paryu, w czasie którego podj si analizy wizerunku Polski naamach francuskichczasopism.wspóautorprojektudotyczcegoistotypolskiejpomocyrozwojowej w Afryce w czasie pobytu w Senegalu odwiedzi wikszo orodków korzystajcych zpolskichfunduszy.kilkuletniczonekzespoupieniitaca Warszawianka orazwieloletni wolontariuszfrancuskiegoemmaüs.aktualniepracownikdziauhrwalterservicespoland. PochodzizeSzczyrku.Marzyowydaniuksiki.Cenizaufanie,skromnoiwyrozumiao. 13

16 Opracymagisterskiej: Pracamiaanaceluholistyczneujciekwestiidotyczcychpromocjikrajuwwiecie. Prócz korpusu badawczego w postaci wyda francuskich dzienników, zostaa oparta napolskiejiobcojzycznejliteraturze.poruszazagadnieniedyplomacjipublicznej,brandingu narodowego, midzynarodowego PR oraz wizerunku kraju. Rdzeniem dysertacji jest natomiaststudiumobrazupolskinaamachfrancuskichdziennikówianalizaswotpromocji Polskiwwiecie.Autorstarasiuwydatnisuebnozagadniewzgldemgównychcelów polityki zagranicznej pastwa oraz wyeksponowa zasadno cilejszego mariau public diplomacy i nation branding u. Praca zwraca uwag na fakt, i z politologicznego punktu widzenia warto dokooptowa dziaania brandingowe do instrumentarium dyplomacji publicznej. Wyszukiwanie punktów stycznoci z zagraniczn opini publiczn warto wszak rozszerzyomarketingoweeksponowaniewyjtkowocikraju,adocieraniedoelitmusiby równolegezwysyaniemkomunikatówdoszerszegogronaodbiorców.zasadnewydajesi take poczenie zazwyczaj reaktywnych dziaa publicznego wymiaru dyplomacji zproaktywnymikrokamibrandingu. AnalizawizerunkiPolskinaamachLeMondeiLeFigaropozwolianapotwierdzenie hipotezy o niezasuonym wizerunku kraju. Image kraju jest bowiem gorszy od rzeczywistoci, co implikuje uwiadomienie sobie znacznego potencjau pastwa w tym zakresie. NAGRODA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ PROMOCJIWIZERUNKOWEJPOLSKIORAZPROMOCJIDYPLOMATYCZNEJ Laureatka:JoannaMariaKubera Tytupracy:PolskaiPolacyzpunktuwidzeniaobcokrajowców Uczelnia:UniwersytetMikoajaKopernikawToruniu Opiekanaukowa:drhab.MariaJakitowicz 14

17 OLaureatce: Joanna Kubera jest obecnie doktorantk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu MikoajaKopernikawToruniuiabsolwentkfilologiipolskiejtejeuczelniorazpsychologii zwierztszkoywyszejpsychologiispoecznejwwarszawie.podczasstudiówfilologicznych aktywniebraaudziawzajciachorganizowanychprzezstudiumkulturyijzykapolskiego dla Obcokrajowców UMK, analizujc postrzeganie przez cudzoziemców polskiej kultury. Aktualnie jej gówne zainteresowania skupiaj si na miejscu i roli zwierzt w wiecie uporzdkowanym przez czowieka: jego wiadomoci, przesdach, stosunku doczworonogóworazoferowanychmuwtymzakresieprzekazachmedialnych.wwolnych chwilachautorkazprzyjemnocispdzaczasnaonieprzyrodyiwtowarzystwiezwierzt, atakewykonujerozmaiteilustracjepiórkiem. Opracymagisterskiej: Stereotyp Polski tkwicy wwiadomoci samych Polaków stanowi czsto wizj tak straszn, e gdyby zaoy jego funkcjonowanie poza granicami kraju, waciwie mona by pozby si jakichkolwiek zudze dotyczcych wizyt obcokrajowców. Wilki i biae niedwiedzienaulicachmiast,straszliwabieda,nieznajomowieluproduktówspoywczych (w tym np. czekolady), wódka pynca rzekami, zodziejstwo, brud, zaniedbanie, rozwój techniczny i cywilizacyjny na poziomie rodu Piastów to niektóre cechy polskoci, powtarzane na szczcie gównie jako anegdoty przez samych Polaków, jako rzekomo zasyszaneodcudzoziemców. Liczneartydotyczcewasnegonarodu,ztakduprzyjemnociopowiadaneprzez jegoprzedstawicieli,bardzoaktualnewobeczastanejrzeczywistociiewoluujcewrazzni, a take autentyczne przesanki z dowiadcze nabytych podczas zagranicznych podróy, skoniy autork pracy do przyjrzenia si bliej wizerunkowi Polski z punktu widzenia cudzoziemca. Obraz ten, ze wzgldu na brak emocjonalnego zwizku z krajem, mniejsz wiedz historyczn na jego temat, a take pewn wieo spojrzenia na sprawy dla autochtona oczywiste, jest w pewnych granicach bardziej wiarygodny i atwiej mona odpowiedziezajegopomocnapytanieoto,czymcharakteryzujesipolsko. 15

18 NAGRODAMINISTRASPORTUITURYSTYKIDLANAJLEPSZEJPRACYDOTYCZCEJPROMOCJI TURYSTYKI Laureatka:AnnaWereszko Tytu pracy: Rola samorzdów terytorialnych i organizacji pozarzdowych w tworzeniu irozwojuproduktówturystycznychnaprzykadziewybranychgminnadbuaskich Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drin.MarzenaLemanowicz OLaureatce: Anna Wereszko jest absolwentk XV Liceum Ogólnoksztaccego im. Narcyzy michowskiej oraz Midzywydziaowego Studium Turystyki i Rekreacji Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie studiów uczestniczya w semestralnym stypendium zagranicznym na Università degli Studi di Perugia we Woszech. Biegle wada trzema jzykami obcymi. Od pocztku studiów wzbogacaa swoj wiedz teoretyczn umiejtnociamipraktycznymiodbywajclicznepraktykizawodowem.in.wbiurzepodróy iorodkachwypoczynkowych.od2004rokuwspóorganizujebiesiadkonnwserpelicach nad Bugiem. Poudniowe Podlasie, któremu powiecia zarówno prac licencjack, jak i magistersk, darzy szczególnym sentymentem. Turystyka jest jej pasj. Podczas studiów zorganizowaa wiele krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych. Marzy o podróy dookoawiata. Opracymagisterskiej: Celem pracy byo ukazanie znaczenia samorzdu lokalnego i organizacji pozarzdowych w rozwoju turystyki na przykadzie gmin nadbuaskich Poudniowego Podlasia. W pracy omówiono system zarzdzania turystyk w Polsce ze szczególnym uwzgldnieniemrolisamorzdulokalnegoiorganizacjipozarzdowychwrozwojuturystyki. Poruszone zostay zagadnienia dotyczce planowania turystycznego, tworzenia produktów turystycznych,informacjiipromocjiturystycznej,finansowaniainwestycjiturystycznychoraz znaczeniakapitauludzkiego.wdalszejczcipracyprzedstawionoatrakcyjnoturystyczn omiu gmin nadbuaskich. Nastpnie scharakteryzowano dziaania samorzdów 16

19 terytorialnychilokalnejorganizacjiturystycznejdziaajcychnatereniewymienionychgmin oraz zaprezentowano produkty turystyczne wykreowane przez jednostki samorzdowe. Wkocowejczcipracyzaprezentowanezostayopiniemieszkacówww.gmindotyczce produktów turystycznych i ich promocji oraz dziaa wspierajcych rozwój turystyki. Zauwaono,iwadzelokalneimieszkacymajwiadomopotencjauturystycznegogmin nadbuaskichorazwskazano,któredziaaniasamorzdulokalnegoocenianespozytywnie, aktórenegatywnieiwymagajudoskonale. NAGRODA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DLA NAJLEPSZEJ PRACY DOTYCZCEJ POLSKIEJBANKOWOCIIFINANSÓW Laureat:PaweKalinowski Tytu pracy: Pozyskiwanie kapitau przez MP za porednictwem rynku NewConnect ifunduszype/vc Uczelnia:UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Opiekanaukowa:prof.drhab.WiesawaPrzybylskaKapuciska OLaureacie: Absolwent I Liceum Ogólnoksztaccego im. Stefana eromskiego w Eku oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowo (specjalno Finanse i polityka pienina). Tajniki ekonomii, poza wykadami na uczelni, zgbia wstudenckimkolenaukowympecuniaprzykatedrzeteoriipienidzaipolitykipieninej. Tam te narodzio si jego zainteresowanie rynkiem kapitaowym. Swoj wiedz w tym zakresie rozwija na stau w biurze maklerskim, obracajc akcjami na NYSE & NASDAQ. Utworzenie przez Gied Papierów Wartociowych w Warszawie nowego rynku NewConnect, a take coraz wiksza aktywno funduszy private equity na polskim rynku skonia go do szczegóowej analizy tej tematyki, co zaowocowao powstaniem pracy magisterskiej. Obecnie dowiadczenie zawodowe zdobywa na stau w midzynarodowej firmiekonsultingowej.nacodziepasjonujesipsychologi,muzykipodróami. 17

20 Opracymagisterskiej: Wrozwinitychgospodarkachrynkowychmaeirednieprzedsibiorstwauznawane szamotorrozwojugospodarczego.wpolscedziaaok.4mlnprzedsibiorstwzaliczanych do sektora MP. Maj one ogromny wpyw na gospodark, wytwarzajc 50% PKB izatrudniajcblisko70%ogóupracownikówwewszystkichprzedsibiorstwach. W obliczu kryzysu gospodarczego MP maj utrudniony dostp do tradycyjnych róde finansowania, jak na przykad kredyt bankowy. Bez dodatkowego wsparcia nie s w stanie sfinansowa dalszego rozwoju i konkurowa ze znacznie wikszymi przedsibiorstwami.efektemtegojestpowstanielukikapitaowej.koniecznestajesiwic poszukiwaniealternatywnychródekapitau. Utworzenie przez warszawsk GPW nowego Alternatywnego Systemu Obrotu pod nazw NewConnect, jak równie coraz wiksza aktywno funduszy private equity napolskimrynku,stwarzanowszansdlamp. Celem pracy byo ukazanie potencjau obu rynków i znaczenia, jakiemog odegra dlasektoramp.ryneknewconnectstanowiidealneuzupenieniedlafunduszype/vc,które ze wzgldu na koszty przygotowania projektów skaniaj si ku coraz wikszym przedsiwziciom.wperspektywiekilkunajbliszychlat,obarynkimogstasijednymz gównychródefinansowaniadlamp. WYRÓNIENIE Laureatka:EwaPuciata Tytu pracy: Czynniki warunkujce sukces produktów turystycznych województwa maopolskiego Uczelnia:SzkoaGównaGospodarstwaWiejskiegowWarszawie Opiekanaukowa:drin.MarzenaLemanowicz OLaureatce: Ewa Puciata jest absolwentk kierunku turystyka i rekreacja w specjalnoci organizacjaruchuturystycznegowszkolegównejgospodarstwawiejskiegowwarszawie. 18

21 JestrówniestudentkostatniegorokuzarzdzaniawSzkoleGównejHandlowej.Wczasie nauki,zdobywanwiedzteoretyczn,rozszerzaapoprzezpraktyki,midzyinnymiwbiurze podróy, hotelu, orodku wypoczynkowym oraz w Wydziale Turystyki Urzdu Marszakowskiego Województwa Mazowieckiego. Atrakcyjno turystyczna Maopolski fascynowaajodpocztkustudiów,dlategopostanowiatemuzagadnieniupowiciswoj pracmagistersk.ponadtointeresujesireklamzewntrzn,zwaszczawpromocjimiast iregionów.swojprzyszowiezpracwbranyturystycznej.wolnyczaslubispdza aktywnie.jejpasjjestnarciarstwoipywanie. Opracymagisterskiej: Praca magisterska dotyczy zagadnienia czynników wpywajcych na sukces produktów turystycznych województwa maopolskiego. W pracy autorka szeroko charakteryzuje pojcie produktu turystycznego. Przedstawia równie najbardziej znane produkty Krakowa i Maopolski. Stwierdza,e we wspóczesnymwiecie samo istnienie walorów przyrodniczych i kulturowych nie zapewni zainteresowania turystów ani ruchu turystycznego. Dlatego te niezmiernie wanym zagadnieniem jest promocja i informacja turystyczna oraz odpowiednie prowadzenie i koordynowanie tych dziaa przez waciwe jednostki organizacyjne. Autorka charakteryzuje atrakcyjno turystyczn regionu oraz dziaaniawadzwojewództwaimiastakrakowa,któresprawiaj,eregiontenodwielulat niezmienniecieszysipopularnociwródturystówkrajowychizagranicznych.szczególnie podkrela rol i znaczenie, jakie peni w promocji turystycznej, kampanie wizerunkowe co roku przeprowadzane przez Maopolsk. Produkty turystyczne regionu s take wyróniane w licznych konkursach, naprzykad organizowanych przez Polsk Organizacj Turystyczn. Dlatego z ca pewnoci mona stwierdzi,e odnosz sukcesy na rynku. Zdaniem autorki województwo maopolskie, a zwaszcza Kraków, jest doskonaym przykademdlainnychregionówjaknaleyorganizowaipromowaturystyk. 19

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo