UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pozn. zm.) uchwala sie_., co nastejmje: 1. Przyjmuje si$ sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Wojewodztwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi wzycie z dniem podje_cia i podlega ogktszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Lubuskiego. Marszatek Wojewedztwa aoodnou i SKARBiflK WOJEWOTWA LUBUSKIEGO ISM Jozefa Qndlecka Id: DXZAI-LVJRH-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona 1

2 ZalacznikNr 1 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl.pdf Zalqcznik Nr 1 Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik2.pdf Zalqcznik Nr 2 Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr 99/J171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik3.pdf Zalacznik Nr 3 Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajiu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik4.pdf Zalqcznik Nr 4 Id: DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona2

3 Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik5.pdf Zalacznik Nr 5 Zaiacznik Nr 6 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik6.pdf Zalacznik Nr 6 Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik7.pdf Zalacznik Nr 7 Zala_cznik Nr 8 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik8.pdf Zalacznik Nr 8 Id: DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Stroiia 3

4 ZalaeznikNr 9 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik9.pdf Zahjcznik Nr 9 ZalaeznikNr 10 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r, Zalacznikl0.pdf Zali czmk Nr 10 Zalacznik Nr 11 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl l.pdf ZalaeznikNr 11 Zalacznik Nr 12 do UchwaryNr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl2.pdf Zah czniknr 12 Id- DXZAI-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Slrona 4

5 ZalacznikNr 13 do UchwaJyNr 99/1171/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl3.pdf Zatacznik Nr 13 Zala,cznik Nr 14 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl4.pdf ZalqcznikNr 14 Zalacznik Nr 15 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl5.pdf Zalqcznik Nr 15 Zal^cznik Nr 16 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl6.pdf Zaiqcznik Nr 16 Id: DXZAl-LVJRK-IOMZG-TFEAV-SGOLC. Podpisany Strona 5

6 ZalacznikNr 17do UchwalyNr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dn ia 27 marca 2012 r. Zalacznikl7.pdf ZahjcznikNr 17 Zalajcznik Nr 18 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl8.pdf ZahjcznikNrlS Zalacznik Nr 19 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznikl9.pdf ZalqcznikNrl9 Zalacznik Nr 20 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik20.pdf Zah czniknr20 Id DXXAI-LVJRK-lOMZG-TFLiAV-SGOLC. Podpisany Slrona 6

7 ZalacznikNr21 do UchwalyNr 99/1171/12 Zarza_du Wpjewodztwa Lubuskiego z dnia27 marca 2012 r. Zalacznik21.pdf Zah czniknr21 Zala_cznik Nr 22 do Uchwaly Nr 99/1171/12 Zarzajdu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012 r. Zalacznik22.pdf Zatacznik Nr 22 Id: DX/Al-i-VJRK-IOM/.G-TFnAV-SGOLC. Podpisaiiy Strona 7

8 Zarzqd Wojewodztwa Lubuskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok ZIELONA SORA - marzec rok

9 Sprawozdanie opracowano na podstawie materiafow z Departamentdw. Przygotowat Departament Finansbw: Alicja Wozniak -Z-ca Dyrektora Departamentu Wydziat Planowania Budzetu i Analiz w sktadzie: Magdalena Ke.dzierska - Kierownik Wydzialu Agnieszka Milczarkiewicz - Glowny Specjalista llona Ptatkiewicz - Inspektor Justyna Koturbasz - Inspektor Malgorzata Kontowicz- Inspektor Katarzyna Dobrychtop - Podinspektor Magdalena Bartosiriska - Pomoc administracyjna Zweryfikowata: Skarbnik Wojewodztwa Lubuskiego - Jozefa Chalecka

10 Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok stanowia; 1. Zatacznik nr 1 - Ogolna ocena realizacji budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Zatacznik nr 2 - Dochody budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 3. Zatacznik nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadah zleconych ustawamina dzien 31.12,2011 roku. 4. Zatacznik nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja^ zadah wykonywanych na mocy porozumieh z organami administracji rzadowej na dzien roku. 5. Zatacznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodow i wydatkow zwiazanych z realizacja, zadah realizowanych w drodze umow lub porozumieh mie_dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dzien roku. 6. Zatacznik nr 6 - Realizacja dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 7. Zatacznik nr 7 - Plan i wykonanie dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 8. Zatacznik nr 8 - Struktura planu dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 9. Zalapznik nr 9 - Struktura wykonania dochodow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 10. Zatacznik nr 10 - Wykonanie dochodow - cze_sc opisowa. 11. Zatacznik nr 11 - Wydatki budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 12. Zatacznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzien roku. 13. Zatacznik nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji dla wojewodzkiego samorzadowego zaktadu budzetowegona dzien roku. 14. Zatacznik nr 14 - Realizacja wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 15. Zatapznik nr 15 - Plan i wykonanie wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 16. Zatacznik nr 16 - Struktura planu wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 17. Zatacznik nr 17 - Struktura wykonania wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok. 18. Zalacznik nr 18 - Wykonanie wydatkow - cze_sc opisowa. 19. Zatacznik nr 19 - Zmiany w planie wydatkow na realizacje_ programow finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku. 20. Zatacznik nr 20 - Stopieh zaawansowania realizacji programow wieloletnich. 21. Zatapznik nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodow i kosztow wojewodzkiego samorzadowego zaktadu budzetowegona dzien roku. 22. Zatacznik nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunkow dochodow wojewodzkich samorzadowych jednostek budzetowych, ktore prowadz^ dziatalnosc okreslona, w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty i wydatkow nimi finansowanych na dzien 31, roku.

11 Załącznik nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,01 zł, z tego: dochody bieżące ,31 zł, dochody majątkowe ,70 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 95,39%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota dział Rolnictwo i łowiectwo zł dział Rybołówstwo i rybactwo zł dział Przetwórstwo przemysłowe zł dział Transport i łączność zł dział Turystyka 0 zł dział Gospodarka mieszkaniowa zł dział Działalność usługowa 0 zł dział Informatyka zł dział Administracja publiczna zł dział Obrona narodowa 0 zł dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych zł jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział Różne rozliczenia zł dział Oświata i wychowanie zł dział Szkolnictwo wyższe zł dział Ochrona zdrowia zł dział Pomoc społeczna zł dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dział Edukacyjna opieka wychowawcza 0 zł 9

12 dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dział Kultura fizyczna OGÓŁEM zł zł zł zł zł W 2011 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,50 zł, co stanowi 89,66% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,73 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,45 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,16 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,36 zł (w tym kwota ,87 zł dotyczy zwrotów dotacji), 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,20 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,56 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami ,54 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,77 zł, z tego: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,77 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,90 zł, w tym zwroty dotacji ,48 zł, 2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 10

13 Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Przetwórstwo przemysłowe ,00 zł Transport i łączność ,00 zł Informatyka ,00 zł Administracja publiczna ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Kultura fizyczna ,00 zł W trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę ,00 zł. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2011 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp ,00 zł 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych ,90 zł razem przychody ,90 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. 11

14 W 2011 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata zaplanowany był na poziomie 58,26%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 41,38%. 12

15 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie OGÓŁEM: ,01 135,15 95,39 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ,53 128,18 98,94 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ ,48 163,05 85, Rolnictwo i łowiectwo ,19 303,86 93,80 Budżet Województwa ,88 200,72 96,33 Budżet Unii Europejskiej , ,00 90, Biura geodezji i terenów rolnych ,53 144,40 119,79 Budżet Województwa ,53 144,40 119,79 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,27 141,39 120, Pozostałe odsetki ,97-100, Wpływy z różnych dochodów ,29-88, Prace geodezyjno-urządzeniowe ,00 100,00 46,70 na potrzeby rolnictwa Budżet Województwa ,00 100,00 46,70 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 100,00 46,70 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń ,82-101,43 wodnych Budżet Województwa ,82-101,43 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,73-102, Wpływy z usług ,14-100, Wpływy ze sprzedaży składników ,00-113,80 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,40-108, Wpływy z różnych dochodów ,55-101, Melioracje wodne ,70 281,95 91,74 Budżet Województwa ,11 202,61 95,45 Budżet Unii Europejskiej ,59-83, Wpływy z różnych dochodów ,76-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,91 262,93 99,93 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100,00 % 7:5 % 7:6 13.

16 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu , ,21 120,60 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,34-100, ,18-100, ,36-94, ,00-100, ,09 172,01 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,59-83, ,02 81,80 81,80 14.

17 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,00-100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów ,40 123,43 94,14 Wiejskich Budżet Województwa ,94 123,43 94,14 Budżet Unii Europejskiej ,46 123,43 94, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,34-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,46 92,36 92,36 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,60 92,36 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,00 81,30 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 81,30 81, Usuwanie skutków klęsk ,62-100,00 żywiołowych Budżet Województwa ,36-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,26-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,36-100,00 15.

18 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Środki na dofinansowanie własnych ,26-100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,12 179,39 102,31 Budżet Województwa ,12 179,39 102,31 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,39 108,60 100, Pozostałe odsetki ,82-264, Wpływy z różnych dochodów , ,44 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,40-99,98 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,73 109,38 93,87 Budżet Województwa ,98 130,42 102,39 Budżet Unii Europejskiej ,75 102,90 90, ,73 109,38 93, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Budżet Województwa ,98 130,42 102,39 Budżet Unii Europejskiej ,75 102,90 90, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,00-100, ,75 102,90 90, ,50 110,56 96, Przetwórstwo przemysłowe ,45-77,50 Budżet Województwa ,23-82,85 Budżet Unii Europejskiej ,22-68, Rozwój przedsiębiorczości ,24-86,20 16.

19 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Województwa ,83-97,11 Budżet Unii Europejskiej ,41-66, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,40-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,43-101,66 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0928 Pozostałe odsetki ,53-98, Pozostałe odsetki ,30-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych % 7:5 % 7: ,55-25, ,51-25, ,93-100, ,69-100, ,90-100,22 17.

20 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Rozwój kadr nowoczesnej ,21-51,89 gospodarki i przedsiębiorczości Budżet Województwa ,40-33,33 Budżet Unii Europejskiej ,81-74, Grzywny i inne kary pieniężne od , osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0588 Grzywny i inne kary pieniężne od ,70-13,70 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od ,72-33,19 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,37-9,50 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: ,29-33,74 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0979 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,74-84,98 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,86-33,88 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Transport i łączność ,62 210,71 100,92 Budżet Województwa ,73 210,60 100,92 Budżet Unii Europejskiej ,89-100,00 % 7:5 % 7:6 18.

21 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Krajowe pasażerskie przewozy , ,31 100,49 kolejowe Budżet Województwa , ,31 100,49 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Grzywny i inne kary pieniężne od ,10-233,24 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,10 88,20 88, Dotacje otrzymane z państwowych ,00-100,00 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00-100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego % 7:5 % 7: ,00-99, Krajowe pasażerskie przewozy ,56 100,86 100,14 autobusowe Budżet Województwa ,56 100,86 100,14 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,65-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 99,98 99,98 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,91-129, Drogi publiczne wojewódzkie ,34 518,94 106,47 Budżet Województwa ,34 518,94 106,47 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Grzywny i inne kary pieniężne od ,00-109,84 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,32 105,61 105,61 19.

22 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze sprzedaży składników ,36-101,72 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,60 49,65 49, Wpływy z różnych dochodów ,20 421,27 421, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % 7:5 % 7: ,00-100, ,00-100, Drogi publiczne w miastach na ,89-100,00 prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,89-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89-100, Usuwanie skutków klęsk ,00-100,00 żywiołowych Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00-100,00 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 630 Turystyka ,

23 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostała działalność , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: , Gospodarka mieszkaniowa ,29 68,05 101,15 Budżet Województwa ,70 67,66 101,15 Budżet Unii Europejskiej ,59-100, Gospodarka gruntami i ,29 68,05 101,15 nieruchomościami Budżet Województwa ,70 67,66 101,15 Budżet Unii Europejskiej ,59-100, Wpływy z opłat za zarząd, ,48 99,94 99,94 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 307,36 109, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,23 59,49 100, ,00-100, Pozostałe odsetki ,83-99, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,59-100, Działalność usługowa ,75 106,35 106,35 Budżet Województwa ,75 106,35 106,35 21.

24 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Prace geologiczne ,50 109,07 109,07 (nieinwestycyjne) Budżet Województwa ,50 109,07 109,07 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,50 215,75 215, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,00 98,40 98, Ośrodki dokumentacji ,39 87,38 87,38 geodezyjnej i kartograficznej Budżet Województwa ,39 87,38 87,38 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,39 32,09 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Opracowania geodezyjne i ,00 100,00 100,00 kartograficzne Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Pozostała działalność ,86 109,24 109,24 Budżet Województwa ,86 109,24 109,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z usług ,18 45,17 45, Wpływy z różnych dochodów ,68 111,71 111, Informatyka ,32-86,24 Budżet Województwa ,32-86,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0,

25 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność ,32-86,24 Budżet Województwa ,32-86,24 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 7:5 % 7: ,25-83, Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,25-83,56 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna ,64 84,92 85,57 Budżet Województwa ,65 92,95 86,14 Budżet Unii Europejskiej ,99 83,82 85, ,39 68,32 68, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Budżet Województwa ,89 68,31 68,31 Budżet Unii Europejskiej ,50 68,32 68, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 68,32 68, Dotacje celowe w ramach ,89 68,31 68,31 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie ,52 98,07 98,07 Budżet Województwa ,52 98,07 98,07 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,95 98,54 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,78 90,68 90,68 23.

26 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu ,94 46,90 46,90 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,66 86,15 87,30 Budżet Województwa ,24 85,94 79,61 Budżet Unii Europejskiej ,42 86,16 87, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,54-99, Wpływy z różnych opłat ,93 226,90 144, Wpływy ze sprzedaży składników , majątkowych 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,00-96, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,13-111, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,09 101,28 87, ,52 85,63 88, ,91 48,22 51,38 24.

27 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,44 84,97 84,97 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: , , , ,35-99, ,71-99, , ,35 89, ,86 34,84 34,84 25.

28 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,70-92,32 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów ,38 61,06 64,27 Ludzkich Budżet Województwa ,31 61,06 64,27 Budżet Unii Europejskiej ,07 61,06 64, Dotacje celowe w ramach ,07 61,06 64,27 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach ,31 61,06 64,27 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu ,69-123,19 terytorialnego Budżet Województwa ,69-123,19 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Dotacje celowe otrzymane od ,50-99,99 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, % 7:5 % 7:6 26.

29 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Odsetki od dotacji oraz płatności: ,00-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ,48-99,99 ochrona przeciwpożarowa Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-99, Pozostała działalność ,48-99,99 Budżet Województwa 0 0 0, Budżet Unii Europejskiej ,48-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,48-99,98 27.

30 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody od osób prawnych, od ,98 108,50 108,28 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Budżet Województwa ,98 108,50 108,28 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 138,08 102,37 Budżet Województwa ,00 138,08 102,37 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 138,08 102, Udziały województw w podatkach ,48 108,14 108,14 stanowiących dochód budżetu państwa Budżet Województwa ,48 108,14 108,14 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Podatek dochodowy od osób ,00 101,70 101,70 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,48 110,17 110, Dywidendy , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,19 109,73 90,26 Budżet Województwa ,96 109,89 94,31 Budżet Unii Europejskiej ,23 109,38 82, Część oświatowa subwencji ,00 98,73 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Budżet Województwa ,00 98,73 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 98,73 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00-100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Środki na uzupełnienie dochodów ,00-100,00 województw Część wyrównawcza subwencji ,00 100,00 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe ,02 23,36 97,32 Budżet Województwa ,02 23,36 97,32 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, % 7:5 % 7:6 28.

31 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe odsetki ,02 23,36 97, Część regionalna subwencji ,00 100,00 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 100,00 100,00 Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Regionalne Programy Operacyjne ,47 121,76 83, Budżet Województwa ,83 592,51 94,35 Budżet Unii Europejskiej ,64 108,32 81, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,32-99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,55-158, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: , ,25 82,75 89, ,50-100, ,50 115,80 80,54 29.

32 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2011 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,07 50,66 81,64 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,28 582,50 93, Program Operacyjny Kapitał ,70 185,51 67,15 Ludzki Budżet Województwa ,11 297,93 58,80 Budżet Unii Europejskiej ,59 117,79 85, Pozostałe odsetki ,29-328, Dotacje celowe w ramach ,39 119,19 85,68 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,87 292,83 57, Dotacje celowe w ramach ,20 38,12 87,90 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,95 147,89 61,16 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie ,54-91,78 Budżet Województwa ,48-99,36 Budżet Unii Europejskiej ,06-89, Szkoły zawodowe , Budżet Województwa , Budżet Unii Europejskiej 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo