Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna"

Transkrypt

1 Przemysłowa Komunikacja Bezprzewodowa Niezawodna, odporna, bezpieczna

2 SCALANCE skalowalna wydajno Filozofia Całkowicie Zintegrowanej Automatyki (TIA) firmy Siemens z powodzeniem stosowana jest we wszystkich aplikacjach przemysłowych. Wspólna baza narzdziowa i standaryzacja podstawowych mechanizmów znakomicie pozwala na wdraanie kolejnych aplikacji zwizanych z komunikacj przemysłow opart na urzdzeniach SIMATIC NET. Do stworzenia jednolitej sieci przyczyniły si komponenty serii SCALANCE, które okazały si kamieniem milowym w rozwoju komunikacji przemysłowej. Zostały zaprojektowane tak, aby spełnia wymogi pracy w przemyle oraz równoczenie zagwarantowa łatw, bezpieczn i wysoce niezawodn sie komunikacyjn. BEZPIECZESTWO SCALANCE S Ochrona w przemyle Mechanizmy zabezpieczajce i kodowanie kontroli dostpu gwarantuje moduł SCALANCE S. Monitoruje dostp do sieci i wszystkie dane zakładu. Blokada dostpu nieautoryzowanym połczeniom, programom szpiegujcym ingerujcym do baz danych. Oprogramowanie SOFTNET Securit Client zabezpiecza komputery i programatory w sieci. Przemysłowe sieci bezprzewodowe LAN SCALANCE W Technologia radiowa w Industrial Wireless LAN Moduły SCALNCE W wykorzystuj przemysłow sie łczc urzdzenia drog radiow. Pozwala to na stworzenie aplikacji wszdzie tam, gdzie w przeszłoci było to trudne lub wrcz niemoliwe do zrealizowania tradycyjnymi metodami. Moliwoci monitorowania i diagnostyki łcza, praca w standardzie IEE b/g oraz a. Switche przemysłowe SCALANCE X Przemysłowe komponenty do rozdziału danych w standardzie sieci Ethernet Switche SCALANCE X pozwalaj na przesyłanie danych pomidzy odpowiednimi urzdzeniami wykonawczymi oraz pełn diagnostyk sieci Industrial Ethernet. Poprzez sie PROFINET i narzdzia SNMP lub WEB uytkownik ma moliwo podgldu szybkoci transmisji danych czy te topologii sieci i numeru portu.

3 Przemysłowa sie bezprzewodowa na bazie SCALANCE W Nieograniczony dostp do informacji niezalenie od miejsca pracy. Dziki nowoczesnym urzdzeniom moliwa staje si realizacja sieci bezprzewodowej (Wireless LAN). Bezprzewodowe łcza to poprawa wydajnoci wszystkich procesów w przemyle, prosta konfiguracja i stabilna komunikacja z wykorzystaniem lokalnych punktów dostpu (Access node). Midzynarodowy standard Industrial Mobile Communication (IMC) zgodny z norm IEEE dla czstotliwoci 2.4 GHz i 5GHz pozwala na transmisj z prdkoci do 54 Mbit/s. TIA Totalny Integrated Automation Integracja w przemyle to kompletny i zwarty system automatyki, co w praktyce oznacza: dostp do wspólnej bazy zasobów sprztowych, zmniejszenie poniesionych kosztów, pełn kompatybilno sprztow. Korzyci z komunikacji radiowej Bezprzewodowe łcze podnosi konkurencyjno proponowanych rozwiza, zwiksza moliwoci wykorzystania urzdze automatyki w systemach bezprzewodowej komunikacji, usprawnia wymian danych pomidzy systemem nadrzdnym i urzdzeniami na poziomie wykonawczym. Rozwizanie takie skutecznie optymalizuje prac słub utrzymania ruchu, zmniejsza koszty i likwiduje do minimum czasy przestojów. Przykładowe aplikacje Automatyczny system kierowania ruchem (Automated guided vehicle systems - AGVS) kolei jednoszynowej, bezprzewodowe sterowanie wagonami. Sterowanie urawiem; Uzyskano wysok elastyczno poprzez uniezalenienie sterowania prac ramion od miejsca połoenia operatora. Bezprzewodowy dostp do urzdze polowych, ich konfiguracja i diagnostyka. Przepływ informacji w magazynach wysokiego składowania przez odpowiednie umiejscowienie punktów dostpowych pozwala sterowa prac wózków widłowych, napdami przenoników i urzdze transportujcych. Bezprzewodowe łczenie segmentów komunikacyjnych w celu błyskawicznej instalacji oraz zmniejszenia kosztów tworzenia sieci, w skład których czsto wchodzi kosztowne okablowanie (np. drogi publiczne, rzeki, jeziora, kolej elazna). Transport publiczny (metro, autobusy) Niezawodna praca w rodowisku o podwyszonych wymaganiach, praca w wysokiej temperaturze. Optymalne zakresy pola radiowego, pełna kontrola promieniowania, wykorzystanie wyspecjalizowanych przewodów zasilajcych RCoax Cable.

4 Rozwizania sieciowe Wymiana informacji Doskonale zestrojone urzdzenia umoliwiaj wymian danych pomidzy komponentami pola a systemem nadrzdnym, poczwszy od sieci PROFIBUS i Industrial Ethernet do bezprzewodowych sieci Industrial Wireless LAN. Widoczna jest zdecydowana poprawa poziomu usług. Wysoka niezawodno i przepustowo łcza zapewniaj stabilny i bezawaryjny transfer informacji, od urzdze polowych do wysublimowanej komunikacji przez sie Internet. IWLAN została tak zaprojektowana, aby podoła wymaganiom, jakie stawia przemysł i aplikacje oparte na komunikacji radiowej. Zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym i zdefiniowane czasy reakcji urzdze wykonawczych sterowanych radiowo. Sie IWLAN która wykorzystuje przemysłowy Ethernet tworzymy na bazie urzdze SCALANCE W788-1PRO, które pełni rol stacji dostpu. Punkty dostpowe umoliwiaj komunikacj radiow z innymi modułami typu karta CP 7515 Industrial Wireless LAN lub moduł stacji Client SCALANCE W746-1PRO. Dziki takim rozwizaniom uytkownik uzyskuje dostp do zainstalowanych komponentów (np. sterowniki programowalne) i całej infrastruktury bez ryzyka dodatkowych kosztów jak ma to miejsce w przypadku prowadzenia tradycyjnego okablowania. Poprzez wykorzystanie komunikacji radiowej i funkcji roamingu (automatycznego przełczania pomidzy punktami dostpu), uytkownik ma pełn swobod w poruszaniu si w zasigu sieci Industrial Wireless LAN bez adnej przerwy w transmisji z moliwoci podgldu całego procesu niezalenie od połoenia operatora. Niezawodne połczenie radiowe w przypadku przerwa umoliwia automatyczne przekierowania i komunikacj w sieci Industrial Ethernet (wymuszone przekierowanie), cykliczne monitorowania połczenia radiowego (test łcza) lub monitoring adresu IP (IP Alive). Wysoki poziom ochrony inwestycji wszystkie komponenty s zgodne z przyjtymi na całym wiecie standardem IEEE i spełniaj normy dla czstotliwoci 2.4 GHz i 5 GHz. Szybka instalacja dodatkowych modułów. Rozszerzona funkcjonalno instalacji, wykorzystanie moliwoci bezprzewodowego transferu danych do stacji lokalnych i komunikacja poprzez RCoax Cable

5 Gospodarka materiałowa w planowaniu produkcji. Aplikacje i rozwizania. Opis zadania Skuteczna i optymalna komunikacja wewntrzna. Naley wyeliminowa puste transporty. Moliwie skróci czasy przestojów. Pracujce urzdzenia przemysłowe powinny wykazywa zwikszon odporno na czynniki atmosferyczne oraz na niekorzystne rodowisko pracy wewntrz hal, oferujc zarazem wysoce niezawodn prac i stabilny transfer. System powinien przewidywa moliwo rozbudowy o dodatkowe aplikacje. Rozwizanie Zaplanowanie wymaga dla w pełni zautomatyzowanych lakierni odbywa si podczas wstpnych faz projektu. Obszar wymiany danych naley tak zaplanowa by zagwarantowa optymalne pokrycie strefy roboczej zasigiem radiowym. Trzy stacje dostpu SCALANCE W788-1PRO gwarantuj pełne wykorzystanie strefy roboczej. Obudowa klasy szczelnoci IP65 umoliwia prac na zewntrz, jak i wewntrz hal produkcyjnych. Funkcja roamingu pomidzy punktami umoliwia swobodne poruszanie si w zakresie strefy pokrycia sieci radiowej i automatyczne przełczanie pomidzy wzłami komunikacyjnymi, SCALANCE W788-1PRO. Przenony panel MOBIC pozwala na swobodny bezprzewodowy dostp do danych i komunikacj ze wszystkimi sekcjami maszynowymi i urzdzeniami w w obszarze pola radiowego. Gwarantowane jest niezawodne połczenie radiowe jako mechanizm redundantny oraz zespoły kontrolne zapobiegajce pogorszeniu połczenia. Dodatkowo, wymiana danych w czasie rzeczywistym moe zosta wykorzystana w obszarach produkcyjnych dziki cyklicznemu wykonywaniu pakietów danych. Korzyci Redukcja kosztów osignita przez zmniejszenie liczby pustych przebiegów Zredukowanie dokumentów przewozowych Istotne skrócenie czasu poczwszy od przygotowania procesu wytwarzania do otrzymania finalnego produktu Redukcja iloci wadliwych komponentów Moliwo dalszej rozbudowy o dodatkowe aplikacje, poprawa jakoci, standaryzacja w komunikacji i dodatkowo komunikacja głosowa

6 Aplikacje i rozwizania systemów napełniania butelek Opis zadania Optymalne rozwizanie polega na napełnianiu butelek w trakcie ich transportu tak, aby otwarcie i zamknicie zaworu napełniajcego zsynchronizowane zostało z prdkoci przemieszczajcego si naczynia. Istniejce rozwizanie wykazuje zbyt czste przestoje w produkcji, ulega zuyciu, a system sterowania jest zbyt wraliwy na zakłócenia. Rozwizanie Alternatywne rozwizanie, gdzie wymian danych oparto na systemach AS-Interface i sieci PROFIBUS, nie spełniało stawianych wymaga. W rezultacie wykorzystano moduły IO i komunikacj w standardzie PROFINET. Na ruchomych czciach maszyny napełniajcej zainstalowano moduły systemu SIMATIC ET 200S Moduły stacji dostpu SCALANCE W788-1RR oraz SCALANCE W747-1RR jako stacje Client pozwalaj na wymian danych i wysterowanie otwarciem i zamkniciem zaworu napełniajcego. Komunikacja w standardzie Profinet zapewnia komunikacj w czasie rzeczywistym, wykorzystanie łczy TCP/IP pozwala na pełn integracj w komunikacji z modułami sterownika, systemem rozproszonym I/O oraz pozostałymi urzdzeniami pracujcymi w standardzie sieci ETHERNET. Bezprzewodowa komunikacja z pracujc maszyn napełniajc zapobiega powstawaniu uszkodze wynikajcych ze zuycia materiału, co w konsekwencji prowadziło do przestojów. Docelowo łcze pozwoli na diagnostyk urzdze i znaczco poprawi parametryzacj komponentów. Napełnianie butelek Korzyci Oszczdno w kosztach, redukcja awarii, zuycie podzespołów ograniczone do minimum, niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym Znaczne zwikszenie wydajnoci procesu napełniania Opcja programowania bezprzewodowego w celu ułatwienia obsługi Wydajniejsze rozwizania aplikacji przez integracj standardu sieci polowej Profibus z komunikacj radiow Najbardziej opłacalne rozwizanie (porównanie z sieciami ASI oraz PROFIBUS) Standaryzacja w komunikacji i wykorzystanie moliwoci Profinet pozwoli na dalsz rozbudow o dodatkowe aplikacje oparte na rozwizaniach Siwarex.

7 Aplikacje i rozwizania w kopalniach odkrywkowych Opis zadania Przy pracach odkrywkowych komunikacja pomidzy systemem bazowym, a odległymi stacjami operatorskimi wymaga cigłej wymiany danych (online). Wzmocnione komponenty przemysłowe powinny by dopasowane do uycia na zewntrz.. Rozwizanie powinno by zoptymalizowane pod ktem niezawodnoci komunikacji bezprzewodowej oraz taniej eksploatacji. Pakiet MS Office powinien stanowi integraln cz systemu komunikacyjnego. Komponenty powinny mie zapewnion dług ywotno. Rozwizanie Punkty dostpowe SCALANCE W788-1PRO s uywane do ustanowienia wymiany danych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych. Takie rozwizanie pozwala unikn kosztownego okablowania, które pociga za sob zestawienie systemu komunikacyjnego, a w rezultacie jego zuycie w czasie, prowadzce do długotrwałych awarii i wysokich kosztów utrzymania. Okresowe wykonywanie instrukcji pozwala na komunikacj radiow w czasie rzeczywistym. Transmisja redundantna wysyłania pakietów danych oraz nowoczesne mechanizmy kodowania gwarantuj niezawodn i bezpieczn wymian danych. Niezalenie od ustalenia strefy pokrycia przez sie radiow, mona uy bezprzewodowego terminala w celu zaktualizowania danych w trybie online. SNMO OPC serwer ułatwia integracj aplikacji systemu MS Office. Rozwizanie moe dostarcza wybrane parametry dla systemu komunikacyjnego. Korzyci Bezprzewodowa wymiana danych w aktualizowaniu danych w trybie online Redukcja w kosztach, krótsze czasy przestojów Integracja z aplikacjami systemu MS Office Ochrona inwestycji dziki długoterminowej dostpnoci komponentów Przemysłowa konstrukcja, spełniajca norm IP-65, chroni komponenty sieci IWLAN przed wod i pyłem; mog by stosowane na zewntrz nawet w temperaturze - 20 o C.

8 Aplikacja i rozwizanie w przemyle motoryzacyjnym Opis zadania Zastosowane rozwizania wykorzystuj jeden wkrtak mechaniczny na kady wykryty kod paskowy, naley zredukowa ilo wkrtaków mechanicznych jakie przypadaj na kady wyprodukowany pojazd. Obecnie stosowane konstrukcje oparte na tamocigach rolkowych wymagaj kosztownych konserwacji, aplikacja oparta na komunikacji radiowej skróci czasy parametryzacji urzdze. Rozwizanie powinno spełnia midzynarodowe normy bezpieczestwa i przemysłowe standardy. Naley zapewni długoterminow dostpno komponentów i czci zamiennych. Rozwizanie Kabel IWLAN Rcoax umiejscowiony wzdłu linii kodujcej pełni rol wzmacniacza sygnału antenowego i pozwala na bezprzewodow transmisj danych dziki segmentowej budowie. Skupiony sygnał w postaci stoka umoliwia stał komunikacj z przemieszczajcym si elementem. Jest to idealne rozwizanie stosowane z powodzeniem wszdzie tam, gdzie uytkownik ma doczynienia z transportem tamowym i szynowym. Zasilanie stacji dostpu SCALANCE W788-1RR odbywa si przez RCoax Cable i jest zgodne z norm IEEE b/g (2.4 GHz), a szybko transmisji danych odbywa si z prdkoci do 54 Mbit / s. Stacja SCALANCE W747-1RR Client pozwala na wykorzystanie jej we wszystkich aplikacjach jako przenony punkt dostpu. Dodatkowo uycie SCALANCE W747-1RR umoliwia rozbudow układu do 8 stacji. Korzyci Kontroler wkrtaka mechanicznego z wykorzystaniem systemu RCoax Cable i SCALANCE W747-1RR Zmniejszenie liczby wkrtaków mechanicznych Obnienie kosztów utrzymania ruchu i skrócone czasy przestojów poprzez niezawodn komunikacj bezprzewodow i transmisj danych Krótsze czasy remontów w przypadku awarii dziki opcji C-PLUG (Configuration Plug), która pozwala na wymian modułów nie tylko przez wykwalifikowan kadr Zwikszenie przepustowoci transferu danych Dostpno modułów zamiennych Całkowita integracja z istniejcymi aplikacjami Wszystkie dane wkrtaka mechanicznego mog zosta przesłane przez IWLAN

9 Komunikacja radiowa Kluczow rol w automatyzacji procesu odgrywa topologia sieci komunikacyjnej, która koordynuje prac wszystkich układów automatyki nowoczesnych systemów sterowania produkcj. Do niedawna kładziono najwikszy nacisk na rozbudow sieci wiatłowodowych, co miało zapewni stabilno i bezpieczestwo łcza. W pocztkowej fazie standard komunikacji bezprzewodowej WLAN IEEE miał zbyt ograniczone moliwoci na potrzeby przemysłu. Systemy Simatic NET wyznaczył nowe trendy, a wykorzystane komponenty powikszyły gam innowacyjnych rozwiza komunikacji radiowej i filozofii Industrial Wireless LAN (IWLAN). Zaawansowane aplikacje wymuszaj wymian danych w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach automatyzacji procesu. Komunikacja radiowa jest nie tylko wygodniejsza w uyciu, ale to take nisze koszty eksploatacji i konserwacji w porównaniu do tradycyjnych systemów.

10 Komunikacja radiowa Urzdzenia Scalance W jako stacje dostpu umoliwiaj realizacj połczenia w kilku trybach. Połczenie punkt-punkt łczce dwa segmenty sieci przez punkt dostpu lub tryb redundantny, w którym dwa segmenty sieci łczone s przez dwa oddzielne kanały, dziki czemu otrzymujemy maksymalnie stabiln komunikacj odporn na zakłócenia z zewntrz. Odpowiednia szybko transmisji danych pozwala unikn przestojów wynikajcych z braku komunikacji. Funkcja C - PLUG pozwala na natychmiastow podmian modułów, a ich konfiguracja nie wymaga wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu, co zaoszczdza koszty drogich szkole i skraca czasy ewentualnych awarii. Dziki funkcji 'rapid roaming' uytkownik porusza si bez przerwy w transmisji danych pomidzy poszczególnymi punktami dostpu, a obsługa urzdze IO w standardzie Profinet odbywa si w czasie rzeczywistym. Niezawodna praca w rodowisku, gdzie podzespoły wystawione s na działanie zmian temperatury od -20 C do + 60 lub pracuj w zapylonym i wilgotnym rodowisku. Obudowy zabezpieczaj przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe akcesoria, takie jak anteny, zasilacze i kable łczce, równie spełniaj wymogi pracy w rodowisku przemysłowym. Midzynarodowy standard sieci przemysłowej Ethernet pozwala na transmisj danych oraz przesył zasilania jedn lini oszczdzajc koszty inwestycji. Odrbn dziedzin sieci bezprzewodowych stanowi bezpieczestwo danych. Zdefiniowane czasy transferu wyraone w liczbie przesyłanych bitów na sekund, lub jako pakiety danych, okrelone s funkcj 'Dedicating data transfer rate'. Kady kanał radiowy mona tak sparametryzowa, aby czstotliwo nadawania ulegała zmianie co kilka milisekund. Rozwizanie takie zabezpiecza przed zdublowaniem przesłanych danych w przypadku pojawienia si przerwania w transferze.

11 Urzdzenia do komunikacji radiowej SIMATIC NET komunikacja bezprzewodowe w rozwizaniach automatyki: Stacje dostpowe SCALANCE W788-1PRO / W788-2PRO SCALANCE W788-1RR / W788-2RR Procesor komunikacyjny CP 7515 dla Field PG Procesor komunikacyjny CP 1515, dla MOBIC Stacje Client SCALANCE W744-1PRO, SCALANCE W746-1PRO i SCALANCE W747-1RR IWLAN / PB Link PN IO IWLAN RCoax Cable Dodatkowe wyposaenie Wszystkie urzdzenia mog pracowa w trudnych warunkach przemysłowych, obudowa zapewnia ochron przed wilgoci i pyłem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przenone panele MOBIC umoliwiaj podgld wszystkich parametrów od poziomu produkcji do poziomu sterowania procesem i zarzdzania. IWLAN / PB Link PN IO moduł realizujcy połczenie Industrial Ethernet ze standardem sieci Profibus. Łatwa, mobilna i bezpieczna komunikacja niezalenie od połoenia. Standard PROFINET IO zapewnia wymian danych w czasie rzeczywistym. 11

12 SCALANCE W 780 stacje dostpowe komunikacji bezprzewodowej Punkty dostpu pozwalaj tworzy sie radiow zgodnie z norm IEEE b / g i IEEE , szybko transmisji wynosi 54 Mbit / s, dla czstotliwoci 2.4 GHz i 5 GHz. Stacje SCALANCE W 780 umoliwiaj połczenie sieci radiowej z ju istniejc sieci LAN i WLAN. Sie radiowa oferuje szerokie pasmo sygnału komunikacji, kontrola połczenia ze stacjami Client. Cztery tryby pracy jako stacje dostpu, tryb punkt-punkt oraz dwa kanały czstotliwoci 2.4 GHz albo 5 GHz. Niezawodna praca w przemysłowych warunkach, odporno na wstrzsy i temperatur od -20 C do 60 C. Łatwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over-Ethernet (PoE), zasilanie i dane przesyłane jedn lini zgodnie ze standardem IEEE Ochron transmisji danych zapewniaj najnowoczeniejsze mechanizmy szyfrowania i bezpieczestwa, takie jak WPA lub 128-bit kodowanie (AES). Pozbawione krzemu i halogenu zgodnie z atestem ATEX dedykowane do stref zagroonych wybuchem. Łatwa podmiana i parametryzacja modułów dziki C-PLUG ( Plug Configuration). Prosta konfiguracja dziki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilno pracy spełnia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. Automatyczne przekierowanie uytkownika do kolejnych stacji na wypadek przerwa z Industrial Ethernet. Dodatkowe funkcje SCALANCE W788-1PRO i SCALANCE W788-2PRO Stacja umoliwia komunikacj (IEEE b / g i IEEE ) z prdkoci do 54 Mbit / s przy czstotliwoci 2.4 GHz i 5 GHz. Redundantne połczenie typu punkt-punkt. Dodatkowe funkcje SCALANCE W788-1RR i SCALANCE W788-2RR Opcja rapid roaming umoliwia dynamiczny przekaz danych midzy poszczególnymi wzłami sieci. 12

13 Urzdzenia SCALANCE W-740 moduł Client oraz IWLAN / PB Link PN IO SCALANCE W744-1PRO, SCALANCE W746-1PRO i SCALANCE W747-1RR Moduły stacji Client umoliwiaj komunikacj radiow w standardzie Ethernet, przykładowo moduły serii SIMATIC S7-300 z procesorem komunikacyjnym CP lub ET 200 PRO zgodnie z normami IEEE i IEEE , oferujc, a do 54 Mbit / s, dla czstotliwoci 2.4 GHz lub 5 GHz, na kanał. Komunikacja radiowa oferuje cykliczne monitorowanie łcza pomidzy stacjami. Zgodno ze wiatowymi standardami IEEE Dwa kanały czstotliwoci 2.4 GHz albo 5 GHz.. Niezawodna praca w przemysłowych warunkach, odporno na wstrzsy i temperatur od -20 C do 60 C. Łatwa instalacja w standardzie sieci Ethernet Power-over-Ethernet (PoE), gdzie zasilanie i dane przesyłane s tym samym kanałem zgodnie ze standardem IEEE Bezpieczestwo danych i ochrona przed nieautoryzowanymi atakami (WPA lub 128-bit kodowanie (AES)). Praca w strefach zagroonych wybuchem, atesty ATEX. Łatwa wymiana modułów dziki funkcji C-PLUG ( Plug Configuration). Prosta konfiguracja dziki intuicyjnemu oprogramowaniu. Wysoka stabilno pracy spełnia wymogi filozofii Totally Integrated Automation. SCALANCE W746-1PRO Moliwo komunikacji z 8 urzdzeniami. SCALANCE W747-1RR (opcja specjalna) Automatyczny roaming pomidzy poszczególnymi stacjami dostpu kilku niezalenych pól radiowych. IWLAN / PB Link PN IO IWLAN / PB Link PN IO jest kompaktowym rozwizaniem do połczenia sieci Industrial Wireless LAN ze standardem PROFIBUS. Elastyczne rozwizanie oferuje moliwo współpracy ze standardow anten IWLAN lub przewodem RCoax Cable. PROFIBUS Interfejs Master pozwala na elastyczn integracj systemów od poziomu pola do infrastruktury IWLAN zgodnie z IEEE i IEEE , przy prdkoci transmisji do 54 Mbit/s dla czstotliwoci 2.4 GHz lub 5 GHz. System automatycznego sterowania prac wózków widłowych w magazynach wysokiego składowania lub transportu kolei jednoszynowej. Zwikszona transmisja danych pozwala wysła komunikat drog radiow do pozostałych uytkowników sieci. Mniej tradycyjnych rozwiza opartych na przesyłaniu informacji przewodami wypieranymi systemem RCoax. Pełna integracja urzdze pracujcych w standardzie PROFIBUS z systemem radiowym. Rozwizanie konstrukcyjne pozwalajce na monta w szynie zasilajcej wraz z systemem ET200 S. Całkowita konfiguracja i wymiana wszystkich modułów poprzez opcj C-PLUG. Moduł PROFINET I/O, przyłczenie urzdze slave Profibus DP do sterownika wej/wyj Profinet zgodnie ze standardem. Sterownik wej/wyj przetwarza wszystkie urzdzenia ze stacji slave w ten sam sposób co moduł wej/wyj z interfejsem Ethernet, np. IWLAN/PB Link PN I/O s ich reprezentacj. 13

14 Komputery przemysłowe i Internet Pad Programator przemysłowy Kompaktowa i zwarta konstrukcja programatora serii SIMATIC FIELD PG spełnia znakomicie filozofi mobilnej komunikacji i umoliwia midzy innymi: Instalacj i uruchomienie Serwis Podgld Konfiguracj Programowanie systemów automatyki. Programatory wyposaone s w 14.1 matryc TFT o rozdzielczoci 1024 x 768 pixela, zapewniajc wygodn i ergonomiczna prac. Bateria litowo-jonowa (66 Wh) umoliwia kilkugodzinn prac i swobod działania. Dodatkowe złcza na zewntrznej obudowie umoliwiaj połczenie z dodatkowymi urzdzeniami zewntrznymi a złcze PCMCIA daje moliwo współpracy z kart CP 7515 i komunikacj radiow w lokalnej sieci. Internet Pad MOBIC T8 MOBIC T8 (Mobile Industrial Communicator) umoliwia niezalenie od miejsca pracy dostp do zasobów centralnej bazy (lokalny Intranet) lub stałe łcze przez Internet. Dostp do danych z poziomu przegldarki sieci WEB, stacj Client lub inne aplikacje programowe. Dziki temu uytkownik moe wywietli i pobra informacje przez Intranet/Internet. MOBIC T8 interfejsy : złcze PCMCIA, realizuje dostp do sieci radiowej przez procesor komunikacyjny CP alternatywne złcze pozwalajce na integracj z modułami sieci GSM i komunikacj drog radiow z urzdzeniami peryferyjnymi takimi jak skanery lub dodatkowe moduły rozszerze. Kompatybilno z systemem Windows CE, przegldarkami sieci WEB wykorzystujcymi rodowisko Java, co pozwala na przejcie z lokalnego Intranetu do stron World Wide Web. Dziki Temu w łatwy sposób uytkownik moe pobra informacje o procesie technologicznym, przeprowadzi diagnostyk lub przesła instrukcje dla operatora maszyny. Ładowarka Uchwyt dedykowany do MOBIC T8. Automatyczne cigłe ładowanie i ochrona przepiciowa. Stacja dokujca Uchwyt dedykowany do MOBIC T8 automatyczne ładowanie wyposaone w dodatkowe zaczepy mocujce. Łatwy demonta stacji dokujcej. Opcjonalna wersja z zamkiem zabezpieczajcym przed kradzie. 14

15 Karty komunikacyjne sieci radiowej CP 7515 i CP 1515 Procesor komunikacyjny CP 7515 Procesor komunikacyjny CP 7515 jest kart dedykowan do współpracy z komputerami klasy PC ( złcze 32 bit, CardBus, spełnia normy komunikacji radiowej zgodnie z dyrektyw IEEE i IEEE ,predko transmisji 54 Mbit / s dla czstotliwoci 2.4 GHz i 5 GHz. CP 7515 moe równie zosta wykorzystany do współpracy z programatorem Field PG lub komputerem przenonym. szerokopasmowa czstotliwo komunikacji ze stacjami Client. Ochrona inwestycji przez rozpoznawanie midzynarodowego standardu przemysłowego IEEE Komunikacje na dwóch czstotliwociach 2.4 GHz albo 5GHz. Mechanizmy zabezpieczajce transmisj za pomoc 128 bitowego kodu (AES). Pełne wsparcie filozofii Totally Integrated Automation (TIA) Procesor komunikacyjny CP 1515 CP 1515 jest II typem karty PCMCIA (złcze magistrali 16 bitowe), moe zosta wykorzystany do współpracy z systemem MOBIC. Niezawodne łcze radiowe, cykliczne monitorowanie połczenia ze stacj Client. Pełna kompatybilno ze wiatowym standardem IEEE Czstotliwo fali 2.4 GHz przy transferze 11 Mbit / s zgodnie z norm IEEE b 15

16 Akcesoria komunikacji radiowej Leaky wave cables Zasilacz PS791-1PRO AC / DC napicia wejciowe od 90 V do 265 V prdu zmiennego AC. Klasa szczelnoci IP65, obudowy ochrona przed pyłem i wilgoci. Moliwo pracy z innymi produktami SCALANCE. Dostpna wersja z redundantnym zasilaniem. Anteny IWLAN RCoax Cable Wykorzystywany jako antena stacji dostpowej SCALANCE W, IWLAN Rcoax jest alternatyw dla standardowych rozwiza opartych na antenach dookolnych. Pole wizki skupione w postaci stoka umoliwia transfer danych z kadym punktem dostpu ulokowanym wzdłu linii produkcyjnej i w miejscach trudno dostpnych. Niezawodny w aplikacjach takich jak: kontrola ramion dwigu, magazyny wysokiego składowania, przenoniki tamowe, transportujce kolejki linowe i szynowe. Kontrola emisji wizki fali radiowej. Odporny na zakłócenia. Redukcja kosztów w porównaniu do tradycyjnego okablowania. Wysoka elastyczno aplikacji. Dodatki Zasig anten pozwala na niezawodn komunikacj radiow, optymalny odbiór oraz nadawanie sygnału niezalenie od warunków pracy. Tworzenie przemysłowych sieci bezprzewodowych Wireless LAN zgodnie z dyrektyw IEEE dla czstotliwoci 2.4 GHz i 5 GHz przt transmisji do 54 Mbit /s. Rónorodno anten zapewnia uzyskanie stabilnego sygnału radiowego. Kable anteny Ustandaryzowane długoci kabli antenowych z wtykiem typu R-SMA. Wszystkie kable wolne od materiałów zawierajcych domieszki krzemu dedykowane do stref zagroonych wybuchem i skaeniem chemicznym. Zabezpieczenie odgromowe TI795-1R TI795-1R eliminuje negatywne oddziaływanie elementów metalowych. W przypadku pracy tylko jednej anteny separuje wolne gniazdo R-SMA w stacji. Zabezpieczenie przeciw poraeniom prdowym LP798-1PRO Umoliwia monta anten na zewntrz hal produkcyjnych. Klasa ochrony IP65 gwarantuje ochron przed wilgoci i pyłem. Praca w szerszym zakresie temperatur od -40 o C do +100 o C. SCALANCE W 17

17 Elementy pasywne sieci Usługi i obsługa klienta Elementy pasywne pozwalaj na szybki monta wszystkich współpracujcych ze sob komponentów. Przemysłowy kabel sieci Ethernet FC dziki specjalnej konstrukcji wtyczek moe zosta wykorzystany w standardach UL i CAT5 PLUS lub PROFINET. Komfortowy w uyciu zestaw FC Striping Tool w prosty sposób pozwala na przygotowanie przewodu i wtyczk. Wtyczki w standardzie IE FC RJ45 wykazuj wysok wytrzymało i zapewniaj komunikacje w standardzie PROFINET. Wszystkie elementy oparte na zasadzie zatrzanij i łcz. Odpływy i gniazda FCModular umoliwiaj podłczenie kabli Kat 6 i tworzenie sieci o przepustowoci Gigabit. Kompletne rozwizanie w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej. Pomoc w zakresie zaplanowania topologii sieci, jej konfiguracji oraz instalacji. Współpraca z systemem SIMATIC NET w zakresie struktury IT. Korzyci Elastyczne i kompletne rozwizania pod potrzeby klienta. Pełna odpowiedzialno za wykonany projekt i gwarancja dziki rozwizaniom IMC oferowanym przez dowiadczonych partnerów. Sprowadzone do minimum czasy wykonania usługi oraz koszty we wszystkich fazach projektu. Szczegółowe informacje mona uzyska:

18 Zalety przemysłowych rozwiza komunikacji bezprzewodowej Bezprzewodowa wymiana danych wszystkich urzdze automatyki z przenonymi terminalami Pokrycie duego obszaru sieci równie w terenie zabudowanym dziki przenonym punktom dostpu i opcji roamingu Dostp do informacji niezalenie od lokalizacji przyspiesza proces produkcji Szybka i wygodna modyfikacja topologii sieci w zalenoci od potrzeb Ujednolicenie sieci od poziomu wykonawczego i pola do obszaru zarzdzania - routery pomidzy poziomami - szkolenia na rónych poziomach Likwidacja kosztów utrzymania ruchu i napraw spotykanych w tradycyjnych systemach opartych na sieciach kablowych Dostp do pasm radiowych jest bezpłatny, nie wymaga dodatkowych licencji Mniejsze koszty poniesione w przypadku aplikacji w obszarach podwyszonego ryzyka Brak ryzyka przerwa w transmisji radiowej w wyniku wystpujcych wibracji i zakłóce mechanicznych 18 SCALANCE W

19 HiPath. Sie globalna Pakiet oprogramowania HiPath OpenScape i HiPath ProCenter Agile dostarczany przez firm Siemens pod wspóln nazw HiPath - Total Business Communication umoliwiaj dostp do lokalnych informacji. Opcja głosowej komunikacji dodatkowo poszerza wachlarz moliwoci bezprzewodowej komunikacji przy minimalnych kosztach rozbudowy. Komponenty serii SIMATIC NET zapocztkowały filozofi bezprzewodowej komunikacji. Przemysłowa sie LAN zapewnia niezawodn radiow komunikacj w halach produkcyjnych, zachowujc jednoczenie maksymaln elastyczno, skalowalno i moliwie najwydajniejsz funkcjonalno przyszłym uytkownikom. Elastyczno uycia Modułowe sterowniki PLC i punkty dostpowe mona dowolnie konfigurowa na potrzeby sieci. Pełna elastyczno we wszystkich płaszczyznach architektury sieci. Bezpieczny transfer danych Opcja podziału przesyłanych danych z wymaganym czasem krytycznym oraz cykliczne monitorowanie łcza z poszczególnymi punktami dostpu. Roaming Szybki transfer, praktycznie niezrywalne łcze głosowe komunikacyjne i cigły przesył danych dla całego przedsibiorstwa. Błyskawiczne przekierowania z jednego do drugiego punktu dostpowego w cigu kilku milisekund. Bezpieczestwo. Bezingerencyjne wewntrzne zabezpieczenia Bezpieczestwo bez kompromisu. Połczenie z istniejc infrastruktur. Najnowsze mechanizmy, takie jak WPA zapobiegaj połczeniom bez autoryzacji. Wytrzymała konstrukcja Obudowa wodoszczelna i pyłoszczelna zapewnia wysoki stopie ochrony przed wstrzsami i uderzeniami. Szczelne wykonanie (ochrona przed pyłem i wilgoci) oferuje wysoki poziom ochrony przed wibracjami i prac w rozszerzonych zakresach temperatur (od -20 C). Łatwa podmiana modułów w przypadku awarii za pomoc karty pamici C - PLUG ( Plug Configuration). Skalowalno Prosta rozbudowa o kolejne moduły i punkty dostpu, tak aby nady za potrzebami uytkowników komputerów osobistych i przenonych. Moliwoci przediwzicia Wymiana danych i funkcjonalno na tym samym poziomie co tradycyjne rozwizania. ROI. Wydajna infrastruktura Pełne wsparcie techniczne dla sieci WLAN w standardzie (IEEE a / b / g). Ochrona inwestycji Platforma do dalszych inwestycji i rozbudowy topologii sieci. Rozwój w kierunku komunikacji bezprzewodowej. SCALANCE W 19

20 Bezprzewodowa komunikacja w przemyle. Komponenty serii SIMATIC NET (np. Scalance, OSM, ESM, CP IT) zapewniaj pełn parametryzacj modułów i ich diagnostyk poprzez otwarte protokoły i łcza (np. serwer WWW). Pełny dostp do urzdze stwarza moliwo ingerencji i niepodanego działania. Aby zablokowa niepodan ingerencj w zasoby sieci z wykorzystaniem danego protokółu (np.snmp, HTTP, Telnet) zrealizowano stosujc odpowiednie systemy barier chronicych przed nieautoryzowanym połczeniem WAN/Internet. Dodatkowo sieci sterujce procesem wewntrz firmy naley rozgałzia na poszczególne łcza zabezpieczone odpowiednim firewallem serii SCALANCE S. Na stronie internetowej mona znale informacje o produktach oraz najnowszych rozwizaniach SIMATIC NET. Biura regionalne SIEMENS Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. Siedziba Główna ul. upnicza Warszawa Siemens Sp. z o.o. o/ Gdask al. Grunwaldzka Gdask Siemens Sp. z o.o. o/ Katowice ul. Gawronów Katowice Siemens Sp. z o.o. o/ Kraków ul. Kraszewskiego Kraków Siemens Sp. z o.o. o/ Pozna ul. Zibicka Pozna Siemens Sp. z o.o. o/ Wrocław ul. Ostrowskiego Wrocław tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax:

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

SIMATIC NET. PNO Polska Keep on running with PROFINET III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój

SIMATIC NET. PNO Polska Keep on running with PROFINET III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój III Konferencja Organizacji PROFIBUS PNO Polska Lądek Zdrój 7-8.12.2006 SIMATIC NET Rafał Bień rafal.bien@siemens.com 1 PROFINET Założenia Wprowadzenie Safet y IT-Standards & Securit y Proces PROFINET

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLE STANDARDOWYCH

KATALOG SZKOLE STANDARDOWYCH KATALOG SZKOLE STANDARDOWYCH Warszawa, czerwiec 2010 Wydanie 4 Katalog szkole wersja 4_2010.docwersja 4 1 Spis Treci Programowalne Sterowniki Przemysłowe... 3 PLC-5 - Podstawy programowania z RSLogix 5

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki Krótki opis systemu Marzec 2006 simatic ET 200pro Indywidualne rozwiàzania szybkie i ekonomiczne rezultaty Czy twoja maszyna lub

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Vigor AP - tryb AP Bridge Punkt-Punkt

Vigor AP - tryb AP Bridge Punkt-Punkt 1. Router brzegowy 1.1. Ustawienia ogólne LAN 1.2. Ustawienia ogólne WLAN 1.3. Bezpieczeństwo WLAN 1.4. WDS tryb bridge 2. VigorAP 2.1. AP700 2.1.1. Ustawienia systemowe 2.1.2. Ustawienia podstawowe 2.1.3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe.

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe. 56 Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe Pakiety Ceny połączeń nie dotyczą usług Premium Rate ( głosowych, SMS, MMS i WAP) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM

RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM 1 Stan pierwotny (dla radiotelefonów) : Funkcjonowanie samodzielnego systemu radiotelefonicznego:

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X-100 1 Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X-100 3 Instrukcja obs ugi Konwertery 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 18 lipca 2001 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 18 lipca 2001 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urzdze technicznych. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) Na

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP Dane aktualne na dzień: 20-03-2017 12:06 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-hybryda-hdmi-kamera-tubowa-900linii-dysk-1tb-utpftpp-2325.html ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Info. Linia Kwiecień

Info. Linia Kwiecień Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Nowe mierniki rezystancji izolacji

Nowe mierniki rezystancji izolacji 58 Wysokonapięciowe mierniki rezystancji izolacji Megger MIT Tomasz Koczorowicz Brytyjska firma Megger wprowadzi a do sprzedaøy nowπ serií wysokonapiíciowych miernikûw rezystancji izolacji o nazwie handlowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo