REKLAMA JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO MARKETINGU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMA JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO MARKETINGU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ"

Transkrypt

1 REKLAMA JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO MARKETINGU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie reklamy jako narzędzia skutecznego marketingu zakładów ubezpieczeń. Marketing wiąże się z procesem planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji, dystrybucji towarów czy usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców. Jednym z ważniejszych elementów skutecznego marketingu jest właśnie reklama. Zadaniem reklamy przedstawianej przez zakłady ubezpieczeń jest budowanie świadomości korzyści danego produktu oraz wywołanie natychmiastowej reakcji u potencjalnego klienta. Wszystkie działania promocyjne towarzystw ubezpieczeniowych sprowadzają się do budowania całościowego obrazu firmy. Pozytywny wizerunek zakładów ubezpieczeń, wysoka reputacja, duże zaufanie, jakim jest obdarzona przez potencjalnych i aktualnych klientów decydują o jej pozycji na rynku. Advertising as an effective tool of marketing of insurance companies Summary The purpose of this article is to present advertising as a tool for effective marketing of insurance companies. Marketing involves the process of planning and implementing the idea, pricing, promotion, distribution of goods, or services in exchange process, in order to meet buyers expectations. One of the most important elements of effective marketing is advertising itself. The purpose of advertising, presented by insurance companies, is to build awareness of the benefits of the product, as well as to trigger an immediate reaction from a potential client. All promotional activities of insurance companies come down to building a comprehensive picture of the company. The positive image of insurance companies, ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 high reputation, significant reliance, which is endowed by potential and existing clients decide on the company's position in the market. Wstęp Marketing według P. Kotlera jest procesem społecznym oraz zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Inaczej marketing to działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb klienta w sposób lepszy, niż robi to konkurencja, ale jednocześnie pozwalają na realizację założonego celu przez organizację. Według wspomnianego wyżej P. Kotlera, można wyróżnić pięć elementów komunikacji marketingowej (promotion mix) tj. reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i sprzedaż osobista. Każdy z tych elementów odznacza się pewnymi charakterystycznymi cechami. Stąd też przy wyborze odpowiednich narzędzi, należy kierować się tym, jaki mamy produkt czy usługę, które mają być promowane. Reklama to jeden z elementów skutecznego marketingu. Dzięki niej towarzystwo ubezpieczeniowe może znacznie szybciej zakomunikować przekaz dużej liczbie odbiorców niż np. przy prezentacji agenta ubezpieczeniowego. Zadaniem przekazu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku towarzystwa ubezpieczeniowego oraz utwierdzanie klientów, co do słuszności zakupu u niego określonych usług ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą używać rożnych rodzajów mediów (internetu, telewizji, radia, gazet) w zależności od budżetu, jaki posiadają, bądź od grupy odbiorców czy innych wskaźników. 1. Działania promocyjne i ich cele Nawet jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe ma dobry produkt i odpowiednio dostosowane kanały dystrybucji nie oznacza to, że produkt zostanie kupiony, gdyż może nie być popytu na niego. Brak popytu może być wynikiem braku wiadomości o tym produkcie, braku środków pieniężnych, czy po prostu braku motywów do jego zakupu. Zatem przez towarzystwem ubezpieczeń stoi wyzwanie; powinno ono: 1) poinformować potencjalnych, przyszłych klientów o swoich produktach; 2) dowieść tego, że kupno danego ubezpieczenia zaspokoi potrzeby klienta; 3) przypominać klientowi o swoim istnieniu, biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczenie na życie jest długoletnią usługą 1. Powyższe cele właśnie spełnia promocja, która jest następnym elementem działań marketingowych wykonywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przekaz informacji jest częścią działań związanych z komunikacją marketingową towarzystwa ubezpieczeniowego. Jego zadaniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku towarzystwa ubezpieczeniowego oraz utwierdzanie klientów, co do słuszności zakupu u niego określonych usług ubezpieczeniowych. W związku z tym towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wcześniej określić cele działań promocyjnych: 1 Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997, s

3 1) wyodrębnienie grupy docelowej bądź innej grupy, do której będą adresowane działania promocyjne; 2) założenie i przewidzenie określonych celów i skutków działań promocyjnych; 3) określenie przedziału czasu, w którym będą prowadzone działania promocyjne; 4) zidentyfikowanie niezbędnych wskaźników, które będą w stanie zmierzyć, czy założone cele zostały osiągnięte 2. Rysunek 1. Proces komunikacji. Źródło: Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997, s Warto podkreślić, że wszystkie działania promocyjne sprowadzają się do budowania całościowego obrazu firmy, zatem są one skoordynowane i powiązane. Towarzystwa ubezpieczeń komunikują się z klientem za pośrednictwem np. ogłoszeń reklamowych (radio, telewizja, internet), ulotek o produkcie, folderów reklamowych, listów, rozmów telefonicznych z agentem ubezpieczeniowym, biuletynów skierowanych do klientów itp. W każdym z wymienionych mediów używany jest określony przekaz. Proces przekazu składa się z kliku następujących po sobie elementów ( Rys. 1).Najistotniejszym elementem całego przekazu jest określenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe podmiotu, do którego ma być adresowany dany komunikat. To właśnie ten element jest punktem wyjścia do budowania całego przekazu. Na budowanie kanałów komunikacyjnych, umożliwiających sprzedaż produktu wpływają czynności związane z promotion mix (Rys. 2). Rysunek 2. Promotion mix. Źródłó: Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997, s Tamże, s

4 Jednym z elementów komunikacji marketingowej, na które towarzystwo ubezpieczeniowe ma wpływ jest reklama. Reklama jako element promotion mix wpływa na postawy, motywy i sposób postępowania nabywców, a tym samym na zjawiska rynkowe. 2. Reklama Reklamy są najbardziej widocznym elementem marketingu i nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości. Tworzone są po to, by informować i wychwalać, interesować i inspirować, bawić oraz zaskakiwać. Przede wszystkim jednak mają za zadanie przekonywać do zakupu określonych towarów lub usług. Jednakże dziś, aż 86% Polaków nie lubi reklam, co oznacza, że tylko co ósma osoba (13%) lubi reklamy (Rys. 3). Zatem przed zakładem ubezpieczeń nie lada wyzwanie, gdyż zawęża się grupa odbiorców. Rysunek 3. Stosunek Polaków do reklam. Źródło: Zakłady ubezpieczeń, pomimo tego, że tylko 13% Polaków lubi reklamy, muszą prowadzić działania promocyjne i zwiększać świadomość ludzi na temat swoich produktów, ze względu na wzmożoną konkurencję. Zatem wyróżnia się dwa rodzaje reklamy: 1) reklamę produktu; 2) reklamę instytucjonalną 3. Reklama produktu niezbędna jest przy promocji dóbr i usług. Opiera się na dwóch typach: mającemu służyć natychmiastowemu wywołaniu reakcji u odbiorcy oraz budującemu świadomość korzyści z danego produktu. Reklama, która ma służyć natychmiastowemu wywołaniu reakcji u konsumenta, najczęściej zamieszczana jest w internecie, radiu, telewizji, gazecie, natomiast drugi typ stosowany przez zakłady ubezpieczeń np. w swoich ulotkach i artykułach sponsorowanych. Celem reklamy budującej świadomość korzyści danego produktu jest długotrwałe oddziaływanie na zachowania, motywy, preferencje nabywców oraz zwiększenie liczby użytkowników. Głównymi rodzajami reklamy produktu, którą stosują zakłady w swoich ulotkach, są: 3 Tamże, s

5 - reklama informacyjna, stosowana jako źródło informacji o produkcie i opis nowego ubezpieczenia, opis jego zastosowania, przedstawiająca jego cechy, korzyści oraz możliwości zakupu; - reklama przyciągająca nabywców innych produktów; w sytuacji, gdy odwołuje się ona do konkurentów, jest to reklama porównawcza i jest ona z reguły stosowana przez firmy ubezpieczeniowe; - reklama przypominająca, która podkreśla korzyści z posiadania danego produktu, utwierdza ona w przekonaniu o wyższości tego produktu nad innymi, polecana dla towarzystw ubezpieczeń na życie ze względu na długotrwałą współpracę 4. Reklama instytucjonalna jest niezbędna to promocji idei całej firmy bądź branży, bez szczególnego nacisku na cechy poszczególnych produktów. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują tego typu reklamę do budowania wizerunku firmy jako całości. Wyróżnia się tutaj kilka następujących jej rodzajów: - reklama budująca wizerunek firmy, niezbędna do podkreślenia stabilności, wiarygodności, doświadczenia firmy ubezpieczeniowej, powinna budować spójny wizerunek towarzystwa; - reklama odwoławcza, pokazuje stosunek firmy do danych problemów, wydarzeń, mogą być one sponsorowane przez jedno lub wiele towarzystw ubezpieczeniowych, - reklama informacyjna, informuje o szczególnych wydarzeniach w danym towarzystwie ubezpieczeniowym; - reklama konkurencyjna, pokazuje zalety danej klasy produktów, np. wskazanie ubezpieczenia na życie jako produktu komplementarnego w stosunku do innych produktów finansowych 5. Aby reklama była skuteczna, należy stworzyć program, który składa się z następujących elementów: 1) zidentyfikowanie odbiorców reklamy powinno być zgodne z całą strategią firmy. Kiedy towarzystwo chce docierać do szerokiej grupy odbiorców to reklama powinna być stosunkowo szeroka, natomiast gdy grupa odbiorców jest wąska to reklama musi być odpowiednio selektywna; 2) określenie celów reklamy zwykle określane są w zakresie sprzedaży; 3) określenie budżetu reklamowego powinien być częścią budżetu przeznaczonego na działania promocyjne. Zwykle dzielony jest na poszczególne kampanie reklamowe. Często jego ustalenie jest utrudnione ze względu na brak dokładnych wyników kampanii; 4) stworzenie zwartej strategii reklamowej opiera się ona na wyborze głównego komunikatu, który otrzyma klient, wyborze metody reklamowej oraz tworzeniu komunikatu; 5) wybór i plan wykorzystania mediów w reklamie niezbędne jest, aby towarzystwa ubezpieczeniowe dopasowały wybór i plan mediów do wcześniej ustalonych celów i grup docelowych. Ponadto towarzystwa powinny tworzyć własne media, plany zawierające typ reklamy, konkretne dane i czas ukazania się. Do podstawowych rodzajów mediów zalicza się internet, telewizję, radio, gazety, reklamy zewnętrzne; 6) stworzenie i produkcja reklamówek najczęściej do ich przygotowywania i produkcji wynajmowane są firmy zewnętrzne lub agencje. Najważniejsze, aby określić wykonawcom, jaki jest przekaz i w jaki sposób chce się go przekazać potencjalnym odbiorcom. Proces ten zwykle polega na wyborze treści, wyborze stylu, tworzeniu i produkcji ogłoszeń; 7) ocena efektów reklamy do jej stworzenia niezwykle ważne jest odpowiedzenie na pytanie, czy faktycznie dzięki tej akcji promocyjnej zostaną osiągnięte założone cele? Często zdarza się, 4 Tamże, s Tamże, s

6 że przed wprowadzeniem kosztowniejszych środków reklamowych towarzystwa ubezpieczeniowe wykonują testy wprowadzające, które badają efektywność przygotowanych materiałów przed użyciem ich w kampanii, oraz testy końcowe, które wskazują, na ile dana kampania była efektywna 6. Zatem można stwierdzić, że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą używać rożnych rodzajów mediów w zależności od budżetu, jaki posiadają, bądź od grupy odbiorców czy innych wskaźników. Jednakże najpopularniejszym wśród internautów źródłem wiedzy na temat produktów ubezpieczeniowych i samych zakładów ubezpieczeń jest internet. Jak wynika z raportu dotyczącego badania Plany ubezpieczeniowe internautów zrealizowanego we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, coraz więcej osób kupuje polisy ubezpieczeniowe online. Rysunek 4. Powody zakupu produktów ubezpieczeniowych przez internet. Źródło: Raport Plany ubezpieczeniowe internautów. Jesień Plany zakupu produktów ubezpieczeniowych wskazują, że internauci zamierzają dokonać zakupu polisy za pośrednictwem internetu. Najczęściej wskazywanym powodem, który skłonił badanych do zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, jest oszczędność czasu. Inne ważne czynniki wiążą się z możliwością dopełnienia formalności w domu, w spokoju oraz z niższymi opłatami za ubezpieczenie (Rys. 4). 6 Tamże, s

7 Zakończenie Reklama należy do jednych z elementów marketingu. Zakłady ubezpieczeniowe wykorzystują ją w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy na rynku. Ważne jest, aby cele reklamy dopasowane były do strategii marketingowej, czyli ogólnych celów, które towarzystwo ubezpieczeń zamierza osiągnąć na rynku. Może to być m.in. utrzymanie lub zwiększenie udziału towarzystwa w rynku, zapewnienie ciągłości sprzedaży, pozyskanie nowych klientów i segmentów rynku, popularyzacja i przedstawienie klientowi nowych produktów, czy po prostu wzmocnienie satysfakcji nabywców z zakupionych produktów. Niezależnie od tego, za pośrednictwem jakiego rodzaju mediów przekaz reklamowy dociera do odbiorcy, skuteczna i efektywna reklama to taka, która spełnia wiele funkcji, w tym między innymi funkcję informacyjną, nakłaniającą i utrwalającą. Najważniejsze jest to, aby dzięki reklamom budował się pozytywny wizerunek firmy. Ponieważ w branży ubezpieczeniowej najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. W związku z tym wysoka reputacja wpłynie w zasadniczy sposób na wartość finansową towarzystwa, preferencje klientów i zysk finansowy 7. Bibliografia Plany ubezpieczeniowe internautów. Jesień Raport 3. Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa Sarapata J.J., Reklama ubezpieczeń, Poltext, Warszawa Sarapata J.J., Reklama ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1998, s

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji... 377 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Sławomir Dybka 1 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi wstępne. Agnieszka Presz * II. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej

1. Uwagi wstępne. Agnieszka Presz * II. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej II. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej Agnieszka Presz * KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU RELACJI INDIVIDUAL COMMUNICATION AS A KEY ELEMENT OF RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 2(15) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo