Ekonomika Miasta MRKETING MIEJSKI I PROMOCJA MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomika Miasta MRKETING MIEJSKI I PROMOCJA MIASTA"

Transkrypt

1 Ekonomika Miasta wykład nr 6 MRKETING MIEJSKI I PROMOCJA MIASTA AUTOR: dr Andrzej Sztando www:

2 MARKETING a MARKETING TERYTORIALNY Marketing: Geneza wywodzi się z działalności produkcyjnej; wąskie gardło to zbyt; a nie produkcja, nadprodukcja, Definicja Zespół działań służących zdobyciu i utrzymaniu pozycji rynkowej, którą mierzy się rozmiarami kontrolowanej przestrzeni rynkowej oraz na kreowaniu/kształtowaniu rynków. Kogo dotyczy? początkowo tylko podmiotów gospodarczych, ale obecnie wszystkich podmiotów, które działają na jakichkolwiek rynkach, w tym również organizacji terytorialnych. Muszą one bowiem konkurować na wielu rynkach, a niektóre z nich tworzyć/rozwijać. Marketing terytorialny: Definicja Całokształt skoordynowanych działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania procesów wymiany i oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Podział marketing międzynarodowy, marketing regionalny, marketing lokalny i jego najważniejsza forma: marketing miejski.

3 MARKETING MIEJSKI Przedmiot MM materialne składniki miasta (mieszkańcy, podmioty gospodarcze, produkty i usługi, nieruchomości, infrastruktura, kopaliny, składniki środowiska naturalnego itp.), niematerialne składniki miasta (historia, tradycje, kultura i sztuka, krajobraz, religie, idee, prawo, plany, wizje). Nie jest istotne czyją są własnością, lecz czy znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Podmioty MM władze miasta (podmiot główny), mieszkańcy miasta, podmioty gospodarcze. Cel generalny MM wzrost i utrzymanie pozycji konkurencyjnej miasta na rynkach służące zaspokajaniu bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników miasta. Cele szczegółowe MM (1/2): znalezienie nabywców oferty miejskiej (np. inwestorów), nadanie istniejącym produktom miasta cech pożądanych na ich rynku docelowym (np. oznakowanie informacyjne ścieżek rowerowych w mieście turystycznym), poznanie potrzeb i preferencji mieszkańców miasta (np. poprzez badanie opinii na temat pożądanych w mieście usług rekreacyjnych po to by sprowadzić podmioty je świadczące), poznanie potrzeb i preferencji potencjalnych, zewnętrznych nabywców oferty miasta, w tym identyfikacja czynników wpływających na decyzje inwestorów (np. w zakresie kwalifikacji pracowników), turystów (np. w zakresie rozrywki), potencjalnych mieszkańców (np. w zakresie architektury i powierzchni mieszkań) itp., przewidywanie zmian postaw i zachowań poszczególnych segmentów nabywców (np. prognozowanie popytu na usługi uzdrowiskowe).

4 Cele szczegółowe MM (2/2): MARKETING MIEJSKI kreowanie rynków, których rozwój jest korzystny z punktu widzenia użytkowników miasta (np. kreowanie rynku zbiorowych usług komunikacyjnych), kreowanie potrzeb i zachowań użytkowników miasta, których występowanie jest korzystne z punktu widzenia innych użytkowników miasta i środowiska naturalnego (np. kreowanie segregacji odpadów). Rynki, na których, jako sprzedający, działają samorządy miast 1/2 (w nawiasach podano przykłady): rynki sprzedawanych nieruchomości przemysłowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, letniskowych (zewn.: rynek nieruchomości pod inwestycje gospodarcze, wew.: np. rynek nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe) rynki wynajmowanych nieruchomości (zewn.: rynek budynków/budowli pod zewnętrzne inwestycje gospodarcze, wew.: rynek lokali użytkowych, lokali mieszkalnych), rynki usług turystycznych (zewn.: rynki turystyki pobytowej (np. nadmorskiej) aktywnej (np. górskiej), historycznej (np. zabytkowej), przyrodniczej (np. ekoturystycznej), industrialnej (np. przemysłowej), innej (np. sentymentalnej)), rynki usług rekreacyjnych (zewn.: i wew.: rynek usług SPA), rynki usług uzdrowiskowych (zewn.: poszczególne rynki usług medycznych) rynki usług edukacyjnych (wszystkie szczeble szkolnictwa) rynki przedsięwzięć PPP (np. infrastrukturalnych, rekreacyjnych, komunikacyjnych),

5 MARKETING MIEJSKI Rynki, na których, jako sprzedający, działają samorządy miast 2/2 (w nawiasach podano przykłady): rynki finansowe (zewn.: rynki obligacji komunalnych, wew.: rynki poręczeń kredytowych), rynki surowców wtórnych zbieranych/wysegregowanych przez miejski system gospodarki komunalnej (zewn./wewn. rynki metali, rynki tworzyw sztucznych) rynki kopalin (zewn.: rynek wód geotermalnych), rynki usług komunikacyjnych (zewn.: rynki transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, wew..: rynek transportu autobusowego), rynki pomocy finansowej (zewn.: rynki środków z funduszy UE, rynki rezerw państwowych, rynki środków z fundacji/agencji, wew.: np. rynek sponsoringu), rynki publicznych inwestycji ponadlokalnych (zewn.: rynek inwestycji międzynarodowych, krajowych, regionalnych w sferach infrastruktury technicznej (np. szpital wojewódzki), infrastruktury społecznej (np. autostrada), obronności (np. koszary), ochrony przeciwpowodziowej (zapora)), rynki decyzji publicznych (zewn.: rynek decyzji w sprawie objęcia terenów SSE), rynki imprez targowych (zewn.: np. rynek targów budowlanych), rynki imprez kulturalno-rozrywkowych (zewn.: rynek koncertów, wew.: rynek wystaw), rynki imprez sportowych (zewn.: rynek olimpiad, wew.: rynek meczy), rynki pracy (zewn.: rynki pracowników dla lokalnych firm, wew.: rynek pracowników samorządowych), rynki produktów (zewn.: rynki wyrobów tradycyjnych np. Bolesławiec i ceramika).

6 przedmioty promocji miasta czyli produkty miejskie PROMOCJA MIASTA Marketing miejski, podobnie jak marketing przedsiębiorstw, składa się z (marketing-mix): promocji, kształtowania cech produktu, ceny, sposobów oraz środków dystrybucji. Promocja miasta to czynności komunikacyjne, prowadzone przez samorząd miasta, mające na celu nakłonienie odbiorcy do bezpośredniego lub pośredniego kupienia miasta, tzn.: nieruchomości na terenie miasta (gruntów, budynków, budowli) zasobów naturalnych znajdujących się na terenie miasta (np. wód geotermalnych), walorów niematerialnych miasta (np. krajobrazu, prestiżu, tradycji), usług świadczonych w mieście (np. edukacyjnych, medycznych), produktów wytwarzanych w mieście (np. spożywczych), zobowiązań samorządu miasta (np. obligacji), idei władz miasta dotyczących jego rozwoju (np. idei obwodnicy, rewitalizacji), pracy mieszkańców miasta, kapitału społecznego miasta (aktywności, więzi, pomysłów, koncepcji, doświadczeń mieszkańców miasta).

7 SPECYFIKA PROMOCJI MIASTA Cechy promocji przedsiębiorstwa Promocja przedsiębiorstwa skierowana jest zawsze na zewnątrz, do jego otoczenia. W przedsiębiorstwie jednym z etapów promocji jest zebranie informacji o potrzebach klientów, a następnie kształtowanie cech produktu dla tych klientów. W przedsiębiorstwie promocja skierowana jest najczęściej do anonimowego klienta. Trafia na wolny rynek i służy przepływowi informacji między przedsiębiorstwem a wieloma potencjalnymi klientami. W przedsiębiorstwie promocja dotyczy produktów stanowiących własność tego przedsiębiorstwa, usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo lub towarów powierzonych temu przedsiębiorstwu. Cechy promocja miasta Promocja miasta skierowana jest zarówno na zewnątrz (do jego potencjalnych nabywców) jak i do wewnątrz (do jego aktualnych nabywców mieszkańców, firm, organizacji społecznych i publicznych) W promocji miasta zwykle istnieje mało możliwości kształtowania cech produktu miejskiego. Części produktów miasta w ogóle nie da się kształtować (zasoby naturalne, historia, tradycje. Promuje się zatem zwykle to co jest. W promocji miasta promocja często skierowana jest do pojedynczego odbiorcy, np. przedsiębiorstwa poszukującego lokalizacji inwestycji. W promocji miasta promocja dotyczy zarówno produktów miejskich stanowiących jego własność, jak i nie.

8 PROMOCJA MIASTA Instrumenty promocji miasta, podobnie jak w promocji przedsiębiorstw, składa się z (promotion-mix): reklama miasta public relations i publicity miasta, miejska promocja sprzedaży, miejska sprzedaż osobista opakowanie czyli prezentacja estetyki miasta. reklama miasta każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży miasta, popierania określonych zamierzeń i idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez władze miasta

9 RODZAJE REKLAMY MIASTA Reklama Mieszkańcy Inwestorzy Turyści Międzynarodowa - przyciąganie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z zagranicy Krajowa - przyciąganie przedsiębiorców i przedsiębiorstwa z zagranicy Regionalna - przyciąganie przedsiębiorców i przedsiębiorstwa z okolicznych gmin Lokalna Ukierunkowana Proekologiczna Kulturowa Aktywizacyjna przekonywanie do słuszności zamierzeń strategicznych władz lokalnych informowanie kto i w jakim stopniu jest kompetentny i odpowiedzialny za poszczególne działania i wydarzenia w mieście zachęcanie do szanowania lokalnych zasobów przyrody i dbania o ich zachowanie utrwalanie lokalnych odrębności kulturowych i zachowanie ich zanikających form zachęcanie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej zachęcanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw do rozszerzania działalności informowanie, kto, gdzie i w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności zachęcanie przedsiębiorstw do wykorzystywania lokalnej aktywności gospodarczej przyciąganie turystów z zagranicy przyciąganie turystów z zagranicy przyciąganie mieszkańców okolicznych gmin zainteresowanych krótkimi formami wypoczynku oraz szczególnymi imprezami przekonywanie mieszkańców miasta do jego zalet oraz informowanie o imprezach informowanie, jakie atrakcje, gdzie, po jakiej cenie są dostępne na obszarze miasta informowanie o unikalnych walorach lokalnego środowiska naturalnego i możliwościach korzystania z nich informowanie o unikalnych cechach lokalnej społeczności i możliwościach uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych miasta zachęcanie do korzystania z różnych usług podczas pobytu turystycznego w mieście

10 PUBLIC RELATIONS I PUBLICITY MIASTA public relations miasta tworzenie przez władze miasta korzystnego wizerunku miasta i jego władz publicity - całość opinii o mieście tworzonych głownie przez podmioty formalnie niezależne od władz miasta (dziennikarzy, mieszkańców, artystów, liderów ugrupowań itp.). Nie mniej jednak władze lokalne mogą wpływać również na publicity miasta. Instrument Mieszkańcy Inwestorzy Turyści Public relations tworzenie korzystnego obrazu działań władz miasta, przedstawienie ich zamierzeń i przekonanie o ich słuszności i pozytywnych skutkach tworzenie korzystnych stosunków współpracy z inwestorami obecnymi i potencjalnymi przez informowanie ich o przychylnym nastawieniu władz miasta przekonanie potencjalnych turystów o przychylnym nastawieniu do nich władz lokalnych i miejscowej społeczności Publicity popularyzowanie zamierzonego wizerunku miasta i zachęcanie do utożsamiania się z cechami lokalnej społeczności, które z niego wynikają tworzenie i popularyzowanie opinii o szczególnie korzystnych warunkach lokalizacji działalności gospodarczej na obszarze miasta przedstawianie wizerunku miasta, jako miejsca atrakcyjnego spędzenia wolnych chwil

11 MIEJSKA PROMOCJA SPRZEDAŻY miejska promocja sprzedaży to działalność zmierzająca do zwiększenia lub dodania dodatkowych korzyści do już oferowanego składnika oferty miejskiej. Stosuje się je zwykle w krótkich okresach czasu dla wywołania szybkich, raczej jednorazowych efektów. miejska promocja sprzedaży Mieszkańcy Inwestorzy Turyści - karty rabatowe dla osób korzystających z różnych usług komunalnych - karnety rabatowe dla osób regularnie korzystających z usług miejskich - losowane nagrody dla osób korzystających regularnie z usług komunalnych - rabaty na inną usługę dla osób, które zakupiły daną usługę komunalną nie dotyczy - karty rabatowe dla turystów korzystających jednego dnia z kilku usług miejskich - upominki dla turystów odwiedzających miasto, - losowane nagrody dla turystów odwiedzających miasto - darmowe bilety na imprezy organizowane w mieście - konkursy wiedzy o mieście dla turystów

12 MIEJSKA SPRZEDAŻ OSOBISTA sprzedaż osobista to personalny kontakt między przedstawicielem samorządu miasta a potencjalnym klientem, podczas którego przedstawiciel ten zachęca ww. klienta do nabycia składnika oferty miasta lub akceptacji koncepcji, planów władz miasta. sprzedaż osobista Mieszkańcy Inwestorzy Turyści - pośrednictwo pracy dla mieszkańców poszukujących pracy - indywidualne negocjacje w sprawie kupna-sprzedaży nieruchomości prowadzone z mieszkańcami - indywidualne lub w małych grupach spotkania z mieszkańcami liderami lokalnymi w sprawie przekonania ich do idei i planów władz miasta - indywidualne negocjacje w sprawie inwestycji na terenie miasta, - indywidualne negocjacje w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego - indywidualne negocjacje z organizatorami imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych - indywidualne negocjacje z nabywcami zobowiązań miasta (dot. obligacji) - indywidualne negocjacje z agencjami turystycznymi w sprawie hurtowego zakupu usług turystycznych - pośrednictwo pracy dla przedsiębiorców - indywidualne kontakty pracowników miejskich centrów informacji turystycznej z potencjalnymi turystami,

13 PREZENTACJA ESTETYKI MIASTA prezentacja estetyki miasta to każde działanie władz miasta skutkujące poprawą opinii na temat estetyki miasta. Przeświadczenie o wysokim poziomie estetyki miasta przekłada się bowiem na odczucia / opinie o wysokiej jakości procesu zarządzania miastem i koniunkturze w jego rozwoju podnoszenie poziomu estetyki miasta Mieszkańcy Inwestorzy Turyści - tworzenie salonów miasta - organizacja konkursów związanych z estetyką miasta - konsultowanie z mieszkańcami rozwiązań architektonicznych budynków użyteczności publicznej - organizowanie wycieczek po najbardziej atrakcyjnych estetycznie dzielnicach miasta - wytyczanie tras spacerowych po najbardziej atrakcyjnych estetycznie dzielnicach miasta, - tworzenie salonów miasta - tworzenie turystycznych dzielnic miasta

14 ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW PROMOCYJNYCH Instrumenty Mieszkańcy Inwestorzy Turyści reklama miasta duże bardzo duże bardzo duże public relations miasta publicity miasta miejska promocja sprzedaży miejska sprzedaż osobista prezentacja estetyki miasta bardzo duże duże małe średnie duże bardzo duże znikome znikome duże bardzo duże bardzo duże duże średnie znikome bardzo duże

15 BADANIA MARKETINGOWE MIASTA badania marketingowe miasta to procesy zbierania i przetwarzania informacji służących do projektowania, prowadzenia, korekt i oceny marketingu miejskiego. opisowe budowa charakterystyki zdarzeń i procesów zachodzących na rynkach, na których funkcjonuje miasto, wyjaśniające identyfikacja związki zachodzące między zdarzeniami zachodzącymi na rynkach, na których funkcjonuje miasto, prognostyczne przewidywanie zmian zdarzeń i procesów zachodzących na rynkach, na których funkcjonuje miasto, innowacyjne wskazywanie nowych możliwości i koncepcji w zakresie marketingu miasta, kontrolne ocena skutków działań marketingowych ex ante, ex post oraz w trakcie ich prowadzenia

16 ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH TECHNIK W BADANIACH MARKETINGOWYCH MIASTA Techniki Mieszkańcy Inwestorzy Turyści badania gabinetowe średnie duże duże ankiety bardzo duże bardzo duże bardzo duże wywiady bezpośrednie bardzo duże duże znikome wywiady telefoniczne średnie średnie znikome dyskusje grupowe bardzo duże znikome małe testy małe duże średnie badania listowne znikome znikome znikome obserwacje duże średnie średnie

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 -

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - ROZDZIAŁ XXIV PROMOCJA STRATEGII GMINY Radomyśl Wielki Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Miasto Kalety Załącznik Nr 1 do Uchwały 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025 Kalety, styczeń 2012 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V MARKETING STRATEGII

CZĘŚĆ V MARKETING STRATEGII MARKETING STRATEGII ROZDZIAŁ 20. PROMOCJA STRATEGII Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gnojnik na lata 2012-2020 z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Wieloletnią Prognozą Finansową posiada

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Emilia Gorczyczewska Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Łódzki BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Wprowadzenie Władze samorządowe, aby skutecznie i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo