Skuteczność działań marketingowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność działań marketingowych"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Karolina Zięba Skuteczność działań marketingowych Efficiency of marketing activities W artykule omówiono metody oceny skuteczności działań marketingowych, z uwzględnieniem głównych problemów z tym związanych. Wskazano na różnice pomiędzy skutecznością a efektywnością marketingu. Przedstawiono również przykłady pochodzące z rynku polskiego wskazujące na popularność stosowania poszczególnych mierników przez przedsiębiorstwa oraz na błędy w procesie pomiaru efektów działań marketingowych. Wstęp Każda organizacja powinna wiedzieć, jakie skutki wywołują jej działania na grupy docelowe oraz znać koszty tych przedsięwzięć, najlepiej w porównaniu z efektami. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwo potrafiło zarówno sformułować cele, jak i określić wysokość nakładów niezbędnych do realizacji zakładanych celów i mierniki oceny skuteczności i efektywności działań. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemach związanych z określaniem skuteczności działań marketingowych. Marketing jest ukierunkowany przede wszystkim na realizację interesów klientów, jednak w długoterminowym wymiarze ma służyć nadrzędnym celom przedsiębiorstwa, do jakich mogą należeć maksymalizacja zysku, wzrost wartości czy przetrwanie. Wzrost wartości można osiągnąć poprzez np. odpowiednie zarządzanie marką; wzrost zysku poprzez wzrost przychodów lub spadek kosztów sprzedaży; przetrwanie jest pochodną oferowania klientom pożądanych przez nich dóbr i osiągania za nie zadowalających cen. Gdy poruszany jest problem oceny działalności marketingowej przedsiębiorstwa, najczęściej dotyczy to głównie komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej. Promocja jest bowiem najbardziej spektakularnym i widocznym narzędziem marketingu-mix. Jej głównym zadaniem jest kontaktowanie przedsiębiorstwa z nabywcą czy pośrednikiem. Ma oddziaływać na odbiorców poprzez przekazywanie im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Skuteczność a efektywność działań marketingowych Ocena skuteczności i efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa mimo wielu lat badań nadal stanowi nierozwiązany problem. Pierwszy dylemat dotyczy już samego definiowania tych pojęć, które często zarówno w kręgach teoretyków, jak i praktyków są stosowane zamiennie lub bywają mylone. Może się to wiązać również z tłumaczeniem tych terminów z języka angielskiego, w którym brzmią one podobnie: efficiency (skuteczność) i effectiveness (efektywność). 278

2 Skuteczność działań marketingowych Kolejny problem wiąże się z właściwym definiowaniem obu pojęć i wskazaniem różnic pomiędzy nimi. Skuteczność oznacza osiągniecie pożądanych efektów na rynku, które związane są z celami wyznaczanymi przez zarząd przedsiębiorstwa. Wyraża sprawność działania pod względem zbliżania się do zamierzonego celu 1. Za skuteczne przyjęło się więc uważać takie działania, które w jakimś stopniu prowadzą do skutków zamierzonych jako cel, tzn. które umożliwiają lub powodują jego osiągnięcie częściowe lub całkowite 2. Nie jest tu brany pod uwagę koszt osiągnięcia celu ani efekt ekonomiczny. Natomiast efektywność związana jest z określeniem relacji pomiędzy efektami a nakładami na działalność marketingową. Odnosi się ona do relacji między efektami działania a nakładami na ich osiągnięcie. Działanie jest efektywne, jeśli w rzeczywistości przyniosło nadwyżkę mierzalnych efektów nad kosztami 3. Jak więc wynika z powyższego, pojęcia te zdecydowanie się różnią. Skuteczność należy rozumieć jako stopień, w jakim zaplanowane projekty zostały zrealizowane, a efektywność jako relację między osiągniętymi efektami a nakładami wykorzystanymi do realizacji działań. Określone działanie może być skuteczne, ale może jednocześnie okazać się nieefektywne. Etapy oceny skuteczności działań marketingowych Pomiar skuteczności działań jest procesem złożonym, do którego można zaliczyć następujące etapy: - ustalenie celów ilościowych, - zbudowanie systemu monitorowania, - analiza danych dla oddzielenia efektów badanego czynnika od efektów innych czynników, - ocena według określonych standardów 4. Określenie skuteczności kampanii promocyjnej wymaga wyznaczenia wartości odpowiednich wielkości z okresu przed kampanią (np. świadomości marki) i porównanie ich z wartościami osiągniętymi podczas lub po kampanii. Dane porównuje się ze wskazaniami w grupie odniesienia, tj. wśród osób, które nie zetknęły się z przekazem, a dokonały określonej czynności (np. zakupu). Natomiast dzięki porównaniom z wynikami kampanii konkurentów, można zweryfikować, jak bardzo skutecznie komunikuje się przedsiębiorstwo w danym środowisku rynkowym. Bardzo ważnym etapem w działaniach zmierzających do oceny skuteczności marketingu jest właściwe sfomułowanie celów, do których osiągnięcia przedsiębiorstwo będzie dążyło. Cele powinny być formułowane zgodnie z koncepcją S.M.A.R.T. - (Simple, 1 E. Pudełkiewicz, Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Nr 28, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004, 2 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1959, s A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s M. Gieruła, Skąd wiadomo, że reklama zadziała? Businessman Magazine, 1992, nr 7, s

3 Karolina Zięba Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Tak więc dobrze określony cel ma być: prosty - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mierzalny - tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną sprawdzalność jego realizacji, osiągalny - czyli realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, istotny - powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, określony w czasie - powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim przedsiębiorstwo zamierza go osiągnąć 5. Przykładowo cel: zwiększyć sprzedaż nie jest to cel zgodny z koncepcją S.M.A.R.T., gdyż jest niejednoznaczny - nie da się w sposób wymierny stwierdzić, czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Choć jest osiągalny, to jednak każde (nawet minimalne) zwiększenie sprzedaży będzie oznaczało zrealizowanie celu. Cel nie jest też określony w czasie, w związku z czym posiada nieskończenie długą perspektywę, w której może być zrealizowany. Przykład celu sformułowanego właściwie to Do końca roku 2009 zwiększyć sprzedaż produktów X o 12% w stosunku do roku Jeśli założone cele zostaną osiągnięte, stanowią punkt odniesienia pozwalający oceniać dane działanie, czyli jego skuteczność. Porównanie zakładanego celu z uzyskanym rezultatem wskazuje na sukces lub porażkę działania, ale nie daje możliwości oceny jego efektywności. Proces odbioru komunikacji marketingowej a wskaźniki jej skuteczności Badanie wpływu komunikacji marketingowej na konsumentów jest bardzo złożone. Proces odbioru tych komunikatów można rozłożyć na części, a w każdej z nich analizie będą poddawane inne efekty oddziaływania na odbiorców. Do etapów odbioru komunikatów marketingowych można zaliczyć 3 fazy: poznawczą (konsument otrzymuje informację), emocjonalną (konsument przetwarza informację, co prowadzi do określonego stanu emocjonalnego), behawioralną (konsument podejmuje określone działania). W fazie poznawczej najważniejszym celem komunikacji marketingowej jest dotarcie przekazu do świadomości odbiorcy. Ustalenie efektu powinno być możliwe przez obserwację reprezentantów grupy docelowej. Do oceny efektów mogą służyć następujące wskaźniki: a) spontaniczna świadomość marki, b) pierwsza wymieniona marka, c) wspomagana świadomość marki. W fazie emocjonalnej mierzony jest wpływ komunikatu na zmianę postawy i stosunku odbiorców do produktu / marki. Do właściwej oceny skuteczności w tej fazie 5 Encyklopedia zarządzania, 280

4 Skuteczność działań marketingowych niezbędne jest ustalenie stanu wizerunku produktu / marki przed realizacją danego programu. Za pomocą tych samych metod określa się stan wizerunku po realizacji programu. Do oceny efektów tej fazy mogą służyć: a) metoda DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) - opiera się ona na podziale potencjalnych nabywców, jeśli chodzi o ich stosunek do danego produktu na: nieświadomych (nigdy nie słyszeli o produkcie), świadomych (słyszeli o produkcie, ale nie dostrzegają jego wartości), rozumiejących (słyszeli o produkcje i znają jego cechy), przekonanych (znają wartość produktu w porównaniu z produktami konkurencyjnymi i zamierzaj go w przyszłości kupić), aktywnych nabywców (dokonali zakupu towaru, lub zrobili cokolwiek aby to zrobić); przekaz będzie uważany za tym bardziej skuteczny, im bardziej wzrośnie liczebność grup osób znajdujących się na końcu wymienionej listy 6 ; b) model Markova - polega na badaniu lojalności wobec marki; kampanię uważa się za skuteczną, jeśli wskaźnik lojalności wobec marki się zwiększy 7, c) Attitude Adjustment ROI (Return on Investment) - polega na przeprowadzeniu sondaży postaw wobec produktu wśród grupy docelowej, do której skierowana była kampania; potrzebne jest także badanie porównawcze na grupie, do której program nie był kierowany; tzw. wskaźnik zmiany postaw netto otrzymuje się po odjęciu zmiany zaistniałej po przeprowadzeniu działań promocyjnych od zmiany od nich niezależnej 8. W fazie behawioralnej chodzi o zbadanie, na ile przekaz wpłynął na odbiorców w sposób zgodny z zamierzeniami przedsiębiorstwa najczęściej tym działaniem jest zakup produktów. Dopiero w tej fazie można także ocenić efektywność działań, ponieważ istnieją dane do porównań koszty przekazu i wyniki sprzedaży. Metody oceny skuteczności działań promocyjnych to: a) badanie sprzedaży w przeszłości; b) badania rynków testowych; Narzędziem badania skuteczności działań marketingowych może być wiele pomiarów. Wśród najpopularniejszych (m.in. przez uniwersalność zastosowania) wskaźników wymienia się: udział w rynku (sprzedaż firmy/sprzedaż na całym rynku), wskaźnik penetracji rynku (liczba osób, które przynajmniej raz kupiły produkt w badanym okresie / liczba wszystkich badanych osób), dynamika wzrostu sprzedaży (sprzedaż w okresie a / sprzedaż w okresie b), wskaźnik satysfakcji klientów (suma punktów przyznanych przez klientów w poszczególnych kategoriach / liczbę kategorii), wskaźnik alokacji środków marketingowych (liczba klientów w segmentach wielbiciel marki i zadowoleni / ogólna liczba klientów) zasięg reklamy (liczba osób z danego segmentu/populacji, które miały kontakt z przekazem reklamowym w określonym czasie / wielkość danego segmentu / populacji) 6 A. Sznajder, Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Business Press Ltd., Warszawa 1996, s J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s W. Waglowski, ROI w public relations, Marketing w Praktyce 2006, nr 9, s

5 Karolina Zięba Wiele wskaźników używa się też szczególnie do konkretnego, określonego rodzaju działań marketingowych. Np. do badania skuteczności marketingu szeptanego stosuje się pomiar zasięgu - bada się rozprzestrzenianie informacji o produkcie czy marce, czyli liczbę kontaktów z komunikatem. Wskaźnik ten wykorzystuje się także do pomiaru skuteczności oddziaływania mediów masowych. Popularną i prostą metodą jest wykorzystanie wskaźnika NPS (Net Promoter Score) opracowanego przez F. Reichhelda. Jest on obliczany przez odjęcie liczby krytyków firmy od liczby jej promotorów / ambasadorów 9. Wykorzystanie tej metody wymaga jednak porównania wielkości NPS w grupie poddanej kampanii do grupy kontrolnej, nieuczestniczącej w kampanii. Wśród wskaźników skuteczności marketingu bezpośredniego i promocji osobistej wymienia się z kolei: - współczynnik zapytań (Response Rate RR) określający jaka część klientów, do których skierowano ofertę, wyraziła nią zainteresowanie, - wskaźnik zamówień (Conversion Rate - CR) określający, jaka część klientów zainteresowanych ofertą dokonała zakupu 10 ; ten sam wskaźnik w przypadku marketingu on-line przybiera formę: udział osób, które zdecydowały się wykonać pożądaną przez reklamodawcę akcję w stosunku do całkowitej liczby wyświetleń. Natomiast do oceny skuteczności promocji sprzedaży wykorzystuje się wskaźnik dokładnie dopasowany do rodzaju prowadzonych działań promocyjnych, np. wskaźnik zwrotu kuponów. Należy podkreślić, że podczas dokonywania analiz efektów działań promocyjnych, trzeba brać również pod uwagę możliwość zaistnienia poniższych zjawisk: spiel over pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa mogły powstać w innych obszarach niż zakładane, carry over - obecne działanie może wywrzeć wpływ na skuteczność środków zastosowanych w przyszłości lub obecne rezultaty to wynik działań wcześniejszych; time lag - odłożenie się w czasie planowanych efektów obecnych działań promocyjnych 11. Praktyka pomiarów skuteczności działań marketingowych Na potrzebny niniejszego artykułu przeanalizowano przykłady pochodzące z polskiego rynku, dotyczące metod oceny skuteczności działań marketingowych. Posłużono się danymi dotyczącymi przedsiębiorstw, których kampanie promocyjne zostały nagrodzone w konkursie dotyczącym branży reklamowej, w którym bierze się pod uwagę nie estetykę a skuteczność kampanii EFFIE. Warto wspomnieć, że już sami organizatorzy tego konkursu powielają popularny błąd w definiowaniu skuteczności i efektywności 9 A. Deshmukh, A. Karandikar, The net promoter movement, Brand Strategy, 2007, nr 4, s R. Nestorowicz, Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium, 2007, nr 1, s B. Frątczak-Rudnicka, R. Adamski, Jak nas widzą na rynku? "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3, s

6 Skuteczność działań marketingowych działań. Regulamin konkursu podaje bowiem, że: celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych komunikacji marketingowych, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed kampanią (wynikających z kontekstu rynkowego i celów kampanii) z wynikami uzyskanymi po jej realizacji (dokumentacja badawcza i sprzedażowa). 12 Do analizy przyjęto kampanie oceniane w polskiej edycji konkursu EFFIE z roku 2004 i Kilka przykładów zestawiono w tabelach 1 i 2. TABELA 1. SKUTECZNOŚĆ KAMPANII LAUREATÓW KONKURSU EFFIE 2004 PRZYKŁADY Nagroda: brąz; kategoria: żywność; produkt: Actimel (Danone) Cel 1 Wzrost sprzedaży w grudniu 2003 o 21% vs. grudzień 2002 Skutek 1 Sprzedaż wzrosła o 55% vs. grudzień 2002 Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie o 34%) Cel 2 Wzrost świadomości rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia Skutek 2 Wzrost z 38% do 52% Wniosek: Cel osiągnięty Nagroda: złoto; kategoria: napoje alkoholowe; produkt: piwo Żubr (Kompania Piwowarska) Cel 1 Osiągnięcie 3% udziału marki w rynku w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia planu marketingowego. Skutek 1 Po 12 miesiącach, w lipcu 2004, udział w rynku wyniósł 6,5% Wniosek : Cel osiągnięty (przekroczenie o 3,5%) Cel 2 Zbudowanie świadomości marki Żubr: spontanicznej na poziomie 20%, wspomaganej 70% w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia planu. Skutek 2 Świadomość marki po 12 miesiącach osiągnęła poziom: spontaniczna 27%, wspomagana 85% Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie odpowiednio o 7% i 15%) Nagroda: brąz; kategoria: kampanie non-profit; akcja: Europejski rok osób niepełnosprawnych 2003 (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji) Cel 1 Zbudować świadomość akcji społecznej. Skutek 1 Średni poziom spontanicznej świadomości akcji społecznych wyniósł 50%. Znajomość spontaniczna badanej kampanii wyniosła 57% Wniosek : Cel osiągnięty Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 12 Regulamin konkursu EFFIE, 283

7 Karolina Zięba TABELA 2. SKUTECZNOŚĆ KAMPANII LAUREATÓW KONKURSU EFFIE 2007 PRZYKŁADY Nagroda: srebro; kategoria: żywność; produkt: 7 Days (Chipita) Cel 1 Przyrost sprzedaży o 25 proc. do końca 2006 r. Skutek 1 W roku 2006 sprzedaż wzrosła o 41,9 proc. Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie o 16,9%) Nagroda: złoto; kategoria: napoje alkoholowe; produkt: piwo Tyskie (Kompania Piwowarska) Cel 1 Odwrócenie trendu spadkowego i uzyskanie wzrostów na kluczowych wymiarach związanych z kondycją marki. Skutek 1 Wskaźniki marki (wyniki przed i po kampanii): Top of Mind: 19,5 % > 21,5 %; Funnel marka najczęściej wybierana: 17 % > 19 %; Wizerunek piwo dla mnie: 31 %> 32 %; Wizerunek staje się coraz bardziej popularne: 22 % > 24 %. Wniosek : Cel osiągnięty Cel 2 Zbudowanie silnej kampanii sponsora, któremu naprawdę zależy i nakłonienie polskich kibiców do konkretnego działania Skutek 2 Setki tysięcy spontanicznie wywieszonych billboardów z rozdanych flag kibica w całej Polsce. Darmowy PR ponad 200 pozytywnych wzmianek w prasie, radiu, telewizji, na forach internetowych i sportowych blogach. Flaga stała się atrybutem polskich kibiców na wielkich imprezach sportowych i to nie tylko piłkarskich. Wniosek: Cel uznany za osiągnięty (trudno mierzalny) Nagroda: srebro; kategoria: kampanie non-profit; akcja: Kampania na rzecz dzieci w śpiączce (Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO? ) Cel 1 Zebranie funduszy na rzecz kampanii Skutek 1 Kwota pozyskana z akcji: zł Wniosek : Cel osiągnięty Cel 2 Nieodpłatne zaangażowanie mediów, dyskusja społeczna, przekonanie społeczeństwo do braku obojętności. Skutek 2 Połączenie sił trzech głównych, na co dzień konkurujących ze sobą, operatorów telewizyjnych: TVP, grupy ITI i Polsatu. Wniosek : Cel osiągnięty Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ponieważ w materiałach dostępnych przez organizatorów konkursu znajdują się tylko te kampanie, które zostały nagrodzone, bądź przynajmniej nominowane je do nagrody, w znacznej większości przypadków zaplanowane cele zostały osiągnięte, co było wyraźnie wskazane w opisie efektów. W wielu przypadkach osiągnięte efekty były znacznie lepsze od zamierzonych. Znaleziono jednak takie cele, do których nie było odniesienia w efektach i takie, które można uznać za niewłaściwie sformułowane, np.: Poinformowanie o opcji finansowej, Zadowolenie partnera mediowego, Wykreowanie potrzeby..., Edukacja grupy docelowej, Dotarcie do grupy docelowej. W odniesieniu do ostatniego przykładu, znalazło się następujące wyjaśnienie: Nie możemy zbadać, gdyż stacje telewizyjne. nie są monitorowane 284

8 Skuteczność działań marketingowych przez. Inny cel został sformułowany tak: Osiągnięcie jak największej frekwencji kinowej, ale w dalszym opisie można było znaleźć wyjaśnienia o dążeniu do pokonania określonego wyniku. Podobnie niejasno sformułowano cel Poinformowanie o rekomendacji, ale w opisie efektów wskazano poziom świadomości grupy docelowej przed i po kampanii. Jak wskazano na powyższych przykładach oraz w tabelach 1 i 2, cele formułowane przez instytucje zgłaszające kampanie do konkursu, nie zawsze zostały określone w sposób zgodny z koncepcją S.M.A.R.T. Następną analizowaną kwestią było zbadanie popularności wskaźników stosowanych przez przedsiębiorstwa w ocenie skuteczności kampanii promocyjnych. Na potrzeby tej analizy zebrano dane dotyczące wszystkich kampanii nominowanych i nagrodzonych, których było 60 w 2004 roku i 143 w 2007 roku. Łącznie wyłoniono 155 sformułowanych celów w 2004 r. i 192 w 2007 r. Tabela 3 zawiera dane z podziałem na edycje konkursu. Wyniki nie wykazują znaczących różnic w poszczególnych latach. Wskaźniki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa posortowano zgodnie z etapami odbioru komunikatów marketingowych, przedstawionymi we wcześniejszej części artykułu. Wyniki wyraźnie wskazują, że najpopularniejszymi pomiarami są te dotyczące zachowań konsumentów i ich efektu w postaci zwiększenia wielkości sprzedaży (wielkość sprzedaży i udział w rynku). Następnym najważniejszym miernikiem była znajomość marki. TABELA 3. STOSOWANE WSKAŹNIKI OCENY SKUTECZNOŚĆ KAMPANII W KONKURSIE EFFIE Popularność Przedmiot pomiaru stosowania (w %) EFFIE EFFIE Pomiary dotyczące świadomości klienta (faza poznawcza) - spontaniczna znajomość marki wspomagania znajomość marki natychmiastowa znajomość marki TOM (Top of Mind) stworzenie wizerunku wzmocnienie wizerunku zmiana wizerunku 3 2 Pomiary dotyczące postaw klienta (faza emocjonalna) - deklarowanie intencji zakupu 3 3 Pomiary dotyczące działań klienta (faza behawioralna) - wielkość sprzedaży (wzrost / utrzymanie, wejście na rynek) udział w rynku (wzrost / utrzymanie ilościowo lub wartościowo, zdobycie / utrzymanie pozycji) - odwiedzanie miejsca sprzedaży 2 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W odniesieniu do popularności wielkości sprzedaży jako miernika skuteczności działań promocyjnych, należy zwrócić jednak uwagę, że podlega on pewnym ograniczeniom: zależność pomiędzy kwotami wydawanymi na promocję a wielkością sprzedaży nie ma charakteru liniowego - ich wzrost nie musi powodować proporcjonalnego wzrostu sprzedaży, 285

9 Karolina Zięba sprzedaż może wzrastać po upływie znacznego czasu od momentu kontaktu między konsumentem a bodźcem promocyjnym, promocja nie jest jedynym elementem marketingu-mix oddziałującym na nabywcę, trudno więc oddzielić jej wpływ od pozostałych elementów, działania firm konkurencyjnych mogą także oddziaływać na wielkość sprzedaży. Podsumowanie Na skuteczność kampanii promocyjnych wpływ ma wiele czynników. Wśród nich z pewnością należy wskazać na wybór odpowiedniego segmentu i dostosowanie oferty do jego preferencji. Z pewnością do czynników tych należy także zaliczyć atrakcyjność przekazu reklamowego i promowanego produktu. Wymienione determinanty są zmiennymi zależnymi od przedsiębiorstwa, bo to w nim zapadają decyzje, kto będzie adresatem komunikatu, kiedy zostanie od przekazany grupie docelowej. Do tych czynników należy jednak zaliczyć i te niezależne od firmy, jak np.: działania konkurencji, uwarunkowania prawne na danym rynku, czynniki ekonomiczne, nowe trendy w zachowaniach konsumenckich, rozwój nowych technologii. Im więcej czynników jest branych pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań marketingowych, tym większa szansa na ich skuteczność. Problem pomiaru skuteczności działań promocyjnych bo to te najczęściej są badane wydaje się być dość złożony. Czynników jest wiele, ale na pewno należy zwrócić uwagę na brak możliwości wyeliminowania wpływu innych czynników na wyniki, poza ocenianym narzędziem (efekt synergii). Efekty działań promocyjnych są często odłożone w czasie, a niektóre są uzyskiwane niezależnie od konkretnej promocji (np. efekt marki). Na sprzedaż oddziałuje także udział firmy w rynku i różne czynniki z otoczenia firmy. Dlatego też wydaje się, iż łatwiej badać efekt kampanii promocyjnych jako całości niż poszczególnych narzędzi. Tak też podchodzą do tego analizowane przedsiębiorstwa, które były ocenianie w konkursie EFFIE. Wracając do ich przykładu, należy również wspomnieć, iż problemem w ocenie skuteczności działań może być także brak dobrze określonych celów lub nieumiejętne dobieranie miar. Literatura 1. Deshmukh A., Karandikar A., The net promoter movement, Brand Strategy, 2007, nr Encyklopedia zarządzania, 3. Frątczak-Rudnicka B., Adamski R., Jak nas widzą na rynku? Marketing w Praktyce 1997, nr Gieruła M., Skąd wiadomo, że reklama zadziała? Businessman Magazine, 1992, nr Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa Łapiński A., Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk

10 Skuteczność działań marketingowych 7. Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy. PWE, Warszawa Nestorowicz R., Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium, 2007, nr Pudełkiewicz E., Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Nr 28, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa Waglowski W., ROI w public relations, Marketing w Praktyce 2006, nr Summary In the paper there have been analyzed the methods for assessing the efficiency of marketing activities, including main problems related with them. There have been pointed out the differences between the effectiveness and efficiency of marketing. It has been also presented the examples from the Polish market indicating the popularity of various measures by companies and the mistakes in the process of measuring the effects of marketing activities. Informacje o autorze: Dr Karolina Zięba Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny; ul. Żołnierska 47, Szczecin 287

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji... 377 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Sławomir Dybka 1 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU PODSTAWY METODYKI POMIARU

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU PODSTAWY METODYKI POMIARU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 66 Nr kol. 1898 Danuta SZWAJCA Politechnika Śląska EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W CYKLU ŻYCIA PRODUKTU PODSTAWY METODYKI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo