Skuteczność działań marketingowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność działań marketingowych"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Karolina Zięba Skuteczność działań marketingowych Efficiency of marketing activities W artykule omówiono metody oceny skuteczności działań marketingowych, z uwzględnieniem głównych problemów z tym związanych. Wskazano na różnice pomiędzy skutecznością a efektywnością marketingu. Przedstawiono również przykłady pochodzące z rynku polskiego wskazujące na popularność stosowania poszczególnych mierników przez przedsiębiorstwa oraz na błędy w procesie pomiaru efektów działań marketingowych. Wstęp Każda organizacja powinna wiedzieć, jakie skutki wywołują jej działania na grupy docelowe oraz znać koszty tych przedsięwzięć, najlepiej w porównaniu z efektami. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwo potrafiło zarówno sformułować cele, jak i określić wysokość nakładów niezbędnych do realizacji zakładanych celów i mierniki oceny skuteczności i efektywności działań. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemach związanych z określaniem skuteczności działań marketingowych. Marketing jest ukierunkowany przede wszystkim na realizację interesów klientów, jednak w długoterminowym wymiarze ma służyć nadrzędnym celom przedsiębiorstwa, do jakich mogą należeć maksymalizacja zysku, wzrost wartości czy przetrwanie. Wzrost wartości można osiągnąć poprzez np. odpowiednie zarządzanie marką; wzrost zysku poprzez wzrost przychodów lub spadek kosztów sprzedaży; przetrwanie jest pochodną oferowania klientom pożądanych przez nich dóbr i osiągania za nie zadowalających cen. Gdy poruszany jest problem oceny działalności marketingowej przedsiębiorstwa, najczęściej dotyczy to głównie komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej. Promocja jest bowiem najbardziej spektakularnym i widocznym narzędziem marketingu-mix. Jej głównym zadaniem jest kontaktowanie przedsiębiorstwa z nabywcą czy pośrednikiem. Ma oddziaływać na odbiorców poprzez przekazywanie im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Skuteczność a efektywność działań marketingowych Ocena skuteczności i efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa mimo wielu lat badań nadal stanowi nierozwiązany problem. Pierwszy dylemat dotyczy już samego definiowania tych pojęć, które często zarówno w kręgach teoretyków, jak i praktyków są stosowane zamiennie lub bywają mylone. Może się to wiązać również z tłumaczeniem tych terminów z języka angielskiego, w którym brzmią one podobnie: efficiency (skuteczność) i effectiveness (efektywność). 278

2 Skuteczność działań marketingowych Kolejny problem wiąże się z właściwym definiowaniem obu pojęć i wskazaniem różnic pomiędzy nimi. Skuteczność oznacza osiągniecie pożądanych efektów na rynku, które związane są z celami wyznaczanymi przez zarząd przedsiębiorstwa. Wyraża sprawność działania pod względem zbliżania się do zamierzonego celu 1. Za skuteczne przyjęło się więc uważać takie działania, które w jakimś stopniu prowadzą do skutków zamierzonych jako cel, tzn. które umożliwiają lub powodują jego osiągnięcie częściowe lub całkowite 2. Nie jest tu brany pod uwagę koszt osiągnięcia celu ani efekt ekonomiczny. Natomiast efektywność związana jest z określeniem relacji pomiędzy efektami a nakładami na działalność marketingową. Odnosi się ona do relacji między efektami działania a nakładami na ich osiągnięcie. Działanie jest efektywne, jeśli w rzeczywistości przyniosło nadwyżkę mierzalnych efektów nad kosztami 3. Jak więc wynika z powyższego, pojęcia te zdecydowanie się różnią. Skuteczność należy rozumieć jako stopień, w jakim zaplanowane projekty zostały zrealizowane, a efektywność jako relację między osiągniętymi efektami a nakładami wykorzystanymi do realizacji działań. Określone działanie może być skuteczne, ale może jednocześnie okazać się nieefektywne. Etapy oceny skuteczności działań marketingowych Pomiar skuteczności działań jest procesem złożonym, do którego można zaliczyć następujące etapy: - ustalenie celów ilościowych, - zbudowanie systemu monitorowania, - analiza danych dla oddzielenia efektów badanego czynnika od efektów innych czynników, - ocena według określonych standardów 4. Określenie skuteczności kampanii promocyjnej wymaga wyznaczenia wartości odpowiednich wielkości z okresu przed kampanią (np. świadomości marki) i porównanie ich z wartościami osiągniętymi podczas lub po kampanii. Dane porównuje się ze wskazaniami w grupie odniesienia, tj. wśród osób, które nie zetknęły się z przekazem, a dokonały określonej czynności (np. zakupu). Natomiast dzięki porównaniom z wynikami kampanii konkurentów, można zweryfikować, jak bardzo skutecznie komunikuje się przedsiębiorstwo w danym środowisku rynkowym. Bardzo ważnym etapem w działaniach zmierzających do oceny skuteczności marketingu jest właściwe sfomułowanie celów, do których osiągnięcia przedsiębiorstwo będzie dążyło. Cele powinny być formułowane zgodnie z koncepcją S.M.A.R.T. - (Simple, 1 E. Pudełkiewicz, Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Nr 28, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2004, 2 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1959, s A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s M. Gieruła, Skąd wiadomo, że reklama zadziała? Businessman Magazine, 1992, nr 7, s

3 Karolina Zięba Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Tak więc dobrze określony cel ma być: prosty - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, mierzalny - tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną sprawdzalność jego realizacji, osiągalny - czyli realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, istotny - powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, określony w czasie - powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim przedsiębiorstwo zamierza go osiągnąć 5. Przykładowo cel: zwiększyć sprzedaż nie jest to cel zgodny z koncepcją S.M.A.R.T., gdyż jest niejednoznaczny - nie da się w sposób wymierny stwierdzić, czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Choć jest osiągalny, to jednak każde (nawet minimalne) zwiększenie sprzedaży będzie oznaczało zrealizowanie celu. Cel nie jest też określony w czasie, w związku z czym posiada nieskończenie długą perspektywę, w której może być zrealizowany. Przykład celu sformułowanego właściwie to Do końca roku 2009 zwiększyć sprzedaż produktów X o 12% w stosunku do roku Jeśli założone cele zostaną osiągnięte, stanowią punkt odniesienia pozwalający oceniać dane działanie, czyli jego skuteczność. Porównanie zakładanego celu z uzyskanym rezultatem wskazuje na sukces lub porażkę działania, ale nie daje możliwości oceny jego efektywności. Proces odbioru komunikacji marketingowej a wskaźniki jej skuteczności Badanie wpływu komunikacji marketingowej na konsumentów jest bardzo złożone. Proces odbioru tych komunikatów można rozłożyć na części, a w każdej z nich analizie będą poddawane inne efekty oddziaływania na odbiorców. Do etapów odbioru komunikatów marketingowych można zaliczyć 3 fazy: poznawczą (konsument otrzymuje informację), emocjonalną (konsument przetwarza informację, co prowadzi do określonego stanu emocjonalnego), behawioralną (konsument podejmuje określone działania). W fazie poznawczej najważniejszym celem komunikacji marketingowej jest dotarcie przekazu do świadomości odbiorcy. Ustalenie efektu powinno być możliwe przez obserwację reprezentantów grupy docelowej. Do oceny efektów mogą służyć następujące wskaźniki: a) spontaniczna świadomość marki, b) pierwsza wymieniona marka, c) wspomagana świadomość marki. W fazie emocjonalnej mierzony jest wpływ komunikatu na zmianę postawy i stosunku odbiorców do produktu / marki. Do właściwej oceny skuteczności w tej fazie 5 Encyklopedia zarządzania, 280

4 Skuteczność działań marketingowych niezbędne jest ustalenie stanu wizerunku produktu / marki przed realizacją danego programu. Za pomocą tych samych metod określa się stan wizerunku po realizacji programu. Do oceny efektów tej fazy mogą służyć: a) metoda DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) - opiera się ona na podziale potencjalnych nabywców, jeśli chodzi o ich stosunek do danego produktu na: nieświadomych (nigdy nie słyszeli o produkcie), świadomych (słyszeli o produkcie, ale nie dostrzegają jego wartości), rozumiejących (słyszeli o produkcje i znają jego cechy), przekonanych (znają wartość produktu w porównaniu z produktami konkurencyjnymi i zamierzaj go w przyszłości kupić), aktywnych nabywców (dokonali zakupu towaru, lub zrobili cokolwiek aby to zrobić); przekaz będzie uważany za tym bardziej skuteczny, im bardziej wzrośnie liczebność grup osób znajdujących się na końcu wymienionej listy 6 ; b) model Markova - polega na badaniu lojalności wobec marki; kampanię uważa się za skuteczną, jeśli wskaźnik lojalności wobec marki się zwiększy 7, c) Attitude Adjustment ROI (Return on Investment) - polega na przeprowadzeniu sondaży postaw wobec produktu wśród grupy docelowej, do której skierowana była kampania; potrzebne jest także badanie porównawcze na grupie, do której program nie był kierowany; tzw. wskaźnik zmiany postaw netto otrzymuje się po odjęciu zmiany zaistniałej po przeprowadzeniu działań promocyjnych od zmiany od nich niezależnej 8. W fazie behawioralnej chodzi o zbadanie, na ile przekaz wpłynął na odbiorców w sposób zgodny z zamierzeniami przedsiębiorstwa najczęściej tym działaniem jest zakup produktów. Dopiero w tej fazie można także ocenić efektywność działań, ponieważ istnieją dane do porównań koszty przekazu i wyniki sprzedaży. Metody oceny skuteczności działań promocyjnych to: a) badanie sprzedaży w przeszłości; b) badania rynków testowych; Narzędziem badania skuteczności działań marketingowych może być wiele pomiarów. Wśród najpopularniejszych (m.in. przez uniwersalność zastosowania) wskaźników wymienia się: udział w rynku (sprzedaż firmy/sprzedaż na całym rynku), wskaźnik penetracji rynku (liczba osób, które przynajmniej raz kupiły produkt w badanym okresie / liczba wszystkich badanych osób), dynamika wzrostu sprzedaży (sprzedaż w okresie a / sprzedaż w okresie b), wskaźnik satysfakcji klientów (suma punktów przyznanych przez klientów w poszczególnych kategoriach / liczbę kategorii), wskaźnik alokacji środków marketingowych (liczba klientów w segmentach wielbiciel marki i zadowoleni / ogólna liczba klientów) zasięg reklamy (liczba osób z danego segmentu/populacji, które miały kontakt z przekazem reklamowym w określonym czasie / wielkość danego segmentu / populacji) 6 A. Sznajder, Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Business Press Ltd., Warszawa 1996, s J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s W. Waglowski, ROI w public relations, Marketing w Praktyce 2006, nr 9, s

5 Karolina Zięba Wiele wskaźników używa się też szczególnie do konkretnego, określonego rodzaju działań marketingowych. Np. do badania skuteczności marketingu szeptanego stosuje się pomiar zasięgu - bada się rozprzestrzenianie informacji o produkcie czy marce, czyli liczbę kontaktów z komunikatem. Wskaźnik ten wykorzystuje się także do pomiaru skuteczności oddziaływania mediów masowych. Popularną i prostą metodą jest wykorzystanie wskaźnika NPS (Net Promoter Score) opracowanego przez F. Reichhelda. Jest on obliczany przez odjęcie liczby krytyków firmy od liczby jej promotorów / ambasadorów 9. Wykorzystanie tej metody wymaga jednak porównania wielkości NPS w grupie poddanej kampanii do grupy kontrolnej, nieuczestniczącej w kampanii. Wśród wskaźników skuteczności marketingu bezpośredniego i promocji osobistej wymienia się z kolei: - współczynnik zapytań (Response Rate RR) określający jaka część klientów, do których skierowano ofertę, wyraziła nią zainteresowanie, - wskaźnik zamówień (Conversion Rate - CR) określający, jaka część klientów zainteresowanych ofertą dokonała zakupu 10 ; ten sam wskaźnik w przypadku marketingu on-line przybiera formę: udział osób, które zdecydowały się wykonać pożądaną przez reklamodawcę akcję w stosunku do całkowitej liczby wyświetleń. Natomiast do oceny skuteczności promocji sprzedaży wykorzystuje się wskaźnik dokładnie dopasowany do rodzaju prowadzonych działań promocyjnych, np. wskaźnik zwrotu kuponów. Należy podkreślić, że podczas dokonywania analiz efektów działań promocyjnych, trzeba brać również pod uwagę możliwość zaistnienia poniższych zjawisk: spiel over pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa mogły powstać w innych obszarach niż zakładane, carry over - obecne działanie może wywrzeć wpływ na skuteczność środków zastosowanych w przyszłości lub obecne rezultaty to wynik działań wcześniejszych; time lag - odłożenie się w czasie planowanych efektów obecnych działań promocyjnych 11. Praktyka pomiarów skuteczności działań marketingowych Na potrzebny niniejszego artykułu przeanalizowano przykłady pochodzące z polskiego rynku, dotyczące metod oceny skuteczności działań marketingowych. Posłużono się danymi dotyczącymi przedsiębiorstw, których kampanie promocyjne zostały nagrodzone w konkursie dotyczącym branży reklamowej, w którym bierze się pod uwagę nie estetykę a skuteczność kampanii EFFIE. Warto wspomnieć, że już sami organizatorzy tego konkursu powielają popularny błąd w definiowaniu skuteczności i efektywności 9 A. Deshmukh, A. Karandikar, The net promoter movement, Brand Strategy, 2007, nr 4, s R. Nestorowicz, Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium, 2007, nr 1, s B. Frątczak-Rudnicka, R. Adamski, Jak nas widzą na rynku? "Marketing w Praktyce" 1997, nr 3, s

6 Skuteczność działań marketingowych działań. Regulamin konkursu podaje bowiem, że: celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych komunikacji marketingowych, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed kampanią (wynikających z kontekstu rynkowego i celów kampanii) z wynikami uzyskanymi po jej realizacji (dokumentacja badawcza i sprzedażowa). 12 Do analizy przyjęto kampanie oceniane w polskiej edycji konkursu EFFIE z roku 2004 i Kilka przykładów zestawiono w tabelach 1 i 2. TABELA 1. SKUTECZNOŚĆ KAMPANII LAUREATÓW KONKURSU EFFIE 2004 PRZYKŁADY Nagroda: brąz; kategoria: żywność; produkt: Actimel (Danone) Cel 1 Wzrost sprzedaży w grudniu 2003 o 21% vs. grudzień 2002 Skutek 1 Sprzedaż wzrosła o 55% vs. grudzień 2002 Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie o 34%) Cel 2 Wzrost świadomości rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia Skutek 2 Wzrost z 38% do 52% Wniosek: Cel osiągnięty Nagroda: złoto; kategoria: napoje alkoholowe; produkt: piwo Żubr (Kompania Piwowarska) Cel 1 Osiągnięcie 3% udziału marki w rynku w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia planu marketingowego. Skutek 1 Po 12 miesiącach, w lipcu 2004, udział w rynku wyniósł 6,5% Wniosek : Cel osiągnięty (przekroczenie o 3,5%) Cel 2 Zbudowanie świadomości marki Żubr: spontanicznej na poziomie 20%, wspomaganej 70% w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia planu. Skutek 2 Świadomość marki po 12 miesiącach osiągnęła poziom: spontaniczna 27%, wspomagana 85% Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie odpowiednio o 7% i 15%) Nagroda: brąz; kategoria: kampanie non-profit; akcja: Europejski rok osób niepełnosprawnych 2003 (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji) Cel 1 Zbudować świadomość akcji społecznej. Skutek 1 Średni poziom spontanicznej świadomości akcji społecznych wyniósł 50%. Znajomość spontaniczna badanej kampanii wyniosła 57% Wniosek : Cel osiągnięty Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 12 Regulamin konkursu EFFIE, 283

7 Karolina Zięba TABELA 2. SKUTECZNOŚĆ KAMPANII LAUREATÓW KONKURSU EFFIE 2007 PRZYKŁADY Nagroda: srebro; kategoria: żywność; produkt: 7 Days (Chipita) Cel 1 Przyrost sprzedaży o 25 proc. do końca 2006 r. Skutek 1 W roku 2006 sprzedaż wzrosła o 41,9 proc. Wniosek: Cel osiągnięty (przekroczenie o 16,9%) Nagroda: złoto; kategoria: napoje alkoholowe; produkt: piwo Tyskie (Kompania Piwowarska) Cel 1 Odwrócenie trendu spadkowego i uzyskanie wzrostów na kluczowych wymiarach związanych z kondycją marki. Skutek 1 Wskaźniki marki (wyniki przed i po kampanii): Top of Mind: 19,5 % > 21,5 %; Funnel marka najczęściej wybierana: 17 % > 19 %; Wizerunek piwo dla mnie: 31 %> 32 %; Wizerunek staje się coraz bardziej popularne: 22 % > 24 %. Wniosek : Cel osiągnięty Cel 2 Zbudowanie silnej kampanii sponsora, któremu naprawdę zależy i nakłonienie polskich kibiców do konkretnego działania Skutek 2 Setki tysięcy spontanicznie wywieszonych billboardów z rozdanych flag kibica w całej Polsce. Darmowy PR ponad 200 pozytywnych wzmianek w prasie, radiu, telewizji, na forach internetowych i sportowych blogach. Flaga stała się atrybutem polskich kibiców na wielkich imprezach sportowych i to nie tylko piłkarskich. Wniosek: Cel uznany za osiągnięty (trudno mierzalny) Nagroda: srebro; kategoria: kampanie non-profit; akcja: Kampania na rzecz dzieci w śpiączce (Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO? ) Cel 1 Zebranie funduszy na rzecz kampanii Skutek 1 Kwota pozyskana z akcji: zł Wniosek : Cel osiągnięty Cel 2 Nieodpłatne zaangażowanie mediów, dyskusja społeczna, przekonanie społeczeństwo do braku obojętności. Skutek 2 Połączenie sił trzech głównych, na co dzień konkurujących ze sobą, operatorów telewizyjnych: TVP, grupy ITI i Polsatu. Wniosek : Cel osiągnięty Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ponieważ w materiałach dostępnych przez organizatorów konkursu znajdują się tylko te kampanie, które zostały nagrodzone, bądź przynajmniej nominowane je do nagrody, w znacznej większości przypadków zaplanowane cele zostały osiągnięte, co było wyraźnie wskazane w opisie efektów. W wielu przypadkach osiągnięte efekty były znacznie lepsze od zamierzonych. Znaleziono jednak takie cele, do których nie było odniesienia w efektach i takie, które można uznać za niewłaściwie sformułowane, np.: Poinformowanie o opcji finansowej, Zadowolenie partnera mediowego, Wykreowanie potrzeby..., Edukacja grupy docelowej, Dotarcie do grupy docelowej. W odniesieniu do ostatniego przykładu, znalazło się następujące wyjaśnienie: Nie możemy zbadać, gdyż stacje telewizyjne. nie są monitorowane 284

8 Skuteczność działań marketingowych przez. Inny cel został sformułowany tak: Osiągnięcie jak największej frekwencji kinowej, ale w dalszym opisie można było znaleźć wyjaśnienia o dążeniu do pokonania określonego wyniku. Podobnie niejasno sformułowano cel Poinformowanie o rekomendacji, ale w opisie efektów wskazano poziom świadomości grupy docelowej przed i po kampanii. Jak wskazano na powyższych przykładach oraz w tabelach 1 i 2, cele formułowane przez instytucje zgłaszające kampanie do konkursu, nie zawsze zostały określone w sposób zgodny z koncepcją S.M.A.R.T. Następną analizowaną kwestią było zbadanie popularności wskaźników stosowanych przez przedsiębiorstwa w ocenie skuteczności kampanii promocyjnych. Na potrzeby tej analizy zebrano dane dotyczące wszystkich kampanii nominowanych i nagrodzonych, których było 60 w 2004 roku i 143 w 2007 roku. Łącznie wyłoniono 155 sformułowanych celów w 2004 r. i 192 w 2007 r. Tabela 3 zawiera dane z podziałem na edycje konkursu. Wyniki nie wykazują znaczących różnic w poszczególnych latach. Wskaźniki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa posortowano zgodnie z etapami odbioru komunikatów marketingowych, przedstawionymi we wcześniejszej części artykułu. Wyniki wyraźnie wskazują, że najpopularniejszymi pomiarami są te dotyczące zachowań konsumentów i ich efektu w postaci zwiększenia wielkości sprzedaży (wielkość sprzedaży i udział w rynku). Następnym najważniejszym miernikiem była znajomość marki. TABELA 3. STOSOWANE WSKAŹNIKI OCENY SKUTECZNOŚĆ KAMPANII W KONKURSIE EFFIE Popularność Przedmiot pomiaru stosowania (w %) EFFIE EFFIE Pomiary dotyczące świadomości klienta (faza poznawcza) - spontaniczna znajomość marki wspomagania znajomość marki natychmiastowa znajomość marki TOM (Top of Mind) stworzenie wizerunku wzmocnienie wizerunku zmiana wizerunku 3 2 Pomiary dotyczące postaw klienta (faza emocjonalna) - deklarowanie intencji zakupu 3 3 Pomiary dotyczące działań klienta (faza behawioralna) - wielkość sprzedaży (wzrost / utrzymanie, wejście na rynek) udział w rynku (wzrost / utrzymanie ilościowo lub wartościowo, zdobycie / utrzymanie pozycji) - odwiedzanie miejsca sprzedaży 2 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W odniesieniu do popularności wielkości sprzedaży jako miernika skuteczności działań promocyjnych, należy zwrócić jednak uwagę, że podlega on pewnym ograniczeniom: zależność pomiędzy kwotami wydawanymi na promocję a wielkością sprzedaży nie ma charakteru liniowego - ich wzrost nie musi powodować proporcjonalnego wzrostu sprzedaży, 285

9 Karolina Zięba sprzedaż może wzrastać po upływie znacznego czasu od momentu kontaktu między konsumentem a bodźcem promocyjnym, promocja nie jest jedynym elementem marketingu-mix oddziałującym na nabywcę, trudno więc oddzielić jej wpływ od pozostałych elementów, działania firm konkurencyjnych mogą także oddziaływać na wielkość sprzedaży. Podsumowanie Na skuteczność kampanii promocyjnych wpływ ma wiele czynników. Wśród nich z pewnością należy wskazać na wybór odpowiedniego segmentu i dostosowanie oferty do jego preferencji. Z pewnością do czynników tych należy także zaliczyć atrakcyjność przekazu reklamowego i promowanego produktu. Wymienione determinanty są zmiennymi zależnymi od przedsiębiorstwa, bo to w nim zapadają decyzje, kto będzie adresatem komunikatu, kiedy zostanie od przekazany grupie docelowej. Do tych czynników należy jednak zaliczyć i te niezależne od firmy, jak np.: działania konkurencji, uwarunkowania prawne na danym rynku, czynniki ekonomiczne, nowe trendy w zachowaniach konsumenckich, rozwój nowych technologii. Im więcej czynników jest branych pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań marketingowych, tym większa szansa na ich skuteczność. Problem pomiaru skuteczności działań promocyjnych bo to te najczęściej są badane wydaje się być dość złożony. Czynników jest wiele, ale na pewno należy zwrócić uwagę na brak możliwości wyeliminowania wpływu innych czynników na wyniki, poza ocenianym narzędziem (efekt synergii). Efekty działań promocyjnych są często odłożone w czasie, a niektóre są uzyskiwane niezależnie od konkretnej promocji (np. efekt marki). Na sprzedaż oddziałuje także udział firmy w rynku i różne czynniki z otoczenia firmy. Dlatego też wydaje się, iż łatwiej badać efekt kampanii promocyjnych jako całości niż poszczególnych narzędzi. Tak też podchodzą do tego analizowane przedsiębiorstwa, które były ocenianie w konkursie EFFIE. Wracając do ich przykładu, należy również wspomnieć, iż problemem w ocenie skuteczności działań może być także brak dobrze określonych celów lub nieumiejętne dobieranie miar. Literatura 1. Deshmukh A., Karandikar A., The net promoter movement, Brand Strategy, 2007, nr Encyklopedia zarządzania, 3. Frątczak-Rudnicka B., Adamski R., Jak nas widzą na rynku? Marketing w Praktyce 1997, nr Gieruła M., Skąd wiadomo, że reklama zadziała? Businessman Magazine, 1992, nr Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa Łapiński A., Badania mediów dla celów reklamy. W: M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk

10 Skuteczność działań marketingowych 7. Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy. PWE, Warszawa Nestorowicz R., Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium, 2007, nr Pudełkiewicz E., Problem pomiaru (efektywności i skuteczności) w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Nr 28, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa Waglowski W., ROI w public relations, Marketing w Praktyce 2006, nr Summary In the paper there have been analyzed the methods for assessing the efficiency of marketing activities, including main problems related with them. There have been pointed out the differences between the effectiveness and efficiency of marketing. It has been also presented the examples from the Polish market indicating the popularity of various measures by companies and the mistakes in the process of measuring the effects of marketing activities. Informacje o autorze: Dr Karolina Zięba Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny; ul. Żołnierska 47, Szczecin 287

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDCZE MIARY OBSZARU IT

ZARZĄDCZE MIARY OBSZARU IT ZARZĄDCZE MIARY OBSZARU IT KOSZTA, EFEKTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, RYZYKO XVII Forum Teleinformatyki mgr inż. Michał BIJATA, doktorant, Wydział Cybernetyki WAT Michal.Bijat a@wat.edu.pl, Michal@Bijata.com 23 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Miary efektywności promocji sprzedaży Wzrost sprzedaży jest głównym celem wszystkich przedsiębiorstw dążących do utrzymania bądź zwiększenia swojego udziału w rynku. Jednym z narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji

Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji 2012 Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji Adam Pioch Planowanie marketingowe e-usługi Łódź, 04 października 2012 Strategia Strategia to przewidywanie spraw najważniejszych, mających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu

SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu SYSTEMY PREMIOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH zarys problemu 01/ PREMIOWANIE UWAGI OGÓLNE Premiowanie w firmie jest ważnym narzędziem zarządzania. Stanowi kluczowy element tzw. higieny firmy w obszarze motywowania

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015 SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE

LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE LIDER BRANŻY CONTENT MARKETING W POLSCE OPRACOWUJEMY I ZARZĄDZAMY TREŚCIAMI KOMUNIKATÓW (contentem) REALIZUJĄC KONKRETNE CELE BIZNESOWE AKTYWIZUJEMY KLIENTÓW za pomocą wartościowej treści DOCIERAMY DO

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych

Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych Customer Experience Funnel Jak wybrać 45 najlepszych prezentacji omnichannel na e-commerce? FORUM? czyli jak obserwować customer journey w Joanna Komuda, IAB Polska Karolina Wrońska-Boukhalfa, opiniac.com

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo