Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów"

Transkrypt

1 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za stą pi ły eki py re mon to we, któ re przed roz po czę ciem no we go ro ku szkol ne go usu wa ły uster ki, wy mie - KRZYSZTOF KALIŃSKI nia ły zu ży te ele men ty bu dyn ków, po - pra wia ły este ty kę. Na let nie pra ce re - mon to wo -mo der ni za cyj ne w oświa cie za re zer wo wa no w bu dże cie mia sta 2 mln 700 tys. zło tych. W cią gu ro ku rad ni do ło ży li jesz cze 2,5 mln na usu - nię cie licz nych uste rek w Szko le Podsta wo wej nr 23. Po nie waż sy tu a cja w tej pla ców ce jest wy jąt ko wo skompli ko wa na, trze ba by ło naj pierw zrobić ek sper ty zę, by usta lić przy czy nę pod mo kłych fun da men tów, za pa da ja - cych się po dłóg itp. Wyn ki ek spe r tyzy wy mu si ły ko rek tę opra co wa nej wcześ niej do ku men ta cji re mon to wej m.in. do ty czą cej dre na żu te re nu wo - kół bu dyn ku.w związ ku z tym, w tej szko le bu do wlań cy bę dą pra co wać ra - zem z ucz nia mi w trak cie ro ku szkolne go, ale wię kszość ro bót wy ko ny wa - na bę dzie na zew nątrz, tak że nie po - win ny one ko li do wać z lek cja mi. W po zo sta łych pla ców kach upora no się z ro bo ta mi przed 1 września. W nie licz nych przy pad kach, kie dy np. wa run ki at mos fe rycz ne unie moż li wia ły pla no wą re a li za cję, ro bo ty tak zor ga ni zo wa no, by eki py re mon to we i ucz nio wie nie przesz - ka dza li so bie naw za jem. Co no we go zo ba czą ucz nio wie w swo ich szko - łach? W SP nr 3 zo ba czą no we ok na, a na zew nątrz ro bot ni cy koń czyć jesz cze bę dą ocie ple nie bu dyn ku dy dak tycz - ne go. W SP nr 12 trud no za pew ne bę - dzie za u wa żyć no wą in sta la cję c.o. i c.w., ale od no wio ne po miesz cze nia so cjal ne w blo ku spor to wym zo ba czą wszy scy. SP nr 6 ma szczel ny dach (czę ścio wo no wy, w czę ści na pra - wio ny), a SP nr 17 no wą in sta la cję elek trycz ną, po ła ta ne tyn ki. dokończenie na str lat te mu nie zwąt pio no Trzy dni od 15 do 18 sier pnia trwały w naszym mieście uroczystości zwią za ne z 88. rocz ni cą zwy cię skiej wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku i Dniem Wojska Polskiego. Rozpoczę ła je w pią tek w ka te drze msza św. za Oj czyz nę. Mo dlo no się za tych, któ rzy oddali życie w obronie jej wolności, o pokój na świecie (szczególnie w Gruzji i w rejonie Kaukazu), o porozumienie środowisk politycznych i grup społecznych dla wspólnego dobra, któremu na imię Pol ska. Bp Piotr Li be ra przy pom niał, że 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświęt szej Ma rii Pan ny to przed smak przyszłej chwały, to święto dziękczynienia za wszelakie dobro, które spotkało naród i każdego z nas. 88 lat te mu Pol ska zna laz ła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie mówił. Sytuacja była tragiczna, najeźdźcy któ rzy mie li stać się wład ca mi Pol ski po - suwali się szybko, siejąc grozę i zniszczenie. Wincenty Witos apelowal do Braci Włościan o czynne przeciwstawienie się bolszewikom, niosącym zagładę dla państwa i niewolę dla ludu. Abp Nowowiejski pozostał na posterunku do końca, polecając księ żom, by nie opusz cza li swo ich wiernych. Kapelan ks. Ignacy Skorupka po legł 14 sier pnia w bi twie pod Os so - wem. Ale nie zwąt pio no; kto mógł broń udźwignąć walczył, reszta błagała Boga o ratunek. Zwycięską bitwę o Warszawę potomi określili jako cud nad Wisłą, widząc w tym rę kę Opatrz no ści. Po mszy św. zło żo no kwia ty na Bratniej Zie mi przy ka te drze (na zdjęciu), a następnie oddano hołd poległym przy symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Narutowicza. W asyście licznych pocztów sztandarowych, w siąpią cym desz czu, wień ce na pły cie Gro - bu składali kombatanci, senator Janina Fetlińska, poseł Wojciech Jasiński, marszałek Adam Struzik, przewodniczący Ra dy Mia sta To masz Kor ga i z-ca pre - zydenta Tomasz Kolczyński, przedstawi cie le Wo je wo dy, służb mun du ro - wych, oświaty, kultury, młodzieży. W niedzielę, 17 sierpnia wieczorem, harcerze spotkali się na wspomnieniowym capstrzyku przy Kopcu Harcerzy przy ul Tar go wej, a 18 sier pnia od by ły się główne uroczystości na cmentarzu gar ni zo no wym przy mo gi łach po leg - łych, nieznanych obrońców Płocka. W wydarzeniach, określanych mianem cu du nad Wi słą, Płock ode grał ważną rolę mówił prezydent Mirosław Mi lew ski. Gar stkę żoł nie rzy dziel nie wspierało całe społeczeństwo. Obrona Płocka spotkała się z uznaniem dowódców polskiego wojska. Generał Sikorski w odezwie do płocczan napisał: Bohater skiej lud no ści mia sta Ploc ka prze sy - łam żołnierskie uznanie za okazany hart i męstwo w obronie zagrożonej Ojczyzny. A 10 kwiet nia 1921 ro ku na czel nik Józef Piłsudski odznaczył miasto Krzyżem Walecznych. Modlitwę za obrońców Płocka poprowadził ks. Krzysztof Jaroszewski. Następnie odbył się apel poległych, złożono kwiaty i zapalono znicze. (j) KRZYSZTOF KALIŃSKI

2 Prezydent zarządził Przy go tu ją na brze że Pre zy dent po wo łał 7-oso bo wy zespół, który zajmie się przygotowaniem zadania pt.,,rozbudowa i zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne. Do zadań zespołu należy m.in. nadzór nad terminowym przygo to wa niem do ku men ta cji apli ka - cyjnej, nawiązanie i określenie warunków współpracy z podmiotami które będą użytkownikami nabrzeża, syn chro ni za cja za dań posz cze gól - nych wydziałów UMP, zaangażowanych w proces przygotowania zadania do współfinansowania. Kierowni kiem zes po łu jest Grze gorz Orzeł dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Nie ru cho mość na sprze daż Z za so bu Gmi ny Płock przez na - czo no do sprze da ży dział kę o po - wierz chni mkw. zlo ka li z o - wa ną przy bocz ni cy ko le jo wej ul. Tar go wej. Na dział ce jest bu dy nek par te ro wy w kształ cie li te ry U o pow. 836 mkw. Ce nę wy wo ław czą nie ru cho mo ści usta lo no na 907 tys. zł. Oso by, któ rym przy słu gu je pierwszeń stwo w na by ciu nie ru cho mo - ści po win ny to zgło sić do 11 wrześ nia. Szer sza Po ziom ko wa Prezydent wyraził zgodę na odkupienie prawa własności działki nieza bu do wa nej o po wierz chni 444 mkw. przy ul. Po ziom ko wej. To pierwszy etap przygotowania inwestycji budowy nawierzchni tej ulicy wraz z brakującą infrastrukturą. Lo ka le do wy na ję cia Miej ski Za kład Gos po dar ki Miesz ka nio wej ma do wy na ję cia, w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, dwa lokale użytkowe. Pier wszy o pow. 229 mkw. jest przy ul. Kolegialnej 26b, drugi o pow. 8,9 mkw. zlo ka li zo wa ny jest przy ul. Tumskiej 13. MZGM-TBS og ło si też ust ny przetarg nieograniczony na wynajem dwóch ga ra ży (16 i 18 mkw.) przy ul. Dobrzyńskiej. No wi Dy rek to rzy Z dniem 1 wrześ nia Pre zy dent po - wie rzył (na 5 lat) sta no wi ska no wych dyrektorów, wyłonionych w konkursach, w sześciu placówkach oświatowych. I tak Zes po łem Szkół Nr 3 kie - rować będzie Katarzyna Góralska, Spe cjal nym Oś rod kiem Szkol no - Wychowawczym Nr 1 Bogusław Ka czkow ski, Miej skim Przed szko - lem nr 8 Sławomira Lewandowska, MP nr 10 Małgorzata Kamińska, MP Nr 14 Aga ta Ma tu szew skam MP Nr 37 Be a ta Ko cię da. (j) Rze ka nie jest ście kiem Pod tym ha słem gru pa eko lo gów z Gre en pe a ce przez 6 ty god ni pły nę ła na tra twie Wi słą z Kra ko wa do Gdań - ska, cu mu jąc przy na brze żach ko lej - nych miast. Do Płoc ka za wi ta li 8 sier - pnia na kon struk cji po sa do wio nej na 3 ty sią cach pla sti ko wych bu te lek. Zbie - ra li pod pi sy pod pe ty cją do pre mie ra, aby pod jąć ra dy kal ne dzia ła nia w spra wie oczysz cze nia pol skich rzek. Na Sta rym Ryn ku usta wi li 20 plansz, skła da ją cych się na wy sta wę obra zu ją - cą ak tu al ny stan nie tyl ko Wi sły, ale też in nych rzek i ich na brze ży. (j) Zmiana godzin Uwaga pasażerowie autobusów linii nr 35 zostały zmienione rozkłady jazdy. Dotychczasowy kurs z Bramy I o godz , zo stał prze su nię ty na godz Ponadto autobus z przystanku przy al. Jana Pa wła II/ Ma zu ra za miast o godz. 5.33, odjeżdża teraz o godz Przed premierą Na trzy dni przed pier wszą im pre zą, 31 lipca, proboszcz płockiej katedry ks. Janusz Filarski poświęcił nowy amfiteatr. W uroczystości wzięli udział: prezydent Płocka Mirosław Milewski, jego zastępcy: Tomasz Kolczyński i Dariusz Zawidzki, dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury Sztuki Renata Mosiołek, Skarbnik i Sekretarz Miasta oraz dyrektorzy ratuszowych wydziałów i pracownicy POKiS-u, który będzie administrował obiektem. Przypomnijmy, że budowa nowego amfiteatru trwała od grudnia 2004 roku. Dziś Płock mo że posz czy cić się jed nym z naj - większych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Widownia ma kształt elip sy i jest po dzie lo na na 14 sek to - rów. Jednorazowo mogą na niej zasiąść 3503 osoby. Dodatkowo, przygotowano 16 sta no wisk dla lu dzi na wóz kach in wa - Ucz się ję zy ków Po dob nie jak w la tach ubieg łych, Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki or - ga ni zu je w Do mu Dar mstadt kur sy ję zy ko we dla po cząt ku ją cych i za a - wan so wa nych. Przy Sta rym Ryn ku 8 W soboty i niedziele trasy kursów, dowożące pracowników do Orlenu na godz. 6, 14 i 22 zo sta ły skró co ne do Bra my II. Po dob nie jest z kur sem wie - czornym w dni robocze. Szczegółowe informacje dostępne są na stro nie (m.d.) lidzkich. Całość widowni znajduje się pod wachlarzowatym dachem z membrany. Scena amfiteatru ma kształt niepełnego koła o wymiarach: 14 metrów w głąb i 19,4 m wszerz. Nad nią, na wy so ko ści 10 metrów, znajdują się pomosty, które służą do montażu oświetlenia scenicznego i urządzeń akustycznych. Proscenium jest obniżone w stosunku do sceny o 90 cm. Wo kół sce ny moż na uło żyć to ry dla kamery samojezdnej. Z boków istnieje możliwość montażu kamer na wysięgnikach (za sięg ok. 20 me trów). W przylegającym do sceny czterokondygnacyjnym budynku znajdują się: profesjonalne garderoby z charakteryzatorniami i toaletami dla 200 artystów, centrum organizacyjne imprez, część hotelowa, która służy jako miejsce odpoczynku dla artystów oraz restauracja z tarasem widokowym. Amfiteatr jest ogrodzony i monitorowany. (m.d.) moż na bę dzie uczyć się an giel skie go, nie miec kie go i fran cu skie go. Spot ka - nie or ga ni za cyj ne dla za in te re so wa - nych od bę dzie się w Do mu Dar m- stadt 17 wrześ nia o godz. 17. Szcze - gó ło we in for ma cje pod tel. 024/ (33). (j) KRZYSZTOF KALIŃSKI Minął miesiąc * Do koń ca paź dzier ni ka po trwa ją pra ce ar che o lo gicz ne na Pla cu 13 Stra co nych; od ko pa no ży dow - skie pod wór ko, myk wę, ka wał ki ce ra mi ki. * PKN Or len i Ford Pol ska pod pi sa ły list intencyjny, dotyczący współpracy w promocji i wprowadzaniu na polski rynek nowego biopaliwa na bazie bioetanolu. * W no wym ro ku aka de mic kim w płockiej PWSZ można dokształcać się na 2-let nich stu diach ma gi - sterskich na kierunku stosunki międzynarodowe. To efekt porozumienia naszej uczelni z łódzką Wyższą Szkołą Studiów Międzynarodowych. * Do 11 płoc kich pin gwi nów przy - lądkowych dołączyło 10 z gdańskie go zoo. Do koń ca ro ku pig wi - nia ro dzi na ma li czyć 45 sztuk. * Płoc kie zbio ry se ce sji (ok. 500 ek - sponatów) zrobiły furorę na wystawie Belle Époque w toruńskim ratuszu. * Z Mistrzostw Polski juniorów płoccy wioślarze przywieźli 4 medale (3 zło te, 1 brą zo wy). * Orlen Deutschland podpisał umowę o współ pra cy (do 2010 ro ku) z 3 niemieckimi zespołami piłkarskimi: Her ta BSC, Ham bur ger SV i Bayer Leverkusen. * Trzy płoc kie fir my: La ser met, Po - li tech nik i Hen czke Bu dow nic - two ku pi ły grunt (łącz nie 6 ha) i bę dą lo ko wać się w Płoc kim Par ku Prze my sło wo -Tech no lo - gicz nym. * 6 sier pnia na 27. piel grzym kę na Jas ną Gó rę wy ru szy ło z Płoc ka po nad 1300 osób. Pier wsze go dnia to wa rzy szył im bp Piotr Li - be ra. * W katedrze mariawickiej 15 sierpnia pra wie przez ca ły dzień trwa ly uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. * Przy nabrzeżu Petrochemii i moście na Brzeźnicy trwają roboty, związane z ich umocnieniem, by mogły przy jąć we wrześ niu po tęż ny re ak tor (411 ton), któ ry bę dzie częścią realizowanej w Orlenie instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych. * Do warszawskiej pracowni konserwatorskiej pojechały dwa zabytkowe nagrobki: ks. Wincentego Orzeszkowskiego i rodziny płockich bankierów Żochowskich. Odnawiane są z pieniędzy zebranych w ramach akcji Ratujmy płockie Powązki. * W no cy z 11 na 12 sier pnia spło nął tartak w Liszynie (gm. Słupno), a we wtorkowe popołudnie kilkanaście jednostek straży pożarnej i 4 samoloty walczyli z dużym poża rem la su (po nad 20 ha) ko ło Li - pianek (gm. Nowy Duninów). (j) Sygnały Płockie Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Płock, tel. (024) , fax Redaktor naczelny Ewa Jasińska. Redaguje zespół. Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Studio Jeden, Płock, ul. Bielska 61/1, tel./fax (024) Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład egz. e mail: 2 Sygnały Płockie

3 *INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE*INWESTYCJE* Samochody i nie tylko Jest szansa na rozwiązanie problemów parkingowych Starówki. W ciągu 10 miesięcy powinny powstać dwa projekty budowy parkingów wielopoziomowych w centrum miasta. Pier wszy par king ma pow stać przy ul. Kościuszki 3. Projekt przygotuje firma Henczke-Budownictwo wraz ze Studiem Architektonicznym APPA Marka Utzig i Pracownią Projektową Włodzimierza Kocika. Teren należy do gminy i spółki SITA Płocka Gospodarka Komunalna. Par king ma mieć sześć kon dy gna cji, z cze go dwie po dziem ne. Przy oka zji je - go budowy zostanie wyburzony budynek przy Ko ściusz ki 3 oraz bu dy nek Książnicy Płockiej, w którym znajdują się zbiory specjalne. Budynek ma mieć powierzchnię ponad 12 tysięcy metrów Polbrukowe uliczki Nowa nawierzchnia pojawi się niebawem na ulicach: Gajowej (Góry) i Zapłotek (Borowiczki). Budowa Gajowej potrwa do końca października. Spośród pięciu ofert komisja przetargowa za najkorzystniejszą pod względem ceny uznała ofertę złożoną przez Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-INSTAL Grażyna Porębska. Firma zrealizuje zadanie za blisko 474 tys. zł. Do wykonania jest kanalizacja deszczowa oraz polbrukowa nawierzchnia wraz z jednostronnym chodnikiem. kwadratowych. Będzie mogło w nim parkować około 350 pojazdów. Oprócz miejsc po sto jo wych znaj dą się tam tak - że mieszkania komunalne oraz pomieszcze nia dla zbio rów au dio wi zu al nych Książnicy. Wykonanie projektu będzie kosz to wać po nad 750 tys. zł. Na ko lej nym trzy kon dy gna cyj nym par kin gu wie lo po zio mo wym, tym ra - zem przy ul. Sien kie wi cza 47 zmie ści się nies peł na 100 sa mo cho dów. Na par te rze i w piw ni cy bu dyn ku roz - miesz czo ne bę dą lo ka le usłu go we i biu ra. Do ku men ta cję pro jek to wo - kosz to ry so wą, za 347 tys. zł, wy ko na Be tek -Nie ru cho mo ści. Urząd Mia sta za mie rza sfi nan so wać bu do wę obu par kin gów ze środ ków unij nych. (m.d.) Na początku listopada powinna zakończyć się natomiast budowa ul. Zapłotek na osiedlu Borowiczki. Na odcinku od ul. Że laz nej do ul. Pia ski pow sta - nie oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz polbrukowa nawierzchnia. Prace wykona również Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-INSTAL Grażyna Poręb ska za kwo tę 289 tys. zł. Tak że w tym przypadku na ogłoszenie przetargowe odpowiedziało pięciu oferentów. (mk) Najpierw przychodnia, teraz zakład Za koń czy ła się mo der ni za cja bu - dyn ku przy ul. Ty siąc le cia 13. Swo ją sie dzi bę znaj dzie w nim Za kład Pie lę - gna cyj no -O pie kuń czy. Obec nie pla ców ka zaj mu je część od dzia łu wew nętrz ne go w Szpi ta lu Świę tej Trój cy. Te raz Płoc ki Za kład Opie ki Zdro wot nej bę dzie miał do dys po zy cji dwu kon dy gna cyj ny obiekt. Wcześ niej był on sie dzi bą Przy chod ni Re ha bi li ta cyj nej. By do sto so wać go do no wych po trzeb, ko niecz ne by ło sku cie ist nie ją cych tyn ków wew nętrz - nych i zew nętrz nych, wy bu rze nie przy bu dó wek i niek tó rych ścian oraz wy bu do wa nie no wych kla tek scho do - wych. W bu dyn ku wy gos po da ro wa no 15 po koi 3-łóż ko wych i 3 po ko je 2- łóż ko we. Prze wi dzia no tak że po - miesz cze nia na punkt pie lę gniar ski, bru dow ni ki, kuch nię od dzia ło wą i sa - ni ta ria ty. Wcześ niej, w kwiet niu, do no we go bu dyn ku wpro wa dzi ła się Przy chod - nia Re ha bi li ta cyj na. Dwu kon dy gna - cyj ny obiekt pow stał na ty łach do tych - cza so wej sie dzi by. Na par te rze zna lazł się hall z szat nią, po cze kal nia, re je - stra cja oraz po ko je za bie gów re ha bi li - ta cyj nych. Na pię trze zlo ka li zo wa no sa le ćwi czeń gru po wych i in dy wi du al - nych, a tak że sa lę ćwi czeń blo czko - wych. W pro jek cie uw zględ nio no rów nież pra cow nie krio te ra pii i ciep - ło lecz nic twa. Na obu po zio mach zna - laz ły się po miesz cze nia ad mi ni stra cyj - ne, za ple cze sa ni tar ne i po rząd ko we, po ko je ba dań oraz za ple cze so cjal ne. W piw ni cy za pla no wa no szat nie dla per so ne lu oraz po miesz cze nia technicz ne. Za gos po da ro wa ny zo stał rów nież te ren wo kół kom plek su. Po ja wi ły się drze wa ozdob ne. Pow sta ły par kin gi i chod ni ki. Pra ce pro wa dzi ła Fir ma Re mon to wo -Bu do wla na Li pow ski. Koszt in we sty cji to po nad 7 mln zł. mk In we sty cja OR LEN-u we Wło cław ku PKN Orlen rozpoczął budowę Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA). Inwe sty cję za i na u gu ro wa ło uro czy ste wmurowanie aktu erekcyjnego oraz poświęcenie placu budowy. Nowa instalacja to je den z głów nych ele men tów projektu rozbudowy części petrochemicznej PKN ORLEN i przedłużenia łańcucha tworzenia wartości w tym obszarze. Symbolicznego rozpoczęcia prac budowlanych dokonali prezesi PKN ORLEN i Polimex-Mostostal, Prezydent Miasta Włocławek, Biskup Włocławski oraz przedstawiciele firmy Mitsubishi Chemical. Instalacja do produkcji kwasu tereftalowego zlokalizowana jest na terenie bę dą cym włas no ścią PKN OR LEN, przy leg łym do Za kła dów Azo to wych An wil SA we Wło cław ku. Generalnym wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z budową instalacji Kwasu Tereftalowego jest firma Polimex-Mostostal, z którym PKN ORLEN podpisał umowę o współpra cy w sier pniu 2007 ro ku. Proces produkcyjny PTA realizowany będzie w oparciu o licencję japońskiej firmy Mitsubishi Chemical, trzeciej co do wielkości pod względem światowej produkcji PTA, niekwestionowanego lidera w branży na rynkach azjatyckich. Sygnały Płockie Wybrana technologia spełnia najsurowsze wymogi w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Przyjęty harmonogram realizacji inwestycji umożliwi uruchomienie produk cji PTA w dru giej po ło wie 2010 ro - ku. Do te go cza su prze wi du je się zwię k- szenie mocy produkcyjnych instalacji paraksylenu (PX) w Płocku, stanowiącego bezpośredni surowiec do produkcji PTA. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 3,75 mld PLN. W wy twór ni za - trudnienie znajdzie ponad 200 specjalistów. Dodatkowe miejsca pracy, powstaną także w firmach odpowiedzialnych za ciąg łość utrzy ma nia ru chu oraz logistykę. Budowa wytwórni PTA w PKN OR- LEN, której wydajność wyniesie ton rocz nie jest przed sięw zię ciem na skalę światową. Dzięki tej inwestycji koncern dołączy do wąskiej i elitarnej grupy wytwórców najwyższej jakości surowca. Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy roś nie nie przer wa nie od wie lu lat w tem pie ok proc. rocz nie. Świato wa pro duk cja PTA w ro ku 1970 wy - no si ła za led wie 1,75 mln ton, pod czas gdy w 2006 r. prze kro czy ła już znacz nie 30 mln ton. Opr. (j) Będzie nowa strategia Urząd Mia sta Płoc ka przy stę pu je do ak tu a li za cji Stra te gii Zrów no wa żo ne - go Roz wo ju Mia sta. Uch wa lo ny w 2003 ro ku do ku ment okre ślał wi zję i wy ty czał kie run ki rozwo ju Płoc ka. Zmia ny wa run ków fun - kcjo no wa nia jed no stek sa mo rzą du, dy na micz ny roz wój gos po dar ki i przy - stą pie nie do struk tur Unii Eu ro pej - skiej spra wi ły, że obo wią zu ją ca stra te - gia wy ma ga do sto so wa nia do prze mian. W związ ku z tym zo stał po wo ła ny dzie się cio o so bo wy zes pół ko or dy nu - ją cy, w któ re go skład wcho dzą przedsta wi cie le Urzę du Mia sta oraz war szaw skiej fir my RES Ma na ge ment, któ ra zaj mie się ak tu a li za cją stra te gii. Ko or - dy na to rem zes po łu jest To masz Kolczyń ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta ds. roz wo ju. Pra ce bę dą pro wa dzo ne w trzech po dzes po łach: do spraw spo łecz nych (li der Ewa Ada sie wicz, dy rek tor wy dzia łu edu ka cji), ds. za so bów i po - ten cja łów mia sta (li der Je rzy No wa - kow ski, in ży nier mia sta) oraz ds. gos - po dar czych i pro mo cji mia sta (li der Grze gorz Orzeł, dy rek tor wy dzia łu roz wo ju mia sta). Do koń ca sier pnia zo sta ną zgro ma - dzo ne in for ma cje, któ re poz wo lą przy go to wać dia gno zę sta nu ist nie ją - ce go w za kre sie m.in. miesz kal nic - twa, zdro wia, kul tu ry, pra cy, edu ka - cji, pro mo cji mia sta czy po ten cja łu gos po dar cze go. We wrześ niu za pla - no wa no cykl spot kań, w któ rych wez mą udział rów nież przed się bior - cy, przed sta wi cie le płoc kich in sty tu - cji, or ga ni za cji po za rzą do wych oraz miesz kań cy mia sta. Pro jekt uch wa ły do ty czą cej stra te gii zo sta nie przedsta wio ny rad nym na li sto pa do wej se - sji Ra dy Mia sta. ag 3 KRZYSZTOF KALIŃSKI

4 *XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA*XXVI SESJA RADY MIASTA* z obrad rajców Uch wa ły Ra dy Mia sta Płoc ka pod ję te na XXVI se sji w dniu 26 sier pnia 2008 ro ku: 1. UCH WA ŁA NR 373/XXVI/08 w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płoc ka na 2008 rok, 2. UCH WA ŁA NR 374/XXVI/08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu motorowego o pow. 3,81 m mieszczące go się w bu dyn ku przy ul. Krót kiej 4 Pa ni E. B., 3. UCH WA ŁA NR 375/XXVI/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, 4. UCH WA ŁA NR 376/XXVI/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5. UCH WA ŁA NR 377/XXVI/08 w sprawie uchylenia uchwały nr 640/XXXVI/05 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia r. w spra wie za mia ny części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Ko by liń skie go), 930/1 (ul. Ko le gial na 26c), 929 (ul. Ko le - gial na 26b), 508/2 (ul. Tum ska 13) i uch - wa ły Nr 823/XLVII/05 Ra dy Mia sta Płoc - ka z dnia r. w spra wie ak cep - tacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Ko le gial na 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na pra wo użyt ko wa nia wie czy - stego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul. Tum ska 11a), 6. UCH WA ŁA NR 378/XXVI/08 w spra wie zmia ny Uch wa ły Nr 729/XLIII/05 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 28 czer wca 2005 r. zmie nio nej Uch wa łą Nr 357/XXV/08 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 24 czer wca 2008 r., 7. UCH WA ŁA NR 379/XXVI/08 w spra wie zmian w Uch wa le Nr 910/LIV/06 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 28 mar ca 2006 r. w spra wie przy ję cia Stra te gii Roz wią zy wa nia Prob le mów Spo łecz nych Mia sta Płoc ka na la ta , 8. UCH WA ŁA NR 380/XXVI/08 zmieniająca uchwałę Nr 313/XXII/08 Ra dy Mia sta Płoc ka z dnia 18 mar ca 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008, 9. UCH WA ŁA NR 381/XXVI/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres prze kra cza ją cy rok bu - dżetowy, 10. UCH WA ŁA NR 382/XXVI/08 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Interpelacje In ter pe la cje i za py ta nia rad nych zgło szo ne mię dzy se sja mi w lip cu i sier pniu 2008 ro ku: Bo że na Mu siał Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Naprawa nowej nawierzchni ul. Dworcowej (prawy pas jest pofałdowany). 2/ Naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza i Kobylińskiego (koleiny). Wio let ta Kul pa Przed miot, te mat in ter pe la cji: 1/ Zmiany rozkładu jazdy autobusów linii nr 12 i 36. 2/ Do ty czy za trud nia nia w Le vi Sta russ Po land oby wa te li Bia - ło ru si. 3/ Stan tech nicz ny ul. Czwar ta - ków (stu dzien ki po ni żej po zio mu jezdni). 4/ Do ty czy sprze da ży lo ka li miesz - kal nych przy ul. Obroń ców We ster - plat te 3. 5/ Miesz kań cy blo ków przy ul. Obroń ców We ster plat te 3 i 3/1 pro - szą o po pra wę sta nu chod ni ków wo kół ich po se sji. 6/ Pro szę o in for ma cję na te mat fun kcjo no wa nia i roz li cza nia bu - dyn ku przy ul. 1 Ma ja 7a, któ re go wła - ści cie lem jest Ry nex. Bar ba ra Smar dzew ska -Czmiel Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Mieszkańcy ul. Przyszkolnej proszą o zamontowanie progu zwalniającego, zdemontowanego podczas modernizacji nawierzchni. 2/ Mieszkańcy proszą o naprawę chod ni ka przed skle pem PSS przy ul. Jas nej. 3/ Proszę o zamontowanie na ul. Jasnej (skrzyżowanie z Polną) progu zwalaniającego. 4/ Na wniosek mieszkańców proszę o uporządkowanie terenu pomiędzy sta dio nem miej skim a blo kiem przy ul. 11 Listopada 9. Krzysz tof Bu czkow ski Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Dotyczy zwiększenia ilości miejsc parkingowych wzdłuż ul. Biel skiej (mię dzy Ostatnią a Kobylińskiego). 2/ W jaki sposó\b wyceniono zdolność promocyjną SSA Wisła? 3/ Dotyczy zapełnienia składowiska odpadów w Kobiernikach (na jak długo wystarczy miejsca i jakie są zamierzenia inwestycycjne ZUOK)? Piotr Szpa ko wicz Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Wnoszę o zmobilizowanie służb miejskich do utrzymania porządku na ul. Targowej i Bielskiej w niedziele, podczas giełdy samochodowo-towarowej. Je rzy Se we ry niak Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Ponownie proszę o udrożnienie rowu na ul. Ciechomickiej i naprawę obrzeża przepustu przy po se sji nr / Bardzo proszę o podniesienie kostki brukowej na zatoczce autobusowej przy ul. Ciechomickiej i zamontowanie 3 zwalniających blokad na ul. Kra ków ka. 3/ Ponownie proszę o wyrównanie zadoleń asfaltem na ul. Góry, wy cię cie drze wa przy po se sji nr 44 i wierz by przy ul. Je zior nej na łu ku dro gi. To masz Kor ga Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Dlaczego w tak drastyczny sposób wzrósł koszt prze ja zdu (do 180 zł) cho rych au to - busem KMP do Centrum Onkologii w Warszawie? 2/ Dlaczego nowe autobusy KMP nie są ma lo wa ne w bar wach mia sta? Wie sław Kos sa kow ski Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Jak, gdzie i przez kogo została wykorzystana zabytkowa kostka brukowa zdjęta z ul. Tumskiej? opr. (j) Wykorzystać powierzchnię i środki Na sier pnio wej se sji Ra dy Mia sta zmie nio no za pi sy do ty czą ce Lo kal ne - go Pro gra mu Re wi ta li za cji. Cho dzi tu o bu do wę dwóch par kin gów wie lo po - zio mo wych w cen trum mia sta: je den przy ul. Sien kie wi cza, a dru gi przy ul. Ko ściusz ki. Do tych cza so wą war tość par kin gu przy ul. Sien kie wi cza zmie - nio no z 4 mln 71 tys. 350 zł na 9 mln 414 tys. 860 zł. W przy pad ku dru giej in we sty cji koszt zmie nił się z kwo ty 5 mln 371 tys. 350 zł na 21 mln 687 tys. 150 zł. Z cze go wy ni ka tak dra stycz na zmia na kosz tów? py tał Ar tur Ja ro - szew ski. Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Miej - skich wy jaś nia ła, że w 2007 ro ku, gdy przy go to wy wa ny był pro jekt bra na by - ła pod uwa gę kwo ta sza cun ko wa. Gdy pow sta ła już kon cep cja, stwier dzi liś my, że pow sta ną par kin gi zam knię te i ogrze wa ne, za miast par k- in gów otwar tych do po wia da ła Ma - rze na Sa wic ka. Zmie ni ła się tak że po wierz chnia obu bu dyn ków. Przy pom nij my, że we dług kon cep cji na par kin gu przy ul. Sien kie wi cza bę - dzie mog ło zmie ścić się 67 sa mo cho - dów, a przy ul. Ko ściusz ki aż 349 aut. W tym dru gim przy pad ku oka za ło się, że jest moż li wość wy bu do wa nia dwóch kon dy gna cji po dziem nych i czte rech na ziem nych, co chcie liś my wy ko rzy stać tłu ma czy ła Sa wic ka. W bu dyn ku przy ul. Ko ściusz ki znaj dą się też po miesz cze nia dla zbio rów spe - cjal nych Książ ni cy Płoc kiej. Mu si my to zro bić, gdyż bu dy nek, gdzie znaj du - ją się one obec nie zo sta nie ro ze bra ny. Po dob nie sta nie się z kot łow nią i bu - dyn kiem gos po dar czym. Rad ny Piotr No wic ki stwier dził, że we dług nie go par king przy ul. Ko - ściusz ki bę dzie zbyt du ży i po nie waż nie bę dzie w ca ło ści wy peł nio ny, to kosz ty je go ek splo a ta cji bę dą bar dzo wy so kie. Dla te go chciał bym wie - dzieć, czy bę dzie moż li wość wy ku pie - nia miej sca par kin go we go, czy bę dą tam tyl ko miej sca po sto jo we do py - ty wał. Nie są dzę, aby par king przy ul. Ko ściusz ki był za du ży mó wił za stęp - ca pre zy den ta To masz Kol czyń ski. Już dziś płoc cza nie na rze ka ją, że nie ma ją gdzie zo sta wiać swo ich sa mo - cho dów w cen trum. Po nad to, już nie - dłu go do użyt ku zo sta nie od da ne du że ki no i pow sta nie ga le ria han dlo wa. W śród mie ściu znaj du je się wie le in - sty tu cji, w któ rych co dzien nie miesz - kań cy za ła twia ją spra wy. Mam też na - dzie ję, że z ro ku na rok Płock bę dzie od wie dza ło co raz wię cej tu ry stów. Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Miej - skich wy jaś nia ła, że na ra zie nie wia - do mo, czy bę dzie moż na wy ku pić miej sca par kin go we. W tej chwi li pow sta je stu dium wy ko nal no ści i ono po ka że, czy jest to op ła cal ne i moż li we mó wi ła. Wpi sa nie bu do wy par kin gów wie lo - po zio mo wych do Lo kal ne go Pro gra my Re wi ta li za cji poz wo li o ubie ga nie się o środ ki z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go. Na bór wnio - sków pla no wa ny jest w ter mi nie od 1 paź dzier ni ka do 3 li sto pa da 2008 ro ku. Mia sto chce w 2009 ro ku po zy skać 8 mln 32 tys. zł, a w ko lej nych la tach ko - lej ne 8,2 mln zło tych. Pie nią dze te ma - ją po móc w wy bu do wa niu par kin gu przy ul. Ko ściusz ki. Jesz cze w tym ro ku mia sto na te dwie in we sty cje chce przez na czyć 600 tys. zł (250 tys. na par king przy ul. Sien kie wi cza i 350 tys. na bu dy nek przy ul. Ko ściusz ki). W 2009 ro ku na in we sty cje zo sta nie przez na czo ne od - po wied nio: 4,2 mln zł i 10,5 mln zł. W ostat nim ro ku przed sięw zię cia na par king przy ul. Sien kie wi cza ma pójść po nad 4,9 mln zł, a na par king przy ul. Ko ściusz ki 10,7 mln zło tych. Mał go rza ta Da nie luk KRZYSZTOF KALIŃSKI 4 Sygnały Płockie

5 z redakcyjnej poczty 69. rocz ni ca Wrześ nia Nie daw no usły sza łem win niś - my ob cho dzić rocz ni ce zwy cięstw, nie klęsk. No tak, czy jest sens ob cho dzić rocz ni ce walk w Ra dzi - wiu w woj nie obron nej w 1939 ro - ku? Woj nie, któ rą prze gra liś my. Woj na obron na w 1939 ro ku skoń czy ła się dla nas, Po la ków, klę - ską i oku pa cją kra ju przez Niemców i So wie tów. W trak cie tej woj - ny by ły jed nak: We ster plat te, Hel, Mła wa, Kock czy też Bi twa nad Bzu rą, któ rej frag men tem by ły krwa we wal ki w re jo nie Ra dzi wia. W tych i wie lu in nych star ciach od - no si liś my mniej sze i wię ksze suk - ce sy. Prze wa ga w uz bro je niu, a w szcze gól no ści w lot nic twie, z gó ry prze są dza ła zwy cię stwo Niem ców i So wie tów. Trze ba pa mię tać, że pol ska woj na obron na trwa ła dwu - krot nie dłu żej niż fran cu ska i że tam nie by ło prak tycz nie żad nych czę ś- cio wych suk ce sów. Nie daw no na oko licz ność rocz ni - cy wy bu chu Pow sta nia War szaw - skie go rów nież po ja wi ły się po dob - ne py ta nia: czy to by ła klę ska, tyl - ko klę ska, czy też pa trząc z dłuż - szej per spek ty wy zwy cię stwo mo ral ne? Na cmen ta rzu w Ra dzi wiu po - cho wa nych jest 97 pol skich żoł nie - rzy wyz na nia ka to lic kie go, ży dow - skie go, gre ko ka to lic kie go tak wy - ni ka z ksiąg pa ra fial nych. Ta ka by - ła II Rzecz pos po li ta. Bro ni li na szej nie po dleg ło ści. Czy gdy byś my się nie bro ni li to oku pa cja by ła by lżej - sza, czy też trwa ła by do dzi siaj? Bo gu sław Osiec ki Łatwiejszy dostęp Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, to pod ko niec te go ro ku w sie dzi bie Miej skie go Oś rod ka Po - mo cy Spo łecz nej przy ul. Wol skie go 4 bę dzie dzia ła ła win da dla osób nie peł - no spraw nych. Ra tusz po szu ku je fir - my, któ ra zaj mie się mon ta żem spe c- jal nej plat for my, któ ra zo sta nie umiesz czo na w szy bie sa mo noś nym. Wew nętrz ne drzwi win dy bę dą szkla - ne, a zew nętrz ne bę dą po sia da ły sy s- tem au to ma tycz ne go otwie ra nia. Platfor ma bę dzie mog ła być awa ryj nie za - si la na z aku mu la to ra. Wy po sa żo na bę - dzie w du że przy ci ski do ty ko we oraz do dat ko wo w gło so wy sy stem in - for ma cji. Za da niem wy ko naw cy bę dzie tak że adap ta cja po miesz czeń na dru gim pię - trze bu dyn ku. Kie dyś na le ża ły one do przy chod ni i mie ści ła się tam sto ma to - lo gia oraz bak te rio lo gia. Po re mon cie MOPS bę dzie mógł ko rzy stać z do dat - ko wych 11 po koi. Ale za nim do te go doj dzie, wy bra na w prze tar gu fir ma bę dzie mu sia ła m.in. zde mon to wać wszyst kie drzwi wraz z oścież ni ca mi i po wię kszyć otwo ry drzwio we do sze ro ko ści 95 cm. Ko niecz ne bę dzie rów nież wy bu rze nie niek tó rych ścia - nek dzia ło wych, sku cie tyn ków i po sa - dzek oraz de mon taż nie czyn nych rur ga zo wych. Pod czas prac zo sta nie tak - że ocie plo na ścia na szczy to wa, we wszyst kich po miesz cze niach wy mie - nio ne bę dą prze wo dy elek trycz ne oraz oświet le nie. No we po ko je zo sta ną po - ma lo wa ne na bia ło. Ca ły bu dy nek przy ul. Wol skie go znaj du je się w do brym miej scu, gdyż moż na do nie go ła two do trzeć, a po - nad to tuż obok jest par king z wyz na - czo ny mi miej sca mi dla osób nie peł no - spraw nych. Z chod ni ka, po re mon cie, bę dzie moż na do stać się do win dy spe - cjal nym pod ja zdem. (m.d.) Bez piecz niej i ład niej Mia sto po szu ku je fir my, któ ra zaj - mie się bu do wą uli cy Siew nej w re jo - nie ist nie ją cej za bu do wy wraz z bra - ku ją cą in fra struk tu rą. Uli ca Siew na znaj du je się na osie d- lu Ra dzi wie, w bok od ul. Kra ków ka. Obec nie ma na wierz chnię z try lin ki o sze ro ko ści trzech me trów, a jed no - stron ny chod nik o sze ro ko ści 1,5 me - tra wy ko na ny jest z płyt be to no wych. Po wy ko na niu prac jezd nia bę dzie mia ła 4,5 me tra sze ro ko ści, chod ni ki zo sta ną uło żo ne po obu stro nach, a każ dy z nich bę dzie miał dwa me try sze ro ko ści. Za rów no pod ja zdy, jak i jezd nia, i chod ni ki, wy ko na ne bę dą z pol bru ku. Stu den ci z Ko ła Na u ko we go Fo to - gra fii i Fil mu, któ re dzia ła przy Po li - tech ni ce War szaw skiej Szko le Na uk Te chni cznych i Spo łecz nych w Płoc - ku re a li zu ją pro jekt pt. Film na u ko - wy i tech ni ki po krew ne ja ko waż ny lo kal ny ele ment tran sfor ma cji do spo łe czeń stwa wie dzy edu ka cja mło dzie ży stu den ckiej i szkol nej, któ ry fi nan so wo wspie ra Fun da cja Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka. Uczest ni cy pro jek tu wzię li już udział w kur sie re a li za cji stron www z wy - ko rzy sta niem fil mu. Po tem po je cha li na ple ner do Ty li cza ko ło Kry ni cy Gór skiej. Gru pa 10 stu den tów przez po nad ty dzień, pod okiem dwóch opie ku nów, zaj mo wa ła się na gry wa - niem ma te ria łu, z któ re go po wa ka - cjach zmon tu ją fil my. Utrwa li my pew nie prze de wszyst kim kra jo bra zy, ar chi tek tu rę i przy ro dę mó wi Ma riusz Por tal - ski, choć przed uczest ni ka mi ple ne - Sygnały Płockie In we sty cja re a li zo wa na bę dzie na dłu go ści 145,5 m i po wierz chni ok mkw. W ra mach te go przed sięw - zię cia zo sta nie rów nież wy ko na na ka - na li za cja desz czo wa wraz z przy łą cza - mi oraz oświet le nie ulicz ne. Po za koń cze niu wszyst kich prac, czy li pod ko niec li sto pa da, po pra wią się wa run ki ru chu po ja zdów oraz pie - szych, a tak że ich bez pie czeń stwo. In - we sty cja wpły nie też po zy tyw nie na este ty kę osie dla, a wpu sty desz czo we upo rząd ku ją gos po dar kę wo da mi opa - do wy mi, zbie ra jąc ście ki desz czo we z po wierz chni utwar dzo nych (uli cy i chod ni ków), od pro wa dza jąc je do ka na li za cji desz czo wej. (m.d.) Najpierw pojechali na plener naukowy w świat rzeczywisty, a potem zajmą się przeniesieniem minimuzeum w świat wirtualny Film naukowy i techniki pokrewne ru in struk to rzy nie sta wia li żad nych ogra ni czeń twór czych. W ubieg łym ro ku, tak że dzię ki gran to wi przyzna ne mu przez Fun da cję w I edy cji kon kur su, stu den ci uczest ni czy li w ple ne rze fil mo wym na Ma zu rach. Je go efekt to 3 go dzi ny ujęć fil mo - wych i dwa fil my. Je den do ku men - tu je chrzest bo jo wy, ja ki prze cho - dzi ły ro dzi ny wy po czy wa ją ce w Jo - rze Wiel kiej, dzię ki Fun da cji Or len Dar Ser ca. Po wakacjach w świat wirtualny studenci przeniosą także minimuzeum, które pow sta ło w gma chu Po li tech ni ki przed ro kiem. Na wy sta wie obej rzeć można komputery z lat 70-tych, liczydła czy suwak logarytmiczny. Na fil mie, który powstanie pokażemy, jak z tych urządzeń kiedyś korzystaliśmy dodaje Mariusz Portalski. Fun da cja Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka wspar ła pro jekt kwo tą 5500 zł. IT Dla mło dzie ży i nie tyl ko Urząd Mia sta przy go to wu je się do prze bu do wy Oś rod ka Spor to we go Stocz nio wiec. Naj pierw mu si jednak pow stać do ku men ta cja pro jek to - wo -kosz to ry so wa. Za ło że nie jest ta kie, aby zmo der ni - zo wać ba zę w ta ki spo sób, aby mog ły od by wać się tam im pre zy i me cze spor to we, szcze gól nie pił ki noż nej. Po nad to sta dion ma być wy ko rzy sty - wa ny do szko le nia dzie ci i mło dzie ży. W do ku men ta cji znaj dzie się m.in. pro jekt peł no wy mia ro we go bo i ska o na wierz chni tra wia stej, któ re bę dzie speł nia ło wy mo gi re gu la mi nu PZPN. Za le ca on wy mia ry pły ty głów nej 105x68 me trów, z jed no czes nym uw - zględ nie niem wy mia rów 120x80 m ca - łe go po la gry. Do dat ko wo na bo i sku za in sta lo wa ny bę dzie sy stem au to ma - tycz ne go na wad nia nia. Gra ni ty z kost ką 75 dni, czy li po nad dwa mie sią ce po trwa ją pra ce przy prze bu do wie ul. Zduń skiej. Miej ski Za rząd Dróg roz - strzy ga prze targ, któ ry ma wy ło nić wy ko naw cę re mon tu. Ro bo ty bę dą pro wa dzo ne od ul. Okrzei do Biel skiej, któ ry li czy 218 me trów. Obec nie ul. Zduń ska ma na - wierz chnię bi tu micz ną, któ ra jest po - pę ka na i utwo rzy ły się w niej ko le i ny. Chod ni ki wy ko na ne są z pły tek be to - no wych, na wierz chnie zja zdów z try lin ki oraz kost ki be to no wej, a po - dest dla osób nie peł no spraw nych przy Urzę dzie Mia sta z płyt gra ni - to wych. Naj pierw ro bot ni cy przy stą pią do prac roz biór ko wych. Trze ba ro ze brać chod ni ki, jezd nię wraz z pod bu do wą, zja zdy oraz pod jazd dla nie peł no - spraw nych. Na stęp nie przy stą pią do prac wła ści wych, czy li m.in. bu do wy ka na li za cji desz czo wej, któ ra zo sta - Wo kół, czy li po mię dzy bo i skiem ist nie ją cym a pro jek to wa nym, powsta ną dwu stron ne try bu ny. Bo i sko od try bun od dzie lo ne bę dzie ogro dze niem z fur tka mi i wy dzie lo ny mi przej ścia mi dla sę dziów i za wod ni ków. Pro jekt uw zględ nić mu si rów nież pow sta nie par te ro we go bu dyn ku ad - mi ni stra cyj no -so cjal ne go. Znaj dą się w nim: czte ry szat nie dla za wod ni - ków, po kój sę dziow ski, ma ga zy nek sprzę tu spor to we go, po miesz cze nia biu ro we, po kój z za ple czem ku chen - nym dla kie row ni ka obiek tu oraz po - miesz cze nie dla za rzą du klu bu. Wo kół obiek tu fir ma mu si za pro - jek to wać dwa par kin gi: je den dla sa - mo cho dów oso bo wych, a dru gi dla au to ka rów. Po nad to niez będ ne bę dą tak że pro jek ty do świet le nia te re nu. (m.d.) nie prze dłu żo na w kie run ku ul. Bielskiej. Po prze bu do wie jezd nia w ul. Zduń skiej bę dzie mia ła pięć me trów sze ro ko ści i wy ko na na bę dzie z ka - mien nej kost ki gra ni to wej. Na chodni kach o sze ro ko ści od 1,8 do 3,5 me tra uło żo na zo sta nie pro sto kąt na be to no wa kost ka w ko lo rze sza rym i czar nym. We dług pro jek tu jezd nia zo sta nie obra mo wa na gra ni to wy mi kra węż ni ka mi. W miej scu przejść dla pie szych zo sta ną one ob ni żo ne do mak sy mal nie 2 cm wy so ko ści, aby uła twić pod ja zdy i zja zdy oso bom nie peł no spraw nym i mat kom z dzieć - mi w wóz kach. Pły ty gra ni to we na pod jeź dzie przy Urzę dzie Mia sta zo - sta ną wy mie nio ne na no we. Pod czas re mon tu wy mie nio ne zo sta ną też li - nie oświet le nio we oraz wszyst kie la - tar nie. Uli ca Zduń ska wpi sa na jest do re je - stru za byt ków. (m.d.) 5

6 *BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO* Pomoc dla sąsiadów Płoccy strażacy pomagali usuwać skutki powodzi na Ukrainie. Czterech funkcjonariuszy PSP wyjechało 1 sierpnia najpierw do Warszawy. Tam dołączyli do mazowieckiej kompanii Woda, wyspecjalizowanej w usuwaniu skutków powodzi. Z Mazowsza na Ukrainę wyruszyło łącznie 40 strażaków pod dowództwem bryg. Andrzeja Borkowskiego, naczelnika wydziału operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Stacjonowali oni w okolicy miejscowości Czerniowiec, leżącej 20 kilometrów od granicy ukraińsko-rumuńskiej. Łącznie na tereny popowodziowe z Polski wyjechało 85 ratowników z województw: mazowieckiego i śląskiego. Zabrali ze sobą niezbędny sprzęt, m.in. osiem pomp du żej wy daj no ści, 17 mniej - szych, trzy kontenery przeciwpowodziowe m.in. z sześcioma łodziami, dwa kontenery zaplecza sanitarno-kwatermistrzowskiego i jedno zaplecze medyczne. Do dyspozycji mieli również specjalistyczne namioty, które w razie konieczności można było ogrzewać. Lipcowa powódź na Ukrainie była najwię ksza od stu lat. Ober wa nie chmu ry trwa ło pięć dni. Po ziom rzek w niek tó rych miejscach w ciągu kilkunastu godzin wzrósł o 9-10 me trów. Zgi nę ło 26 osób, w tym sze ścio ro dzie ci. Oko ło 15 tys. osób ewakuowano z zatopionych terenów w obwodach: iwano-frankowskim, lwowskim, zakarpackim, tarnopolskim i czerniowieckim. We dług wstęp nych da nych stra ty wy - rządzone przez żywioł wynoszą nawet 1 mld dolarów. (m.d.) Pi łeś nie jedź, je dziesz zwol nij Brak wyobraźni, brawura na drodze, a do te go al ko hol. Jak to mo że się skoń czyć? Najczęściej śmiercią nie tylko własną, ale także innych uczestników ruchu albo trwałym kalectwem. Nie pomagają prośby, apele, czy mandaty. Kierowcy nadal szaleją. Płoccy policjanci dla piratów drogowych nie mają taryfy ulgowej. W ostatnich dniach mogło się o tym przekonać kilkunastu prowadzących pojazdy. Pierwszy z nich czerwonym bmw w podpłockim Parzeniu na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie pręd ko ści do 70 km/godz., roz pę dził się do 134 km/godz. Nie ro bi ła na nim na wet wrażenia podwójna ciągła linia na ostrym zakręcie opowiada Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. Ponadto jadąc pod górkę wyprzedzał ciężarówkę. Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy, okazało się że 24-letni mieszkaniec Brudzenia nie miał do ku men tów. Za swo je wy czy - ny do stał man dat 900-zło to wy i 15 pun któw karnych. Kolejny kierowca bez wyobraźni namierzony został przez policjantów na nowym moście. Zamiast dozwolonych 100 km/godz., pę dził 173 km/godz. 37-let ni płoc cza nin mu - siał zapłacić 500 zł mandatu i doliczyć do swojego konta 10 punktów karnych. Apele policji nie docierają również do tych, którzy uważają, że wypicie alkoholu pozwala im bezpiecznie prowadzić pojazd. Nietrzeźwi kierowcy to, niestety, nadal pla ga na płoc kich dro gach ubolewa Gierula. Funkcjonariusze zatrzymują ich niemal każdego dnia. Tak by ło też w tzw. dłu gi we e kend (14-17 sierpnia). Pierwszego dnia wzmożonej akcji w ręce policji wpadło czterech nietrzeźwych. Pier wszy z nich, 32-let ni miesz ka niec gminy Stara Biała, jechał ul. Zglenickiego swoim cinquecento. Zapomniał chyba jednak, że nie po wi nien sia dać za kie row ni cę, gdyż w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila alkoholu. Podobną ilość miał 49-letni rowerzysta, którego policjanci złapali w Proboszczewicach. Rekord tego dnia pobił 34-letni mieszkaniec Trzebunia, u którego badanie alkomatem wykazało 1,8 promila. Nie wie le mniej, bo 1,6 pro mi la miał 23- latek, który siedział za kierownicą bmw. Dzień później tyle samo pokazał alkomat, gdy w balonik musiał dmuchnąć 51-letni waszawianin, który jechał Daewoo Nubira w Nowym Duninowie. Policjanci musieli mu zabrać prawo jazdy i odstawić samochód na parking. Tego dnia kolejnego pecha, a może właśnie szczęście, miał 23-latek w Daewoo Ti co. Być mo że, że dzię ki te mu, że zo stał zatrzymany przez funkcjonariuszy już więcej nie wsią dzie za kie row ni cę, gdy bę dzie miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Miejmy nadzieję, że tak samo zachowa się 54-letni rowerzysta, który w Perkach, gm. Ma ła Wieś wsiadł na swój jed no - ślad, mając 1,7 promila alkoholu. (m.d.) KRZYSZTOF KALIŃSKI Nie przestraszył się Wszystko zaczęło się na terenie ogródków dział ko wych przy ul. Gra nicz nej. Tam wypoczywała płocczanka. Aby nic nie zginęło, murowany domek zamknęła na klucz. Nie pomyślała jednak, aby domknąć okno. Ta kiej oka zji nie mógł prze ga pić zło dziej. Wszedł do altanki i skradł, pozostawione w reklamówce, dokumenty, pieniądze i klucze do miesz ka nia. Po południu właścicielka działki odebrała telefon od córki, która poinformowała ją, że właś nie jest u niej w miesz ka niu i ku zdziwieniu zastała tam obcego mężczyznę. Dziewczyna pytała matkę, czy to prawda, że jest on zna jo mym i na jej po le ce nie ma za - brać z do mu ja kąś pa czkę. Kiedy kobiety rozmawiały przez telefon, nieznajomy pod pozorem wyjścia na chwilę do samochodu opu ścił miesz ka nie i ślad po nim za gi nął opowiada Mariusz Gierula, rzecznik prasowy policji. Oka za ło się, że zdą żył ukraść kilkaset złotych i kartę do bankomatu. Jechali bez kierowcy Płocka policji poszukuje świadków wypad ku, do któ re go do szło 31 lip ca na ul. Mostowej. O godz samochód marki Alfa Romeo uderzył w latarnię. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, okaza ło się, że ran nych jest pięć osób. Wszyst - kie były nietrzeźwe, a na dodatek zgodnie twierdziły, że były tylko pasażerami rozbitego auta. W samochodzie było dwóch mężczyzn w wie ku 35 i 27 lat oraz trzy dziew czy ny: 15, 16 i 17 lat opo wia da asp. sztab. Ma rek Grabarczyk z sekcji dochodzeniowo-śledczej KMP Płock. Zbadaliśmy alkomatem tyl ko 35-lat ka, bo to on jest wła ści cie lem auta. Wynik: ponad półtora promila. Z róż - nymi, ale nie bardzo groźnymi urazami do szpitala trafiła czwórka uczestników wypadku, a właściciel alfy, który miał tylko otar cia na skór ka, po po bra niu krwi do ba - dań wró cił do do mu. Sta now czo twier dził, Napadł i posiedzi Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który napadł na stację Auto-Gaz przy ul. Do brzyń skiej sier pnia oko ło go dzi ny na sta - cji pojawił się zamaskowany osobnik i zagroził pracownikowi bronią lub przedmio tem, któ ry broń przy pominał opowiada Anna Lewandowska z zespołu prasowego policji. Pracownik przestraszył się, kiedy zobaczył człowieka z nasuniętą na twarz kominiarką. Był przekonany, że mężczyzna ma prawdziwy pistolet mówi zastępca dyżurne go KMP Płock mł. asp. Krzysz tof Kruk. Napastnik zabrał 600 złotych i uciekł w kierunku ogródków działkowych, najprawdopodobniej odjechał na rowerze. Po tygodniu sprawca napadu był w rękach policji. 23-letni płocczanin był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciw ko zdro wiu i ży ciu. Te raz gro zi mu 12 lat więzienia. Policjanci przyznają, że nie jest to jedyny przypadek kradzieży na terenie ogródków dział ko wych. W no cy z 11 na 12 sier pnia z działki przy ul. Dobrzyńskiej złodzieje zabrali cztery pompy żeliwne. Natomiast, 12 sierpnia, wykorzystując nieuwagę kobiety, ktoś z otwartej altanki zabrał torebkę z dokumentami i pieniędzmi. Najwięcej kradzieży na działkach zdarza się póź ną je sie nią i zi mą, czy li w cza sie, gdy działkowcy rzadziej odwiedzają swoje ogródki mówi Gierula. Pla gą są też zło - mia rze. Krad ną wszyst ko, co moż na sprze - dać. Kradzieże i włamania zdarzają się również w sezonie letnim. Niestety, wielu działkowiczów zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Apelujemy o rozsądek i nie pozostawianie wartościowych przedmiotów, w szczególności dokumentów, pieniędzy bez opieki. Opuszczając działkę, należy sprawdzić czy jest prawidłowo zabezpieczona, zamknąć drzwi i okna. (m.d.) że to nie on sie dział za kie row ni cą. A kto? Nie wiem, nie znam odpowiadał. Tłuma czył, że o rozwiezienie ich do do mu po - prosili przypadkowo spotkanego, znanego im wyłącznie z widzenia mężczyznę mówi Marek Grabarczyk. Zez nał, że nie zna je - go imie nia i naz wi ska, ani nie wie, gdzie miesz ka. I że kie dy na Mo sto wej je chał z pręd ko ścią po nad 80 km/godz. i stra cił pa - nowanie nad pojazdem, a potem zjechał na le wą stro nę i ude rzył w słup, to wy siadł i od - szedł w nieznanym kierunku. Tę wer sję po - licjanci skonfrontowali z zeznaniami innych pasażerów i wszyscy twardo obstawali przy tym, że kierowała jakaś szósta osoba. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje na temat tego wypadku proszony jest o zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, ul. Słowackiego 4/1, pokój 320. Można też zadzwonić pod numery telefonu: lub 997. (m.d.) Przy pom nij my, że na tej sa mej sta cji 3 września 2006 roku zamordowany został 26-letni pracownik. Zabójca zadał mu dwa ciosy nożem i zrabował pieniądze. Sprawcę, 22-letniego mężczyznę spod Płocka, sąd skazał na 25 lat poz ba wie nia wol no ści. (m.d.) 6 Sygnały Płockie Z ARCHIWUM KMP

7 Pracowite wakacje dokończenie ze str. 1 W cza sie wa ka cji zmia ny na sta pi ły tak że w dwóch przed szko lach. W MP nr 12 wy mie nio no ok na, do cie plo no ścia ny i od no wio no ele wa cję. Przedszko la ki ma ją też no wy ta ras z bez - piecz ną na wierz chnią. Na to miast ma lu - chy w MP nr 33 mo gą nat knąć się na bu do wlań ców, gdyż adap ta cja po miesz - czeń na sa lę re ha bi li ta cyj ną i ga bi net le - kar ski nie co opóź ni ła się, bo dość dłu go cze ka no na de cy zję wo je wódz kie go in - spek to ra sa ni tar ne go. Cze ka nie na de - cy zje ad mi ni stra cyj ne spo wo do wa ło rów nież opóź nie nia w wy mia nie da chu nad au lą Ja giel lon ki. Z gim na zjów pra co wi te wa ka cje by - ły tyl ko w G 5, gdzie wy mie nio no ok - na w sa li gim na stycz nej i in sta la cję elek trycz ną. No wym wej ściem do szko ły (plac i chod ni ki) po ma sze ru ją 1 Nowy taras w MP nr 12 Schi zof re nia Otwar te drzwi 14 wrześ nia or ga ni zo wa ny jest w Płocku VII Dzień Solidarności z Chorującymi na Schizofrenię Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. Tegoroczna edycja imprezy będzie przebiegała pod ogólnopol skim ha słem Ro dzi na par tne rem w leczeniu. O godz. 10. w ba zy li ce ka te dral nej roz pocz nie się msza św. od pra wio na w in ten cji osób cho rych psy chicz nie. Na stęp nie o godz. 12 na te re nie ogród ka MZOS przy pl. Dą brow skie - go 1 roz pocz nie się uro czy ste spot ka - nie przej ściem przez sym bo licz ne drzwi to le- ran cji dla osób cho rych psy chicz nie i nie peł no spraw nych in te - lek tu al nie. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne w sferze zdrowia psychiczne go, za gro żo ne wy klu cze niem spo - łecznym. Udział w projekcie umożliwi integrację tych osób z osobami zdrowymi i pozwoli na stymulowanie ich aktywności społecznej. Spotkanie skierowane jest głównie do uczest ni ków Śro do wi sko we go Do mu Samopomocy nr 1 i nr 2, lokatorów wrześ nia ucz nio wie ZSZ nr 2, a mło - dzież 70 być mo że za u wa ży no wą in sta la cję elek trycz ną w bu dyn ku dy - dak tycz nym. Zmia ny za szły rów nież w obu Spe - cjal nych Oś rod kach Szkol no -Wy cho - waw czych: przy ul. Gra dow skie go wy mie nio no po dło gi w sa lach lek cyj - nych, a przy ul. La soc kie go wy mie - nio no cią gi pie szo -jezd ne, zlik wi do - wa no zsy py piw nicz ne. Do wy bu rze - nia po zo stał jesz cze je den bu dy nek, wy łą czo ny z użyt ko wa nia. W żłob kach nr 3 (ul. Pło skie go) i 4 (ul. Lach ma na) ro bot ni cy w wa ka cje pra co wa li głów nie na da chach, re - mon tu jac po kry cia, ko mi ny i in sta la - cje od gro mo we. W czwór ce wy - mie nio no tak że ok na. W żłob ku nr 1 przy ul. Czwar ta ków koń czy się ma l- o wa nie. E.J. mieszkań chronionych terapeutycznych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Przy jaz nych Serc oraz ich ro dzin, przyjaciół i opiekunów. Organizatorami imprezy są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Środowiskowego Domu Sa mo po mo cy nr 1, przy wspar ciu pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc, Fundacji Panace um oraz Zes po łu Te ra pe u tycz ne go Psychiatryczno Pedagogicznego. (rł) KRZYSZTOF KALIŃSKI 1 lu te go, 18 mar ca, 12 ma ja czy 6 sier pnia, te da ty w okre sie międzywojennym były niemal równie ważne dla płocczan jak Świę to 3 Ma ja czy 15 Sier pnia Tradycje oręża płockiego Pierwsza to dzień imienin Prezydenta Mościckiego, druga imieniny Marszałka Piłsudskiego, trzecia dzień jego śmierci, a czwarta rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej w 1914 r. W tych uroczystościach za wsze wi docz ny był 4. Pułk Strzelców Konnych i 8. Pułk Artylerii Lekkiej, które od zakończenia wojny polsko-bolszewickiej stacjonowały w Płocku. O tradycjach oręża płockiego, począwszy od Powstania Kościuszkowskiego do czasów II Rzeczypospolitej opowiada wystawa Na Ojczyzny zawołanie..., którą od Dni Historii Płocka możemy oglądać w Książnicy Płockiej. W poniedziałek, 18 sierpnia, w sali kolumnowej przy ul. Kościuszki 6 zorganizowano promocję katalogu do wystawy z tekstem dr G. Gołębiewskiego. Nieprzypadkowo promocję zorganizo wa liś my w tym dniu, w dniu obro ny Płocka przed bolszewikami mówiła Maria Zalewska-Mikulska, dyrektor placówki. Ta wy sta wa jest hoł dem wszyst kim tym, któ rzy przez wie ki słu ży li te mu mia s- tu. Ma my na dzie ję, że przy czy ni się do wzbogacenia wiedzy o naszym Płocku. Pomysł ekspozycji zrodził się w lutym br., kiedy to w Książnicy została otwarta Nie bie ska Li nia Jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i znasz policjanta, który Ci pomógł? Te raz mo żesz zgło sić je go kan dy - daturę do konkursu pn. Policjant, który mi pomógł. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia. Patronat nad akcją objął Komendant Główny Policji. Idea promowania postaw i umiejętności funkcjonariuszy, służących ochronie osób dotkniętych przemocą, zrodziła się w Komendzie Policji w Suwałkach w 2007 roku. Zgłoszenia od osób indywidualnych, organizacji i instytucji przyjmowane są do 10 października. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Propozycje kandydatów wystawa upamiętniająca 200. rocznicę zbiorowego odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego (założonego w 1807 r. w Płocku). Dyrektor Maria Mikulska Zalewska stwierdziła, że w ramach corocznej wystawy z cyklu Pamięć musi trwać warto pokazać losy żołnierza, który na prze strze ni 150 lat sta cjo no wał i walczył o wolną Polskę w Płocku. W organizację wystawy, obok licznych płockich instytucji, włączyły się: Fundacja 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, Stowarzyszenie Kawaleryjskie 4. Pułku Strzel ców Kon nych, któ rych człon ko - wie w strojach piłsudczyków i kawalerzystów z l uczest ni czy li w pro mo - cji wydawnictwa. Książnica zaprosiła również na projekcję dwóch filmów: Albumu Płockiego T. By stra ma i Re kon struk - cji Obro ny Płoc ka z 1920 r., któ rą mo - gliśmy oglądać na żywo przed trzema laty na uli cach Płoc ka. Spot ka nie za koń czy ło się wspól nym śpie wa niem pieś ni pa trio tycz nych. Szko da, że nie ro bi my te go czę ściej pow ta rza li zgod nie wszy scy ze bra ni go ście. (rł) do wyróżnienia można przesyłać również pocztą na adres: Pogotowie Niebieska Linia, ul. Korotyńskiego 13, Warszawa. Wśród zgłaszających kandydatury zostanie rozlosowanych 10 nagród książkowych z zakresu psychologii i związanych z przemocą w rodzinie. Rozstrzygnięcie nastąpi 31 października. Finał konkursu i uroczyste wyróżnienie laureatów nagrodą Komendanta Głównego Policji odbędzie się 20 listopada podczas międzynarodowego seminarium, realizowanego w ramach wdrażania w Polsce Programu szczegółowego Unii Europejskiej Dap hne III na rzecz za po bie ga nia i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ry zy ka na la ta (m.d.) Sygnały Płockie 7

8 *ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI*ROZMAITOŚCI* Zmiana telefonów W obu płockich sądach wymienione zostały centrale telefoniczne, wobec czego zmianie uległy także numery telefonów. Podajemy aktualny wykaz numerów telefonicznych (każdy poprzedzić należy numerem kierunkowym 0-24): W Są dzie Re jo no wym (Plac Na ru to wi cza 6) Centrala Sądu Prezes Sądu Kierownik Finansowy Główny Księgowy Księgowość Oddział Administracyjny Biuro podawcze Punkt Obsługi Interesanta Przewodniczący II Wydziału Karnego II Wy dział Kar ny , , Przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych VI Wy dział Ksiąg Wie czy stych Referendarze Przewodniczący VII Wydziału Karnego VII Wy dział Kar ny Przewodniczący VIII Wydziału Grodzkiego VIII Wy dział Grodz ki Przewodniczący IX Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych IX Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych do 45 I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do 84 W Są dzie Okrę go wym (Plac Na ru to wi cza 4/6) Centrala Sądu Pre zes Są du , fax Wiceprezes Sądu Dyrektor Sądu Rzecznik Prasowy Przewodniczący I Wydziału Cywilnego I Wydział Cywilny Przewodniczący II Wydziału Karnego II Wy dział Kar ny Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego III Wydział Penitencjarny Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego IV Wydział Cywilny-Odwoławczy Przewodniczący V Wydziału Karnego-Odwoławczego V Wydział Karny-Odwoławczy Przewodniczący VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Odział Administracyjny Oddział Finansowy Oddział Gospodarczy Biuro Obsługi Interesantów Biuro Podawcze Kurator Okręgowy Krajowy Rejestr Karny Sa la roz praw nr A przy ul. 1 Ma ja 4a , U Brata Alberta Co dzien nie przy cho dzi do nas po - nad 30 osób mó wi pre zes Ka to lic kie - go Sto wa rzy sze nia Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta w Płoc ku An na Ko ze ra. To oso by star sze, sa mot ne, a tak że nie peł no spraw ne. W Do mu Dzien ne go Po by tu Bra ta Al ber ta mo gą li czyć prze de wszyst kim na to, że spę dzą czas w to wa rzy stwie, a te ra pe u ta za ję cio wy zad ba, by był to czas uroz ma i co ny. Naj więk szym po wo dze niem cie szą się ostat nio za ję cia mu zycz ne i na u ka śpie wu. W pro gra mie zna laz ły się tak - że za ję cia pla stycz ne, ma lo wa nie na szkle, gry i zwie dza nie mia sta z prze - wod ni kiem. Or ga ni zu je my też kon kur - sy i tur nie je. Np. 21 lip ca zor ga ni zo - wa liś my tur niej sza cho wy. Przy trzech sta no wi skach spot ka li się uczest ni cy Do mu Dzien ne go Po by tu i dzie ci ze świet li cy śro do wi sko wej, pro wa dzo nej przez Sto wa rzy sze nie. W ra mach gran tu przyz na ne go przez Fun da cję Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka Sto wa rzy sze nie or ga ni zu - je dla swo ich po do piecz nych wy cie - czki kul tu ral ne do mu ze um, te a tru, na kon cer ty Płoc kiej Or kie stry Sym fo - nicz nej. Dom to tak że ma ła kuź nia de mo - kra cji ; po do piecz ni wy bie ra ją swój sa mo rząd, któ ry po ma ga w usta le niu pro gra mu za jęć. Co mie siąc sa mo - rząd zda je re la cję z te go, co uda ło się osią gnąć i jest za to spra wie dli wie oce nia ny. Za ję cia od by wa ją się co dzien nie od go dzi ny 8 do 15. W tym cza sie po do - piecz ni Do mu mo gą też li czyć na trzy peł no war to ścio we po sił ki. Na pro wa dze nie Do mu Dzien ne go Po by tu Fun da cja Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka w dru giej edy cji kon kur su gran to we go przyz na ła Ka to lic kie mu Sto wa rzy sze niu im. Św. Bra ta Al ber ta w Płoc ku zł. W pier wszej edycji kon kur su Sto wa rzy sze nie otrzy ma - ło od Fun da cji zł. I.T. Poszukujemy potomków 23 sier pnia, jak co ro ku, pod pom ni - kiem w Borkowie, odbyły się uroczystości rocz ni co we Bi twy nad Wkrą, upa - miętniające walki polsko-bolszewickie pod czas woj ny 1920 ro ku. War to przypomnieć, iż w opinii wielu historyków to właś nie pod Bor ko wem, na pół noc ny zachód od Warszawy, decydowały się losy stolicy Polski, całego kraju oraz chrze ści jań skiej Eu ro py. Właś nie tu, nad Wkrą, od dzia ły pol skie wspar te przez ochotników i mieszkańców uniemoż li wi ły bol sze wi kom oskrzy dle nie bro nią cej się War sza wy. Ro krocz nie upamiętniamy te wydarzenia, czcząc pamięć tych, któ rzy na Zie mi Na siel skiej prze la li swą krew i od da li Pol sce to, co najcenniejsze życie. Za dwa la ta przy pa da okrąg ła 90. rocz ni ca Bi twy nad Wkrą. Chce my jak najlepiej przygotować się do tych uroczystości. Dlatego już teraz poszukujemy potomków żołnierzy i ochotników, któ rzy w 1920 ro ku wal czy li na Ziemi Nasielskiej, pod Borkowem i Nasielskiem, którzy przeżyli lub polegli na tych terenach. Planujemy bowiem stworzenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego działu, w którym znajdowałyby się opisy, życiorysy i fotografie żołnierzy walczących na terenie Gminy Na sielsk w 1920 ro ku. Za pra sza my wszyst kich chęt nych do po dzie le nia się z in ny mi hi sto rią swo - ich przod ków do prze sy ła nia in for ma - cji do za miesz cze nia w tym dzia le. In - for ma cje, opi sy, zdję cia (w do brej ro z- dziel czo ści) bądź ze ska no wa ne fo to - gra fie, do ku men ty i in ne pa miąt ki pro - szę prze sy łać na adres ma i lo wy Urzędu Miej skie go w Na siel sku: - sielsk.pl w ty tu le ma i la wpi su jąc 1920 GMI NA NA SIELSK. Kontakt te le fo nicz ny: (0-23) lub Po nad to, na szym za mia rem jest, aby z oka zji 90. rocz ni cy Bi twy nad Wkrą w sier pniu 2010 ro ku mog ła zo - stać otwar ta wy sta wa pa mią tek zwią - za nych z wy da rze nia mi 1920 ro ku. Stąd też zwra ca my się do wszyst kich, któ rzy po sia da ją ta kie pa miąt ki (m.in. fo to gra fie, do ku men ty, odz na cze nia, ele men ty umun du ro wa nia i wy po sa że - nia) z te go okre su o kon takt z na mi w spra wie moż li wo ści ich wy po ży cze - nia, ja ko ek spo na tów na wy sta wę. Kon takt ma i lo wy w tej spra wie: sielsk.pl w ty tu le ma i la wpi su - jąc 1920 WY STA WA Kontakt te le fo nicz ny: (0-23) lub Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim za za - in te re so wa nie i chęć po mo cy nam w dzie le edu ka cji pa trio tycz nej, w szczególności młodych ludzi. mgr inż. Tadeusz Nalewajk Zastępca Burmistrza Nasielska Kto włada informacją włada światem Mię dzy na ro do we Cen trum In for ma - cyj no Con sul tin go we w Ki jo wie (Ukra i na) za pra sza na pol sko ukra iń - ską kon fe ren cję na te mat Pol ska Ukra i na: sa mi bu du je my przy szłość. Kon fe ren cja od bę dzie się wrześ nia br. we Lwo wie, w ho te lu Sput nik (zak wa te ro wa nie od 19 do 22 wrześ nia). W programie m.in. aktualne informacje handlowo-gospodarcze, przepisy exportowo-importowe, w co warto inwestować na Ukrainie, jak nabyć nieruchomość na firmę. Program konferencji skierowany jest do: właścicieli i dyrektorów firm i przedsta wi cielstw, in sty tu cji i or ga ni za cji, przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Wa run kiem uczest nic twa w kon fe ren - cji jest prze sła nie do or ga ni za to ra kwe s- tio na riu sza i wpła ta do ko na na na pod sta - wie wy sła ne go przez or ga ni za to rów ra - chun ku. (j) 8 Sygnały Płockie

9 GOTTFRIED SCHEEL-HAFELE PIOTR HEJKE Malarskie Inspiracje 26 sierpnia Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprosił do Domu Darmstadt na otwarcie wystawy malarstwa Eleny Dzikavitskaya pt. Inspiracje. Ele na Dzi ka vit skaya uro dzi ła się w 1975 r. w Piń sku na Bia ło ru si. Jest ab - Sygnały Płockie solwentką Wydziału Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu w Witebsku. Pracuje technikami akwareli i batiku (batik to malowanie na tkaninie, przeważnie na jedwabiu, przy pomocy gorącego wosku). Pracowała jako nauczycielka w Szkole Sztuk Plastycznych, jako grafik komputerowy w tygodniku Prowincjałka, w czasopiśmie Akcent Białoruski, kilka lat poświęciła pracy w organizacji pozarządowej Kolegium, prowadziła liczne kółka plastyczne, brała udział w wielu akcjach charytatywnych, prowadziła warsztaty z dziećmi uchodźców z Czeczenii w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji Prawnej itd. Obecnie jest redaktorem w dziale oprawy i promocji TV Białoruś/Belsat. Brała udział w wystawach zbiorowych, ma na koncie kilka wystaw indywidualnych, wernisaży personalnych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Białorusi, Szwecji, Niemczech, Polsce, USA, Węgrzech, Szwajcarii. Ek spo zy cja czyn na do 9 wrześ nia, wstęp wol ny. (j) Piotr Hejke starał się pokazać ludzi w kontekście miejskiej przestrzeni, w antypocztówkach Gottfrieda Scheel-Hafele a to przestrzeń jest najważniejsza Piękno załamań i przemijania Przez kilka, wakacyjnych tygodni Dom Damstardt pokazywał wystawę dwóch foto gra fów, efekt pro jek tu Mój Płock, mój Darmstadt, zrealizowanego z okazji 20. rocznicy współpracy obu miast. Szkoda, że w ta kim cza sie i tak krót ko. Główna wartość tej wystawy to możliwość skonfrontowania dwóch spojrzeń na nasze miasta. Piotr Hejke, rodowity płocczanin, fotograf (współpracuje m.in.: z Życiem Płocka, Jazz Fo rum), choć w swo im ży ciu miał kil - kunastoletni epizod niemiecki, w Darmstadt był po raz pier wszy. Je go cykl to fo - tografie mieszkańców, którzy odciskają piętno na tym mieście; seniorzy grający w miejskim parku w boulle, dwójka dzieci przy miejskim murale, muzyk, malarka. Hejke jest jak osobisty fotograf, zawsze blisko i za wsze na miej scu, że by opo wie dzieć nam historię pojedynczych ludzi, którzy tworzą kolorową społeczność Darmstadt. Zdję cia są cie ka we, ale czy wszyst kie muszą pokazywać brzydotę naszego miasta ta kie wy po wie dzi na te mat prac Gottfrieda Scheel-Hafele a można było usłyszeć podczas wernisażu wystawy (7 lipca). Darmstadzki fotografik skupił się na zderzeniu nowego ze starym: Pierwsze i najtrwalsze wrażenia, nasuwające się po obejrzeniu miasta, to te dotyczące przełomu: następują tu mocno widoczne i daleko sięgające zmiany. I ten czas przełomu stwarza własną estetykę. Stare jeszcze nie przeminęło, a nowe jeszcze nie nastało. Tutaj spotyka się nowe i stare, jedno na drugim, szare na kolorowym, chropowate na gład kim, krzy we na pro stym. Spo glą - dam z pewną melancholią, ale też fascynacją na to piękno załamań i przemijania. Sche el -Ha fe le od kry wa du szę pro win cjo nal ne - go mia sta o jak sam mó wi po łud nio woe u - ro pej skim uro - ku. Wyciąga na świat ło dzien ne zaniedbane podwór ka, spę ka ne kamienice, które na dal są pięk ne, bo na dal ma ją du szę sta re go, przed wo jen ne go Płocka. Wy sta wę moż na by ło oglą - dać do 24 sier p- nia. Miej my na - dzie ję, że Dom Dar mstadt kie - dyś do niej po - wró ci. (rł) W Klubie Podróże Tony ego Halika Magiczne Indie Zapraszam na romans z kulturą. Mam nadzieję, że urodzimy z tego wspólne dzieci kusił w numerze pierwszym. Popędźmy się kulturalnie zapraszał w drugim numerze Drezyny, czyli elektronicznego fanzine a, tworzonego, jak do tąd, przez jed ne go czło wie ka, wspomnianego kpt. Matzkyego, czyli Maćka Włodarczyka płockiego poetę, studenta i bon vivanta, z aspiracjami na stworzenie niszowego pisma kulturalnego w wersji papierowej. Na ra zie uka za ły się dwa nu me ry. Li - czące sobie blisko trzydzieści stron pismo to zestaw kolorowych (czasami dość szokujących, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i treść) plansz z krót ki mi tek sta - mi o kulturze, przetykanymi poezją, recenzjonami (jak je określa autor, czyli krótkimi, dwu, trzyzdaniowymi tekstami na temat), komiksami, odezwami, fotografiami i digartami głównego zwiadowczego Matzkyego. Nie ma wywiadów, pogłębionych analiz, esejów, tekstów zaangażowanych. Możemy za to do wie dzieć się, że: Ma ry lin Mon roe cór ka pie ka rza i mon ta żyst ki, któ ra wsa dza ła no gi do wo dy z lo dem, umar - ła trzy ma jąc słu chaw kę w dło ni. Początkowo miało to być pismo płoc kie, ale trud no zna leźć tu mło dych Scena z dramatu, wywodzącego się z Kerali (je den ze sta nów w In diach), w któ rym bio rą udział tyl ko męż czyź ni. Nie ma słów, tylko gesty i ruch, wprowadzające widza do krainy hinduskich bogów i demonów. Wybierając się 9 wrześ nia o godz. 18 do Domu Darmstadt, znaleźć się możemy w środku Indii. Przewodnikami wycieczki na slajdach po magicznej krainie będą: Ida Skonieczna i Marta Grefka. Indie to kraj pełen tajemnic, nieznanych oby cza jów, won nych przy praw oraz bogatej krainy bogów. W otoczeniu zabytków wpisanych na listę UNESCO pojawiają się święte krowy odwieczny symbol Indii zachęca do wspólnej podróży Ida Skonieczna. Podczas pokazu zaprezentuję zdjęcia z miesięcznej wyprawy, która miała miejsce w 2007 roku. Zaraz po uzyskaniu tytułu licencjata turystyki, na jednej z warszawskich uczelni, zaczęłam zastana wiać się, co da lej bę dę ro bić. Ko lej ne studia, a może mała przerwa. Wykorzystując nadarzającą się okazję kupiłam bilet lotniczy, spakowałam plecak, zakupiłam przewodnik i tak rozpoczęła się podróż. Wyprawa ta była spełnieniem marzeń, a zarazem nagrodą za 3 lata ciężkiej pracy. (j) Ka pi tan Mat zky pę dzi na Dre zy nie przez sieć od jed nej skrzyn ki ma i lo wej do dru - giej, przez komunikatory, portale społecznościowe szuka... pomocników, czytelni ków i... swe go miej sca. Pę dzi my kul tu rę lu dzi, któ rzy chcą się za an ga żo wać w twór czą pra cę. Dla te go za czą łem tworzyć Drezynę samodzielnie mó wi Matzky. Ale my ślę o szer szej współ - pracy. Kontaktują się ze mną mailowo ludzie z Krakowa, z Warszawy, Torunia. My ślę, że to do bry trop, choć nie re zy - gnuję z Płocka. Mat zky przyz na je, że mu si po pra co - wać nad za war to ścią me ry to rycz ną pis - ma, któ re mu naj bli żej ma być do No te - su (elek tro nicz ne go pis ma Fun da cji bęc zmia na ). Pis mo ma się uka zy wać co 2 mie sią - ce. Najbliższy numer planowany jest na wrzesień. W skró cie Dre zy na to na dal zja wi - sko bar dziej so cjo lo gicz ne niż kul tu - ro we, bar dziej za ba wa niż pra ca, zgrywa niż rzecz trwa ła. Sztan da ro we ha - sło pis ma pę dzi my kul tu rę moż na tu od bie rać dwuz nacz nie. Po za tym wy da je się, że Ka pi tan Mat zky pro wa - dząc swój po jazd ro zglą da się po szu - ku jąc nie tyl ko współ pra cow ni ków, czy tel ni ków i spon so rów, ale rów nież, a mo że prze de wszyst kim, włas ne go miej sca. Drezynę najczęściej można spotkać w formacie pdf na lub drezyna.wrzuta.pl (rł) 9 MATZKY

10 *PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE*PŁOCCZAN ŚWIATA OGLĄDANIE* Mazursko-morawsko-płockie współbrzmienia 1. Warmia i Mazury, jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów na turystyczno-wczasowej mapie Polski, istnieje też na jej ma pie mu zycz nej na przy kład dzię ki słyn nym ba ro ko wym or ga nom w bazylice w Świętej Lipce i organizowanym tam w wakacje cyklicznym koncertom, albo dzięki festiwalowi Olsztyńskie Noce Bluesowe, przez długie lata naprawdę liczącemu się w krajowej stawce. W Szczyt nie, dla od mia ny, do dziś ży we są tradycje big beatu vide choćby poświęcona owej epoce ekspozycja w tamtej szym mu ze um owo mia sto jest bo - wiem miejscem swoistego kultu Krzysztofa Klenczona, który w 1996 roku docze kał się tu pom ni ka (choć uro dził się w Pułtusku, zmarł w Chicago, a przez najważniejsze lata kariery, jako członek Niebiesko-Czarnych i Czerwonych Gitar, związany był z Trójmiastem). Szczególnie interesujące w tym względzie wydaje się podolsztyńskie Barczewo, jak na niespeł na dzie się cio ty sięcz ne mia ste czko, zdumiewająco bogate w zabytki i pamiątki kul tu ro we by wspom nieć tyl ko go tyckie kościoły św. Anny i św. Andrzeja oraz Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora pierwszej połowy XX wie ku, uro dzo ne go tam w 1877 roku, jeszcze w Wartenburgu alias Wartemborku. Barczewo kościół św. Anny Przez ostat nie 27 lat ży cia (zmarł w 1946 ro ku) osia dły w Poz na niu, a przedtem, z racji studiów muzycznych i różnych przedsięwzięć twórczych, często goszczący w Niemczech, zawsze pamię tał o ro dzin nych stro nach jak świadczy udział w akcji plebiscytowej na rzecz przyłączenia rzeczonego regionu do Pol ski po I woj nie świa to wej, a nade wszystko Rota, popularna pieśń patriotyczna do tekstu Marii Konopnickiej, z którym to utworem Nowowiejski kojarzony jest dziś przede wszystkim. Warmińskie późne wnuki odpłacają mu wdzięczną pamięcią, którą wyraźnie odczuwa się w atmosferze przytulnego mu ze um, zlo ka li zo wa ne go w ro dzin - nym domu artysty, i która niewątpliwie W Humpolcu Jaroslav Hašek spędził ostatnie lata życia w jego domu jest teraz muzeum zainspirowała doroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Felik sa No wo wiej skie go, or ga ni zo wa ny od sied miu lat w ko ście le św. An ny przy współudziale syna kompozytora Jana, w wymiarze lokalnego życia kulturalnego na pewno bezprecedensowy. Przeglądając zgromadzoną w muzeum dokumentację tej imprezy i dostępne obecnie nagrania muzyki jej patrona (dwa dyski z rejestracjami pieśni w wykonaniu chóru Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur - skiego) odnosi się jednak wrażenie, że współczesny rezonans jego dzieł w zasadzie nie wykracza poza rodzinny region a prze cież był to twór ca ran gi mię dzy na ro do wej, la u re at kon kur sów kom po zy tor skich w Niem czech i w Wielkiej Brytanii, znajomy A. Dworzaka czy C. Sa int -Saënsa, au tor po wszech - nie cenionych kompozycji organowych i monumentalnego oratorium Quo Va - dis, któ re na po cząt ku XX wie ku oka za - ło się nieomal przebojem estrad filharmonicznych Europy i obu Ameryk (chyba nie tyl ko ze wzglę du na po pu lar ność pier wow zo ru li te rac kie go). Tym bar - dziej należy więc docenić odbywający się w płockiej katedrze Międzynarodowy Festiwal Organowy, w którego programie nierzadko pojawiają się dzieła Nowowiejskiego na czele z organowo-chóralną Mis sa pro pa ce, wykonaną w czerwcu 2007 roku pod prestiżową dyrekcją maestro Pendereckiego. Moja wzmianka na ten temat wywołuje najżywsze zainteresowanie kustosza muzeum, sympatycznej pani Magdy, której wstępnie zgłaszam gotowość rozpropagowania chóralnych spotkań pod wezwaniem autora Roty w rodzinnym mieście Wacława Lachmana. A może warto by pomyśleć o przypomnieniu Quo Va dis w ramach coraz ciekawiej ewoluujących Płockich Dni Muzyki Chóralnej? 2. Humpolec to mo raw ski, bez ma ła sy me trycz ny od po wied nik Bar cze wa: niewiele ponad 10 tysięcy mieszkańców, dwa zabytkowe kościoły, z których na szczególną uwagę zasługuje imponująca świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja na tzw. Górnym Rynku i muzeum. Innego rodzaju niż barczewskie, bo posiadające kilka działów w tym antropologiczny (jego założycielem był bo wiem uro dzo ny tu Aleš Hrdlička, wy - bit ny cze sko -a me ry kań ski spe cja li sta w tej dziedzinie), z których wszakże naj cie ka wszy wy da je się mu zycz ny, w całości poświęcony Gustawowi Mahlerowi. Drążąc dalej analogie między tymi mia sta mi od no tuj my, że był to... ko - lejny znajomy Feliksa Nowowiejskiego, muzycznej chluby Warmii i jego swoisty odpowiednik jako muzyczna chluba Moraw. Urodził się bowiem w pobliskiej wiosce Kalište, w rodzinie żydowskiego kupca. Jako poddany Franciszka Józefa, przez większą część niedługiego życia związany był ze stolicą cesarstwa Habsburgów, toteż jego morawskość ma znacz nie wię kszy sens z pun ktu wi - dzenia reklamy walorów turystycznych rejonu Humpolca niż z perspektywy historii muzyki, gdzie Mahler zapisał się jako jeden z najwybitniejszych symfoników niemieckiego kręgu kulturowego, harmonijnie łączący klasyczno-romantyczne tradycje pierwszej szkoły wiedeń skiej (Haydn -Mo zart -Be e tho ven) z modernistycznymi innowacjami drugiej (Schönberg/Berg/We bern). Zajmująca tylko jedną salę wystawową ekspozycja w Muzeum im. A. Hrdlički, bogata ikonograficznie oraz informacyjnie, da je do bry wgląd w ży cie i dzia łal - ność wielkiego kompozytora także dzięki jego muzyce, odtwarzanej z CD w charakterze niezbędnego podkładu zwiedzania. Osob nym ty tu łem Hum pol ca do sła - wy jest produkowane tu piwo Bernard, wysoko cenione przez wymagających czeskich konsumentów. Kilkanaście kilometrów dalej, w pięknej, dużej wiosce Lipnice nad Sazavou, odnajdujemy na to miast in te re su ją ce pa miąt ki z ob sza ru ży cia li te rac kie go. Tu mia no - wicie ostatnie lata życia spędził Jaroslav Hašek: w gospodzie Pod Czeską Koroną napisał słynnego Szwejka i, dzię ki dochodom z tej publikacji, kupił dom u stóp wzgó rza, gdzie wzno si się oka za - ły go tyc ki za mek. Mniej wię cej rok póź - niej zmarł i spo czął na miej sco wym cmen ta rzu dom słu ży jed nak póź nym wnukom pisarza jako poświęcone mu muzeum: wśród eksponatów odnajdujemy różnojęzyczne wydania jego najsłynniejszego dzieła (między innymi po chińsku i hebrajsku), rekwizyty z czasów anarchistycznej praskiej młodości i materiały dokumentujące kontrowersyjny akces do ruchu bolszewickiego. Na jed nej ze ścian du ża tab li ca, przypominająca... płockie adaptacje teatralne pro zy Haška: wi dzi my tu zdję cia Grażyny Zielińskiej w roli Szwejka, egzem pla rze pol sko ję zycz nych pro gra - mów, a nawet kompetentny zarys historii naszego teatru po czesku. Gustaw Mahler Za ska ku ją cy przy pa dek, czy mo że świadectwo międzynarodowego magnesu lokalnej Melpomeny, tak często krytykowanej za prowincjonalną zapyziałość? A mo że, po pro stu, przy kład mi - mowolnej a skutecznej promocji miasta, niezależnej od odgórnych, urzędniczych stra te gii? Pro mo cji przez sztu kę a więc chyba najszlachetniejszej z możli wych. Tak czy ina czej, mi ła to co da opisanych wyżej współbrzmień. A.D. 10 Sygnały Płockie

11 *TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE*TOUR DE POLOGNE* Tour de Pologne obchodzi w tym roku potrójny Jubileusz. 80 lat temu po raz pierwszy kolarze wyruszyli na trasę naszego narodowego touru. W tym ro ku wy ścig od bę dzie się po raz 65., a pięt na ście lat mi ja, od kąd przypadła mi prestiżowa rola kierowa nia ści ga niem się po pol skich szosach. Co roku staramy się przygotować dla wszyst kich jak naj bar dziej uda ne wi do wi sko, za rów no pod względem sportowym, organizacyjnym, ale tak że le ży nam na ser cu promocja Polski, naszych najpiękniejszych regionów. Tour de Pologne, określany jako największe logistyczne wydarzenie w polskim sporcie, od czte rech lat jest w gro nie naj bar dziej prestiżowych imprez kolarskich na świe cie UCI Pro To ur. To zo bo wią - zu je. Tra sa 65. To ur de Po lo gne za - powiada się bardzo ciekawie; na starcie staną najlepsze ekipy na świecie z reprezentacją Polski. Pozostaje mi za pro sić wszyst kich na tra sę lub przed ekrany telewizorów. Czesław Lang Dwóch kó łek czar Tegoroczna największa impreza kolarska w Pol sce roz pocz nie się na Pla cu Te - atralnym w Warszawie w niedzielę, 14 września. I etap czyli drużynowy mini tour skła dać się bę dzie z 5 rund po 2 km każda ulicami Warszawy. Praw dzi wy wy ścig roz pocz nie się w po nie dzia łek od Płoc ka. Już od godz. 9 na Starym Rynku trwać będą przygotowania do II eta pu To ur de Po lo gne. O godz planowana jest prezentacja ekip, a o start ho no ro wy. Start ostry na stą pi o godz , 8,8 km od wy ru sze nia ko - la rzy na tra sę, wio dą cą do Sier pca. Dru gi etap wy ści gu z Płoc ka do Ol - szty na li czy 233,6 km. Po dro dze ko la - rze bę dą mie li 6 pre mii: 3 lot ne na 30,7, 100,2 i 122,5 ki lo me trze (Sierpc, mię dzy Mławą i Iłowem, Działdowo) oraz w Nidzi cy spe cjal ną (na145,6 km) o Pu char Starosty Nidzickiego i górską w Olsztynie, 27 km przed me tą. Za koń cze nie II etapu Tour de Pologne przewidziane jest oko ło godz. 17. W 65. wy ści gu weź mie udział czo łów - ka zawodników z kilkunastu krajów m.in. Fran cji, Hisz pa nii, Włoch, Bel gii, Holandii, USA. (j) Sygnały Płockie 11

12 Niech bi ją dzwo ny! 53 dzwo ny wa żą ce łącz nie po nad 4 to ny (od 6 do 640 kg), podwieszone na specjalnym metalowym stelażu na kółkach, ciągniętym przez potężną ciężarówkę (w su mie 19 m dłu go ści, 7 m wy so ko ści i 25 ton wagi całkowitej) to francuski Carillon*, który w środę 23 lip ca sta nął na Sta rym Ryn ku w Płoc ku. Mo bil - ny instrument z Douai (miasto w regionie Nord-Pasde -Ca la is, 35 km na po łud nie od Lil le) jeź dził po Pol - sce od 19 lipca, promując Toruń jako Europejską Stoli cę Kul tu ry, któ rą ma szan sę stać się w 2016 ro ku. Po za tym To ruń sta ra się zbu do wać włas ny, sta cjo - nar ny ca ril lon (bo ta kie pla ny mia sto mia ło już w po - ło wie XVI wie ku!). KRZYSZTOF KALIŃSKI To druga edycja Festiwalu Tour de Carillon, która rozpoczęła się w Wiśle w Beskidzie Śląskim, koncertem z udziałem carillonu i góralskiej kapeli Jetelinka, a zakończyła się 30 lipca w Trójmieście. Po drodze francuskie dzwony odwiedziły 13 najważniejszych miast położo nych nad Wi słą, bę dąc m.in. w: Pu ła wach, Byd gosz - czy, Malborku, Tczewie i w Gdyni. Koncerty odbywały się często w historycznych miejscach: na malowniczych i sławnych rynkach Krakowa, Płocka, Torunia i Bydgoszczy, przy katedrach we Włocławku i Gdańsku-Oliwie, przed pałacem w warszawskim Wilanowie obok przygotowanych do zawieszenia dzwonów Świątyni Opatrzności Bożej i na Zamku w Malborku. To typowy, 4,5-oktawowy instrument, niezbyt skomplikowany. Świetnie brzmi razem z instrumentami blaszanymi i dętymi. Podobno najlepszymi carillonistami są pianiści i klawesyniści mówiła carillonistka Monika Kaźmierczak, która gry carillonowej uczyła się u prof. Gerta Oldenbeuvinga w Holandii. W 2001 została jedną z miejskich carillonistek w Gdańsku (posiadającym jedyne dwa działające carillony w Polsce), a w 2003 roku zdobyła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Carillonowym w Almelo (Holandia). Obecnie sama uczy carillonu na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W Płoc ku, obok utwo rów ty po wo pi sa nych na ca r- il lon, za gra ła też tran skryp cje, m.in. Czte rech pór ro - ku Vivaldiego czy musicali Koty, Parasolki z Szerburga czy Mężczyzna i kobieta, a także główny motyw z serialu Jan Serce. (rł) Carillon [wym. kariją, z fr. bicie w dzwony] instrument muzyczny z grupy idiofonów uderzanych, będący zespołem dzwonów wieżowych, na których można wybijać melodie młotkami lub sercami dzwonów, uruchamianymi przez mechanizm zegarowy lub ręcznie, za pomocą klawiatury. Niekiedy w nowoczesnych carillonach stosowane jest sterowanie elektroniczne. W Do mu Dar mstadt Malarstwo zagadkowe Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza 11 wrześ nia o godz. 18 na otwar cie wy sta wy ma lar stwa Zygmunta Szczepankowskiego. Ar ty sta uro dził się w 1951 ro ku w Ciechanowie. W latach studiował na Wydziale Grafiki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownie profesorów Antoniego Łyżwańskiego i Stanisława Poznańskiego). Dyplom otrzymał w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Rudzińskiego w 1976 roku. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Mieszka w Ciechanowie i pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych m.in. w: BWA Ga le ria C w Cie cha no wie (1989, 1992, 1994, 1999, 2000), w Dor tmund (1994), Ga le rii Bo nar w Łomży, Warszawie (2000), Łodzi (2002). Zygmunta Szczepankowskiego znam od dawna mówi Robert Wałęka. Jego malarstwo jest równie interesujące i zagadkowe, jak on sam. Od początku swej drogi artystycznej, trwającej już przecież ponad trzydzieści lat, dotyka(ł) figuratywności. Rozgrywa ją różnorako, korzystając z literatury, banalnej codzienności, czy symboliki. W nurt sztuki przedstawionej wszedł drogą nowej figuracji inspirowanej chociażby Baconem. Dorobek malarski Szczepankowskiego pokazuje artystę poszukującego silnej ekspresji, żywiołowości. Dynamika przedstawienia, a czasem jej agresywność, swoboda w poszukiwaniu kompozycji i formy, pokazuje artystę wyzwolonego z barier estetycznych i zwyczajowych. ( ) Wy sta wa czyn na do 24 wrześ nia, wstęp wol ny. (j) 12 Sygnały Płockie

13 *KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA* Na ratuszowej wieży wybiła kiedy z potężną siłą uderzył w nią piorun. Ze względu na zagrożenie życia przerywamy imprezę powiedział prowadzący Rynek Sztuki Piotr Bała. Piorun przerwał festiwal Od uderzenia pioruna zgasła tarcza zegara. Stanęły wskazówki. Wyładowanie by ło tak sil ne, że usz ko dzi ło oświet - lenie przed sceną, oszczędzając, dużo droż szy, sprzęt nag łoś nie nio wy. Na szczęście kilkanaście minut wcześniej swój deszczowy występ skończył muzyk performer Sambor Dudziński. Ze wzglę du na ule wę przed sce ną miał nie - wielką publiczność, która tłoczyła się w ogródkach piwnych. Lu bię deszcz i lubię występować w deszczu mówił ar ty sta i na do wód te go jeź dził po Sta - rym Rynku na swym metalowym wehikule (połączenie archaicznego siewnika i monocykla) i grał na, przymocowanym do niego, kyboardzie. Kiedy występ Dudzińskiego dobiegał końca organizatorzy podejmowali decyzję o przerwaniu imprezy. W planach były jeszcze: wyczekiwany przez publiczność występ Maćka Maleńczuka, spektakl teatru Decalages i ostatni seans z cyklu Nie me Ki no z mu zy ką na ży wo, czyli Antena w podkładzie zespołu Lady Aarp. Szczę śli wie zre zy gno wa no z tych trzech punktów. Odwołane zostały również sobotnie występy. W niedziele najbardziej wytrwali i nie bojący się deszczu mo gli wziąć jesz cze udział w in te rak - tywnym widowisku Teatru Wagabunda. Płock w obrazach W holu ratusza do 12 września oglądać można (i kupić) plon pleneru malarskiego zorganizowanego przez Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury od 1 do 10 lipca. W tym czasie malarze-amatorzy starali się przenieść na płótno najpiękniejsze zakątki Płocka. Krstyna Olędrzyńska z PSTK napisała na tę okoliczność wiersz. Zatrzymała się Wisła na płótnie Świetlistością żaglówek i mostów Kolorytem ulicy Rybaki Ciszą zmierzchu, nostalgią i troską (...) Na wystawie eksponowane są 24 prace (gówie Wisła i katedra). (j) Cały festiwal rozpoczął się 10 sierpnia o godz. 20 uda ną pro jek cją Me tro - polis Friza Langa z poruszającą muzyką na żywo w wykonaniu Yerba Mater. Na stęp ne go dnia był Brzdąc i zes pół Gadająca Tykwa, we wtorek Erotikon i zespół Laterna, a w środę Gorączka Złota i Dominik Strychalski. Kul mi na cyj nym pun ktem im pre zy po zo sta nie czwar tko wy wy stęp Ja rek Śmie ta na Trio i Mark de Cli ve Lo we, choć równie ciekawie zapowiadał się piątek. Wszystkie zaproszone gwiazdy, które nie wystąpiły w planowanym terminie zobowiązały się wystąpić w innym. Z teatrami Decalage i Akt spotkamy się być mo że jesz cze we wrześ niu. Koncert Maleńczuka odbędzie w październiku lub listopadzie. Ry nek Sztu ki to jak tłu ma czą or ga - ni za to rzy, czy li PO KiS hy bry da trzech wcześniejszych imprez: Jazzu na Sta rów ce, Nad wi ślań skie go Fe sti wa lu Teatrów Ulicznych oraz Kina Letniego na Starówce. To impreza mniejszego formatu, kameralna, bez tak ogromnego zaplecza logistycznego jakie miały Audioriver czy Reggaeland, ale ciekawa i warta kontynuowania. W tym ro ku wspar li ją: Urząd Mia sta Płoc ka i PKN Or len. (rł) KRZYSZTOF KALIŃŚKI Opowiedz ulubioną bajkę i zostań Bajarzem Europejskim. Książni ca Płoc ka za pra sza na Fe sti wal Baś ni Eu ro pej skiej, któ ry od - bę dzie się w dniach wrześ nia Za górami, za lasami... Któż nie pamięta słynnego czeskiego serialu Arabella, w którym jeden z głównych bo ha te rów Pan May er, czy tał co wieczór bajkę. Ten pomysł niedawno z powodzeniem przeniosła TVP, która do programu Bajkonurrr zapraszała słynne osobowości świata kultury, nauki, polityki czy sportu do czytania ulubionych i najciekawszych książek dziecięcych. Wchodzenie w role, modulacja głosem, gest, zmia ny tem pa wraz ze zmia ną ak cji opowiadanie bajek to rzecz niełatwa, ale fascynująca. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych; bezcenny skarb dla całej rodziny. Książnica Płocka wpadła na pomysł, aby płocczanom zaproponować podobną zabawę. Każ dy, w wie ku od 18 do 100 lat, mo że zgłosić swój udział w Festiwalu Baśni Europejskiej. Forma prezentacji jest dowolna. Mo że to być zwy kłe ba ja nie (opo wieść ust - na) lub scenka teatralna, mimiczna, lalkowa a nawet pokaz multimedialny (wszystko nie dłuższe niż 15 minut). Podstawowa różnica i jednocześnie utrudnienie to fakt, że baśń nie może być czytana tylko opowiadana. Festiwal to podsumowanie, trwającego od marca br., projektu Literackie ABC, dla każdego, kto Europę poznać chce. To by - ły spotkania dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży prowadzone przez większość naszych placówek mówi Maria Okrasa metodyk ds. czytelnictwa dziecięcego Książnicy Płockiej. Każ da fi lia wy - bierała sobie jeden z krajów europejskich i prezentowała: literaturę duńską, francuską, belgijską, niemiecką, czeską czy bułgarską. Były też spotkania z przedstawicielami Europe Direct i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Chcieliśmy poprzez zabawę i różne działania animacyjne wokół książek, kontakty z twórcami zachę cić do czy ta nia dzie ci, a u star szych wy - robić potrzebę obcowania z książką. Zresz tą Książ ni ca Płoc ka ro bi to od lat. Dowodem jest wydana przez płocką bibliotekę, nagrodzona w 2005 roku, Animacja czytelnictwa dziecięcego. Fundator nagrody Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Mło dych Pol ska Sek cja IB BY uz na ła tę książkę za nieocenione źródło inspiracji dla wszystkich bibliotekarzy. Polska Sekcja IB- BY, z którą współpracuje płocka placówka, zajmuje się popularyzacją współczesnych autorów piszących dla młodego czytelnika, tj. jak Ewa Grętkiewicz, Beata Ostrowicka, Anna Onichimowska, Marta Fox czy Krysty na Sie sic ka. Książ ki tych trzech ostat nich autorek zostały też wpisane na europejską listę BARFIE (komponent programu Unii Europejskiej Comenius), na której znajdują się wydawnictwa podejmujące ważne sprawy dla mło dych lu dzi, ta kie, jak: mi łość, przyjaźń, tolerancja, akceptacja. Zresztą znakomita większość tych autorek od wie dzi ła już Płock, np. w czer wcu, w ramach projektu, Chotomek zorganizował Piknik literacki z Beatą Ostrowicką. Zachęcamy wszystkich chętny do sięgania nie tylko do klasyków literatury dziecięcej i młodzieżowej, ale i tych współczesnych. W ostatnich latach objawiło się bardzo dużo, dobrych autorów piszących dla młodego czytelnika zapewnia Maria Okrasa. Listę moż na zna leźć na stro nie: (obok podajmy krótką ściągę). Chętnych do udziału w Festiwalu Baśni Europejskiej prosimy o wysyłanie zgłoszeń (do 7 wrześ nia 2008 r.) na adres Biblioteki dla Dzie ci im. Wan dy Cho tom skiej, ul. Sien - kie wi cza 2, Płoc ka. Moż na też dzwo - nić pod nr lub pi sać e-ma il: Tytuł Bajarza Europejskiego i nagrody książkowe czekają. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. (rł) Polskie książki na Liście Honorowej IBBY (kategoria: pisarz) 2006 Maciej Wojtyszko Bromba i filozofia 2004 Beata Ostrowicka Świat do gó ry no ga mi 2002 Katarzyna Kotowska Jeż 2000 Krystyna Siesicka Dziewczyna mistrza gry 1998 Anna Onichimowska Najwyższa góra świata 1994 Dorota Terakowska Córka czarownic 1988 Marta Tomaszewska Wielkolud z Jaskini Piratów albo Tajemnica czwartej ściany 1986 Danuta Bieńkowska Daniel na Saharze 1984 Adam Bah daj Gdzie twój dom, Te le ma chu? 1982 Małgorzata Musierowicz Kwiat kalafiora 1980 Zofia Chądzyńska Wstęga pawilonu 1979 Ewa Nowacka Kilka miesięcy, całe życie 1979 Wanda Chotomska Drzewo z czerwonym żaglem 1978 Edmund Niziurski Sposób na Alcybiadesa 1976 Wojciech Żukrowski Porwanie w Tiutiurlistanie 1974 Janusz Domagalik Koniec wakacji 1966 Hanna Ożogowska Ucho od śle dzia 1964 Irena Jurgielewiczowa Ten ob cy Sygnały Płockie 13

14 Bezpłatna, fachowa pomoc i pełna dyskrecja. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na konsultacje wszystkich, którzy czują się krzywdzeni przez najbliższych. Po moc dla skrzyw dzo nych Prawnik, psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuta, a nawet logopeda to specjaliści pracujący w OIK. Do zadań Ośrodka należy udzielanie bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w szczególności z powodu: przemocy w rodzinie, problemów współuzależnienia, konfliktów w rodzinie, problemów szkolno-wychowawczych oraz emocjonalnych. Działający tam Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udziela bezpłatnej pomocy w zakresie: trudności wychowawczych, problemów szkolnych dzieci oraz zaburzeń mowy. Ośrodek prowadzi m.in. grupy wsparcia dla kobiet i terapię małżeńską. Udziela porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych. Służy pomocą terapeutyczną dla dzie ci. Tyl ko w pier wszym pół ro czu 2008 r. z je - go po mo cy sko rzy sta ło 330 ro dzin. Na 518 osób, któ rym w tym cza sie po mógł OIK, co trze cie to dziec ko. W lip cu mi nął rok od otwar cia Do mu dla osób doz na - jących przemocy w rodzinie prowadzonego przez OIK i MOPS. Do końca 2007 roku ze schronienia w Domu sko rzy sta ło łącz nie 13 osób (7 ko biet i 6 dzie ci). W okre - sie od stycz nia do czer wca 2008 r. w pla ców ce prze by wa - ło 21 osób. Dom za pew nia schro nie nia przez ca łą do bę dla mak si mum 10 osób, któ re w tym cza sie są ob ję te opie - ką terapeutyczną socjalną i prawną. Pracownicy OIK pomagają m.in.: w przygotowaniu pism procesowych oraz pism skierowanych do różnego typu instytucji, monitorują sprawy sądowe, udzielają wsparcia emocjonalnego oraz socjalnego, informacji. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piąt ku, w go dzi nach: Oto adre sy OIK: ul. Wolskiego 4 (budynek Przychodni Rejonowej) Po ko je: , I pię tro tel do 50 ul. Kolegialna 47 (budynek Przychodni Rejonowej) po ko je: , II pię tro tel (89) W Pol sce 3,5 mi lio na człon ków zgro ma dzi ło ma ją tek pry wat ny war ty 450 mi liar dów PLN i pła ci kosz ty je go ek splo a ta cji rocz nie 20 mi liar dów PLN, lecz nie od da no im wcześ niej na włas ność swej czę ści ma jąt ku. By li użyt kow ni ka mi tzw. włas no ścio wy mi ma jąt ku spół dziel cze go. Od 24 kwiet nia 2001 r. za rzą dy spół dziel ni są zo bo wią za ne do wy o dręb nie nia czę ści ze wspól ne go ma jąt ku i prze nie sie nia go na włas ność człon ków. Prak ty ki by wa ją róż ne, w tym i nie ucz - ci we jed nak od po wie dzial ność spół dziel ni za nie jest ogra ni czo na. Spółdzielnie z o.o.? Minął rok od nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która od 31 lipca 2007 r. zobowiązuje zarządy spółdzielni do przyspieszenia, trwającego od ponad siedmiu lat, procesu uwłaszczenia, tj. przekształcającego spółdzielcze prawa własnościowe na odrębną własność prywatną członków, jako obowiązek zmiany starych form kolektywnych na demokratyczne, by spółdzielnie mieszkaniowe w rzeczywistości stały się zrzeszeniami prywatnych właścicieli. Stan realizacji ustawy uwłaszczeniowej oceniać należy wieloaspektowo, tak jak różnorakie są praktyki rynkowe w spółdzielniach. Przyzwyczajenie do interesów korpo ra cyj nych jest tak du że, że ich utra tę niek tó rzy przedstawiciele zarządów nazywają rozdawnictwem majątku. No cóż, po my li li tyl ko fakt, że na koszt człon ków za - ocznie zaciągali kredyty na budowę. Spółdzielcze władze krajowe emitowały fałszywe opinie prawne, co skutkuje wnioskiem w prokuraturze. W Płocku stan realizacji ustawy uwłaszczeniowej można ocenić wyżej, niż średnio w ska li kra ju. To, co te raz w in nych mia stach osią gnię to, w Płocku zrealizowano kilka lat wcześniej drogą bardziej ewo lu cyj ną, choć to nie oz na cza, że nie ma za strze żeń. Istota procesu uwłaszczenia jest prosta. Należy podzielić wszystkie spółdzielcze nieruchomości gruntowe na jednobudynkowe (grunty użytkowane wykupić pod uwłaszczenie z bonifikatą dotyczy to zarówno gruntów gminnych, jak i Skarbu Państwa), w nich wyodrębnić wszystkim uprawnionym członkom ich należną część majątku oraz przenieść prawo własności aktem notarialnym bez zarobku (koszty wg dokumentów), w tym należna część oznacza prawo do udziału własności w całej nieruchomości wspólnej również do lokali użytkowych w budynku i do gruntu z infrastrukturą techniczną na cele publicz ne, jak: par king, śmiet nik, plac za baw dla dzie ci. Problem w tym, że czę sto za rzą dy spół dziel ni przy oka zji uwłaszczenia próbują zarabiać na własności członków. Do ub.r. spółdzielnie namawiając do kupowania zdołały zarobić od gapowiczów na sprzedaży w cenach rynkowych ich włas no ści lub praw włas no ścio wych spo ro, a po zakazie (nowelą po 31 lipca 2007 r.) zarządy stosują inny sposób zatrzymanie dla spółdzielni części nieruchomości człon ków. Ma to miej sce wte dy, gdy w uch wa le za rzą - du przeznaczone są do uwłaszczenia nie wszystkie lokale w budynku lub okrojony grunt, ograniczający mieszkańcom infrastrukturę służącą budynkom. Zakup gruntów gminnych jest możliwy w celu uwłaszczenia (tylko) spółdzielców na wniosek zarządu, jako grunt użytkowany, tj. za sumę wieloletnich opłat członków za jego użytkowanie wieczyste i symbolicznej obecnie dopłaty w wys. 1% pozostałej różnicy ceny (efekt uchwały Rady Miasta o bonifikacie 99%). Nieprawidłowości mają źródło w projektowanym przez zarząd podziale gruntu w nieruchomości, zatwierdzanym decyzją podziałową w Urzędzie Miasta. Jeśli bowiem w zakupionym na koszt człon ków grun cie za rząd nie usta no wi im udzia łów włas - ności odrębnej we wszystkich jego częściach, odcinając np. media w nieruchomości dokona uszczuplenia majątku członków. Spółdzielnia sprawuje zarząd zwykły i arbitralnymi decyzjami przekracza swe uprawnienia. Zarząd nie ma prawa do wyłącznego dysponowania nieruchomością, bo obowiązują przepisy Kc o współwłasności, a władze mia sta nie wi dzą moż li wo ści wpły wu na to. Sprze ciw zbyt małej liczby osób napotyka na spory i, niestety, skutkuje ograniczoną odpowiedzialnością spółdzielni. Prawo dysponowania majątkiem mają członkowie, ale nie istnieje zwyczaj ich uczestnictwa w zebraniach. Zapewne muszą dojrzeć, żeby zobaczyć przykłady praktyk zarządu bez ich udziału, aby nie ponosili zbędnych kosztów za użytkowanie swej utraconej własności, podczas gdy spółdzielnia (jako osoba prawna) będzie coraz bogatsza o pozostawiony sobie majątek członków. Na grun tach Skar bu Pań stwa uwłaszczenie napotyka na trudności związane z ich wykupem. Wykup odbywa się za pośrednictwem Urzędu Miasta, ale bonifikatę ustala Wojewoda i często okazuje się, że wnioski zarządów o nabycie gruntów SP z bonifikatą napotykają na odmowę. Płockie SOS podejmie w tej sprawie działania wspierające zarządy spółdzielni. Zatrzymywanie do dyspozycji zarządu lokali użytkowych lub gruntu z infrastrukturą techniczną, niezbędną w funkcjonowaniu budynku i pominięcie tych udziałów współwłasności w aktach notarialnych, jest pozbawianiem majątku spółdzielców (inwestorów), a spółdzielnia nie ma pra wa do uwłasz cze nia się nim. Po da ne prak ty ki są w ko - lizji z przepisami wielu ustaw. Prawo spółdzielcze wyznacza zarządowi obowiązek zarządzania, a nie władania mieniem członków. Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa granice nieruchomości wg ( ) wybudowanych budynków i innych urządzeń trwale związanych z grun tem ( ) za ję tej na ten cel dział ki bu do wla nej ( ), a w temacie uwłaszczenia podaje, że Spółdzielnia pozostaje właścicielem ( ) gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lo ka li ( ) odręb nej włas no ści lo ka li lub praw z nią zwią - zanych. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż ( ) po dział ma po le gać na wy dzie le niu ( ) bu - dynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków czyli z infrastrukturą techniczną. Nadto, wykup gruntu następuje za pieniądze i na wniosek osób posiadających interes prawny, bo jedynie w celu uwłaszczenia beneficjentami w przekształceniu użytkowania gruntów we własność są uprawnieni spółdzielcy. Zarządowi nie wolno projektować podziału oraz kupować gruntów nie w imieniu mieszkańców. Wg Kodeksu cywilnego prawo do dysponowania własnością oraz pobierania z nich pożytków mają jedynie te osoby, które ponosiły nań nakłady finansowe wyrok Sądu Najwyższego. Spotykane praktyki pozostawienia przy spółdzielni użytkowanej działki lub lokali do dyspozycji zarządu (bez udziału mieszkańców) mają na celu osiąganie zysków (dochód z wynajmu) przez osobę prawną kosztem nakładów finansowych osób fizycznych. Takie praktyki wypełniają dyspozycje ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych, a stan wyodrębnionej własności członków jest zapisywany w aktach notarialnych i uwieczniany w KW. Płockie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców stan ten ocenia jako spółdzielnie z ograniczoną odpowiedzialnością. Można by przyjąć, że zarządy z przyzwyczajenia zatrzymują do swej dyspozycji jak największe zasoby majątku. I nie byłoby wiele w tym złego, gdyby nie to, że pra wo sta no wi, że w spół dziel niach ma ją tek ma formę własności prywatnej (własność członków pozostaje w spółdzielni), zatem pozostawianie w spółdzielni ma jąt ku ina czej jest zbęd ne. Spół dziel nie nie są wła ści - cielami majątku sfinansowanego przez spółdzielców w postaci budynków z lokalami i towarzyszącej im infrastruktury. Nie określenie udziałów własności mieszkańcom w całej nieruchomości oznacza kolizję z prawem, bo odcięte mieszkańcom działki stałyby się własnością innych członków, z wyłączeniem grupy je użytkujących, a każda grupa mieszkańców ma przecież swoje nieruchomości do uwłaszczenia. Stąd Płockie SOS poszerzyło działania na obszar kraju oraz kieruje swe wysiłki na ujednolicenie prawa i wyeliminowanie podobnych nieuczciwych praktyk rynkowych. Bronimy spółdzielni z majątkiem prywatnym członków oraz posiadających majątek ogólnospółdzielczy (np. budynek administracji, Klub osiedlowy, boisko, skwer, itp.), w którym członkowie ma ją udzia ły. SOS stoi na sta no wi sku, że w spół - dzielniach zrzeszeniach właścicieli zgodnie z logiką i prawem, majątek składa się z prywatnej własności członków (odrębne mieszkanie) oraz z udziałów w majątku pozostającym w spółdzielni (wspólnym), czyli własność odrębna nie pozbawia członków wpłaconych udziałów na cele spółdzielcze. Stąd nie sugerujemy zakładania wspólnot, a jedynie podział zbyt dużych spółdzielni na mniejsze. Informacja dla osób oczekujących na uwłaszczenie z probemem spłat kominów normatywu : * Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. (druk 462) o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, minęły półmetek. Algorytmem zadłużania stało się naliczanie odsetek od odsetek, które w okresie inflacji po 1990 r. rosły w kominy zadłużeń szybciej, niż bieżąca spłata kredytu. Wówczas uchwalono ustawę o pomocy państwa. Bankowi jego wierzytelności spłaciło państwo (za 1 mld kredytu zapłacono 7,5 mld), ale człon kom po moc ta by ła przej ścio wa, bo za to stali się dłużnikami państwa do czasu spłaty 30% zadłużenia (pomoc państwa w umorzeniu 70% kominów odsetek). O historii spłat kredytów i pomocy więcej na Tadeusz Borowicki 14 Sygnały Płockie

15 *KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA*KULTURA* X Let ni Fe sti wal Mu zycz ny Sierpniowe koncerty X Letniego Festiwalu Muzycznego upłynęły pod znakiem występów kameralnych. Pomysł przeniesienia niektórych do płockich kościołów sprawił, że prezentacje uzyskały odpowiedni anturaż. Miejmy nadzieję, że organizatorzy Festiwalu definitywnie pozbyli się zagadkowych ambicji mierzenia jakości koncertów frekwencją. Gdyby przyjąć tylko to kryterium, wówczas mogłoby się okazać, że wspaniały występ Collegium Vocale Bydgoszcz czy metafizyczny wieczór Herbertowski, przegrały artystyczny pojedynek z przytupami na nadwiślańskiej plaży. Im pre sje Romski klimat na płockiej starówce Collegium Vocale Bydgoszcz, istniejący od po nad 15 lat, ce nio ny jest prze de wszystkim za wspaniałe, spójne brzmienie głosów oraz za podejście do kwestii interpretacji zgodnej z duchem epoki, z której pochodzi repertuar. 3 sier pnia, w płoc kiej Farze, śpiewacy zgotowali publiczności nie lada niespodziankę. Zaprezentowany wspólnie z Kwartetem Pomorskim program Impresje był wyraźnym odejściem od stylistycznej prawdy epoki renesansu. Collegium Vocale Bydgoszcz postanowili przedstawić najbardziej popularne renesansowe madrygały (najczęściej śpiewane przez chóry lub wokalne zespoły kameralne), w niecodzienny sposób. Chciałoby się rzec z przymrużeniem oka. Zespół potraktował renesansowy repertuar dość śmiało. Poza kompozycjami wykonanymi z godnie ze stylistyczną prawdą, usłyszeliśmy transkrypcje ubrane w nowy, wzbogacający materiał wielogłosowy, odmienny stylistycznie (klasyczno-romantyczny) akompaniament instrumentalny. Na pochwałę zasługuje także odwaga w zgrabnym zestawieniu renesansowego repertuaru z kompozycjami epok późniejszych. Utwory Orlanda Gibbonsa, Orlanda di Lassa, Hansa Leo Hasslera, Johna Dowlanda, Pierre a Passereau i Juana del Encinii usłyszeliśmy obok dzieł W. A. Mo zar ta, Ca mil le a Sa - int-saënsa i Piotra Czajkowskiego. Impresje były zatem koncertem eksperymentalnym, i jak to z eksperymentami bywa, nie każdemu mogły przypaść do gustu. Myślę jednak, że większość słuchaczy, wrażliwych na muzyczne piękno, doceniła staranność, finezję interpretacji i subtelny entuzjazm Collegium Vovale Bydgoszcz i Kwartetu Pomorskiego. Ko cham Pa ryż Każ dy kto choć raz był w Pa ry żu po - twier dzi, że w tym mie ście moż na się za - kochać. Paryż, to także muzyka. Artyści z tzw. kręgu piosenki francuskiej poświęcili mu niejedną kompozycję. Wystarczy wymienić Pod dachami Paryża w wykonaniu legendarnej Edith Piaff, czy Champs-Élysées Joe Da si na. Od czasu do czasu zauroczenie Paryżem wyrażają również polscy artyści. Do ciekawszych muzycznych projektów zaliczyć można Kocham Paryż kwartetu New Musette, któremu szefuje znakomity akordeonista i bandeonista Wiesław Prządka. To zespół złożony z muzyków znanych i uznanych. Oprócz lidera występują w nim: Edmund Klaus (gitara) grający u Krzysztofa Krawczyka, Urszuli Sipińskiej i Zdzisławy Sośnickiej; Zbigniew Wrombel jeden z czołowych polskich kontrabasistów jazzowych i Andrzej Mazurek perkusista, współpracujący z Józefem Skrzekiem i Hanną Banaszak. W Płoc ku, 10 sier pnia, instrumentalistom towarzyszyła nieznana szerzej piosenkarka Ewa Maleszyk. Zespół pod skrzydłami Wiesława Prządki, będącego pod wyraźnym wpływem wybitnego bandeonisty Richarda Galliano, potwierdził klasę, proponując bardzo interesujący spektakl muzyczny, ułożony z kilkunastu utworów instrumentalnych i piosenek. Oś koncertu stanowiły standardy piosenki francuskiej. Utwory w rodzaju Sous le ciel de Pa ris, Mi lord, Et si tu n existais pas i Jojo pomieszano z utworami Astora Piazzoli ( Vuelvo al sur, Libertango ), Richarda Galliano ( Sertao, Tango pour Claude ) i kompozycjami autorstwa samego Prządki ( Popołudnie w Strasburgu ). Brzmienie uzyskane podczas tego koncertu było jednym z najlepszych, z jakimi zetknąłem na scenie kameralnej płockiego Letniego Festiwalu Muzycznego. Wspaniałe popisy improwizacji wszystkich członków zespołu i wyjątkowy klimat, jaki udało się im osiągnąć, sprawiły, że oczarowana i licznie zgromadzona publiczność wracała do domu w prawdziwie paryskim nastroju. Zbi gniew Her bert... Wspom nie nie Tak zatytułowano trzeci z sierpniowych koncertów kameralnych. W przepięknych murach płockiej katedry wystąpili: olsztyński organista Jarosław Ciecierski i aktor tamtejszego teatru im. Stanisława Jaracza Cezary Ilczyna. KRZYSZTOF KALIŃSKI Wieczór miał szczególny charakter. Artyści i organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na obchodzony właśnie Rok Herbertowski. Ideą koncertu było pokazanie twórczości Herberta w kontekście muzycznych kompozycji organowych minionych dwóch wieków. Wiersze poety, poprzez muzyczną pointę uzyskały głębszy wymiar. Podobnie muzyka, także nasycona poetyką i zawierająca często przesłanie, zyskała inspirację, mając wprowadzenie (może niekoniecznie idealnie odpowiadające treścią) stanowiące z nią w zamyśle jakąś całość: emocjonalną, dramaturgiczną, czy stylistyczną. Na ten zabieg intelektualny i artystyczny pozwoliła sama twórczość Zbigniewa Herberta. Rozumienie jego poezji wymaga oparcia się na podstawach kultury europejskiej. Poeta odwołuje się do mitologii, historii starożytnej i wzorców klasycznych. Uaktualnia znaczenie historycznych symboli, przenosząc je do świata współczesnego i przedstawiając nową ich interpretację, niejako zmusza nas do przefiltrowania własnego wnę trza, za rów no pod wzglę dem te go, co wie my, jak i te go, co od czu wa my. Artyści zaproponowali przemierzenie drogi za gło sem poe ty, czu jąc po tę gę lub śpiew - ność organów, od wszechogarniającego Apparition de l Église éternelle ( Ukazanie się Kościoła w wieczności ) Messiaena i żywioło we go ustę pu ze mszy Ja načka, po asce zę i filozoficzny spokój preludiów świeckich Alaina i niemal pożegnalnych chorałów Brahmsa. Te utwory świetnie współgrały z poezją Herberta, a ich własne przesłanie było swoistym kontrapunktem dla myśli i narracji wierszy. Wspaniałe wrażenie zrobiło zestawienie wariacji Nimroda Elgara z wierszem Wit Stwosz: Uś nię cie NMP. Słow no - muzyczny montaż Ciecierskiego i Ilczyny okazał się doprawdy wyborny. Jazz cy gań ski W niedzielę, 24 sier pnia, wystąpił ukraiński zespół Dos Lomagos. Pięciu instrumentalistów grających pod skrzydłami Igora Lomahi zaprezentowało muzykę etniczną i folkową Europy Wschodniej i Południowej, w interpretacji wyraźnie nawiązującej do stylistyki jazz manouche czyli jazzu cygańskiego. Cygański jazz to swoista mieszanka amerykańskiego jazzu, swingu i naturalnie elementów muzyki cygańskiej. Do najwybitniejszych artystów uprawiających ten gatunek należeli w la tach 30- i 40-tych Djan go Re in hardt i Stephane Grappelli oraz ich słynny The Qu in tet du Hot Club de Fran ce, a dziś wy - bitny gitarzysta francuski Biréli Lagrčne. Koncert Dos Lomagos, pomimo deszczowego preludium, okazał się bardzo sympatyczny. Muzycy szybko złapali dobry kontakt z publicznością, co i rusz wzbudzając aplauz techniką gry, autentycznością i wirtuozerią. Na szczególną uwagę zasłużyli młody skrzypek Marian Lomaha i jego brat cymbalista Igor. Obaj artyści pokazali, czym jest prawdziwa cygańska wirtuozeria. Szkoda, że swoich pobratymców nie podpatrywali rodzimi Cyganie, którzy podczas koncertów Cygańskiej Nocy porażali wirtuozerią odtwarzaną z mini-dysku. Robert Majewski Rok te mu w war szaw skim CSW, a te raz w Płoc ku. Obra zy Ja na Ta ra - si na jed ne go z naj wy bit niej szych współ czes nych ma la rzy pol skich po ka że... Spich lerz. Obrazy istotne Zbigniew Chlewiński i Jan Tarasin Mówi się o nim klasyk współczesnego malarstwa polskiego. Należał do kluczowych powojennych ugrupowań artystycznych (m.in. Grupy Krakowskiej). Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w War sza wie. Ale nie ty tu ły, ani gru py, któ - rych był człon kiem są tu istot ne. Waż ne jest spotkanie z Tarasinem i jego światami, nieskończonymi ciągami rzeczy, stenogramami porządku jak pisała w Spotkaniach z Tarasinem Izabela Mizerska. Dla zrozumienia świata łatwiej jest, jeżeli dzielimy i porządkujemy rzeczy na kategorie jak chciał Arystoteles mówił w jednym z wywiadów artysta. Gdy rezygnujemy z tych kategoryzacji, zauważamy, że świat płynie, jest rzeką płynących obrazów i niczym więcej. Starałem się te podziały likwidować (...). Dlatego fotografowałem, bo czasem natura sama ujawnia swoje tajemnicze mechanizmy, bez żadnej artystycznej czy intelektualnej obróbki. Fascynuje mnie tkwiący w niej nakaz po wie la nia i to, że nie wy two rzy ona ni - gdy dwóch jednakowych elementów. Jest uważany za przedstawiciela nurtu zmierzającego do abstrakcji. Od połowy lat 50. Tarasin tworzył charakterystyczne dla siebie układy elementów przedmiotów w umownej, aluzyjnej przestrzeni. Z czasem zaczęły one przeradzać się w systemy znaków, formy organiczne, piktogramy, litery, proste figury geometryczne (łuki, owale, kwadraty, krzyże, koła), kropki i kreski, występujące w wielu kombinacjach. W obecnym stuleciu artysta dalej dąży ku skrajnej syntetyczności, ku czystym podstawowym barwom. W Płocku zobaczymy wyłącznie jego oleje z lat 90. ubieg łe go i pier wszych lat te go stu le cia; w su mie 30 obra zów, a wśród nich również te ogromne kilkumetrowe. Na potrzeby wystawy Dział Etnograficzny Muzeum Mazowieckiego użycza dwa piętra budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B. Sprawcą wydarzenia jest Zbigniew Chlewiński pracownik Muzeum Mazowieckiego i... wydawca albumów oraz przyjaciel Jana Tarasina. Wspomniane Spotkania z Tarasinem ukazały się w 2007 r. nakładem wydawnictwa Samizdat Zofii Łoś Zbigniewa Chlewińskiego, podobnie jak Tarasin. rzeczy, sytuacje i... z 2002 ro ku. Wernisaż wystawy Obrazy istotne z udziałem artysty rozpocznie się 12 września, o godz. 17. Wy sta wa czyn na bę - dzie przez mie siąc. (rł) A. KWASIBORSKI Sygnały Płockie 15

16 *WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO*WIOŚLARSTWO* Na torze regatowym w Kruszwicy w dniach lip ca od by ły się Mło dzie żo we Mi strzo stwa Pol ski z udziałem płockich medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Świata z tego roku. Jak przy sta ło na ta kiej kla sy za wod - ników, wioślarze Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w swojej koronnej konkurencji czwórek bez sternika w składzie: Dominik Kubiak, Tomasz Cichocki, Radosław Milczarek, Dawid Kubiak, nikomu nie dając naj-mniejszych szans za ję li I miejsce i zdobyli złoty me dal. Po up ły wie 50 mi nut do wal ki ponownie stanął Dawid Kubiak, któ - ry zdobył brązowy medal, na który w tej Spełnione nadzieje konkurencji w PTW czekano od wielu lat. Następnie szanse medalowe jeszcze chcieli wykorzystać Dominik Kubiak i To masz Ci choc ki, któ rzy star tu jąc w dwójce bez sternika, po pasjonującej walce, zajęli III miej sce. Ja ko ostat nia osada PTW, startująca w Młodzieżowych Mi strzo stwach Pol ski, ru szy ła czwórka ze sternikiem w składzie: Mateusz Jabłoński, Hubert Różański, Michał Grze lak, Ma riusz Śpie gow ski, ster. Patryk Krause i ta osada spisała się nad spo dzie wa nie do brze, zaj mu jąc II Zwycięska czwórka bez sternika (od lewej): Dominik Kubiak, Tomasz Cichocki, trener Grzegorz Stellak, Radosław Milczarek Dawid Kubiak w czasie dekoracji czwórki ścigał się już w następnej konkurencji dwójce bez sternika miejsce. Trenerem tych medalistów jest Grzegorz Stellak. W tym sa mym cza sie w Krusz wi cy od - były się Regaty Młodzików o Puchar Preze sa PZTW (Mi strzo stwa Pol ski dla tej grupy wiekowej). Młodsi wioślarze pozazdrościli sukcesów starszym kolegom i z wielkim zapałem ruszyli do walki. Pierwszy sukces najmłodsi wioślarze (Paweł Piłat, Patryk Szelągowski) odnotowali w konkurencji dwójek podwójnych, którzy pewnie zdobyli złoty medal. Następnym medalem wywalczonym przez młodzi ków PTW był me dal srebr ny w kon - kurencji czwórek podwójnych ze sternikiem (Kon rad Mo krza now ski, Ma ciej Kostun, Kamil Handlarski, Jakub Bednarski, ster.przemysław Kamiński). Dużego pecha miała osada czwórki podwójnej chłop ców (Ma te usz Nie dziel ski, Adrian Bratuszewski, Adrian Czachorowski, Tomasz Falkiewicz), którzy mimo że byli zdecydowanymi faworytami za ję li IV miej sce, ze wzglę du na awa rię. Trenerem grupy młodzików jest Andrzej Petrykowski. Natomiast płockie młodziczki pokazały jak są bar dzo wa lecz ne już w kon ku - rencji czwórek podwójnych (Klaudia Polit, Joanna Środkowska, Klaudia Małecka, Andżelika Pietrzak), które bezapelacyjnie zajęły I miejsce. Trochę szczęścia sportowego w postaci 0,51 sek. zabrakło do III miejsca i brązowego medalu młodziczkom w konkurencji czwórek podwójnych ze sterniczką (Anna Wyrębkowska, Agniesz ka Tom czak, Alek san dra Has, Małgorzata Kobielska, ster. Andżelika Zalewska), które zdaniem obserwatorów stoczyły najpiękniejszą walkę na torze. Trenerem grupy młodziczek jest Krzysztof Kaliński. Start grupy najmłodszych wioślarzy i wioślarek zakończył się również sukcesem drużynowym, gdyż Płockie Towarzystwo Wioślarskie zajęło I miejsce w klasyfikacji generalnej startujących klubów. Większość najmłodszych płockich wioślarzy to uczniowie SMS i Gimnazjum przy ZST 70 w Płocku. Przygotowania do regat wspar li: Urząd Mia sta Płoc ka, PKN Orlen i Basell Orlen Polyolefins. W. R. 3 sier pnia dla Płoc kie go To wa rzy stwa Wio ślar skie go był dniem wiel kie go trium fu, a da ta ta zwią za na jest ści śle z fi na łem Mi strzostw Pol ski Ju nio rów w Poz na niu Płoc cza nie zdo mi no wa li Poz nań Rewelacyjnie walkę o medale rozpoczęła dwójka ze sternikiem (Damian Salak, Damian Plewiński, ster. Łukasz Sokołowski), któ ra od po cząt ku nie da ła najmniejszych szans rywalom i zdecydowanie zajęła I miejsce. Załoga ta, aby wystartować w Mistrzostwach Polski Juniorów musiała uzyskać zgodę PZTW, gdyż ze wzglę du na swój wiek po win na star to wać jesz cze w gru pie ju nio rów młodszych na olimpiadzie młodzieży, ale w tym czasie startowali w Pucharze Kamil Zajkowski w Poznaniu nie dał szans rywalom Europy (Mistrzostwa Europy) w Szkocji i tam zdobyli wicemistrzostwo. Następnie do walki na torze przystąpił Ka mil Zaj kow ski na je dyn ce, któ ry w Szkocji zdobył brązowy medal. Ze względu na bardzo wysoki poziom jedynek, start ten budził największe zainteresowanie. Głównym rywalem zawodnika PTW był wio ślarz z Byd gosz czy (V m. na Mistrzostwach Świata) oraz zawodnicy z Torunia i Szczecina, którzy w eliminacjach uzyskali lepsze czasy. Poza tym wszy scy chcie li do brać się do skó ry Ka mi lo wi, gdyż wie dzie li, że tro chę chorował. W finale te złudzenia rywale mie li tyl ko do 1000 m, po pół met ku Ka - mil jak rasowy profesjonalista pokazał ry wa lom, że w tym dniu mo gą wal czyć ale tyl ko o II i III miej sce, gdyż I miejsce jest dla nie go. I tak się sta ło. Me da lo wej szan sy nie zmar no wa li również zawodnicy PTW w konkurencji czwórek ze sternikiem (Paweł Buczyński, Se ba stian Fi jał kow ski, Łu kasz Kochański, Jakub Zazga, ster. Łu kasz Sokołowski), któ rzy po bar dzo za cię tej walce zdobyli brązowy medal. Mniej szczęścia sportowego miała czwórka bez sternika (Patryk Pokorski, Łukasz Toma szew ski, Szy mon Bie niek, Mar cin Ga wlik), któ rzy za ję li V miejsce oraz Grażyna Pietrzak na jedynce, która zajęła I miejsce w finale B. Jak zwykle w wioślarstwie ostatnią konkurencją, nazywaną przez wszystkich kró lew ską, jest bieg óse mek ze ster ni kiem. Rów nież tu nie mog ło za - brak nąć płoc kich wio śla rzy. Za ło ga PTW wystartowała w optymalnie najlep szym skła dzie (Pa tryk Po kor ski, Kamil Zajkowski, Damian Plewiński, Da mian Sa lak, Łu kasz Ko chań ski, Marcin Gawlik, Paweł Buczyński, Jakub Za zga, ster. Dorian Mateusz Kałuż ny), wspar ta naj lep szym je dyn ka - rzem Kamilem Zajkowskim. Na efekt przygotowania i startu ósemki PTW nie trze ba by ło dłu go cze kać, bo już po 500 m płoc ka za ło ga ob ję ła pro wa dze nie i sukcesywnie powiększała swoją przewa gę aż do me ty. Ósem ka Płoc kie go To - wa rzy stwa Wio ślar skie go zwy cię ży ła w przepięknym stylu z przewagą ponad 3 se kund. Następną miłą wiadomością było ogłoszenie wyników klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski, w której juniorzy (męż czyź ni) PTW dru ży no wo za ję li I miejsce, natomiast cała ekipa PTW (mężczyźni i kobiety) zajęła łącznie bardzo do bre III miej sce. Twórcą sukcesów gru py ju nio rów jest tre ner głów ny Jacek Karolak oraz Piotr Sałkowski, na to miast ju nior ki pro wa dzi tre ner ka Agnieszka Lepczak. Wymienieni zawod ni cy i za wod ni czki są ucz nia mi Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go przy ZST 70 w Płoc ku. Przy go to wa nia i start w Mistrzostwach Polski Juniorów był moż li wy dzię ki po mo cy Urzę du Mia sta Płoc ka, PKN Or len i Ba sell Or - len Polyolefins. Waldemar Rogowski (sekretarz zarządu PTW) Złota dwójka: Damian Salak i Damian Plewiński ze sternikiem Łukaszem Sokołowskim i trenerem Jackiem Karolakiem 16 Sygnały Płockie

17 *SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT* Rajd OR LEN 2008 no wa od sło na (z Grze go rzem Ga cem, dy rek to rem Raj du OR - LEN roz ma wia Ma ciej Szcze pa niak) Nowa trasa rajdu, szybkie szutrowe odcinki specjalne, hopki przez szczyty, spektakularne przejazdy bokiem oraz pełna plejada polskich i europejskich załóg rajdowych to tylko namiastka tego, co czeka kibiców pod czas Raj du OR LEN 2008, któ ry od bę dzie się 20 i 21 września w Płocku i okolicy. Czy w tym roku możemy spodziewać się nowości? Ze wzglę du na wy mo gi re gu la mi - no we pu cha ru Mi s- trzostw Eu ro py, wpro wa dza my pew ne zmia ny w spo so bie or ga ni - za cji Raj du OR - LEN. Im pre za trwać bę dzie dwa, a nie jak do tych - czas, trzy dni. W Eu ro pie za poz - na nie z tra są zajmu je je den dzień, po ło wa dru gie go dnia to ba da nie tech nicz ne i od ra zu ru sza ją od cin ki spe cjal ne. Krótszy rajd oz na cza po pro stu mniej sze wy dat ki. To dopiero druga edycja Rajdu ORLEN. W tym roku zaliczany będzie on do Pucharu Europy Strefy Centralnej oraz jest kandydatem do Mistrzostw Euro py. W ja ki spo sób rajd tak szyb ko zy skał pre sti żo - wą ran gę? Rajd OR LEN jest spad ko bier cą Raj du War szaw - skie go jed ne go z naj star szych pol skich raj dów ro zgry wa ne go od bar dzo wie lu lat w róż nych re gio - nach Pol ski. W ze szłym ro ku zo stał ro ze gra ny w Płoc ku i je go ma low ni czych oko li cach. Zna le źliś - my tu bar dzo do bry grunt i at mos fe rę do or ga ni za cji im pre zy mo to ro wej. Wspie ra nas za rów no naj wię - kszy pol ski kon cern pa li wo wy PKN OR LEN, z któ re - go ini cja ty wy zo stał stwo rzo ny cał ko wi cie no wy rajd, jak i Urząd Mia sta Płoc ka. Przed na mi trud ne za da nie, gdyż rajd rze czy wi ście szyb ko awan su je i zy sku je na pre sti żu. W ze szłym ro ku Rajd OR LEN stał się run dą Mi strzostw Pol ski oraz uzy skał sta tus raj du mię dzy na ro do we go. Stąd też start kie row ców eu ro pej skie go for ma tu, jak choć by An to na Ale na zna ko mi te go Fi na. W tym ro ku rajd jest już run dą Pu cha ru Eu ro py, as pi ru je my by w ro ku ko lej nym stać się run dą Mi strzostw Eu ro py i rów no le gle run dą In - ter na tio nal Ral ly Chal lan ge IRC se rii raj do wej, któ - ra roz wi ja się nie sły cha nie szyb ko. Z na dzie ja mi Sygnały Płockie Jakie wyzwania stoją przed organizatorem? Rajd przygotowywany jest przez co najmniej 10 miesięcy. Bezpośrednio przed imprezą na efekt pracuje ponad tysiąc osób. W zeszłym roku OSy zostały przeniesione spod Płońska w okolice Płocka. Czy w tym roku rajdowcy będą ponownie rywalizować na całkowicie nowych odcinkach specjalnych? W tym ro ku tra sa bę dzie zmie nio na z róż nych względów. Część trasy Rajdu ORLEN przenosimy na południową stronę Wisły. Wynika to zarówno z inicjatywy naszego sponsora firmy ORLEN, która chciała zwiększyć dostępność widowiska dla szerszej grupy rajdowych pasjonatów, jak również wymogów FIA, odnośnie organizacji rajdów zaliczanych do cyklu Pucharu Strefy Europy Centralnej. Część zeszłorocznych odcinków specjalnych pozostanie w Rajdzie ORLEN 2008 jednak w nieco zmienionej konfiguracji. Resztę zaprojektowano zupełnie od początku. Pierwszego dnia rywalizacji na zawodników czekają całkowicie nowe odcinki specjalne, drugi dzień rajdu częściowo pokrywa się ze zna ną już tra są z ubieg łe go ro ku. Jak się wy ty cza no wą tra sę raj du, aby by ła ona przede wszystkim bezpieczna, a po drugie atrakcyjna zarówno dla zawodników jak i kibiców? Zajmuje się tym Marek Pawłowski, były znakomity pilot rajdowy. Przejeżdża on dziesiątki tysięcy kilometrów i dobiera najbardziej atrakcyjne oraz widowiskowe odcinki. Po tym etapie powstaje ogólna wizja trasy. Następnie sprawdzamy czy odcinki mogą rzeczywiście biec po danym terenie. Zaczynamy dogrywać kwestie organizacyjne. Podpisujemy odpowiednie porozumienia z władzami lokalnymi i leśnikami. Często okazuje się, że spora część pierwotnie wytyczonej trasy nie może zostać wykorzy sta na ja ko OS, bo gdzieś prze bie ga re zer wat, las, jest sprzeciw mieszkańców, bądź właśnie wyremontowano dro gę, lub dro ga na ta ki re mont cze ka. To co z po cząt ku wydawało nam się być atrakcyjne musi zostać zmienione. Łączymy więc fragmenty, które uzyskają zgodę i w rezultacie otrzymujemy pełną trasę rajdu. Wówczas sprawdzamy, czy wyłączona trasa spełnia wymogi regulaminu sportowego. Na koniec trzeba ją dopasować do posiadanego budżetu, gdyż każdy kilometr odcinka specjalnego kosztuje i jest to uzależnione od danej lokalizacji. Ważne jest również, by sprawdzić z pozoru prozaiczne kwestie, a kluczowe z punktu widzenia rozegrania danego odcinka jak np. czy w da nym miej scu od cin ka spe cjal ne go nie od - by wa się w so bo tę we se le i czy nie trze ba bę dzie zag wa - rantować gościom drogi dojazdowej. Czy, ze względów bezpieczeństwa, zastosujecie dwa rodzaje taśm zabezpieczających, analogicznie W cieniu zmagań olimpijskich, coraz chętniej spoglądamy w kierunku krajowego podwórka sportowego. Płocczanie, jak co roku, największych emocji upatrują w piłce nożnej i ręcznej. W przypadku tej pierwszej dyscypliny wraz z nowym sezonem powróciły nadzieje na awans do Ekstraklasy. Gwarantem sukcesu ma być trener Mirosław Jabłoński, któ ry już pra co wał w Płoc ku i to właś nie pod je go wo dzą Wisła świętowała największe sukcesy. Po pięciu ligowych kolejkach płocki zespół zajmuje piątą lokatę w tabeli z dorobkiem 8 punktów. Ostatnie zwycięstwa nad GKS Katowice i Zniczem Pruszków poprawiły nieco nastroje płockim kibicom, którzy na inaugurację I ligi musieli przełknąć gorycz porażki z Podbeskidziem Bielsko- Bia ła, a w ko lej nych dwóch me czach z GKS Ja strzę bie i Turem Turek zadowolić się remisem. Nie wiadomo jak w ligowy sezon wejdą piłkarze ręczni. Doniesienia z rozgrywanego w Niemczech turnieju Sparkassen Cup, nie są zbyt optymistyczne. Wisła w swojej grupie doznała dotkliwych porażek z mistrzem Szwajcarii Amicitią Zürich (28:38) oraz wicemistrzem Nie miec SG Flen sburg Han de witt (19:39). Ostat ni mecz ze HSG Düssel dorf (26:27) nie wy glą dał mo że już tak katastrofalnie, ale w końcu to spadkowicz z niemieckiej Bundesligi. Trudno o optymizm przed zbliżającą się rywalizacją ligową, ponieważ wzmocnienia zespołu nie były zbyt duże (duński bramkarz Morten Seier, rozgrywający z Rosji Andrej Frołov oraz powracający do zespołu Michał Matysik), a rywale nie próżnują. Ekipa Vive Kiel ce oprócz te go, że prze ko na ła do pra cy u sie bie Bogdana Wentę, to pozyskała jeszcze kilku zawodników z tzw. ligowej górnej półki : Kazimierza Kotlińskiego, Michała Stankiewicza i Pawła Piwko. Zatem rywalizacja o ligowy prymat zapowiada się niezwykle interesująco. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze emocje związane z występami płocczan w europejskiej Lidze Mi strzów, to na brak spor to wych atrak cji na rze kać nie będziemy. P.N. do Rajdu Polski oraz zeszłorocznej edycji Rajdu ORLEN? Dzięki takiemu systemowi bardziej obrazowo można pokazać z jednej strony publiczności, z drugiej osobom czuwającym nad ich bezpieczeństwem, gdzie mogą stać, a w któ rych miej scach mo że być szcze gól nie niebezpiecznie. Czy moż na jesz cze zgło sić się do pra cy przy or ga - nizacji Rajdu ORLEN? Lu dzi ni gdy nie jest za du żo. Wy star czyć wy słać do nas maila i wyrazić swoją gotowość do pracy. Dla każdego postaramy się znaleźć jakieś zajęcie. Jeśli nawet nie przy zbli ża ją cym się raj dzie, to na pew no przy innych imprezach motoryzacyjnych, organizowanych przez Automobilklub Polski. W Polsce w zasadzie tylko dwa rajdy zyskują na randze i popularności. Oba z nich wspiera PKN OR- LEN, oba są szutrowe. Skąd wynika popularność rajdów szutrowych? Są uwa ża ne za bar dziej wi do wi sko we, niż as fal - to we. Szu try są szyb kie, a ta kie tra sy właś nie lu bią kie row cy i pub licz ność. Każ de go ki bi ca niez wy kle cie szy wi dok raj dów ki ja dą cej bo kiem przez za kręt. Prob lem w Pol sce po le ga na tym, że nie ma my su pe - ra trak cyj nych as fal to wych tras. As fal to we OSy, w na szym kra ju są prze waż nie bar dzo szyb kie, dziu - ra we, nie rów ne i gę sto oto czo ne drze wa mi. Ta kie tra sy stwa rza ją du że za gro że nie dla star tu ją cych za - łóg. Raj dy szu tro we są bez piecz niej sze; au to jest ła - twiej kon tro lo wać. Na wet je że li kie row ca tro chę za szyb ko wej dzie w za kręt, bądź zbyt nio opóź ni ha mo - wa nie, ma o wie le wię cej moż li wo ści odzy ska nia pa - no wa nia nad sa mo cho dem. Jakie atrakcje organizatorzy przygotowali w tym roku specjalnie dla kibiców? Prze de wszyst kim wi do wi sko we od cin ki spe cjal - ne. W tym ro ku, ana lo gicz nie do ro ku po przed nie go, przy go to wa liś my bar dzo efek tow ny od ci nek ul. Mo - sto wej ze spe cjal nie wy bu do wa ną ho pą. Bie gnie on w dół ze Sta re go Mia sta nad Wi słę. Za ło gi prze ja dą go dwu krot nie. Dru gi prze jazd zo sta nie ro ze gra ny pod ko niec pier wsze go dnia raj du już po zmro ku, co wzbu dzi do dat ko we emo cje. Ki bi ce bę dą mo gli na - być pa miąt ki i ga dże ty raj do we, za rów no pod czas raj du jak i bez poś red nio przed nim, na sta cjach pa liw OR LEN w Płoc ku i je go oko li cach. Rów no le gle pra - cu je my nad pro jek tem Wir tu al ny Ki bic, któ re go szcze gó łów jesz cze nie mo gę zdra dzić. To bę dzie praw dzi wa nies po dzian ka dla ki bi ców! Po resz tę atrak cji za pra szam na od cin ki spe cjal ne raj du OR LEN już 20 i 21 wrześ nia. Brąz w Lub la nie W stolicy Słowenii Lub la nie od 23 lip ca do 3 sier pnia trwały XVI Mistrzostwa Europy weteranów. W konkursie skoku wzwyż reprezentant Płocka Dariusz Bednarski w swojej kategorii wiekowej (m-50) zdobył brązowy medal z wynikiem 165 cm. Na złoty i srebrny medal trzeba było pokonać poprzeczkę na wysokości 175 cm, co było w zasięgu płocczanina, ale pora zawodów jak na niego by ła zbyt wczes na i or ga nizm nie zdą żył się do brze obu dzić. Na 10 dni przed za wo da mi Bed nar ski sko czył bo wiem 174 cm. War to do dać, że nasz za wod nik był naj star szym w swojej grupie i pokonał kilku młodszych rywali. (j) 17

18 *SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT*SPORT* Paweł Szkopek zwycięzcą Pucharu Europy Mistrz na motocyklu lip ca w szwedz kiej miej sco - wo ści Kar lsko ga ro ze gra no III run dę mo to cy klo we go Pu cha ru Eu ro py. Fe - no me nal ny wy stęp za li czył Pa weł Szko pek z OKI SZKO PEK TE AM. Pod czas so bot nie go tre nin gu kwa li fi - ka cyj ne go usta no wił no wy re kord to ru, a dzień póź niej zde kla so wał ry wa li pod czas wy ści gu. Dzię ki zwy cię stwu w Kar lsko dze, 33-let ni za wod nik z Do - brzy ko wa pod Płoc kiem, na run dę przed za koń cze niem se zo nu, zag wa - ran to wał so bie naj wyż szy sto pień po dium w Pu cha rze Eu ro py. W wy ści gu na to rze Gel le ra sen, ja ko je dy ni za wod ni cy z Pol ski, wy star to - wa li bra cia Pa weł i Ma rek Szko pek, re pre zen tu ją cy bar wy OKI SZKO PEK TE AM. Za pre zen to wa li się bar dzo do - brze już w so bot nich kwa li fi ka cjach. Pa weł, ja dą cy na opo nach wy ści go - wych, usta no wił no wy re kord to ru uzy sku jąc czas 1:05:675. Ma rek Szko - pek wy wal czył w kwa li fi ka cjach czwar tą po zy cję star to wą. Zarówno sobotnie kwalifikacje, jak i niedzielny wyścig rozegrano w upale. Zawodnicy startujący w klasie Stocksport 1000 mie li do po ko na nia 30 okrą - żeń, jed nak ze wzglę du na zbyt ro zgrza - ną nawierzchnię toru, którego temperatu ra do cho dzi ła do 50 st. C, wy ścig skrócono o cztery okrążenia. Star tu ją cy z po le po si tion Pa weł Szkopek konsekwentnie realizował założoną taktykę; zaraz po starcie objął prowadzenie w stawce. Z każdym kolejnym okrążeniem powiększał przewagę nad konkurentami, w efekcie kończąc wy ścig z prze wa gą 6,5 sek nad dru gim w kla sy fi ka cji Szwe dem An dre a sem Martenssonem. Jako trzeci linię mety mi nął ja dą cy hon dą Per Bjork. Czwar ty czas wywalczył młodszy z braci Szkopek Marek, awansując w klasyfikacji generalnej Pucharu na trzecie miejsce. Po wy ści gu Pa weł Szko pek nie krył radości: Jestem bardzo zadowolony z mojego występu w Szwecji. Zwycięstwo w Pucharze Europy jeszcze bardziej motywuje mnie do walki w kolejnych star tach. Cho ciaż bar dzo do brze czuję się na torze Gellerasen, niedzielny wy ścig wca le nie na le żał do ła twych. Wysoka temperatura utrudniała koncentra cję. Zmien na au ra tuż przed star tem spowodowała trudności z doborem odpowiednich opon. W tym se zo nie Pa weł Szko pek pre - zen tu je świet ną for mę. Pod czas pierwszej run dy Pu cha ru Eu ro py, ro ze gra - nej w hisz pań skiej Kar ta ge nie, wy wal - czył dru gie miej sce. Dru ga run da Pu - cha ru, któ ra od by ła się w czer wcu w Ri - je ce przy nio sła za wod ni ko wi pier wsze w je go ka rie rze zwy cię stwo w eu ro pej - skim se ria lu. W ra mach Pu cha ru Eu ro - py po zo sta ła do ro ze gra nia jesz cze jed - na run da, któ ra od bę dzie się wrześ nia w Poz na niu. Po raz pier wszy za wo dy tej ran gi za gosz czą w na szym kra ju. Pod czas wrześ nio we go wy ści gu brat Pa wła, Ma rek bę dzie wal czył o miej sce na po dium w kla sy fi ka cji ge - ne ral nej Pu cha ru. Pa weł i Ma rek ści ga li się w na to rze w Karlskodze na motocyklach Yamaha R1 w kla sie Stocksport By li je dy - nymi reprezentantami Polski. Zawodnicy ry wa li zo wa li w nie dzie lę w kla sach: 125cc, 250cc, SSP, Stocksport 600 i Stocksport K.K. PS Paweł Szkopek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników mo to cy klo wych. Jest ak tu al nym Mistrzem Polski w klasie Superbike i II Wicemistrzem Europy w klasie Stocksport Na swo im kon cie ma rów - nież starty w zawodach najwyższej rangi światowej w tym Word Superbike i Mistrzostwach Świata Endurance. Ma rek Szko pek, po mi mo mło de go wie ku, ma na swo im kon cie licz ne suk - cesy w wyścigach motocyklowych. Jest Mistrzem Europy Centralnej w klasie GP 125 i wiceistrzem Polski w klasach: Superstock 600 i Superstock Sponsorami głównymi OKI SZKO- PEK TE AM są firmy: OKI Prin ting So - lutions, Wólczanka. Partnerami teamu są: Bogdanka Lubelski Węgiel, Hertz Systems, Jungheinrich, SHOEI, Dialog Telecom, Yamalube oraz YAMAHA. Wspar cia ener ge tycz ne go udzie la Red Bull. XV Mi strzo stwa Pol ski w Te ni sie na Wóz kach Wro cław 1-3 sier pnia 6 me da li dla Płoc ka Jeden złoty i pięć brązowych medali przywieźli z Wrocławia zawodnicy płockiego Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa. W ostatnich Mistrzostwach Polski na kor tach AWF Wro cław przy Sta dio nie Olimpijskim wygrywali faworyci. Pod nieobecność najlepszego płockiego zawodnika Piotra Jaroszewskiego, zawodnicy SIKT Płock zdobyli sześć medali. W finale gry deblowej mężczyzn para Jerzy KULIK (SIKT Płock)/ Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna) wygrała z klubową parą SPARTAKUSA Koźmin Wlkp. Albin Batycki/ Krzysztof Brezyna 6/0; 6/1. Brą zo we me da le w tej grze zdo by li: Ka mil Fa bi siak/ Ar ka diusz Sta siak i Bro ni sław Ma li now ski/ Ma riusz Śmie tan ka. Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna) w finale gry singlowej mężczyzn wygrał z Albinem Batyckim (SPAR TA KUS Koź min Wlkp.) 6/0; 6/1 i po raz czter na sty zdo był zło ty me dal i ty - tuł Mi strza Pol ski. Brązowe medale wywalczyli zawodnicy SIKT Płock: Jerzy Kulik i Arkadiusz Stasiak. Me dal Sta sia ka tym bar dziej cie - szy, bo to pier wszy je go me dal Mi strzostw Polski w grze singlowej. Należy do dać, że Arek od kil ku lat wal czy z po - waż ną cho ro bą, lecz nie pod da je się, tre - nu je, star tu je i jak wi dać z suk ce sem. Dookoła Polski Przez 10 dni po ko na li na ro we rach oko - ło 900 kilometrów. Mowa o turystach z Klubu Turystyki Kolarskiej Beneqteam, który działa przy Oddziale Zakładowym PTTK w PKN Or len. Wy cie czka by - ła trzecim etapem Rajdu Dookoła Polski. W poprzednich amatorzy turystyki rowerowej przejechali od Elbląga, przez Suwałki, Przemyśl do Krosna. Tym razem, w lipcu wystartowali w Jaśle, zawitali do Zakopanego, a swoją wyprawę zakończyli w Nysie. Jak zawsze, 11 kolarzy promowało nasze mia sto, gdyż na ich ko szul kach by ło umieszczone logo Urzędu Miasta i Orlenu. Jak na rasowych turystów przystało, uczestnicy wyprawy nie ominęli żadnego ciekawego obiektu, który znajdował się na Tytuł Mistrzyni Polski w grze singlowej ko biet przy padł Agniesz ce Bar tczak (LOB Wrocław) po zwycięstwie z Lucyną Skorupińską (ZSTTW Zielona Góra) 6/0; 6/0. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyła Judyta Olszewska, tegoroczna maturzystka Zespołu Szkół Technicznych 70 w Płocku. Mecze Judyty stały na bardzo dobrym, sportowym poziomie; zwłaszcza pasjonujący i pełen dramaturgii był mecz z jej odwieczną rywalką o II miejsce Lucyną Skorupuńską (ZSTTW Zielona Góra). Olszewska przegrała w trzech setach: 6/4; 6/7 (tie bre ak 7/3) 4/6. Trenerem zawodników SIKT Płock, startujących w XV Mistrzostwach Polski we Wrocławiu, jest Jacek Wilczyński. W. Chro bot PS Mistrzostwa Polski były sprawdzianem formy reprezentantów Polski, którzy 30 sierpnia br. wylatują na Igrzyska Paraolimpijskie do Pekinu. Olimpijską drużynę polskich tenisistów na wózkach tworzą: Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna), Piotr Jaroszewski (SIKT Płock), Albin Batycki (SPARTAKUS Koźmin Wlkp.) gra singlowa mężczyzn, Tadeusz Kruszelnicki (SKS Konstancin Jeziorna)/ Piotr Jaroszewski (SIKT Płock) gra deblowa mężczyzn, Agnieszka Bartczak (LOB Wro cław) gra sin glo wa ko biet. ich drodze; podziwiali piękne, drewniane cerkwie w Beskidach, urocze zakątki Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, skanseny. Przeszkodą do zwiedzania nie była nawet zła pogoda; Babia Góra przywitała ich deszczem. Jak przyznają uczestnicy, tegoroczna trasa była najtrudniejszą z dotychczasowych, gdyż podjazdy dochodziły na wet do 16 proc. Wszy scy jed nak dziel nie znosili trudy wyprawy i wrócili do Płocka szczęśliwi i zadowoleni. Tegoroczny rajd prowadził Waldemar Korytkowki. W tym roku członkowie Beneqteam planują jeszcze wyprawy do Kruszwicy, Pal mir i do Szwe cji. Je śli chcesz do wie - dzieć się cze goś wię cej na te mat do tych - czasowych i przyszłych wypraw członków klu bu, wejdź na stro nę: neq - team.webpark.pl. (m.d.) 18 Sygnały Płockie

19 Uda ny za bieg wpro wa dze nia bi le tów i po sze rze nie mu zycz nej for mu ły fe sti wa lu. Au dio ri ver prze cie ra no we szla ki mó wił Chill Le a der, di dżej z Poz na nia i trud no się z nim nie zgo dzić. No we ga tun ki, szer sza for mu ła Trze cia edy cja fe sti wa lu to uda ny ma riaż czy stej elek tro ni ki, drum n bas su, gi ta ro we go roc ka i trip - -ho pu. Dla mnie bar dzo waż ne jest po sze rze nie świa do mo ści mu zycz nej lu dzi mó wił przed fe sti wa lem dj WAX, któ ry cie szył się, że or ga ni za - to rzy do ce ni li d n b ja ko waż ną ga łąź elek tro ni ki i poz wo li li za ist nieć jej na głów nej sce nie, gdzie w pią tek 1 sier - pnia wy stą pi li Jun gle Drum mer i MC Low Qui. Pier wszy z nich to je den z naj lep szych per ku si stów drum and bas so wych. Ża den te go ty pu fe sti wal nie pre - zen tu je na głów nej sce nie d n b. Zwy - kle je steś my spy cha ni do na mio tów przy śmiet ni kach żar to wał. Ko lej ną zmia ną by ło poz by cie się na mio tu ki - no we go. Po mysł z fe sti wa lo wym ki - nem nie do koń ca się spraw dził, bo kon cer ty na głów nej sce nie sku tecz nie je zag łu sza ły tłu ma czył Łu kasz Na - po ra, rzecz nik fe sti wa lu. W za mian or ga ni za to rzy usta wi li na miot chil lo u - to wy. Być mo że niek tó rym wy da je się to nie po trzeb ne, ale sta ra my się zmie nić to prze ko na nie. Gra my ga tun - ki już po pu lar ne na Za cho dzie, tj. dubstep, dub tem po czy nu jazz, któ re po - wo li zdo by wa ją sła wę w Pol sce mó - wił Chill Le a der, di dżej z poz nań skiej gru py Ci ty In si de Art. Dj WAX uzu - peł niał: W każ dym ga tun ku mu zycz - nym, czy to bę dzie jazz, pun krock czy mu zy ka elek tro nicz na, po trzeb ne jest roz luź nie nie, od po czy nek od te go co na dan cef lo o rze. W mu zy ce waż na jest też ci sza. Zda niem or ga ni za to rów mu zy ka ma łą czyć a nie dzie lić, a gra ni ce ga tun - ko we wy da ją się mniej trwa łe niż są - dzi my. Wi dać to by ło do sko na le w dru gim dniu fe sti wa lu, gdy na scenie po ja wił A Mo un ta in of One, któ ry spo koj nie móg łby wy stą pić na gdyń - skim Open a i rze czy my sło wic kim Off Fe sti wa lu Ar tu ra Roj ka. Re pre - zen tan ci no wej fa li psy cho de licz ne go roc ka udo wod ni li, że moc ne gi ta ro we gra nie nie tyl ko mo że, ale i po win no łą czyć się z elek tro ni ką. Słusz nie też re cen zen ci ich pier wszy al bum po - rów ny wa li do Fle e two od Mac, Pink Flo yd, Talk Talk czy The Ver ve i Air. Ale te go dnia wszy scy cze ka li na zes - pół, któ ry prze są dził o wie lo ga tun ko - wo ści te go rocz nej edy cji i prze ko nał or to dok syj nych fa nów roc ka, do wy da wa ło by się tak obo jęt ne go im mu zycz nie fe sti wa lu. UN KLE to nie mal iko na, z któ rą współ pra co wa li ta cy wo ka li ści, jak Thom Yor ke (Ra - dio he ad), Ri chard Ashcroft (The Ver - ve), Ian Brown (The Sto ne Ro ses), Ian Ast bu ry (The Cult) czy Mi ke D. (The Be a stie Bo ys). UN KLE pro du - ko wa li al bu my So uth i Oa sis, two rzy - li mu zy kę do fil mów Inie ma moc ni, Se xy Be ast i GO AL oraz re mik - so wa li m.in. Qu e ens Of The Sto ne Age, De pe che Mo de czy Mas si ve At - tack. Trip -ho pow cy za skar bi li so bie ser ca fa nów roc ka ubieg ło rocz nym, trze cim al bu mem War Sto ries, któ - re go pos ma ko wać na ży wo mog ła pub licz ność Au dio ri ver. Wie lu uwa - ża ło, że war to by ło wy dać te 30, 50 zł na wet je śli chcia ło się po słu chać jedynie te go zes po łu. Oczy wi ście nie za bra kło te go, co jest so lą elek trycz nej pla ży, czy li klu bo we go, sty lo wo urzą dzo ne go (pul su ją ce czer wo no -po ma rań czo wym świat łem ekra ny dio do we i plaz my, skó rza ne fo te le) namiotu oraz Cir cus Sta ge, naj wię ksze go i naj bar dziej ob - le ga ne go na mio tu przez fa nów kla sycz nej elek tro ni ki. Jak zawsze na festiwalach odbywających się na nad wi ślań skiej pla ży po ja - wia się prob lem po go dy. W tym ro ku, choć by ło w mia rę ciep ło, to też czę sto la ło, ale or ga ni za to rzy i pub licz ność świetnie sobie z tym poradzili. (rł) zdjęcia: Krzysztof Kaliński Sygnały Płockie 19

20 4 paź dzier ni ka 2008 r. w fi na le Miss World 2008 w Ki jo wie nasz kraj reprezentować będzie 19-letnia Klaudia Ungerman... Miss Pol ski 2008 Pochodzi z Łobza (zachodniopomorskie). Ma 19 lat i stu diu je za rzą dza nie na Uniwersytecie Szczecińskim. Wcześniej zdobyła tytuł Miss Pomorza Zachodniego, który był eliminacjami do konkursu Miss Polski, a w samym finale w Płocku również tytuł Miss YouTube. Obok korony, na najpiękniejszą Polkę 2008 roku przed Joanna Chrustowska am fi te a trem cze - kała kolejna nagroda nowy Opel Cor sa. Klaudia w finale pokonała 27 kan dy - datek, w tym 19-let nią płoc czan kę, uczen ni cę V L.O., Jo an nę Chru stow ską (któ ra zdo by ła ty tuł IV Vi ce - miss i Miss Te le - wi dzów Pol sa tu) oraz Paulinę Hojarską, cór kę daw nej po słan ki Samoobrony. Finałowa gala konkursu odbyła się w płockim amfiteatrze i była imprezą inaugurującą działalność wyremontowanego oraz przebudowanego obiek tu. Był to też po wrót do tra dy cji pierwszych finałów Miss Polski, które odbywały się w amfiteatrach, np. w Operze Leśnej w Sopocie. Transmisja na antenie Polsatu rozpoczę ła się 3 sier pnia o godz. 21 i trwa ła do północy. W pierwszej scenie zobaczyliśmy współprowadzących galę Maćka Roka i Macieja Dowbora w stylowym oldsmobilu zmierzających w stronę tablicy z na pi sem Płock. Po tem, choć nie licz - ne, pojawiały się przebitki z plaży z widokiem na Tumskie Wzgórze i bryłę amfiteatru, który w telewizji wypadł bardzo dobrze. Ciekawa scenografia (diodowe ekrany wraz z białymi pasami materiału nadawały całości elegancji), rozbu do wa na scena z wybie giem i co podkreślali komentatorzy atmosfera amfiteatru postawiły galę na najwyższym poziomie. Głównym prowadzącym był Krzysz tof Ibisz. W czę ści artystycznej wystąpili: Łukasz Zagrobelny, Piotr Polk, Kombii oraz gwia zda wie czo ru, czy li po cho dzą ca z Ukrainy Rusłana. W jury zasiedli m.in. Krzysztof Hołowczyc, Andrzej Nejman, Grażyna Wolszczak oraz ustępująca miss Karolina Zakrzewska, która na zakończenie dokonała koronacji następczyni. Nieste ty, wcho dząc na sce nę upa dła, gu biąc koronę. Ta podczas uderzenia odkształciła się, przez co no wa miss z tru dem utrzymywała ją na głowie. Klaudia Ungeran Rusłana Kon kurs Miss Pol ski pow stał w 1990 roku, po zdobyciu tytułu Miss World 1989 przez Anetę Kręglicką. Postanowio no wów czas roz wią zać kwe stie prawne tj. nazwę konkursu oraz powołanie oficjalnej spółki zajmującej się wyborami miss. Owocem tych zabiegów była zmiana nazwy konkursu z Miss Polonia na Miss Pol ski. (rł) zdjęcia: Krzysztof Kaliński Po zo sta łe uty tu ło wa ne miss: Ju lia Pią tek z Gdań ska (I Vi ce miss), Mar ta Mar ci szak z Gło go wa (II Vi ce miss), We ro ni ka Bro no wic ka z Po lic (III Vi - ce miss), An na Bo gu sie wicz z Lub li na (Miss Fo to), Ka ta rzy na Ku zdra liń ska z Lub li na (Miss In ter ne tu) Cytat numeru La to, jak że cię ubła gać? Prośbą jaką? Łkaniem jakim? Tak ci pil no pójść i za brać w walizce zieleń i ptaki? Ptaków tyle. Zieleni tyle. Lato, zaczekaj na chwilę. Konstanty Ildefons Gałczyński J. KUKLEWICZ Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba niepełnej wartości. Stefan Pacek

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Ze sztuczną górką 28 INSPIRACJE REKOMENDACJA

Ze sztuczną górką 28 INSPIRACJE REKOMENDACJA 28 INSPIRACJE REKOMENDACJA Ze sztuczną górką KO MEN TARZ AR CHI TEKT IWO NA ME RE DOMY PASYWNE, O ZWARTEJ, EKONOMICZNEJ BRYLE, SĄ CORAZ BARDZIEJ POPULARNE. UMOŻLIWIAJĄ OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii War sza wa 2011 Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

ARTYŚCI ROZBUJALI TŁUMY PODCZAS GORĄCYCH DNI MIASTA

ARTYŚCI ROZBUJALI TŁUMY PODCZAS GORĄCYCH DNI MIASTA W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MIESIęCZNIK SPOłECZNO-KUlTURAlNy ZIEMI WODZISłAWSKIEJ NR 6/2013 (77) ISSN1233-9652 Edyta Geppert wystąpi u nas lada dzień ARTYŚCI ROZBUJALI TŁUMY PODCZAS GORĄCYCH DNI

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo