Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury"

Transkrypt

1 SŁOWA-KLUCZE marketing terytorialny, folkloryzm, komercjalizacja, kultura Promocja miejsca promocją kultury? Aleksandra Wycisk Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury ABSTRAKT W artykule podjęto rozważania o relacjach między promocją miejsca i wykorzystywanymi w marketingu terytorialnym treściami folklorystycznymi. Potencjał kultury lokalnej, użyty w promocji miejsca, mający na celu podkreślenie wyjątkowości promowanej przestrzeni, jest często spłycany do sfolkloryzowanych i uskansenowionych form. Nacisk na wydobycie unikalnych wartości doprowadza do wyolbrzymienia, które zaciera to, co w danej kulturze najważniejsze. Wydaje się, że sposoby wykorzystania tradycji w promocji pomijają najważniejsze wartości oraz banalizują całość treści kulturowych miejsca. Tymczasem, folklorystyczne uproszczenie odpowiada uproszczeniom koniecznym w przekazie promocyjnym. Adaptacja sfolkloryzowanych treści na rzecz promocji pełni pozytywną funkcję. Postrzegając te działania przez pryzmat trzech poziomów kultury Edwarda Halla, okazuje się, że folkloryzacja pełni w promocji funkcję ochronną wobec kultury. W promocji prezentowane jest to, co zewnętrzne, materialne, a rdzeń i najważniejsze treści pozostają nietknięte. Wobec tego, promocyjnemu i folklorystycznemu zniekształceniu podlega tylko najbardziej publiczna część tradycji, pozostawiając najważniejsze wartości nienaruszone. Promowanie miejsca (regionu czy miasta) polega zazwyczaj na zbudowaniu wizji wyjątkowej przestrzeni, którą warto odwiedzić. Komunikat promocyjny ma za zadanie zachęcić odbiorcę do zainteresowania się promowanym obiektem. Treścią komunikatów promujących miejsca stają się wyróżniające cechy przestrzeni, tradycji czy kultury. Wątki kulturowe są eksploatowane na różne sposoby, a specyfika przekazu promocyjnego powoduje, iż tradycje i kultura miejsca prezentowane są w formie sfolkloryzowanej. Sprawia to wrażenie, że poznawanie kultury oznacza poznawanie strojów, posiłków i ręcznych makatek. W promocji korzysta się z tradycji i folkloru zarówno w treści kampanii promocyjnych, jak i w budowaniu wydarzeń, mających na celu rozsławianie danego miejsca 1. Idea miejsca Promocja ma między innymi na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu (...) zwiększanie atrakcyjności i polepszanie pozycji współzawodniczących z sobą regionów, rejonów (...) (Szromnik 2007). By promocja była skuteczna, musi się wyróżniać. W przekazie promocyjnym dane miejsce powinno zaproponować coś niepowtarzalnego, wyjątkowego 1 W niniejszym artykule głównym dookreśleniem przestrzennym będzie miejsce ze względu na jego najogólniejszy charakter. Można posługiwad się określeniem marketing terytorialny, marketing regionu lub marketing miasta i wsi, niemniej jednak każde z tych określeo doprecyzowuje konkretny zasięg administracyjne terytorium, kulturowo lub historycznie rozumiany region lub ściśle określony obszar miasta czy wsi, tymczasem w artykule pojawiad się będą przykłady dotyczące zarówno regionu, miast, jak i wsi (por. charakterystyka marketingu terytorialnego [marketingu regionu, marketingu miasta] oraz podmiotowości miejsca w marketingu terytorialnym w: Szromnik 2007). 81 nr 2, marzec 2012

2 (ang. unique selling proposition), co przykuje uwagę i przyciągnie gości, dlatego też często w promocji pojawiają się lokalne wątki kulturowe i tradycje. Dzięki temu buduje się wizerunek prawdziwego i autentycznego miejsca, które jest ważnym ośrodkiem dziedzictwa kultury, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Marketing miejsca to marketing jego atmosfery, tradycji i kultury. W rozważaniach o promocji miasta Tadeusz Markowski (1999: 25) proponuje, by w promocji danego ośrodka oddać ducha miejsca i by wokół tego ducha budować całość komunikacji promocyjnej. Duch miejsca, duch ludu? Czy poszukiwania inspiracji w promocji sięgają tak głęboko w kulturę, zwyczaje i tradycje związane z miejscem, jak mogłoby się wydawać? Czym jest wykorzystany w promocji folklor(yzm)? Jean Baudrillard w Społeczeństwie konsumpcyjnym... zauważył, że nie konsumujemy przedmiotu jako takiego, a jedynie operujemy jego znaczeniem (por. Baudrillard 2006: 63). Podobnie Jacek Pogorzelski w Rewolucji marki stwierdza, że ludzie kupują ciekawe historie a nie produkty (2010: 46). Wynika z tego, że w promocji miejsca najważniejsza jest atmosfera, treść naddana, którą proponuje się odbiorcy komunikatu promocyjnego, a niekoniecznie wymierna i dosłowna rzeczywistość. Tradycja i folklor, czyli co? Tradycję w najprostszy sposób rozumieć można jako całokształt związków teraźniejszości z przeszłością (Szacki 1971: 19). Jerzy Szacki analizując sposoby rozumienia pojęcia tradycja, wyróżnił trzy tropy postrzegania tego zjawiska: (1) tradycja jako proces czyli przekaz, transmisja; (2) tradycja jako przedmiot, czyli dziedzictwo oraz (3) tradycja jako podmiot. Z punktu widzenia wykorzystania tradycji w promocji, najbardziej interesująca jest koncepcja transmisji. Pojęciu tradycji towarzyszy przeświadczenie o stałości, co oznacza tyle, że wartości postrzegane jako tradycyjne uważane są za stałe i niezmienne. Tymczasem treści tradycji, podlegając transmisji, poddawane są również interpretacji, czyli zniekształceniu, metamorfozie. To, co z przeszłości przetrwało, przetrwało w pewien sposób (Czarnowski za: Szacki 1971: 122). Tradycja jest zatem formą zmienną, lub jak ujął to Ludwik Krzywicki: Tradycja jest puklerzem warstw (...) (Szacki 1971: 23). Warstwy te są jednak traktowane różnie. Świadomie lub nie, treść tradycji jest zmieniana, część jest zapominana i pomijana, można też utworzyć, zmyślić czy pożyczyć nowe elementy. Mimo swojej zmienności i nie zawsze niepodważalnej autentyczności, określenie tradycyjne jest postrzegane jako nobilitacja. Społeczna potrzeba ciągłości i zakorzenienia sprawia, iż bez względu na swą proweniencje tradycja (czy prawdziwa czy zmyślona) uznawana jest za starą, stałą i jedyną wartość. To, co tradycyjne, nie podlega dyskusji. Przez długi czas tradycję postrzegano jako podstawowy, jedyny kontekst społeczno-kulturowy. Rosnąca rola jednostki oraz jej indywidualizm wobec całości społecznej, z której pochodzi, spowodowały niezależność od przekazywanej tradycji. Tradycja stała się wybieranym sposobem bycia w świecie i formą indywidualnego czy osobistego zobowiązania wobec przeszłości i jest indywidualnie konstruowanym i wybieranym kontekstem interpretacji i reinterpretacji aktualnego doświadczenia (Jacyno za: Nieroba i in. 2010: 39). Gordon Matthews (2005), opisując funkcjonowanie w wielu kulturach jednocześnie, określa kulturę jako supermarket, co oznacza, że spośród wszystkich wątków kulturowych można wybierać niektóre i podążać tylko za częścią tradycji, nie narzucając sobie całości. Nieco subtelniej ujął to Marcin Kula (2003), pisząc o synkretyzmie tradycji, czyli o tym, że tradycję można wybierać, a nawet wymieniać na lepszą. Jak można zauważyć, w rozważaniach tych pojawia się wartościowanie niektóre elementy tradycji są postrzegane jako ciekawsze, bardziej istotne czy potrzebne. Wychowanie w danej kulturze nie gwarantuje kultywowania jej tradycji w dorosłym życiu, co więcej, coraz trudniej mówić o zjawisku monokulturowej socjalizacji. Różne kultury i tradycje przenikają się zarówno wirtualnie, medialnie, jak i w świecie rzeczywistym. Współistnienie wielu tradycji jednocześnie utworzyło globalną mozaikę. Tradycja oderwała się 82 nr 2, marzec 2012

3 od miejsca i od kultury, nie oznacza to jednak jej zaniku. Pozbawienie tradycji ich lokalnego (umiejscowionego) kontekstu nie jest równoznaczne z ich eliminacją: są one w stanie przetrwać, o ile włączone zostaną w nowy kontekst codzienności, na przykład przeniesione do innej formacji kulturowej (Nieroba i in. 2010: 44). Oznacza to zupełnie nowe funkcjonowanie tradycji. Tradycja jest nie tylko oderwana od naturalnego kontekstu przestrzennego, ale też, co ważniejsze, nie wiąże się już z kultywowaniem rytuałów i w przekazie niekoniecznie występuje osobowy pośrednik (tę rolę przejmują media, np. Internet) (por. tamże: 45). Nowe media pozwalają na zapoznanie się z tradycjami różnych kultur bez konieczności wizyty w ich naturalnym otoczeniu. Zwiedzanie palcem po mapie zastąpiło klikanie i oglądanie telewizji. Medialne zapośredniczenie powoduje, że tradycyjnej kuchni można się uczyć nie od nestora/nestorki rodziny, ale od gwiazdy telewizji kulinarnej lub anonimowego autora filmu umieszczonego w Sieci. Brak autorytetu, występujący w styczności z demokratycznym Internetem, wzmaga trudność w odróżnieniu prawdziwych treści od ich przekształceń i często też oznacza zgodę na przyjęcie zewnętrznej interpretacji tradycji, czy nawet quasi-tradycyjnej mozaiki, w której przeplatają się elementy różnej proweniencji. Jednocześnie, obecność tradycji w mediach audiowizualnych zwiększa jej szansę na przetrwanie poprzez jej popularyzację. Warto przyjrzeć się również temu, co zwie się czasem żywą tradycją, czyli pojęciom folkloru i folkloryzmu. Folklor jest sposobem pojmowania świata (Gramsci za: Waliński 1978: 37), zawiera określony do tego świata stosunek (Staszczak 1987: 124), a jego treścią są pojęcia, wyobrażenia, obyczaj i formy życia społecznego (Czarnowski 1978: 50). Określenie folklor (wg. Williama Thomasa lore to wiedza ludu) odnosi się do umiejętności, pradawnych zwyczajów oraz twórczości danego ludu, przekazywanych najczęściej ustnie przez kompetentnego reprezentanta tradycji lokalnej (por. Staszczak 1987: 125). Wyróżnić można trzy odmiany folkloru: wiejski, rekonstruowany i twórczość spontaniczną. Pierwszy, folklor ludowy, jest praktycznie w zaniku. Drugi, folklor rekonstruowany, to folklor wystylizowany, zwany dalej folkloryzmem, który ma spore znaczenie dla uskansenowiania kultury i prób zatrzymania żywych obrazów w miejscu. Jedyną formą najbliższą realnemu folklorowi jest spontaniczna i żywiołowa twórczość niektórych grup społecznych, dająca szansę artystycznego realizowania się (przykładem może być folklor środowisk robotniczych czy folklor kibiców sportowych) (Waliński 1978: 33-34). Folklor niebędący reinterpretacją tradycji jest już zjawiskiem deficytowym, bywają jednak sytuacje, kiedy może być wykorzystany w promocji bez przekształcania się w przesadny folkloryzm. W kampanii promocyjnej województwa śląskiego (marka Śląskie. Pozytywna energia ) z 2010 roku ( Pasjonauci polecają ) zachęcano do zapoznania się z kuchnią regionalną, wykorzystując przy tym wizerunek kucharza raczącego się kluskami śląskimi. Obraz ten oceniać można ambiwalentnie. Z jednej strony, tzw. tradycyjny śląski obiad (kluski, rolady, modro kapusta) stanowi jedno z prostych, stereotypowych skojarzeń z Górnym Śląskiem. Ponieważ atrybuty kultury wykorzystywane w promocji zwykle pełnią funkcję pars pro toto, komunikat ten plasuje się niebezpiecznie blisko sytuacji, w której cała kultura górnośląska sprowadzana jest do jednego tylko elementu, jakim jest śląska kluska. Jednak z drugiej strony, [w] świadomości potocznej śląskość to kuchnia śląska (Kunce 2007: 109). Co ważne, choć zmienił się charakter regionu (i nie dominuje tu już przemysł uzasadniający tłuste, syte i dające dużo energii do pracy potrawy), tradycyjne menu wciąż utrzymuje się niezmiennie, nie tylko od święta, w górnośląskich domach. Można więc stwierdzić, że tzw. obiad śląski jest jednym z niewielu elementów trwającego, żywego folkloru i tym bardziej zasługuje na uwagę. Warto dodać dla porządku, że rozważania na temat tradycji, kultury czy folkloru w kontekście promocji miejsca, każdorazowo dotyczą zjawisk związanych z mieszkańcami danego miejsca atmosfera miejsca tworzona jest przez wywodzącą się z danego miejsca społeczność i to o jej tradycję, kulturę i folklor chodzi. Inaczej jest z folkloryzmem ten, poprzez swoje zapożyczenia i fragmentaryczność, nie zawsze wiąże się bezpośrednio z miejscem, w którym występuje. 83 nr 2, marzec 2012

4 Folkloryzm, czyli kultura dla początkujących Jeżeli folklor można określić jako część kultury symbolicznej, to folkloryzm jest już odwołaniem do kultury artystycznej. Folkloryzm wykorzystuje w postaci celowo zaaranżowanej wątki zaczerpnięte z folkloru. Termin folkloryzm powstał w związku z specyficzną sytuacją kultury: zanikaniem tradycji ludowych w życiu, egalitaryzacją procesów kulturowych, rozwojem kultury masowej i wartościowaniem minionych ludowych tradycji artystycznych (Staszczak 1987: 31). Dominującą cechą folkloryzmu jest jego nieoryginalność jest wtórny, przetworzony, reinterpretowany. Ponieważ folkloryzm posługuje się tylko wybranymi elementami uznanymi za ciekawe, interesujące, wyjątkowe, jego wycinkowość sprawia, że jest łatwiejszy do przyswojenia, a przez to bardziej pasuje do współczesnej, sfragmentaryzowanej kultury. Oswajanie kultury krok po kroku, w małych, zjadliwych porcjach, jest prostsze. Jest zatem folkloryzm kulturą dla początkujących: to specjalnie przygotowany, celowy pokaz wybranych motywów tradycji. Szukając publicznej atencji, folkloryzm wydobywa elementy najbardziej egzotyczne, interesujące i spektakularne. Wspomagają go w tym stylizacja, przesadna dekoratywność i teatralizacja przekazu, a w szczególności pozytywne wartościowanie kultury minionej. Wymienione cechy wskazują również na zjawiska kiczowate, dlatego też folkloryzm często określa się jako kicz. Określenie kiczowaty i cepeliada mają bliskie (choć nie tożsame) pola znaczeniowe. Tak, jak wytwory kiczu są artystycznopodobne, tak folkloryzm jest tworem tradycjopodobnym. Oryginalność folkloryzmu można zatem rozumieć dwojako: jako dążenie do autentyczności (oryginalne czyli pierwotne, jednorazowo wykonane wytwory rękodzielnicze) oraz jako pragnienie wyróżnienia się (oryginalne jako wyróżniające się). Dobrym przykładem realizowania folkloryzmu jako kultury dla początkujących są muzyczne zespoły folklorystyczne (prezentujące się na scenie głównie poprzez śpiew, taniec oraz stroje). Dzięki działalności takich zespołów, jak najsłynniejsze Śląsk czy Mazowsze, łatwo zrozumieć fenomen folklorystycznego ubarwienia, uproszczenia i nadmiernej ekspresji. Z perspektywy odbiorcy, celem zespołów folklorystycznych jest połączenie rozrywki z umożliwieniem poznania elementów tradycji, co ogólnie można określić jako poczucie atmosfery danej kultury. Jednak poznawanie kultury poprzez przekazy folklorystyczne rodzi pewną wątpliwość. Chcąc poznać i zrozumieć daną tradycję, np. konkretny zwyczaj, naturalne jest pragnienie obcowania z autentykiem. Często jednak autentyk już nie istnieje, a jedyne, z czym można obcować, to opis. Pojawia się potrzeba rekonstrukcji, która choć już nieautentyczna, bo wtórna daje wrażenie obcowania z autentykiem. Możliwe też, że rekonstrukcja wzbudzi więcej emocji i pozwoli na czytelniejsze zrozumienie danego zwyczaju. Co jest zatem bardziej realne dla odbiorcy? Czy narracja historyczna, nienamacalna opowieść, słowem to, co pomyślane o przeszłości? Czy też jednak rekonstrukcja, która choć jest odtworzeniem, dla odbiorcy jawi się jako bardziej rzeczywista, bo jest bliska, dotykalna (por. Eichstaedt 2003: 195). Który obiekt bardziej przemówi do wyobraźni: ruiny piastowskiego zamku (oryginał) czy zupełnie zrekonstruowany pałac (kopia)? Całkiem możliwe, że dla odbiorcy istotne jest nie to, co jest historycznie autentyczne, ale to, co jest bardziej realne w odbiorze. Folkloryzm, aby być rozumianym przez osoby spoza tradycji, stosuje pewien poziom uniformizacji i szablonowości przedstawień. Mimo to, folkloryzm pełni bardzo istotne funkcje: zwiększa zainteresowanie kulturą ludową, tradycjami, wpływa na aktywność kulturową lokalnych środowisk, a co najważniejsze, jest często integralnym elementem rytuałów świętowania, przez co umacnia lokalną tożsamość. Niebezpieczne związki folkloryzmu z kulturą popularną Kultura popularna jest kulturą raczej odczuwaną i przeżywaną, niż kulturą myślaną (por. Krajewski 2005: 9). Podobnie jest z folklorem istnieje tylko w formie przeżywania. Kulturę popularną oraz folklor łączy też 84 nr 2, marzec 2012

5 dominacja emocji nad ratio. Co więcej, zarówno kultura popularna, jak i folklor(yzm) zakładają aktywne współtworzenie (współautorstwo) przekazów i przedmiotów. Jest jednak istotna różnica, która nie pozwala na dalszą symultaniczną analizę tych dwóch zjawisk. Podczas gdy folklor oraz twory folkloropodobne maja służyć transmisji ważnych kulturowo treści, o tyle popkultura służyć ma głównie rozrywce. Różnic między kulturą popularną i folkloryzmem jest więcej, dlatego należy pilnować rozdzielania tych sfer. Nawet jeśli w płynnej nowoczesności sfery kultury popularnej i folkloryzmu będą się przenikać, należy mieć na uwadze proweniencję danych kulturowych tropów, by odnaleźć właściwy klucz ich odczytywania. Współcześnie, potrawy noszące w nazwie odwołanie do tradycji kulinarnych danego regionu czy kultury bardzo często są już tylko interpretacjami, impresjami na temat. Stylizacja na potrawę tradycyjną pozwala na połączenie tradycyjnego posiłku z współczesnymi ele-mentami. Ferment inspiracji zrodził fenomen kuchni fusion, której istotą jest umiejętne przeplatanie smaków zaczerpniętych z różnych tradycji kulinarnych. Warto odnotować, iż kuchnia fusion jest skrajnym przykładem eksperymentowania z tradycjami żywieniowymi. Tak długo, jak granica między tradycyjnym a eksperymentalnym jest jasno określona, tak długo tradycja jest bezpieczna. Ingerowanie w folklor może być niebezpieczne. Wątpliwości odnoszą się tu ontologicznych rozważań o zmienności przedmiotu. Czy jeśli folklor ulegnie przetworzeniu w wypadku styczności z przekazem popkulturowym, to czy wróci do formy sprzed przetworzenia, czy pozostanie już w tej przekształconej formie? Co więcej czy folklor i przekaz tradycji nie polegają właśnie na zmianie i zbieraniu kolejnych warstw, przy jednoczesnym traceniu poprzednich? Folklor w pierwotnej, zamkniętej i niezmiennej formie został już utracony bezpowrotnie, wraz z zanikiem zamkniętych społeczności. Pozostał już tylko folkloryzm. Rodzi się zatem pytanie o konieczność zastosowania pragmatycznego podejścia. Ujmując rzecz w dużym uproszczeniu: jeżeli folklor to (utracony) sposób życia, folkloryzm jest (trwającą) reprezentacją wyobrażenia o dawnym sposobie życia. Jeżeli zatem jest to kopia, utworzona po to, by zainteresować odbiorcę, dlaczego odmawiać jej kolejnych sposobów przemiany i dalszej folkloryzacji? Skąd potrzeba chronienia kopii, jeżeli i tak jest już odległa od oryginału? Zastygłe w autentycznej oryginalności i absolutnej prawdziwości folklorystyczne rekon-strukcje utkną szczelnie zamknięte w skansenie zamiast pełnić swoją użyteczną funkcję. W promocji miejsca folkloryzm oswaja kulturę i jej tradycje. W obcowaniu z przekazem folklorystycznym dominują emocje, które można określić w następujący sposób: poczuć zamiast poznać, przeżyć za-miast zrozumieć. Jaką jeszcze rolę pełni folkloryzm w przekazach promocyjnych? Czasy herezji i kulturowych symulakrów Folkloryzm tworzy wizję lepszej, piękniejszej, ciekawszej kultury. Jest warstwą naddaną, simulacrum, reprezentacją innej kultury niż jest rzeczywiście to dopracowane i profesjonalnie wykonane zjawiska. Folkloryzm to przejaw pragnienia ukazywania kultury w jej idealnotypicznym kształcie, stałym, zatrzymanym w czasie. Przedstawienia folklorystyczne są dostępne niezależnie od czasu i miejsca, stanowią pocztówkę, fotografię z czasów minionych, odpowiednio mitologizowanych. Mając na uwadze ochronę treści kulturowych przed ingerencją czy modyfikacją, warto przytoczyć koncepcję trzech poziomów kultury, zaprezentowaną w książce Taniec życia. Edward Hall (1999) opisując kulturę, wyróżnił trzy poziomy jej dostępności. Pierwszy poziom, kultura prymarna, to poziom ukryty, który funkcjonuje domyślne, w sposób nieuświadomiony. Ponieważ jest to poziom najważniejszych kulturowych wartości, które są bliskie i oczywiste, nie jest kwestionowany i nie podlega analizie ani nawet opisowi. Poziom drugi to poziom prywatny, za parawanem. Dostęp do niego mają tylko nieliczni, ponieważ dotyczy spraw bliskich, które utrzymuje się poza wiedzą osób z zewnątrz. Poziom trzeci składa się z elementów ogólnodostępnych, o których świadomie się mówi, które się opisuje i którymi można się dzielić. 85 nr 2, marzec 2012

6 Podążając tym tropem, można konsekwentnie wyróżnić trzy poziomy udostępniania kultury i wyrysować granice między obszarami niezbywalnymi i niepodzielnymi, a obszarami, do których można dopuścić intruzów. Ale czy można dzielić się tylko budynkiem (np. kościołem), nie dzieląc się jednocześnie związaną z nim sferą symboliczną (np. religijną)? Jak widać, wprowadzanie progów udostępniania wcale nie rozwiązuje podstawowych niejasności etycznych, pomaga jednak pogodzić się z ingerencją w zewnętrznych warstwach. Folkloryzm jest kulturą dla początkujących i jego wykorzystanie w promocji to operowanie w trzecim, ogólnodostępnym poziomie kultury. Tak jak ingerowanie w folkloryzm nie niszczy rdzenia kultury, tak samo promocja wykorzystująca i nieznacznie zniekształcająca poszczególne motywy tradycji nie jest szkodliwa. Treści folklorystyczne w promocji miejsca pełnią rolę ochronną wobec rdzenia kultury. Są swoistym buforem, odcinającym promocyjny komentarz od najważniejszych treści kultury. Promocyjnemu zniekształceniu poddaje się inne zniekształcenie. Prawdziwa treść tradycji, jej autentyczność, pozostaje chroniona wśród społeczności. Rdzeń kultury nie jest dzięki temu skracany, streszczany, modyfikowany nie jest na pokaz, a co najważniejsze, nie jest poddawany dyskusji. Pro publico bono Komunikacja promocyjna jest jednym z narzędzi poznawania kultury zarówno obcej, jak i własnej. Przekaz promocyjny podkreśla wyjątkowość danego obiektu, ale nie powinien czynić z niego ornamentu bez celu. Folklorystyczne odwołania przemycone w komunikacji promocyjnej zaspokajają potrzebę estetyczną i wspomagają budowanie tożsamości kulturowej. Jak zauważył Andrzej Strumiłło, dobra promocja kultury jest szansą na współistnienie przeszłości z przyszłością. Zapewne proces owocnej integracji tradycji i nowoczesności jest trudny do zaprogramowania. Znacznie łatwiejsze jest konserwatorsko-skansenowskie galwanizowanie form, co czynią zasłużone zespoły Mazowsze i Śląsk i sklepy Cepelii (Strumiłło 1997: 184). Jest to jednak wysiłek, który wciąż jest podejmowany. Próby ożywiania tradycji w formie kompromisu między dawnym a współczesnym, takich jak targi czy jarmarki, spełniają swoje zadanie nie tylko w wymiarze kulturowej edukacji czy rozrywki, ale także promocji. Jednym z najciekawszych pomysłów na wcielenie tradycji w promocję jest pozwolenie przyjezdnym poczuć tradycję na własnej skórze. Współcześnie, żywa tradycja występuje jako niezakłócony folkloryzm, wykorzystywany podczas takich wydarzeń, jak na przykład Jarmark Jagielloński w Lublinie. Jarmark jako impreza łącząca celebrację przeszłości z promocją miejsca ma wiele zalet, w których przewodzi ludyczny charakter uczestnictwa. W przeciwieństwie do zwiedzania muzeum czy skansenu, jarmark wymaga uczestnictwa, interakcji ze strony odwiedzającego. Bardziej angażuje emocje, pozwala poczuć atmosferę danego miejsca. Jarmark jawi się jako wyjątkowe, niecodzienne wydarzenie i jednocześnie jest namiastką żywej historii. Dla osób pochodzących z danego miejsca, jarmark stanowi nie tylko szansę do rozwoju własnej przedsiębiorczości (prezentacja utworów artystycznych, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych) ale również budowania wspólnej tożsamości wokół pewnych wartości kulturowych. Prezentowana w trakcie jarmarku cepelia wprowadzi osoby spoza danego obszaru w atmosferę miejsca i choć styczność z kulturą będzie powierzchowna, to jednak będzie to kultura właśnie tego miejsca, które odwiedzają. W artykule Kultura ludowa i polskie kompleksy Roch Sulima (1997: 115) napisał, że kultura ludowa umarła. Żyje jej mit. Nawet jeżeli jest to tylko mit, jest on nie mniej ważny. Oznacza to, iż kultura ludowa wciąż jest potrzebna, choć może w nowej formie. Społeczeństwo świadome swoich wad i zalet to społeczeństwo osadzone w tradycji. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość kulturowa, społeczna, historyczna stanowią punkt odniesienia, fundament, na którym buduje się nowe relacje. Fundament tradycji, występującej w jakiejkolwiek formie, jest wciąż postrzegany jako niezbędny. 86 nr 2, marzec 2012

7 Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego......coś niebieskiego. Powyższe określenia odwołują się do różnych wariacji ślubnych zwyczajów dobrze jest, by panna młoda miała na ślubie coś starego, coś nowego, coś pożyczonego... Wydaje się, że podobnie jest z promocją miejsca: wykorzystuje się mozaikę elementów, w której odnaleźć można właśnie coś starego (np. elementy rdzenia kultury), coś nowego (dopasowanego do współczesnego odbiorcy komunikatu) i coś pożyczonego (z innej kultury, nieświadomie lub świadomie przejęte, dodające atrakcyjności elementy). Tak utworzony konglomerat wątków stanowi przepis na sukces promocji. Należy wyraźnie podkreślić, że miejsce nie jest produktem. Nie kupuje się ani samego miejsca, ani żadnego z najważniejszych elementów jego tożsamości. Pasje jego mieszkańców, ich schematy myślowe, wytrwałość, wola jak i atmosfera miejsca, jego historia, legendy, mity nie staną się nigdy przedmiotem żadnego przetargu (Duda 2010a: 22). Niemniej jednak wszystkie wymienione powyżej elementy są wykorzystywane w promocji, zarówno w nieformalnych, jak i zorganizowanych kampaniach. Tradycja jest niewyczerpanym źródłem inspiracji promocji miejsca, czasem jednak owe tradycje, do których odwołują się promocje, bywają rożne. Dwa pierwsze przykłady promocji to wioski tematyczne czerpiące swoje motywy przewodnie z zupełnie odmiennych sfer. Koncepcja wioski tematycznej wiąże się z realizacją w danej miejscowości wielowymiarowej działalności odwołującej się do wspólnego motywu. Pierwszy typ wykorzystania tradycji to tradycja odrestaurowana, co można określić jako posługiwanie się w promocji własnym potencjałem kulturowym. Materialne dziedzictwo kulturowe bardzo często pojawia się w promocji, jednak wokół dziedzictwa utworzyła się tu dodatkowa infrastruktura działań rekonstrukcyjnych, wyróżniająca ten teren od innych. Badania archeologiczne prowadzone w okolicach Kotliny Hrubieszowskiej doprowadziły do odkrycia osadnictwa gockiego, szczególnie zagęszczonego na terenie Masłomęcza. Pochodzący ze Skandynawii Goci mieszkali tu między II a IV w. n.e. w liczbie ok. 10 tysięcy ludzi, przy czym Masłomęcz zgromadził 1/5 tej ludności i można założyć, iż stanowił centrum polityczno-gospodarcze (Tarasiuk i in. 2010: 213). Historyczne dziedzictwo Gotów odżyło w formie wioski tematycznej Kraina Gotów, określanej również jako Gotania. Mimo że trudno to nazwać rekonstrukcją lokalnych tradycji, nie sposób zaprzeczyć, że jest to część dziedzictwa kulturowego tego miejsca. Gotanię projektowano przede wszystkim jako produkt turystyczny, mający jednak edukacyjne podstawy: ukazanie, na terenie kompleksu, elementów życia sprzed 1800 lat m.in. rzemiosła, rozrywki, kultury i obyczajów (tamże: 220). Rozbudowane działania promocyjne, w tym budowa identyfikacji wizualnej marki Gotania, są szansą na promowanie Kotliny Hrubieszowskiej poprzez jego własną, choć dawną, kulturę. Rosnąca komercjalizacja wokół Gotanii jest konsekwencją prowadzonych działań, które przynosząc pozytywne skutki, zachęcają do poszerzania oferty. Ludyczna forma, otwarta na interakcję z gośćmi, prezentacje oraz wydarzenia wymagające aktywnego uczestnictwa zwiedzających znacznie wpływają na wzbudzenie zainteresowania projektem. W statucie Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów wyraźnie odnotowano główne cele działalności, jakimi są popularyzacja wiedzy o kulturowo-historycznym dziedzictwie regionu hrubieszowskiego, walorów turystycznych oraz samej nauki archeologii (por. Statut 2010). Jak widać, obok promocji na równych prawach wymieniono edukację. Zupełnie inna jest w swoim wyrazie wioska tematyczna w Sierakowie Sławeńskim. Ten typ można określić jako tradycję pożyczoną, co oznacza wykorzystanie pomysłu zewnętrznego. Tajemnica wioski tematycznej tkwi w odpowiednim doborze motywu przewodniego. Jeżeli ma to służyć jednocześnie promocji i rozwojowi danego terenu, powinno kulturowo wiązać się z miejscem. Istotne, by opierać się tu, czy też na nowo odkrywać często niedoceniane walory swoich miejscowości i na ich bazie tworzyć historie, które mogłyby zainteresować mieszkańców innych, większych miast, a także pasjonatów i turystów (Duda 2010b: 189). Tymcza- 87 nr 2, marzec 2012

8 sem, obok wiosek, które czerpią pomysły z własnych zasobów kulturowych (np. wspomniana Gotania czy Kraina Rumianku i Wioska Dyniowa, a właściwie: wsie Hołowno i Zaliszcze, por. tamżę: 193) pojawiają się koncepcje pożyczone. Dobrym przykładem jest tu Sieraków Sławeński, który przekształcił się w Hobbiton. Wioska Hobbitów to motyw z powieści Władca Pierścieni Johna R.R.Tolkiena, jest więc to odwołanie do kultury niezbyt współgrającej z danym miejscem. Ale czy takie działania można uznać jako jednoznacznie złe? Specjalizacja wsi przynosi korzyści w wielu wymiarach obok szansy na rewitalizację przestrzeni, pojawia się możliwość zjednoczenia mieszkańców, odnowienia (utworzenia?) wspólnoty wokół nadrzędnego celu, który porządkuje działania i nadaje znaczenie podejmowanym we wsi przedsięwzięciom. Wieś staje się prosperującym przedsiębiorstwem przynoszącym mieszkańcom dochód, a gościom radość. Jednak choć przyjezdny w Sierakowie poczuje wyjątkową atmosferę, będzie to wyjątkowa atmosfera kultury wymyślonej przez Tolkiena, a nie wyjątkowa atmosfera polskiej wsi i tradycji jej mieszkańców. Wioska tematyczna powinna być pomysłem na rozwój polskiej wsi, a nie tylko wiejskiej przedsiębiorczości. Pomysł powinien być inspirowany tradycjami miejsca, jego historią, legendami, bazować na strukturalnych cechach jego potencjału, niewykorzystanych walorach i zasobach (np. osobliwościach przyrody) czy odnosić się do unikatowych umiejętności jej mieszkańców (tamże: 196). Problemem jest zatem nie pomysł na wioskę tematyczną, czy korzystanie z tradycji, ale wybór tradycji. Kraina zaczerpnięta z popularnej powieści to pomysł na rozsławienie miejscowości i rozwój turystyki, nie ma to jednak nic wspólnego z poznawaniem miejsca, a przypomina sztuczny park rozrywki. Nie jest to promocja miejsca, a usytuowanego na miejscu simulacrum. Dlatego, jak celnie zauważyła Aneta Duda, niech innowacja jest kombinacją tego, co już istnieje (tamże: 196). Niejasności, nieścisłości... Problematyczność poruszania się między płynnymi granicami takich pojęć, jak kultura popularna, folklor, folkloryzm, promocja miejsca, działalność społeczna, prospołeczna i komercyjna, związana jest z kilkoma elementami. Najważniejszym z nich zdaje się być błąd w rozumieniu, wynikający z niejasności terminologicznych. Wiele pojęć traktowanych synonimicznie zapętla się, a brak precyzji w posługiwaniu się owymi określeniami powoduje mylenie ich znaczeń. Kolejnym problematycznym elementem jest mentalność, wedle której traktowanie kultury jako towaru jest złe, niewłaściwe, lub też: niestosowne. Jednak wplatanie wątków kulturowych w struktury komunikacji promocyjnej nie powoduje tego, iż jest ona sprzedawana. Promocja posługuje się motywami zaczerpniętymi z kultury i tradycji, ale obiektem poddawanym wymianie (choć też nie w rozumieniu sprzedaży ) jest miejsce i jego atmosfera. Co więcej, wymogi formalne przekazu popularnego zniekształcają obraz kultury, zwielokrotniając warstwy uproszczeń, co sprawia, że w przekazie promocyjnym kultura jest zaledwie pokazywana i wcale nie podlega ona wyjaśnianiu i tłumaczeniu. A zatem, w promocji miejsca kultura i tradycje stanowią zaledwie tło dla innych wypowiedzi. Tak właśnie jest w przypadku promowania miejsc poprzez kulinaria. W tej sytuacji promocja często przypomina zaloty przez żołądek do serca turysta, gość, ma szansę zetknąć się z lokalnym, tradycyjnym jadłem w karczmach, na festynach czy jarmarkach, czasem w restauracjach, a na pewno na specjalnie organizowanych festiwalach. Obok festiwali, na których można nie tylko skosztować potraw, ale również stanąć do konkursu na najlepiej przyszykowane danie tradycyjne (np. Festiwal Śląskie Smaki), funkcjonują też kulinarne szlaki tematyczne, takie jak np. Małopolski Szlak Owocowy czy Szlak Oscypkowy. Małopolskie owoce promują się wszystkie razem (jako główny Szlak Owocowy) lub każde z osobna: w gminie Łącko organizowane jest Święto Kwitnącej Jabłoni (od 1947!), przez Zawoję przechodzi Szlak Borówkowy, z Iwkowem związany jest Szlak Suszonej 88 nr 2, marzec 2012

Małopolska - produkt zakodowany

Małopolska - produkt zakodowany Elżbieta Wiącek, Tomasz Wrona, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Małopolska - produkt zakodowany Słowa kluczowe: semiotyka, znak, kod, Małopolska, reprezentacja regionu, mapa Streszczenie Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski Krzysztof Widawski

Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski Krzysztof Widawski Rozprawy Naukowe Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 17 Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Stelmach. Górny Śląsk jako region

Katarzyna Stelmach. Górny Śląsk jako region Katarzyna Stelmach Górny Śląsk jako marka Górny Śląsk jako region Górny Śląsk to kraina historyczna położona na pograniczu polsko- -czeskim, w dorzeczach górnej Odry i Wisły, zamieszkiwana już w okresie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Numer 11 stycze 2012 FDP Bogactwo kulturowe Polski identyfikacja dziedzictwa niematerialnego Spis treści Od redakcji... 7 Wstęp... 8 Rozdział I Materiały nadesłane przed

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kruczek. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań

Zygmunt Kruczek. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań Zygmunt Kruczek Atrakcje turystyczne Fenomen, typologia, metody badań PROKSENIA Kraków 2011 10 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Recenzenci: prof. zwycz. dr hab. Krzysztof Mazurski

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Monografia pod redakcją Piotra Palicha Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2009 RECENZENCI: prof. dr hab. Maciej Drzewiecki prof. dr hab. inŝ. Piotr Palich

Bardziej szczegółowo

FENOMEN GENIUS LOCI. Paweł Jaskanis TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM

FENOMEN GENIUS LOCI. Paweł Jaskanis TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM FENOMEN GENIUS LOCI TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE HISTORYCZNYM I WSPÓŁCZESNYM Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego 129 Katarzyna Gawlicz Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego Jak cytować: Gawlicz, K.

Bardziej szczegółowo