MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast"

Transkrypt

1 MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast

2 ORGANIZATOR STUDIÓW: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa ul. Długa 44/50 Dziekanat Studiów (prowadzi zapisy na studia, udziela informacji): Ewa Domańska, tel. (022) , Uwaga! Zapisy na edycję studiów 2008/2009 trwają do dnia 31 października 2008 r. Kierownik Studiów: prof. dr hab. Krzysztof Opolski tel. (022) , Koordynator: mgr Jarosław Górski tel PARTNERZY MERYTORYCZNI FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BRIEF FOR POLAND RADA PROGRAMOWA Prof. dr hab. Krzysztof Opolski kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej WNE UW Danuta Jabłońska Prezes PARP Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Adam Mikołajczyk Dyrektor Zarządzający Brief4Poland

3 IDEA I CELE STUDIÓW Myśl przewodnia: Do konkurencyjności terytoriów poprzez ich promocję Cele studiów i ogólny profil programowy studiów: Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań, patrzenia na sprawy rozwoju kraju, regionów i miast z perspektywy ich konkurencyjności oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności stosowania instrumentarium marketingowego zarządzania rozwojem terytoriów. Studia mają za zadanie dostarczyć wiedzę i umiejętności dotyczące budowania zdolności konkurencyjnej regionów i miast, także z użyciem nowoczesnych narzędzi promocji, dbania o wizerunek tych obszarów oraz budowy ich marki w oparciu o lokalne walory i przewagi konkurencyjne. Studia prezentują nowe spojrzenie na sprawy rozwoju krajów, regionów i miast. Ukierunkowują słuchaczy na współcześnie bardzo ważne zagadnienia związane z konkurencyjnością gospodarczą. Pokazane będzie, jak szerokie spektrum z pozoru błahych, lub niebezpośrednio z tym związanych spraw, ma w rzeczywistości wpływ na krajową, a nawet międzynarodową pozycję jednostek terytorialnych, za pośrednictwem jego świadomej lub nieświadomej komunikacji. Na tym tle zaprezentowana będzie rola administracji publicznej (centralnej i samorządowej), organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w budowaniu zdolności konkurencyjnej obszarów terytorialnych. Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki narodowej i światowej. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z marketingowym zarządzaniem wizerunkiem i reputacją kraju, regionów i miast dla osiągania przezeń celów gospodarczych. Praktyczna, specjalistyczna wiedza dot. marketingu terytorialnego i promocji, osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy z zakresu współczesnej ekonomii (zwłaszcza międzynarodowej) i zarządzania.

4 ADRESACI STUDIÓW Studia podyplomowe kierowane są do: - przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności samorządowej, - organizacji (w tym pozarządowych) zainteresowanych problematyką konkurencyjności krajów, regionów i miast, a zwłaszcza pozycją Polski w świecie: organizacji samorządu gospodarczego, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji międzynarodowych targów, misji gospodarczych i in. - osób piastujących funkcje związane z międzynarodową reprezentacją organizacji/regionu/branży/miasta/kraju lub współodpowiedzialnych za ich politykę rozwoju w kontekście międzynarodowym, - pracowników urzędów gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich, zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego, a w tym zagadnieniami promocji terytorialnej, - wszystkich absolwentów studiów wyższych zainteresowanych specjalizacją w zakresie przedmiotu Studiów. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent Studiów Podyplomowych Marketing terytorialny - promocja rozwoju regionów i miast to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące wspierania rozwoju terytorialnego (kraju, regionu, miasta) za pomocą metod i narzędzi marketingu miejsc. Absolwent tych studiów to osoba rozumiejąca współczesny charakter konkurencji obszarów terytorialnych, posiadająca wiedzę na temat ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowań pozycji i zdolności konkurencyjnych terytoriów, a także umiejąca odnieść tą wiedzę do wyzwań rozwojowych konkretnych obszarów terytorialnych. Absolwent ten potrafi efektywnie uczestniczyć w pracach projektowych nad strategiami marketingowymi (zwłaszcza promocyjnymi) dla regionu czy miasta, czy kraju, w szczególności w zakresie zagadnień: promocji turystycznej, napływu inwestycji zagranicznych, rozwoju marki terytorialnej. Te praktyczne umiejętności bazują na szerszej wiedzy ekonomicznej, dotyczącej zarówno gospodarki krajowej jak i światowej oraz wybranych elementach wiedzy zarządczej, szczególnie z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego, a przede wszystkim wynikają z wiedzy na temat wspierania gospodarczej konkurencyjności obszarów terytorialnych w zakresie inwestycji, eksportu i turystyki.

5 PROGRAM STUDIÓW Poniższy program może ulegać zmianom, w szczególności wskutek sugestii formułowanych przez Radę Programową studiów, w skład której wchodzą przedstawiciele Patronów i Partnerów. liczba NAZWY MODUŁÓW I PRZEDMIOTÓW godzin MODUŁ 1 współczesna ekonomia i gospodarka 12 1 Mechanizmy i instytucje gospodarki rynkowej 6 2 Ekologia i zrównoważony rozwój 6 MODUŁ 2 stosunki międzynarodowe i gospodarka światowa 12 3 Geografia ekonomiczna i rozwój regionalny 6 4 Gospodarka światowa i międzynarodowa konkurencyjność kraju 6 MODUŁ 3 gospodarka Polski pozycja i perspektywy rozwoju 12 5 Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju gospodarczego 6 6 Konkurencyjność miejsc w teorii i praktyce 6 MODUŁ 4 strategiczne zarządanie marketingowe 24 7 Strategie marketingowe 6 8 Komunikacja, promocja, PR 6 9 Nowoczesne trendy w marketingu 6 10 Marketing marki 6 MODUŁ 5 marketing terytorialny: koncepcja i tworzenie Marketing terytorialny: cele, obszary, narzędzia 8 12 Branding terytorialny: czym jest marka miejsca 8 13 Promocja eksportu 6 14 Gospodarka oparta na wiedzy i rola przedsiębiorczości w marketingu kraju 6 15 Promocja napływu inwestycji i atrakcyjność inwestycyjna regionów 8 16 Marketing turystyczny 8 17 Regionalna marka turystyczna: od idei do wdrożenia 8 18 Zarządzanie wizerunkiem samorządu 8 19 Event marketing, czyli promocja przez wydarzenia 6 20 Znaki jakości - instrument promocji miejsc 4 21 Jak współpracować z profesjonalistami? - dobre praktyki partnerstwa z agencjami reklamy i PR 4 MODUŁ 6 - środki pomocowe UE w promocji regionów Finansowanie działalności promocyjnej regionów ze środków UE 4 Warsztaty wykorzystywania środków UE na rozwój regionów - wypełnianie wniosków i 23 dokumentacja 8 MODUŁ 7 - warsztaty marketingu terytorialnego Studia przypadków zagranicznej promocji krajów 8 26 Studia przypadków marketingu miast i regionów 8 27 Inicjowanie zmian i budowanie koalicji 6 28 Warsztaty: analiza przewag konkurencyjnych regionów 8 29 Warsztaty: projektowanie założeń strategii promocji miasta 8 Seminarium 6 30 Seminarium dyplomowe 6 RAZEM 190 RAZEM bez seminarium 184

6 WYKŁADOWCY Wykładowcy to doświadczeni nauczyciele akademicy oraz praktycy, eksperci w swoich dziedzinach, wywodzący się zarówno z przedsiębiorstw, jak administracji państwowej, i organizacji pozarządowych. Wykładowcy są pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Nauk Ekonomicznych) oraz specjaliści z urzędów administracji publicznej, agencji rządowych, organizacji pozarządowych i in. instytucji z uznanym autorytetem w dziedzinie studiów. Są to m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Brief for Poland, On board Public Relations Sp. z o.o.. Wśród wykładowców są m. in.: Jacek Debis - dyrektor ds. projektów, PART S.A. dr Gabriela Grotkowska - adiunkt WNE UW, ekspert z zakresu ekonomii międzynarodowej i rynku pracy dr Łukasz Hardt adiunkt WNE UW, ekspert z zakresu ekonomii UE oraz ekonomii instytucjonalnej Robert Krool - wiodący ekspert ds. przywództwa oraz propagowania przedsiębiorczości Fundacji INSTYTUTU COPERNICUS i LANGAS GROUP Adam Mikołajczyk Dyrektor Zarządzający Brief4Poland, ekspert marketingu terytorialnego Dr Anna Dominika Milczarek-Andrzejewska adiunkt WNE UW, Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Piotr Modzelewski - ekspert z zakresu polityki gospodarczej, funduszy europejskich i polityki jakości w samorządach Norbert Ofmański - Managing Director - On Board Public Relations Sp. z o.o. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej WNE UW, eskpert z zakresu zarządzania strategicznego i marketingu Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Bartłomiej Rokicki - ekspert z zakresu polityki regionalnej Anna Somorowska ekspert z zakresu marketingu terytorialnego, b. Prezes PART S.A.

7 REKRUTACJA W roku akademickim 2008/2009 czesne wynosi łącznie zł za dwa semestry, przy płatności jednorazowej. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, wtedy łączna opłata za studia wynosi: 6500 zł przy 2 ratach; 6600 zł przy 3 ratach; 6700 zł przy 4 ratach; 6800 zł przy 5 ratach. Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie do dnia 31 października 2008 r. następujących dokumentów: odpisu lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych; podania o przyjęcie na studia z merytorycznym uzasadnieniem; standardowego kwestionariusza osobowego dostępnego (do pobrania); zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania), 3. zdjęć (format legitymacyjny); CV zawierającego w szczególności teleadresowe dane korespondencyjne; po zakwalifikowaniu na studia: potwierdzenia dokonania opłaty pierwszej raty za uczestnictwo w Studiach (w wysokości wynikającej z formularza zobowiązania do ponoszenia kosztów... ) na konto: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych Podyplomowe Studia Marketing terytorialny ul. Długa 44/50, Warszawa Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie, Nr konta:

8 ORGANIZACJA STUDIÓW Studia podyplomowe Marketing terytorialny - promocja rozwoju regionów i miast są studiami rocznymi, dwusemestralnymi. Obejmują 190 godzin zajęć w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i seminarium dyplomowego. Zajęcia będą się odbywać na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, zazwyczaj dwa razy w miesiącu na dwudniowych sesjach, w soboty i niedziele, najczęściej w wymiarze 6 lub 8 godzin dziennie. Pierwsze zajęcia odbędą się w drugiej połowie listopada 2008, a ostatnie w maju 2009 roku. Planowany harmonogram zjazdów: Miesiąc daty zjazdów Listopad 22 i 23 Grudzień 6 i 7 20 i 21 Styczeń 10 i i 25 Luty 7 i 8 21 i 22 Marzec 7 i 8 21 i 22 Kwiecień 4 i 5 25 i 26 Maj 9 i i 24 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Marketing terytorialny - promocja rozwoju regionów i miast jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej u wybranego promotora. Zajęcia kończą się zaliczeniem i uzyskaniem oceny z przedmiotu, w drodze zaliczenia pisemnego bądź ustnego, wg ustaleń podjętych przez osoby prowadzące zajęcia. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe. Ukończenie studiów wiąże się z otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo