MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIALNE PRAWO PODATKOWE"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa: Witold Modzelewski Autorzy: Witold Modzelewski, jerzy Bielawny WSPÓ PRACA: PAWEŁ BĘBENEK, PAWE GRESZTA, KRZYSZTOF K OSKOWSKI, KRYSTIAN ATKA, JACEK MATAREWICZ, MARZANNA PYDYN, PRZEMYS AW RUCHLICKI, MA GORZATA S OMKA, JAROS AW SZAJKOWSKI, MARIUSZ UNISK MATERIALNE PRAWO PODATKOWE (CZÊŒÆ SZCZEGÓ OWA) ZARYS WYK ADU WYDANIE SIÓDME rozszerzone i zaktualizowane WARSZAWA 2010

2 Wydawca: INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o Warszawa, ul. Kaleńska 8 tel. (22) , , , fax (22) NIP Rachunek bankowy: PEKAO SA X Oddz. Warszawa Projekt okładki: RYSZARD BOJARSKI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie (w całości lub części) bez zgody wydawcy zabronione ISBN Adres redakcji: INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY Sp. z o.o Warszawa, ul. Kaleńska 8 Skład: GRZEGORZ ONUFROWICZ Druk: PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE UNIVERS S.C. Zielona Góra, ul. Niecała 2D

3 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów... 5 Od wydawcy... 7 Uwagi wstępne redaktorów... 8 Rozdział I Materialne prawo podatkowe charakterystyka ogólna... 9 Rozdział II Rola prawodawstwa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego w kształtowaniu materialnego prawa podatkowego Istota prawa podatkowego Unii Europejskiej Zakres harmonizacji materialnego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej Opodatkowanie obrotu w prawie Unii Europejskiej Podatki dochodowe w prawie Unii Europejskiej Podatki majątkowe w prawie Unii Europejskiej Wpływ prawa Unii Europejskiej na stosowanie materialnego prawa podatkowego Metody unikania podwójnego opodatkowania Konkurencja podatkowa Międzynarodowe prawo podatkowe Rozdział III Podatki pośrednie opodatkowanie obrotu Podatki obrotowe istota Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od gier Pozostałe podatki pośrednie Rozdział IV Podatki dochodowe Podstawowe instytucje w podatkach dochodowych Przychód w podatkach dochodowych

4 3. Koszty uzyskania przychodów Ulgi w podatkach dochodowych Zobowiązanie podatkowe i nadpłata w podatkach dochodowych Ewidencja dla potrzeb podatku dochodowego Ryczałty w podatku dochodowym Umowy międzynarodowe w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu a podatki dochodowe Obrót wierzytelnościami w podatkach dochodowych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdział V Podatki majątkowe Istota Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatki od spadków i darowizn Podatki majątkowe racjonalny model opodatkowania nieruchomości

5 Wykaz ważniejszych skrótów AWRSP Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa BISP Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych BSMF Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów Dz.U. Dziennik Ustaw GUC Główny Urząd Ceł ha hektar IS Izba Skarbowa ISP Instytut Studiów Podatkowych Kc Kodeks celny LP Lasy Państwowe MF Minister Finansów Mon. Pol. Monitor Polski NIP Numer Identyfikacji Podatkowej NSA Naczelny Sąd Administracyjny PP Przegląd Podatkowy RG Rada Gminy RM Rada Ministrów SN Sąd Najwyższy SP Skarb Państwa TK Trybunał Konstytucyjny UKS Urząd Kontroli Skarbowej US Urząd Skarbowy VAT podatek od wartości dodanej ZWRSP Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa 5

6 6

7 Od wydawcy Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników siódme, zaktualizowane i rozszerzone wydanie podręcznika akademickiego, którego przedmiotem jest materialne prawo podatkowe. Już ponad dziesięć lat niniejszy podręcznik jest wykorzystywany przez studentów wielu uczelni, w tym zwłaszcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Celem tej publikacji jest przedstawienie podstawowych problemów teoretyczno-prawnych polskiego materialnego prawa podatkowego części szczegółowej. Autorzy w sposób syntetyczny przedstawiają zagadnienia: podatków obrotowych, dochodowych i majątkowych. Dla lepszego poznania omawianej problematyki, w książce zamieszczono ważniejsze cytaty z przepisów obowiązującego prawa podatkowego i dzięki temu studenci w ułatwiony sposób mogą skonfrontować wywody teoretyczno-prawne z dorobkiem polskiego ustawodawcy. Niniejsza publikacja jest adresowana do studentów pragnących poznać podstawy wiedzy na temat prawa podatkowego. Stanowi ona naturalne dopełnienie książki pt. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, która doczekała się już siedmiu wydań. Wydawca dziękuje za uwagi i sugestie Czytelników zgłoszone do poprzednich wydań tej książki. 7

8 Uwagi wstępne redaktorów Założenia niniejszej publikacji są podporządkowane celowi dydaktycznemu: ma ona dostarczyć Czytelnikowi podstawowy zasób wiedzy na temat polskiego materialnego prawa podatkowego części szczegółowej. Książka prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące polskiego dorobku w zakresie podatków obrotowych, dochodowych i majątkowych. Niniejszym pragniemy podziękować wszystkim Czytelnikom za uwagi, a przede wszystkim Słuchaczom wykładu pt. Materialne Prawo podatkowe, który od wielu lat prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wasze wypowiedzi i pytania były inspiracją dla powstania, a następnie aktualizowania tej książki. Jerzy Bielawny Witold Modzelewski 8

9 Rozdział I Materialne prawo podatkowe charakterystyka ogólna 1. Materialne prawo podatkowe stanowi z reguły zbiór wielu ustaw podatkowych pochodzących z różnych okresów historycznych, a niekiedy, tak jak w przypadku Polski, nawet z różnych ustrojów. Mimo powtarzanych co pewien czas postulatów teoretyków i polityków, aby system skodyfikować oraz przynajmniej w sensie formalnym uprościć, zastępując go nawet jednym powszechnym podatkiem, żaden współczesny ustawodawca, w tym również polski, nie podjął i chyba nie podejmie takiej próby. Prawo podatkowe jest tworem danego państwa; zawsze zachowuje głęboko uwarunkowane odrębności, wynikające zwłaszcza z tradycji, układu sił politycznych, konsekwencji (oraz wiedzy) sprawujących władzę, poziomu zamożności obywateli, struktury gospodarki oraz stopnia rozwoju ekonomicznego. Obecnie występują silne tendencje unifikacyjne, polegające na upodobnianiu rozwiązań, przede wszystkim w państwach gospodarki rynkowej, nawiązujących do rozwiązań zachodnioeuropejskich. Najsilniej proces ten jest zaawansowany w państwach Unii Europejskiej, gdzie upodobnianie materialnego prawa podatkowego jest realizowane m.in. za pomocą dyrektyw stanowiących część materialnego prawa podatkowego 1. W związku z przystąpieniem Polski do tej organizacji, w niniejszym wydaniu przewidziano odrębny rozdział poświęcony tej tematyce. 2. Materialne prawo podatkowe w istocie składa się z dwóch części: przepisów prawnomaterialnych ogólnych, z których nie wynikają obowiązki podatkowe, adresowanych do ogółu podmiotów prawa podatkowego (materialne prawo podatkowe część ogólna), regulujących nieprocesowe prawa i obowiązki tych podmiotów, 1 P. Czechowski, Dostosowanie przepisów prawa podatkowego do prawa wspólnot europejskich realizowanych w ramach programu PHARE/SIERRA, BISP nr 4/1999, s. 4. 9

10 przepisów wprowadzających obowiązki podatkowe, które adresowane są wyłącznie do podatników konkretnego podatku lub opłaty (materialne prawo podatkowe część szczegółowa). Część ogólna prawa materialnego w zasadniczej części jest uregulowana w odrębnych ustawach (Konstytucja RP, Ordynacja podatkowa, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). O ile w przypadku części ogólnej stosunkowo prosto rozdzielić część prawnomaterialną i proceduralną co z reguły czyni również w konstrukcji aktów prawnych sam ustawodawca to w przypadku części szczegółowej partykularne przepisy proceduralne są integralnie związane z poszczególnymi regulacjami prawnomaterialnymi. Stąd teza, że druga z powyższych części nie ma jednorodnego charakteru, wprowadzając swoiste, cząstkowe procedury w poszczególnych podatkach. 3. Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa prawa podatkowego) można podzielić na podstawie kryterium przedmiotowego na trzy grupy podatków o zbliżonej konstrukcji: podatki obrotowe (pośrednie), których przedmiotem są określone zbiory czynności podatników, podatki dochodowe, opodatkowujące dochody podatników, podatki majątkowe, gdzie przedmiotem opodatkowania są określone elementy majątku podatników albo jego nadzwyczajne przyrosty. Podatki obrotowe w państwach Unii Europejskiej w znacznym stopniu są przedmiotem harmonizacji oraz regulowane w państwowych porządkach prawnych z uwzględnieniem zasad prawa wspólnotowego. Podatki dochodowe i majątkowe są regulowane co do zasady ustawodawstwem krajowym, ale podatki dochodowe w istotnym stopniu są kształtowane również normami międzynarodowego prawa podatkowego, wynikającymi z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne, problematyka tych umów jest poruszona w rozdziale poświęconym roli prawodawstwa UE i prawa międzynarodowego w kształtowaniu materialnego prawa podatkowego. Natomiast każda grupa podatków jest omówiona w odrębnych rozdziałach (III-V). 4. Część szczegółowa tej gałęzi prawa jest z reguły zbiorem kilkudziesięciu ustaw i jeszcze większej liczby aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, wprowadzających ogół podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w danym państwie, a ponadto umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest dane państwo. Ustawodawca z reguły poświęca danemu podatkowi 10

11 (opłacie, niepodatkowej należności) odrębną ustawę, choć występują również przypadki: wprowadzenia jedną ustawą kilku podatków, regulowania jednego podatku jednocześnie w kilku ustawach. Ustawodawca z reguły przestrzega zasady, że ogół elementów konstrukcji danego podatku wynika z przepisów dotyczących bezpośrednio tego podatku, z wyjątkiem tych przepisów, które mają zastosowanie na podstawie części ogólnej prawnomaterialnej. Co do zasady przepisy dotyczące danego podatku stosuje się wprost tylko do podmiotów tego podatku, choć występowały niekiedy przepisy wspólne dla dwóch lub więcej podatków. Do źródeł materialnego prawa podatkowego w Polsce od dnia 1 maja 2004 r. dodać należy także prawodawstwo Unii Europejskiej. 5. Do ogólnych cech materialnego prawa podatkowego części szczegółowej należy zaliczyć: daleko idącą wewnętrzną jednolitość pojęciową; mimo że nomenklatura stosowana w każdym z podatków ma autonomiczny charakter i jest stworzona wyłącznie dla danego podatku, z reguły w danej ustawie honorowane jest użycie oraz znaczenie pojęć z zakresu innych podatków, a nawet innych dziedzin i gałęzi prawa, niejednolitość interpretacji sądowej w zakresie materialnego prawa podatkowego, trwałe różnice w interpretacji sądowej i urzędowej tego prawa (zewnętrzne i wewnętrzne), niewielka stabilizacja przepisów, częste i nieskoordynowane zmiany oraz krótkie okresy vacatio legis. Natomiast zasadnicze koncepcje i rozwiązania instytucjonalne (często zbyt krótkie) poszczególnych podatków zachowują daleko idącą stabilność, przez co zmiany zasługujące na miano reform są zjawiskiem rzadkim i nie zawsze kończącym się sukcesem. Materialne prawo podatkowe nie jest i nie będzie skodyfikowane; stanowi jeden z najobszerniejszych działów prawa publicznego. Na materialne prawo podatkowe w dziedzinie podatków pośrednich (podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej istotny wpływ ma prawo wspólnotowe. 11

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo