Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa"

Transkrypt

1 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Mazowieckiego w latach , rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Dzieci Polskich 20 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Dział Zamówień Publicznych Tel.: Agszka Jóźwicka Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ w ramach Priorytetu I GŁÓWNY II PRZEDMIOT "Przyśpiesze LUB PRZEDMIOTY e-rozwoju DZIAŁALNOŚCI Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ministerstwo lub inny organ krajowy w latach lub federalny, Ogólne usługi publiczne w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą esum Dzieciaki Mazowsza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Kategoria usługi: nr 11 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług siedziba Zamawiającego Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia w lub ramach zakupu(ów) Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa esum Dzieciaki Mazowsza" Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego w latach Funduszu w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. usługa zarządzania projektem 1.2. usługa koordynacji projektu od strony informatycznej oraz przygotowa opisu stanu realizowanych usług medycznych w ramach Projektu "as is" 1.3. usługi prawne 1.4. usługi przygotowania rozliczeń projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w tym przygotowa dokumentacji wstępnej Projektu oraz dokumentacji wstępnej (nr porządkowy 1 dla zadania 4 Projektu) 1.5. usługi koordynacji zakupów realizowanych w ramach Projektu 1.6. usługa koordynacji projektu od strony medyczno informatycznej 1.7. usługi opracowania dokumentu zawierającego model procedur medycznych, które będą wdrażane w ramach projektu oraz przygotowa wstępnych modeli procedur dla zadania 3 Projektu 1.8. usługi wykonania testowania wraz z przygotowam odpowiedj dokumentacji w podziale na usługi w zakresie Gastroenterologii Nefrologii Kardiologii 2. Termin realizacji zamówienia 1. W zakresie usług zarządzania projektem usługi mają charakter ciągły do ostatecznego rozliczenia Projektu z MJWPU. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc na podstawie FV częściowej 2. W zakresie usług koordynacji projektu do strony informatycznej w zakresie koordynacja przygotowania dokumentacji wstępnej projektów technicznych, w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektu i zdefiniowanych przez Kierownika IT IPCZD zgod z Harmonogramem Projektu koordynacji modelowa procedur medycznych w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektu i zdefiniowanych przez Kierownika medycznego Projektu zgod z Harmonogramem Projektu koordynacja przygotowa projektów technicznych oprogramowania o zakresie merytorycznym i technicznym [notacja] zdef. przez Kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu koordynacja realizacji testów e-usług, zgod z Harmonogramem Projektu przygotowa opracowania końcowego Projektu o zakresie zdefiniowanym przez Dyrektora IPCZD i kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu przygotowa opisu stanu realizowanych usług medycznych w ramach Projektu "as is" o zakresie zdefiniowanym przez Dyrektora IPCZD i kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu 3. W zakresie usług prawnych w tym przygotowania przetargów zgod z Harmonogramem Projektu 4. W zakresie usług przygotowania rozliczeń projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w tym przygotowa dokumentacji wstępnej w ramach projektu, zgod z Harmonogramem Projektu 5. W zakresie usług koordynacji zakupów realizowanych w ramach Projektu, zgod z Harmonogramem Projektu 6. usługa koordynacji projektu od strony medyczno informatycznej usługi mają charakter ciągły do ostatecznego rozliczenia Projektu z MJWPU. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc na podstawie FV częściowej 7. W zakresie usługi opracowania dokumentu zawierającego model procedur medycznych, które będą wdrażane w ramach projektu do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy 8. W zakresie usługi wykonania testowania wraz z przygotowam odpowiedj dokumentacji w podziale na usługi zgod z Harmonogramem Projektu

5 5/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień w ramach (CPV) Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach Słownik 2011 główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Zamówie udzielane jest w częściach. Planowana wartość tego rodzaju zamówień wynosi ,96 PLN netto. Wartość szacunkowa przedmiotowej części postępowania nr ZP/CZD/28/11 wynosi ,97 PLN netto Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,97 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

6 6/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Mazowieckiego w latach LUB 01/05/2011 (dd/mm/rrrr) Rozpoczęcie Zakończe 30/06/2012 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O w CHARAKTERZE ramach Priorytetu PRAWNYM, II "Przyśpiesze EKONOMICZNYM, e-rozwoju FINANSOWYM Mazowsza" I Działania TECHNICZNYM 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga wsienia wadium w kwocie PLN, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wsienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr lub złoże oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w nijszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego za wyjątkiem przesłanki wskazanej w art. 46 ust. 5 pkt 2. Wykonawca którego oferta będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub nijszej SIWZ, w tym rówż na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca zgodzi się na przedłuże okresu związania ofertą, zosta przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Warunki udziału w postępowaniu o udziele zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. Posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia zbędnych do wykonania zamówienia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ze względu na stopień złożoności przedmiotu zamówienia oraz wysokie ryzyko jego prawidłowego wykonania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmj osobami o opisanych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu w pkt. III.2.3) ogłoszenia 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia; 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunki określone w pkt win spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspól. Warunek określony w pkt 2. powin spełniać każdy z Wykonawców oddziel. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

8 8/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w ramach jakie Priorytetu mają dostarczyć II "Przyśpiesze Wykonawcy w e-rozwoju celu potwierdzenia Mazowsza" spełniania Działania warunków udziału 2.2 "Rozwój w postępowaniu: e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego A. W celu potwierdzenia spełniania w Warunków latach 2011 udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadcze Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Oświadcze, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagany, minimalny zakres doświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3. w postaci wykazu - wg załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia publicznego, oświadcze o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP składa przynajmj jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącz spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. Nr 6 do SIWZ. UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1. w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, 1.2. w punkcie 5 składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9 9/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania w ramach osoby Priorytetu lub w kraju, II "Przyśpiesze w którym Wykonawca e-rozwoju ma siedzibę Mazowsza" lub miejsce Działania zamieszkania, 2.2 "Rozwój wydaje się e-usług" dokumentów, o których mowa w Programu pkt 1.1., zastępuje Operacyjnego się je dokumentem Województwa zawierającym Mazowieckiego oświadcze złożone przed notariuszem, w latach właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidual. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada że dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Kierownik Projektu: 1.1. Wykształce wyższe; 1.2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia; 1.3. Co najmj 2 let doświadcze zawodowe w zakresie prowadzenia działu ekonomicznofinansowego jednostki publicznej służby zdrowia o wartości budżetu rocznego przynajmj 200 mln zł. brutto; 1.4. Zrealizowana usługa polegająca na pełniu funkcji koordynacyjnej (Dyrektor/kierownik Projektu lub koordynator Projektu od strony Zamawiającego lub od strony Wykonawcy lub kierownik jednostki koordynującej projekt) w co najmj 1 projekcie, finansowanym ze środków UE lub EOG, obejmującym wykona Oprogramowania odpowiadającego rodzajem Oprogramowaniu będącemu przedmiotem Projektu, tj. projekt referencyjny polegał na dostawie i wdrożeniu systemu telemedycznego dla przynajmj 4 odrębnych jednostek systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

10 10/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL systemu umożliwiająca użytkownikowi w ramach końcowemu Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania tworze skończonej 2.2 "Rozwój liczby e-usług" powiązań pomiędzy Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego użytkownikami systemu, bez koczności w latach ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Projekt powin integrować certyfikowaną przeglądarkę formatu DICOM 3.0. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto Zrealizowana w przeciągu ostatnich 3 lat dostawa usługi, polegającej na pełniu funkcji koordynacyjnej oraz przygotowa opracowań i analiz w ramach Projektu dofinansowanego ze środków UE lub EOG, polegająca na utworzeniu platformy elektronicznych usług medycznych, przy czym minimalnymi wymaganiami dostawy były: analiza dostawy usług telemedycznych w zakresie co najmj jednego województwa lub obszaru równoważnego wdrażanych przez realizowany Projekt telemedyczny, lub co najmj dla 20 jednostek publicznej służby zdrowia, przez jednostkę koordynującą projekt analiza obecnej organizacji pracy wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych (model As Is);wskaza warunków organizacyjnych i technicznych, jakie spełniać musi oddział chcący wykorzystywać infrastrukturę telemedyczną; opracowa nowego przepływu pracy i dokumentów wewnątrz wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych; analiza ekonomiczno-finansowa projektu wdrożenia proponowanych zmian organizacyjnych na wskazanych oddziałach klinicznych i szpitalnych, wraz ze wskazam zysków i/lub strat wynikających z ich wdrożenia; wskaza potencjalnych źródeł finansowania projektu reorganizacji pracy wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych ze środków publicznych (w szczególności pozyskanych jako granty Unii Europejskiej) lub innych, z definicją w formie fiszek (dla każdego szpitala z osobna) 2. Koordynator/Ekspert projektu od strony informatycznej 2.1. Wykształce wyższe informatyczne, matematyczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne; 2.2. Doświadcze w dostawie wdrażaniu rozwiązań telemedycznych (uczestnictwo w roli eksperta w co najmj 1 projekcie mającym na celu dostawę oraz wdroże rozwiązań telemedycznych zakończonym sukcesem, tj. dostarczone i wdrożone rozwiązane było użytkowane w praktyce przez co najmj 3 lata lub jest użytkowane w praktyce w chwili obecnej) którego celem było utworze platformy elektronicznych usług

11 11/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL medycznych - eusług - tj. projekt w ramach referencyjny Priorytetu polegał II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania na dostawie 2.2 i "Rozwój wdrożeniu e-usług" systemu telemedycznego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla przynajmj odrębnych w jednostek latach 2011 systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto Doświadcze z zakresu analizy systemów zarządzania pod kątem specyfikacji wymagań dla systemów IT wspierających pracę instytucji publicznych systemu ochrony zdrowia dostawę Opracowania w zakresie modelu usług medycznych na podstawie którego zostało wykonane Oprogramowa z wykorzystam technologii internetowych, otwartych standardów wymiany danych oraz technologii procesowej. Model usług medycznych powin zakładać utworze i dostawę oraz wdroże platformy elektronicznych usług medycznych - eusług dla usług medycznych - w relacji pacjent - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji w zakresie kardiologii, nefrologii lub gastroenterologii oraz integrować na zasadzie dostępu SSO [single sign on] co najmj 40 urządzeń diagnostyki medycznej i co najmj 1 przeglądarkę obrazów DICOM 3.0 z webową możliwością trójwymiarowego renderingu obrazu wykonaną w technologii Web Server, dla przynajmj 30 odrębnych jednostek reprezentujących użytkowników systemu. System powin użytkownikowi końcowemu w sposób online umożliwiać ą konfigurację aby współpracujące jednostki medyczne oraz inni użytkownicy systemu

12 12/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL mogli występować w dowolnej w ramach roli tj Priorytetu. jednostki II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania jednostki zlecającej 2.2 "Rozwój badania e-usług" telemedyczne, jednostki Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego konsultującej 1 st lub 2 stopnia, w latach lekarza st2012. konsultacji lub 2 stopnia konsultacji jednocześ w zależności od przypisanych atrybutów pojedynczego aktora systemu lub jednostki systemu jest to tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty w ramach ściśle zdefiniowanych i zhierarchizowanych ról przy czym ról użytkowników końcowych powinno być więcej niż 3. Wartość Projektu realizującego zaprojektowany model usług medycznych przynajmj 10 mln zł brutto. System musi obsługiwać podpis elektroniczny. Jako referencje udostępnić dokument będący przedmiotową analizą oraz oświadcze strony Zamawiającej. 3. Koordynator/Ekspert działań prawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w tym przygotowania i przeprowadzenia procedur w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wyższe wykształce prawnicze; 3.2. Co najmj 8 let doświadcze zawodowe w zakresie doradztwa prawnego w jednostkach publicznej ochrony zdrowia porównywalnych z jednostką Zamawiającego lub większych; 3.3. Bezpośredni udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu co najmj 3 projektów współfinansowanych ze środków UE lub EOG. 4. Koordynator/Ekspert ds. rozliczeń przygotowania rozliczeń kwartalnych projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektu 4.1. Wykształce wyższe; 4.2. Doświadcze związane z pełm funkcji koordynacyjnej (Dyrektor/kierownik projektu lub kierownik projektu lub kierownik jednostki koordynującej projekt) w co najmj 1 projekcie w którym zadania polegały na prowadzeniu zespołu w zakresie rozliczeń projektu finansowanego ze środków UE lub EOG o wartości powyżej 1 mln zł netto. 5. Koordynator/Ekspert ds. zakupów realizowanych w ramach Projektu osoba odpowiedzialna wspól z ekspertem ds. rozliczeń za zakupy w projekcie, mająca doświadcze w pracy z podmiotami podległymi hierarchicz. 6. Koordynator /Ekspert projektu (przedmiotu zamówienia) od strony medyczno informatycznej 6.1. wykształce wyższe medyczne oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii i lub zarządzania, 6.2. staż pracy w zawodzie co najmj 5 lat doświadcze związane z peł funkcji eksperta lub członka komisji przetargowej na zakupów i dostawę medycznego systemu informatycznego w jednostce naukowej o budżecie rocznym powyżej 100 mln zł. Przedmiotowy system informatyczny powin zakładać integrację z innymi systemami funkcjonującymi w danej jednostce na poziomie tej samej, jednej, bazy danych. Architektura systemu

13 13/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL powinna opierać się co najmj w o ramach serwer bazy Priorytetu danych, II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania serwer aplikacyjny, 2.2 "Rozwój serwer e-usług" zapasowy oraz serwer Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego służący tworzeniu kopii zapasowych. w latach Dostarczony system powin być wdrożony dla co najmj 1500 użytkowników, przy czym oznacza to, że w chwili zamknięcia wdrożenia w przedmiotowej jednostce, system posiada zarejestrowanych 1500 użytkowników, a że jednostka w której wdrożono system zatrudnia lub zatrudniała w chwili zakończenia wdrożenia 1500 potencjalnych użytkowników. 7. Eksperci projektu ds. opracowania dokumentu zawierającego model procedur medycznych oraz dokumentacji wstępnej projektu 7.1. Ekspert IT ds. modelowania - Wykształce wyższe informatyczne, matematyczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne, doświadcze w dostawie i modelowaniu rozwiązań telemedycznych (uczestnictwo w roli eksperta w co najmj 1 projekcie mającym na celu dostawę oraz wdroże rozwiązań telemedycznych zakończonym sukcesem, tj. dostarczone i wdrożone rozwiązane było użytkowane w praktyce przez co najmj 3 lata lub jest użytkowane w praktyce w chwili obecnej) którego celem było utworze platformy elektronicznych usług medycznych - eusług - tj. projekt referencyjny polegał na dostawie i wdrożeniu systemu telemedycznego dla przynajmj 4 odrębnych jednostek systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto.

14 14/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 7.2. Ekspert ds. medycznych w - ramach lekarz specjalista Priorytetu w II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania zakresie gastroenterologii 2.2 "Rozwój lub e-usług" kardiologii lub nefrologii Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 8. Ekspert projektu ds. wykonania w latach usługi testowania wraz z przygotowam odpowiedj dokumentacji 8.1. Wykształce wyższe informatyczne, matematyczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne, udokumentowane doświadcze w testowaniu systemu telemedycznego dostarczonego i wdrożonego w ramach co najmj jednego projektu mającym na celu dostawę oraz wdroże rozwiązań telemedycznych zakończonym sukcesem, tj. dostarczone i wdrożone rozwiązane było użytkowane w praktyce przez co najmj 3 lata lub jest użytkowane w praktyce w chwili obecnej) którego celem było utworze platformy elektronicznych usług medycznych - eusług - tj. projekt referencyjny polegał na dostawie i wdrożeniu systemu telemedycznego dla przynajmj 4 odrębnych jednostek systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto. W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi złożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresy wykonywanych przez czynności

15 15/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod ze wzorem, oraz informacji/oświadczenia w ramach Priorytetu o II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania podstawie do 2.2 dysponowania "Rozwój e-usług" tymi osobami. Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ocena spełnia ww. warunku w przez latach Wykonawcę zosta dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ogłoszenia i 9.A.2. SIWZ. Jednocześ Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie po podpisaniu umowy z Wykonawcą przedłożenia przez go stosownych dokumentów potwierdzających posiadane doświadcze oraz kwalifikacje zawodowe i uprawnia osób przy pomocy których wykonuje przedmiot zamówienia (vide istotne warunki umowy załącznik nr 2 do SIWZ). III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

16 16/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI w DOTYCZĄCE ramach Priorytetu ZAMÓWIEŃ II "Przyśpiesze NA USŁUGI e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone w latach jest 2011 dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

17 17/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

18 18/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA w ZAMÓWIENIA ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia w latach (proszę 2011 zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów Kryteria kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) ZP/CZD/28/11 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): 20,00 Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: gotówką w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczem pocztowym

19 19/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert w lub ramach wniosków Priorytetu o dopuszcze II "Przyśpiesze do udziału w postępowaniu e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Data: 13/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30 Mazowieckiego w latach IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 13/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Miejsce (jeżeli dotyczy): siedziba Zamawiającego, budynek K, pokój nr 104 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

20 20/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Projektu"System elektronicznych Usług Medycznych w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) gdy koczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) określonym w 4 ust W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem ważności. W przypadku przedłużania się procedury wyboru oferty najkorzystjszej, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia - termin zakończenia zamówienia pozostaje bez zmian. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Adres internetowy (URL): Faks: Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ldmowski 03/08/2011- ID:2011-109042 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Z-P 23/09/2010- ID:2010-125842 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_12wogtor 29/07/2011- ID:2011-106394 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_UMKM 09/11/2011- ID:2011-155574 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_Wyszkow 17/12/2010- ID:2010-168737 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-301. Tel.: 022 542 20 00 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_MSWIA 23/11/2011- ID:2011-162644 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_zozolawa 21/09/2010- ID:2010-124938 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_szpitalzg 21/06/2011- ID:2011-086109 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 15 ENOTICES_pkm_jaw 17/10/2011- ID:2011-143868 Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_Fundusz1 16/03/2010- ID:2010-033930 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_MinZdrow 12/07/2011- ID:2011-096894 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 25 ENOTICES_LeszekFilipiak 22/07/2010- ID:2010-095782 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego

Zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_FCD5 25/01/2011- ID:2011-011609 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego.

1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL Dostawa oleju napędowego. 1/ 12 ENOTICES_mzkosw 10/09/2010- ID:2010-119868 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 Business Objects wraz UNIA z EUROPEJSKA roczną usługą utrzymania i pomocy technicznej Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 17 ENOTICES_MPiPS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_szpita3l 03/06/2011- ID:2011-077679 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_X42 12/02/2010- ID:2010-019167 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Wykona usługi sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych w UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich

Usługi telefonii komórkowej dla Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_sapsp 13/07/2011- ID:2011-097539 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_MJWPU 04/05/2010- ID:2010-056076 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_powiatlidz 16/05/2011- ID:2011-067809 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Tel.: Faks:

Tel.: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szkół nr 1 w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Szkół nr 1 w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1/ 17 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 04/08/2011- ID:2011-109501 Formularz standardowy 2 PL w procesie nauczania zawodu poprzez wyposaże pracowni w Zespole UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73 a Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 51-124. Tel. Świadcze usługi ochrony osób i mienia UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_kawon 31/01/2011- ID:2011-015111 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ldmowski 13/01/2011- ID:2011-006038 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_monika1977 03/08/2011- ID:2011-108504 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67

Tel.: +48 91 440 14 51. E-mail: magdalena.szary@szczecin.poczta-polska.pl Faks: +48 91 440 14 67 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_grzesiekdomagala 05/08/2011- ID:2011-110346 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_WM 04/12/2009- ID:2009-141915 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska 1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_opstar 14/10/2010- ID:2010-136161 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_nck 02/07/2010- ID:2010-085173 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-390. Tel.: 22 5726265 programie Enterprise UNIA Government. EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel.

Szpital Wojewódzki Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49 Miejscowość: Włocławek Kod pocztowy: 87-800. EIB SA CENTRALA TORUŃ Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_zozsm 09/03/2010- ID:2010-030949 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a Miejscowość: Poznań Kod pocztowy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 1/ 15 ENOTICES_GDDKIA_POZ 27/05/2011- ID:2011-074117 Formularz standardowy 2 PL Kleszczewo w km 31+100 (pomiędzy m. Trzek Duży a UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_ZOWKRAKOW 04/08/2011- ID:2011-109156 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021 1/ 12 ENOTICES_elekopole - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo