Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa"

Transkrypt

1 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Mazowieckiego w latach , rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Dzieci Polskich 20 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Dział Zamówień Publicznych Tel.: Agszka Jóźwicka Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ w ramach Priorytetu I GŁÓWNY II PRZEDMIOT "Przyśpiesze LUB PRZEDMIOTY e-rozwoju DZIAŁALNOŚCI Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ministerstwo lub inny organ krajowy w latach lub federalny, Ogólne usługi publiczne w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą esum Dzieciaki Mazowsza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Kategoria usługi: nr 11 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług siedziba Zamawiającego Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia w lub ramach zakupu(ów) Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa esum Dzieciaki Mazowsza" Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego w latach Funduszu w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. usługa zarządzania projektem 1.2. usługa koordynacji projektu od strony informatycznej oraz przygotowa opisu stanu realizowanych usług medycznych w ramach Projektu "as is" 1.3. usługi prawne 1.4. usługi przygotowania rozliczeń projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w tym przygotowa dokumentacji wstępnej Projektu oraz dokumentacji wstępnej (nr porządkowy 1 dla zadania 4 Projektu) 1.5. usługi koordynacji zakupów realizowanych w ramach Projektu 1.6. usługa koordynacji projektu od strony medyczno informatycznej 1.7. usługi opracowania dokumentu zawierającego model procedur medycznych, które będą wdrażane w ramach projektu oraz przygotowa wstępnych modeli procedur dla zadania 3 Projektu 1.8. usługi wykonania testowania wraz z przygotowam odpowiedj dokumentacji w podziale na usługi w zakresie Gastroenterologii Nefrologii Kardiologii 2. Termin realizacji zamówienia 1. W zakresie usług zarządzania projektem usługi mają charakter ciągły do ostatecznego rozliczenia Projektu z MJWPU. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc na podstawie FV częściowej 2. W zakresie usług koordynacji projektu do strony informatycznej w zakresie koordynacja przygotowania dokumentacji wstępnej projektów technicznych, w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektu i zdefiniowanych przez Kierownika IT IPCZD zgod z Harmonogramem Projektu koordynacji modelowa procedur medycznych w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektu i zdefiniowanych przez Kierownika medycznego Projektu zgod z Harmonogramem Projektu koordynacja przygotowa projektów technicznych oprogramowania o zakresie merytorycznym i technicznym [notacja] zdef. przez Kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu koordynacja realizacji testów e-usług, zgod z Harmonogramem Projektu przygotowa opracowania końcowego Projektu o zakresie zdefiniowanym przez Dyrektora IPCZD i kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu przygotowa opisu stanu realizowanych usług medycznych w ramach Projektu "as is" o zakresie zdefiniowanym przez Dyrektora IPCZD i kierownika IT IPCZD, zgod z Harmonogramem Projektu 3. W zakresie usług prawnych w tym przygotowania przetargów zgod z Harmonogramem Projektu 4. W zakresie usług przygotowania rozliczeń projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w tym przygotowa dokumentacji wstępnej w ramach projektu, zgod z Harmonogramem Projektu 5. W zakresie usług koordynacji zakupów realizowanych w ramach Projektu, zgod z Harmonogramem Projektu 6. usługa koordynacji projektu od strony medyczno informatycznej usługi mają charakter ciągły do ostatecznego rozliczenia Projektu z MJWPU. Okres rozliczeniowy 1 miesiąc na podstawie FV częściowej 7. W zakresie usługi opracowania dokumentu zawierającego model procedur medycznych, które będą wdrażane w ramach projektu do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy 8. W zakresie usługi wykonania testowania wraz z przygotowam odpowiedj dokumentacji w podziale na usługi zgod z Harmonogramem Projektu

5 5/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień w ramach (CPV) Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach Słownik 2011 główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Zamówie udzielane jest w częściach. Planowana wartość tego rodzaju zamówień wynosi ,96 PLN netto. Wartość szacunkowa przedmiotowej części postępowania nr ZP/CZD/28/11 wynosi ,97 PLN netto Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,97 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

6 6/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Mazowieckiego w latach LUB 01/05/2011 (dd/mm/rrrr) Rozpoczęcie Zakończe 30/06/2012 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O w CHARAKTERZE ramach Priorytetu PRAWNYM, II "Przyśpiesze EKONOMICZNYM, e-rozwoju FINANSOWYM Mazowsza" I Działania TECHNICZNYM 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający wymaga wsienia wadium w kwocie PLN, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wsienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr lub złoże oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w nijszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego za wyjątkiem przesłanki wskazanej w art. 46 ust. 5 pkt 2. Wykonawca którego oferta będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub nijszej SIWZ, w tym rówż na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca zgodzi się na przedłuże okresu związania ofertą, zosta przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Warunki udziału w postępowaniu o udziele zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. Posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia zbędnych do wykonania zamówienia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ze względu na stopień złożoności przedmiotu zamówienia oraz wysokie ryzyko jego prawidłowego wykonania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmj osobami o opisanych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu w pkt. III.2.3) ogłoszenia 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia; 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, warunki określone w pkt win spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspól. Warunek określony w pkt 2. powin spełniać każdy z Wykonawców oddziel. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

8 8/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w ramach jakie Priorytetu mają dostarczyć II "Przyśpiesze Wykonawcy w e-rozwoju celu potwierdzenia Mazowsza" spełniania Działania warunków udziału 2.2 "Rozwój w postępowaniu: e-usług" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego A. W celu potwierdzenia spełniania w Warunków latach 2011 udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadcze Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Oświadcze, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagany, minimalny zakres doświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3. w postaci wykazu - wg załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia publicznego, oświadcze o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP składa przynajmj jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącz spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. Nr 6 do SIWZ. UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1. w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie, 1.2. w punkcie 5 składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9 9/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania w ramach osoby Priorytetu lub w kraju, II "Przyśpiesze w którym Wykonawca e-rozwoju ma siedzibę Mazowsza" lub miejsce Działania zamieszkania, 2.2 "Rozwój wydaje się e-usług" dokumentów, o których mowa w Programu pkt 1.1., zastępuje Operacyjnego się je dokumentem Województwa zawierającym Mazowieckiego oświadcze złożone przed notariuszem, w latach właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspól o udziele zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidual. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada że dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Kierownik Projektu: 1.1. Wykształce wyższe; 1.2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia; 1.3. Co najmj 2 let doświadcze zawodowe w zakresie prowadzenia działu ekonomicznofinansowego jednostki publicznej służby zdrowia o wartości budżetu rocznego przynajmj 200 mln zł. brutto; 1.4. Zrealizowana usługa polegająca na pełniu funkcji koordynacyjnej (Dyrektor/kierownik Projektu lub koordynator Projektu od strony Zamawiającego lub od strony Wykonawcy lub kierownik jednostki koordynującej projekt) w co najmj 1 projekcie, finansowanym ze środków UE lub EOG, obejmującym wykona Oprogramowania odpowiadającego rodzajem Oprogramowaniu będącemu przedmiotem Projektu, tj. projekt referencyjny polegał na dostawie i wdrożeniu systemu telemedycznego dla przynajmj 4 odrębnych jednostek systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

10 10/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL systemu umożliwiająca użytkownikowi w ramach końcowemu Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania tworze skończonej 2.2 "Rozwój liczby e-usług" powiązań pomiędzy Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego użytkownikami systemu, bez koczności w latach ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Projekt powin integrować certyfikowaną przeglądarkę formatu DICOM 3.0. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto Zrealizowana w przeciągu ostatnich 3 lat dostawa usługi, polegającej na pełniu funkcji koordynacyjnej oraz przygotowa opracowań i analiz w ramach Projektu dofinansowanego ze środków UE lub EOG, polegająca na utworzeniu platformy elektronicznych usług medycznych, przy czym minimalnymi wymaganiami dostawy były: analiza dostawy usług telemedycznych w zakresie co najmj jednego województwa lub obszaru równoważnego wdrażanych przez realizowany Projekt telemedyczny, lub co najmj dla 20 jednostek publicznej służby zdrowia, przez jednostkę koordynującą projekt analiza obecnej organizacji pracy wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych (model As Is);wskaza warunków organizacyjnych i technicznych, jakie spełniać musi oddział chcący wykorzystywać infrastrukturę telemedyczną; opracowa nowego przepływu pracy i dokumentów wewnątrz wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych; analiza ekonomiczno-finansowa projektu wdrożenia proponowanych zmian organizacyjnych na wskazanych oddziałach klinicznych i szpitalnych, wraz ze wskazam zysków i/lub strat wynikających z ich wdrożenia; wskaza potencjalnych źródeł finansowania projektu reorganizacji pracy wskazanych oddziałów klinicznych i szpitalnych ze środków publicznych (w szczególności pozyskanych jako granty Unii Europejskiej) lub innych, z definicją w formie fiszek (dla każdego szpitala z osobna) 2. Koordynator/Ekspert projektu od strony informatycznej 2.1. Wykształce wyższe informatyczne, matematyczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne; 2.2. Doświadcze w dostawie wdrażaniu rozwiązań telemedycznych (uczestnictwo w roli eksperta w co najmj 1 projekcie mającym na celu dostawę oraz wdroże rozwiązań telemedycznych zakończonym sukcesem, tj. dostarczone i wdrożone rozwiązane było użytkowane w praktyce przez co najmj 3 lata lub jest użytkowane w praktyce w chwili obecnej) którego celem było utworze platformy elektronicznych usług

11 11/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL medycznych - eusług - tj. projekt w ramach referencyjny Priorytetu polegał II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania na dostawie 2.2 i "Rozwój wdrożeniu e-usług" systemu telemedycznego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla przynajmj odrębnych w jednostek latach 2011 systemu ochrony zdrowia, dla następujących użytkowników - lekarz zlecający opis badania - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji, oraz integracji z systemem urządzeń diagnostyki obrazowej w zakresie co najmj 3 modalności diagnostycznych. System powin umożliwiać użytkownikowi końcowemu jednostce dla której została zrealizowana dostawa, dowolną konfigurację wszelkich ról przypisanych użytkownikom systemu, czyli: jednostkom systemu medycznego, lekarzom zlecającym opisy badań medycznych, lekarzom 1 st. konsultacji oraz lekarzom 2 st. konsultacji, w szczególności ą aby ośrodek przyjmujący zlecenia opisów badań diagnostycznych do wykonania w ramach jednej procedury medycznej mógł być jednocześ ośrodkiem zlecającym ie opisy w ramach tej samej lub innej procedury, i aby dowolność konfiguracji była ograniczona liczbą lekarzy konsultujących lub ośrodków w których system został wdrożony tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty. Projekt powin jednocześ polegać na dostawie integracji między 4 odrębnymi systemami informatycznymi odrębnych producentów w ramach 1 jednostki systemu ochrony zdrowia. Wdrożone oprogramowa ma udostępniać użytkownikowi końcowemu możliwość definiowania diagramów przepływów w oparciu o technologię BPEL, BPEL4People, XForms i Web Services [zastosowa silnika workflow] dla obiegu informacji i przebiegu rzeczywistych procesów businessowych; Wartość projektu referencyjnego przynajmj 1 mln zł brutto Doświadcze z zakresu analizy systemów zarządzania pod kątem specyfikacji wymagań dla systemów IT wspierających pracę instytucji publicznych systemu ochrony zdrowia dostawę Opracowania w zakresie modelu usług medycznych na podstawie którego zostało wykonane Oprogramowa z wykorzystam technologii internetowych, otwartych standardów wymiany danych oraz technologii procesowej. Model usług medycznych powin zakładać utworze i dostawę oraz wdroże platformy elektronicznych usług medycznych - eusług dla usług medycznych - w relacji pacjent - lekarz 1 st. konsultacji - lekarz 2st.konsultacji w zakresie kardiologii, nefrologii lub gastroenterologii oraz integrować na zasadzie dostępu SSO [single sign on] co najmj 40 urządzeń diagnostyki medycznej i co najmj 1 przeglądarkę obrazów DICOM 3.0 z webową możliwością trójwymiarowego renderingu obrazu wykonaną w technologii Web Server, dla przynajmj 30 odrębnych jednostek reprezentujących użytkowników systemu. System powin użytkownikowi końcowemu w sposób online umożliwiać ą konfigurację aby współpracujące jednostki medyczne oraz inni użytkownicy systemu

12 12/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID: Formularz standardowy 2 PL mogli występować w dowolnej w ramach roli tj Priorytetu. jednostki II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" Działania jednostki zlecającej 2.2 "Rozwój badania e-usług" telemedyczne, jednostki Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego konsultującej 1 st lub 2 stopnia, w latach lekarza st2012. konsultacji lub 2 stopnia konsultacji jednocześ w zależności od przypisanych atrybutów pojedynczego aktora systemu lub jednostki systemu jest to tzw. otwarta konfiguracja systemu umożliwiająca użytkownikowi końcowemu tworze skończonej liczby powiązań pomiędzy użytkownikami systemu, bez koczności ingerencji programisty w ramach ściśle zdefiniowanych i zhierarchizowanych ról przy czym ról użytkowników końcowych powinno być więcej niż 3. Wartość Projektu realizującego zaprojektowany model usług medycznych przynajmj 10 mln zł brutto. System musi obsługiwać podpis elektroniczny. Jako referencje udostępnić dokument będący przedmiotową analizą oraz oświadcze strony Zamawiającej. 3. Koordynator/Ekspert działań prawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w tym przygotowania i przeprowadzenia procedur w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wyższe wykształce prawnicze; 3.2. Co najmj 8 let doświadcze zawodowe w zakresie doradztwa prawnego w jednostkach publicznej ochrony zdrowia porównywalnych z jednostką Zamawiającego lub większych; 3.3. Bezpośredni udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu co najmj 3 projektów współfinansowanych ze środków UE lub EOG. 4. Koordynator/Ekspert ds. rozliczeń przygotowania rozliczeń kwartalnych projektu oraz dokumentacji sprawozdawczej w ramach projektu 4.1. Wykształce wyższe; 4.2. Doświadcze związane z pełm funkcji koordynacyjnej (Dyrektor/kierownik projektu lub kierownik projektu lub kierownik jednostki koordynującej projekt) w co najmj 1 projekcie w którym zadania polegały na prowadzeniu zespołu w zakresie rozliczeń projektu finansowanego ze środków UE lub EOG o wartości powyżej 1 mln zł netto. 5. Koordynator/Ekspert ds. zakupów realizowanych w ramach Projektu osoba odpowiedzialna wspól z ekspertem ds. rozliczeń za zakupy w projekcie, mająca doświadcze w pracy z podmiotami podległymi hierarchicz. 6. Koordynator /Ekspert projektu (przedmiotu zamówienia) od strony medyczno informatycznej 6.1. wykształce wyższe medyczne oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii i lub zarządzania, 6.2. staż pracy w zawodzie co najmj 5 lat doświadcze związane z peł funkcji eksperta lub członka komisji przetargowej na zakupów i dostawę medycznego systemu informatycznego w jednostce naukowej o budżecie rocznym powyżej 100 mln zł. Przedmiotowy system informatyczny powin zakładać integrację z innymi systemami funkcjonującymi w danej jednostce na poziomie tej samej, jednej, bazy danych. Architektura systemu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo