Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala al. Niepodległości 190 Punkt kontaktowy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Jolanta Majchrowska, Katarzyna Łukasiak w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, pok. 101 Kancelaria al. Niepodległości Warszawa POLSKA I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Ubezpieczenia Rolnicze Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Kompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. 1/19

2 2/19 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KRUS Centrala oraz terenowe jednostki organizacyjne KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ośrodki obliczeniowe Wykonawcy. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu I. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych, obejmujących rozproszone systemy KRUSnal i Kachna oraz systemy centralne KRUSNAL-C i Nowy System Dziedzinowy dalej zwane: Systemami Dziedzinowymi. II. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zaprojektowanie, zapewnienie, obsługę i zarządzanie Podstawowym Ośrodkiem Obliczeniowym i Zapasowym Ośrodkiem Obliczeniowym, którego infrastruktura (serwery, macierze, oraz łącza teleinformatyczne itp.) będzie dedykowana wyłącznie dla Zamawiającego wraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa oraz integracji z pozostałymi Systemami KRUS. 2) Przeprowadzenie migracji do obu Ośrodków Obliczeniowych, o których mowa w pkt 1) Systemu Dziedzinowego KRUSNAL-C oraz przeprowadzenie w Ośrodkach Obliczeniowych Wdrożenia Nowego Systemu Dziedzinowego, wraz z migracją danych z Systemów Dziedzinowych. 3) Świadczenie usług bieżącej administracji i eksploatacji systemu KRUSNAL-C, a następnie Nowego Systemu Dziedzinowego; 4) Wykonywanie Modyfikacji Systemów Dziedzinowych w zakresie potrzeb Zamawiającego oraz zmian prawnych, obejmujących w szczególności: a) prowadzenie prac analitycznych, projektowych, programistycznych i testów; b) prace instalacyjne i wdrożeniowe, c) przygotowanie i dostarczanie szkoleń elektronicznych oraz przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych, d) wykonanie dokumentacji dla każdej Modyfikacji i aktualizację dokumentacji dla Systemów Dziedzinowych po wdrożeniu danej Modyfikacji; 5) Świadczenie Usług Utrzymania i Serwisu Systemów Dziedzinowych, zapewniających ich nieprzerwane, bezawaryjne działanie, obejmujących w szczególności: a) świadczenie usług wsparcia technicznego, usuwanie wad, utrzymanie dokumentacji; b) utrzymanie środowisk teleinformatycznych (zapewnienie dostępności i wydajności, aktualizacje środowisk w zakresie oprogramowania standardowego i dedykowanego), w tym środowisk produkcyjnych, testowych i rozwojowych; c) monitorowanie zmian aktów prawnych w zakresie mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo Systemów Dziedzinowych; d) udzielanie wyjaśnień, pomocy i konsultacji Użytkownikom; 6) Przenoszenie autorskich praw majątkowych do Modyfikacji, Kodów źródłowych i Dokumentacji Wykonawcy, 2/19

3 3/19 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) 7) Przyjęcie świadczenia usług eksploatacji i utrzymania nowych wersji Systemów Dziedzinowych od Zamawiającego lub innego wykonawcy. 8) Przekazanie świadczenia usług eksploatacji i utrzymania Systemów Dziedzinowych nowemu wykonawcy lub Zamawiającemu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości złotych (słownie: jeden milion złotych) do upływu terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją Wadium na kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Prace wskazane w Sekcji II.1.5) ust. II, pkt 1),2),3),5),7) i 8) ogłoszenia rozliczane będą miesięcznie w formie ryczałtu, od dnia rozpoczęcia eksploatacji ośrodków obliczeniowych. 3/19

4 4/19 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 2. Prace wskazane w Sekcji II.1.5) ust. II, pkt 4) i 6) ogłoszenia rozliczane będą każdorazowo w oparciu o ich rozmiar funkcjonalny wyznaczony zgodnie z metodą COSMIC* przy założeniu stałej ceny ofertowej za punkt funkcyjny CFP. * Przyjęta przez Zamawiającego metoda wymiarowania oprogramowania oparta o metodę COSMIC v3.0.1 (COSMIC-FFP ISO/IEC 19761:2011 Software engineering. A functional size measurement method), opracowaną i utrzymywaną przez organizację Common Software Measurement International Consortium. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku tym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). B. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4/19

5 5/19 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy -Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy - Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy - Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. C. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, 1. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 2,3,4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. B pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit. C pkt 1, 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w Sekcji III.2.1) lit. C pkt 1, 2 stosuje się odpowiednio. D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy 5/19

6 6/19 III.2.2) kapitałowej (wg wzorów oświadczeń stanowiących załącznik nr 4 i 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). E. Inne dokumenty: 1. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie został podpisany przez osoby umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a wniosek nie jest podpisany przez wszystkich członków konsorcjum]. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 1 i 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne dla dokonania oceny spełniania wymogów, ponadto: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.2.1) lit B pkt 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. sprawozdanie finansowe albo jego część, potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 2, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania 6/19

7 7/19 III.2.3) sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca musi wykazać, że: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 mln PLN; 2. w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w każdym roku obrotowym: a) osiągnął średni przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 mln PLN; b) osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) w przedziale od 1,3 do 2,6,przy czym, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten odnosi się do Wykonawcy, który wykazuje przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w największej części składającej się na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt a) powyżej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunków Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1,2,3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów dotyczących wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z Arkuszem wymiarowania modyfikacji którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Załączanymi dowodami są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1a) i 1b). Wykaz powinien zawierać główne usługi wykonane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunków, o których mowa w Sekcji III.2.3)pkt 1, 2, 3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Na potwierdzenie spełniania warunku o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 4 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 7/19

8 8/19 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp tj. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że: 1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje, co najmniej 3 usługi referencyjne, o wartości co najmniej 10 mln PLN brutto każda, obejmujące budowę lub rozwój systemu informatycznego (Załącznik nr 6, Tabela 1), przy czym: a) każda usługa referencyjna spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków zakresu tej usługi: i. obejmuje ukończoną budowę nowego systemu informatycznego o wartości co najmniej 10 mln zł brutto, lub ukończoną modyfikację o wartości co najmniej 5 mln zł brutto istniejącego systemu, przy czym ww. kwoty usług nie obejmują usług utrzymania i dostaw infrastruktury techniczno systemowej, w tym sprzętu komputerowego i licencji, ii. obejmuje ukończoną migrację, wraz ze scaleniem i uspójnieniem danych, z bazy danych Adabas C, działającej na platformie x 86, do bazy działającej w systemie przetwarzania analitycznego online (OLAP) (np. ORACLE), iii. obejmuje budowę lub rozwój systemu informatycznego z możliwością równoległej pracy minimum 1500 użytkowników przebywających w co najmniej 90 lokalizacjach rozproszonych geograficznie, wykorzystujących produkcyjnie w ramach systemu co najmniej 30 serwerów fizycznych, rozproszonych geograficznie i połączonych siecią rozległą WAN, iv. obejmuje budowę lub rozwój systemu informatycznego z wykorzystaniem rozwiązań ESB i SOA, który podlegał integracji z co najmniej 2 innymi systemami wewnętrznymi oraz 2 systemami zewnętrznymi, przy czym w ramach usług SOA system obsługiwał minimum 700 tys. zapytań miesięcznie, v. obejmuje budowę lub rozwój systemu informatycznego z mechanizmami Identity Management (dalej: IDM) i Single Sign-On (dalej: SSO), b) co najmniej jedna usługa referencyjna spełniająca warunek zakresu usługi określony w pkt. a)iii spełnia również co najmniej jeden z pozostałych warunków zakresu usługi, tj. a)i lub a)ii lub a)iv lub a)v. c) usługi referencyjne łącznie spełniają wszystkie warunki zakresu usług tj. warunki określone w punktach a)i, a)ii, a)iii, a)iv oraz a)v. 2. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje, co najmniej 3 usługi referencyjne obejmujące utrzymanie i serwis systemu informatycznego (Załącznik nr 6, Tabela 3), przy czym wartość części dotyczącej utrzymania i serwisu wynosi co najmniej 2 mln zł brutto rocznie dla każdej z nich, oraz: a) każda usługa referencyjna spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków zakresu tej usługi: i. obejmuje utrzymanie i serwis systemu informatycznego z możliwością równoległej pracy minimum 2000 użytkowników przebywających w co najmniej 90 lokalizacjach rozproszonych geograficznie wykorzystujących produkcyjnie w ramach systemu co najmniej 30 serwerów fizycznych, rozproszonych geograficznie i połączonych siecią rozległą WAN, 8/19

9 9/19 ii. obejmuje utrzymanie i serwis systemu informatycznego z wykorzystaniem rozwiązań ESB i SOA przy czym w ramach usług SOA system obsługiwał minimum 700 tys. zapytań miesięcznie, iii. obejmuje utrzymanie i serwis systemu informatycznego współpracującego z automatycznymi mechanizmami zintegrowanego systemu zarządzania tożsamością i uprawnieniami, iv. obejmuje co najmniej asystę techniczną systemu wytworzonego w języku programowania Natural oraz wykorzystującego bazę danych ADABAS C, działającą na platformie x86, v. obejmuje zarządzanie, serwisowanie (w tym serwisowanie serwerów fizycznych) i obsługę ośrodków obliczeniowych wraz z łączami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi równoległe aktywne korzystanie z systemu informatycznego dla min 2000 użytkowników, vi. dotyczy systemu informatycznego, którego utrzymanie obejmowało łącznie co najmniej: udostępnianie usług Web Services z użyciem sieci Internet lub Intranet, pracę w reżimie 24 godzinnym przez 365 dni w roku (dostępność systemu wynosiła nie mniej niż 98,5 %), utrzymanie systemu było zgodne ze zbiorem reguł opartych na najlepszych praktykach wypracowanych przez ekspertów, konsultantów, dostawców rozwiązań IT oraz końcowych użytkowników teleinformatyki, tj. z ITIL lub równoważnym, utrzymanie systemu w zakresie bezpieczeństwa spełniało wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 lub ISO 17799, b) co najmniej jedna usługa referencyjna spełniająca warunek zakresu usługi określony w pkt a)i spełnia również co najmniej jeden z pozostałych warunków zakresu usługi, tj. a)ii lub a)iii lub a)iv lub a)v lub a)vi, c) usługi referencyjne łącznie spełniają wszystkie warunki zakresu usług tj. warunki określone w pkt a)i, a)ii, a)iii, a)iv, a)v oraz a)vi. 3. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w ramach usług referencyjnych wskazanych w pkt1 wykonał, co najmniej 3 zlecenia modyfikacji, rozumianych jako wytworzenie nowych funkcjonalności lub zmiany istniejących funkcjonalności, systemu informatycznego (Załącznik nr 6, Tabela 2), przy czym: a) każde z tych zleceń spełniało łącznie poniższe warunki: i. miało rozmiar funkcjonalny nie mniejszy niż 100 CFP, ii. było zrealizowane w ciągu maksimum 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia cyklu wytwórczego do momentu zakończenia cyklu wytwórczego, iii. było realizowane w ramach usługi spełniającej warunek określony w pkt 1 podpunkt b), b) przynajmniej jedno zlecenie dotyczyło modyfikacji wykonanej w języku Natural. 4. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i umiejętnościami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz przedstawi informacje o podstawie dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem dedykowanym (tj. przeznaczonym wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia), składającym się z osób spełniających niżej wymienione wymagania: a) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 30 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Projektu, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/ projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 10 milionów zł brutto, 9/19

10 10/19 iv. posiada certyfikaty PRINCE2 (TM) Practitioner lub PMI lub IPMA Level C oraz ITIL Foundation lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora odpowiednio dla każdej ze wskazanych metodyk; b) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Analityka, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Głównego Analityka, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/ projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, w których łącznie do analizy wykorzystywano Enterprise Architect i UML oraz BPMN, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 10 milionów zł brutto; iv. posiada certyfikaty PRINCE2 (TM) Foundation lub PMI lub IPMA Level D, UML Fundamental oraz COSMIC Foundation lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora odpowiednio dla każdej ze wskazanych metodyk; c) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Architekta, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Głównego Architekta, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/ projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych, opartych łącznie o ESB i SOA, oraz IDM i SSO, oraz ich utrzymaniu, w których łącznie wykorzystywano Enterprise Architect i UML, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 5 milionów zł brutto, iv. posiada certyfikaty PRINCE2 (TM) Foundation lub PMI lub IPMA Level D, UML Fundamental oraz Expert In BPM Fundamental lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora odpowiednio dla każdej ze wskazanych metodyk; d)minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Testera, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Głównego Testera, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/ projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych, opartych łącznie o ESB i SOA oraz ich utrzymaniu, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 5 milionów zł brutto, iv. posiada certyfikat ISTQB Advanced Level Test Manager lub ISTQB Advanced Level Analyst lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora dla wskazanej metodyki; 10/19

11 11/19 e) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty do spraw bezpieczeństwa, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty do spraw bezpieczeństwa, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 5 milionów zł brutto, iv. posiada certyfikat CISSP lub CISA lub CISM lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez instytucję świadczącą publiczne usługi szkoleń (powszechnie dostępne), pozwalające zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu, v. posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO27001 lub ISO17799 potwierdzone dokumentami, które potwierdzają takie uprawnienia; f) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Głównego Specjalisty do spraw utrzymania, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 60 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Głównego specjalisty do spraw utrzymania, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, przy czym w projektach utrzymywano system informatyczny oparte o ESB i SOA, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 10 milionów zł brutto oraz wartość usługi utrzymania w tym projekcie wynosiła min.200 tysięcy zł brutto miesięcznie, iv. posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation lub PMI lub IPMA level D oraz ITIL Intermediate Service Operation lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora odpowiednio dla każdej ze wskazanych metodyk; g) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty do spraw wymiarowania, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 18 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Specjalisty do spraw wymiarowania, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, przy czym w projektach do rozliczeń Zamawiający - Wykonawca stosowano metodę punktów funkcyjnych zgodną z normą ISO/IEC lub metodę Karnera, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 5 milionów zł brutto, iv. posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation lub PMI lub IPMA level D, UML Fundamental oraz COSMIC Foundation lub równoważne do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora odpowiednio dla każdej ze wskazanych metodyk; 11/19

12 12/19 h) minimum 3 osobami do pełnienia funkcji Analityka, z których każda powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 18 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Analityka, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, przy czym w projektach do analizy wykorzystywano jednocześnie CASE i UML, z których co najmniej jeden projekt miał wartość minimum 5 milionów zł brutto, iv. posiada certyfikat UML Fundamental lub równoważny. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora dla wskazanej metodyki; i) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Eksperta optymalizacji przetwarzania ADABAS C, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 36 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Eksperta optymalizacji przetwarzania ADABAS C, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, przy czym w projektach realizowano prace w zakresie organizacji baz danych ADABAS C i optymalizacji pracy aplikacji w środowisku AG ADABAS C/ NATURAL na platformie x86, iv. posiada certyfikat ITIL Foundation lub równoważny. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora dla wskazanej metodyki; j) minimum 1osobą do pełnienia funkcji Eksperta optymalizacji przetwarzania ORACLE, która powinna się cechować następującymi kompetencjami: ii. minimum 36 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 24 miesięcznym (pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Eksperta optymalizacji przetwarzania ORACLE, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich utrzymaniu, przy czym w projektach realizowano prace w zakresie organizacji baz danych ORACLE DB Enterprise i Oracle Real Application Clusters (RAC) oraz optymalizacji pracy aplikacji w środowisku ORACLE, iv. posiada certyfikat ITIL Foundation lub równoważny. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez akredytowany instytut egzaminacyjny, licencjonowany przez oficjalnego akredytora dla wskazanej metodyki. k) minimum 3 osobami do pełnienia funkcji Programisty, z których każda powinna się cechować następującymi kompetencjami (z zastrzeżeniem ppkt IV): ii. minimum 24 miesięcznym (Pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako iii. co najmniej 18 miesięcznym (Pełne miesiące kalendarzowe) doświadczeniem zawodowym w zakresie pełnienia funkcji Programista, w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, w projekcie/ projektach informatycznych polegających na budowie lub rozwoju systemów informatycznych oraz ich 12/19

13 13/19 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) utrzymaniu, przy czym w projektach implementowano rozwiązania w językach programowania: Java, C++ oraz Natural, iv. osoby, które pełnić będą funkcję programisty łącznie muszą spełniać warunek posługiwania się językami programowania wskazanymi w iii. Ponadto: Przez użyte powyżej sformułowanie w roli członka zespołu realizującego projekt IT rozumie się udział w projektach IT w jednej lub więcej ról: inżynier testów (tester, główny tester), inżynier oprogramowania (programista), analityk systemów informatycznych (w tym główny analityk), architekt systemów informatycznych (projektant systemów informatycznych, główny architekt), specjalista ds. utrzymania (w tym główny specjalista ds. utrzymania), specjalista ds. bezpieczeństwa (w tym główny specjalista ds. bezpieczeństwa), specjalista ds. wymiarowania, kierownik zespołu informatycznego, kierownik projektu lub części projektu informatycznego, ekspert optymalizacji przetwarzania (administrator baz danych, ekspert ds. migracji). Każda z powyższych funkcji (ról) musi być pełniona przez inną osobę za wyjątkiem ról Specjalista ds. Wymiarowania i Główny Analityk, które mogą być ze sobą łączone, a także ról Ekspert optymalizacji przetwarzania ADABAS C i Ekspert optymalizacji przetwarzania ORACLE, które również mogą być ze sobą łączone. Wykonawca zapewni komunikację Zespołu z Zamawiającym w języku polskim. Doświadczenie zawodowe w pełnieniu konkretnej roli uznawane będzie przez Zamawiającego jedynie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków, a czas tego doświadczenia uwzględniany będzie jedynie dla pełnych miesięcy kalendarzowych, przy czym czas doświadczenia nie będzie powiększany o czas pełnienia innych funkcji w tym samym projekcie lub pełnienia funkcji w innych projektach, w tym samym okresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) Rodzaj procedury Ograniczona Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana liczba wykonawców: 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1) Zamawiający dokona analizy treści złożonych dokumentów i oświadczeń. Sprawdzi zawarte w nich informacje i oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Zamawiający zastrzega, że ocenie punktowej w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do składania ofert podlegać będą jedynie własne doświadczenia Wykonawcy (lub Wykonawców występujących wspólnie) Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 3) Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, 13/19

14 14/19 IV.1.3) IV.2) IV.2.1) z zastrzeżeniem, że:a) jeżeli liczba Wykonawców spełniających wymagane warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych Wykonawców, b) jeżeli liczba Wykonawców spełniających wymagane warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie przedstawionych przez Wykonawców wykazów wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usług referencyjnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres i zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 i 5,c) w przypadku otrzymania przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, zgodnie z lit. b), o ich kolejności decydować będzie sumaryczna wartość (w PLN) wszystkich punktowanych usług, według zasady: wyższa sumaryczna wartość wyższa pozycja w kolejności. W przypadku równej wartości sumarycznej, o której mowa w zdaniu powyżej, Wykonawcy, których to dotyczy będą klasyfikowani na tej samej pozycji ex aequo i jeśli będzie to pozycja z zakresu 1-5 (włącznie) zostaną zaproszeni do składania ofert.4) Opis oceny i klasyfikacji wykonawców:a) dla zgłoszonych usług referencyjnych, będących własnym doświadczeniem Wykonawcy, obejmujących budowę lub rozwój systemu informatycznego, gdzie wartość każdej usługi wynosiła co najmniej 10 mln zł brutto oraz spełniała przynajmniej jeden z warunków zakresu usługi wskazanych w Sekcji III.2.3) pkt 1 a)i, a)ii, a)iii, a)iv, a)v, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, Zamawiający przyzna: i. 1 punkt, za każde 10 mln złotych brutto wartości usługi ukończonej budowy nowego systemu informatycznego lub za każde 5 mln złotych brutto wartości ukończonej pojedynczej modyfikacji wykonanej w ramach rozwoju systemu informatycznego;ii. 1 punkt, za każde 2000 użytkowników dotyczących wszystkich usług łącznie; iii. 1 punkt, za każde 500 tysięcy zapytań w ramach usług SOA miesięcznie dla wszystkich usług łącznie.b) dla zgłoszonych usług referencyjnych, będących własnym doświadczeniem Wykonawcy, obejmujących utrzymanie i serwis systemu informatycznego, gdzie wartość części dotyczącej utrzymania i serwisu wynosiła co najmniej 2 mln zł brutto rocznie dla każdej z nich, oraz spełniała przynajmniej jeden z warunków zakresu usługi wskazanych w Sekcji III.2.3) pkt 2 a)i, a)ii, a)iii, a)iv, a)v, a)vi, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, Zamawiający przyzna: i. 1 punkt, za każde 2 mln złotych brutto rocznie wartości części dotyczącej utrzymania i serwisu pojedynczej usługi (punkty będą przyznane za każdy pełny rok wykonanej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków); ii. 1 punkt, za każde 2000 użytkowników dotyczących wszystkich usług łącznie; iii. 1 punkt, za każde 500 tysięcy zapytań w ramach usług SOA miesięcznie dla wszystkich usług łącznie.5) W celu wykazania usług referencyjnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykazu wykonanych usług referencyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, oraz załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzających spełnienie warunku określonego w Sekcji III.2.3) ust. 1, 2,3. Dla potrzeb klasyfikacji wykonawców, Zamawiający uwzględni nie więcej niż 3 usługi referencyjne dla każdego z obszarów uwzględnionych w Tabeli 1 i Tabeli 3 Załącznika 6 do Ogłoszenia. W przypadku, jeśli wykonawca przedstawi więcej niż 3 usługi referencyjne dla danego obszaru, do punktacji zaliczane będą pierwsze 3 własne usługi referencyjne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykazane w Tabeli 1 oraz Tabeli 3 Załącznika nr 6 do Ogłoszenia. Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Jakość wykonania zadania. Waga Wydajność procesu produkcji. Waga 10 14/19

15 15/19 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-2310/39/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego). Załącznikami do wniosku są następujące załączniki do ogłoszenia: a) Załącznik nr 1 Arkusz wymiarowania modyfikacji; b) załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; c) Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; d) Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; e) Załącznik nr 5 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; f) Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług; g) Załącznik nr 7 Wykaz osób. 3. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 4. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 5. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub raportu faxu. 15/19

16 16/19 6. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do wniosku. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być sporządzony w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną czytelną techniką w sposób zapewniający jego czytelność i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wniosek wraz z załącznikami (wymienionymi w ogłoszeniu o zamówieniu) musi być podpisany i ostemplowany pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony wniosku powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 10. Ewentualne poprawki we wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 11. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia na język polski. 12. Dokumenty składające się na wniosek powinny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 15. W przypadku wniosku składanego wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań dotyczących art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ogłoszeniu spełniają łącznie, natomiast warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia, każdy z Wykonawców musi spełnić samodzielnie (oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) lit B. 1) 8) winien złożyć każdy Wykonawca). 16. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu posługuje się następującymi pojęciami: Pod pojęciem "usługi referencyjnej" Zamawiający rozumie działanie stanowiące wyodrębnioną całość, służące określonemu celowi w ramach projektu informatycznego, przy czym Zamawiający dopuszcza by dana pojedyncza usługa referencyjna z Sekcji III.2.3) pkt 2 była realizowana w ramach tego samego projektu 16/19

17 17/19 informatycznego co jedna z usług referencyjnych z Sekcji III.2.3) pkt 1 przy czym ich wartość w warunku udziału należy traktować niezależnie. Pod pojęciem "rozwoju systemu informatycznego" Zamawiający rozumie rozbudowę lub modyfikację systemu informatycznego. Pod pojęciem "projektu informatycznego" Zamawiający rozumie przedsięwzięcie obejmujące budowę lub rozwój lub utrzymanie systemu informatycznego. W przypadku projektów, których przedmiotem była budowa/ rozwój/utrzymanie oraz dostawa sprzętu lub inne elementy niezwiązane z wytwarzaniem oprogramowania, dla celów oceny spełnienia wymagania, uwzględniane będą projekty, w których wartość części budowlanej/ rozwojowej/utrzymaniowej jest równa lub wyższa od minimalnej wartości określonej w warunku udziału. Pod pojęciem "budowy nowej funkcjonalności" lub "zmiany istniejącej funkcjonalności" Zamawiający rozumie proces (cykl) wytwórczy od momentu jego rozpoczęcia (uzgodnienia pomiędzy zlecającym a wykonawcą zakresu modyfikacji - nowej funkcjonalności lub zmiany istniejącej funkcjonalności), poprzez przeprowadzenie analizy wymagań (wraz ze spotkaniami analitycznymi ze zlecającym), opracowanie dokumentacji analitycznej, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, wytworzenie oprogramowania, testy oprogramowania i odbiór oprogramowania, do momentu zakończenia cyklu wytwórczego. Przez "moment rozpoczęcia cyklu wytwórczego" Zamawiający rozumie moment przyjęcia zlecenia na budowę nowej funkcjonalności lub zmianę istniejącej funkcjonalności przez wykonawcę (zawarcie umowy, przyjęcie zlecenia do realizacji - chyba, że z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wynikać będzie w sposób nie budzący wątpliwości inna data rozpoczęcia cyklu wytwórczego) a przez "moment zakończenia cyklu wytwórczego" - odbiór zlecenia. Pod pojęciem "CFP (Cosmic Function Point)" Zamawiający rozumie punkt funkcyjny określający rozmiar funkcjonalny oprogramowania zgodnie z metodyką COSMIC (COSMIC-FFP ISO/IEC 19761:2011 Software engineering. A functional size measurement method) w wersji Opis usług referencyjnych, o których mowa w Sekcji III.2.3 pkt 3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów powinien zostać przedstawiony w formie Arkusza wymiarowania modyfikacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Rozmiar w CFP wymaganych zleceń w usługach referencyjnych powinien być rozmiarem wynikającym z wymagań funkcjonalnych określonych w zakresie zlecenia realizacji danego zadania oraz powinien być określony w ramach jednej warstwy w rozumieniu metody COSMIC. Zamawiający nie wymaga by w danej usłudze referencyjnej była stosowana metoda COSMIC - rozmiar zleceń może być wyznaczony na potrzeby składania niniejszego postępowania. 17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 18. Oferowana na etapie składania ofert wydajność procesu produkcji nie może być gorsza niż wydajność procesu produkcji realizacji każdego ze zleceń spełniających warunki udziału w postępowaniu zgodnie z warunkiem określonym w Sekcji III.2.3) pkt 3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. Wykonawca zobowiązuje się, iż wydajność procesu produkcji w trakcie realizacji umowy będzie nie gorsza niż oferowana. Złożenie i otwarcie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć wniosek w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Biuro Zamówień Publicznych, al. Niepodległości 190, Warszawa, nazwa i dokładny adres Wykonawcy, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Kompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. 17/19

18 18/19 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Zamawiający, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, będzie żądał złożenia przez Wykonawcę wykazanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wszystkich certyfikatów i zaświadczeń. Zamawiający informuje, że przy przeliczeniu wartości kwot w dokumentach przedstawionych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyrażonych w walutach obcych, stosowany będzie średni kurs wymiany walut NBP dla danej waluty z dnia opublikowania przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. W przypadku, gdy dana waluta już nie istnieje (nie obowiązuje), to do przeliczenia wartości przyjęty będzie kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia (obowiązywania). Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy; 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy; 3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. ustawy w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: /19

19 19/19 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /19

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo