SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa tel , fax , NIP: Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: projektowej usługi programistycznej - Biomedyczna platforma technologiczno - pomiarowa w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM...

2 I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - adres: Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 - numer NIP: ; REGON: bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A. nr konta: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek adres strony Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie Systemu Informatycznego tj. Biomedycznej platformy technologicznopomiarowej, wg Szczegółowego opisu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) dostawę, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i środowiska wirtualizacyjnego określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; c) wdrożenie, konfigurację i uruchomienie w/w oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w niezbędnym zakresie wyznaczonemu personelowi Zamawiającego dla 5 do 7 osób, z zakresu obsługi wdrożonej Biomedycznej Platformy technologiczno pomiarowej; d) świadczenie usług gwarancyjnych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - serwis gwarancyjny sprzętu, który nie spowoduje utraty gwarancji. 2. Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa składa się z 3 głównych komponentów programowych: (1) modułu zarządzania profilami psychologicznymi [Projekt HEC], (2) modułu zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową [Projekt MITG], (3) modułu zarządzania danymi z testów laboratoryjnych [Projekt MICROS]. 1) Projekt HEC: Platforma zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB oraz przenośnych urządzeń typu SmartPhone ProFile wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, 2) Projekt MITG: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB, 3) Projekt MITG: System rozproszonego przetwarzania danych eksperymentalnych z inteligencją obliczeniową, 4) Projekt MICROS: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym oraz trybie Desktop zapewniająca dostęp do zasobów Projektu. 3. Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik Zamawiający Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z zasobów Systemu nadane jej przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Oznacza Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54/56 oraz jego prawnych następców. 2

3 Stacja Robocza System Informatyczny Moduł Platformy Programistycznej Oznacza komputery klasy PC z monitorem, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa, produkt programistyczny do zarządzania profilami psychologicznymi, danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym, w trybie Desktop, na urządzeniach mobilnych zapewniający dostęp do zasobów Projektu o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Program komputerowy będący częścią składową Systemu Informatycznego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Modułami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oprogramowanie Systemowe Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego. Serwer Usługi Wdrożeniowe Gwarancja i Serwis Dokumentacja Dane Eksperymentalne Oznacza serwer sieciowy o parametrach opisanych w dalszej części specyfikacji. Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja, walidacja), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia Systemu Informatycznego. Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia. Podręcznik w formie papierowej i elektronicznej (nośnik elektroniczny) zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcje jego obsługi w języku polskim wraz z opisem kodu źródłowego Systemu Informatycznego. W przypadku sprzętu będzie to dokumentacja techniczna sprzętu np. dane parametrów/ gwarancje producenta. Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem eksperymentów poznawczych przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu. Dane Laboratoryjne Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem pomiarów przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu, urządzeń stanowiących przedmiot badań eksperymentalnych (sensorów biomedycznych) w różnych wersjach budowy tych urządzeń. Zasoby Projektu Oznacza dane przechowywane w Systemie Informatycznym dotyczące jednego Projektu Badawczego prowadzonego z udziałem Użytkowników Zamawiającego. 3

4 Cienki Klient Oznacza komputer z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient - serwer. 4. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego systemu informatycznego: a) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi. b) Sposób działania Systemu Informatycznego musi pozwalać na wykonanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. c) Wymagane jest wzajemne współdziałanie Modułów Platformy Programistycznej poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w Serwerach. d) System Informatyczny musi pozwalać na jednoczesny dostęp wielu Użytkowników do zasobów zgromadzonych w Platformie Programistycznej oraz generowanie jednoczesnych zapytań do bazy danych bez ryzyka przestojów w pracy Systemu Informatycznego. e) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą zawierać system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom dynamicznie z poziomu Systemu Informatycznego. f) System Informatyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia1997 r. (Dz. U r., poz.1182). g) System Informatyczny musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją, przechowując informację o Użytkowniku obsługującym zdarzenie oraz czasie wykonania zdarzenia. System Informatyczny - Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa zapewniająca dostęp do zasobów Projektu obejmuje następujące moduły i elementy: Moduł Funkcjonalność Katalog Jednostek 10 Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w projektach badawczych, w których Liderem/Partnerem jest WIML Katalog Użytkowników 1000 Wykaz pracowników naukowych/technicznych/ administracyjnych WIML lub pracowników partnerów w projektach, w których WIML jest Liderem/Partnerem Katalog Badanych Wykaz osób poddanych badaniom z wykorzystaniem aparatury pomiarowej testowanej w ramach projektu Moduł Administracyjny Zapewniający obsługę obiegu dokumentów finansowych/administracyjnych/wewnętrznych w obrębie projektów badawczych realizowanych przez WIML Moduł Wspierający Badania i Pomiary Moduł przechowujący określone wyniki badań z użyciem urządzeń pomiarowych z możliwością dodawania i modyfikowania katalogu dostępnych badań, ich wizualizacji, prezentacji wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami, filtrowania i kontroli poprawności przeprowadzonych pomiarów. Moduł Wspierający Zdalne Opisy Wyników Badań i Testów Moduł Ankietujący Moduł umożliwiający zdalne opisywanie wyników pomiarów przez uprawnionych użytkowników z funkcja hierarchizacji dokonywania wpisów i możliwością konsultowania opisów pomiędzy użytkownikami. Moduł umożliwia tworzenie i edycję dowolnej ilości szablonów ankiet w trybie online. Moduł pozwala na publikację szablonów ankiet w wybranym Module Oprogramowania 4

5 Moduł Statystyczny Moduł Analityczny Aplikacyjnego, co oznacza umożliwienie uzupełniania ankiety przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia względem opublikowanego szablonu dla zadanego pacjenta Moduł pozwala na generację statystyk na podstawie aktualnych danych zgromadzonych w systemie w oparciu o dane pozyskane za pomocą modułu ankietującego. Moduł pozwala na generowanie statystyk definiowanych przez uprawnionych Użytkowników. Moduł z zaimplementowanymi metodami analizy danych z elementami inteligencji obliczeniowej (np. logika rozmyta, algorytmy genetycznej, sztuczne sieci neuronowe). Moduł Raportujący Moduł umożliwia asynchroniczną generację raportów w formatach pdf, xls, doc, csv. Moduł zapewnia wyszukiwarkę raportów historycznych. Moduł Warstwy Prezentacji Oprogramowanie zapewniające dostęp do zasobów Systemu informatycznego z wykorzystaniem WEB serwisów oraz urządzeń mobilnych. Motor Bazy Danych Oprogramowanie stanowiące element sytemu bazy danych zapewniających dostęp do wielowymiarowych danych w jak najkrótszym czasie przez wielu użytkowników równolegle. System informatyczny musi umożliwiać przypisywanie ról dla użytkowników systemów, na podstawie których będą oni mieli dostęp do zdefiniowanych modułów (funkcji) systemu. 5. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych: CPV: Usługi w zakresie oprogramowania; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 180 dni od dnia zawarcia umowy. W tym: etap I i II (moduł 1 - HEC) moduł zarządzania profilami psychologicznymi do 180 dni od dnia zawarcia umowy; etap III (moduł 2 - MITG) moduł zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową do120 dni od dnia zawarcia umowy; etap IV (moduł 3 - MICROS) moduł zarządzania danymi z testów laboratoryjnych do 180 dni od dnia zawarcia umowy. VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 5

6 1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zlecenia zamówień uzupełniających Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania tych zamówień na podstawie odrębnych umów. Udzielenie zamówienia może nastąpić po spełnieniu przesłanek ustawowych. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej: a. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej) o wartości co najmniej ,00 zł netto, oraz liczbie licencjonowanych użytkowników nie mniejszej niż b. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej) wspierającego medyczne badania naukowe z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych sygnałów biomedycznych w jednostce naukowej, oraz liczbie licencjonowanych użytkowników nie mniejszej niż c. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej), którego co najmniej jeden element został certyfikowany przez wykonawcę na zgodność z normą ISO lub równoważną o wartości licencji nie mniejszej niż ,00 zł netto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zasobami kadrowymi (zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ), składającymi się z następujących osób: a. Przynajmniej dwiema osobami z wyższym wykształceniem technicznym co najmniej II stopnia i doświadczeniem w realizacji wdrożeń systemów informatycznych w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej, w których liczba licencjonowanych użytkowników systemu wynosi nie mniej niż 1000 min. 1 wdrożenie, b. Przynajmniej dwiema osobami z wyższym wykształceniem informatycznym co najmniej II stopnia i doświadczeniem w realizacji wdrożeń systemów informatycznych wspierających medyczne badania naukowe z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej min 1 wdrożenie, c. Przynajmniej jedną osobą z wyższym wykształceniem nauk technicznych co najmniej II stopnia i doświadczeniem w zakresie opracowywania metod inteligencji obliczeniowej (sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy genetyczne), cyfrowego przetwarzania sygnałów generowanych przez urządzenia pomiarowe sygnałów biomedycznych potwierdzonym autorstwem lub 6

7 współautorstwem międzynarodowych publikacji w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych min. 3 publikacje oraz przynajmniej jedną osobą z wyższym wykształceniem nauk technicznych co najmniej II stopnia i doświadczeniem w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów generowanych przez urządzenia pomiarowe sygnałów biomedycznych potwierdzonym autorstwem lub współautorstwem międzynarodowych publikacji w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych min 3 publikacje. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca: a. Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1, pkt 1), litera b. i c. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) i druku (załącznik nr 1 do SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, następujące dokumenty i oświadczenia: 7

8 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5, Wykonawca składa wraz z ofertą: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ( ) składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. e. Wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia - spełniających wymagania określone w SIWZ pkt. VIII, pkt 1, ppkt. 3) załącznik nr 7 do SIWZ. f. Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie głównych usług, o których mowa w SIWZ pkt. VIII pkt 1, ppkt. 2) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są: Poświadczenie, Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. g. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b., c., e., f., g. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. i d. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 8

9 organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. 2. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga potwierdzenia na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną e mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, na numer faxu (022) , a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania Zamawiającego: 08:00 15: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: a) Starszy Referent Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: Barbara Czupryniak tel , poniedziałek - piątek Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.x ppkt 1, 2, 3 oraz na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego 7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy 54/ZP/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego; b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający: a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, c) zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu), - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia ofert. 9

10 XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą upływa w terminie 30 dni od ustalonej daty składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą. 2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym przez osobę upoważnioną drukiem według Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca wskaże w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 3 do SIWZ, termin gwarancji, Wykonawca poda liczbę miesięcy (przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 12 miesięcy) oraz termin wykonania zamówienia, Wykonawca poda liczbę dni. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 7. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 10. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 11. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 12. W miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). 16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, b) dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, c) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby 10

11 upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: OFERTA NA PROJEKTOWĄ USŁUGĘ PROGRAMISTYCZNĄ - BIOMEDYCZNA PLATFORMA TECHNOLOGICZNO-POMIAROWA NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz , NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 19. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 20. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 21. W ofercie Wykonawca poda: wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia r. do godz Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (I pietro). 5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Sposób obliczenia ceny: wartość netto + VAT% = wartość brutto. 3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne. 4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r., Nr 177, poz ze zm.). 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 11

12 Cena Termin realizacji zamówienia Termin gwarancji Razem 70% (70 pkt) 20% (20 pkt) 10% (10 pkt) 100% (100 pkt) 2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 70 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru: C = najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 70 pkt. 3. W kryterium Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia, a każda następna odpowiednio ze wzorem: T = najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia termin realizacji przedmiotu zamówienia badanej oferty x 20pkt 1) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia lub wpisania terminu dłuższego niż wymagany, oferta otrzyma 0 pkt. 2) Otrzymanie 0 punktów w niniejszym podkryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. 4. W kryterium Termin gwarancji (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, a każda następna odpowiednio ze wzorem: G = termin gwarancji badanej oferty najdłuższy termin gwarancji x 10pkt 1) Zamawiający wymaga minimum 12- miesięcznego terminu gwarancji. Gwarancja po zakończeniu wdrożenia tj. licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy (liczony w miesiącach). 2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji lub wpisania mniej niż 12 miesiące terminu gwarancji oferta otrzyma 0 pkt. 3) Otrzymanie 0 punktów w niniejszym podkryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminie wykonania zamówienia i terminie gwarancji. 6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 8. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego, drugiego i trzeciego przyznanych przez oceniających. 12

13 XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić: 1) wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy; 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia stanowiącą co najmniej ,00 PLN; 3) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji treść zabezpieczenia, przed jego wniesieniem; 4) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w części XVIII specyfikacji. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804). 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego. Zabezpieczenie powinno obowiązywać w całym okresie realizacji umowy poczynając od dnia jej zawarcia. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S.A., nr konta: XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ. 2. Rozliczenia prowadzone będąw walucie polskiej (PLN). 13

14 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianego sprzętu lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany stawek podatku od towarów i usług; podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto; b) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; d) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XXII. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Specyfikacja wymagań infrastruktury sprzętowej Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 8 wykaz wykonanych głównych zamówień Załącznik nr 9 - wzór umowy W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Ustawa: Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny 14

15 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są prace informatyczne związane z dostarczeniem i wdrożeniem Biomedycznej platformy technologiczno-pomiarowej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie Systemu Informatycznego tj. Biomedycznej platformy technologicznopomiarowej, wg Szczegółowego opisu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) dostawę, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i środowiska wirtualizacyjnego określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; c) wdrożenie, konfigurację i uruchomienie w/w oprogramowania wraz przeprowadzeniem szkolenia w niezbędnym zakresie wyznaczonemu personelowi Zamawiającego dla 5 do 7 osób, z zakresu obsługi wdrożonej Biomedycznej Platformy technologiczno; d) świadczenie usług gwarancyjnych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - serwis gwarancyjny sprzętu, który nie spowoduje utraty gwarancji. 2. Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa składa się z 3 głównych komponentów programowych: (1) modułu zarządzania profilami psychologicznymi [Projekt HEC], (2) modułu zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową [Projekt MITG], (3) modułu zarządzania danymi z testów laboratoryjnych [Projekt MICROS]. 1) Projekt HEC: Platforma zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB oraz przenośnych urządzeń typu SmartPhone ProFile wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, 2) Projekt MITG: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB, 5) Projekt MITG: System rozproszonego przetwarzania danych eksperymentalnych z inteligencją obliczeniową, 6) Projekt MICROS: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym oraz trybie Desktop zapewniająca dostęp do zasobów Projektu. 3. Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik Zamawiający Stacja Robocza System Informatyczny Moduł Platformy Programistycznej Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z zasobów Systemu nadane jej przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Oznacza Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54/56 oraz jego prawnych następców. Oznacza komputery klasy PC z monitorem, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa, produkt programistyczny do zarządzania profilami psychologicznymi, danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym, w trybie Desktop, na urządzeniach mobilnych zapewniający dostęp do zasobów Projektu o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Program komputerowy będący częścią składową Systemu Informatycznego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, 15

16 wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Modułami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oprogramowanie Systemowe Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego. Serwer Usługi Wdrożeniowe Gwarancja i Serwis Oznacza serwer sieciowy o parametrach opisanych w dalszej części specyfikacji. Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja, walidacja), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia Systemu Informatycznego. Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia. Dokumentacja Dane Eksperymentalne Podręcznik w formie papierowej i elektronicznej (nośnik elektroniczny) zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcje jego obsługi w języku polskim wraz z opisem kodu źródłowego Systemu Informatycznego. W przypadku sprzętu będzie to dokumentacja techniczna sprzętu np. dane parametrów/ gwarancje producenta. Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem eksperymentów poznawczych przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu. Dane Laboratoryjne Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem pomiarów przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu, urządzeń stanowiących przedmiot badań eksperymentalnych (sensorów biomedycznych) w różnych wersjach budowy tych urządzeń. Zasoby Projektu Cienki Klient Oznacza dane przechowywane w Systemie Informatycznym dotyczące jednego Projektu Badawczego prowadzonego z udziałem Użytkowników Zamawiającego. Oznacza komputer z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient - serwer. 4. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego systemu informatycznego: a) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym. b) Sposób działania Systemu Informatycznego musi pozwalać na wykonanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. c) Wymagane jest wzajemne współdziałanie Modułów Platformy Programistycznej poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w Serwerach. d) System Informatyczny musi pozwalać na jednoczesny dostęp wielu Użytkowników do zasobów zgromadzonych w Platformie Programistycznej oraz generowanie jednoczesnych zapytań do bazy danych bez ryzyka przestojów w pracy Systemu Informatycznego. 16

17 e) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą zawierać system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom dynamicznie z poziomu Systemu Informatycznego. f) System Informatyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 r. g) System Informatyczny musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją, przechowując informację o Użytkowniku obsługującym zdarzenie oraz czasie wykonania zdarzenia. System Informatyczny - Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa zapewniająca dostęp do zasobów Projektu obejmuje następujące moduły i elementy: Moduł Funkcjonalność Katalog Jednostek 10 Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w projektach badawczych, w których Liderem/Partnerem jest WIML Katalog Użytkowników 1000 Wykaz pracowników naukowych/technicznych/ administracyjnych WIML lub pracowników partnerów w projektach, w których WIML jest Liderem/Partnerem Katalog Badanych Wykaz osób poddanych badaniom z wykorzystaniem aparatury pomiarowej testowanej w ramach projektu Moduł Administracyjny Zapewniający obsługę obiegu dokumentów finansowych/administracyjnych/wewnętrznych w obrębie projektów badawczych realizowanych przez WIML Moduł Wspierający Badania i Pomiary Moduł przechowujący określone wyniki badań z użyciem urządzeń pomiarowych z możliwością dodawania i modyfikowania katalogu dostępnych badań, ich wizualizacji, prezentacji wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami, filtrowania i kontroli poprawności przeprowadzonych pomiarów. Moduł Wspierający Zdalne Opisy Wyników Badań i Testów Moduł Ankietujący Moduł Statystyczny Moduł Analityczny Moduł umożliwiający zdalne opisywanie wyników pomiarów przez uprawnionych użytkowników z funkcja hierarchizacji dokonywania wpisów i możliwością konsultowania opisów pomiędzy użytkownikami. Moduł umożliwia tworzenie i edycję dowolnej ilości szablonów ankiet w trybie online. Moduł pozwala na publikację szablonów ankiet w wybranym Module Oprogramowania Aplikacyjnego, co oznacza umożliwienie uzupełniania ankiety przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia względem opublikowanego szablonu dla zadanego pacjenta Moduł pozwala na generację statystyk na podstawie aktualnych danych zgromadzonych w systemie w oparciu o dane pozyskane za pomocą modułu ankietującego. Moduł pozwala na generowanie statystyk definiowanych przez uprawnionych Użytkowników. Moduł z zaimplementowanymi metodami analizy danych z elementami inteligencji obliczeniowej 17

18 (np. logika rozmyta, algorytmy genetycznej, sztuczne sieci neuronowe). Moduł Raportujący Moduł umożliwia asynchroniczną generację raportów w formatach pdf, xls, doc, csv. Moduł zapewnia wyszukiwarkę raportów historycznych. Moduł Warstwy Prezentacji Oprogramowanie zapewniające dostęp do zasobów Systemu informatycznego z wykorzystaniem WEB serwisów oraz urządzeń mobilnych. Motor Bazy Danych Oprogramowanie stanowiące element sytemu bazy danych zapewniających dostęp do wielowymiarowych danych w jak najkrótszym czasie przez wielu użytkowników równolegle. System informatyczny musi umożliwiać przypisywanie ról dla użytkowników systemów, na podstawie których będą oni mieli dostęp do zdefiniowanych modułów (funkcji) systemu. WYMAGANIA GLOBALNE DO BIOMEDYCZNEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNO - POMIAROWEJ Oferowane przez Wykonawcę LP. Wymaganie (należy wskazać TAK lub NIE) 1 Środowisko jest zbudowane w architekturze 3-warstwowej: warstwa bazodanowa obsługiwana przez motor bazy danych wspólny dla wszystkich komponentów, zarządzany z wykorzystaniem standardu języka SQL 92 (lub jego rozszerzenia); warstwa aplikacyjna odpowiedzialna za logikę biznesową systemu obsługiwana przez serwer aplikacji; warstwa kliencka którą jest stacja robocza użytkownika w sieci wewnętrznej oraz przeglądarka internetowa. Warstwa aplikacyjna oraz bazodanowa muszą posiadać możliwość uruchomienia na odrębnych maszynach. 2 Środowisko zapewnia wieloplatformowość w warstwie bazodanowej, aplikacyjnej; posiada co najmniej wersje uruchamiane w środowiskach systemowych bazujących co najmniej na technologii Microsoft Windows Server 2008 i wyższych oraz w środowiskach opartych na systemie Linux (jądra systemu w wersji 2.6.3x i powyżej). W warstwie klienckiej uruchamiane co najmniej w środowisku Microsoft Windows 7. Uruchomione w różnych środowiskach systemowych wersje muszą wzajemnie współpracować. 3 Środowisko umożliwia klastrowanie wydajnościowe serwerów aplikacji. 4 Środowisko cechuje się skalowalnością zarówno w zakresie pojemności jak i wydajności poprzez zwielokrotnianie liczby komputerów i zwiększanie zasobów komputerów wykorzystywanych jako serwery. 5 Środowisko pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom (przynajmniej 500). 6 Środowisko zapewnia ochronę danych przed utratą spójności lub zniszczeniem. 7 Środowisko zapewnia ciągły dostęp do danych i musi działać w trybie on-line. 8 Środowisko pozwala na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 18

19 9 Środowisko posiada konstrukcję modułową i powinno być zaprojektowane w sposób pozwalający na jego rozbudowę. 10 Środowisko zapewnia wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 11 Środowisko jest polskojęzyczne oraz posiada dokumentację w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Lp. Wymaganie System zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych między klientem a 1 warstwą aplikacyjną poprzez zastosowanie mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3. System wspiera technikę SSO (ang. Single Sign-On), czyli możliwość 2 jednorazowego zalogowania do systemu i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów. Administrator systemu posiada możliwość wylogowania wszystkich 3 użytkowników aplikacji oraz czasowego zablokowania im do niej dostępu. System dynamicznie, w zależności od kontekstu i uprawnień, pokazuje 4 lub ukrywa funkcjonalności. 5 System wymusza na użytkownikach regularną zmianę hasła. System zapewnia narzędzie umożliwiające dystrybucję certyfikatów 6 bezpieczeństwa na adres użytkownika. Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Katalog Jednostek Lp Wymaganie Oprogramowanie umożliwia zarządzanie hierarchią jednostek, gdzie korzeniem jest jedna jednostka główna. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie informacjami o jednostkach niezależnych od Zamawiającego, nienależących do głównej hierarchii jednostek. Oprogramowanie umożliwia gromadzenie danych identyfikacyjnych i teleadresowych dotyczących jednostek. Oprogramowanie udostępnia wyszukiwarkę jednostek według dowolnych parametrów. Oprogramowanie udostępnia panel pozwalający na zarządzanie słownikiem jednostek organizacyjnych wykorzystywanym w Katalogu Użytkowników przy projektach z udziałem tych jednostek i użytkowników Katalog Użytkowników Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) 19

20 Lp. Wymaganie Oprogramowanie gromadzi dane dotyczące : dane osobowe dane teleadresowe dane o miejscu pracy (wg Katalogu Jednostek) 1 informacja o roli w Projekcie informacja o przyznanych uprawnieniach do korzystania z Systemu informacja o statusie aktywny/nieaktywny/zawieszony System umożliwia uzupełnienie brakujących danych użytkownika w 2 dowolnym momencie. System zapewnia jednoznaczną identyfikację użytkowników poprzez 3 użycie numeru PESEL oraz sprawdza jego poprawność. System przechowuje pełną historię zmiany danych użytkownika informującą: jaka zmiana została dokonana 4 kiedy zmiana została dokonana który użytkownik systemu dokonał zmiany Historia jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. System udostępnia informacje o wszystkich testach/badaniach oraz 5 wypełnionych w oparciu o Moduł Ankietujący ankietach powiązanych z danym użytkownikiem. System udostępnia wyszukiwarkę danych użytkowników według nr 6 PESEL, imienia, nazwiska, komórki organizacyjnej, Jednostki w jakiej pracuje, projektu w którym bierze udział. 7 System zezwala na zmianę hasła przez samego Użytkownika Moduł umożliwia zarządzanie uprawnieniami Użytkowników przez operatorów. Operatorzy muszą mieć możliwość przypisywania i cofania uprawnień dla każdego Użytkownika indywidualnie. Moduł pozwala na 8 nadanie bądź cofnięcie Użytkownikowi uprawnień do dowolnego fragmentu funkcjonalności. Dopuszcza się zarządzanie uprawnieniami grupowo poprzez tworzenie profili, pod warunkiem możliwości tworzenia i nadawania dowolnej ilości profili bezpośrednio z systemu. 9 Każdy tworzony Użytkownik jest powiązany z Jednostką w systemie. 10 Moduł umożliwia zarządzanie Użytkownikami systemu przez uprawnionych operatorów obejmujące: tworzenie Użytkowników, edycję ich danych, aktywowanie oraz deaktywowanie kont Użytkowników. 11 System zarządzania tworzeniem Użytkowników jest ściśle powiązany z hierarchią jednostek. Operatorzy mogą nadawać Użytkownikom uprawnienia do tworzenia Użytkowników na wybranym poziomie hierarchii jednostek: tworzenie Użytkowników w jednostce przypisanej Użytkownikowi tworzącemu tworzenie Użytkowników w hierarchii poniżej jednostki przypisanej Użytkownikowi tworzącemu tworzenie Użytkowników w jednostkach spoza hierarchii jednostek zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) Katalog Badanych 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Dostosowanie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Modyfikacja i rozbudowa w konfiguracji systemu ZSRK w zakresie modułu Rozrachunki z Uczestnikami Postepowania Sądowego (ZSRK RUP) zbudowanego w oparciu o moduł SAP PSCD. Numer ogłoszenia: 243404-2014;

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30,

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu Weterynarii Numer ogłoszenia: 156657-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-01 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Zaprojektowanie, zaprogramowanie i uruchomienie portalu

Bardziej szczegółowo