SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa tel , fax , NIP: Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: projektowej usługi programistycznej - Biomedyczna platforma technologiczno - pomiarowa w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM...

2 I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - adres: Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 - numer NIP: ; REGON: bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A. nr konta: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek adres strony Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie Systemu Informatycznego tj. Biomedycznej platformy technologicznopomiarowej, wg Szczegółowego opisu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) dostawę, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i środowiska wirtualizacyjnego określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; c) wdrożenie, konfigurację i uruchomienie w/w oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w niezbędnym zakresie wyznaczonemu personelowi Zamawiającego dla 5 do 7 osób, z zakresu obsługi wdrożonej Biomedycznej Platformy technologiczno pomiarowej; d) świadczenie usług gwarancyjnych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - serwis gwarancyjny sprzętu, który nie spowoduje utraty gwarancji. 2. Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa składa się z 3 głównych komponentów programowych: (1) modułu zarządzania profilami psychologicznymi [Projekt HEC], (2) modułu zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową [Projekt MITG], (3) modułu zarządzania danymi z testów laboratoryjnych [Projekt MICROS]. 1) Projekt HEC: Platforma zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB oraz przenośnych urządzeń typu SmartPhone ProFile wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, 2) Projekt MITG: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB, 3) Projekt MITG: System rozproszonego przetwarzania danych eksperymentalnych z inteligencją obliczeniową, 4) Projekt MICROS: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym oraz trybie Desktop zapewniająca dostęp do zasobów Projektu. 3. Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik Zamawiający Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z zasobów Systemu nadane jej przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Oznacza Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54/56 oraz jego prawnych następców. 2

3 Stacja Robocza System Informatyczny Moduł Platformy Programistycznej Oznacza komputery klasy PC z monitorem, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa, produkt programistyczny do zarządzania profilami psychologicznymi, danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym, w trybie Desktop, na urządzeniach mobilnych zapewniający dostęp do zasobów Projektu o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Program komputerowy będący częścią składową Systemu Informatycznego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Modułami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oprogramowanie Systemowe Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego. Serwer Usługi Wdrożeniowe Gwarancja i Serwis Dokumentacja Dane Eksperymentalne Oznacza serwer sieciowy o parametrach opisanych w dalszej części specyfikacji. Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja, walidacja), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia Systemu Informatycznego. Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia. Podręcznik w formie papierowej i elektronicznej (nośnik elektroniczny) zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcje jego obsługi w języku polskim wraz z opisem kodu źródłowego Systemu Informatycznego. W przypadku sprzętu będzie to dokumentacja techniczna sprzętu np. dane parametrów/ gwarancje producenta. Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem eksperymentów poznawczych przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu. Dane Laboratoryjne Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem pomiarów przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu, urządzeń stanowiących przedmiot badań eksperymentalnych (sensorów biomedycznych) w różnych wersjach budowy tych urządzeń. Zasoby Projektu Oznacza dane przechowywane w Systemie Informatycznym dotyczące jednego Projektu Badawczego prowadzonego z udziałem Użytkowników Zamawiającego. 3

4 Cienki Klient Oznacza komputer z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient - serwer. 4. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego systemu informatycznego: a) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi. b) Sposób działania Systemu Informatycznego musi pozwalać na wykonanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. c) Wymagane jest wzajemne współdziałanie Modułów Platformy Programistycznej poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w Serwerach. d) System Informatyczny musi pozwalać na jednoczesny dostęp wielu Użytkowników do zasobów zgromadzonych w Platformie Programistycznej oraz generowanie jednoczesnych zapytań do bazy danych bez ryzyka przestojów w pracy Systemu Informatycznego. e) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą zawierać system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom dynamicznie z poziomu Systemu Informatycznego. f) System Informatyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia1997 r. (Dz. U r., poz.1182). g) System Informatyczny musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją, przechowując informację o Użytkowniku obsługującym zdarzenie oraz czasie wykonania zdarzenia. System Informatyczny - Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa zapewniająca dostęp do zasobów Projektu obejmuje następujące moduły i elementy: Moduł Funkcjonalność Katalog Jednostek 10 Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w projektach badawczych, w których Liderem/Partnerem jest WIML Katalog Użytkowników 1000 Wykaz pracowników naukowych/technicznych/ administracyjnych WIML lub pracowników partnerów w projektach, w których WIML jest Liderem/Partnerem Katalog Badanych Wykaz osób poddanych badaniom z wykorzystaniem aparatury pomiarowej testowanej w ramach projektu Moduł Administracyjny Zapewniający obsługę obiegu dokumentów finansowych/administracyjnych/wewnętrznych w obrębie projektów badawczych realizowanych przez WIML Moduł Wspierający Badania i Pomiary Moduł przechowujący określone wyniki badań z użyciem urządzeń pomiarowych z możliwością dodawania i modyfikowania katalogu dostępnych badań, ich wizualizacji, prezentacji wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami, filtrowania i kontroli poprawności przeprowadzonych pomiarów. Moduł Wspierający Zdalne Opisy Wyników Badań i Testów Moduł Ankietujący Moduł umożliwiający zdalne opisywanie wyników pomiarów przez uprawnionych użytkowników z funkcja hierarchizacji dokonywania wpisów i możliwością konsultowania opisów pomiędzy użytkownikami. Moduł umożliwia tworzenie i edycję dowolnej ilości szablonów ankiet w trybie online. Moduł pozwala na publikację szablonów ankiet w wybranym Module Oprogramowania 4

5 Moduł Statystyczny Moduł Analityczny Aplikacyjnego, co oznacza umożliwienie uzupełniania ankiety przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia względem opublikowanego szablonu dla zadanego pacjenta Moduł pozwala na generację statystyk na podstawie aktualnych danych zgromadzonych w systemie w oparciu o dane pozyskane za pomocą modułu ankietującego. Moduł pozwala na generowanie statystyk definiowanych przez uprawnionych Użytkowników. Moduł z zaimplementowanymi metodami analizy danych z elementami inteligencji obliczeniowej (np. logika rozmyta, algorytmy genetycznej, sztuczne sieci neuronowe). Moduł Raportujący Moduł umożliwia asynchroniczną generację raportów w formatach pdf, xls, doc, csv. Moduł zapewnia wyszukiwarkę raportów historycznych. Moduł Warstwy Prezentacji Oprogramowanie zapewniające dostęp do zasobów Systemu informatycznego z wykorzystaniem WEB serwisów oraz urządzeń mobilnych. Motor Bazy Danych Oprogramowanie stanowiące element sytemu bazy danych zapewniających dostęp do wielowymiarowych danych w jak najkrótszym czasie przez wielu użytkowników równolegle. System informatyczny musi umożliwiać przypisywanie ról dla użytkowników systemów, na podstawie których będą oni mieli dostęp do zdefiniowanych modułów (funkcji) systemu. 5. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych: CPV: Usługi w zakresie oprogramowania; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 180 dni od dnia zawarcia umowy. W tym: etap I i II (moduł 1 - HEC) moduł zarządzania profilami psychologicznymi do 180 dni od dnia zawarcia umowy; etap III (moduł 2 - MITG) moduł zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową do120 dni od dnia zawarcia umowy; etap IV (moduł 3 - MICROS) moduł zarządzania danymi z testów laboratoryjnych do 180 dni od dnia zawarcia umowy. VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 5

6 1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zlecenia zamówień uzupełniających Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania tych zamówień na podstawie odrębnych umów. Udzielenie zamówienia może nastąpić po spełnieniu przesłanek ustawowych. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej: a. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej) o wartości co najmniej ,00 zł netto, oraz liczbie licencjonowanych użytkowników nie mniejszej niż b. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej) wspierającego medyczne badania naukowe z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych sygnałów biomedycznych w jednostce naukowej, oraz liczbie licencjonowanych użytkowników nie mniejszej niż c. Jedno wdrożenie systemu informatycznego (w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem tzw. cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej), którego co najmniej jeden element został certyfikowany przez wykonawcę na zgodność z normą ISO lub równoważną o wartości licencji nie mniejszej niż ,00 zł netto. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zasobami kadrowymi (zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ), składającymi się z następujących osób: a. Przynajmniej dwiema osobami z wyższym wykształceniem technicznym co najmniej II stopnia i doświadczeniem w realizacji wdrożeń systemów informatycznych w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej, w których liczba licencjonowanych użytkowników systemu wynosi nie mniej niż 1000 min. 1 wdrożenie, b. Przynajmniej dwiema osobami z wyższym wykształceniem informatycznym co najmniej II stopnia i doświadczeniem w realizacji wdrożeń systemów informatycznych wspierających medyczne badania naukowe z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych w architekturze trójwarstwowej z dostępem do systemu za pośrednictwem cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej min 1 wdrożenie, c. Przynajmniej jedną osobą z wyższym wykształceniem nauk technicznych co najmniej II stopnia i doświadczeniem w zakresie opracowywania metod inteligencji obliczeniowej (sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy genetyczne), cyfrowego przetwarzania sygnałów generowanych przez urządzenia pomiarowe sygnałów biomedycznych potwierdzonym autorstwem lub 6

7 współautorstwem międzynarodowych publikacji w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych min. 3 publikacje oraz przynajmniej jedną osobą z wyższym wykształceniem nauk technicznych co najmniej II stopnia i doświadczeniem w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów generowanych przez urządzenia pomiarowe sygnałów biomedycznych potwierdzonym autorstwem lub współautorstwem międzynarodowych publikacji w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych min 3 publikacje. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca: a. Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 i w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenie, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX, ust. 1, pkt 1), litera b. i c. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) i druku (załącznik nr 1 do SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, następujące dokumenty i oświadczenia: 7

8 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5, Wykonawca składa wraz z ofertą: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ( ) składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. e. Wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia - spełniających wymagania określone w SIWZ pkt. VIII, pkt 1, ppkt. 3) załącznik nr 7 do SIWZ. f. Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie głównych usług, o których mowa w SIWZ pkt. VIII pkt 1, ppkt. 2) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są: Poświadczenie, Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. g. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b., c., e., f., g. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. i d. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 8

9 organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. 2. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga potwierdzenia na piśmie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną e mail, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, na numer faxu (022) , a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania Zamawiającego: 08:00 15: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: a) Starszy Referent Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: Barbara Czupryniak tel , poniedziałek - piątek Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt.x ppkt 1, 2, 3 oraz na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego 7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy 54/ZP/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego; b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający: a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, c) zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu), - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia ofert. 9

10 XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą upływa w terminie 30 dni od ustalonej daty składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą. 2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym i podpisanym przez osobę upoważnioną drukiem według Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca wskaże w ofercie - Formularzu Ofertowym - załączniku nr 3 do SIWZ, termin gwarancji, Wykonawca poda liczbę miesięcy (przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 12 miesięcy) oraz termin wykonania zamówienia, Wykonawca poda liczbę dni. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 7. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 10. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 11. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 12. W miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 15. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). 16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, b) dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, c) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby 10

11 upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 17. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: OFERTA NA PROJEKTOWĄ USŁUGĘ PROGRAMISTYCZNĄ - BIOMEDYCZNA PLATFORMA TECHNOLOGICZNO-POMIAROWA NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz , NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 19. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 20. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 21. W ofercie Wykonawca poda: wartość netto oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia r. do godz Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (I pietro). 5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Sposób obliczenia ceny: wartość netto + VAT% = wartość brutto. 3. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne. 4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U r., Nr 177, poz ze zm.). 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 11

12 Cena Termin realizacji zamówienia Termin gwarancji Razem 70% (70 pkt) 20% (20 pkt) 10% (10 pkt) 100% (100 pkt) 2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 70 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru: C = najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 70 pkt. 3. W kryterium Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia, a każda następna odpowiednio ze wzorem: T = najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia termin realizacji przedmiotu zamówienia badanej oferty x 20pkt 1) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia lub wpisania terminu dłuższego niż wymagany, oferta otrzyma 0 pkt. 2) Otrzymanie 0 punktów w niniejszym podkryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. 4. W kryterium Termin gwarancji (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 10 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, a każda następna odpowiednio ze wzorem: G = termin gwarancji badanej oferty najdłuższy termin gwarancji x 10pkt 1) Zamawiający wymaga minimum 12- miesięcznego terminu gwarancji. Gwarancja po zakończeniu wdrożenia tj. licząc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy (liczony w miesiącach). 2) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji lub wpisania mniej niż 12 miesiące terminu gwarancji oferta otrzyma 0 pkt. 3) Otrzymanie 0 punktów w niniejszym podkryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, terminie wykonania zamówienia i terminie gwarancji. 6. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 8. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego, drugiego i trzeciego przyznanych przez oceniających. 12

13 XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić: 1) wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy; 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia stanowiącą co najmniej ,00 PLN; 3) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji treść zabezpieczenia, przed jego wniesieniem; 4) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w części XVIII specyfikacji. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804). 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego. Zabezpieczenie powinno obowiązywać w całym okresie realizacji umowy poczynając od dnia jej zawarcia. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S.A., nr konta: XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ. 2. Rozliczenia prowadzone będąw walucie polskiej (PLN). 13

14 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianego sprzętu lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany stawek podatku od towarów i usług; podniesienie stawek VAT nie spowoduje zmian wartości brutto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto; b) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; d) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XXII. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Specyfikacja wymagań infrastruktury sprzętowej Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonaniu zamówienia Załącznik nr 8 wykaz wykonanych głównych zamówień Załącznik nr 9 - wzór umowy W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Ustawa: Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny 14

15 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są prace informatyczne związane z dostarczeniem i wdrożeniem Biomedycznej platformy technologiczno-pomiarowej 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie Systemu Informatycznego tj. Biomedycznej platformy technologicznopomiarowej, wg Szczegółowego opisu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) dostawę, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i środowiska wirtualizacyjnego określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ; c) wdrożenie, konfigurację i uruchomienie w/w oprogramowania wraz przeprowadzeniem szkolenia w niezbędnym zakresie wyznaczonemu personelowi Zamawiającego dla 5 do 7 osób, z zakresu obsługi wdrożonej Biomedycznej Platformy technologiczno; d) świadczenie usług gwarancyjnych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we wzorze umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - serwis gwarancyjny sprzętu, który nie spowoduje utraty gwarancji. 2. Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa składa się z 3 głównych komponentów programowych: (1) modułu zarządzania profilami psychologicznymi [Projekt HEC], (2) modułu zarządzania danymi eksperymentalnymi oraz przetwarzania danych z inteligencją obliczeniową [Projekt MITG], (3) modułu zarządzania danymi z testów laboratoryjnych [Projekt MICROS]. 1) Projekt HEC: Platforma zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB oraz przenośnych urządzeń typu SmartPhone ProFile wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, 2) Projekt MITG: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi zapewniająca dostęp do zasobów za pomocą serwisu WEB, 5) Projekt MITG: System rozproszonego przetwarzania danych eksperymentalnych z inteligencją obliczeniową, 6) Projekt MICROS: Platforma programistyczna zarządzania danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym oraz trybie Desktop zapewniająca dostęp do zasobów Projektu. 3. Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik Zamawiający Stacja Robocza System Informatyczny Moduł Platformy Programistycznej Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z zasobów Systemu nadane jej przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Oznacza Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54/56 oraz jego prawnych następców. Oznacza komputery klasy PC z monitorem, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa, produkt programistyczny do zarządzania profilami psychologicznymi, danymi eksperymentalnymi i laboratoryjnymi w trybie sieciowym, w trybie Desktop, na urządzeniach mobilnych zapewniający dostęp do zasobów Projektu o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Program komputerowy będący częścią składową Systemu Informatycznego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, 15

16 wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Modułami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego. Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Oprogramowanie Systemowe Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Systemu Informatycznego i Oprogramowania Bazodanowego. Serwer Usługi Wdrożeniowe Gwarancja i Serwis Oznacza serwer sieciowy o parametrach opisanych w dalszej części specyfikacji. Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (instalacja, konfiguracja, walidacja), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia Systemu Informatycznego. Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia. Dokumentacja Dane Eksperymentalne Podręcznik w formie papierowej i elektronicznej (nośnik elektroniczny) zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcje jego obsługi w języku polskim wraz z opisem kodu źródłowego Systemu Informatycznego. W przypadku sprzętu będzie to dokumentacja techniczna sprzętu np. dane parametrów/ gwarancje producenta. Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem eksperymentów poznawczych przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu. Dane Laboratoryjne Dane stanowiące wyjściowe informacje będące wynikiem pomiarów przeprowadzanych w całym okresie realizacji Projektu, urządzeń stanowiących przedmiot badań eksperymentalnych (sensorów biomedycznych) w różnych wersjach budowy tych urządzeń. Zasoby Projektu Cienki Klient Oznacza dane przechowywane w Systemie Informatycznym dotyczące jednego Projektu Badawczego prowadzonego z udziałem Użytkowników Zamawiającego. Oznacza komputer z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiający obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient - serwer. 4. Ogólne wymagania stawiane wobec zamawianego systemu informatycznego: a) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych zgodnie z wymogami prawnymi w tym. b) Sposób działania Systemu Informatycznego musi pozwalać na wykonanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. c) Wymagane jest wzajemne współdziałanie Modułów Platformy Programistycznej poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w Serwerach. d) System Informatyczny musi pozwalać na jednoczesny dostęp wielu Użytkowników do zasobów zgromadzonych w Platformie Programistycznej oraz generowanie jednoczesnych zapytań do bazy danych bez ryzyka przestojów w pracy Systemu Informatycznego. 16

17 e) Wszystkie Moduły Platformy Programistycznej muszą zawierać system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom dynamicznie z poziomu Systemu Informatycznego. f) System Informatyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 29 czerwca 1997 r. g) System Informatyczny musi monitorować wszystkie zdarzenia związane z jego eksploatacją, przechowując informację o Użytkowniku obsługującym zdarzenie oraz czasie wykonania zdarzenia. System Informatyczny - Biomedyczna platforma technologiczno-pomiarowa zapewniająca dostęp do zasobów Projektu obejmuje następujące moduły i elementy: Moduł Funkcjonalność Katalog Jednostek 10 Wykaz jednostek organizacyjnych biorących udział w projektach badawczych, w których Liderem/Partnerem jest WIML Katalog Użytkowników 1000 Wykaz pracowników naukowych/technicznych/ administracyjnych WIML lub pracowników partnerów w projektach, w których WIML jest Liderem/Partnerem Katalog Badanych Wykaz osób poddanych badaniom z wykorzystaniem aparatury pomiarowej testowanej w ramach projektu Moduł Administracyjny Zapewniający obsługę obiegu dokumentów finansowych/administracyjnych/wewnętrznych w obrębie projektów badawczych realizowanych przez WIML Moduł Wspierający Badania i Pomiary Moduł przechowujący określone wyniki badań z użyciem urządzeń pomiarowych z możliwością dodawania i modyfikowania katalogu dostępnych badań, ich wizualizacji, prezentacji wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami, filtrowania i kontroli poprawności przeprowadzonych pomiarów. Moduł Wspierający Zdalne Opisy Wyników Badań i Testów Moduł Ankietujący Moduł Statystyczny Moduł Analityczny Moduł umożliwiający zdalne opisywanie wyników pomiarów przez uprawnionych użytkowników z funkcja hierarchizacji dokonywania wpisów i możliwością konsultowania opisów pomiędzy użytkownikami. Moduł umożliwia tworzenie i edycję dowolnej ilości szablonów ankiet w trybie online. Moduł pozwala na publikację szablonów ankiet w wybranym Module Oprogramowania Aplikacyjnego, co oznacza umożliwienie uzupełniania ankiety przez Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia względem opublikowanego szablonu dla zadanego pacjenta Moduł pozwala na generację statystyk na podstawie aktualnych danych zgromadzonych w systemie w oparciu o dane pozyskane za pomocą modułu ankietującego. Moduł pozwala na generowanie statystyk definiowanych przez uprawnionych Użytkowników. Moduł z zaimplementowanymi metodami analizy danych z elementami inteligencji obliczeniowej 17

18 (np. logika rozmyta, algorytmy genetycznej, sztuczne sieci neuronowe). Moduł Raportujący Moduł umożliwia asynchroniczną generację raportów w formatach pdf, xls, doc, csv. Moduł zapewnia wyszukiwarkę raportów historycznych. Moduł Warstwy Prezentacji Oprogramowanie zapewniające dostęp do zasobów Systemu informatycznego z wykorzystaniem WEB serwisów oraz urządzeń mobilnych. Motor Bazy Danych Oprogramowanie stanowiące element sytemu bazy danych zapewniających dostęp do wielowymiarowych danych w jak najkrótszym czasie przez wielu użytkowników równolegle. System informatyczny musi umożliwiać przypisywanie ról dla użytkowników systemów, na podstawie których będą oni mieli dostęp do zdefiniowanych modułów (funkcji) systemu. WYMAGANIA GLOBALNE DO BIOMEDYCZNEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNO - POMIAROWEJ Oferowane przez Wykonawcę LP. Wymaganie (należy wskazać TAK lub NIE) 1 Środowisko jest zbudowane w architekturze 3-warstwowej: warstwa bazodanowa obsługiwana przez motor bazy danych wspólny dla wszystkich komponentów, zarządzany z wykorzystaniem standardu języka SQL 92 (lub jego rozszerzenia); warstwa aplikacyjna odpowiedzialna za logikę biznesową systemu obsługiwana przez serwer aplikacji; warstwa kliencka którą jest stacja robocza użytkownika w sieci wewnętrznej oraz przeglądarka internetowa. Warstwa aplikacyjna oraz bazodanowa muszą posiadać możliwość uruchomienia na odrębnych maszynach. 2 Środowisko zapewnia wieloplatformowość w warstwie bazodanowej, aplikacyjnej; posiada co najmniej wersje uruchamiane w środowiskach systemowych bazujących co najmniej na technologii Microsoft Windows Server 2008 i wyższych oraz w środowiskach opartych na systemie Linux (jądra systemu w wersji 2.6.3x i powyżej). W warstwie klienckiej uruchamiane co najmniej w środowisku Microsoft Windows 7. Uruchomione w różnych środowiskach systemowych wersje muszą wzajemnie współpracować. 3 Środowisko umożliwia klastrowanie wydajnościowe serwerów aplikacji. 4 Środowisko cechuje się skalowalnością zarówno w zakresie pojemności jak i wydajności poprzez zwielokrotnianie liczby komputerów i zwiększanie zasobów komputerów wykorzystywanych jako serwery. 5 Środowisko pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom (przynajmniej 500). 6 Środowisko zapewnia ochronę danych przed utratą spójności lub zniszczeniem. 7 Środowisko zapewnia ciągły dostęp do danych i musi działać w trybie on-line. 8 Środowisko pozwala na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 18

19 9 Środowisko posiada konstrukcję modułową i powinno być zaprojektowane w sposób pozwalający na jego rozbudowę. 10 Środowisko zapewnia wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach. 11 Środowisko jest polskojęzyczne oraz posiada dokumentację w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Lp. Wymaganie System zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych między klientem a 1 warstwą aplikacyjną poprzez zastosowanie mechanizmów szyfrowania o sile nie mniejszej niż oferowane przez protokół SSL v.3. System wspiera technikę SSO (ang. Single Sign-On), czyli możliwość 2 jednorazowego zalogowania do systemu i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów. Administrator systemu posiada możliwość wylogowania wszystkich 3 użytkowników aplikacji oraz czasowego zablokowania im do niej dostępu. System dynamicznie, w zależności od kontekstu i uprawnień, pokazuje 4 lub ukrywa funkcjonalności. 5 System wymusza na użytkownikach regularną zmianę hasła. System zapewnia narzędzie umożliwiające dystrybucję certyfikatów 6 bezpieczeństwa na adres użytkownika. Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Katalog Jednostek Lp Wymaganie Oprogramowanie umożliwia zarządzanie hierarchią jednostek, gdzie korzeniem jest jedna jednostka główna. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie informacjami o jednostkach niezależnych od Zamawiającego, nienależących do głównej hierarchii jednostek. Oprogramowanie umożliwia gromadzenie danych identyfikacyjnych i teleadresowych dotyczących jednostek. Oprogramowanie udostępnia wyszukiwarkę jednostek według dowolnych parametrów. Oprogramowanie udostępnia panel pozwalający na zarządzanie słownikiem jednostek organizacyjnych wykorzystywanym w Katalogu Użytkowników przy projektach z udziałem tych jednostek i użytkowników Katalog Użytkowników Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) 19

20 Lp. Wymaganie Oprogramowanie gromadzi dane dotyczące : dane osobowe dane teleadresowe dane o miejscu pracy (wg Katalogu Jednostek) 1 informacja o roli w Projekcie informacja o przyznanych uprawnieniach do korzystania z Systemu informacja o statusie aktywny/nieaktywny/zawieszony System umożliwia uzupełnienie brakujących danych użytkownika w 2 dowolnym momencie. System zapewnia jednoznaczną identyfikację użytkowników poprzez 3 użycie numeru PESEL oraz sprawdza jego poprawność. System przechowuje pełną historię zmiany danych użytkownika informującą: jaka zmiana została dokonana 4 kiedy zmiana została dokonana który użytkownik systemu dokonał zmiany Historia jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. System udostępnia informacje o wszystkich testach/badaniach oraz 5 wypełnionych w oparciu o Moduł Ankietujący ankietach powiązanych z danym użytkownikiem. System udostępnia wyszukiwarkę danych użytkowników według nr 6 PESEL, imienia, nazwiska, komórki organizacyjnej, Jednostki w jakiej pracuje, projektu w którym bierze udział. 7 System zezwala na zmianę hasła przez samego Użytkownika Moduł umożliwia zarządzanie uprawnieniami Użytkowników przez operatorów. Operatorzy muszą mieć możliwość przypisywania i cofania uprawnień dla każdego Użytkownika indywidualnie. Moduł pozwala na 8 nadanie bądź cofnięcie Użytkownikowi uprawnień do dowolnego fragmentu funkcjonalności. Dopuszcza się zarządzanie uprawnieniami grupowo poprzez tworzenie profili, pod warunkiem możliwości tworzenia i nadawania dowolnej ilości profili bezpośrednio z systemu. 9 Każdy tworzony Użytkownik jest powiązany z Jednostką w systemie. 10 Moduł umożliwia zarządzanie Użytkownikami systemu przez uprawnionych operatorów obejmujące: tworzenie Użytkowników, edycję ich danych, aktywowanie oraz deaktywowanie kont Użytkowników. 11 System zarządzania tworzeniem Użytkowników jest ściśle powiązany z hierarchią jednostek. Operatorzy mogą nadawać Użytkownikom uprawnienia do tworzenia Użytkowników na wybranym poziomie hierarchii jednostek: tworzenie Użytkowników w jednostce przypisanej Użytkownikowi tworzącemu tworzenie Użytkowników w hierarchii poniżej jednostki przypisanej Użytkownikowi tworzącemu tworzenie Użytkowników w jednostkach spoza hierarchii jednostek zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę (należy wskazać TAK lub NIE) Katalog Badanych 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo