Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych"

Transkrypt

1 Wakacje z MOKiem i MOSiRem czytaj str. 2-5 Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych czytaj str. 3 Lato z tañcem czytaj str. 8

2 Miejski Oœrodek Kultury zaprasza Klub WISUS - w terminie do 27 lipca; zajêcia w godzinach od 9.00 do (z uwagi na planowany remont placówki termin zajêæ mo e ulec zmianie); gry i zabawy œwietlicowe, gry TV, zabawy integracyjne, tenis sto³owy, Internet, wyjœcia do kina, wyjazdy na k¹pielisko w Roju, wycieczka, ognisko, konkursy: plastyczne, szachowe, tenisa sto³owego i sprawnoœciowe; wspó³organizator: Rada Dzielnicy Sikorskiego. Oprócz sta³ych zajêæ proponujemy równie : 9 i 16 lipca godz warsztaty taneczne: Break-Dance (prow. Rafa³ Mikulski); zajêcia otwarte dla dzieci i m³odzie y w wieku od 7 lat (od do warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych; na godz zapraszamy wszystkich chêtnych na wspólny trening z Bboys&BGirls; 17 lipca g warsztaty dekoracyjne dla m³odzie y szkolnej (prow. Hanna Zieliñska; zapisy do dwóch grup 10-osobowych) warsztaty obejmowaæ bêd¹: ozdabianie przedmiotów (ramek, pude³ek, kubków, wazonów) kreatywnymi wykoñczeniami (oczy, kryszta³ki, samoprzylepne ozdoby), wykonywanie przedmiotów z masy papierowej; uczestnicy bêd¹ mogli zaprezentowaæ swoje prace na wystawie na zakoñczenie warsztatów, a nastêpnie przejd¹ na w³asnoœæ wykonawców; 20 lipca godz Wycieczka do Bielska-Bia³ej: Kraina Kropka, Figloraj oraz wizyta w pizzerii i w³asnorêczne wykonanie pizzy. Zapisy w Wisusie do 18 lipca. Koszt 12,00 z³ od osoby. Klub REBUS - dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, w terminie od 16 lipca do 31 sierpnia; zajêcia w godzinach od 9.00 do 15.00; wycieczki piesze i autokarem, wizyty w Aquarionie oraz na k¹pielisku w Roju, grill w Rybaczówce, Park Linowy, Park Piaskownia, warsztaty plastyczne i muzyczne, robótki rêczne, zajêcia kulinarne, taneczne, zabawy ywym s³owem (w razie niepogody), konkursy, turnieje, zawody sportowe, wyjœcia do kina, biblioteki i na halê sportow¹. Rodzice proszeni s¹ o pisemne wyra enie zgody na udzia³ dziecka w zajêciach. Œwietlica RÓJ - w terminie do 31 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 15.00; zajêcia plastyczne, gry i zabawy œwietlicowe (x-box wraz z kinectem, ping-pong, cymbergaj, gry komputerowe i planszowe), spacery po okolicy, gry i zabawy w plenerze, konkursy, wyjœcia na basen w Roju, wyjazd do kina, wycieczki w góry i inne atrakcje; 9 lipca godz turniej o tytu³ Œwietlicowego Króla Tenisa Sto³owego, 16 lipca godz œwietlicowy turniej pi³karzykowy, 23 lipca godz turniej o tytu³ Œwietlicowego króla w Cymbergaju, 30 lipca godz Przede wszystkim taniec! - konkurs taneczny dla dzieci; zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu: Œwietlica KLESZCZÓW - w terminie do 27 lipca, zajêcia w godzinach od do 19.00; wycieczki: 12 lipca do Inwa³du zwiedzanie parku miniatur i wycieczka ciuchci¹ do ZOO, 20 lipca wyjazd na basen lub do kina (w zale noœci od pogody), 26 lipca wyjazd Pieniny i sp³yw Dunajcem; konkursy: plastyczne, piosenek, itp., turnieje: bilardowy, tenisa sto³owego, a tak e zabawy integracyjne, rozgrywki, gry i zabawy na boisku, ognisko z pieczeniem kie³basek. Œwietlica OSINY - w terminie do 31 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 14.00; wyjazdy na k¹pielisko w Roju i do Aquarionu, wyjazdy do kina na filmy dla dzieci 19 i 23 lipca, zajêcia plastycz- 2

3 Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych TeatrOn ne (w tym wyrób bi uterii), gry i zabawy z pi³k¹, internet i gry komputerowe, X-box, bilard; szkó³ka tenisa sto³owego 10 i 12 lipca (godz ), wycieczka w góry; 25 lipca ognisko po- ³¹czone z pieczeniem kie³basy dla dzieci ze œwietlic i klubów MOK; galeria Akwarelka wystawa prac dzieci ko³a plastycznego pod kier. Aleksandry Sojka, galeria Foto Wspomnienie minionego roku- wystawa archiwalnych zdjêæ œwietlicy. Œwietlica ROWIEÑ - w terminie do 27 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 13.00; wycieczki: 12 lipca do Inwa³du zwiedzanie parku miniatur i wycieczka ciuchci¹ do ZOO; 26 lipca wyjazd w Pieniny i sp³yw Dunajcem; wyjazdy na basen i do kina; 27 lipca turniej miêdzyœwietlicowy (konkursy, turnieje, quizy, zabawy integracyjne); pi³karzyki, tenis sto³owy, gry planszowe, puzzle, przybory plastyczne. Otwarta Pracownia Plastyczna - w terminie od 9 do 13 lipca, od 30 lipca do 3 sierpnia, w godz. od do Wakacyjne kreacje warsztaty scrapbookingu, filcowania i decoupage u dla dzieci w wieku od lat 10. Koszt: 5 z³ od osoby ka de zajêcia. Nabór do dwóch grup 10-osobowych pod numerami telefonu , Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych TeatrOn odby³ siê w orach po raz pierwszy w 2008 roku. Od tego czasu, w wybrany sierpniowy weekend Rynek, uliczki Œródmieœcia i osiedlowe placyki zamieniaj¹ siê w scenê teatraln¹. orzanie polubili uliczne spektakle, parady, szczudlarzy, przedstawienia z wykorzystaniem du ych form scenografii oraz nocne widowiska. ZAPRASZAMY 4 sierpnia Dzielnica Ksiêcia W³adys³awa od do 17.30: Kataryniarz Warszawski w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Circo Amaro - wielkoformatowe widowisko teatralne, pe³ne efektów pirotechniki scenicznej i elementów fire-show; opowiada o przygodach Samuraja, który niespodziewanie znalaz³ siê w zupe³nie obcym dla siebie otoczeniu - Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop. Rynek od do 20.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Gil pogromca smoków - przedstawienie w konwencji spektaklu plenerowego; sztuczki ogniowe, szczudlarze, piêkne barwne kostiumy; szereg komicznych postaci wyrwanych ze swego spokojnego ycia w wirze nastêpuj¹cych po sobie fantastycznych przygód; gwarancja dobrze spêdzonego czasu ca³ej rodziny - Teatr Lalek Arlekin, ódÿ. 5 sierpnia Dzielnica Sikorskiego od do 12.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Charlie pomywaczem - zdarzenie teatralne inspirowane twórczoœci¹ Chaplina z czasów niemego kina; stworzona przez genialnego artystê postaæ wiecznego tu³acza jest dziœ jednym z najpiêkniejszych mitów sztuki nie tylko filmowej; widowiskowoœæ, finezja i zarazem prostota narracji; zdumiewaj¹cy tragikomizm sytuacji, w których znajduje siê bohater najczêœciej wbrew w³asnej woli - Teatr Na Bruku, Wroc³aw. Rynek od do 18.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Fotograf - atelier fotograficzne w stylu retro i jego fotograf czytaj¹cy w myœlach klientów widzów spektaklu, by spe³niæ ich wszystkie yczenia, kimkolwiek s¹ kobiet¹, mê czyzn¹, dzieckiem - wszystko mo e siê zdarzyæ; pojawiaj¹ siê s³ynne postacie filmowe i baœniowe, atrakcyjne pejza e; dramaturgia spektaklu zak³ada udzia³ widza w przedstawieniu, który staje siê aktorem; finezjê i czar fotografa burzy zagadkowy asystent... - Teatr Na Bruku, Wroc³aw. 3

4 Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 9, 10,11 lipca bezp³atna szkó³ka minitenisa ziemnego dla dzieci kurs podstawowy (wymagana pisemna zgoda ), hala sportowa przy ul. Folwareckiej, w godz. od 9.00 do klasy I II, od do klasy III; iloœæ miejsc ograniczona 12 lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Siatkówki Pla owej MIKSTY boisko ZS nr 3 na os. Sikorskiego, godz.15.00; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y, hala sportowa przy ul. Folwareckiej, godz.18.00; zapisy w dniu zajêæ; organizator: UKS Judo Kontra ory 13 lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Streetballa (dru yny 3-os. + 1 rezerwowy) teren przed hal¹ sportow¹ przy ul. Folwareckiej, godz.15.00; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 14 lipca blok konkurencji sportowych dla dzieci w ramach festynu rodzinnego Rajskie Lato, boisko w Roju, w godz. od do lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Oœrodek MOSiR w Roju, godz OGÓLNOPOLSKA LIGA MI- STRZÓW ORLIKA Amatorski Futbol Szóstek o Puchar Prezydenta Miasta ory boisko Orlik na os. Powstañców Œl., kategoria: 16+; szczegó³y na 18 lipca Lato z Decathlonem i MOSiRem ory zapraszamy dzieci szkó³ podstawowych i m³odsze; teren przed sklepem Decathlon i przy centrum handlowym Auchan, od godz do 14.00; w programie: ZUMBA dla dzieci, konkurencje sportowe z upominkami, gry rekreacyjne, mo - liwoœæ nieodp³atnego skorzystania z urz¹dzeñ rekreacyjnych, prezentacja sprzêtu sportowego; wspó³organizator: Decathlon 19 lipca ZUMBA PARTY WAKACYJ- NE SZALEÑSTWO namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz : taniec, fitness, latynoskie rytmy; wstêp bezp³atny bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y hala sportowa przy ul. Folwareckiej, godz ; zapisy w dniu zajêæ; organizator: Judo Kontra ory 21 lipca X REGIONALNE MISTRZO- STWA MIAST ŒL SKA W SIAT- KÓWCE PLA OWEJ pod patronatem ŒZPS - turniej eliminacyjny kategoria: mê czyÿni; Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na 22 lipca OGÓLNOPOLSKA LIGA MI- STRZÓW ORLIKA Amatorski Futbol Szóstek o Puchar Prezydenta Miasta ory boisko Orlik na os. Powstañców Œl.; kategoria 35+; szczegó³y na: 24 lipca Wakacyjna Zumba spalamy kalorie, zapraszamy uczestników w wieku 50+; namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz ; wstêp bezp³atny 25 lipca Œl.; godz , zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 26 lipca ZUMBA PARTY WAKACYJ- NE SZALEÑSTWO namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz ; taniec, fitness, latynoskie rytmy; wstêp bezp³atny bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y, hala przy ul. Folwareckiej, godz.18.00; zapisy w dniu zajêæ; organizator: UKS Judo Kontra ory 28 lipca X REGIONALNE MISTRZO- STWA MIAST ŒL SKA W SIAT- KÓWCE PLA OWEJ pod patronatem ŒZPS, turniej eliminacyjny kategoria: miksty; Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na: 30 lipca Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 31 lipca WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR I turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz ; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 4

5 1 sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 2 sierpnia Wakacyjny Turniej Tenisa Sto- ³owego hala przy ul. Folwareckiej, godz szko³y podstawowe, gimnazja,18.00 open 3 sierpnia rekreacyjny wyjazd do Pszczyny dla sympatyków NORDIC WALKING koszt: 20 z³ od osoby (obejmuje: transport, opiekê instruktora nordic walking i opiekuna grupy, opiekê medyczn¹); iloœæ miejsc ograniczona; szczegó³y na Œl., godz zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 4 sierpnia godz sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ wymagana pisemna zgoda 7 sierpnia WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR II turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz ; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 8 sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ wymagana pisemna zgoda 10 sierpnia Wakacyjny Turniej Pi³ki No - nej Szóstki Na Start kategoria: dzieci do lat 13 (dru yny 6- os. + 2 rezerwowych) boisko Orlik na os. Powstañców Œl.; wymagana legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda. 11 sierpnia godz festyn rodzinny MINIPIKNIK OLIMPIJSKI Oœrodek MOSiR w Roju, w programie: konkurencje i zabawy sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, prezentacja nowoczesnych form aktywnoœci ruchowej, pokazy sportowe, wystêpy artystyczne; szczegó³y na: oraz oddzielnych plakatach 12 sierpnia Wakacyjny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Oœrodek MO- SiR w Roju, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia z siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy ul. Folwareckiej, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych - hala przy ul. Folwareckiej, godz WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- Zielon¹ lini¹ na basen W upalne wakacyjne dni odkryty basen w orach prze ywa prawdziwe oblê enie. Autobusowa Zielona Linia to sposób na u³atwienie dojazdu Tañsze bilety dla doje d aj¹cych na rowerze Goœci oœrodka rekreacyjnowypoczynkowego w Roju zachêcamy do tego, by na odkryty basen w orach przyje d ali do oœrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Roju, i powrotu do domu, gdy ju za yjemy wszystkich jego atrakcji. Autobus bêdzie kursowa³ w dni pogodne od 1 lipca do 31 sierpnia 2010r. Trasa przejazdu: ory Zajezdnia Bajerówka S¹d ul. Wodzis³awska ul. Gwarków Oœrodek MOSiR w Roju. Godziny odjazdów: ory Zajezdnia: 9.30, 13.30; Rój MOSiR: 14.00, Wiêcej informacji pod numerem telefonu: rowerami. Specjalnie dla nich MOSiR przygotowa³ tañsze o z³otówkê bilety ekologiczno-rowerowe. Ulga dla rowerzystów dotyczy biletów ca³odobowych normalnych i ulgowych. Oœrodek dysponuje setk¹ bezp³atnych, strze onych miejsc parkingowych dla rowerów. Du a zni ka na basen MOSiR Rodzice lub opiekuni prawni z co najmniej dwójk¹ dzieci za okazaniem karty Du a Rodzina za ca³odobowy bilet wstêpu na teren oœrodka, w godz. od 9.30 do 18.30, zap³ac¹ 15 z³. Wiêcej informacji na: w w w. z o r y. p l KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR III turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia z siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy ul. Folwareckiej, godz WAKACYJNE FIGIELKI dla dzieci w wieku do 13 lat teren przy SZ nr 3 na os. Sikorskiego, od godz do 17.00; programie: konkurencje sportowe i gry rekreacyjne 17 sierpnia FINA GRAND PRIX OR W SIATKÓWCE PLA OWEJ Oœrodek MOSiR w Roju, godz Zostañ m³odszym ratownikiem Zapraszamy do udzia³u w wakacyjnym kursie na m³odszego ratownika. Od uczestników kursu wymagany jest dobry stan zdrowia i umiejêtnoœæ p³ywania. Kurs rozpoczyna siê 30 lipca przy minimalnej liczbie uczestników 15 osób. Zapisy prowadzone bêd¹ do 20 lipca w hali sportowej przy ul. Folwareckaiej. Koszt 75 z³ od osoby. 5

6 nieodp³atne zajêcia siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy Folwareckiej, godz sierpnia godz OTWARTE ZAWODY P Y- WACKIE Park Wodny Aquarion, godz (zapisy od 9.15 do 9.45); przedszkola, klasy I 25 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), klasy II 25 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, klasy III, IV,V,VI 50 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, gimnazja 50 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, motylkowym; uwaga: zawody odbêd¹ siê przy zg³oszeniu minimum piêciu osób do ka dej konkurencji, w danej kategorii wiekowej mo na uczestniczyæ maksymalnie w dwóch konkurencjach, wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda 19 sierpnia Aktywnoœæ Sportowa Antidotum Na Stres rekreacyjnoorientacyjna jazda na rowerze start i meta Oœrodek MOSiR w Roju; wspó³organizator: KS Wandrus; szczegó³y na: 21 sierpnia Wyginam œmia³o cia³o - zajêcia pod chmurk¹ z instruktorem si³ownia przy ul. Folwareckiej, w godz. od do sierpnia Lato z Decathlonem i MO- SiR-em ory dla dzieci szkó³ podstawowych i m³odszych, teren przed sklepem Decathlon i przy centrum handlowym Auchan, w godz. od do w programie: konkurencje sportowe z upominkami, gry rekreacyjne, mo liwoœæ skorzystania z urz¹dzeñ rekreacyjnych, prezentacja sprzêtu sportowego; wspó³organizator: Decathlon 25 sierpnia godz sierpnia OTWARTE MISTRZOSTWA OR W SIATKÓWCE PLA O- WEJ O PUCHAR PREZYDEN- TA MIASTA ORY Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na: 27 sierpnia zajêcia modelarskie z instruktorem dla dzieci modelarnia na os. 700-lecia, godz sierpnia Wakacyjny Turniej Tenisa Sto- ³owego namiot przy hali przy ul. Folwareckiej, godz szko³y podstawowe, gimnazja, open 30 sierpnia Wakacyjny Otwarty Turniej Streetballa (dru yny 3-os. + 1 rezerwowy) teren przed hal¹ przy ul. Folwareckiej, godz od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda. godz w w w. m o s i r. z o r y. p l Smok i Iskierka zapraszaj¹ dzieci Spó³dzielnia Mieszkaniowa ory zaprasza na zajêcia œwietlicowe do klubów Iskierka na os. 700-lecia (tel ) i Smok na os. Korfantego (tel ). Zajêcia odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 9.00 do 15.00, w terminach: I turnus: od 2 do 13 lipca, II turnus: od 16 do 27 lipca i III turnus: od 30 lipca do 10 sierpnia

7 WAKACJE W BIBLIOTECE to ciekawy sposób na spêdzenie wolnego czasu. Wiedz¹ o tym dzieci, które odwiedzaj¹ Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w orach. Tegoroczne zajêcia letnie odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku, we wszystkich placówkach bibliotecznych. W programie m. in.: kino, zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró nych technik, malowanie kred¹, g³oœne czytanie, zabawy ruchowe, taniec, karaoke i têczowe zabawy z chust¹ animacyjn¹. Na dzieci czeka te PLAYSTATION 3 w siedzibie MBP na os. Pawlikowskiego oraz gry interaktywne Xbox 360 Kinect w filii Biblioteki na os. Sikorskiego, stanowiska komputerowe z dostêpem do internetu i grami multimedialnymi oraz gry planszowe. Oto plan zajêæ: W i ê c e j n a : w w w. b i b l i o t e k a. z o r y. p l 7

8 Zapraszamy na wystawê pod chmurk¹ Galeria pod Chmurk¹ to cykl plenerowych wystaw fotograficznych prowadzony przez Muzeum Miejskie w orach. Pierwsza tegoroczna ods³ona ju w lipcu. Pomys³ galerii na wolnym powietrzu powsta³ w 2005 r. W przeciwieñstwie do klasycznych galerii, Muzeum proponuje jednodniow¹ galeriê plenerow¹, otwart¹ dla wszystkich orzan zainteresowanych wystawieniem swoich prac. Zapraszamy. Wiêcej na: 8 III orski Plener Fotograficzny sierpnia Tegorocznemu plenerowi Fotograficznemu w orach przyœwieca idea zamkniêta w s³owach: slow foto. Dla ka dego z uczestników pleneru i towarzysz¹cych mu warsztatów oznaczaæ one bêd¹ coœ innego. Najwa niejsze bêd¹ jednak fotografie - autorskie, nacechowane indywidualnym spojrzeniem autorów. Organizatorami pleneru s¹: Lato z tañcem Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KreatoR ju po raz trzeci organizuje w orach œwiêto tañca pod has³em Taniec nie zna granic. Organizatorom przyœwieca cel upowszechniania kultury tañca wœród mieszkañców naszego regionu i zachêcanie do aktywnego spêdzania wolnego czasu. W tym roku zapraszaj¹ do tañca w szeœciu grupach warsztatowych. S¹ to grupy: salsa w parach, atino solo dla pañ, dancehall, hip-hop, discofox i jazz. Ca³kowity koszt uczestnictwa w warsztatach to 25 z³ od osoby. Warsztaty taneczne odbywaæ bêd¹ siê w siedzibie Szko- ³y Tañca Movimento (ul. Szeroka 26). Zapisy na warsztaty i rejestracja bêd¹ trwa³y przez ca³y lipiec na stronie lub bezpoœrednio w Szkole Tañca Movimento (iloœæ miejsc ograniczona). Cotygodniowe audycje radiowe poœwiêcone tematyce tañca nadawaæ bêdzie Radio ory. Stowarzyszenie zaprasza te na dwudniow¹ FIESTÊ stanowi¹c¹ podsumowanie projektu, która odbêdzie siê w dniach 31 sierpnia i 1 wrzeœnia. Oto program: 31 sierpnia na Rynku, godz koncert Hawana Dreams & Jose Torres ; wczeœniej, o wystêpy taneczne, konkursy i animacje; 31 sierpnia w Miejskim Oœrodku Kultury, godz salsoteka. 1 wrzeœnia w Miasteczku Twinpigs, godz koncert Kablem Owiniêci, animacje, konkursy i zabawa taneczna; 1 wrzeœnia w Gimnazjum nr 2 i w Szkole Tañca Movimento - WARSZTATownia (dodatkowe zajêcia taneczne). Wiêcej informacji na stronie internetowej oraz Organizatorzy kontakt: tel

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko:

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: I tydzień 1-5 lipca 1 lipca - Poniedziałek 10.00-11.00- "Rysunkowe zgadywanki"- zajęcia plastyczne

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

Kurier. Informator wakacyjny ORSKI. Miejski Oœrodek Kultury zaprasza. Miêdzynarodowy Konkurs Jazzowy. Wakacje z MOSiR-em. Lipiec 2011 r.

Kurier. Informator wakacyjny ORSKI. Miejski Oœrodek Kultury zaprasza. Miêdzynarodowy Konkurs Jazzowy. Wakacje z MOSiR-em. Lipiec 2011 r. Kurier ORSKI Lipiec 2011 r. MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-1685 Informator wakacyjny Miejski Oœrodek Kultury zaprasza Miêdzynarodowy Konkurs Jazzowy Wakacje z MOSiR-em czytaj str. 2-4 czytaj str.

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2015 przez MOSiR ŻORY

ZESTAWIENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2015 przez MOSiR ŻORY ZESTAWIENIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2015 przez MOSiR ŻORY UWAGI: * Od osób niepełnoletnich uczestniczących w turniejach oraz zajęciach sportowych wymagana pisemna zgoda rodziców (opiekunów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA AKCJI ZIMA 2010 w Mieście z MOSiR Sosnowiec Fundatorem nagród jest Megasklep Sportowy DECATHLON z Sosnowca

PROPOZYCJA AKCJI ZIMA 2010 w Mieście z MOSiR Sosnowiec Fundatorem nagród jest Megasklep Sportowy DECATHLON z Sosnowca PROPOZYCJA AKCJI ZIMA 2010 w Mieście z MOSiR Sosnowiec Fundatorem nagród jest Megasklep Sportowy DECATHLON z Sosnowca 1. STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4 tel. (032) 266-62-42; fax. (32) 292-18-49 Ślizgawka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2016 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2016 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH 26.05.2016 r. Nazwa miasta / gminy: Goszczyn VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2016 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE LETNIE MDK

PÓŁKOLONIE LETNIE MDK PÓŁKOLONIE LETNIE MDK Propozycja dla dzieci w wieku 6-13 lat. 5-dniowe turnusy trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Grupa turnusu liczy 15 osób. W programie: projekcje filmowe,

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26 Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

MSS 10.00 w każdy piątek Fit Wakacje. lipiec, sierpień. MSS 9.00-22.00 Fitness Centrum

MSS 10.00 w każdy piątek Fit Wakacje. lipiec, sierpień. MSS 9.00-22.00 Fitness Centrum Lato w mieście 2016 Miejski Ośrodek Sportu i ul. Koseły 3a, tel. 15 644 62 56 Letnia szkółka tenisa ziemnego dla najmłodszych lipiec Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a Biegaj z MOSiRem MSS 10.00 w

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

styczeń - grudzień 2016 TKKF " KUBUŚ" Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01.

styczeń - grudzień 2016 TKKF  KUBUŚ Sierpc Ciechanów Jastrząb Radom Radom 1.01 2016 Sierpc 9-10.01.2016 Warszawa Sierpc 17.01. MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2016 Lp. Nazwa imprezy Termin i miejsce Organizator 1 Poniedziałkowe Turnieje cały rok 2016 "PROMYK" Brydża Sportowego KMPP

Bardziej szczegółowo

Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015

Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015 Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie w terminie 29.06-10.07.2015 1 Wstęp Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty - Celestym Freinet Jednym

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego

Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego 1. Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego Chatka Puchatka, ul. Stachiewicza 33 w Krakowie. Oferta: zajęcia:

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2016 STYCZEŃ Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA DATA MIEJSCE ORGANIZATOR Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej styczeń Przyszkolna Hala Gimnastyczno-Sportowa "ENERGIA" Bełchatowa, EKS "SKRA" Bełchatów Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014

KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 KALENDARZ IMPREZ PARKU WODNEGO RELAX 2014 Lp. Nazwa Imprezy Rozpoczęcie zawodów 1 Liga piłki siatkowej kobiet- 08.01 II runda rozp. 2 Liga piłki siatkowej mężczyzn- II runda 08.01 rozp. Organizatorzy 3

Bardziej szczegółowo

Wakacje 2015 w Gminie Stare Bogaczowice

Wakacje 2015 w Gminie Stare Bogaczowice Wakacje 2015 w Gminie Stare Bogaczowice Przedstawiamy ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu ośmiu sołectw naszej gminy Wakacje 2015 w Gminie Stare Bogaczowice Informacje o wakacjach pod numerami

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH MIASTO LEGNICA Data imprezy VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2016 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Oferty spełniające wymagania formalne

Oferty spełniające wymagania formalne Oferty spełniające wymagania formalne Uchwała Nr 1707/2015 Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapowiada się ciekawie

Zapowiada się ciekawie Zapowiada się ciekawie 25.01.2016. CHOSZCZNO. Zabawa w Sherlocka Holmes a, Kraina Tańca, liczne warsztaty plastyczno-teatralnoliterackie, a także zajęcia z unihokeja i tenisa stołowego oraz rodzinne wyjazdy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy CELE: zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się;

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 - godz. 11:00 15:00

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN 1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej

Lp. Nazwa oferenta Zadanie Wnioskowana dotacja (w zł) 1 TPD Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej Zestawienie ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert oraz kwoty przyznanych dotacji na wykonywanie zadań publicznych Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

REGULAMIN. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em. 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REGULAMIN MIĘDZYNARODOWY TRYBUNALSKI BIEG z OSiR-em 29 września 2013 r. PATRONAT PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1 / 7 KRZYSZTOF CHOJNIAK PATRONAT MEDIALNY www.osirpt.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016 Godz. 18:30 Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - mecz play-off impreza sportowa dla młodzieży i dorosłych Hala II LO organizator OSiR 5 1 2 3 12:00 Zachodnia liga MTB Ośrodek Przywodny Nierzym Impreza

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ FERIE ZIMOWE 2014 Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem Miejski Dom Kultury Data Zajęcia Godziny Sala Warsztat teatralny scena dziecięca 12 14 48 Taneczne zajęcia zespołowe Blask i Switch 13 14 11

Bardziej szczegółowo

Rodzinny Festyn z BBOSiR:

Rodzinny Festyn z BBOSiR: Bielsko-Biała 09.06.2012r. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE NA SPORTOWO 2012 ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r.

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r. KALENDARZ IMPREZ - 2016 r. 2016 Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce / / ogólnopolskie/ międzynarodowe / sportowo - rekreacyjna/ turystyczna/ kulturalna 1 stycznia PRZYWITANIE NOWEGO ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Gimnazjum nr 1 w Pasłęku Przez cały okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 będzie czynny kompleks boisk sportowych Orlik, gdzie odbywać się będą zajęcia sportowe

Bardziej szczegółowo

GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE. 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06

GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE. 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06 WAKACJE W ODK ZARĘBA 2015 GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE 27.06 SOBOTA Piknik rodzinny Boisko Orlik 2012 w Zarębie godz. 14.00 29.06 Głośne czytanie fragmentów książki Mikołajek ( autorzy:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 ROK

FERIE ZIMOWE 2011 ROK FERIE ZIMOWE 2011 ROK Organizator Termin Rodzaj zajęć Gimnazjum im. Jana Pawła II w 14.02.2011r. Wyjazd na lodowisko do Goleniowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 14.02.2011r. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Ferie w Słupsku 15.02.2016 26.02.2016 Załącznik nr 1. Organizator Data Godzina Oferta zajęciowa Miejsce

Ferie w Słupsku 15.02.2016 26.02.2016 Załącznik nr 1. Organizator Data Godzina Oferta zajęciowa Miejsce Ferie w Słupsku 15.02.2016 26.02.2016 Załącznik nr 1 Organizator Data Godzina Oferta zajęciowa Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 15.02.2016 9 00 13 00 Feryjny Turniej Unihokeja dla klas IV-VI (zaproszone

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień FERIE ZIMOWE I tydzień data godzina wydarzenie uczestnicy miejsce cena 31 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK 10:00 12:00 Kółko plastyczne dla dzieci dla dzieci 13:15 14:15 AKWARELKI plastyka dla dzieci w wieku 5-7

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014

Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2014 Styczeo 09.01.2014r godz. 18:00 Zespół Szkół Nr 2 ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

Program dyżuru wakacyjnego

Program dyżuru wakacyjnego Program dyżuru wakacyjnego 27.06.2016r. ( Poniedziałek DZIEŃ PLASTYKA) 9:30 10:00 Rozgrywki gier planszowych 10:00 11:30 Dzień plastyka Tworzenie naczyń z masy solnej 12:00-13:00 Farbowanie soli kredą

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 726/10

Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz na kulturę fizyczną

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy Nazwa imprezy 23.05.2015

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

AKCJA LATO NA SPORTOWO CZELADŹ 2015

AKCJA LATO NA SPORTOWO CZELADŹ 2015 AKCJA LATO NA SPORTOWO CZELADŹ 2015 LIPIEC 2015 29.06 10.07.2015 NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA 2015 Miejsce: Park Harcerski Za Urzędem Miasta 11.07 godz.11:15 Bieg Lato 2015 - Biegi Przełajowe oraz Nordic Walking

Bardziej szczegółowo

Nazwa podzadania 1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe LKK Kyokushin

Nazwa podzadania 1.1. Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe LKK Kyokushin KOMUNIKAT nr 1/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacji turystyki oraz bieŝącego utrzymania obiektów

Bardziej szczegółowo

MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13

MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13 MBP Oddziaĉ dla Dzieci ul. Szeroka 13 TURNIEJ gier planszowych poniedziaĉek, godz.11.00 13.00 PIPI POĊCZOSZANKA czytanie i ilustrowanie opowiadaċ Astrid Lindgren wtorek, godz.11.00 12.00 FILMOWE PORANKI

Bardziej szczegółowo

Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie

Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie Formy wypoczynku w ferie zimowe w Ozorkowie Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ Spotykamy się w SCKM przy ul. Dietla 53 codziennie po zajęciach szkolnych, aby w ciekawy i aktywny sposób spędzić wolny czas. Podczas różnorodnych zajęć rozwijamy swoje zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NA LOTNISKU RAMOWY PLAN ZAJEĆ

WAKACJE NA LOTNISKU RAMOWY PLAN ZAJEĆ WAKACJE NA LOTNISKU - 2014 07. 07. 2014 r. - ROZPOCZYNAMY WAKACJE akcja propagandowa 08 11. 07. 2014 - TANECZNYM KROKIEM 14-18.07. 2014 - NA TURYSTYCZNYM SZLAKU 21-25.07.2014 - ZABAWOWO REKREACYJNIE 28.07-01.08.2014

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Punkty Dziennego Pobytu

Punkty Dziennego Pobytu Lato w Mieście na Ursynowie 2013 Punkty Dziennego Pobytu Punkty Dziennego Pobytu W punktach dziennego pobytu uczniowie w wieku od 6 (kl. I szkoły podstawowej) do 16 lat objęci są opieką i uczestniczą w

Bardziej szczegółowo

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 Lp. Formy i miejsce wypoczynku 1 Zajęcia pt. Poznajmy się zabawy zapoznawczointegracyjne. Miejsce: 2 Kto się boi duchów zajęcia literackie Miejsce: 3 Zwiedzamy świat czyli Biblioteczne Biuro Podróży zajęcia

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 Lp. Organizator Miejsce Terminy Nazwa i rodzaj zajęć zajęć Czas trwania zajęć 1. 2. 3. 4. 5. 6. ul. Obroki 42a lipiec sierpień

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA: PROPOZYCJE FORM ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEśY ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2010 W PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA WRAZ Z PLACÓWKAMI Nazwa imprezy Termin Opis Organizator/ miejsce realizacji PAŁAC

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Wzór nr 2 (wypełnia startujące miasto lub gmina) EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Miasto /Gmina: Gmina Miejska Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Niedługo rozpocznie się nabór do gimnazjów. Przez ten czas szóstoklasiści i ich rodzice powinni przemyśleć, w której szkole najlepiej kontynuować

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku Zał. nr 2 Zapisy tylko przez stronę internetową www.mdkslupsk.pl Oferta zajęć na wakacje 2016 (bardzo krótki opis-co,dla kogo?) Lp Data Miejsce Ilość Godziny Forma zajęć

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2016" Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2016 Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy Program "Zima w Mieście 2016" Dzielnica Praga- Koordynator: Adam Kuszkowski Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji tel.(22) 44 38 041, 59 00 135, e-mail adam.kuszkowski@um.warszawa Zastępca Koordynatora:

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul.

Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: Stadion Miejski w Legionowie. Gimnazjum nr 3 w Le- Miejski Ośrodek Kultury ul. Nazwa Organizator Miejsce Nazwa Czerwiec: 21 czerwca Miejski Ośrodek Kultury Park im. Jana Pawła II 21 czerwca Noc Świętojańska 2008 Fiesta Latino, Siesta Mexico 21 czerwca Legionowie Start Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM / AKCJA LATO MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY lipiec - sierpień 2013

PROGRAM / AKCJA LATO MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY lipiec - sierpień 2013 PROGRAM / AKCJA LATO MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY lipiec - sierpień 2013 Filia Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 32 2222 433 1.07.13r. Wycieczka do lasu (przygotowanie materiałów do budowy indiańskiej wioski)

Bardziej szczegółowo

Program zajęć i wydarzeń wakacyjnych w Gminie Pobiedziska lato 2016. BIBLIOTEKA W POBIEDZISKACH, UL. KOSTRZYŃSKA 21, tel. 61 8177 146, www.bppob.

Program zajęć i wydarzeń wakacyjnych w Gminie Pobiedziska lato 2016. BIBLIOTEKA W POBIEDZISKACH, UL. KOSTRZYŃSKA 21, tel. 61 8177 146, www.bppob. Program zajęć i wydarzeń wakacyjnych w Gminie Pobiedziska lato 2016 BIBLIOTEKA W POBIEDZISKACH, UL. KOSTRZYŃSKA 21, tel. 61 8177 146, www.bppob.pl 4,11,18,25.07.2016 r. (poniedziałki) Gry planszowe i piłka

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń w lutym 2016

Kalendarz imprez, wydarzeń w lutym 2016 Kalendarz imprez, wydarzeń w lutym 206 data godzina wydarzenie miejsce organizator poniedziałki środ y i piątki w godzinach Zajęcia artystyczne codziennie od poniedziałku do niedzieli 0.00 2.00, w dwóch

Bardziej szczegółowo