Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych"

Transkrypt

1 Wakacje z MOKiem i MOSiRem czytaj str. 2-5 Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych czytaj str. 3 Lato z tañcem czytaj str. 8

2 Miejski Oœrodek Kultury zaprasza Klub WISUS - w terminie do 27 lipca; zajêcia w godzinach od 9.00 do (z uwagi na planowany remont placówki termin zajêæ mo e ulec zmianie); gry i zabawy œwietlicowe, gry TV, zabawy integracyjne, tenis sto³owy, Internet, wyjœcia do kina, wyjazdy na k¹pielisko w Roju, wycieczka, ognisko, konkursy: plastyczne, szachowe, tenisa sto³owego i sprawnoœciowe; wspó³organizator: Rada Dzielnicy Sikorskiego. Oprócz sta³ych zajêæ proponujemy równie : 9 i 16 lipca godz warsztaty taneczne: Break-Dance (prow. Rafa³ Mikulski); zajêcia otwarte dla dzieci i m³odzie y w wieku od 7 lat (od do warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych; na godz zapraszamy wszystkich chêtnych na wspólny trening z Bboys&BGirls; 17 lipca g warsztaty dekoracyjne dla m³odzie y szkolnej (prow. Hanna Zieliñska; zapisy do dwóch grup 10-osobowych) warsztaty obejmowaæ bêd¹: ozdabianie przedmiotów (ramek, pude³ek, kubków, wazonów) kreatywnymi wykoñczeniami (oczy, kryszta³ki, samoprzylepne ozdoby), wykonywanie przedmiotów z masy papierowej; uczestnicy bêd¹ mogli zaprezentowaæ swoje prace na wystawie na zakoñczenie warsztatów, a nastêpnie przejd¹ na w³asnoœæ wykonawców; 20 lipca godz Wycieczka do Bielska-Bia³ej: Kraina Kropka, Figloraj oraz wizyta w pizzerii i w³asnorêczne wykonanie pizzy. Zapisy w Wisusie do 18 lipca. Koszt 12,00 z³ od osoby. Klub REBUS - dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, w terminie od 16 lipca do 31 sierpnia; zajêcia w godzinach od 9.00 do 15.00; wycieczki piesze i autokarem, wizyty w Aquarionie oraz na k¹pielisku w Roju, grill w Rybaczówce, Park Linowy, Park Piaskownia, warsztaty plastyczne i muzyczne, robótki rêczne, zajêcia kulinarne, taneczne, zabawy ywym s³owem (w razie niepogody), konkursy, turnieje, zawody sportowe, wyjœcia do kina, biblioteki i na halê sportow¹. Rodzice proszeni s¹ o pisemne wyra enie zgody na udzia³ dziecka w zajêciach. Œwietlica RÓJ - w terminie do 31 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 15.00; zajêcia plastyczne, gry i zabawy œwietlicowe (x-box wraz z kinectem, ping-pong, cymbergaj, gry komputerowe i planszowe), spacery po okolicy, gry i zabawy w plenerze, konkursy, wyjœcia na basen w Roju, wyjazd do kina, wycieczki w góry i inne atrakcje; 9 lipca godz turniej o tytu³ Œwietlicowego Króla Tenisa Sto³owego, 16 lipca godz œwietlicowy turniej pi³karzykowy, 23 lipca godz turniej o tytu³ Œwietlicowego króla w Cymbergaju, 30 lipca godz Przede wszystkim taniec! - konkurs taneczny dla dzieci; zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu: Œwietlica KLESZCZÓW - w terminie do 27 lipca, zajêcia w godzinach od do 19.00; wycieczki: 12 lipca do Inwa³du zwiedzanie parku miniatur i wycieczka ciuchci¹ do ZOO, 20 lipca wyjazd na basen lub do kina (w zale noœci od pogody), 26 lipca wyjazd Pieniny i sp³yw Dunajcem; konkursy: plastyczne, piosenek, itp., turnieje: bilardowy, tenisa sto³owego, a tak e zabawy integracyjne, rozgrywki, gry i zabawy na boisku, ognisko z pieczeniem kie³basek. Œwietlica OSINY - w terminie do 31 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 14.00; wyjazdy na k¹pielisko w Roju i do Aquarionu, wyjazdy do kina na filmy dla dzieci 19 i 23 lipca, zajêcia plastycz- 2

3 Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych TeatrOn ne (w tym wyrób bi uterii), gry i zabawy z pi³k¹, internet i gry komputerowe, X-box, bilard; szkó³ka tenisa sto³owego 10 i 12 lipca (godz ), wycieczka w góry; 25 lipca ognisko po- ³¹czone z pieczeniem kie³basy dla dzieci ze œwietlic i klubów MOK; galeria Akwarelka wystawa prac dzieci ko³a plastycznego pod kier. Aleksandry Sojka, galeria Foto Wspomnienie minionego roku- wystawa archiwalnych zdjêæ œwietlicy. Œwietlica ROWIEÑ - w terminie do 27 lipca, zajêcia w godzinach od 9.00 do 13.00; wycieczki: 12 lipca do Inwa³du zwiedzanie parku miniatur i wycieczka ciuchci¹ do ZOO; 26 lipca wyjazd w Pieniny i sp³yw Dunajcem; wyjazdy na basen i do kina; 27 lipca turniej miêdzyœwietlicowy (konkursy, turnieje, quizy, zabawy integracyjne); pi³karzyki, tenis sto³owy, gry planszowe, puzzle, przybory plastyczne. Otwarta Pracownia Plastyczna - w terminie od 9 do 13 lipca, od 30 lipca do 3 sierpnia, w godz. od do Wakacyjne kreacje warsztaty scrapbookingu, filcowania i decoupage u dla dzieci w wieku od lat 10. Koszt: 5 z³ od osoby ka de zajêcia. Nabór do dwóch grup 10-osobowych pod numerami telefonu , Festiwal Teatrów i Widowisk Ulicznych TeatrOn odby³ siê w orach po raz pierwszy w 2008 roku. Od tego czasu, w wybrany sierpniowy weekend Rynek, uliczki Œródmieœcia i osiedlowe placyki zamieniaj¹ siê w scenê teatraln¹. orzanie polubili uliczne spektakle, parady, szczudlarzy, przedstawienia z wykorzystaniem du ych form scenografii oraz nocne widowiska. ZAPRASZAMY 4 sierpnia Dzielnica Ksiêcia W³adys³awa od do 17.30: Kataryniarz Warszawski w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Circo Amaro - wielkoformatowe widowisko teatralne, pe³ne efektów pirotechniki scenicznej i elementów fire-show; opowiada o przygodach Samuraja, który niespodziewanie znalaz³ siê w zupe³nie obcym dla siebie otoczeniu - Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop. Rynek od do 20.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Gil pogromca smoków - przedstawienie w konwencji spektaklu plenerowego; sztuczki ogniowe, szczudlarze, piêkne barwne kostiumy; szereg komicznych postaci wyrwanych ze swego spokojnego ycia w wirze nastêpuj¹cych po sobie fantastycznych przygód; gwarancja dobrze spêdzonego czasu ca³ej rodziny - Teatr Lalek Arlekin, ódÿ. 5 sierpnia Dzielnica Sikorskiego od do 12.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Charlie pomywaczem - zdarzenie teatralne inspirowane twórczoœci¹ Chaplina z czasów niemego kina; stworzona przez genialnego artystê postaæ wiecznego tu³acza jest dziœ jednym z najpiêkniejszych mitów sztuki nie tylko filmowej; widowiskowoœæ, finezja i zarazem prostota narracji; zdumiewaj¹cy tragikomizm sytuacji, w których znajduje siê bohater najczêœciej wbrew w³asnej woli - Teatr Na Bruku, Wroc³aw. Rynek od do 18.30: Kataryniarz Warszawski - w programie: melodie z ca³ego œwiata dodatkowa atrakcja ywa papuga : spektakl Fotograf - atelier fotograficzne w stylu retro i jego fotograf czytaj¹cy w myœlach klientów widzów spektaklu, by spe³niæ ich wszystkie yczenia, kimkolwiek s¹ kobiet¹, mê czyzn¹, dzieckiem - wszystko mo e siê zdarzyæ; pojawiaj¹ siê s³ynne postacie filmowe i baœniowe, atrakcyjne pejza e; dramaturgia spektaklu zak³ada udzia³ widza w przedstawieniu, który staje siê aktorem; finezjê i czar fotografa burzy zagadkowy asystent... - Teatr Na Bruku, Wroc³aw. 3

4 Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 9, 10,11 lipca bezp³atna szkó³ka minitenisa ziemnego dla dzieci kurs podstawowy (wymagana pisemna zgoda ), hala sportowa przy ul. Folwareckiej, w godz. od 9.00 do klasy I II, od do klasy III; iloœæ miejsc ograniczona 12 lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Siatkówki Pla owej MIKSTY boisko ZS nr 3 na os. Sikorskiego, godz.15.00; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y, hala sportowa przy ul. Folwareckiej, godz.18.00; zapisy w dniu zajêæ; organizator: UKS Judo Kontra ory 13 lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Streetballa (dru yny 3-os. + 1 rezerwowy) teren przed hal¹ sportow¹ przy ul. Folwareckiej, godz.15.00; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 14 lipca blok konkurencji sportowych dla dzieci w ramach festynu rodzinnego Rajskie Lato, boisko w Roju, w godz. od do lipca Wakacyjny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Oœrodek MOSiR w Roju, godz OGÓLNOPOLSKA LIGA MI- STRZÓW ORLIKA Amatorski Futbol Szóstek o Puchar Prezydenta Miasta ory boisko Orlik na os. Powstañców Œl., kategoria: 16+; szczegó³y na 18 lipca Lato z Decathlonem i MOSiRem ory zapraszamy dzieci szkó³ podstawowych i m³odsze; teren przed sklepem Decathlon i przy centrum handlowym Auchan, od godz do 14.00; w programie: ZUMBA dla dzieci, konkurencje sportowe z upominkami, gry rekreacyjne, mo - liwoœæ nieodp³atnego skorzystania z urz¹dzeñ rekreacyjnych, prezentacja sprzêtu sportowego; wspó³organizator: Decathlon 19 lipca ZUMBA PARTY WAKACYJ- NE SZALEÑSTWO namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz : taniec, fitness, latynoskie rytmy; wstêp bezp³atny bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y hala sportowa przy ul. Folwareckiej, godz ; zapisy w dniu zajêæ; organizator: Judo Kontra ory 21 lipca X REGIONALNE MISTRZO- STWA MIAST ŒL SKA W SIAT- KÓWCE PLA OWEJ pod patronatem ŒZPS - turniej eliminacyjny kategoria: mê czyÿni; Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na 22 lipca OGÓLNOPOLSKA LIGA MI- STRZÓW ORLIKA Amatorski Futbol Szóstek o Puchar Prezydenta Miasta ory boisko Orlik na os. Powstañców Œl.; kategoria 35+; szczegó³y na: 24 lipca Wakacyjna Zumba spalamy kalorie, zapraszamy uczestników w wieku 50+; namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz ; wstêp bezp³atny 25 lipca Œl.; godz , zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 26 lipca ZUMBA PARTY WAKACYJ- NE SZALEÑSTWO namiot przy hali sportowej przy ul. Folwareckiej, godz ; taniec, fitness, latynoskie rytmy; wstêp bezp³atny bezp³atne zajêcia judo dla dzieci i m³odzie y, hala przy ul. Folwareckiej, godz.18.00; zapisy w dniu zajêæ; organizator: UKS Judo Kontra ory 28 lipca X REGIONALNE MISTRZO- STWA MIAST ŒL SKA W SIAT- KÓWCE PLA OWEJ pod patronatem ŒZPS, turniej eliminacyjny kategoria: miksty; Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na: 30 lipca Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 31 lipca WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR I turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz ; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 4

5 1 sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 2 sierpnia Wakacyjny Turniej Tenisa Sto- ³owego hala przy ul. Folwareckiej, godz szko³y podstawowe, gimnazja,18.00 open 3 sierpnia rekreacyjny wyjazd do Pszczyny dla sympatyków NORDIC WALKING koszt: 20 z³ od osoby (obejmuje: transport, opiekê instruktora nordic walking i opiekuna grupy, opiekê medyczn¹); iloœæ miejsc ograniczona; szczegó³y na Œl., godz zapisy w dniu zajêæ; wymagana pisemna zgoda 4 sierpnia godz sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ wymagana pisemna zgoda 7 sierpnia WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR II turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz ; od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda 8 sierpnia Œl., godz ; zapisy w dniu zajêæ wymagana pisemna zgoda 10 sierpnia Wakacyjny Turniej Pi³ki No - nej Szóstki Na Start kategoria: dzieci do lat 13 (dru yny 6- os. + 2 rezerwowych) boisko Orlik na os. Powstañców Œl.; wymagana legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda. 11 sierpnia godz festyn rodzinny MINIPIKNIK OLIMPIJSKI Oœrodek MOSiR w Roju, w programie: konkurencje i zabawy sportowo-rekreacyjne, turnieje sportowe, prezentacja nowoczesnych form aktywnoœci ruchowej, pokazy sportowe, wystêpy artystyczne; szczegó³y na: oraz oddzielnych plakatach 12 sierpnia Wakacyjny Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Oœrodek MO- SiR w Roju, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia z siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy ul. Folwareckiej, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych - hala przy ul. Folwareckiej, godz WAKACYJNY TURNIEJ SIAT- Zielon¹ lini¹ na basen W upalne wakacyjne dni odkryty basen w orach prze ywa prawdziwe oblê enie. Autobusowa Zielona Linia to sposób na u³atwienie dojazdu Tañsze bilety dla doje d aj¹cych na rowerze Goœci oœrodka rekreacyjnowypoczynkowego w Roju zachêcamy do tego, by na odkryty basen w orach przyje d ali do oœrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Roju, i powrotu do domu, gdy ju za yjemy wszystkich jego atrakcji. Autobus bêdzie kursowa³ w dni pogodne od 1 lipca do 31 sierpnia 2010r. Trasa przejazdu: ory Zajezdnia Bajerówka S¹d ul. Wodzis³awska ul. Gwarków Oœrodek MOSiR w Roju. Godziny odjazdów: ory Zajezdnia: 9.30, 13.30; Rój MOSiR: 14.00, Wiêcej informacji pod numerem telefonu: rowerami. Specjalnie dla nich MOSiR przygotowa³ tañsze o z³otówkê bilety ekologiczno-rowerowe. Ulga dla rowerzystów dotyczy biletów ca³odobowych normalnych i ulgowych. Oœrodek dysponuje setk¹ bezp³atnych, strze onych miejsc parkingowych dla rowerów. Du a zni ka na basen MOSiR Rodzice lub opiekuni prawni z co najmniej dwójk¹ dzieci za okazaniem karty Du a Rodzina za ca³odobowy bilet wstêpu na teren oœrodka, w godz. od 9.30 do 18.30, zap³ac¹ 15 z³. Wiêcej informacji na: w w w. z o r y. p l KÓWKI PLA OWEJ GRAND PRIX OR III turniej Oœrodek MOSiR w Roju, godz sierpnia przy ul. Folwareckiej, godz nieodp³atne zajêcia z siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy ul. Folwareckiej, godz WAKACYJNE FIGIELKI dla dzieci w wieku do 13 lat teren przy SZ nr 3 na os. Sikorskiego, od godz do 17.00; programie: konkurencje sportowe i gry rekreacyjne 17 sierpnia FINA GRAND PRIX OR W SIATKÓWCE PLA OWEJ Oœrodek MOSiR w Roju, godz Zostañ m³odszym ratownikiem Zapraszamy do udzia³u w wakacyjnym kursie na m³odszego ratownika. Od uczestników kursu wymagany jest dobry stan zdrowia i umiejêtnoœæ p³ywania. Kurs rozpoczyna siê 30 lipca przy minimalnej liczbie uczestników 15 osób. Zapisy prowadzone bêd¹ do 20 lipca w hali sportowej przy ul. Folwareckaiej. Koszt 75 z³ od osoby. 5

6 nieodp³atne zajêcia siatkówki dla dziewcz¹t szkó³ podstawowych i gimnazjalnych hala przy Folwareckiej, godz sierpnia godz OTWARTE ZAWODY P Y- WACKIE Park Wodny Aquarion, godz (zapisy od 9.15 do 9.45); przedszkola, klasy I 25 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), klasy II 25 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, klasy III, IV,V,VI 50 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, gimnazja 50 m stylem dowolnym (jakimkolwiek), grzbietowym, klasycznym, motylkowym; uwaga: zawody odbêd¹ siê przy zg³oszeniu minimum piêciu osób do ka dej konkurencji, w danej kategorii wiekowej mo na uczestniczyæ maksymalnie w dwóch konkurencjach, wymagana jest legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda 19 sierpnia Aktywnoœæ Sportowa Antidotum Na Stres rekreacyjnoorientacyjna jazda na rowerze start i meta Oœrodek MOSiR w Roju; wspó³organizator: KS Wandrus; szczegó³y na: 21 sierpnia Wyginam œmia³o cia³o - zajêcia pod chmurk¹ z instruktorem si³ownia przy ul. Folwareckiej, w godz. od do sierpnia Lato z Decathlonem i MO- SiR-em ory dla dzieci szkó³ podstawowych i m³odszych, teren przed sklepem Decathlon i przy centrum handlowym Auchan, w godz. od do w programie: konkurencje sportowe z upominkami, gry rekreacyjne, mo liwoœæ skorzystania z urz¹dzeñ rekreacyjnych, prezentacja sprzêtu sportowego; wspó³organizator: Decathlon 25 sierpnia godz sierpnia OTWARTE MISTRZOSTWA OR W SIATKÓWCE PLA O- WEJ O PUCHAR PREZYDEN- TA MIASTA ORY Oœrodek MOSiR w Roju; szczegó³y na: 27 sierpnia zajêcia modelarskie z instruktorem dla dzieci modelarnia na os. 700-lecia, godz sierpnia Wakacyjny Turniej Tenisa Sto- ³owego namiot przy hali przy ul. Folwareckiej, godz szko³y podstawowe, gimnazja, open 30 sierpnia Wakacyjny Otwarty Turniej Streetballa (dru yny 3-os. + 1 rezerwowy) teren przed hal¹ przy ul. Folwareckiej, godz od zawodników niepe³noletnich wymagana pisemna zgoda. godz w w w. m o s i r. z o r y. p l Smok i Iskierka zapraszaj¹ dzieci Spó³dzielnia Mieszkaniowa ory zaprasza na zajêcia œwietlicowe do klubów Iskierka na os. 700-lecia (tel ) i Smok na os. Korfantego (tel ). Zajêcia odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 9.00 do 15.00, w terminach: I turnus: od 2 do 13 lipca, II turnus: od 16 do 27 lipca i III turnus: od 30 lipca do 10 sierpnia

7 WAKACJE W BIBLIOTECE to ciekawy sposób na spêdzenie wolnego czasu. Wiedz¹ o tym dzieci, które odwiedzaj¹ Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w orach. Tegoroczne zajêcia letnie odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku, we wszystkich placówkach bibliotecznych. W programie m. in.: kino, zajêcia plastyczne z wykorzystaniem ró nych technik, malowanie kred¹, g³oœne czytanie, zabawy ruchowe, taniec, karaoke i têczowe zabawy z chust¹ animacyjn¹. Na dzieci czeka te PLAYSTATION 3 w siedzibie MBP na os. Pawlikowskiego oraz gry interaktywne Xbox 360 Kinect w filii Biblioteki na os. Sikorskiego, stanowiska komputerowe z dostêpem do internetu i grami multimedialnymi oraz gry planszowe. Oto plan zajêæ: W i ê c e j n a : w w w. b i b l i o t e k a. z o r y. p l 7

8 Zapraszamy na wystawê pod chmurk¹ Galeria pod Chmurk¹ to cykl plenerowych wystaw fotograficznych prowadzony przez Muzeum Miejskie w orach. Pierwsza tegoroczna ods³ona ju w lipcu. Pomys³ galerii na wolnym powietrzu powsta³ w 2005 r. W przeciwieñstwie do klasycznych galerii, Muzeum proponuje jednodniow¹ galeriê plenerow¹, otwart¹ dla wszystkich orzan zainteresowanych wystawieniem swoich prac. Zapraszamy. Wiêcej na: 8 III orski Plener Fotograficzny sierpnia Tegorocznemu plenerowi Fotograficznemu w orach przyœwieca idea zamkniêta w s³owach: slow foto. Dla ka dego z uczestników pleneru i towarzysz¹cych mu warsztatów oznaczaæ one bêd¹ coœ innego. Najwa niejsze bêd¹ jednak fotografie - autorskie, nacechowane indywidualnym spojrzeniem autorów. Organizatorami pleneru s¹: Lato z tañcem Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KreatoR ju po raz trzeci organizuje w orach œwiêto tañca pod has³em Taniec nie zna granic. Organizatorom przyœwieca cel upowszechniania kultury tañca wœród mieszkañców naszego regionu i zachêcanie do aktywnego spêdzania wolnego czasu. W tym roku zapraszaj¹ do tañca w szeœciu grupach warsztatowych. S¹ to grupy: salsa w parach, atino solo dla pañ, dancehall, hip-hop, discofox i jazz. Ca³kowity koszt uczestnictwa w warsztatach to 25 z³ od osoby. Warsztaty taneczne odbywaæ bêd¹ siê w siedzibie Szko- ³y Tañca Movimento (ul. Szeroka 26). Zapisy na warsztaty i rejestracja bêd¹ trwa³y przez ca³y lipiec na stronie lub bezpoœrednio w Szkole Tañca Movimento (iloœæ miejsc ograniczona). Cotygodniowe audycje radiowe poœwiêcone tematyce tañca nadawaæ bêdzie Radio ory. Stowarzyszenie zaprasza te na dwudniow¹ FIESTÊ stanowi¹c¹ podsumowanie projektu, która odbêdzie siê w dniach 31 sierpnia i 1 wrzeœnia. Oto program: 31 sierpnia na Rynku, godz koncert Hawana Dreams & Jose Torres ; wczeœniej, o wystêpy taneczne, konkursy i animacje; 31 sierpnia w Miejskim Oœrodku Kultury, godz salsoteka. 1 wrzeœnia w Miasteczku Twinpigs, godz koncert Kablem Owiniêci, animacje, konkursy i zabawa taneczna; 1 wrzeœnia w Gimnazjum nr 2 i w Szkole Tañca Movimento - WARSZTATownia (dodatkowe zajêcia taneczne). Wiêcej informacji na stronie internetowej oraz Organizatorzy kontakt: tel

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015

w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach ISSN 1234-222X Nr 6/2015 BEZP ATNY www.kozieglowy.com.pl w numerze: Data wydania 8.06.2015 r. CZERWIEC 2015 WIEJSKIE KLIMATY, RODZINNY

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 192 28 wrzeœnia 2012 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2012 687. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH Jest nowy komendant Od 17 wrzeœnia br. nowym komendantem soleckiego komisariatu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl Kolonie Obozy www.happytour.pl Szanowni Rodzice, BIURO TURYSTYCZNE " HAPPY TOUR " 43-300 Bielsko - Bia³a ul. Piekarska 50 Tel/fax. 33/817-67-67, 33/814-66-66, kom. 504-186-437 Bank Millennium 02 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo