Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Numer sprawy: DGA/13/12 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV), współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem postępowania jest zakup przez Zamawiającego nowych licencji oprogramowania na potrzeby Projektu rozwojowego pt. Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV), współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tych ofert, w poszczególnych częściach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium oceny (najniższa cena). Zamawiający wybierze oferty tych Wykonawców, które spełniać będą poniższe minimalne wymagania i będą miały najniższą cenę. Wszystkie oferowane licencje (oprogramowanie) muszą mieć charakter komercyjny z wyjątkiem pkt.2, część III. Część I Narzędzia wspierające zarządzanie poszczególnymi etapami realizacji projektu oraz narzędzia programistyczne wspierające rozwój oprogramowania jak również pomoc w instalacji i konfiguracji zakupionego oprogramowania 1. 1 szt - Oprogramowanie JIRA typu bug & issue tracker umożliwiające zarządzanie zadaniami, ich odpowiednie grupowanie i przydzielanie do poszczególnych członków zespołu, jak i dzięki wbudowanym mechanizmom uzyskanie możliwości kontrolowania postępu prac (ang. workflow) lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: Zarządzanie błędami, zgłoszonymi problemami lub zadaniami i ich wynikami Możliwość tworzenia spersonalizowanych przepływów zadań (workflow) zgodnie z ustaleniami projektowymi Dodawanie załączników do umieszczanych treści Śledzenie zmian w komponentach i wersjach wytworzonych produktów Wyszukiwanie pełno tekstowe (również w załącznikach) i możliwość filtrowania danych (zapytania są zapisywalne, współdzielone i sybskrybowalne) Możliwość personalizowania zestawień i statystyk (również real-time) PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 1

2 Narzędzie integrujące się z innymi systemami takimi jak: , RSS, Excel, XML i systemy kontroli wersji Możliwość konfigurowania sposobu powiadomień poprzez i RSS Wieloplatformowość ze względu na sprzęt, systemy operacyjne i bazodanowe Interfejsy programistyczne (API) pozwalające na łatwą integrację i rozbudowę systemu (SOAP, XML-RPC i interfejsy REST) Dostęp do kodu źródłowego i możliwość wprowadzania do niego zmian (system otwarty) Możliwość obserwacji aktywności dla zadań, projektów i użytkowników Nawigacja zadań oraz wykonywanie akcji bezpośrednio z nawigatora zadań Do korzystania z systemu wystarczy tylko tzw. cienki klient /przeglądarka internetowa/ 2. 1 szt - Oprogramowanie GreenHopper umożliwiające planowanie i organizację zadań w projekcie lub oprogramowanie równoważne. Oprogramowanie to ma ułatwiać nadzór nad przydzielaniem zadań, dajwać wgląd w bieżący status zadań jak również ma dawać możliwość monitorowania stanu projektu. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: Oprogramowanie to w pełni integruje się z oprogramowaniem opisanym powyżej Daje możliwość zarządzania kartami - wizualizacja zadań w postaci graficznych kart z możliwością ustalenia koloru i dynamicznej edycji zadań. Istnieje tablica planowania - szybkie tworzenie, gromadzenie, sortowanie i ustalanie priorytetów zadań wykorzystujące metodę drag-and-drop. Istnieje tablica zadań - śledzenie stanu zadań w prostym, graficznym widoku umożliwiającym wykonanie akcji na zadaniu projektowym Istnieją w nim dające się zarządzać wykresy ułatwiające śledzenie stanu poszczególnych prac projektowych. Oprogramowanie to z powodzeniem może być wykorzystywane jako wtyczka ułatwiająca zarządzaniem projektami w metodykach PRINCE2 oraz Agile Project Management szt - Narzędzie FishEye wspomagające zarządzanie repozytoriami kodu źródłowego (np. CVS, SVN) lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: Oprogramowanie to w pełni integruje się z oprogramowaniem opisanym powyżej Ma wspomagać zarządzanie repozytoriami kodu źródłowego (np. CVS, SVN). Umożliwia monitorowanie istniejącego kodu źródłowego, pozwala na śledzenie zmian w kodzie źródłowym wykonane przez dowolnego członka zespołu projektowego. Daje możliwość personalizacji system powiadomień przez i RSS, jak również generuje konfigurowalny log działań. Daje możliwość łatwego i szybkiego wyszukiwania określonych treści lub fraz po nazwach plików, komentarzach, autorach, kodzie. Umożliwia tworzenie skomplikowanych kwerend, które dają możliwość wyszukiwania poszukiwanych treści, jak również daje możliwość integracji wyników wyszukiwania z innymi narzędziami poprzez specjalizowane API. Każdy członek zespołu może współdzielić nie tylko swoje produkty ale także produkty pracy innych członków zespołu projektowego. Oprogramowanie musi posiadać łatwe mechanizmy linkowania (wiązania) dowolnego elementu w repozytorium: commits, diffs, katalogi, historie plików, inspekcje, linie kodu, i wyniki wyszukiwania. Wizualizacja zmian powstałych w wyniku prac dokonywana jest za pomocą wykresów liniowych, historycznych, pokazujących odgałęzienia i etykiety, notki plików uwzględniające ich datę i właściciela szt - Oprogramowanie Crucible umożliwiające i ułatwiające nadzorowanie wprowadzanych zmian w istniejącym kodzie oprogramowania, tworzenie komentarzy i uwag dotyczących jego dalszego rozwoju lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 2

3 Oprogramowanie to w pełni integruje się z oprogramowaniem opisanym powyżej Umożliwia łatwe przeprowadzanie inspekcji kodu źródłowego Ułatwia nadzorowanie wprowadzanych zmian w kodzie Umożliwia tworzenie komentarzy i zapisywanie rezultatów w wydajny, rozproszony sposób, nie wpływający na proces tworzenia oprogramowania lub wprowadzania zmian w istniejącym już kodzie Daje możliwość umieszczania komentarzy lub utrwalania ważnych uwag, dotyczących wprowadzonych poprawek lub nowych spodziewanych funkcjonalności np. w nowej wersji oprogramowania szt - Oprogramowanie Crowd, które daje możliwość wprowadzenia mechanizmów typu single sign-on (SSO), w rezultacie upraszcza zabezpieczanie aplikacji i zarządzanie tożsamością lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: Oprogramowane to w pełni integruje się z oprogramowaniem opisanym powyżej Jest to narzędzie typu webowego Daje możliwość single sign-on (SSO) dla wszystkich użytkowników, upraszczając zabezpieczanie aplikacji i zarządzanie tożsamością. Nie wprowadza ograniczeń na liczbę użytkowników, loginów, haseł Centralizuje zarządzanie użytkownikami, tworząc jednolitą strukturę logowania dla aplikacji Posiada możliwość łączenia się z wieloma serwerami LDAP, w tym Microsoft Active Directory Za pomocą tego narzędzia można integrować lub importować repozytoria użytkowników Kontroluje dostęp do wybranych aplikacji dla każdego użytkownika i każdej grupy użytkowników. Uwaga: Inne wymagania wspólne dla wszystkich pakietów programowych dotyczących narzędzi wspierających zarządzanie poszczególnymi etapami realizacji projektu oraz narzędzia programistyczne wspierające rozwój oprogramowania. Wszystkie pakiety programowe powinny być dostarczone z licencją na minimum 30 użytkowników Powinny być objęte zunifikowanym system bezpieczeństwa i kontroli uprawnień i dostępu Wszystkie pakiety muszą działać bez instalacji na stacji użytkownika, czyli być dostępne poprzez przeglądarkę internetową (co najmniej Firefox, Opera i Chrome) Wszystkie pakiety muszą być dostarczone w najnowszej wersji oferowanej przez ich producenta w momencie dostawy do Zamawiającego Licencja na oprogramowanie powinna być wieczysta, z prawem do bezpłatnych upgradów w okresie 12 miesięcy od momenty dostawy do Zamawiającego Po instalacji oprogramowanie musi w pełni integrować się z użytkowanym w Instytucie Łączności pakietem programowym Confluence firmy Atlassian Zamawiający ma prawo do uzyskania pomocy na miejscu (on site) w trakcie instalacji i konfiguracji zakupionego oprogramowania jak również może skorzystać z konsultacji w początkowej fazie użytkowania pakietu. Łączny czas poświęcony na wypełnienie tej usługi nie powinien być mniejszy niż 16 godzin, podzielone na co najwyżej trzy dni. PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 3

4 Część II Narzędzia wspierające projektowanie oprogramowania 1. 6 licencji Sparx Systems - Enterprise Architect Corporate Edition Floating License lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: Oprogramowanie do tworzenia i rozwoju modeli UML. Narzędzie to powinno wspierać obsługę pełnego cyklu życia projektu począwszy od zbierania wymagań, poprzez etapy analizy, tworzenia modelu projektowego, testowania i wreszcie obsługi powdrożeniowej i ponownego użycia. Podstawowe funkcje muszą umożliwiać: a) tworzenie modeli analitycznych i diagramów przy użyciu biblioteki gotowych elementów umożliwiających tworzenie i opis składników następujących diagramów: 1. w notacji UML 2.3: diagramy struktur: pakietów, klas, obiektów, komponentów, struktur złożonych, wdrożenia; diagramy zachowań: przypadków użycia, czynności, maszyny stanów, komunikacji, sekwencji, czasowy, przeglądu interakcji; diagramy dodatkowe: dopasowany, wymagań, utrzymania, analizy, interfejsu użytkownika, modelowania danych, dokumentacji, modelowania biznesowego, działania systemu biznesowego, dziedziny testowej; 2. diagram w notacji ArcGIS; 3. diagram umożliwiający generowanie kodu na podstawie stworzonego modelu w notacji ArchiMate; 4. diagramu w notacji Business Process Modeling Notation (BPMN) 1.0; 5. diagramu w notacji BPMN 1.1; 6. diagramu w notacji BPMN 2.0; 7. diagramu przepływu danych; 8. diagramu Entity Relationship Diagram; 9. diagramu w notacji Erikssona-Penkera; 10. diagramu służącego do wizualizacji, klasyfikacji i przedstawienia struktury idei i ich relacji (ang. Mind Mapping); diagramów SOMF 2.1: koncepcyjny, analityczny, chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), zależności logicznych, kompozycji logicznych, zintegrowanego modelu biznesowego, architektury koncepcyjnej, wykorzystania zasobów, transakcji, słownik transakcji, architektury referencyjnej; 11. umożliwiający generowanie kodu na podstawie stworzonego modelu w notacji SPEM 2.0; diagramów SoaML: komponentów i sekwencji; 12. diagramy modelowania strategicznego: zrównoważonej karty wyników, mapy strategii, łańcucha wartości, przepływu; drzewa decyzyjnego, organizacyjny; 13. diagram interfejsu użytkownika dla Win32, 14. diagram modelowania Web, 15. diagramy białych tablic: białej tablicy, rysunku odręcznego; b) generowanie kodu aplikacji na podstawie diagramów i modeli oraz tworzenie diagramów i modeli na podstawie kodu zapisanego w językach: ActionScript, C i C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, VB.Net, Visual Basic. c) transformowanie modeli abstrakcyjnych do gotowych produktów typu na podstawie szablonów dla: C#, DDL, EJB, Java, JUnit, NUnit, WSDL, XSD, d) obsługę procesu testowania w zakresie: 1. testowania klas, komponentów innych elementów wytworzonych przez programistów, 2. testów integracyjnych oprogramowania, 3. testów funkcjonalności biznesowej, 4. testów akceptacyjnych, 5. scenariuszy testowych; PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 4

5 e) zapisywanie pojedynczych elektronicznych dokumentów projektowych, których zawartość zawiera wszystkie stworzone diagramy i modele, i może być przeglądana przez osoby trzecie za pomocą nieodpłatnego oprogramowania w taki sposób, aby możliwe było przeglądanie wszystkich wartości wszystkich parametrów przypisanych do poszczególnych elementów diagramów i modeli; f) generowanie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej na podstawie wykonanych modeli i diagramów oraz wartości parametrów przypisanych do poszczególnych elementów w/w modeli i diagramów; Część III Narzędzia multimedialne 1. 1 licencjia na oprogramowanie Prezi ważna przez 2 lata lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające: a. Tworzenie prezentacji multimedialnych b. Narzędzie to pozwala na porządkowanie elementów prezentacji i układanie ich w odpowiednią strukturę, która może mieć charakter hierarchiczny a nie tylko liniowy (jak ma to miejsce np. w znanych programach tego typu). c. Elementy składowe powstającej prezentacji można łączyć w grupy, ujmując je w ramki (Frame), d. Daje możliwość dowolnego ich obracania oraz powiększania i pomniejszania (przy pomocy myszki lub klawiatury). e. Prezentacja wytworzonych zawartości bazuje na strukturze mapy myśli, a nie tylko na sekwencji slajdów co umożliwia interaktywne oglądanie i omawianie elementów prezentacji w dowolnej kolejności (kliknięcie myszką na danym obiekcie powoduje jego przybliżenie i wyświetlenie na pierwszym planie) f. Istnieje możliwość wykonania prezentacji w sposób tradycyjny czyli sekwencyjny po uprzednim zdefiniowaniu odpowiedniej ścieżki (Path) g. Prezentacja może zawierać teksty i proste obiekty graficzne, a także elementy multimedialne, takie jak: zdjęcia, wykresy, nagrania audio i wideo. h. W trakcie pracy nad jedną prezentacją może uczestniczyć kilka osób, które autor zaprosi do współtworzenia, przy czym proces ten może przebiegać w sposób synchroniczny - wszyscy pracują w tym samym czasie, obserwując na ekranach swoich komputerów na bieżąco wprowadzane zmiany (funkcja Meeting) lub w sposób asynchroniczny - w zadanym przedziale czasowym (funkcja Share). i. Prezentacja może być przedstawiana w trybie online (potrzebne połącznie z internetem) lub w trybie offline (trzeba posiadać pełną kopie prezentacji również z zasobami multimedialnymi) j. Do wyświetlania gotowych prezentacji w trybie online wykorzystuje się przeglądarkę internetową licencje edukacyjne Microsoft Visio 2010 Professional PL lub oprogramowanie równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie graficzne spełniające następujące kryteria: a. zapewniające narzędzia do graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów; b. zapewniające pełna kompatybilność przy wymianie dokumentów z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem MS Visio 2007/2010; c. zapewniające możliwość graficznego obrazowania na diagramach i analizowania danych pobieranych z plików XLS i XLSX oraz baz danych dostępnych przez ODBC; d. posiadające wbudowana biblioteka kształtów o funkcjonalności nie mniejszej niż we wskazanym produkcie referencyjnym; e. dające możliwość importu posiadanych kształtów z formatu MS Visio 2007/2010; f. interfejs użytkownika w języku polskim. PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 5

6 3. 1 szt - Zestaw narzędzi wspomagających eksploatację oprogramowania multimedialnego w postaci drukowanej dokumentacji z kursem wideo. Każde opracowanie powinno być dostarczone w odrębnym opakowaniu z płytą DVD. Sumaryczna długość nagrań powinna wynosić min. 80 godzin. Wszystkie materiały muszą być zrealizowane w języku polskim. Zestaw powinien zawierać następujące opracowania: a. Adobe Photoshop CS5 podstawy b. Adobe After Effects CS5 podstawy c. Adobe Lightroom 3 d. Adobe Flash Pro CS5 podstawy e. Adobe Dreamweaver CS5 podstawy f. Adobe Illustrator CS5 - podstawy g. Adobe InDesign CS5 podstawy h. Adobe Fireworks CS5 i. Adobe Bridge CS5 j. Adobe Photoshop - zaawansowany k. Adobe OnLocation CS5 l. Adobe Encore CS5 - podstawy m. Cubase 6 n. Adobe Soundbooth CS5 o. Adobe Flash Catalyst CS5 p. Adobe Premiere Pro CS5 podstawy q. Sony Vegas Pro 11 PROJEKT ROZWOJOWY LDUiTV 6

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/01/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo