MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIASTO GŁOGÓW. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach 2011-2014"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA MIASTO GŁOGÓW ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM w latach Prezydent Miasta Jan Zubowski Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Dział Planowania i Architektury Urzędu Miejskiego w Głogowie Głogów - wrzesień 2014 r.

2 2 SPIS TREŚCI: str. 1. Cel i przedmiot analizy. Podstawa prawna Kondycja miasta charakterystyka ogólna zmian Potencjał ludnościowy Potencjał gospodarczy Aktywność inwestycyjna Ruch budowlany Wypisy i wyrysy z planów miejscowych Decyzje ustalające przeznaczenie terenu w przypadku braku planu. - 8 a) Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. - 9 b) Decyzje o warunkach zabudowy Pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów, w tym infrastruktury Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Ogólny bilans zmian w użytkowaniu terenów Gospodarka nieruchomościami Działania w zakresie ochrony środowiska Ochrona środowiska kulturowego Ocena zmian zagospodarowania przestrzennego wg funkcji terenów Mieszkalnictwo Mieszkalnictwo wielorodzinne Mieszkalnictwo jednorodzinne Usługi Przemysł, składy Zieleń i rekreacja Infrastruktura techniczna Komunikacja drogowa i ciągi pieszo-rowerowe Ocena postępów w sporządzaniu dokumentów planistycznych oraz stopnia ich aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania sporządzania i zmiany planów miejscowych Stan pokrycia planistycznego. Ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych i ich zmian w okresie r a) Plany miejscowe i ich zmiany - uchwalone w latach b) Plany miejscowe i ich zmiany - w trakcie opracowania Potrzeby w zakresie opracowania planów miejscowych i ich zmian a) wynikające ze zgłoszonych wniosków o sporządzenie i zm. planu - 34 b) wynikające z obowiązku, określonego w art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym c) wynikające ze suikzp, w tym dotyczące lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kw, o których mowa w art.10 ust.2a ustawy o pizp d) proponowane z uwagi na istniej. uwarunkowania oraz brak planów Wnioski Ważniejsze zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego miasta Wieloletni program prac planistycznych na lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3 3 SPIS TABEL: 1. Liczba mieszkańców Głogowa w latach Wskaźnik obciążenia demograficznego. 3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 4. Liczba wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych w latach Ilość wydanych pozwoleń na budowę i użytkowanie w latach Zmiany w użytkowaniu gruntów w granicach administracyjnych m. Głogowa w latach wg danych ewidencyjnych. 7. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w okresie r. 8. Dotacje przekazane przez Gminę Miejską Głogów na remonty obiektów zabytkowych (kościołów) w latach Ilość wydanych pozwoleń na użytkowanie zabudowy mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej w latach 2010 (II poł.) 2014 (do końca lipca). 10. Zmiany planów miejscowych, sporządzane w latach 2010 (II poł.) (I poł.) 11. Nowe plany miejscowe, sporządzane w latach 2010 (II poł.) (I poł.). 12. Wydatki poniesione w latach na realizację: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowań. (Dane z lat i zamieszczono dla celów porównawczych). 13. Wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego złożone w latach od Wnioski o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożone w latach II poł I poł SPIS RYSUNKÓW: 1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach Pozwolenia na budowę i użytkowanie. 2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna realizowana w latach Zabudowa jednorodzinna realizowana w latach Zabudowa usługowa realizowana w latach Przemysł i składy realizowane w latach Drogi, parkingi realizowane w latach Ścieżki rowerowe, realizowane w latach Zakres zmian Studium uikzp m. Głogowa. 9. Miasto Głogów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 10. Tereny objęte zmianą lub opracowaniem planów miejscowych w latach Wnioski o sporządzenie i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach Miasto Głogów. Ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych w latach Wnioski.

4 4 1. Cel i przedmiot analizy. Podstawa prawna. Obowiązek dokonania Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynika z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 24 kwietnia 2012 r. poz. 647). Ma ona na celu ocenę postępu w opracowywaniu planów miejscowych i sformułowanie wniosków, dot. oceny aktualności studium i planów miejscowych. Jej wyniki pozwolą sformułować wieloletni program prac planistycznych. Ocena zmian obejmuje namacalne, dostrzegalne w krajobrazie miasta zmiany fizyczne, jak i dokonane zmiany prawne terenów, związane ze zmianami własnościowymi terenów i formą ich użytkowania. Rozwój miasta jest procesem zróżnicowanym, skomplikowanym i wielopłaszczyznowym, dotyka wielu dziedzin, stąd ocenie poddano najważniejsze z nich. 2. Kondycja miasta charakterystyka ogólna zmian Potencjał ludnościowy. W okresie ostatnich 4 lat postępuje dalszy spadek liczby mieszkańców Głogowa. Ludność miasta zmniejszyła się o 1650 osób z osób (31 XII 2010) do osób (30 VI 2014). Na spadek liczby mieszkańców wpływa stale zmniejszający się przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. Współczynnik przyrostu naturalnego spadł z 4,037 promila w 2010 roku do 0,696 promila w 2013 roku. (2011 2,24, ,98 ). Saldo migracji w minionych latach wynosiło: - w roku 2010: 609 osób, - w roku 2011: 560 osób, - w roku 2012: 458 osób, - w roku 2013: 382 osoby. Ponad 60% migracji z Głogowa to migracje na wieś, prawie 36% - do innych miast, ok. 4% - za granicę. Tab. 1. Liczba mieszkańców Głogowa w latach Data Osoby zameldowane na pobyt stały wg ewidencji ludności Osoby zameldowane na stałe i czasowo, bez osób czasowo wymeldowanych Ludność ogółem wg GUS 31 XII XII XII XII VI

5 Osoby zameldowane na pobyt stały wg ewidencji ludności Osoby zameldowane na stałe i czasowo, bez osób czasowo wymeldowanych Ludność ogółem wg GUS XII XII XII XII VI 2014 Postępuje proces starzenia się populacji. W 2013 r. w Głogowie było osób w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) (w , w , w ). Zwiększa się natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wzrosła ona z 9891 osób w roku 2010 do osób w roku 2013.

6 6 Wynikiem tego jest wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego. Wzrósł on z 48,01% w 2010 roku (na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 48 osób w wieku nieprodukcyjnym, przed- i poprodukcyjnym) do 55,36% w 2013 roku. Tab. 2. Wskaźnik obciążenia demograficznego. Ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Rok Wskaźnik obciążenia demograficznego Potencjał gospodarczy. Okres ostatnich 4 lat, jak dotychczas, jest okresem aktywnych zmian gospodarczych i administracyjnych. Na terenie miasta mają miejsce procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. Utrzymuje się rosnące od kilkunastu lat znaczenie potencjału gospodarczego sektora niepublicznego. Trwa proces zagospodarowywania i inwestowania w majątek firm prywatyzowanych jak i firm poddanych procesom upadłościowym. Ważną rolę, podobnie jak w latach minionych, odgrywają służby miejskie. Kontynuowana jest aktywna polityka gminy w poszukiwaniu nowych inwestorów oraz dostosowywaniu warunków prawnych zagospodarowania nieruchomości do ich potrzeb. W zachodniej dzielnicy przemysłowej, na uzbrojonych i skomunikowanych terenach (włączonych do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) sprzedano 1 działkę, na której obecnie trwa realizacja obiektów zakładu produkcyjnego kruszywa lekkiego. Na terenie miasta, poza LSSE, sprzedano 4 inne nieruchomości gminne (w sumie ok. 0,6ha) przeznaczone pod działalność gospodarczą. W wyniku realizacji projektu pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie etap II w latach Gmina Miejska Głogów pozyskała kompletną dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem MSI (projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG). Ogólna powierzchnia oferowanych działek budowlanych w MSI, przeznaczonych pod rozwój funkcji przemysłowo-produkcyjnych i innych form aktywności gospodarczej, wynosi ok 70 ha. Po sprzedaży pierwszej działki (2009 r. ok. 1,3 ha) przygotowano do zbycia dwie kolejne oferty inwestycyjne (2,49 i 2,16 ha). Zakończone sukcesem starania miasta o powstanie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) są wyrazem nastawienia na innowacyjność w gospodarce. 30 maja 2014 r. odbyło się symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego GPK SITA, które zainicjowało budowę RIPOK (planowane zakończenie inwestycji w marcu 2015 r.). Do instalacji docelowo może trafić blisko 40 tys. Mg rocznie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego Województwa Dolnośląskiego. Inwestycjami miejskimi poprawiającymi warunki rozwoju gospodarczego w mieście są realizowane inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta, w wyniku której 95% miasta zostanie skanalizowane, oraz Budowa nowej zajezdni autobusowej dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. pozwalająca na modernizację i nowoczesne zarządzanie flotą pojazdów publicznego transportu w mieście. Podobnie jak w latach poprzednich utrzymuje się duża aktywność drobnych podmiotów gospodarczych, dostosowujących się do sytuacji rynkowej i poszukujących odpowiedniego

7 7 miejsca i warunków dla swej działalności. W Głogowie, w końcu 2010 r. działało 7044 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Do końca 2011 roku, w wyniku likwidacji jednych i rejestracji nowych, ubyło 264 firm (w grudniu 2011 r działało 6780 firm). W przeciągu kolejnego roku 2012 przybyły 23 podmioty gospodarcze zwiekszając liczbe działających podmiotów do W przeciągu kolejnego 2013 r. odnotowano spadek liczby działających firm ubyło ich 88. W roku 2013 działało 6717 firm, w marcu 2014 o 10 mniej Ogółem od dnia 31 grudnia 2010 roku do 31marca 2014 roku w Głogowie ubyło 337 podmiotów gospodarki narodowej. Tabela 3 - Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON Stan na: Liczba podmiotów* Zmiana [rok bieżący rok ubiegły] 31 grudnia grudnia grudnia grudnia marca Razem: -337 * Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON, w tym spółki handlowe, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne, spółdzielnie, państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Utrzymuje się skupienie działalności produkcyjnej w zachodniej oraz wschodniej dzielnicy przemysłowej. Ukształtowana wyraźnie przed laty funkcja przemysłowa miasta oparta o hutnictwo miedzi dominuje nadal w strukturze zatrudnienia, Huta Miedzi pozostaje największym pracodawcą w mieście. Planowanie i wdrażanie Strategii rozwoju miasta Głogowa pozwala monitorować długookresowe procesy, gospodarcze i działania Gminy Miejskiej Głogów nastawione na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

8 8 3. Aktywność inwestycyjna. 3.1 Ruch budowlany Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentem określającym warunki lokalizacji inwestycji jest wypis i wyrys z planu miejscowego oraz w przypadku braku planu: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji. Ilość przedmiotowych dokumentów wydanych w badanym okresie wraz z liczbą wydanych pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów pozwala ocenić ruch budowlany w Głogowie i stwierdzić jego wzrost w odniesieniu do poprzedniego badanego okresu tj. lat Wypisy i wyrysy z planów miejscowych. W badanym okresie (od połowy 2010 r. do połowy 2014 r.) wydano 709 wypisów i wyrysów, o 76 mniej niż w okresie poprzednich 4 lat tj. od połowy 2006 r. do połowy 2010 r.), w tym: - 96 (w badanym okresie 2010 r.) w roku w roku w roku do połowy 2014 roku Decyzje ustalające przeznaczenie terenu w przypadku braku planu. W badanym okresie ostatnich czterech lat wydano ogółem 107 decyzji ustalających przeznaczenie terenu pod planowane inwestycje w mieście, w obszarach nieobjętych ustaleniami planu miejscowego (dla porównania w okresie poprzednim wydano 59 takich decyzji). Tabela 4. Liczba wydanych wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych w latach Rok Porównawczo okres Wypisy i wyrysy Decyzje ogółem celu publicznego o warunkach zabudowy (II połowa) (I połowa) Razem

9 9 a) Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W okresie od do roku wydano ogółem 12 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla porównania w poprzednim okresie wydano 14 takich decyzji) W drugim półroczu 2010 r. nie wydano przedmiotowych decyzji. W roku 2011 wydano 2 decyzje: - dot. odbudowy regulacyjnej rzeki Odry w obrębie geod. 16 Huta; - dot. przebudowy kotłowni węglowej na gazową, budowy zewnętrznych sieci cieplnych co i cwu oraz schodów wejściowych do kotłowni na terenie Zakładu Karnego przy ul. Lipowej; W roku 2012 wydano 5 przedmiotowych decyzji: - dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia PE De 160 i przyłącza gazowego PE De 63 w ul. Wojska Polskiego na terenie dz. nr 357 obręb Brzostów; - dot. budowy gazociągu śr./c De 125, przyłącza De 63 i stacji redukcyjno-pomiarowej II 0 gazu Q=72 m 3 /h do Zakładu Karnego w Głogowie; - dot. przebudowy energetycznej linii kablowej NN o dł. 75 mb w pasie ul. Wojska Polskiego dz. 357 obr. Brzostów; - dot. budowy połączenia osiedlowej sieci cieplnej DN500 i DN400 wraz z budową komór zasuw w pasie drogowym Wojska Polskiego dz.nr 340 obr. Brzostów, dz. nr 454 obr. Kościuszki; - dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejskiej strefie inwestycyjnej etap II obr. Nadodrze W 2013 roku wydano 3 decyzje: - budowa odcinka sieci ciepłowniczej dz. nr 274/1 obr. Chrobry w ramach zad. bud. sieci i przyłączy cieplnych do obiektów wojskowych przy ul. Wojska Polskiego; - budowa hali przemysłowej (produkcyjnej) wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 3,4,5,6,7 obr. Chrobry (Zakład Karny) - przebudowa wiaduktu drogowego na terenie Huty Miedzi Głogów; W pierwszym półroczu 2014 r. 2 decyzje: - dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN- 20kV L-897-O obr. Grodziec Mały; - dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Ruszowice dla potrzeb zespołu szybów kopalnianych SG i SW-4 w Jakubowie i Łagoszowie Małym. b) Decyzje o warunkach zabudowy. W badanym okresie wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy dla innych inwestycji. Dla porównania - w poprzednim okresie 45. W drugim półroczu 2010 wydano 7 decyzji: - dot. budowy budynku administracyjnego nietrwale związanego z gruntem wraz z przyłączami dz. nr 746 obr. Huta (GPK SITA); - dot. zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Działkowej 11;

10 10 - dot. rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego w poziomie parteru i piętra z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną ul. Działkowa 24; - dot. budowy rurociągów gazu wysokociśnieniowego na terenie Huty Miedzi Głogów; - dot. zabudowy desorbera SO2 oraz zbiornika buforowego ścieku V=20m 3, zbiornika filtratu V=6,3m 3, estakady pod rurociąg technologiczny DN 400 oraz przebudowy przyłącza kanalizacji przemysłowej kwaśnej na terenie Huty Miedzi; - przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego Wydziałów P-2, P-3, P-4, P-10 na terenie Huty Miedzi; - dot. budowy parkingu na 200 samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Huty Miedzi. W 2011 roku wydano 14 decyzji: - dot. budowy osadnika Dorre a dla zapewnienia realizacji potrzeb remontowych i technologicznych Stacji Filtracji Szlamów w Hucie Miedzi; - dot. budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych ul. Łokietka obr. Żarków; - dot. budowy stacji paliw płynnych na terenie Huty Miedzi Głogów; - dot. budowy posterunku przy bramie nr 7 w Hucie Miedzi; - dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowego z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji ruchowej ul. Łokietka 11; - dot. modernizacji Pirometalurgii Piec Zawiesinowy w Hucie Miedzi; - dot. budowy dwóch słupów wsporczych dla kanału wentylacyjnego przy hali wanien wydziału P-27 w Hucie Miedzi; - dot. budowy układu technologicznego do przerobu wzbogacenia i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Hucie Miedzi; - dot. budowy sieci wody przemysłowej ze ścieków na Wydziale W-3 Huta Miedzi; - dot. przebudowy P-30 stanowiska rozładunku skroplonego SO2 na terenie Huty Miedzi; - dot. budowy fundamentu płytowego pod silos na ścierniwo wraz z montażem silosu oraz zabudowa dojścia technologicznego w formie klatki schodowej na istniejącym fundamencie na terenie Zakładu Materiałów Ściernych w Hucie Miedzi; - dot. zmiany trasy dystrybucji oleju opałowego gat. III z Głównej Stacji Paliw do Wydziałowej Stacji Paliw z zastosowaniem rury preizolowanej z płaszczem z blachy ocynkowanej i wewnętrznym kablem grzewczym w Hucie Miedzi; W roku 2012 wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy: - dot. zabudowy zagrodowej, składającej się z budynku mieszkalnego, gospodarczego do magazynowania płodów rolnych, garażu do przechowywania maszyn i urządzeń, przyłączy ee, studni głębinowej, zbiornika na ścieki - dz. nr 72 obr. Górkowo; - dot. budowy trzech wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, urządzeniami budowlanymi dz. nr 224/3 obr. Krzepów; - dot. budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia (6,3MPa) DN 150 o długości 167 mb, łączącej projektowaną stację redukcyjno-pomiarową z istniejącą stacją redukcyjno pomiarową Huty Miedzi; - dot. budowy kontenera sanitarnego w rejonie Głównego Budynku Administracyjno Socjalnego Huty Miedzi; - dot. przebudowy istniejącej sieci wody przemysłowej od pompowni I 0 na Wydziale W- 3 Głogów Huta (komora K1) do komory K2 do włączenia do istniejącej sieci PE 500 i do komory K3; - dot. budowy rurociągu odcieków od przepompowni MNICH do oczyszczalni ścieków HI wraz z infrastrukturą na terenie w obr. Huta;

11 11 - dot. budowy budynku stacji 110/6 kv, estakady dla mostu szynowego, estakad dla kabli 110 kv i 6 kv, kanałów kablowych i przepustów, dwóch komór wodomierzowych na terenie Huty Miedzi; - dot. budowy chłodni prędkościowej dla potrzeb Wydziału W-3 Energetyki sp. z o.o. Huta Miedzi; - dot. budowy hali magazynowej dla wyrobów gotowych (blachy miedziane) oraz rozbudowa rampy załadunkowej przy magazynie wyrobów gotowych Huta Miedzi II; - dot. przebudowy sieci wody pitnej na terenie Huty Miedzi I; - dot. zabudowy bramy montażowej wraz z budową drogi dojazdowej na potrzeby instalacji do wstępnej klasyfikacji koncentratu rudy miedzi w obiekcie P-21 Magazynu Uśredniania Huta Miedzi; - dot. budowy budynku wartowni przy bramie nr 3 Huty Miedzi; - dot. budowy magazynu materiałów ołowionośnych wraz z infrastrukturą w Hucie Miedzi; - dot. budowy ściany oporowej i układu taśmowego transportu żużla pomiedziowego pomiędzy miejscem wylewania i urabiania żużla a układem technologicznym do przerobu, wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Hucie Miedzi; W 2013 roku wydano 51 decyzji: - 24 decyzje dot. budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wbudowanymi garażami i urządzeniami budowlanymi na dz. nr 222/6, 222/7 obr. 11 Krzepów; - dot. budowy wolnostojącego budynku jednorodzinnego z garażem, budynkiem gospodarczym i urządzeniami budowlanymi dz. nr 223/3 obr. 11 Krzepów; - dot. budowy drogi wewnętrznej wraz z wydzieleniem działki dla projektowanych budynków jednorodzinnych na dz. nr 72 obr. Górkowo; - 2 decyzje dot. budowy zespołu paneli fotowoltanicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą elektroenergetyczną i stacją pomiarową na Wydziale W-3 Huty Miedzi; - dot. budowy lekkiej hali magazynowej na taranie Huty Miedzi; - dot. budowy kontenera elektrycznego na terenie Huty Miedzi; - dot. budowy budynku maszynowni na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi; - dot. budowy dwóch rozdzielni elektrycznych GSE-R1, GSE-R2 w Hucie Miedzi; - dot. przebudowy sieci wody przemysłowej ze ścieków na terenie Huty Miedzi II; - 2 decyzje dot. budowy układu transportu taśmowego transportu żużla pomiedziowego pomiędzy miejscem wylewania i urabiania żużla a układem technologicznym do przerobu, wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Hucie Miedzi; - dot. zabudowy transformatora 110/6 kv 40MVA z rozdzielnicą 6 kv na terenie istniejącej stacji GST2 na trenie Huty Miedzi; - dot. budowy zakładu produkcji gazów technicznych atmosferycznych na potrzeby Huty Miedzi; - dot. budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie Huty Miedzi; - dot. zabudowy układu rozmrażania wagonów na terenie Huty Miedzi; - dot. rozbudowy budynku Wydziału P-30 (Metali szlachetnych) dla potrzeb wydzielenia istniejącego magazynu wyrobów gotowych materiałów szlachetnych na terenie Huty Miedzi; - dot. intensyfikacji Huty Miedzi II; - dot. budowy i przebudowy stacji odpylania lokalnej wentylacji dołu pieca elektrycznego w Hucie Miedzi; - dot. zabudowy zagrodowej składającej się z budynku mieszkalnego, bud. magazynowogarażowego do magazynowania płodów rolnych i sprzętu rolniczego, przyłącza

12 12 energetycznego, studni poboru wody, przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 187/2 obr. Krzepów; - dot. budowy zbiornika magazynowego sody amoniakalnej wraz ze stanowiskiem rozładunkowym cystern samochodowych oraz pompą przeładunkową w Hucie Miedzi; - dot. budowy oświetlenia terenu i monitoringu CCTV w rejonie rozbudowy budynku Wydziału P-30 w Hucie Miedzi; - dot. modernizacji i rozbudowy zaplecza socjalno-biurowego w Oddziale Produkcji Kruszyw w Hucie Miedzi; - dot. rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przełożeniem przyłącza energetycznego dz. nr 221 obr. Stare Miasto (Ułanów Polskich) odmowa; - dot. budowy toru załadunkowego nr 327 w Hucie Miedzi; - dot. przebudowy boksów magazynowych żużla w celu poprawy warunków użytkowania w Hucie Miedzi; - dot. budowy Centralnego Laboratorium z pneumatycznym transportem próbek wraz z niezbędną infrastrukturą w Hucie Miedzi; - dot. budowy i przebudowy parkingu dla samochodów osobowych, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa zatoki autobusowej przy bramie nr 3 Huty Miedzi; - dot. budowy wytwórni mas bitumicznych z zapleczem laboratoryjno-biurowym i infrastrukturą techniczną w obrębie Huta. W I połowie roku 2014 (do dn r.) wydano 9 decyzji: - 2 decyzje dot. budowy dwóch budynków wolnostojących jednorodzinnych z wbudowanymi garażami i urządzeniami budowlanymi na dz. nr i 224/6 obr. Krzepów; - 2 decyzje dot. budowy dwóch budynków wolnostojących jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, urządzeniami budowlanymi i drogą dojazdową na dz. nr 224/9 obr. Krzepów; - dot. budowy podziemnej linii zasilającej elektroenergetycznej do 1kV od przepompowni Mnich do pompowni Biechów II na działkach nr: 746, 555/1, 556/1, 557/1 i 35/1 w obrębie Huta; - dot. przebudowy drogi zakładowej Nr A od toru 111 do skrzyżowania z drogą Nr 1 oraz przebudowa drogi zakładowej Nr Z od skrzyżowania z drogą Nr G do toru 111 wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego dz.839/10, 838/2, 839/4, 839/5, 839/8, 33/2, 850/2, 806/4, 851, 344/2, 875, 876, 807/3, 814, obręb 16 Huta. - zmiana decyzji z 2013 r. dot. zabudowy zagrodowej na dz. nr 71/5/ obr. Górkowo składającej się z budynku mieszkalnego, garażu, dwóch budynków gospodarczych (magazynowanie płodów rolnych, sprzętu i maszyn rolniczych) z przyłączami i wydzieleniem pasa terenu o szer. 3 m z przeznaczeniem pod przyszłą ulicę lokalną; - 2 decyzje dot. budowy 2 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, urządzeniami budowlanymi i drogą dojazdową oraz wydzieleniem działki na dz. nr 224/4 obręb Krzepów Pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów, w tym infrastruktury. W okresie od 30 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. dla terenu miasta wydano ogółem 1156 decyzji, w tym 521 pozwoleń na budowę oraz 635 pozwoleń na użytkowanie obiektów i infrastruktury.

13 13 Zarówno liczba pozwoleń na budowę jak i pozwoleń na użytkowanie wahała się na przestrzeni lat i była nieco niższa od ilości pozwoleń, wydanych w poprzednim okresie sprawozdawczym ( r.). Rozkład liczby pozwoleń na poszczególne lata ilustruje poniższa tabela. Tabela 5. Ilość wydanych pozwoleń na budowę i użytkowanie w latach Rok Pozwolenia na budowę Pozwolenia na użytkowanie Porównawczo okres poł poł (II połowa) (I połowa) Razem: Ogólne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W badanym okresie utrzymana została koncentracja robót budowlanych na wykształconych w latach wcześniejszych obszarach aktywności inwestycyjnej. W zakresie działalności gospodarczych są to: teren dawnej Famaby, tereny przemysłowo-składowe w zachodniej dzielnicy przemysłowej oraz tereny składowisk odpadów i obszar Huty Miedzi Głogów. Właściciela zmieniła dawna wytwórnia wód Soft-drink, gdzie mają być produkowane elementy kratownicowe dźwigów przemysłowych. Włączony do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar ok. 15 ha, położonych w rejonie ul. Północnej całkowicie uzbrojonych terenów miał ugruntować przemysłowy charakter tej części miasta. Do dnia dzisiejszego sprzedano tylko jedną działkę dla NTI. Głównymi placami nowej zabudowy mieszkaniowej pozostaje Stare Miasto oraz osiedla: Piastów Śl., Złota Podkowa i Żarków, gdzie kontynuowana jest realizacja zabudowy wieloi jednorodzinnej. Nastąpił wzrost realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej, stanowiącej uzupełnienia w istniejących osiedlach, np. na Oś. Kopernika, Oś. Hutnik I, przygotowywany jest nowy budynek przy ul. Głowackiego. Trwa rewitalizacja terenu pokoszarowego w Żarkowie. Jednocześnie zmniejszyła się presja na zajmowanie nowych terenów rolnych na Oś. Piastów Śl. Przybywa domów jednorodzinnych w Brzostowie, na Oś. Złota Podkowa, w Nosocicach i Krzepowie, gdzie trwa budowa sieci kanalizacyjnej i odnawiane są ulice, oraz na Oś. Piastów Śl. Realizowane są też dwa nowe zespoły zabudowy szeregowej przy ul. Wita Stwosza w Górkowie. Rozszerzają się dotychczasowe granice Śródmieścia o nowe tereny, wyłączone z granic terenów zamkniętych Garnizonu, położonych w rejonie ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego, przeznaczonych pod lokalizację galerii handlowo-usługowej oraz mieszkalnictwo. W ostatnich latach wzrosła też presja przedsiębiorców na wprowadzenie w szerszym zakresie funkcji mieszkaniowej w rejonie ul. Mickiewicza i Elektrycznej, co wpłynie na zmianę wizerunku i funkcjonowania tego obszaru. Planowana jest m.in. budowa kompleksu mieszkalnousługowego na terenie PSS-u.

14 14 W badanym okresie, w różnych miejscach miasta przybyło obiektów handlowych i usługowych, daje się też zauważyć proces modernizacji istniejących zasobów. Na terenie powojskowym przygotowany jest plac budowy pod galerię Marcredo. Powstały nowe sklepy sieci Biedronka, bar KFC, sklep Avans, trwa budowa nowego sklepu Lidl. Z inwestycji gminnych powstał pawilon ekspozycji reliktów sukiennic, trwa zabudowa obiektu pokoszarowego pawilonem obsługi ruchu turystycznego, na Ostrowie Tumskim powstaje niewielki obiekt przystani rzecznej. Polepszył się stan dróg w związku z procesem ich przebudowy i modernizacji. Dotyczy to całego ciągu Wałów Krzywoustego i Wałów Chrobrego, ul. Piastowskiej do skrzyżowania z al. Kazimierza Wielkiego, ul. Wojska Polskiego, ulic w obrębie Żarkowa i zmodernizowanych nawierzchni ulic w Nosocicach i Krzepowie. Ogólną lokalizację inwestycji na terenie miasta w latach ilustruje rys Ogólny bilans zmian w użytkowaniu terenów. W badanym okresie nie zmieniono granic administracyjnych gminy miejskiej. Powierzchnia miasta według ostatnich danych wynosi 3511 ha. Bilansując dane z 1 stycznia 2011 i 2014 roku należy stwierdzić następujące zmiany w użytkowaniu terenów: Tabela 6. Zmiany w użytkowaniu gruntów w granicach administracyjnych m. Głogowa w latach wg danych ewidencyjnych Lp Stan na dzień Pow. ogólna gruntó w w ha Użytki rolne razem Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz. razem Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha) Tereny mieszk aniowe Tereny przem ysłowe Tereny komun ikacyj ne Inne tereny zurban izowan e Razem Grunty pod woda mi razem Użyt ki ekol ogic zne Nieu żytki Tereny różne Bilans Powyższe zmiany w poszczególnych grupach użytków gruntowych wynikają z: - odnowienia ewidencji gruntów (nowe pomiary powierzchni i poszczególnych użytków) - znacznych wyłączeń z produkcji rolnej pod nowe inwestycje (głównie budownictwo mieszkaniowe, usługowe i drogi), 3.4 Gospodarka nieruchomościami. W okresie od r. do roku ilość gruntów w zasobach komunalnych wzrosła z 705ha do 728ha. Do zasobów gminy nabyto (z mocy prawa, w drodze decyzji,

15 15 w obrocie cywilno-prawnym) nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 20,3 ha, w tym pod drogi ponad 10,8 ha. W okresie tym zbyto (w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej) ponad 10,6 ha gruntów, w tym: - ok. 3,3 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (34 działki w obrębach 9 Żarków, 10 Piastów Śląskich i 13 Brzostów ); - ok. 1,1 ha pod zabudowę wielorodzinną z usługami (2 nieruchomości zabudowane przy ul. Merkurego 6 i 10 obręb 18 Kopernik ); - ok. 0,7 ha pod zabudowę usługową (4 działki - przy ul. Jesiennej 2, Portowej, i Budowlanych); - ok. 1,6 ha pod produkcję, składy i bazy - aktywność gospodarczą : 1 działka w LSSE przy ul. Północnej. Gmina Miejska Głogów przekazała w drodze aportu na rzecz Komunikacji Miejskiej obszar o pow. ok.1,3 ha pod budowę nowej zajezdni, n/rz Głogowskich Obiektów Sportowych (obecnie Chrobry Głogów S.A.) obszar o pow. ok. 0,1 ha pod budowę miejsc postojowych do obsługi kibiców drużyn przeciwnych. Liczba mieszkań w zasobach GMG wynosi Dotychczasowym najemcom sprzedano 330 mieszkań z zasobów komunalnych. Włączono do zasobów komunalnych 110 lokali mieszkalnych w tym: 83 mieszkania nabyto od SM Nadodrze, 23 lokale nabyto od PKP S.A., 2 lokale nabyto od osób fizycznych. Zmalały także zasoby GMG dot. lokali użytkowych, ze 152 lokali jedynie 136 pozostaje w administrowaniu ZGM. Podobnie jak wcześniej, w badanym okresie procesowi obrotu podlegają nieruchomości restrukturyzujących się i upadających firm i instytucji. Kontynuacja rozpoczętych zmian ewidencji dotyczy dalej terenów Famaby, Cukrowni, PKP oraz zasobów gminnych i starostwa. Wyłączono kolejne części terenu byłego Garnizonu. Działki zabudowane budynkami koszarowymi i garażami nabyła GMG. Mniej mieszkań wykupiono na własność w zasobach SM Nadodrze (możliwość wykupu prawa własności do lokalu i współwłasności gruntu w działce pod budynkiem). Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2014 r mieszkań jest już własnością prywatną dotychczasowych najemców, co stanowi 59% ogółu posiadanych przez spółdzielnię zasobów (dla porównania w połowie 2006 r. mieszkań takich było 50 (0,3% zasobów SM) a w czerwcu 2010 r. liczba ta wzrosła do 8220 co stanowiło 56% ogółu spółdzielczych mieszkań i znacząco zmieniło strukturę zasobów SM). W Brzostowie dobiega końca sprzedaż działek przygotowanych pod zabudowę jednorodzinną (z wydzielonych wg planu miejscowego 42 parcel budowlanych pozostała tylko 1 do zbycia w drodze przetargu). 1 działkę przekazano Starostwu Powiatowemu na Rodzinny Dom Dziecka. Kontynuowana jest rozbudowa oś. Złota Podkowa. Dobiega końca trwająca od kilku lat sukcesywna sprzedaż uzbrojonych działek miejskich, wydzielonych na gruntach przejętych w 2005 r. od Powiatu Głogowskiego. Z przygotowanych 35 działek, pozostały do sprzedaży dwie na nowym osiedlu między os. Złota Podkowa a ul. Henryka Głogowskiego. Przy ul. Bolesława Wysokiego na os. Piastów Śląskich sprzedano 8 z 9 działek wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową. Przygotowano nową ofertę w rejonie rewitalizowanego os. Żarków, gdzie wydzielono kolejnych 30 parcel pod zabudowę jednorodzinną (możliwość zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej i atrialnej, w tym 2 parcele pod zabudowę mieszkalnousługową) przy nowych ulicach: J. Karskiego, J. Nowaka Jeziorańskiego, Płk W. Pileckiego, Gen. Komorowskiego Bora, Gen. A.E. Fieldorfa Nila, Gen. Okulickiego Niedźwiadka. Planowane jest przygotowanie dalszych ofert inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe na obrzeżu os. Górkowo, w związku z czym czynione są starania GMG o przejęcie stosownego obszaru gruntów prywatnych.

16 16 Tabela 7. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w okresie Rok Nabyto do zasobu Zbyto z zasobu Bilans II półrocze ,7 ha 6,1 ha + 3,6 ha ,8 ha 2,0 ha + 1,8 ha ,2 ha 3,4 ha + 1,8 ha ,5 ha 5,6 ha - 4,1 ha I półrocze ,1 ha 0,2 ha - 0,1 ha Razem 20,3 ha 17,3 ha + 3,0 ha * w tym 1,4 ha przekazanych aportem n/rz Komunikacji Miejskiej i Głogowskich Obiektów Sportowych (obecnie Chrobry Głogów S.A.) 3.5. Działania w zakresie ochrony środowiska. W Głogowie prowadzona jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi i odpadami powstającymi w procesie działalności gospodarczej. Realizowany jest i rozwijany wariant organizacji selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Ustawiane są pojemniki do selekcji 4 frakcji odpadów (w połowie 2014 r. funkcjonuje ok. 900 pojemników w prawie 300 miejscach w Głogowie). Od 2013 r. zorganizowano przy ul. Towarowej i Przemysłowej 2 punkty odbioru tzw. odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt RTV i AGD, itp.). 30 maja 2014 r. GPK SITA rozpoczęła budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), inwestycję przewidzianą w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami. RIPOK ma zostać przekazany do użytkowania w marcu 2015 r. Koszt całej inwestycji to prawie 20 mln zł (z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy dofinansowaniu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz ze środków własnych Spółki, budowę realizować będzie firma Budimex). Do instalacji docelowo może trafić blisko 40 tys. Mg rocznie odpadów komunalnych, pochodzących od mieszkańców gmin z terenu Regionu Północnego Województwa Dolnośląskiego. Podobne instalacje funkcjonują już w Polkowicach, Lubinie, w Legnicy. Firmy zajmujące się odpadami są zobowiązane do marca 2015 r. wybudować instalację, która będzie profesjonalnie zajmowała się procesami unieszkodliwiania odpadów (w marcu 2015 r. skończy się pozwolenie na funkcjonowanie tymczasowych instalacji zastępczych a budowa nowej instalacji pozwoli utrzymać status regionalnych instalacji). Do marca 2015 r. powstaną: sortownia, kompostownia z bioreaktorami i płytą do dojrzewania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz cały ciąg komunikacyjny związany z dostarczaniem i magazynowaniem odpadów. Docelowo instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów (MBPO), została tak zaprojektowana, aby spełnić wszelkie wymagania przepisów prawa w zakresie zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych i umożliwić w sposób jak najbardziej efektywny odzyskiwanie surowców wtórnych, nadających się do wtórnego wykorzystania recyklingu. Będzie to najnowsza instalacja w Regionie Północnym Województwa Dolnośląskiego, która pozwoli zoptymalizować koszty funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami w Regionie, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich obostrzeń prawnych przewidzianych dla tego rodzaju

17 17 instalacji. W przypadku sprzyjającej koniunktury gospodarczej na sprzedaż paliw alternatywnych, Zakład przygotowany został, do instalacji dodatkowych urządzeń, umożliwiających produkcję takiego paliwa. Dzięki tej inwestycji zwiększy się w regionie ilość odpadów poddawanych procesom odzysku mechanicznego i biologicznego, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość surowców wtórnych trafiających na składowiska. Ta instalacja będzie ważnym elementem regionalnego systemu gospodarki odpadami oraz rozwiązaniem, dzięki któremu Miasto Głogów i okoliczne gminy osiągną wymogi unijne w zakresie redukcji ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska. Podobnie jak w poprzednich latach, na terenie Huty Miedzi Głogów, obok składowiska istniejącego w Biechowie, przygotowywane są kolejne kwatery składowiska odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w procesie produkcji miedzi (m.in. poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów filtrowania) ma bezpośredni związek z poprawą stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie huty jak i w mieście. Inwestycjami wpisującymi się w zakres działań nastawionych na ochronę środowiska, są także: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa (realizacja od marca 2013 r., planowane zakończenia w 2015 r.) oraz trwająca na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie modernizacja istniejących obiektów: reaktorów biologicznych i instalacji (gospodarki osadowej i gospodarki biogazem). Powodem modernizacji jest usprawnienie ich działania oraz dostosowanie do wymogów jak dla obiektów o RLM> , szczególnie w zakresie usuwania biogenów oraz przepisów chroniących środowisko. Modernizacja instalacji ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej, skuteczności odsiarczania a także możliwości korzystania ze zmagazynowanego biogazu (planowane zakończenia prac modernizacyjnych w 2015 r.). Wyjaśnienie Wskaźnik charakteryzujący wielkość aglomeracji głogowskiej: RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców, ang. Population equivalents) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. 3.6 Ochrona środowiska kulturowego. W ramach sprawowanej przez gminę ochrony i opieki nad zabytkami sporządzony został kolejny kadencyjny Gminny Program opieki nad zabytkami m. Głogowa na lata uchwalony w czerwcu 2012 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuowane jest dofinansowane prac remontowych planowanych w zabytkowych obiektach sakralnych na terenie miasta. Środki finansowe przeznaczono na: kościół Bożego Ciała, kościół św. Wawrzyńca w Brzostowie, Najśw. Serca Jezusowego w Krzepowie oraz cerkiew przy Wałach Krzywoustego parafii prawosławnej p.w. św. Męczennika Maksymiliana Gorlickiego. Rokrocznie przekazywane są też środki na prace przy odbudowie Kolegiaty (prace budowlane wewnątrz świątyni). W ramach zadania Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki wykonano przebudowę, odsłoniętego w trakcie badań archeologicznych, chodnika przylegającego do kościoła od strony północnej, który połączył ruch pieszy między ul. Parafialną a Placem Solnym. Ponadto przy odsłoniętych ruinach ułożono chodnik z płyt granitowych wzdłuż murów obronnych między ul. Parafialną a Smolną. Naprzeciw fasady kościoła w 2013 r. odsłonięto pomnik upamiętniający postać lokalnego artysty Zygmunta Stachury.

18 18 Na skwerze Zygmunta Starego trwa realizacja zadania rozpoczętego w połowie 2010 r. p.n.: Rewitalizacja Bloku Koszarowego przy ul. Szkolnej. Blok koszarowy (element umocnień nowożytnego układu fortyfikacyjnego) jest budowlą całkowicie zagłębioną w ziemi. Celem prac jest m.in.: wykorzystanie na potrzeby turystyczne poterny, z odkopaniem jej zasypanej części i odtworzeniem wejścia, rekonstrukcji wału ziemnego z działobitnią oraz wykonanie przejścia w murze baszty obronnej, jako połączenia komunikacyjnego ze Starówką. Docelowo w tym miejscu znajdować się będzie Informacja Turystyczna, siedziby stowarzyszeń historycznych oraz część wystawiennicza. Inwestycja jest już głęboko zaawansowana (wykonawcą robót jest głogowska firma "Sobota", wartość inwestycji: 4 mln. 195 tys. zł). Zakończona po ponad 20 latach inwestycja odbudowy ratusza doceniona została i uhonorowana w 2011 r. Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim przyznawanym za najlepszą realizację prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym na terenie naszego regionu. Laur przyznano za odbudowę obiektu zabytkowego ze stanu głębokiej ruiny. Komisja doceniła kompleksową, wieloletnią i konsekwentną rewitalizację cennego obiektu, który - zniszczony w czasie II wojny światowej - nie tylko odzyskał dawną funkcję, ale również zmienił oblicze centrum miasta Głogowa. W ratuszu funkcjonuje restauracja Pod Starym Głogiem i Punkt Informacji Turystycznej. W wieży ratuszowej eksponowana jest wystawa Schody do historii. Zakończono urządzenie północnej części rynku za ratuszem. W wyniku realizacji zadania Sukiennice Głogowskie wybudowano przeszklony budynek zabezpieczający relikty odkrytych ciągów piwnic 6 komór kupieckich i przedzielające je podpiwniczenie - cenny relikt średniowiecznej architektury. Oficjalne otwarcie sukiennic nastąpiło r. Obiekt ten pełni funkcję budynku publicznego na potrzeby kultury i składa się z poziomu I, dostępnego z terenu Rynku, udostępniony dla zwiedzających pomostami stalowymi, z których jest wgląd na odkryte relikty oraz poziom 0 piwnic odkrytych sukiennic, nieudostępniony dla zwiedzających. Wykonano iluminację fosy miejskiej w ramach planowanych działań rewitalizacyjnych. Funkcjonuje urządzony Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski. W Zamku Książąt Głogowskich zakończono prace remontowe: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konserwację elewacji, wymianę instalacji c.o. wraz z kotłownią, odwodnieniem fosy i klimatyzacja odwilżającą. W 2013 r. na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. utworzenia w zamku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dot. urządzenia Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego wraz z jego wyposażeniem w niezbędne sprzęty oraz realizacją docieplenia dachów (roboty zakończono w czerwcu 2014 r., planowane uruchomienie w drugiej połowie 2014 r. po wyłonieniu operatora centrum). Ogółem w okresie od 2010 do połowy 2014 roku przeznaczono około 15,7 mln zł na prace budowlane (oraz dokumentacje) w obiektach zabytkowych (fosa, sukiennice, blok koszarowy, zamek, ruiny św. Mikołaja i wykorzystane dotacje na obiekty sakralne). Dla porównania w okresie wydano 12,8 mln zł, w okresie prawie 14 mln zł. W badanym okresie Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków: reliktów piwnic dawnych sukiennic, Rynek 10, (nr rej.: A/5850 z ), budynek dawnej ewangelickiej szkoły powszechnej, ob. LO, ul. Jedności Robotniczej 10 wraz z budynkiem Sali gimnastycznej (nr rej.: A/5894/1-2 z ) oraz nieruchomość na terenie d. cukrowni, tj. budynek suszarni wysłodków wraz z częścią socjalno-bytową (nr rej.: A/5925 z dnia r.).

19 19 Tabela 8. Dotacje przekazane przez Gminę Miejską Głogów na remonty obiektów zabytkowych (kościołów) w latach L.p. P o d m i o t 2011 (zł.) 2012 (zł.) 2013 (zł.) do IX 2014 (zł.) Parafia Prawosławna p.w św. Męczennika Maksym. Gorlickiego Parafia Rzymsko Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Parafia Rzymsko Katol. p.w. Św. Mikołaja (kościół Bożego Ciała) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Brzostowie Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Krzepowie Wniosek prywatny dom mieszkalny Krzepów ul.osadników , , , , , , , , , , , , X R A Z E M , , , ,0 ( ,0) - (50.000,0) - (10.000,0) - (50.000,0) - (20.000,0) ,0 ( ,0) R a z e m (zł.) ,0 (62.000,0) ,0 ( ,0) ,0 ( ,0) ,0 (20.000,0) ,0 ( ,0) - (20.000,0) ,0 ( ,0) Oznaczenie w rubrykach 7-8 : kwota wykorzystanej dotacji (kwota przyznanej dotacji) 4. Ocena zmian zagospodarowania przestrzennego wg funkcji terenów Mieszkalnictwo Mieszkalnictwo wielorodzinne. Główne place budowy mieszkalnictwa wielorodzinnego to: - Oś. Piastów Śląskich, w tym: - zabudowa TBS przy ul. Książąt Oleśnickich, - plomba przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego, - budynek w zespole zabudowy przy Bolesława Śmiałego, - Oś. Żarków adaptacja istniejącego i nowy budynek w ramach rewitalizacji Żarkowa, - Oś. Złota Podkowa budynek wielorodzinny, - Oś. Stare Miasto, w tym: - oddany do użytku kwartał zabudowy ul. Długa, Garncarska, Bernardyńska, - fragmenty kwartałów: ul. Szewska, Długa - Młyńska, Kołłątaja - Polska, narożnik ul. Garncarska-Długa, - Oś. Kopernika, w tym: - oddany do użytku przebudowany dawny budynek hotelu Lipsk przy ul. Merkurego, - budynek mieszkalny w miejscu dawnej przychodni przy ul. Perseusza, - 2 etapy nowej zabudowy wielorodzinnej u zbiegu ul. Saturna i Merkurego, Trwają również przygotowania do realizacji nowego budynku wysokiego przy ul. B. Głowackiego, w miejscu dawnego przedszkola.

20 20 Ogółem od połowy 2010 r. do połowy 2014 r. oddano do użytku 38 budynków (segmentów) z łączną liczbą 1028 mieszkań. Rozmieszczenie zrealizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych ilustruje rys Mieszkalnictwo jednorodzinne. Mieszkalnictwo jednorodzinne skupione było w kilku rejonach miasta: - kontynuowano procesy realizacji nowej zabudowy na terenach przygotowanych i uzbrojonych przez GMG, tj. w Brzostowie, na Oś. Złota Podkowa i na Oś. Piastów Śl. w rejonie ul. Księżnej Mechtyldy, - realizowane są 2 zespoły szeregowej zabudowy jednorodzinnej na terenie dawnego ujęcia wody Górka przy ul. Wita Stwosza, - oddano do użytku zespół zabudowy szeregowej przy ul. Gomółki, - oddawane są do użytku zakończone i realizowane nowe budynki jednorodzinne na osiedlach: Paulinów, Górkowo, Widziszów, Nosocice i Krzepów. Wydano również 5 decyzji na budowę nowych domów w rejonie Szczyglic. Wraz z budową kanalizacji w obrębie Nosocic i Krzepowa spodziewany jest wzrost zainteresowania tym rejonem lokalizacji zabudowy jednorodzinnej. Obszar ten posiada jeszcze rezerwy terenów pod ten cel, objętych planami miejscowymi. Wzrasta też zainteresowanie lokalizacją zabudowy mieszkaniowej w rejonie oś. Górka, W tej sprawie Gmina Miejska Głogów prowadzi rozmowy z właścicielami gruntów. W okresie od połowy 2010 r. do połowy 2014 roku przyjęto do użytkowania 115 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej. Tabela 9. Ilość wydanych pozwoleń na użytkowanie zabudowy mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej w latach 2010 (II poł.) 2014 (do końca lipca). Rok mieszkań w zabudowie jednorodzinnej Liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie w zabudowie wielorodzinnej budynków mieszkań Porównawczo okres poł poł (II poł) do 31 lipca Razem Rozmieszczenie zrealizowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych ilustruje rys. 3.

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Burmistrz Ożarowa Województwo Świętokrzyskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŻARÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU Z a ł ą c z n i k n

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo