Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r.

2 Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XXXV/226/2013 z dnia r. Prowadzona przez MGOKSIR działalność odbywała się w budynku przy ul. Dworcowej 5, hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Toruńskiej 40, w Parku Wolności w Gniewkowie, na Stadionie Miejskim im. M. Teppera, boisku Orlik przy ul. Toruńskiej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piasta, a od 1/09/2013 roku również w Klubie Mozaika przejętym od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Imprezy plenerowe zorganizowane były także na Rynku w Gniewkowie oraz na terenie rekreacyjnym przy stawku. Pod koniec trzeciego kwartału 2013 roku rozpoczęła się termomodernizacja budynku tzw. Łącznicy Kulturalnej, będącej siedzibą ośrodka kultury i biblioteki publicznej. Dzięki tej modernizacji nie tylko zmieniła się elewacja budynku, ale również klatka schodowa, na której wymieniono poręcze. Ta ważna proekologiczna inwestycja była istotna również w kontekście wizerunkowym, ponieważ to w budynku przy ul. Dworcowej 5 odbywają się koncerty, uroczystości, spektakle, wystawy, sekcje zainteresowań, konkursy, spotkania. MGOKSIR współorganizował również imprezy rekreacyjne i warsztaty w sołectwach, zarówno w plenerze jak i w świetlicach wiejskich, przy udziale sołtysów, rad sołeckich i miejscowych organizacji. Adresaci oferty Oferta MGOKSIR skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Gniewkowo bez ograniczenia wiekowego, dostosowana jest do artykułowanych wcześniej potrzeb osób zainteresowanych oraz możliwości budżetowych. Największą grupą odbiorców naszej oferty sekcji zainteresowań stanowią dzieci do 13 lat, ich rodzice oraz osoby w wieku powyżej 50 lat. Analiza frekwencji w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez MGOKSIR dowodzi, iż największym powodzeniem niezmiennie cieszą się otwarte plenerowe imprezy rekreacyjnorozrywkowe, sportowe, taneczne i biesiadne. Wśród imprez zamkniętych najwięcej zainteresowanych mają koncerty, w szczególności z cyklu Jam Session czy operetkowe z okazji Dnia Matki oraz zabawy taneczne z okazji Andrzejek, Sylwestra i w okresie karnawału, jak również 2

3 spotkania z okazji Dnia Kobiet. Miernikiem zainteresowania tymi imprezami jest tempo sprzedaży biletów na nie, najczęściej w terminie tygodnia od ukazania się plakatów informacyjnych. W przypadku najmłodszych adresatów oferty największym zainteresowaniem cieszą się półkolonie letnie i zimowe, na które jest więcej chętnych niż wolnych miejsc, prawdopodobnie dlatego, że jest to jedyna forma zorganizowanych działań dla dzieci w mieście w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Cele działalności Podstawowym celem działalności MGOKSiR jest: 1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji 2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, 8) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej. Rodzaje prowadzonej działalności Zgodnie z obowiązującym statutem podstawowa sfera działalności MGOKSIR to: 1) rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej, 2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 3) organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, 4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży, 5) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Gminy Gniewkowo, 6) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego, 7) współpraca z sołectwami, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. Priorytety działania Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków. 3

4 edukacyjno wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, jak również w przypadku organizacji zajęć w ramach półkolonii na czas ferii i wakacji. Działalność M-GOKSiR ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym oraz ujawnianie i rozwijanie uzdolnień sportowych i w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji. prezentacyjny wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz, artystyczny - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych i towarzyskich, - sportowy tworzenie ciekawego kalendarza imprez sportowych oraz prowadzenie sekcji sportowych MGOKSiR ponadto prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na: 1) wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, rozrywkowe, sportowe i handlowe 2) wynajmie sprzętu nagłośniającego, oświetlenia scenicznego i mobilnej sceny 3) organizacji zleconych imprez kulturalnych, spektakli teatralnych, projekcji filmów, koncertów, festiwali, festynów, 4) realizacji sesji nagraniowych w studiu nagrań, 5) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych, 6) organizacji koloni, półkolonii, zimowisk i wycieczek, 7) świadczeniu usług gastronomicznych związanych z obsługą imprez, 8) prowadzeniu działalności handlowej polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, spożywczych, fonograficznych, pamiątkowych 9) prowadzeniu biura ogłoszeń prasowych 10) prowadzenia usług biurowych, tj. ksero, faks, laminacja, bindowanie 11) organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych, 12) świadczeniu usług transportowych, 13) działalności promocyjnej, wydawniczej, reklamowej, poligraficznej, plastycznej, fotograficznej. Kadra Przeciętne średniorocznie zatrudnienie w 2013 wyniosło 15,3 etatów, na 31/12/2013 r. w MGOKSIR zatrudnionych było 16 osób, w tym 2 na stanowiskach dofinansowanych przez PUP w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 4

5 MGOKSIR zatrudnia następujące osoby: dyrektor, główna ksiegowa (3/4 etatu), referent ds. kadrowoadministracyjnych, 2 animatorów ds. Kultury, 1 animator ds. kultury i sportu, instruktor ds. muzyki, specjalista ds. sportu, 2 instruktorów ds. sportu, 2 referentów, 4 pracowników gospodarczych. Poziom wykształcenia załogi MGOKSIR: - wyższe 6 osób, - średnie 5 osób, - zawodowe 3 osoby, - podstawowe 2 osoby. Rada Programowa Jest organem doradczym dyrektora, została powołana zarządzeniem dnia 17/09/2013 roku i w jej skład wchodzą następujące osoby: Magdalena Kłosowska, Tomasz Gremplewski i Artur Woźniak. Oferta sekcji zainteresowań na 2013 rok Oferta zajęć edukacyjnych MGOKSIR przygotowywana jest na dany rok szkolny, ponieważ sekcje nie są prowadzone przez okres letni. Przez okres września prowadzone są zapisy i spotkania informacyjne z instruktorami dla wszystkich zainteresowanych i rodziców, gdzie można spotkać się z instruktorem, porozmawiać, rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Zajęcia prowadzone są do końca maja, wyjątkowo niektóre sekcje funkcjonują do końca roku szkolnego. Wszystkie sekcje mają swoje regulaminy, których postanowienia uczestnicy lub (w przypadku osób niepełnoletnich) ich rodzice akceptują. Dotyczy to w szczególności odpłatności za zajęcia. Odpłatność ma charakter symboliczny, ale przewidziane są od niej zwolnienia, które dotyczą podopiecznych domu dziecka, rodzeństw uczestniczących w naszych zajęciach i osób w trudnej sytuacji materialnej. W 2013 roku nie było żadnej osoby korzystającej ze zwolnienia z ostatniego powodu. Oferta monitorowana jest pod kątem zainteresowania zajęciami. Aktualizacja oferty na początku nowego roku lub najpóźniej na początku wiosny ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się oczekiwań odbiorców lub frekwencji. Oferowane w roku 2013 zajęcia w ramach sekcji zainteresowań: Dla dzieci i młodzieży KLUB MALUCHA 45-minutowe zajęcia dla małych dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do placówek przedszkolnych, łączące zajęcia manualno-plastyczne, głośne czytanie, taniec, zajęcia rytmiczne z uspołecznianiem w gronie rówieśników. Zajęcia prowadzone wspólnie przez pracowników MGOKSIR i MGBP w Gniewkowie. Miejsce: Biblioteka dla Dzieci, ul.dworcowa 5, a od listopada 2013 r w Klubie Mozaika. Termin: w każdą środę od godz do 13.45, Odpłatność: 3 zł/zajęcia (wprowadzona od września 2012r. ). Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach: 8, zapisanych 13. 5

6 6

7 PLASTYCZNE WARSZTATY KREATYWNE Kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci obejmujące szeroki zakres sztuk plastycznych, począwszy od rysunku, technik malarskich, na rzeźbie, robieniu kartek, biżuterii, origamii, kompozycjach kwiatowych, malowaniu szkła i śmieciosztuce kończąc. Miejsce: Salka nr 2 w MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin: poniedziałek i środa godz Odpłatność: 15 zł/ mc (od września zajęcia bezpłatne), od listopada 2013 w Klubie Mozaika w czwartki godz Średnia liczba dzieci w roku 2013: uczęszczało 5, zapisanych 9. DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY VIOLINKI Zajęcia wokalne z elementami choreografii przygotowujące do publicznych występów na koncertach i przeglądach piosenki dziecięcej. Miejsce: Salka nr 2 w MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin zajęć: czwartek godz Zajęcia bezpłatne. Sekcja rozwiązana po zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 z powodu zbyt małej frekwencji i zainteresowania (na zdjęciu ostatni występ dziewcząt z Violinek przy okazji koncertu z okazji Dnia Matki) TANIEC NOWOCZESNY Nowoczesne, atrakcyjne układy choreograficzne pod okiem lubianej przez dzieci instruktorki. Od kwietnia 2013r. utworzona została druga grupa. Łącznie w zajęciach uczestniczyło średnio 25 dzieci zapisanych 31. Miejsce: Sala koncertowa MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin: wtorki i czwartki, w godz , Odpłatność: 15 zł/mc 7

8 KARATE Zajęcia prowadzone w dwóch grupach. Miejsce: Mała sala gimnastyczna w Gimnazjum, Termin: poniedziałek i środa od do grupa początkowa, godz do gr.zaawansowana, Odpłatność: 10 zł/mc. Łącznie uczestników zajęć: zapisanych 35 osoby, uczęszczało średnio 26 osób. 8

9 SEKCJA SZACHÓW Nauka i doskonalenie gry w szachy dla wszystkich, niezależnie od wieku. Uczestnikami sekcji są głównie dzieci. Średniorocznie w sekcji brało udział 5 uczestników, zapisanych 10. Zajęcia w czwartki w godz w Sali nr 2 w ośrodku kultury. Zajęcia bezpłatne. INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE, PIANINIE (KEYBOARDZIE), AKORDEONIE, PERKUSJI Zajęcia odpłatne prowadzone przez osobę niezatrudnioną przez Ośrodek Kultury, wynajmującą pomieszczenia na prowadzoną działalność edukacyjną w zakresie gry na instrumentach. WOLONTARIUSZ-OWNIA Niecykliczne spotkania z młodzieżą chętną do współpracy z MGOKSIR na zasadzie wolontariatu. Wolontariusze pomagają przy organizacji wszelkich imprez, spotkania inicjowane są w zależności od potrzeb, np. zbliżającej się imprezy. Opiekun: pracownik MGOKSIR. Liczba wolontariuszy: 14 zapisanych, uczęszczało 10 osób. 9

10 MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA WĘDKARSKA Sekcja prowadzona przy współpracy z Kołem PZW w Gniewkowie. Zajęcia w roku 2013 odbywały się raz w tygodniu przez miesiące od kwietnia do końca sierpnia, we wrześniu zwieńczone zawodami wędkarskimi na Jeziorze Nowe w Suchatówce. W sekcji średniorocznie uczestniczyło 40 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali MGOKSIR, natomiast praktyczne nad stawkiem przy os lecia w Gniewkowie. Zajęcia bezpłatne. 10

11 WARSZTATY WOKALNE Zajęcia wokalne dla osób niezależnie od wieku, z profesjonalnym instruktorem, skierowane głównie na technikę emisji głosu, prowadzone od października 2013 roku. Zajęcia w Sali koncertowej MGOKSIR w poniedziałki od godz do 17.50, zajęcia bezpłatne. Zapisanych było 9 osób, średnio uczęszczało 5. Osoby dorosłe ZESPÓŁ LUDOWY GNIEWKOWIANIE Spotkania w każdy poniedziałek godz w Sali nr 2 MGOKSIR. Kierownik zespołu: A.Szafrańska. Zajęcia bezpłatne. Liczba członków zespołu na 31/12/2013: 23 osoby. W 2013 roku Zespół wielokrotnie występował na lokalnych scenach i niemal przy wszystkich ważniejszych miejskich i gminnych uroczystościach. Realizował również unijny projekt napisany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie udziału w dwóch festiwalach wyjazdowych: w Poraju k. Częstochowy i w Chełmnie. Na tym ostatnim Gniewkowianie zdeklasowali inne zespoły folklorystyczne otrzymując z rąk Prezydenta Chełmna nagrodę Grand Prix! FITNESS Bogata oferta zajęć aerobowych to : FITNESS Z WIOLETTĄ- wt. i czw. godz (osoba niezatrudniona w MGOKSIR FITNESS Z KASIĄ- pon. i śr. godz (pracownik MGOKSIR) Średniorocznie uczestniczyło w nich po 12 osób. Zajęcia odpłatne : 5 zł/zajęcia lub karnety. 11

12 AEROBIK 50+ Jest kontynuacją zapoczątkowanego przez Urząd Miejski projektu poprawy wydolności i kondycji fizycznej kobiet po 50. roku życia. Od września 2012 prowadzony przez pracownika MGOKSIR. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godz w Sali koncertowej MGOKSIR. W zajęciach uczestniczyło średnio 25 pań, zapisanych

13 PRACOWNIA SĘNIORA Zajęcia w formie cotygodniowych spotkań dla osób, które nie tolerują nudy, a mają jeszcze dużo energii i wolnego czasu do działania. Spotkania mają charakter kreatywnych zajęć plastyczno-manualnych i mają na celu kultywowanie tradycji regionalnych poprzez samodzielny wyrób rękodzieła. Miejsce spotkań: salka nr 2 w MGOKSIR, Termin: w każdy czwartek godz , od października w środy godz Zajęcia bezpłatne, prowadzone przez pracownika MGOKSIR. Liczba uczestników sekcji: 10 osób. WARSZTATY DEKORACJI I ROBÓTEK RĘCZNYCH Cotygodniowe zajęcia dla osób, które chciały poznawać nowe metody pracy rękodzielniczej i tworzyć własnoręcznie przepiękne dekoracje całoroczne i okolicznościowe. Zajęcia prowadzone były przez wiololetniego praktyka, będącego autorytetem w tego typu działalności w naszym lokalnym środowisku. Zajęcia zawsze w środy o godz w bibliotece. Zajęcia odpłatne: 15 zł/ miesięcznie. Średnia liczba uczestników: 7 osób. Zajęcia trwały do końca maja 2013 roku. ZUMBA Zajęcia rytmiczno-aerobowe połączone z nauką tańca. Koszt 5 zł/ zajęcia. Wtorki i czwartki godz Zajęcia prowadzone przez osobę indywidualną, niezatrudnioną przez MGOKSIR. Średniorocznie uczestniczyło w zajęciach 13 pań. 13

14 SEKCJA BASENOWA Cotygodniowe wyjazdy do Aquaparku Olender w Wielkiej Nieszawce organizowane przez MGOKSIR, w których uczestniczyło średnio 37 osób. Koszt dojazdu oraz biletu wstępu pokrywane były przez osoby zainteresowane. SEKCJA MUZYCZNA Organizowanie prób zespołom muzycznym, w 2013 roku były to zespoły: Histeryk Filip oraz Coral. Zespoły te mają próby w studio nagrań, korzystają z pomieszczenia i nagłośnienia bezpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. INNE Osoby dorosłe mogły również uczestniczyć w warsztatach wokalnych oraz sekcji szachów. Na prośby i z inicjatywy mieszkańców od 2014 roku powołano sekcję nordic walking oraz Piłkarskie Przedszkole. 14

15 Sekcje i zajęcia w Klubie Mozaika Poniedziałek Świetlica socjoterapeutyczna godz Spotkania Koła Emerytów i Rencistów godz Wtorek Szkoła j.angielskiego- w godz Brydż- godz Środa Klub Malucha- godz Szkoła j.angielskiego w godz Czwartek Plastyczne warsztaty kreatywne godz Szkoła j.angielskiego Piątek Tenis stołowy godz Największe imprezy kulturalno-rozrywkowe MGOKSIR realizuje imprezy według kalendarza imprez załączonego każdorazowo do planu budżetowego instytucji. W ciągu roku dokonuje się korekt planu po weryfikacji kosztorysów każdej imprezy. W 2013 r. największymi imprezami pod względem organizacyjnym i finansowym były: - cykl imprez Długi weekend w Gniewkowie 1-5/05/ Dni Księstwa Gniewkowskiego 745 urodziny miasta 24/05/ /06/ Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. Zbigniewa Winieckiego 17/08/ Dożynki Gminne i Powiatowe w Szadłowicach- 1/09/

16 Roczny przegląd wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych STYCZEŃ Powitanie Nowego Roku Dzień wcześniej tj. 31 grudnia 2012 roku mieszkańcy naszego miasta zgromadzili się na Rynku w Gniewkowie, by pożegnać odchodzący rok. Impreza przy dźwiękach muzyki elektronicznej i fajerwerkach trwała do godz. 1.00, otwierając tym samym kolejny rok działalności naszej placówki. XXI Finał WOŚP W Gniewkowie, podobnie jak w całym kraju, 12 stycznia miał miejsce 21. Finał WOŚP, podczas którego zbieraliśmy pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Podczas finału ponad pięćdziesięciu wolontariuszy zbierało na ulicach Gniewkowa pieniądze do puszek, wielka zabawa natomiast rozpoczęła się po godz w sali ośrodka kultury. Wystąpili: dj Kuki, zespół Gniewkowianie, zespół ASTER, zespół Experience, zespół Coral oraz Black Fury. Licytowano również gadżety największe sumy uzyskał zestaw podarowany od OSP Gniewkowo tj. hełm, pas i toporek. Poszedł za 250 zł. W sumie sztab Gniewkowo wraz ze zbiórką na terenie gminy uzbierał 9800 zł. 16

17 Uroczystość upamiętniająca wyzwolenie i odzyskanie niepodległości przez Gniewkowo W styczniu Mieszkańcy Gniewkowa przeżywają dwie ważne dla miasteczka rocznice. Otóż 17 stycznia 93 lata temu, od niemieckiej kuli zginął na przedpolach Gniewkowa plutonowy Pająkowski. Tym samym jego bohaterska śmierć otworzyła drogę ku niepodległości, która do naszego miasta przyszła trochę później niż w innych częściach naszego kraju. 22 stycznia to kolejna ważna data, bo właśnie tego dnia 68 lat temu Gniewkowo zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji właśnie 17 stycznia w kościele farnym pw. św. Mikołaja i św. Konstancji odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia. Muzycy pod batutą dyrygenta kapitana Dominika Sierzputowskiego wykonywali pieśni patriotyczne oraz standardy muzyki popularnej i poważnej. Tuż po koncercie miała miejsce uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Tadeusza Krzymińskiego w asyście ks. Dziekana Kanonika Jerzego Nowaka oraz ks. Wikariusza Marcina Malagowskiego. Po uroczystościach kościelnych delegacja w osobach: Dyrektora Ośrodka Kultury Joanny Kowalskiej, Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka, Z-cy Burmistrza Pawła Drzażdzewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kozłowskiego złożyli wiązanki w imieniu mieszkańców gminy pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Gararda Pająkowskiego. Spektakl dla najmłodszych 19 stycznia w Sali koncertowej MGOKSIR wystawiono spektakl Teatru Baj Pomorski pt; Przypadki doktora Bonifacego Trąbki. Wstęp był wolny. 17

18 Dzień Babci i Dziadka z MGOKSiR 21 stycznia pracownicy MGOKSIR zorganizowali integracyjne spotkanie dla babć i wnucząt. Dzieci uczestniczące w sekcjach zainteresowań naszego ośrodka, przygotowały dla swoich kochanych babć i dziadków, krótki program artystyczny prezentujący nabyte przez nich w goku umiejętności. Wiele innych atrakcji, w tym wspólne wykonywanie krepinowych kwiatków, tańce, pląsy, karaoke i pyszny, efektowny tort z pewnością umożliwiły miłe spędzenie tego dnia oraz umocnienie więzi rodzinnych. Półkolonie Ferie w mieście (14-25 stycznia) Uczestnicy zimowych spotkań w goku i tym razem nie mogli narzekać na nudę. Wspólna inicjatywa MGOKSIR i MGBP przy dofinansowaniu ze środków MGKRPA w Gniewkowie umożliwiła zorganizowanie ciekawych zajęć. Pierwszego dnia, dzieci uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru, następnie w zajęciach integracyjnych, a także stworzyły KONTRAKT określający zasady zachowań koleżeńskich w grupie. 18

19 Drugiego dnia 40-osobowa grupa wraz z 4 opiekunami udała się do Torunia, by w Fantasy Park spróbować swoich sił na kręgielni. Następnego dnia odbyły się konkursy i zajęcia rekreacyjne w budynku Łącznicy Kulturalnej. W czwartek wszyscy półkoloniści udali się na salę sportową, by spróbować swoich sił w specjalnie dla nich przygotowanym torze przeszkód. Po rozgrzewce, każdy uczestnik zajęć sportowych zaliczał przeszkody na czas, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Jednak nagrody były zarezerwowane dla każdego i nikt nie wyszedł bez upominku. Na koniec wszyscy zagrali w "dwa ognie". W piątek odbył się kolejny wyjazd. Tym razem do Kinepolis w Inowrocławiu na film Ralph Demolka 3D. W sobotę zaplanowano atrakcję nawet dla tych, którzy nie uczestniczyli w półkoloniach. 19 stycznia do Gniewkowa przyjechali aktorzy z Teatru Baj Pomorski z Torunia, z przedstawieniem pt. "Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki". Spektakl był bezpłatny. Drugi tydzień rozpoczął się bardzo pracowicie. Dziewczynki rozpoczęły spotkanie od wykonywania biżuterii, którą wykonywały z przeznaczeniem dla swoich Babć z okazji ich święta. Chłopcy natomiast, w tym czasie, wykonywali prezenciki, w postaci kwiatków zapakowanych w pudełeczko zawinięte wstążeczką. Podziw prowadzących wzbudziła estetyka i dokładność wykonania niespodzianek, które były wykonywane dla babć i również dziadków na wieczorne spotkanie. W działaniach tych dzieci wspierali również wolontariusze MGOKSIR. Następnego dnia zaplanowano projekcję filmową oraz konkurs plastyczny na terenie ośrodka kultury.w środowe przedpołudnie zamieniliśmy wyjazd na basen, wyjazdem do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, by tam uczestniczyć w kreatywnych zajęciach. 19

20 Dzieci wykonywały m.in. maski, które wykorzystały następnego dnia podczas zabawy karnawałowej czy pokonywały wyznaczony tor papierową kulą. W czwartek odbyła się zabawa karnawałowa. Dzieci przybyły na zabawę przebrane w przeróżne postaci. Odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Zabawie towarzyszył dobry humor uczestników. Ostatniego dnia udaliśmy się do Astrobazy, gdzie dzieci mogły zobaczyć profesjonalny sprzęt, którym posługują się pracownicy astrobazy, oraz obejrzeć za pomocą programu komputerowego gwiazdy, planety. Następnie udaliśmy się na salę sportową, gdzie półkoloniści, podczas zabaw i gier na wesoło bawili się wspólnie ostatni raz podczas ferii. Gniewkowska Gala Sportu Miała miejsce 26 stycznia w sali koncertowej MGOKSIR. Organizatorem gali oraz plebiscytu był MGOKSiR w Gniewkowie. Zebranych gości i mieszkańców przywitali prowadzący galę, Joanna Kowalska dyrektor MGOKSiR w Gniewkowie oraz Krzysztof Tomasik instruktor sportu w MGOKSiR w Gniewkowie. 20

21 Pierwszych pięć kategorii: Najlepszy Sportowiec, Najlepsza Drużyna, Najlepszy Trener, Największy Talent, Najlepszy Amator, wybrała Kapituła Konkursu, która miała do dyspozycji 29 głosów (każda osoba miała jeden głos), do wyboru każdego laureata. Zwycięzca szóstej kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, został wybrany przez mieszkańców gminy w otwartym głosowaniu (na specjalnych kartach imiennych), które trwało od 18 października 2012 r. do 6 stycznia 2013 r. Urna do głosowania była wystawiona w MGOKSiR. Najlepszym Sportowcem Gminy Gniewkowo 2012 roku został Paweł Stysiał siatkarz Delecty Bydgoszcz (Młoda PlusLiga) oraz miejscowego LZS Gniewko, który zdobył 10 głosów. Kapituła Konkursu wyróżniła również w tej kategorii Zbigniewa Baranowskiego piłkarza seniorskiej drużyny MLKS Unia Gniewkowo, który uzyskał 7 głosów kapituły. Najlepszą Drużyną została Reprezentacja Gminy Gniewkowo w Koszykówce Mężczyzn (złoci medaliści olimpiady w Tucholi 2012), zdobywcy 14 głosów. Kapituła w tej kategorii również wyróżniła drużynę piłkarską seniorów LZS Czarni Wierzchosławice. Najlepszym trenerem został Paweł Brzustowicz (trener wyróżnionej drużyny LZS Czarni ), zdobywając 8 głosów. Kapituła wysoko również oceniła Rafała Tyburka 6 głosów i Bartłomieja Krzemińskiego 6 głosów. Za Największy Talent został uznany Maciej Zboiński (młodziutki piłkarz MLKS Unia Gniewkowo), który uzyskał 12 głosów. Tytuł Najlepszego Amatora zdobył Damian Szałkiewicz koszykarz, były gracz KS Harmattan Gniewkowo, aktualnie występuje w rozgrywkach ligi amatorskiej, zawodnik złotej reprezentacji z Tucholi. Zdobywca 7 głosów. Kapituła wysoko oceniła również Waldemara Tomczaka, biegacza TG Sokół Gniewkowo. Najpopularniejszym Sportowcem została Weronika Nowacka (młodziutka siatkarka UKS Gniewkowo). Drugim wynikiem pochwalić się może piłkarz MLKS Unia Gniewkowo Bartosz Pędowski, a trzecim Mariusz Kryszak (również piłkarz pochodzący z Wierzchosławic, obecnie występujący w pierwszoligowej Olimpii Grudziądz). Wszystkim laureatom pamiątkowe trofea wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski. Natomiast piękne róże wręczał laureatom młodziutki zawodnik MLKS Unia Gniewkowo, ubrany w strój sportowy, Ksawery Kamiński. Na zakończenie gali można było robić pamiątkowe zdjęcia laureatom, oczywiście przy podkładzie muzycznym piosenki We are the champions zespołu Queen. Po zakończonej gali, odbyła się już tradycyjnie, zabawa taneczna. 21

22 LUTY Zabawa taneczna karnawałowa 9 lutego odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem ALLE-GRO. Bilety w cenie 30 zł/osobę zostały szybko wyprzedane pokazując, iż jest duże zainteresowanie na imprezy tego typu w Gniewkowie. Koncert Stanisława Soyki z zespołem SOYKA KWINTET Z okazji Walentynek MGOKSIR zorganizował 16 lutego niepowtarzalny koncert Stanisława Sojki, który zgromadził ogromną publiczność, niespełna 200 osób. Bilety w cenie 20 zł wyprzedano w ciągu zaledwie tygodnia. Publiczność podczas koncertu reagowała świetnie. "Tolerancja", "Tango Warszawa", "Życie to krótki sen" to tytuły niektórych utworów, które mogli wysłuchać wszyscy obecni na sobotnim koncercie. Najważniejsze dla artysty jest to, by bis nie był wymuszony przez samego artystę - stwierdził Stanisław Soyka, który wraz z zespołem bisował dwa razy. Owacje na stojąco i wspólne śpiewanie sprawiły, że sala koncertowa ośrodka kultury była świadkiem prawdziwej uczty muzycznej. MARZEC Dzień Kobiet i Światowy Dzień Inwalidy Cykliczną imprezą, którą MGOKSiR organizuje przy współpracy z Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gniewkowie jest Światowy Dzień Inwalidy połączony wraz z obchodami Dnia Kobiet. W sali koncertowej 7 marca odbył się z tej okazji koncert inowrocławskiego pianisty Cezarego Gatyńskiego, swój program zaprezentowały również przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Przy poczęstunku prowadzono miłe rozmowy. Każda z pań otrzymała również różę, którą wręczał m.in. Burmistrz Gniewkowa oraz słodki upominek od Zarządu Koła. 22

23 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet W dniu 8 marca, ponad 100 pań wzięło udział w imprezie przy kawie i słodkościach zorganizowanej przez M-GOKSiR z okazji ich święta. Głównymi atrakcjami wieczoru był występ duetu NIN z Mogilna: Radosława Nowaka i Karola Nawrota, koncert pianisty Cezarego Gatyńskiego, przeprowadzenie METAMORFOZY pani Teresy Zakrzewskiej pod okiem fachowców: fryzjerki pani Barbary Hałambiec, kosmetyczki pani Moniki Piaseckiej-Rosenau z gabinetu kosmetycznego pani Joanny Roube, manikiurzystki pani Karoliny Krzysztofiak z gabinetu kosmetycznego pani Renaty Basa oraz losowanie wielu wspaniałych nagród. Spotkanie odbywało się w dobrym nastroju, przy słodkościach z cukierni pani Anety Miklas, która ufundowała również świąteczne zajączki i jajeczka z piernika do tradycyjnie organizowanej tego dnia loterii. Inne nagrody dla pań ufundowała Drukarnia Pozkal, Zajazd Harasówka oraz Producent Miodów pan Jacek Paul. Kilka słów na temat zdrowia, jak zwykle wypowiedział doktor Tadeusz Dereziński. Swoje prace ( dekoracje świąteczne) zademonstrowały wolontariuszki działające przy M-GOKSiR oraz panie z sekcji dekoracji i robótek ręcznych prowadzonej pod okiem pani Bożeny Kłosowskiej. Na zakończenie panie zainicjowały wspólne pląsy. Wspaniałe zdjęcia z imprezy wykonała Małgorzata Kaczmarek. 23

24 Jarmark Wielkanocny 24 marca MGOKSIR współorganizował z Urzędem Miejskim kolejną imprezę kiermaszową, na której wystawiał się razem z Biblioteką Publiczną. Spektakl dla dzieci w ramach Światowego Dnia Teatru Komnata Czasu Przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym w wykonaniu aktorów z łódzkiego Teatru Króla wystawiono w sali koncertowej goku 24 marca. Wstęp na spektakl był bezpłatny. Przedstawienie sfinansowane ze środków MGKRPA w Gniewkowie. 24

25 KWIECIEŃ Warsztaty dla wolontariuszy MGOKSIR Prowadzone przez studentów-wolontariuszy toruńskiego oddziału Projektora warsztaty odbywały się 9, 16 i 23 kwietnia. Tematem przewodnim było rozwijanie indywidualnych pokładów kreatywności pn. Rozruszaj leniwe, szare komórki. Powitanie Mobilnego Domu Kultury w Gniewkowie 11 kwietnia przyjechał do Gniewkowa długo wyczekiwany barakowóz specjalnego przeznaczenia, czyli Mobilny Dom Kultury. Wszystkie dotychczasowe działania wokół niego wyzwalały wiele silnych emocji, gdyż to głównie stąd, z Gniewkowa, pochodzi międzypokoleniowa ekipa barakowozowa: PoWSInogi, którzy wymyślili ten projekt i aktywnie w nim uczestniczyli. Mobilny Dom Kultury w Gniewkowie stał do soboty 13 kwietnia. Jego miejscem postojowym, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Lidii Stejter, był plac na terenie Szkoły Zawodowej. Uroczyste powitanie objazdowego domu kultury odbyło się o godz Po uroczystym wjeździe miały miejsce warsztaty integracyjno animacyjne wewnątrz barakowozu dla uczestników projektu: Pań z Pracowni Sęniora z MGOKSIR i wolontariuszy. Nad całością przebiegu happeningu czuwał animator, wodzirej i konferansjer z Fabryki Uśmiechu Mateusz Pejas. Projekt Barakowóz - Międzypokoleniowy Dom Kołowy realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz przy wsparciu Burmistrza Miasta Gniewkowo Adama Roszaka. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego Seniorzy w akcji realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę przy wsparciu finansowym Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. 25

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zapachy i smaki, że palce lizać

Zapachy i smaki, że palce lizać www.warminskizakatek.com.pl nr 10(32) Październik 2012 Pogoda ducha zwyciężyła z deszczową aurą Niedziela 23 września upłyneła mieszkańcom Kandyt i okolic pod znakiem dobrej zabawy. Jarmark zorganizowała

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BEZPŁATNY Bogatynia ISSN 2299-9868 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 Pleszew 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze świętowali w Pile

Bibliotekarze świętowali w Pile NR 3(76)/2013 Bibliotekarze świętowali w Pile Od lewej: Lena Bednarska dyrektor WBPiCAK w Poznaniu, Janina Małgorzata Halec dyrektor MBP w Lesznie, Czesława Wieczorek dyrektor GBP w Mieścisku, Henryk Janasek

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się pożytecznym odpadem. To kwestia ustawy i zdrowego rozsądku. Od edukacji ekologicznej nie uciekniemy. O skali problemu mówi

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 5 grudzień 2012 Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Wszystkim Mieszkańcom Gminy Michałowice z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, wielu radosnych

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne Kwisonalia 2013 już za nami

Ekologiczne Kwisonalia 2013 już za nami 2 KURIER GRYFOWSKI MAJ 2013 Ekologiczne Kwisonalia 2013 już za nami Wydawało się, że niesprzyjająca pogoda i konieczność błyskawicznej zmiany miejsca imprezy spowodowana długotrwałymi opadami deszczu pokrzyżują

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo