Plugin Single Sign On Version 1.2. Instrukcja instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plugin Single Sign On Version 1.2. Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 Plugin Single Sign On Version 1.2 Instrukcja instalacji Niniejszy dokument opisuje wymagania oraz sposób instalacji i konfiguracji komponentu Single Sign On dla systemu BMC Remedy AR System Partner Internet Sp. z o.o

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP OPIS ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANIE ZGODNOŚD Z INNYMI PRODUKTAMI JAK PLUGIN SSO DZIAŁA INSTALACJA I KONFIGURACJA Windows Authentication ClearTrust / Sitemider Instalacja Część I instalacji na środowisku serwerowym (Platforma ARS) Część II instalacji na środowisku po stronie serwera Mid-Tier Część III instalacja usługi SSO Authentication Service Część IV instalacja plugin-u SSO Authentication dla BMC Remedy User Tool TROUBLESHOOTING SSO AREA plugin AREA LDAP plugin Mid-Tier SSO Plugin SSO Authentication Service Co dalej MOŻLIWE BŁĘDY Mid-Tier nie może znaleźd pliku mt-sso.jar Mid-Tier nie może znaleźd pliku jespa jar Mid-Tier nie może znaleźd pliku z licencją Mid-Tier nie może znaleźd pliku konfiguracyjnego mt-sso.config Plugin SSO nie może znaleźd kontrolera domeny Plugin SSO nie może zalogowad się do kontrolera domeny Usługa SSO Authentication Service nie uruchamia się

3 1 WSTĘP Każda firma, czy tez przedsiębiorstwo boryka się z problemem błędnie wpisanych haseł. Pracownicy mają do zapamiętania wiele haseł, co prowadzi do częstych pomyłek, a te z kolei wywołują u użytkowników frustrację i niezadowolenie. W takiej sytuacji pomocnym staje się jedynie kolega z działu IT i kolejna zmiana hasła. Co jednak rozwiązuje problem, ale tylko na chwilę, ponieważ zmiana hasła nie gwarantuje, że kolejne nie zostanie przez użytkownika zapomniane. Następnym problemem związanym z logowaniem do programów jest fakt, iż polityka bezpieczeostwa firmy wymusza na pracownikach cykliczną zmianę haseł, których użytkownicy nie są w stanie zapamiętad, dlatego też przyklejają sobie na monitorze karteczki z kolejnymi frazami. Oczywistym jest fakt, że nie wpływa to pozytywnie na bezpieczeostwo informacji w firmie. W związku z tym proponujemy Paostwu innowacyjne rozwiązanie w postaci systemu Plugin SSO (Plugin Single Sign On). Jest to bezpieczna i bardzo prosta metoda dostępu do systemu BMC Remedy AR System. W bardzo szybki sposób i bez udziału użytkownika, Plugin SSO przeprowadza cały proces logowania, dzięki czemu pracownicy nie koncentrują się na zbędnych czynnościach takich jak wymyślanie hasła, którego się nie zapomni. Plugin SSO jest doskonałym rozwiązaniem, który sprawi, że wszystkie te problemy znikną, razem z frustracją pracowników i rozdrażnieniem specjalistów z działu IT. Strona z informacjami o Plugin-ie Single Sign On: 3

4 2 OPIS ROZWIĄZANIA Plugin SSO jest komponentem zapewniającym dostęp do systemu BMC Remedy AR System bez potrzeby ręcznego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Plugin SSO do logowania wykorzystuje mechanizmy Security Support Provider Interface(SSPI). Są one uznanymi na całym świecie mechanizmami uwierzytelniającymi, używanymi przez oprogramowanie Windows, zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeostwa systemów informatycznych. Plugin SSO wspiera prowadzenie wspólnej polityki haseł dla całej firmy ponieważ, korzysta z jednej bazy haseł dla sieci korporacyjnej, przez co wzmacnia bezpieczeostwo informacji przechowywanych w systemie BMC Remedy AR System. Plugin SSO został zaprojektowany oraz przetestowany przez specjalistów od bezpieczeostwa informatycznego, co zapewnia, że twoje informacje będą jeszcze bezpieczniejsze niż dotychczas. Nasze rozwiązanie jako jedyne na świecie gwarantuje obsługę kryptograficznego protokołu sieciowego NT LAN Manager w wersji 2 (NTLMv2) opracowanego przez firmę Microsoft którego użycie jest zalecane i powszechnie stosowane przez najlepszych specjalistów od bezpieczeostwa informatycznego. Obsługa protokołu NTLMv2 jest zapewniona przez komponent stworzony przez firmę IOPLEX. Więcej szczegółów na temat tego rozwiązania można znaleźd na stronie internetowej: Plugin SSO jest gotowym rozwiązaniem Single Sign On dla systemu BMC Remedy AR System, wymagającym tylko instalacji oraz krótkiej konfiguracji. 4

5 3 ZASTOSOWANIE Komponent Single Sign On jest rozwiązaniem bardzo elastycznym, dającym się zastosowad w różnych środowiskach o różnej konfiguracji zarówno sprzętowej jak i systemowej. Komponent Single Sign On wspiera między innymi: Wersje BMC Remedy AR System: 7.0, 7.1, 7.5, Systemy operacyjne: Windows, Linux, Solaris and HP-UX, Kontenery J2EE: Apache Tomcat, Weblogic, Websphere oraz inne, Zewnętrzne systemy autentykacji które pozwalają autentykowad użytkownika przez protokół Http header takie jak ClearTrust oraz SiteMinder, Przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox. (Mozilla Firefox wymaga włączenia w konfiguracji Autentykacji Windows), Maszyny wirtualna Javy: 1.5 oraz 1.6, Wszystkie odmiany protokołu NTLM (Domyślnie NTLMv2). 5

6 4 ZGODNOŚĆ Z INNYMI PRODUKTAMI Rozwiązanie automatycznego logowania Plugin SSO może byd wdrożone na poniższych systemach operacyjnych i platformach BMC ARS. Matryca kompatybilności rozwiązania Systemy operacyjne Windows 2000, 2003, 2008 Sun Solaris 9.x HP-UX 11.x Linux 2.6.x+ BMC Action Request System (MT patch 6+) 7.5 (MT patch 1+) Plugin SSO wspiera wiele różnych typowych rozwiązao zabezpieczenia serwisów WWW. Popularne produkty Systemy autentykacji ClearTrust SiteMinder Quest QSJ HTTP Basic Plugin SSO wspiera również Windows Authentication (NTLM v2) w wersji Out of Box. 6

7 5 JAK PLUGIN SSO DZIAŁA Plugin SSO umożliwia dostęp do środowiska BMC Remedy AR System na podstawie autoryzacji wykonanej podczas logowania do korporacyjnej sieci, poprzez autoryzację do domeny Windows. Poprawne zalogowanie do domeny Windows oznacza, że użytkownik nie musi ponownie wpisywad nazwy użytkownika oraz hasła w chwili rozpoczęcia pracy z platformą BMC Remedy AR System. Plugin SSO pracuje jako plugin instalowany na BMC Remedy AR System. Może wspierad istniejące systemy Web-SSO lub pracowad autonomicznie. Komponent loguje automatycznie użytkowników łączących się z system BMC Remedy AR System przez przeglądarkę internetową lub przez program BMC Remedy User. Poniższy diagram pokazuje w jaki sposób Plugin SSO autoryzuje użytkownika przy pomocy protokołu Windows Authentication. Autoryzacja użytkowników przez Plugin SSO W przypadku przeglądarki internetowej Plugin SSO zostaje wywołany w momencie gdy użytkownik loguje się poprzez przeglądarkę internetową na jeden z wymienionych adresów Serwera Mid Tier: /arsys/home, /arsys/forms /arsys/apps Plugin SSO prosi przeglądarkę internetową użytkownika o przesłanie nagłówka NTLM z danymi użytkownika, a następnie sprawdza w kontrolerze Windows czy dane użytkownika są poprawne. Jeśli użytkownik został poprawnie zidentyfikowany przez kontroler Windows użytkownik otrzymuje dostęp do systemu BMC Remedy AR system. 7

8 Poniżej przedstawiony jest poglądowy diagram pokazujący w jaki sposób wykonywana jest autoryzacja użytkowników przez przeglądarkę internetową. Sposób Autoryzacji użytkownika przez przeglądarkę internetową W przypadku programu BMC Remedy User, Plugin SSO zostaje wywołany w momencie otwarcia programu. Plugin SSO uzyskuje bilet od specjalnej usługi SSO Authorization Service uruchomionej na dowolnym serwerze Windows po wcześniejszej autoryzacji przez protokół SSPI Negotiate (NTLM). Następnie program BMC Remedy User przesyła otrzymany bilet do systemu BMC Remedy AR system. Plugin AREA SSO weryfikuje otrzymany bilet w usłudze SSO Authorization Service. Po poprawnej weryfikacji biletu użytkownik uzyskuje dostęp do systemu BMC Remedy AR System. Każdy bilet jest generowany dla konkretnego użytkownika oraz dla komputera z którego jest nawiązywana próba połączenia z systemem BMC Remedy AR System. Poniżej przedstawiony jest poglądowy diagram pokazujący w jaki sposób wykonywana jest autoryzacja użytkowników przez narzędzie BMC Remedy User. 8

9 Sposób Autoryzacji użytkownika przez BMC Remedy User 9

10 6 INSTALACJA I KONFIGURACJA 6.1 Windows Authentication Jeżeli nie posiadasz zewnętrznego systemu SSO (ClearTrust, SiteMinder, itd.) i chcesz aby Mid- Tier autentykował użytkowników w Kontrolerze Windows, musisz wykonad dodatkowe kroki instalacji dla komponentu BMC Remedy Mid-Tier. Nasze rozwiązanie działa tylko wtedy kiedy Apache Tomcat jest uruchomiony jako aplikacja standalone. Nie wspieramy produktu ServletExec ponieważ ten produkt nie jest zalecany obecnie przez BMC. 6.2 ClearTrust / Sitemider Sesja ClearTrust oraz Siteminder po jakimś czasie wygasa. W związku z tym długośd tej sesji musi byd z synchronizowana z długością sesji modułu BMC Remedy Mid-Tier. Aby nie było takiej sytuacji, że użytkownik jest jeszcze zalogowany do systemu BMC Remedy AR System a nie jest już zalogowany do modułu SSO, należy wykonad podczas instalacji Mid-Tier-a następujące kroki: Skonfigurowad ClearTrust lub Siteminder do ochrony ścieżki /arsys/home, /arsys/forms oraz /arsys/apps. Ustawid długośd sesji MidTier o jedną minutę krótszą niż sesja w ClearTrust lub Siteminder. 6.3 Instalacja Instalacja rozwiązania jest podzielona na 4 części. Obejmuje one zarówno Serwer ARS (ITSM) moduł MidTier jak i stację koocową użytkowników używających narzędzia BMC Remedy User. Pierwsze dwie części instalacji są niezbędnie wymagane. Paczka instalacyjna zawiera 3 katalogi: mt,ars oraz rut. Pierwszy katalog zawiera pliki które są wymagane do zainstalowania na serwerze MidTier. Drugi katalog zawiera pliki wymagane do instalacji na serwerze ARS. Trzeci katalog zawiera pliki które są wymagane w przypadku autoryzacji SSO przez narzędzie BMC Remedy User. 6.4 Część I instalacji na środowisku serwerowym (Platforma ARS) Wszystkie pliki do wykonania tej części instalacji znajdują się w katalogu: ars Kopiowanie plików do systemu AR System 1. Należy skopiowad plik areasso.dll/areasso.so do katalogu operacyjnego Serwera AR System. (Jest to ten sam katalog w którym znajduje się plik arserver.exe) 10

11 2. Należy skopiowad plik area-sso.cfg/area-sso.conf do katalogu gdzie znajduje się plik ar.cfg/ar.conf. (Jest to ten sam katalog w którym znajduje się plik ar.cfg/ar.conf. Np.: c:\program files\ar System\Example\conf) 11

12 Sprawdzenie czy jest włączone AR External Authentication (AREA) W tym celu należy: Zalogowad się do narzędzia BMC Remedy User Tool Otworzyd formularz AR System Administration Console Otworzyd System->General->Server Information Otworzyd zakładkę EA Sprawdzid czy jest wybrane RPC Sprawdzid czy Cross Reference Blank Password jest zaznaczony Zapisad ewentualne zmiany. 12

13 Rysunek przedstawia sposób konfiguracji AR External Authentication Należy sprawdzić czy AREAHUB jest zainstalowany oraz uruchomiony Aby to sprawdzid należy obejrzed plik ar.cfg/ar.conf lub użyd narzędzia BMC Remedy User Tool. W tym celu należy wykonad: Zalogowad się do systemu BMC Remedy AR System przy pomocy narzędzia BMC Remedy User Tool na konto Administracyjne Wyszukad formę Configuration ARDBC Wylistowad rekordy zawierające w polu Value wartośd areahub Rysunek przedstawia sposób wyszukania areahub Jeśli na liście wyników pojawi się odpowiedni rekord, oznaczad to będzie, że AREA-HUB jest zainstalowany poprawnie. 13

14 Rysunek przedstawia rezultat wyszukania, jeśli areahub jest zainstalowany poprawnie Jeśli AREAHUB nie jest zainstalowany należy go zainstalowad robiąc odpowiednie wpisy w pliku ar.cfg/ar.conf: Windows Plugin: areahub.dll Solaris/Linux Plugin: areahub.so W celu weryfikacji poprawnego działania plugin-u AREAHUB należy zrestartowad serwis BMC Remedy AR System. Po restarcie w pliku logu dla Plugin Serwer-a powinien znaleźd się poniższy wpis (Jeśli plik z logiem jest duży wyszukaj w nim wartośd ARSYS.AREA.HUB): Aby włączyd logowanie Plugin Server-a należy przejśd do rozdziału Włączenie logowania Plugin Servera. 14

15 Konfiguracja AREAHUB do używania Plugin-u AREA SSO W celu uruchomienia plugin-u AREA SSO należy dodad do pliku ar.cfg/ar.conf poniższe wpisy. Konfiguracja wykorzystująca dodatkowo autoryzację w oparciu o LDAP: Plugin: areahub.dll AREA-Hub-Plugin: areasso.dll AREA-Hub-Plugin: arealdap.dll Konfiguracja wykorzystująca autoryzacje tylko w oparciu o usługę SSO Authentication Service: Plugin: areahub.dll AREA-Hub-Plugin: areasso.dll Konfiguracja Plugin-u AREA SSO w pliku area-sso.cfg/area-sso.conf W pliku area-sso.cfg/area-sso.conf znajdującego się na serwerze ARS należy zmienid poniższe wpisy: Parametr MidTier-Enabled Opis Jeśli użytkownicy będą się łączyd z systemem BMC Remedy AR System przez przeglądarkę internetową ten parametr powinien byd ustawiony na Enabled. Np.: MidTier-Enabled: Enabled MidTier-IP New-MidTier-Shared- Key RUT-Enabled AuthService-IP AuthService-Port Adresy serwerów Mid-Tier przez które użytkownicy będą się autoryzowad. Np.: MidTier-IP: ; Hasło SharedKey identyczne jakie zostanie skonfigurowane w drugiej części instrukcji instalacji. Hasło zostanie zakodowane po restarcie serwisu BMC Remedy AR System w pliku area-sso.cfg/area-sso.conf. Np.: New-MidTier-Shared-Key: <hasło> Jeśli użytkownicy będą się łączyd z systemem BMC Remedy AR System przez program BMC Remedy User ten parametr powinien byd ustawiony na Enabled. Np.: RUT-Enabled: Enabled Adres IP serwisu SSO Authentication Service. Np.: AuthService-IP: Parametr musi byd ustawiony w przypadku ustawienia flagi RUT-Enabled na Enabled. Port TCP na którym jest uruchomiony serwis SSO Authentication Service. Domyślną wartością parametru jest port Np.: AuthService-Port:

16 Konfiguracja plugin-u AREA LDAP Jeżeli jest używany plugin BMC AREA LDAP do przechowywania informacji o użytkownikach w LDAP-ie lub w Active-Directory należy przejśd przez poniższy rozdział, w przeciwnym wypadku jeśli informacje o użytkownikach są przechowywane w formularzu User w systemie AR System należy przejśd od razu do rozdziału Włączenie logowania Plugin Servera. Po sprawdzeniu czy plugin AREAHUB jest poprawnie zainstalowany następnym krokiem jest skonfigurowanie lub sprawdzenie czy plugin BMC AREA LDAP jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Szczegóły instalacji oraz konfiguracji znajdują się w dokumentacji systemu BMC Remedy AR System: BMC Remedy Action Request System 7.0 Integrating with Plug-ins and Third-Party Products Strona 163 BMC Remedy Action Request System Integrating with Plug-ins and Third-Party Products Strona 133 BMC Remedy Action Request System Integration Guide Strona 143 Aby zweryfikowad czy konfiguracja plugin-u BMC AREA LDAP jest poprawna należy otworzyd formularz AREA LDAP Configuration i sprawdzid czy dane wpisane w formularzu są poprawne. 16

17 Rysunek przedstawia przykładową konfigurację Plugin-u BMC AREA LDAP. Włączenie logowania Plugin Servera W celu weryfikacji działania plugin-u AREA SSO należy włączyd logowanie Plugin Server-a poprzez zaznaczenie checkbox-a Plugin Server na formularzu Serwer Information w zakładce Log Files. Plugin Log Level ustawiamy na All. 17

18 Rysunek przedstawia sposób konfiguracji logowania Plugin Server-a 6.5 Część II instalacji na środowisku po stronie serwera Mid-Tier Wszystkie pliki do wykonania tej części instalacji znajdują się w katalogu: mt Środowisko Java SDK W pierwszym kroku należy sprawdzid czy na serwerze jest zainstalowana Java SDK. Do poprawnego działania systemu nie wystarczy instalacja Java JRE. Kopiowanie i zmiany w plikach 1. Należy dokonad edycji pliku Web.xml znajdującego się na serwerze Mid-Tier poprzez dopisanie do niego zawartości pliku web.xml.patch Zawartośd patcha należy dopisad do pliku Mid-Tier\WEB-INF \web.xml pomiędzy ostatnim wpisem typu </filter> i pierwszym wpisem typu <filter-mapping> 2. Skopiowad plik mt-sso.jar do katalogu Mid-Tier\WEB-INF\lib 3. Skopiowad plik jespa jar do katalogu Mid-Tier\WEB-INF\lib 4. Skopiowad plik bcprov-jdk jar do katalogu Mid-Tier\WEB-INF\lib 5. Skopiowad plik mt-sso.config do katalogu Midtier\WEB-INF\classes 6. Skopiowad plik mt-sso.license do katalogu Midtier\WEB-INF\classes 7. Skopiowad katalog sso do katalogu Midtier\shared 8. Po powyższych modyfikacjach należy bezwzględnie zrestartowad serwer Mid-Tier. 18

19 Tworzenie konta serwisowego do komunikacji NETLOGON Jeżeli autoryzacja użytkowników ma odbywad się w kontrolerze Windows należy utworzyd w tym celu konto serwisowe w Active Directory. W przeciwnym wypadku należy przejśd do kolejnego punktu Konfiguracja plugin-u MidTier SSO przez stronę http. Do stworzenia konta serwisowego w Active Directory należy użyd narzędzia Active Directory Users and Computers (ADUC). Serwis NETLOGON wymaga aby konto było typu Komputer (Konto zwykłego użytkownika nie działa). Rekomendujemy aby w polu "Computer name" (cn) oraz "pre-windows 2000 name" (samaccountname) była wpisana ta sama wartość przy użyciu liter, cyfr oraz podkreślenia (Bez spacji). Utworzone konto serwisowe powinno posiadać swoje DN, które w kolejnym kroku należy użyć do zmiany hasła. Np.: Jeżeli konto nazywa się REMEDY a nazwa domeny w której założone jest konto to example.com DN dla tego konta będzie równe: CN=REMEDY,CN=Computers,DC=example,DC=com. Zmiana hasła do konta serwisowego Hasło do konta serwisowego musi byd wpisane w konfiguracji plugin-u MidTier SSO. Zmianę hasła można dokonad przy pomocy narzędzi Microsoftu lub przy pomocy załączonego do paczki instalacyjnej skryptu: 'SetComputerPass.vbs Option Explicit Dim strdn, objpassword, strpassword, objcomputer If WScript.arguments.count <> 1 Then WScript.Echo "Usage: SetComputerPass.vbs <ComputerDN>" WScript.Quit End If strdn = WScript.arguments.item(0) Set objpassword = CreateObject("ScriptPW.Password") WScript.StdOut.Write "Password:" strpassword = objpassword.getpassword() Set objcomputer = GetObject("LDAP://" & strdn) objcomputer.setpassword strpassword WScript.Echo WScript.Echo "Password set on " & strdn WScript.Quit Skrypt powinien być uruchamiany ze stacji posiadającej odpowiednie uprawnienia do Active Directory. Poniższy przykład demonstruje w jaki sposób zmienić hasło dla konta CN=REMEDY,CN=Computers,DC=example,DC=com: C:\>cscript SetComputerPass.vbs CN=REMEDY,CN=Computers,DC=example,DC=com Password: ********** 19

20 Konfiguracja plugin-u MidTier SSO przez stronę http W celu konfiguracji plugin-u MidTier SSO należy: 1. Otworzyd w przeglądarce internetowej stronę konfiguratora: 2. Zalogowad się do Panelu administracyjnego przy pomocy hasła. Domyślne hasło do panelu administracyjnego: password 3. Wybrad General Settings Konfigurator MidTier SSO zawiera następujące sekcję: Core Configuration Parametr Turn On/Off Shared Key SSO Log Level Username conversion HTTP header(s) containing username Opis Włączanie lub wyłączanie plugin-u MidTier SSO W tym polu należy wpisad to samo hasło jakie zostało zdefiniowane po stronie serwera ARS (SharedKey) Poziom logowania plugin-u MidTier SSO Możliwe wartości: Info informacje o konfiguracji Trace informacje o osobach logujących się Debug informacje debugera All wszystkie informacje Konwersja nazwy użytkownika Możliwe wartości: To Upper case zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na duże: Np.: To Lower case zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na małe: Np.: Jeżeli zewnętrzny system SSO przesyła nazwę użytkownika w specyficznym nagłówku HTTP, w tym polu należy wpisad nazwę tego nagłówka. W przeciwnym wypadku to pole powinno byd puste Windows Authentication Configuration Jeżeli autoryzacja użytkowników ma odbywad się w kontrolerze Windows należy wypełnid poniższe pola. W przeciwnym wypadku należy zrestartowad moduł Mid-Tier. Instalacja plugin-u MidTier SSO jest zakooczona. Parametr Active Directory Opis Nazwa domeny do której będą autentykowani użytkownicy. 20

21 domain NTLM log level Computer Account Computer Password Canonical Account Name Musi byd wpisana pełnym formacie: Np.: example.com Poziom logowania protokołu NTLM Możliwe wartości: None brak logowania Critical krytyczne błędy Basic Podstawowe informacje Detailed informacje szczegółowe Debbuging wszystkie informacje Nazwa konta użytkownika stworzonego w punkcie: Tworzenie konta serwisowego do komunikacji NETLOGON Np.: *Konieczne podanie jest znaku $ po nazwie użytkownika Hasło do konta użytkownika (Computer Account) zmienionego w punkcie: Zmiana hasła do konta serwisowego Format Nazwy użytkownika logującego się do systemu Remedy. Możliwe wartości: Username Tylko nazwa użytkownika. Np.: abaker. Backslash nazwa użytkownika + nazwa domeny rozdzielona znakiem \ Np.: EXAMPLE\abaker Principal nazwa użytkownika + pełna nazwa domeny rozdzielona Np.: Po zapisaniu wszystkich zmian należy zrestartowad aplikację Mid-Tier. Konfiguracja plugin-u MidTier SSO poprzez edycję pliku mt-sso.config Aby ręcznie skonfigurowad plugin MidTier SSO należy zmienid plik mt-sso.config znajdujący się w katalogu Midtier\WEB-INF\classes. Core Configuration Parametr remedy.sso.status remedy.sso.username.case Opis Włączanie lub wyłączanie plugin-u MidTier SSO. Możliwe wartości: on/off Konwersja nazwy użytkownika Możliwe wartości: upper zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na duże: Np.: lower zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na małe: Np.: 21

22 remedy.sso.http.header remedy.sso.new.sharedkey remedy.sso.loglevel Jeżeli zewnętrzny system SSO przesyła nazwę użytkownika w specyficznym nagłówku HTTP, w tym polu należy wpisad nazwę tego nagłówka. W przeciwnym wypadku to pole powinno byd puste. Hasło jakie zostało zdefiniowane po stronie serwera ARS (SharedKey). Po restarcie serwisu Mid-Tier hasło zostanie zahashowane i zapisane w pliku konfiguracyjnym w parametrze: remedy.sso.sharedkey Poziom logowania plugin-u MidTier SSO Możliwe wartości: Info informacje o konfiguracji Trace informacje o osobach logujących się Debug informacje debugijące All wszystkie informacje Windows Authentication Configuration Parametr jespa.bindstr jespa.log.level jespa.service.acctname jespa.service.new.password jespa.account.canonicalform Opis Nazwa domeny do której będą autentykowani użytkownicy. Musi byd wpisana pełnym formacie: Np.: example.com Poziom logowania protokołu NTLM 0 brak logowania 1 krytyczne błędy 2 Podstawowe informacje 3 informacje szczegółowe 4+ wszystkie informacje Nazwa konta użytkownika stworzonego w punkcie: Tworzenie konta serwisowego do komunikacji NETLOGON. Np.: *Konieczne podanie jest znaku $ po nazwie użytkownika Hasło do konta użytkownika (Computer Account) zmienionego w punkcie: Zmiana hasła do konta serwisowego. Po restarcie serwisu Mid-Tier hasło zostanie zahashowane i zapisane w pliku konfiguracyjnym w parametrze: jespa.service.password Format Nazwy użytkownika logującego się do systemu Remedy. Możliwe wartości: 2 Tylko nazwa użytkownika. Np.: abaker. 3 nazwa użytkownika + nazwa domeny rozdzielona znakiem \ Np.: EXAMPLE\abaker 4 nazwa użytkownika + pełna nazwa domeny rozdzielona Np.: 22

23 W pliku można użyd dodatkowych opcji dla Windows Authentication. Więcej szczegółów na temat dodatkowych parametrów można znaleźd w dokumentacji technicznej do modułu Jespa: Jespa Operator's Manual 6.6 Część III instalacja usługi SSO Authentication Service Wszystkie pliki do wykonania tej części instalacji znajdują się w katalogu: rut Jeżeli automatyczne logowanie nie powinno działad w programie BMC Remedy User należy pominąd dalszą cześd tego rozdziału. SSO Authentication Service jest usługą uruchomioną na serwerze Windows, która identyfikuje użytkowników w kontrolerze Windows poprzez interfejs SSPI Negotiation (Protokół NTLM). Usługa może byd uruchomiania na dowolnym serwerze Windows podłączonym do domeny korporacyjnej. Uruchomienie instalatora 1. Należy uruchomid instalator Setup.exe na serwerze na którym ma byd zainstalowana usługa SSO Authentication Service będąc zalogowanym na konto Administratora. 2. Jeżeli na serwerze nie będzie zainstalowanego pakietu Microsoft.Net Framework 3.5 w pierwszej kolejności uruchomi się instalator tego pakietu. 3. Na ekranie powitalnym należy wcisnąd przycisk Next. 23

24 4. Na następnym ekranie należy wcisnąd przycisk Next. 5. Należy zaakceptowad umowę licencyjną, zaznaczając checkbox YES I accept the terms of the License Agreement, następnie należy nacisnąd przycisk Next. 24

25 6. Należy wybrad katalog w którym ma byd zainstalowane oprogramowanie, następnie należy wcisnąd przycisk Next. 7. Należy zaznaczyd na liście pozycję SSO Authentication Service oraz odznaczyd opcję SSO Authentication plugin, następnie nacisnąd przycisk Next. 25

26 8. Należy wpisad numer portu TCP na którym usługa będzie uruchomiona, następnie należy nacisnąd przycisk Next. 9. Należy wybrad format nazwy użytkownika następnie nacisnąd przycisk Next. 26

27 W polu Canonical Account Name do wyboru są następujące wartości: None nazwa użytkownika w formacie kontrolera windows Username Tylko nazwa użytkownika. Np.: abaker. Backslash nazwa użytkownika + nazwa domeny rozdzielona znakiem \ Np.: EXAMPLE\abaker Principal nazwa użytkownika + pełna nazwa domeny rozdzielona Np.: W polu UserName Conversion do wyboru są następujące wartości: None brak konwersji nazwy użytkownika To Upper case zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na duże: Np.: To Lower case zamienia wszystkie litery w nazwie użytkownika na małe: Np.: 10. Należy podad lokalizację do systemu BMC Remedy AR System do którego użytkownicy będą automatycznie logowani. W przypadku pozostawianie formularza niewypełnionego, będzie wymagana konfiguracja narzędzia BMC Remedu User na każdej stacji użytkownika. Następnie należy nacisnąd przycisk Next. 27

28 11. Należy potwierdzid chęd kontynuowania instalacji naciskając przycisk Next. 12. Instalacja została zakooczona. Aby zamknąd instalator należy nacisnąd przycisk Finish. 28

29 13. Aby zweryfikowad czy usługa została zainstalowała poprawnie należy sprawdzid czy w ustawieniach serwera na liście usług jest poprawnie uruchomiona usługa SSO Auth Service. 6.7 Część IV instalacja plugin-u SSO Authentication dla BMC Remedy User Tool Wszystkie pliki do wykonania tej części instalacji znajdują się w katalogu: rut Aby automatyczne logowanie Single Sign On dla programu BMC Remedy User działało na koocowej stacji użytkownika niezbędne jest zainstalowanie plugin-u SSO Authentication. Uruchomienie instalatora 1. Należy uruchomid instalator Setup.exe na stacji koocowej użytkownika na której jest zainstalowany program BMC Remedy User. 2. Jeżeli na stacji użytkownika nie będzie zainstalowanego pakietu Microsoft.Net Framework 3.5 w pierwszej kolejności uruchomi się instalator tego pakietu. 3. Na ekranie powitalnym należy wcisnąd przycisk Next. 29

30 4. Na następnym ekranie należy wcisnąd przycisk Next. 5. Należy zaakceptowad umowę licencyjną, zaznaczając checkbox YES I accept the terms of the License Agreement, następnie należy nacisnąd przycisk Next. 30

31 6. Należy wybrad katalog w którym ma byd zainstalowane oprogramowanie, następnie należy wcisnąd przycisk Next. 7. Należy zaznaczyd na liście pozycję SSO Authentication plugin oraz odznaczyd opcję SSO Authentication Service, następnie nacisnąd przycisk Next. 31

32 8. Należy podad lokalizację do usługi SSO Authentication Service. Następnie należy nacisnąd przycisk Next. 9. Należy potwierdzid chęd kontynuowania instalacji naciskając przycisk Next. 32

33 10. Instalacja została zakooczona. Aby zamknąd instalator należy nacisnąd przycisk Finish. 11. Aby zweryfikowad czy plugin został poprawnie zainstalowany należy otworzyd program BMC Remedy User oraz sprawdzid czy użytkownik został automatycznie zalogowany do systemu BMC Remedy AR System bez potrzeby logowania. 33

34 7 TROUBLESHOOTING Jeżeli podczas instalacji wystąpił problem którego nie można rozwiązad należy wykonad poniższe kroki aby ułatwid nam zdiagnozowanie problemu. 7.1 SSO AREA plugin Na początku diagnozowania problemu należy zweryfikowad czy plugin SSO AREA jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Mid-Tier adres IP W pierwszej kolejności należy sprawdzid czy w pliku area-sso.cfg/area-sso.conf adres ip serwera Mid-Tier jest poprawnie skonfigurowany. Shared-Key Następnie należy zweryfikowad czy shared-key został poprawnie skonfigurowany. W tym celu należy uruchomid na serwerze na którym jest zainstalowany Mid-Tier narzędzie BMC Remedy User. Następnie w pole Username wpisad swój login pochądzący z Active-Directory, pole password należy pozostawid puste, w pole authentication należy wpisad shared-key skonfigurowany podczas instalacji. Jeśli próba logowania powiedzie się oznaczad to bedzie, że plugin SSO AREA jest poprawnie zainstalowany oraz skonfigurowany. W przeciwnym wypadku należy ponownie ustawid w pliku areasso.cfg/area-sso.conf poprawny shared-key. 7.2 AREA LDAP plugin Jeśli plugin AREA LDAP nie jest używany w celu autoryzacji użytkowników w Active Directory należy przejśd do następnęgo kroku. W przeciwnym przypadku należy uruchomid narzędzie BMC Remedy User. Następnie w pole Username wpisad swój login pochądzący z Active-Directory, w pole password należy wpisad hasło domenowe. Jeśli próba logowania powiedzie się oznaczad to bedzie, że plugin AREA LDAP jest poprawnie zainstalowany oraz skonfigurowany. W przeciwnym przypadku należy sprawdzid konfigurację pluginu AREA LDAP w formularzu AREA LDAP Configuration. 7.3 Mid-Tier SSO Plugin Jeśli SSO AREA plugin działa poprawnie w następnym kroku należy sprawdzid czy plugin po stronie Mid-Tier-a został poprawnie zainstalowany. MT-SSO.jar W pierwszej kolejności należy sprawdzid czy plik MT-SSO.jar został poprawnie zainstalowany. W tym celu należy sprawdzid czy plik MT-SSO.jar istnieje w katalogu Mit-Tier/WEB-INF/lib. mt-sso.config W kolejnym kroku należy sprawdzid czy plik mt-sso.config został poprawnie zainstalowany. W tym celu należy sprawdzid czy plik mt-sso.config istnieje w katalogu Mit-Tier/WEB-INF/classes. 34

Plugin Single Sign On Wersja 1.2. Przewodnik koncepcyjny

Plugin Single Sign On Wersja 1.2. Przewodnik koncepcyjny Plugin Single Sign On Wersja 1.2 Przewodnik koncepcyjny Niniejszy dokument opisuje Plugin Single Sign On w wersji 1.2 dla systemu BMC Remedy AR System Partner Internet Sp. z o.o. 2009-12-07 Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation

SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS 9.3 Instalacja SAS Enterprise Miner 7.1 w wersji Workstation Dokument i inne informacje związane z tematem będą publikowane na naszych stronach WWW pod adresem: www.sas.com/poland/services/

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wdrożeniowa Project Lord 1.0

Dokumentacja wdrożeniowa Project Lord 1.0 Dokumentacja wdrożeniowa Project Lord 1.0 Spis treści 1. Wymagane oprogramowanie... 3 2. Instalacja aplikacji ProjectLord na serwerze JBoss 7.1.1... 3 2.1. Instalacja sterownika bazy danych na serwerze

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite

SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS 9.3 Instalacja SAS Education Analytical Suite Dokument i inne informacje związane z tematem będą publikowane na naszych stronach WWW pod adresem: www.sas.com/poland/services/

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet

Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Skrócona instrukcja obsługi routera D-LINK: DIR 300 dla użytkowników sieci Maxnet Najważniejsze informacje: 1. Router ZAWSZE konfigurujemy używając komputera, który posiada dostęp do Internetu w sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 12 III. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA STEROWNIKÓW CZYTNIKA W SYSTEMIE MS WINDOWS

INSTALACJA STEROWNIKÓW CZYTNIKA W SYSTEMIE MS WINDOWS Bank państwowy założony w 1924 roku INSTALACJA STEROWNIKÓW CZYTNIKA W SYSTEMIE MS WINDOWS Krok 1. Weryfikacja wersji przeglądarki internetowej Dla poprawności działania czytnika kart konieczne jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Środowisko pracy programu i elementy konfiguracji Strona 2 z 5 Moduł Kontroling Systemu Zarzadzania Forte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instalacja Czytnika Kart 2.7 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instalacja Czytnika Kart 1.5 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów

Bardziej szczegółowo

1. Adresy do połączenia: System KSI SIMIK oraz Oracle Discoverer są dostępne pod następującymi adresami:

1. Adresy do połączenia: System KSI SIMIK oraz Oracle Discoverer są dostępne pod następującymi adresami: Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z KSI SIMIK 07-13 oraz Oracle Discoverer Spis treści: 1. Adresy do połączenia:... 1 2. Ustawienia przeglądarki (dotyczy korzystania z KSI SIMIK 07-13 oraz

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java Pomoc Techniczna CitiDirect CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. acji Instrukcja użytkownika dla systemu Android

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3. Instalację rozpoczynamy od wyboru języka... 2

Instrukcja instalacji aplikacji Saga Baza 3. Instalację rozpoczynamy od wyboru języka... 2 Spis treści Instalację rozpoczynamy od wyboru języka.... 2 Następnie należy wykonad polecenia opisane w instalatorze.... 2 Instalacja JRE (Java Runtime Environment)... 5 Instalacja Adobe Acrobat Reader...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo