DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 324 UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz i Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz i Nr 232, poz. 1378), art. 28 4, art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342, 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145 i 1149) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi, w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, że stawka ta nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż (handel) prowadzoną podczas: 1) festynów i jarmarków okolicznościowych, trwających nie dłużej niż 14 dni; 2) imprez, na które nie są sprzedawane bilety wstępu, o charakterze: charytatywnym, promujących miasto Łódź lub kulturę; 3) kiermaszów świątecznych na stoiskach handlu wyłącznie choinkami, gałązkami choinkowymi, ozdobami świątecznymi oraz rybami, trwających nie dłużej niż 14 dni; 4) giełd tematycznych z wyjątkiem autogiełdy i Kiermaszu Działkowca - al. Politechniki Pobór opłaty targowej w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Łodzi powierza się inkasentom powołanym na czas nieoznaczony oraz inkasentowi zastępczemu. 2. Powołanie inkasenta wymaga złożenia przez niego, wcześniejszego oświadczenia woli o pełnieniu funkcji inkasenta. 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Łodzi do podawania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 aktualnego wykazu inkasentów uprawnionych do poboru opłaty targowej ze wskazaniem miejsc ich działania na obszarze miasta Łodzi oraz wynagrodzenia naliczanego od pobranych opłat targowych. Wykaz inkasentów powołanych do poboru opłaty targowej ze wskazaniem miejsc ich działania na obszarze miasta Łodzi wraz ze stawkami wynagrodzeń, na dzień podejmowania niniejszej uchwały, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 4. Złożenie przez inkasenta oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji wymaga również odwołania go przez Radę Miejską w Łodzi.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Inkasent zastępczy zobowiązany jest pobierać opłatę targową w miejscu wskazanym mu przez Prezydenta Miasta Łodzi: 1) w przypadku, gdy powołany inkasent zaprzestał poboru opłaty targowej; 2) przez okres między odwołaniem inkasenta a powołaniem nowego zgodnie z ust. 6, w obu tych przypadkach pobór opłaty targowej przez inkasenta zastępczego może trwać nie dłużej niż 5 miesięcy. 6. Rada Miejska w Łodzi powołuje inkasenta opłaty targowej, z zastrzeżeniem ust. 7, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Miasta Łodzi, wyłonionych w wyniku przeprowadzonego przez niego konkursu ofert. 7. Pobór opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do handlu/sprzedaży oraz na targowiskach miejskich Rada Miejska w Łodzi, z pominięciem konkursu ofert, może powierzyć miejskiej jednostce organizacyjnej bądź podmiotowi na jego wniosek z którym została zawarta umowa dzierżawy. W tym przypadku pobór opłaty targowej zostaje powierzony na czas trwania umowy dzierżawy. 3. Opłata targowa jest pobierana codziennie nie później niż do godz Po godzinie pobór opłaty dokonywany jest tylko w stosunku do osób, od których opłata nie została pobrana do tej godziny Inkasenci dokonują poboru opłaty targowej w gotówce, w formie inkasa. 2. Na potwierdzenie przyjętych wpłat inkasenci wydają dowody wpłaty o treści ustalonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. 3. Opłaty targowe pobrane we wszystkie dni tygodnia inkasenci zobowiązani są wpłacać na rachunek bankowy wskazany przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w następnym tygodniu, najpóźniej do środy włącznie. 5. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w uchwale o powołaniu danego inkasenta, naliczane od pobranej i rozliczonej w miesięcznych okresach, opłaty targowej. 6. Przy naliczaniu opłaty targowej z tytułu sprzedaży prowadzonej na powierzchni: 1) do 1 m 2 - pobiera się opłatę jak za cały 1 m 2 ; 2) przekraczającej 1 m 2 - pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy zastosowaniu następujących zaokrągleń: a) końcówki nie przekraczające 0,5 m 2 powierzchni - pomija się, b) końcówki przekraczające 0,5 m 2 powierzchni - podnosi się do pełnego metra. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 8. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: 1) Nr XVI/250/07 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 265, poz. 2452); 2) Nr VIII/109/11 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 106, poz. 910); 3) Nr LXVI/1428/13 z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3896). 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi: Joanna Kopcińska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 324 Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi TABELA STAWEK DZIENNYCH OPŁATY TARGOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI Lp. Wyszczególnienie miejsc wyznaczonych do sprzedaży (handlu) Wysokość stawki w zł I. Targowiska miejskie: 1. Autogiełda Puszkina/Dostawcza: Za wystawienie do sprzedaży: a) samochodów osobowych małolitrażowych 13,00 b) samochodów osobowych pozostałych i ciężarowych do 1 tony 15,00 c) samochodów ciężarowych pozostałych 17,00 d) samochodów z naczepami 22,00 e) przyczep o ładowności do 3 ton 9,00 f) przyczep o ładowności powyżej 3 ton 17,00 g) motocykli i motorowerów 8,00 Sprzedaż akcesoriów samochodowych za każdy m 2 zajętej powierzchni 5,00 Sprzedaż pozostałych artykułów za każdy m 2 zajętej powierzchni 9,00 Sprzedaż produktów gastronomicznych: a) z autobusu 46,00 b) z innych obiektów o powierzchni do 5 m 2 23,00 za zajęcie dodatkowej powierzchni za każdy m 2 3,00 2. Pchli Targ Dolna/Ceglana: Przy sprzedaży za każdy m 2 zajętej powierzchni 0,10 3. Targowiska zlokalizowane na terenach dzierżawionych od miasta Łodzi, zmodernizowane według jednego projektu architektonicznego dla danego targowiska: Przy sprzedaży za każdy m 2 zajętej powierzchni 0,10 4. Pozostałe targowiska miejskie: a) Przy sprzedaży z ziemi, z ręki, ze stołów, itp. - za każdy m 2 zajętej powierzchni 3,00 b) Przy sprzedaży z wiat, boksów - za każdy m 2 tych urządzeń 2,50 c) Przy sprzedaży ze straganów typu szczęka i namiotów: - za pierwsze 4 m 2 powierzchni straganu 7,00 - za każdy następny m 2 powierzchni straganu 2,50 - za zajęcie powierzchni dla celów ekspozycyjno-handlowych przed straganem - nie więcej niż 2 m 2 2,00 d) Przy sprzedaży z przyczep: - za pierwsze 5 m 2 powierzchni przyczepy 10,00 - za każdy następny m 2 powierzchni przyczepy 2,50 e) Przy sprzedaży z samochodów osobowych + 2 m 2 powierzchni sprzedażowej 9,00 f) Przy sprzedaży z samochodów o ładowności: - do 1,5 tony + 2 m 2 pow. sprzedażowej i z ciągników rolniczych + 2 m 2 pow. sprzedażowej 10,00 - powyżej 1,5 tony do 3,5 tony + 2 m 2 pow. sprzedażowej 12,00 - powyżej 3,5 tony + 2 m 2 powierzchni sprzedażowej 15,00 g) Za sprzedaż produktów gastronomicznych: - za powierzchnię do 5 m 2 14,00 - za każdy następny m 2 2,50 h) Za zajęcie powierzchni na cele ekspozycyjno-handlowe, przed obiektem stacjonarnym - nie więcej niż 2 m 2 2,00 i) Za zajęcie dodatkowej powierzchni - za każdy m 2 2,50

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 324 II. Miejsca wyznaczone do sprzedaży (handlu) i miejsca wyznaczone przed cmentarzami: a) Przy sprzedaży z ziemi, z ręki, ze stołów itp. - za każdy m 2 zajętej powierzchni 3,00 b) Przy sprzedaży z wiat, boksów - za każdy m 2 tych urządzeń 2,50 c) Przy sprzedaży ze straganów typu szczęka i namiotów: - za pierwsze 4 m 2 powierzchni straganu 7,00 - za każdy następny m 2 powierzchni straganu 2,50 - za zajęcie powierzchni dla celów ekspozycyjno-handlowych przed straganem - nie więcej niż 2 m 2 2,00 d) Przy sprzedaży z przyczep: - za pierwsze 5 m 2 powierzchni przyczepy 10,00 - za każdy następny m 2 powierzchni przyczepy 2,50 e) Przy sprzedaży z samochodów osobowych + 2 m 2 powierzchni sprzedażowej 9,00 f) Przy sprzedaży z samochodów o ładowności: - do 1,5 tony + 2 m 2 pow. sprzedażowej i z ciągników rolniczych + 2 m 2 pow. sprzedażowej 10,00 - powyżej 1,5 tony do 3,5 tony + 2 m 2 pow. sprzedażowej 12,00 - powyżej 3,5 tony + 2 m 2 powierzchni sprzedażowej 15,00 g) Za sprzedaż produktów gastronomicznych: - za powierzchnię do 5 m 2 14,00 - za każdy następny m 2 2,50 h) Za zajęcie powierzchni na cele ekspozycyjno-handlowe, przed obiektem stacjonarnym - nie więcej niż 2 m 2 2,00 i) Za zajęcie dodatkowej powierzchni - za każdy m 2 2,50 III. Pozostałe miejsca: Za każdy m 2 zajętej powierzchni 3.50 Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi WYKAZ INKASENTÓW POWOŁANYCH DO POBORU OPŁATY TARGOWEJ ZE WSKAZANIEM MIEJSC ICH DZIAŁANIA NA OBSZARZE MIASTA ŁODZI ORAZ WYNAGRODZENIA NALICZANEGO OD POBRANYCH OPŁAT TARGOWYCH Lp. Targowiska miejskie i miejsca wyznaczone do sprzedaży (handlu) Targowiska miejskie Oznaczenie inkasenta pobierającego opłatę targową 1. Dolna /Ceglana Spółka Przedsiębiorców i Rolników Targowiska Dolna Ceglana w Łodzi sp. z o.o. Stawka wynagrodzenia dla inkasenta 2. Pchli Targ - Dolna/Ceglana 3. Wielkopolska Czerwony Rynek - ul. Rzgowska 64, 66 i 66a Stowarzyszenie Kupców Stary Czerwony Rynek 5. Felińskiego 6. Górniak - Piotrkowska 317/319 Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych Górniak 7. Piotrkowska teren wokół hali targowej 8. Tatrzańska/Rydla/Zapolskiej - teren przy przychodni lekarskiej 9 Tatrzańska/Rydla/Zapolskiej - teren przy D.H. Pionier 50% 30% 25% Stowarzyszenie Kupcy -Dąbrowa 25 % Stowarzyszenie Kupców Rynek - Pionier 25 % 10. Ossowskiego/Długosza U.H. Bogdan Buba 30% 11. Plac Barlickiego Stowarzyszenie Zielony Rynek 30% 12. Maratońska Stowarzyszenie na Rzecz Targowiska na 20%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 324 Retkini Pol-Targ 13. Jaracza/Kilińskiego Hale Targowe w Łodzi 0 % 14. Wodny Rynek - Nawrot 73/75 Stowarzyszenie Kupców Wodny Rynek 19% 15. Przybyszewskiego 147 WIK s.c. Wiesław Grabowski, Izabela Grabowska-Możdżeń 16. Kiermasz Działkowca al. Politechniki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 0% 17. Autogiełda - Puszkina/Dostawcza Spółka z o. o. Gnom 10% Lista miejsc wyznaczonych do sprzedaży (handlu) 1. Lniana /Rydzowa F.H. Anmar Maciej Wesołowski 20% 2. Plantowa F.H. Anmar Maciej Wesołowski 20% 3. Ary Sternfelda 4. Batalionów Chłopskich 14 F.H. Anmar Maciej Wesołowski 20% 5. Armii Krajowej 35 F.H. Anmar Maciej Wesołowski 20% 6. Nastrojowa Łazowskiego Zarzewska 53/61 9. Zaolziańska 2/ Przed kioskami handlowymi przy wejściu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 30% 11. al. Leśna w parku im. J. Piłsudskiego 12. Teren przy cmentarzu Piaski-Retkinia przy ul. Retkińskiej Teren przy cmentarzu pw. św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156/158 Tereny wyznaczone do sprzedaży (handlu) i wyznaczone przed cmentarzami 14. Teren przy cmentarzu pw. św. Józefa i cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Ogrodowej Teren przy cmentarzu pw. św. Antoniego przy ul. Solec 11 15a Teren przy cmentarzu pw. św. Antoniego przy ul. Siewnej bez numeru 16. Teren przy cmentarzu pw. św. Rocha (Radogoszcz), przy ul. Zgierskiej Teren przy cmentarzu pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przy ul. Szczecińskiej 96/100, przy cmentarzu komunalnym Szczecińska przy ul. Hodowlanej 28/ Teren przy cmentarzu na Rudzie Pabianickiej przy ul. Mierzejowej Teren przy cmentarzu pw. św. Wojciecha (Kurczaki) ul. Kurczaki 81/ Teren przy cmentarzu pw. św. Anny (Zarzew) przy ul. Lodowej Teren przy cmentarzu komunalnym Zarzew przy ul. Przybyszewskiego Teren przy cmentarzu pw. Wszystkich Świętych przy ul. Zakładowej Teren przy cmentarzu pw. św. Wincentego (Doły) przy ul. Smutnej Teren przy cmentarzu komunalnym Doły przy al. Palki 25. Teren przy cmentarzu komunalnym Doły przy al. Palki 9/Telefonicznej/Matejki 26. Teren przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim p.w. św. Mateusza przy ul. Sopockiej 18 Pozostałe miejsca na terenie Miasta Łodzi F.H. Anmar Maciej Wesołowski 20% Inkasent zastępczy, o którym mowa w 2 ust. 5 niniejszej uchwały

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo