Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia."

Transkrypt

1 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. Spółka YETICO mająca siedzibę w Olsztynie przy ul. Towarowej 17A, prowadzi od 2000 r. w Galewicach Zakład Produkcji Styropianu. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku na termoizolację budynków oraz duży popyt na materiały izolacyjne firma YETICO SA postanowiła rozszerzyć asortyment produkowanego w Zakładzie w Galewicach styropianu. Planuje się uruchomienie produkcji styropianu szarego z dodatkiem grafitu który będzie produkowany w Zakładzie Produkcji Styropianu Yetico przy ul. Przemysłowej 5 w Galewicach. Planowany do wytwarzania nowy produkt posiada lepszą izolacyjność od tradycyjnego, białego styropianu. Wprowadzanie grafitu do surowca będzie realizowane u producenta polistyrenu spienialnego. Technologia przetwórstwa w Zakładzie w Galewicach będzie analogiczna do obecnie realizowanej. Dla realizacji zwiększenia produkcji w postaci nowego wyrobu powstać ma w Zakładzie Yetico w Galewicach nowa hala produkcyjna. W tym celu Spółka powiększyła swój teren wykupując stojący w bliskości do obiektów produkcyjnych jednopiętrowy budynek mieszkalny. Jego mieszkańcy przenieśli się do nowego obiektu, budynek mieszkalny i towarzyszące mu garaże zostaną rozebrane i na ich miejscu zostanie wybudowana nowa hala we wskazanym do realizacji w decyzji środowiskowej wariancie A. Oprócz budowy nowej hali produkcyjnej, zostanie zmodernizowany istniejący sposób wentylacji technologicznej zarówno istniejącej jak i nowej hali produkcyjnej oraz rozbudowana zakładowa kotłownia w celu zwiększenia ilości produkowanej pary technologicznej niezbędnej do pokrycia potrzeb energetycznych po rozbudowie zakładu. W nowej hali zostaną umieszczone maszyny i urządzenia związane z produkcją szarego styropianu. Na potrzeby nowego obiektu powstaną dwa nowe kominy wentylacji technologicznej, oraz nowy kocioł w kotłowni, a komin kotła dziś istniejącego zostanie przestawiony w kotłowni w inne miejsce. W związku z rozbudową zwiększy się ilość surowców używanych do produkcji styropianu oraz proporcjonalnie zwiększą się emisje zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Wytwórnia styropianu nie jest wymieniona jako instalacja, która na etap eksploatacji wymagałaby pozwolenia zintegrowanego, nie występuje w załączniku do rozporządzenia

2 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. nr 122 z 2002 r., poz. 1055). Dlatego, dla Zakładu YETICO SA w Galewicach obecnie jak i po rozbudowie wymagane są zwykłe sektorowe pozwolenia. Dla stanu obecnego Zakład posiada wszelkie wymagane pozwolenia sektorowe, dokonał też wymaganych zgłoszeń. Produkcja styropianu nie jest wymieniona w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181). Dlatego, mimo, że podczas z produkcji styropianu występuje technologiczna emisja lotnych związków organicznych do oceny wpływu tej emisji na stan czystości powietrza zostanie zastosowany sposób opisany w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późniejszymi zmianami) a nie będzie się analizować stężeń emitowanych LZO w gazach odlotowych wentylacji mechanicznej ciągów technologicznych. Obowiązujące przepisy w tym zakresie nie dotyczą produkcji styropianu. Inwestycja będzie związana z przebudową istniejącej hali, mającej poprawić jej izolacyjność akustyczną oraz z budową nowej hali i podłączeniem części produkcyjnej i jej zaplecza socjalnego do kanalizacji publicznej. Nowa hala będzie parterowym budynkiem o wysokości h = 9 m i powierzchni 1520 m 2, ma zostać zbudowana z udziałem płyty warstwowej na przegrody zewnętrzne. Wewnątrz nowych pomieszczeń znajdą się maszyny i urządzenia służące do produkcji nowej odmiany styropianu szarego, o lepszych własnościach izolacyjnych. Przebudowa wymaga zburzenia istniejącego i niezasiedlonego domu mieszkalnego znajdującego się dziś na posesji Zakładu. W toku inwestycji zmodernizowany zostanie także system wentylacji z wykorzystaniem odzysku ciepła w centralach nawiewno-wywiewnych. Zapewni to zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie pomieszczeń Zakładu. W nowej hali zostaną ustawione urządzenia związane z produkcja szarego styropianu. W chwili obecnej zakład zużywa 4900 Mg/rok surowca do produkcji styropianu, po rozbudowie w nowej hali przetwarzane będzie dodatkowo 1875 Mg/rok surowca z dodatkiem grafitu, do produkcji styropianu szarego. Zakład będzie, podobnie jak dzisiaj posiadał wentylację mechaniczną procesów produkcyjnych. Zachowane zostaną dziś istniejące kominy wentylacji technologicznej procesów produkcyjnych, a także powstaną dwa nowe emitory mechanicznej wentylacji technologicznej, które będą odprowadzały zanieczyszczenia gazowe z procesów

3 produkcyjnych w nowej hali do powietrza atmosferycznego. Lokalizacja nowych kominów technologicznych obok nowej hali w jej południowo zachodniej części Do produkcji wszelkich wyrobów styropianowych, na cele technologiczne wymagane jest dostarczenie ciepła - w postaci pary wodnej. W istniejącej obecnie kotłowni Zakładu z jednym kotłem parowym, opalanym węglem ekogroszkiem zostanie zainstalowany dodatkowy nowy kocioł parowy opalany również ekogroszkiem. Emisja zanieczyszczeń z kotłowni będzie odbywać się, po rozbudowie - za pomocą dwóch oddzielnych emitorów, z dwóch kotłów opalanych węglem ekogroszkiem. Maszyny i urządzenia, wentylacja mechaniczna, ruch pojazdów dostawczych i odbiorczych na terenie obiektu będą generowały hałas do środowiska. Emisja hałasu na zewnątrz zakładu będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. W toku produkcji styropianu powstają odpady technologiczne, które zostaną ponownie wykorzystane do produkcji. Odpady poprodukcyjne w postaci opakowań folii, kartonów, palet drewnianych, brykietowanego pyłu styropianowego będą sprzedawane lub przekazywane uprawnionemu odbiorcy. W czasie spalania węgla w kotłach kotłowni powstaną odpady pyłów zgromadzonych w odpylaczach i żużel. Odpady te gromadzone są w wybetonowanym boksie obok kotłowni, a następnie przekazywane uprawionym odbiorcom do możliwego odzysku bądź unieszkodliwienia. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych Zakład jest i po rozbudowie będzie nadal producentem styropianu w postaci bloków, płyt i kształtek. Do produkcji używany jest surowiec w postaci granulatu polistyrenu o handlowej nazwie owipian (chemiczna nazwa surowca EPS = polistyren spienialny). Produkcja każdego z rodzajów styropianu polega na powiększeniu objętości granulek polistyrenu zawierającego w swojej masie pentan i izopentan poprzez ekspandowanie ich za pomocą pary wodnej. Wstępnie ekspandowane granulki wymagają stabilizacji poprzez sezonowanie ich w silosach wykonanych z brezentu. Po wysezonowaniu granul styropianu następuje przesłanie ich, za pomocą transportu pneumatycznego do form, w których w czasie ogrzewania parą następuje dalsze zwiększanie się granul styropianu i uformowanie trwałe w postaci bloków (walców, prostopadłościanów lub kształtek). Tak uformowane bloki i kształtki przemieszczane są do części magazynowej gdzie są sezonowane. Sezonowanie ma na celu obniżenie ich wilgotności oraz usunięcie naprężeń wewnątrz produktów. Po kilku lub kilkunastu dniach bloki w postaci prostopadłościanów są cięte na wymiar za pomocą

4 oscylujących drutów oporowych rozgrzanych do odpowiedniej temperatury. Bloki w postaci walców oraz kształtki nie wymagają po uformowaniu obróbki i w takiej postaci sprzedawane są klientom. Surowcem do produkcji styropianu jest granulowany polistyren, o nazwie handlowej Owipian, Neopor, Lambdapor (nazwy w zależności od dostawcy). Technologia produkcji styropianu w części obecnie istniejącej: Granulki owipianu są zasysane z pudła transportowego pneumatycznie do dwóch spieniarek i współpracujących z nimi dwóch suszarek fluidyzacyjnych, gdzie przedmuchem powietrza suszy się wstępnie spienione granulki z pary wodnej, która była użyta do spienienia polistyrenu. Spieniarki są ogrzewane nasyconą parą technologiczną dostarczaną z kotłowni. W komorze każdej z tych maszyn następuje spienienie surowca - jego objętość w temperaturze st. C rośnie kilkadziesiąt razy (nawet 60!). Para wodna spełnia podwójna rolę umożliwia ogrzanie granulek polistyrenu i parowanie poroforu pentanu, który dyfunduje poprzez ścianki mikrokomórek mięknącego polistyrenu. Spienione granulki są mokre od pary wodnej i mają tendencję do zbrylania się, dlatego w spieniarce jest mechaniczne mieszadło, które kręcąc się zapobiega zbrylaniu się wilgotnych granulek. Po wstępnym spienieniu wilgotne granulki ze spieniarki przesuwają się ku górze spieniarki i opuszczają ją przez otwór w górnej części. Spienione, wilgotne granulki przenoszone są do suszarki fluidalnej, gdzie w warstwie fluidalnej są suszone powietrzem. Po wysuszeniu granulki przesyłane są pneumatycznie do płóciennych 12 silosów o objętości po 80 m 3 każdy z nich, łączna ich pojemność wynosi ok. 960 m 3. W Zakładzie w istniejącej zbiorczej hali produkcyjnej zainstalowane są i pozostaną - spieniarka o wydajności typ EX-P3 mogąca spienić 70 m 3 /godzinę owipianu wraz z przynależną do niej suszarką fluidalną spienionych granul, - spieniarka rezerwowa typ EX-P1 o wydajności = 40 m 3 /h wraz z przynależną do niej suszarką fluidalną, służącą również do spieniania zabarwionego granulatu do formowania kształtek na automatach Erlenbacha - forma, typ F7 formująca ze spienionych, wysezonowanych granul bloki styropianowe o objętości 5 m 3 ; - trzy automaty firmy Erlenbach formujące z wysezonowanych zabarwionych granul gotowe kształtki styropianowe o objętości pojedynczej kształtki 0.01 m 3 - dwie mieszarki do barwienia granulatu owipianu przed spienianiem w celu zabarwienia kształtek formowanych w automatach Erlenbach na kolor jasno niebieski lub inny.

5 Z granulek, w czasie sezonowania w silosach, następuje wydzielenie jeszcze obecnego tam poroforu, na którego miejsce, do ich wnętrza wnika powietrze, następuje wyrównanie ciśnienia gazów w mikrokomórkach spienionego półfabrykatu z ciśnieniem atmosferycznym. Część granulek z tego magazynu półproduktu będzie kierowane do dalszego przerobu część jest powtórnie spieniania. Kierownik Zakładu w Galewicach przewiduje, że 60 % wstępnie, po raz pierwszy spienionych granul będzie spieniana w spieniarce po raz wtóry, a 20 % nawet po raz trzeci. Oznacza to, że tylko 20 % masy spienionych jeden raz granul będzie kierowane do produkcji bloków i/lub kształtek. Powtórne spienienie ma na celu uzyskanie docelowo większej ekspansji granul, niemożliwej do uzyskania przy jednorazowym przejściu surowca - owipianu przez spieniarkę). Spienione granulki nie mogą być jednak przechowywane zbyt długo, gdyż zbyt wiele potrzebnego do II etapu przerobu poroforu zawartego jeszcze w komórkach wstępnie spienionego granulatu ulotniłoby się do atmosfery. Średni czas pobytu granul w silosach płóciennych wynosi ok. 10 godzin. Wysezonowane granulki pobiera się z silosów i przesyła transportem pneumatycznym do pomieszczenia zbiorczego gdzie zainstalowana jest forma do produkcji bloków. Jest to forma typu F7, która w pozycji pionowej formuje bloki styropianu o objętości 5 m 3. Tamże w tym samym pomieszczeniu znajdują trzy czynne naprzemiennie automaty firmy Erlenbach do formowania kształtek styropianowych oraz opisane wcześniej dwie spieniarki podstawowa typ EX-P3 i rezerwowa EX-P1. Formę, do formowania bloków do której z zasobnika zasypuje się spienione i wysezonowane granulki, najpierw przedmuchuje się parą wodną, aby usunąć powietrze zawarte między zasypanymi granulkami, powietrze z parą i resztką gazowych związków organicznych uchodzą one rurą wydmuchową, (trwa to max 15 sekund), następnie, po zamknięciu zaworu do przedmuchu, ogrzewa się granulki w formie parą (ok. 20 s), następnie pozwala się im ostygnąć w formie do kilku minut. Po częściowym ostudzeniu komorę maszyny z uformowanym blokiem się otwiera, blok styropianu jest mechanicznie wypychany. Następnie komora danej maszyny jest zamykana. Cykl nasypu wysezonowanych granulek jest powtarzany. Do zasypywanych granulek dodaje się od 5 do 30% objętościowych dodatku zmielonych odpadów produkcyjnych. Bloki odwozi się wózkami o trakcji ręcznej do pomieszczeń ich doraźnego sezonowania. Jest to hala blaszana ( kopulak ), z wentylacją grawitacyjną, w hali tej sezonuje się ok m 3 wysezonowanych bloków. Resztę bloków sezonuje się w dwóch namiotach płóciennych, namioty te są wentylowane grawitacyjnie. Czas sezonowania bloków wynosi od 24 godzin do tygodnia.

6 Następnie bloki na ręcznych wózkach, są dowożone do drugiej hali blaszanej i cięte na właściwe formaty. Na hali są zainstalowane trzy maszyny do cięcia wysezonowanych bloków styropianowych na płyty. Pocięte na arkusze bloki są ręcznie konfekcjonowane w paczki o zadanej wielkości i pakowane w folię termokurczliwą. Opary wydzielające się w czasie prac prowadzonych w hali są odprowadzane do wentylacji technologicznej mechanicznej. Produkcja styropianu nieodłącznie jest związana z pewną emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Styropian jest produkowany z granulek polistyrenu, zwilżonego u producenta surowca węglowodorem alifatycznym - pentanem - C 5 H 12, bądź jego izomerem izopentanem, polistyren wcześniej otrzymywany jest przez spolimeryzowanie - z ciekłego monomeru - styrenu. Wcześniej styren związek o wzorze C 6 H 5 -CH=CH 2 otrzymywany jest przez redukcję (odwodornienie) - etylobenzenu C 6 H 5 -C 2 H 5. Te związki będą obecne w wyziewach z produkcji styropianu. Z rzeczywistych pomiarów prowadzonych na zlecenie YETICO przez Autora Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko wynika, że 3 opisane wyżej substancje gazowe są obecne w wyciągach ze wszystkich, opisanych wyżej elementach ciągu produkcyjnego z różnym natężeniem. Charakterystyka i wyposażenie nowej części hali Nowa hala będzie parterowym budynkiem o wysokości h = 9 m i powierzchni 1520 m 2. W nowej hali znajdą się następujące urządzenia: - spieniarka (ekspander) EXP-2 - forma do formowania bloków FV - automaty Erlenbach do formowania kształtek styropianowych - linia do cięcia bloków styropianu - linia frezowania styropianu Ponadto w nowej hali znajdzie się: - pole odkładcze do sezonowania bloków styropianu. - 9 szt. brezentowych silosów do sezonowania granulek - młynek do odpadów, stanowisko odpylania i stanowisko brykietowania z recyklingu odpadów styropianu - stanowisko pakowania płyt styropianowych

7 Proces technologiczny wytwarzania styropianu będzie analogiczny jak w hali istniejącej. Nowa hala będzie wyposażona w wentylacje mechaniczną, a powietrze wentylacyjne będzie emitowane do atmosfery za pomocą dwóch nowych wyrzutni. Surowiec do formowania bloków styropianowych będzie spieniany w spieniarce EXP-2, a do produkcji kształtek na automatach Erlenbach będzie dostarczany z istniejącej hali spieniany w spieniarce EX-P1. Wykonane będzie dodatkowe połączenie transportu technologicznego spienionych granul do dwóch automatów Erlenbach które będą zainstalowane w nowej hali. Podłączenie kanalizacji sanitarnej do sieci publicznej Nastąpi likwidacja istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej. Wszelkie prace zostaną w tym zakresie wykonane tylko na działce inwestora, co uczyni oddziaływania środowiskowe z tym związane minimalnymi. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko Hałas. Jak wykazały symulacje obliczeniowe przy wybranym do realizacji wariancie realizacyjnym A przewidywane poziomy hałasu przy najbliższej zabudowie będą dotrzymane i nie będą występować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej, poza działka inwestora. Emisja zanieczyszczeń technologicznych i energetycznych. Jak wykazały symulacje obliczeniowe sumaryczne oddziaływanie emisji technologicznej z 4 emitorów aktualnie istniejących i dwóch nowych, a także emisja zanieczyszczeń energetycznych ze spalania paliwa w kotlowni nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń poza działką inwestora. Gospodarka wodno ściekowa. Budowa podłączenia części produkcyjnej do kanalizacji sanitarnej znacząco poprawi gospodarkę wodno ściekową przedsięwzięcia. Wszelkie oddziaływania ponadnormatywne zamkną się w granicach działki Inwestora. Inwestycja w żaden sposób nie będzie oddziaływać na obszary NATURA 2000 istniejące i projektowane. Nie będzie żadnych oddziaływań na komponenty przyrodnicze środowiska, w tym obszary objęte formalną formą ochrony przyrody.

8 Realizacja inwestycji w wariancie A nie spowoduje żadnych negatywnych oddziaływań na dobra materialne i kulturowe, a także nie wywoła jakichkolwiek oddziaływań transgranicznych.

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA

RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA Działając na podstawie: art. 192, art. 215, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo