OFERTA SPONSORSKA P O G O O 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SPONSORSKA P O G O O 4"

Transkrypt

1 OFERTA SPONSORSKA P O G O O 4 Prezes Klubu Krzysztof Bober tel Dyrektor ds. marketingu Paweł Płuciennik tel

2 1 SZANOWNI PA STWO Niniejszà ofert kierujemy do najwi kszych oraz najlepszych firm naszego miasta i regionu. Szczecin jest miastem z zarysowanà wizjà rozwoju, a naszà nadziejà jest, by był z dnia na dzieƒ coraz pi kniejszy, bardziej znany i silniejszy gospodarczo. Pragniemy, by wraz z rozwojem naszego mias - ta, Pogoƒ 04 mogła stawiaç sobie coraz wy sze cele sportowe, a wraz z nimi umacniaç pozycj naszych sponsorów. W okresie kryzysu finansowego, wiele firm ograniczyło aktywnoêç mar - ketingowà, jednak e naszym zdaniem, czas kryzysu to doskonały okres na sponsoring. Koszty finan - sowego wsparcia klubu sà nieporównywalnie niskie z adekwatnymi kosztami tradycyjnej reklamy. Sponsoring sportu w dobie kryzysu, pozwala postrzegaç Sponsora, przez konkurencj oraz klientów, jako firm dobrze zarzàdzanà, odnoszàcà sukces w trudnym czasie. Sponsoring wzmacnia tak e pozycj wyjêciowà firmy, po zakoƒczeniu kryzysu, wzgl dem firm, które ograniczyły działania mar - ketingowe. Pogoƒ 04 mo e staç si doskonałà wizytówkà Paƒstwa Firmy. Futsal to jedna z najbardziej dynam - icznie rozwijajàcych si dyscyplin sportu w naszym kraju. Charakteryzuje si coraz wi kszym zain - teresowaniem ze strony kibiców i mediów. Futsal potrafi spełniç oczekiwania najbardziej wymaga - jàcych kibiców sportowych. Komfortowe warunki, bliskoêç trybun, bezpieczeƒstwo, szybkie tempo akcji, wspaniałe zagrania i indywidualne popisy zawodników wzbudzajà wielkie emocje na try - bunach. JesteÊmy pewni, e wspólnie mo emy zbudowaç doskonały zespół w Ekstraklasie Futsalu, który b dzie odnosił coraz wi ksze sukcesy sportowe dajàc nam wszystkim wielkà radoêç, a tak e przyczyni si do rozwoju Paƒstwa firmy przynoszàc wymierne korzyêci finansowe. JesteÊmy przeko - nani, e decyzja o podj ciu współpracy z Miejskim Klubem Sportowym Pogoƒ 04 Szczecin przyniesie Paƒstwu wiele satysfakcji i nowych doêwiadczeƒ oraz otworzy nowy rozdział w historii funkcjonowa - nia Paƒstwa Firmy jako Partnera Pogoni 04.

3 2 PROMOCJA POPRZEZ SPORT Sport jest jednym z najwa niejszych zjawisk kultury masowej. Popyt na rozrywk i moda na zdrowy styl ycia spowodowały, e sport jest produktem i stosuje si do niego prawa marketingowe. Przyciàganie du ej liczby kibiców i mo liwoêç tworzenia widowisk to atuty sportu decydujàce o jego atrakcyjnoêci jako instrumentu marketingowego. Emocje, które towarzyszà zmaganiom sportowców przyczyniajà si do lepszego zapami tywania marki, dzi ki czemu jest ona łatwiej kojarzona przez konsumentów. Tym, co czyni sport tak ekscytujàcym widowiskiem i tak noênym przekaênikiem ró nych treêci jest obecnoêç gwiazd i mediów. Gwiazdy i media gwarantujà widowiskowoêç a ta jest najistotniejszym argumentem dla reklamobiorców i sponsorów. Bez medialnej oprawy widowisk sportowych firmy nie przeznaczałyby ogromnych sum na sport. Sponsoring wydarzeƒ sportowych sprzyja tworzeniu, wzmocnieniu po àdanego wizerunku firmy, jej produktów, kreuje i utrwala ÊwiadomoÊç nazwy firmy, jej logo. Badania potwierdzajà, e konsumenci sà przychylnie nastawieni do sponsoringowych form promocji. Uwa ajà oni, e ta forma promocji mniej im przeszkadza i traktujà jà przyjaêniej ni tradycyjne działania reklamowe. Praktyka potwierdza, e sponsoring jest skuteczniejszy i efektywniejszy ni typowa reklama (nawet dziesi ciokrotnie). Firmy reklamujàce si poprzez sport sà postrzegane jako nowoczesne, zamo ne, sprzyjajàce zdrowiu i higienie. Wiele sportów przede wszystkim gry zespołowe przyciàgajà uwag całych rodzin, sà wspólnym prze yciem rodziców i dzieci, co prowadzi do wzmocnienia wi zi rodzinnych. Dzi ki takiemu medium jak sport mo na dotrzeç do ró nych grup docelowych, zarówno bezpoêrednio uczestniczàcych w wydarzeniach sportowych jak i Êledzàcych wydarzenia sportowe w mediach. Ponadto wzrasta skłonnoêç polskich mediów do pokazywania wydarzeƒ sportowych. Mo liwoêç ekspozycji nazwy oraz logo na koszulkach, banerach, ekranach diodowych i parkiecie zapewnia doskonałà widocznoêç.

4 3 KORZYÂCI ZE SPONSOROWANIA SPORTU Podstawowe korzyêci wynikajàce z faktu sponsorowania wydarzeƒ sportowych: Pozycjonowanie marki, zmiany postaw postrzegania marki, tworzenie wizerunku produktu poprzez stworzenie jasnego przekazu; Sport - zdrowie, sukces Zespół - przynale noêç do grupy Mo liwoêç tworzenia postaw konsumpcyjnych, wywołanie popytu na własne produkty Odró nienie od konkurencji i zwrócenie uwagi na specyficzne cechy produktu, dzi ki powiàzaniu z konkretnym wydarzeniem Uzyskanie efektu lojalnoêci konsumentów, motywacji pracowników, nawiàzywanie zwiàzków biznesowych Informacja w mediach, widocznoêç znacznie lepsza ni w wypadku reklamy Ze wzgl du na wi kszà efektywnoêç kosztowà ni tradycyjne działania reklamowe i ró nà skal działania, stworzenie mo liwoêci skutecznych działaƒ promocyjnych dla mniejszych przedsi biorstw

5 4 HISTORIA KLUBU Historia Pogoni '04 Szczecin rozpoczyna si 14 marca 2004 roku. Wówczas to doszło do pier wszych rozmów, majàcych na celu stworzenie w Szczecinie jednego klubu fustalowego. W rozmowach udział brali Krzysztof Bober (obecny Prezes), Maciej Karczyƒski (obecny Prezes Honorowy) oraz Kazimierz Biela. Trzy miesiàce póêniej było ju wiadomo, e zespół przystàpi do rozgrywek pod nazwà Pogoƒ '04 Szczecin. Ju w kolejnym roku zespół uzyskał awans do najwy szej klasy rozgrywek. JesteÊmy najdłu ej grajàcà dru ynà ze Szczecina w ekstraklasie. W sezonie 2010/2011 przystàpiliêmy do nowo powstałej spółki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià FUTSAL EKSTRAKLASA, która na wzór Ekstraklasy piłki trawiastej prowadzi rozgrywki ligowe. Ta forma pozwoliła nam na zawarcie umowy z Telewizjà ogólnopolskà Orange Sport transmitujàcà na ywo rozgrywki Ekstraklasy Futsalu. OglàdalnoÊç naszej dyscypliny jest z roku na rok wi ksza i w chwili obecnej mo emy si pochwaliç faktem, e wyprzedza nas jedynie piłka r czna m czyzn i znajdujemy si na porównywalnym poziomie z pierwszà ligà piłki no nej trawiastej. Prowadzimy szkolenie młodzie y tak eby klub mógł bazowaç na wychowankach, szkolenie najmłodszych w naszym klubie od samego poczàtku stało i dalej stoi na wysokim poziomie. Zespół młodzie owy futsalowego klubu ze Szczecina ma bogate tradycje i mo e si pochwaliç sporymi osiàgni ciami - Mistrz Polski rocznika do lat 20 w roku 2009, a mo liwoêç treningu z zawodowcami sà widoczne w lidze jak i młodzie owych reprezentacjach Polski do których nasi wychowankowie sà systematycznie powoływani. W chwili obecnej czterech zawodników pierwszego składu to stali reprezentanci Polski w piłce no nej halowej. Sezon 2013/14 okazał si najlepszy w historii klubu. ZdobyliÊmy tytuł Wicemistrza Polski Ekstraklasy Futsalu. Ten sukces zbiegł si z zakoƒczeniem budowy nowej hali widowiskowosportowej w Szczecinie. Kolejny sezon to gra w nowoczesnym obiekcie w komfortowych warunkach i przy trybunach pełnych kibiców. 9 lutego 2015 rok PZPN powierzył naszemu klubowi organizacj mi dzypaƒstwowego meczu Polska-Rosja. Mecz oglàdało osób i udało nam si pobiç nie tylko rekord frekwencji futsalu w Polsce ale równie zgromadziliêmy najwi kszà publicznoêç z dotychczasowych wydarzeƒ sportowych organizowanych na obiekcie Azoty Arena. Niepowtarzalna atmosfera na trybunach, liczne konkursy i atrakcje dla kibiców oraz rekordy frekwencji podczas ligowych zmagaƒ sezonu 2014/15 przyniosły nam jedno z najcenniejszych wyró nieƒ w historii klubu. Kolejny ju raz Ekstraklasa Futsalu wyró niła nas tytułem Najlepsza PublicznoÊç. W poprzednim sezonie, a 8 meczy naszej dru yny było transmitowane w relacji live przez stacj Orange Sport. Rok 2015 to równie poczàtek projektu Wspólna Pogoƒ, w którym wraz z innymi klubami skupionymi wokół nazwy Pogoƒ budujemy silnà mark, coraz bardziej rozpoznawalnà w kraju i na mi dzynarodowej arenie. W nowym sezonie pozyskaliêmy kolejnych trzech mistrzów Polski, w tym dwóch aktualnych reprezentantów kraju. Stawiajàc sobie najwy sze cele sportowe przewidujemy Êrednià frekwencj na poziomie 3-4 tyê. kibiców na meczu.

6 5 MEDIA A POGO 04 Dotarcie do jak najszerszej grupy kibiców jest mo liwe dzi ki stałej informacji, w jak najwi kszej liczbie mediów co jest priorytetem dla władz klubu. Widzimy przy tym, jak wielkie zainteresowanie i nadzieje pokładajà w nas szczeciƒskie i ogólnopolskie media. Promocja poprzez klub na ogólnopolskich stronach internetowych poêwi conych futsalowi: Oficjalna strona MKS Pogoƒ 04 Szczecin Spółka Futsal Ekstraklasa Ligowiec.net Wspólna Pogoƒ PZPN Fakty Sportowe FS 24 Futsal-Polska Promocja poprzez klub w przekazach i transmisjach medialnych: Orange Sport Magazyn Futsal Ekstraklasa Skróty pomeczowe Pogoni 04 Szczecin na stronie Pogoƒ04 TV Sfera TV KP Sport Promocja poprzez klub w lokalnych mediach, które na stałe przekazujà informacj z rozgrywek Ekstraklasy Futsalu w tym: TVP Szczecin, Kurier Szczeciƒski, Głos Szczeciƒski, Gazeta Wyborcza, Radio Szczecin. W kolejnym sezonie Spółka Futsal Ekstraklasa kontynuuje współprac ze Stacjà Orange Sport transmitujàc mecze z kolejki ekstraklasy, które sà emitowane w ka dy poniedziałek o godzinie Podczas transmitowanych meczów z udziałem Pogoni '04 w Szczecinie istnieje mo liwoêç reklamowania naszych sponsorów na ledach diodowych. Dzi ki dobrym relacjom z działem sportowym telewizji TVP Szczecin informacje o zespole pojaw iajà si systematycznie w magazynach sportowych Gotowi Start oraz w sobotnim Serwisie Sportowym. Âmiało mo emy zaryzykowaç stwierdzenie, e nie ma w Polsce klubu w ekstraklasie futsalu, o którym pisano by tak du o, co o Pogoni 04 Szczecin. Wszystkie te działania majà na celu wypromowanie naszych sponsorów. Pragniemy, aby sukces klubu był tak e ich sukcesem. Obiekt usytuowany przy ul. Szafera spełnia wszystkie normy wymagane do organizacji imprez o zasi gu ogólnokrajowym. Budujemy wspaniałà atmosfer na trybunach w komfortowych i bezpiecznych warunkach całe rodziny sp dzajà i ekscytujà si grà naszych zawodników. Tysiàce kibiców na trybunach stały si rozpoznawalnà wizytówkà naszego klubu. Prawidłowe funkcjonowanie klubu mo liwe jest tylko w ramach Êcisłej współpracy z władzami lokalnymi i sponsorami. Bez ich wsparcia systematyczny rozwój zespołu byłby znacznie trudniejszy. Pogoƒ 04 jest doskonałym narz dziem promocyjnym, które dobrze wykorzystane powinno daç wymierne efekty dla obu stron.

7 6 AZOTY ARENA

8 7 PODSUMOWANIE Sport jest jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania silnych, długotrwałych relacji, opar - tych na partnerstwie. ze wzgl du na takie cechy jak: uniwersalnoêç prostota przekazu emocje medialnoêç wielopłaszczyznowoêç odbioru i uczestnictwa prostota skojarzeƒ, które pot gujà efekt kreowania wizerunku i wi zi, Mo e on byç łatwym narz dziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreêlaç przywiàzanie mieszkaƒców do miasta, regionu czy danej społecznoêci. Bioràc pod uwag ogromnà popularnoêç futsalu w Szczecinie mo na przypuszczaç, e odpowiednia współpraca miasta i sponsorów z Pogonià 04 mo e przynieêç wymierne korzyêci wszystkim stronom. Naszym głównymi atutami sà: bardzo wysoka frekwencja na trybunach (najwy sza w lidze) oraz wspaniała atmosfera podczas naszych meczów olbrzymie zainteresowanie klubem ze strony mediów, skutecznoêç i sukces licznych działaƒ promocyjnych (Pogoƒ 04 jest doskonałym noênikiem reklamy zarówno w Szczecinie i najbli szej okolicy, jak i w całej Polsce). Warto te pami taç, e firmy wspierajàce sport postrzegane sà przez społeczeƒstwo jako przyjazne. Mieszkaƒcy ch tniej si gajà po produkty lub korzystajà z usług takiej firmy, a władze Szczecina doceniajà zaanga owanie i wysiłek, jaki wkładajà sponsorzy w rozwój naszego klubu. Jednym słowem: współpraca sponsora z naszym klubem jest niejako "skazana na sukces". Obie strony powinny z tej współpracy odnieêç wymierne korzyêci. Pogoƒ 04 b dzie mogła stworzyç zespół odnoszàcy sukcesy na arenie krajowej, a sponsor zyska wartoêciowà, wiarygodnà i medialnà wizytówk!

9 8 SPONSOR BIZNES MKS POGO '04 SZCZECIN WartoÊç pakietu na sezon 1000 PLN miesi cznie netto. (mo liwoêç rozliczenia barterowego) mo liwoêç stosowania sformułowania SPONSOR BIZNES MKS POGO 04 SZCZECIN umo liwienie dystrybucji materiałów promocyjnych SPONSORA BIZNES podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub umieszczenie logo SPONSORA BIZNES w formie banera internetowego na głównej stronie oficjalnego serwisu klubu wraz z linkiem do Paƒstwa strony mo liwoêç wystawienia własnego stoiska promocyjnego podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub (plakaty, foldery, naklejki, biuwary na biurko, kalendarze, zaproszenia) umieszczenie logo SPONSORA BIZNES w wybranych materiałach klubu (foldery,kalendarze, ulotki, kartki okolicznoêciowe, zaproszenia, bilety, biuwary) umieszczenie logo na plakatach zapowiadajàcych mecze (rozmieszczanych w szczeciƒskich przedszkolach, szkołach, uczelniach, obiektach sportowych, w sklepach sieci Netto na terenie Szczecina, Polic i Warzymic a tak e w siedzibach naszych pozostałych sponsorów) mo liwoêç umieszczenia firmowych roll up ów w hollu przy wejêciach na sektory i w ciàgach komunikacyjnych mo liwoêç działaƒ eventowych (np. konkursy) podczas zawodów sportowych otrzymanie karty VIP uprawniajàcych do wejêcia na wszystkie imprezy organizowane przez klub (m.in. mecze Ekstraklasy Futsalu, pucharowe i towarzyskie)

10 9 SPONSOR PREMIUM MKS POGO '04 SZCZECIN (gwarancja wyłàcznoêci bran owej) WartoÊç pakietu na sezon PLN miesi cznie netto mo liwoêç stosowania sformułowania SPONSOR PREMIUM MKS POGO 04 SZCZECIN z mo liwoêcià wykorzystania logo klubu oraz mo liwoêç stosowania wizerunku zawodników umo liwienie dystrybucji materiałów promocyjnych SPONSORA PREMIUM podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub umieszczenie logo SPONSORA PREMIUM w formie banera internetowego na głównej stronie oficjalnego serwisu klubu wraz z linkiem do Paƒstwa strony mo liwoêç wystawienia własnego stoiska promocyjnego podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub mo liwoêç emitowania własnego spotu reklamowego SPONSORA PREMIUM poprzez nagłoênienie meczowe umieszczenie logo SPONSORA PREMIUM w materiałach klubu (plakaty, foldery, naklejki, kalendarze, ulotki, billboardy, kartki okolicznoêciowe, zaproszenia, bilety, biuwary na biurko) umieszczenie logo na plakatach zapowiadajàcych mecze (rozmieszczanych w szczeciƒskich przedszkolach, szkołach, uczelniach, obiektach sportowych, w sklepach sieci Netto na terenie Szczecina, Polic i Warzymic a tak e w siedzibach naszych pozostałych sponsorów) umieszczenie logo na ulotkach zapowiadajàcych mecze (nakład szt.) dystrybucja (przedszkola, szkoły, uczelnie, kino Helios, C.H.Galaxy) umieszczenie logo na rollup ach zapowiadajàcych mecze i rozstawianych w wybranych miejscach (sklepy Netto, kino Helios, C.H. Galaxy, Azoty Arena) mo liwoêç umieszczenia firmowych roll up ów w hollu przy wejêciach na sektory i w ciàgach komunikacyjnych mo liwoêç działaƒ eventowych (np. konkursy) podczas zawodów sportowych zamieszczenie kolorowej reklamy na całà stron w informatorze przedmeczowym umieszczenie dwóch banerów reklamowych (wym. 3 x 1 m) na hali wokół parkietu umieszczenie logo SPONSORA PREMIUM na tablicach reklamowych wykorzystywanych przy okazji pomeczowych konferencji i wywiadów z zawodnikami otrzymanie złotych kart VIP uprawniajàcych do wejêcia na wszystkie imprezy organizowane przez klub (m.in. mecze Ekstraklasy Futsalu, pucharowe, towarzyskie) mo liwoêç emisji reklam na ekranach ledowych podczas wybranych meczy Ekstraklasy Futsalu

11 10 SPONSOR GŁÓWNY MKS POGO '04 SZCZECIN (gwarancja wyłàcznoêci bran owej) WartoÊç pakietu na sezon PLN miesi cznie netto mo liwoêç stosowania sformułowania SPONSOR GŁÓWNY MKS POGO 04 SZCZECIN z mo liwoêcià wykorzystania logo klubu oraz mo liwoêç stosowania wizerunku Zawodników umo liwienie dystrybucji materiałów promocyjnych SPONSORA GŁÓWNEGO podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub umieszczenie logo SPONSORA GŁÓWNEGO w formie banera internetowego na głównej stronie oficjalnego serwisu klubu wraz z linkiem do Paƒstwa strony mo liwoêç wystawienia własnego stoiska promocyjnego podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub mo liwoêç emitowania własnego spotu reklamowego SPONSORA GŁÓWNEGO poprzez nagłoênienie meczowe umieszczenie logo SPONSORA GŁÓWNEGO w materiałach klubu (plakaty, foldery, naklejki, kalendarze, ulotki, billboardy, kartki okolicznoêciowe, zaproszenia, bilety, biuwary) umieszczenie logo na plakatach zapowiadajàcych mecze (rozmieszczanych w szczeciƒskich przedszkolach, szkołach, uczelniach, obiektach sportowych, w sklepach sieci Netto na terenie Szczecina, Polic i Warzymic a tak e w siedzibach naszych pozostałych sponsorów) umieszczenie logo na ulotkach zapowiadajàcych mecze (nakład szt.) dystrybucja (przedszkola, szkoły, uczelnie, kino Helios, C.H.Galaxy) umieszczenie logo na rollup ach zapowiadajàcych mecze i rozstawianych w wybranych miejscach (sklepy Netto, kino Helios, C.H. Galaxy, Azoty Arena) mo liwoêç umieszczenia firmowych roll up ów w hollu przy wejêciach na sektory i w ciàgach komunikacyjnych mo liwoêç działaƒ eventowych (np. konkursy) podczas zawodów sportowych zamieszczenie kolorowej reklamy na całà stron w informatorze przedmeczowym umieszczenie dwóch banerów reklamowych (wym. 3 x 1 m) na hali wokół parkietu umieszczenie banera reklamowego (wym. 10 x 3 m) na trybunach hali mo liwoêç emisji spotów reklamowych na czterech telebimach o przekàtnej 250 cali podczas wydarzeƒ sportowych mo liwoêç umieszczenia balonów reklamowych pneumatycznych i innych grafik wielkoformatowych w głównym hollu i na parkiecie hali umieszczenie logo SPONSORA GŁÓWNEGO na koszulkach meczowych i pozostałym sprz cie sportowym zawodników (koszulki treningowe, torby sportowe) umo liwienie spotkaƒ pracowników SPONSORA GŁÓWNEGO z trenerem i Zawodnikami umieszczenie logo SPONSORA GŁÓWNEGO na tablicach reklamowych wykorzystywanych przy okazji pomeczowych konferencji i wywiadów z zawodnikami otrzymanie złotych kart VIP uprawniajàcych do wejêcia na wszystkie imprezy organizowane przez klub (m.in. mecze Ekstraklasy Futsalu, pucharowe, towarzyskie) mo liwoêç emisji reklam na ekranach ledowych podczas wybranych meczy Ekstraklasy Futsalu

12 11 SPONSOR TYTULARNY MKS POGO '04 SZCZECIN (gwarancja wyłàcznoêci bran owej) WartoÊç pakietu do uzgodnienia umieszczenie nazwy SPONSORA TYTULARNEGO w nazwie klubu mo liwoêç stosowania sformułowania SPONSOR TYTULARNY MKS POGO 04 SZCZECIN z mo liwoêcià wykorzystania logo klubu oraz mo liwoêç stosowania wizerunku zawodników umo liwienie dystrybucji materiałów promocyjnych SPONSORA TYTULARNEGO podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO w formie banera internetoweg na głównej stronie oficjalnego serwisu klubu wraz z linkiem do Paƒstwa strony mo liwoêç wystawienia własnego stoiska promocyjnego podczas meczów oraz imprez okolicznoêciowych organizowanych przez klub mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub mo liwoêç emitowania własnego spotu reklamowego SPONSORA TYTULARNEGO poprzez nagłoênienie meczowe umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO w materiałach klubu (plakaty, foldery, naklejki, kalendarze, ulotki, billboardy, kartki okolicznoêciowe, zaproszenia, bilety, biuwary na biurko) umieszczenie logo na plakatach zapowiadajàcych mecze (rozmieszczanych w szczeciƒskich przedszkolach, szkołach, uczelniach, obiektach sportowych, w sklepach sieci Netto na terenie Szczecina, Polic i Warzymic a tak e w siedzibach naszych pozostałych sponsorów) mo liwoêç umieszczenia firmowych rollup ów lub innych materiałów reklamowych (choràgiewki itp.) w hollu przy wejêciach na sektory i w ciàgach komunikacyjnych mo liwoêç działaƒ eventowych (np. konkursy) podczas zawodów sportowych zamieszczenie kolorowej reklamy na całà stron w informatorze przedmeczowym umieszczenie czterech banerów reklamowych (wym. 3 x 1 m) na hali wokół parkietu umieszczenie logo na rollup ach zapowiadajàcych mecze i rozstawianych w wybranych miejscach (sklepy Netto, kino Helios, C.H. Galaxy, Azoty Arena) mo liwoêç emisji spotów reklamowych na czterech telebimach o przekàtnej 250 cali podczas wydarzeƒ sportowych mo liwoêç umieszczenia balonów reklamowych pneumatycznych i innych grafik wielkoformatowych w głównym hollu i wokół parkietu umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO na koszulkach meczowych i pozostałym sprz cie sportowym zawodników (koszulki treningowe, dresy, torby sportowe, kurtki wyjêciowe) umieszczenie logo na ulotkach zapowiadajàcych mecze (nakład szt.) dystrybucja (przed szkola, szkoły, uczelnie, kino Helios, C.H.Galaxy) umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO na tablicach reklamowych wykorzystywanych przy okazji pomeczowych konferencji i wywiadów z zawodnikami otrzymanie złotych kart VIP uprawniajàcych do wejêcia na wszystkie imprezy organizowane przez klub (m.in. mecze Ekstraklasy Futsalu, pucharowe, towarzyskie) umieszczenie nazwy SPONSORA TYTULARNEGO w nazwie klubu oraz oficjalne podpisanie umowy na konferencji prasowej w Urz dzie miasta Szczecin mo liwoêç emisji reklam na ekranach ledowych podczas wybranych meczy Ekstraklasy Futsalu

13 12 SPONSOR TYTULARNY GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN WartoÊç pakietu na sezon PLN Netto mo liwoêç stosowania sformułowania SPONSOR TYTULARNY GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN z mo liwoêcià wykorzystania logo klubu oraz mo liwoêç stosowania wizerunku zawodników grup młodzie owych umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN w formie banera internetowego na głównej stronie oficjalnego serwisu klubu wraz z linkiem do Paƒstwa strony umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN w zakładce grup młodzie owych mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub mo liwoêç emitowania własnego spotu reklamowego poprzez nagłoênienie meczowe podczas meczów dru yny seniorskiej umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN w materiałach klubu (plakaty, foldery, naklejki, biuwary na biurko, kalendarze, ulotki, billboardy, kartki okolicznoêciowe, zaproszenia) umieszczenie logo na plakatach zapowiadajàcych mecze dru yny seniorskiej (rozmieszczanych w szczeciƒskich szkołach i uczelniach, sieci sklepów Netto a tak e w siedzibach naszych pozostałych sponsorów i partnerów) umieszczenie logo na ulotkach zapowiadajàcych mecze (nakład szt.) dystrybucja (przedszkola, szkoły, uczelnie, kino Helios, C.H.Galaxy) umieszczenie logo na rollup ach zapowiadajàcych mecze i rozstawianych w wybranych miejscach (sklepy Netto, kino Helios, C.H. Galaxy, Azoty Arena) mo liwoêç działaƒ eventowych (np. konkursy) podczas meczów dru yny seniorskiej zamieszczenie kolorowej reklamy na całà stron w informatorze przedmeczowym dru yny seniorskiej (dwa razy podczas sezonu) umieszczenie jednego banera reklamowego (wym. 3 x 1 m) na hali wokół parkietu podczas meczów dru yny seniorskiej umieszczenie logo SPONSORA TYTULARNEGO GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN na koszulkach meczowych zawodników grup młodzie owych otrzymanie złotych kart VIP uprawniajàcych do wejêcia na wszystkie imprezy organizowane przez klub (m.in. mecze Ekstraklasy Futsalu, pucharowe, towarzyskie) umieszczenie nazwy SPONSOR TYTULARNY GRUP MŁODZIE OWYCH MKS POGO 04 SZCZECIN w nazwie wszystkich dru yn młodzie owych reprezentujàcych klub we wszystkich rozgrywkach i turniejach na terenie kraju i za granicà (mi dzy innymi: SLPN Szczeciƒska Liga Piłki No nej - w ka dym czwartkowym wydaniu Kuriera Szczeciƒskiego ukazujà si obszerne relacje i tabela rozgrywek,eliminacje i finały Mistrzostw Polski U-20 i młodszych roczników)

14 13 SPONSOR MECZU MKS POGO '04 SZCZECIN WartoÊç pakietu na mecz 500 PLN Netto (mo liwoêç rozliczenia barterowego) mo liwoêç umieszczenia firmowych roll up ów w hollu przy wejêciach na sektory i w ciàgach komunikacyjnych umo liwienie dystrybucji materiałów promocyjnych sponsora podczas meczu mo liwoêç wystawienia własnego stoiska promocyjnego podczas meczu mo liwoêç wykorzystania materiałów reklamowych dostarczonych przez klub (plakaty, foldery, naklejki, kalendarze, zaproszenia) umieszczenie na stronie internetowej osobnego artykułu o sponsorze meczu umieszczenie reklamy lub artykułu o sponsorze meczu w folderze przedmeczowym (nakład 500 szt.) umieszczenie reklamy sponsora meczu w zapowiedzi meczu oraz w skrócie meczowym w kanale Pogoƒ '04 TV (ok odsłon) podczas meczu spiker wielokrotnie wymienia nazw sponsora meczu i przybli a profil prowadzonej działalnoêci

15 14 PRZYKŁADY REKLAM STOISKA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

16 15 PRZYKŁADY REKLAM EKSPOZYCJA REKLAMOWA

17 16 PRZYKŁADY REKLAM ROLL UP ZAPOWIADAJÑCY MECZ

18 17 PRZYKŁADY REKLAM PLAKAT MECZOWY

19 18 PRZYKŁADY REKLAM INFORMATOR PRZEDMECZOWY

20 19 PRZYKŁADY REKLAM REKLAMA NA TELEBIMIE

21 20 PRZYKŁADY REKLAM ZAWIESZKI

22 21 PRZYKŁADY REKLAM SPRZ T, TABLICA INFORMACYJNA, MEDIA

23 22 PRZYKŁADY REKLAM BANERY

24 23 PRZYKŁADY REKLAM EKRANY LEDOWE

25 24 PRZYKŁADY REKLAM BANERY

26 25 PRZYKŁADY REKLAM BALON REKLAMOWY PNEUMATYCZNY

27 26 TAK SMAKUJE SUKCES

28 27 JESTEÂMY U PREZYDENTA

29 28 JESTEÂMY U PREZYDENTA

30 29 NASI KIBICE

31 30 NASI KIBICE

32 31 NASI KIBICE

33 32 PRASA

34 33 PRASA

Sukces wymaga fundamentu. Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016

Sukces wymaga fundamentu. Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016 Sukces wymaga fundamentu Oferta współpracy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Sezon 2015/2016 Siatkówka w Polsce - Czołówka dyscyplin sportowych - Całoroczne emocje - Widowiska dla wszystkich pokoleń - Zasady fair

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy To dobra marka 2-krotny Mistrz Polski Wicemistrz Polski 16 miejsce w tabeli WSZECH CZASÓW LIGI POLSKIEJ Finalista Pucharu Polski Godny reprezentant

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

Pogoń Prudnik - Oferta Sponsorska. Oferta Sponsorska - Klub Piłkarski MKS Pogoń Prudnik

Pogoń Prudnik - Oferta Sponsorska. Oferta Sponsorska - Klub Piłkarski MKS Pogoń Prudnik Oferta Sponsorska - Klub Piłkarski MKS Pogoń Prudnik Historia klubu Pogoń Prudnik Klub Pogoń Prudnik został założony 15 września 1945 roku. Barwy niebiesko białe to barwy prudnickiej Pogoni. MKS Pogoń

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA KLUBU

OFERTA SPONSORSKA KLUBU OFERTA SPONSORSKA KLUBU LKS ORZEŁ KOTY O klubie: NAZWA: Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty ADRES: Koty, ul.leśna 9, BARWY: czerwono-zielono-żółte ROK ZAŁOŻENIA: 1955 POZIOM ROZGRYWEK: klasa B, Podokręg Bytom

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź

Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew Łódź Oferta dotycząca współpraca z klubem koszykówki żeńskiej Widzew

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2012/2013 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 10. A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON :

ZAŁĄCZNIK NR 10. A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON : ZAŁĄCZNIK NR 10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH A) 14. CRACOVIA MARATON A.1) Przyznanie tytułu SPONSOR TECHNICZNY/SPORTOWY 14. CRACOVIA MARATON : 1. Udostępnienie miejsca na logo Sponsora na

Bardziej szczegółowo

KAPITUŁA ŁKS BUSINESS CLUB

KAPITUŁA ŁKS BUSINESS CLUB ŁKS BUSINESS CLUB Platforma marketingowa i VIP dla wyselekcjonowanych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych działających w świecie sportu i biznesu KAPITUŁA ŁKS BUSINESS CLUB Filip Kenig - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia

OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia VISTAL GDYNIA MEDALISTKI MISTRZOSTW POLSKI OFERTA SPONSORSKA Klub sportowy Vistal Gdynia Sezon 2014/2015 MARKETING PRZEZ SPORT SZYBKA PROMOCJA BIZNESU W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH... Rzeczy, które są nietypowe,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGOWA

OFERTA SPONSORINGOWA OFERTA SPONSORINGOWA Jest nam ogromnie miło poinformować Państwa, że w uznaniu osiągnięć sportowych i organizacyjnych Światowa Organizacja Łucznicza FITA wraz z Polskim Związkiem Łuczniczym wyróżniła Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Poznań, 31 sierpnia 2011 r. Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Szanowni Państwo, W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny

Szanowni Państwo. Z Poważaniem, Komitet Organizacyjny d Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego przedstawiamy Państwu ofertę udziału w imprezie zaliczanej do cyklu SuperEnduro FIM World Championship 2012/ 2013. Zawody, które odbędą się 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014

Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Oferta sponsorska OPOLSKA LIGA FIRM WIOSNA 2014 Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy sponsorskiej. Wierzymy, że to co zaproponujemy, zachęci Państwa do współpracy z nami. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

HEIRO RZESZÓW folder sponsorski

HEIRO RZESZÓW folder sponsorski RAZEM PO EKSTRAKLASĘ HEIRO RZESZÓW folder sponsorski na sezon 2017/18-19 ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS TWOJA REKLAMA Zostań częścią projektu DZIKI W DRODZE DO EKSTRAKLASY Dziki to przydomek zespołu Heiro Rzeszów.

Bardziej szczegółowo

Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg

Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg Oferta Reklamowo-Sponsoringowa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku 1998. W założeniach, głównym jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Klubu Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie Powierzchnia reklamowa

Bardziej szczegółowo

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa

Lech Cup & Lech Conference Oferta sponsoringowa Lech Cup & Lech Conference 2011 Szanowni Państwo! W dniach 10-11 grudnia 2011 r. odbędzie się Lech Cup 2011 jeden z największych i najsilniej obsadzonych turniejów piłki nożnej chłopców do lat 12 w Europie.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz.

Szanowni Państwo! KLUB ŻUŻLOWY ORZEŁ ŁÓDŹ 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 klub@orzel.lodz.pl www.orzel.lodz. 2011 92-311 Łódź, ul. Dziewiarska 14 Tel/fax: (42) 672 35 08, (42) 672 30 25 Szanowni Państwo! W imieniu Klubu żużlowego ORZEŁ ŁÓDŹ, mając na uwadze dobro i pomyślny rozwój łódzkiego sportu żużlowego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. OFERTA PARTNERSKA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. Misją Białołęckiego Ośrodka Sportu jest przede wszystkim zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW

OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW OFERTA DLA SPONSORÓW. PUCHAR ŚWIATA W ROCK & ROLL U AKROBATYCZNYM 12 KWIETNIA 2014 R. KRAKÓW Proponujemy Państwu następujące pakiety sponsorskie: Sponsoring Hali Zawodów - 7000 PLN świadczenia w tej wysokości

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team

Oferta Sponsorska. Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team Oferta Sponsorska Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team Klub Futsalu jest kontynuatorem bogatych, sportowych tradycji, jakie na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA FUTSAL! SPONSORUJ HEIRO!

POSTAW NA FUTSAL! SPONSORUJ HEIRO! Stowarzyszenie Sportowe HEIRO FUTSAL 35-125 Rzeszów, ul. Lewakowskiego 5A/6 Regon: 180214193, NIP: 8133494838 tel. 600 418 812, www.futsal.heiro.pl VW BANK 74 2130 0004 2001 0410 5094 0001 POSTAW NA FUTSAL!

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION WSPÓŁPRACA BIZNESOWA BUSINESS CO-OPERATION Siatkarskie święto w Rzeszowie Legenda polskiej siatkówki Duże zainteresowanie mediów Niepowtarzalna atmosfera ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku W założeniach, głównym jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast początki koszykówki w

Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku W założeniach, głównym jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast początki koszykówki w Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku 1998. W założeniach, głównym jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast początki koszykówki w Kołobrzegu, to rok 1952, kiedy Klub Sportowy Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES!

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością pragniemy przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport to bardzo ważna dziedzina życia. Mecze piłkarskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SONSORSKA GORLICKI KLUB SPORTOWY GLINIK GORLICE. 90 lat tradycji

OFERTA SONSORSKA GORLICKI KLUB SPORTOWY GLINIK GORLICE. 90 lat tradycji OFERTA SONSORSKA GORLICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO GLINIK GORLICE 90 lat tradycji Szanowni Państwo w imieniu Zarządu Gorlickiego Klubu Sportowego Glinik Gorlice, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI

OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI OFERTA SPONSORSKA RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWGO W ŁODZI WSTĘP Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy, która pozwoli współtworzyć

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska drużyny MUKS Widzew Łódź

Oferta sponsorska drużyny MUKS Widzew Łódź Szanowni Państwo, Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym klubem, który w nadchodzącym sezonie występować będzie na boiskach koszykarskiej Ekstraklasy. Sekcja koszykówki Widzewa Łódź powstała 45 lat temu.

Bardziej szczegółowo

Klub Uczelniany Akademii Pomorskiej

Klub Uczelniany Akademii Pomorskiej Mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z Klubem Uczelnianym AZS Akademii Pomorskiej w Słupsku, będącym jednostką organizacyjną najstarszej i największej organizacji studenckiej w Polsce. Klub istnieje

Bardziej szczegółowo

Reklamuj się w lidze WROCBAL!

Reklamuj się w lidze WROCBAL! Reklamuj się w lidze WROCBAL! Ponad 1000 osób. Pomożemy Ci dotrzeć do tych właściwych. www.wrocbal.pl organizator@wrocbal.pl tel. 691 395 503 Amatorskie Ligi Piłkarskie WROCBAL to: 1000 zawodników 7 lat

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 4PM. Dlaczego warto się reklamować na 4PM.pl?

OFERTA REKLAMOWA 4PM. Dlaczego warto się reklamować na 4PM.pl? OFERTA REKLAMOWA 4PM 4PM.pl jest portalem poświęconym tematyce zarządzania projektami. Prezentujemy najświeższe informacje ze świata project management, publikacje i artykuły z dziedziny zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA

EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA EKSTRAKLASA BADMINTONA 2017/2018 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę sponsorską Polskiej Ligi Badmintona. Polski Związek Badmintona organizując rozgrywki ligowe

Bardziej szczegółowo

Oferta ReklamowoSponsorska. Uczniowskiego Klubu Sportowego Prawobrzeże Świnoujście

Oferta ReklamowoSponsorska. Uczniowskiego Klubu Sportowego Prawobrzeże Świnoujście Oferta ReklamowoSponsorska Uczniowskiego Klubu Sportowego Prawobrzeże Świnoujście Szanowni Państwo Uczniowski Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Sekcja koszykówki początki Styczeń 2015 pod skrzydła klubu Hutnik Warszawa trafili zawodnicy drużyny AGARTE, osiągający spektakularne wyniki w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

1 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m)

1 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) I. MINI PAKIET (100 zł/miesiąc) OPCJA 1 1 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) lub OPCJA 2 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) Wybieramy jedną opcje II. PAKIET BIAŁY ( 300 zł/miesiąc

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska LKS Pewel Mała

Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Oferta sponsorska LKS Pewel Mała Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości współpracy reklamowej z Ludowym Klubem Sportowym Pewel Mała. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Zapraszając do współpracy pragniemy nadmienić, że wizerunek Klubu jak i naszych Partnerów jest dla nas priorytetem.

Zapraszając do współpracy pragniemy nadmienić, że wizerunek Klubu jak i naszych Partnerów jest dla nas priorytetem. Szanowni Państwo, Koszykówka jest od wielu lat jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce i na świecie. Kilkaset tysięcy kibiców naszego klubu identyfikuje się z marką Widzew Łódź. Jej rozpoznawalność

Bardziej szczegółowo

PAKIET SPONSORSKI - Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy

PAKIET SPONSORSKI - Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy PAKIET SPONSORSKI MIĘDZYNARODOWY ZIMOWY KONGRES DROGOWY oraz towarzyszące mu TARGI BRANŻOWE są jednym z NAJWAŻNIEJSZYCH i NAJWIĘKSZYCH wydarzeń branży drogowej na świecie. Kongres organizowany jest w cyklu

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień

Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień Szanowni Państwo! Zapraszamy do podjęcia długofalowej i owocnej współpracy, w ramach której będziecie mogli współtworzyć nowe karty piłkarskiej historii

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska Programu

Oferta Sponsorska Programu Oferta Sponsorska Programu Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk 2013 Oferta sponsorska programu Biało Zielona Przyszłość z Lotosem Szanowni Państwo, prezentując przedmiotową ofertę pragniemy przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017

Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017 Hutnik Warszawa Sekcja piłki nożnej oferta na sezon 2016/2017 Piłkarski Hutnik - historia 1957 roku utworzono koło sportowe Hutnik; 1965 rok pierwszy awans do III ligi, zmiana nazwy z HKS Warszawa na HKS

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. 60-te Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO *** Sopot 2013. 13-16 czerwca Hipodrom Sopot

OFERTA WSPÓŁPRACY. 60-te Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO *** Sopot 2013. 13-16 czerwca Hipodrom Sopot OFERTA WSPÓŁPRACY 60-te Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO *** Sopot 2013 13-16 czerwca Hipodrom Sopot CSIO *** to: Najważniejsze w Polsce zawody w skokach konnych; Najbardziej prestiżowe -

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ Zwiąż

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz?

Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz? Czym jest Klub Sportowy Śniardwy Orzysz? Dla kibiców jest częścią życia, dla zawodników - domem, a dla sponsorów to firma, która może być pomocna w budowaniu wizerunku ich przedsiębiorstw Śniardwy to klub

Bardziej szczegółowo

WSPIERAJ SWÓJ LOKALNY KLUB

WSPIERAJ SWÓJ LOKALNY KLUB Bydgoski Klub Sportowy Chemik WSPIERAJ SWÓJ LOKALNY KLUB www.chemikbydgoszcz.pl Kim jesteśmy? Blisko 70 lat sportowych tradycji Klub sportowy został założony w 1949r. Aktualnie w klubie są 4 sekcje sportowe:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). W przypadku

Bardziej szczegółowo

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne przygotowujemy z myślą o wybranej grupie widzów i dostosowujemy je do potrzeb odbiorców. Noc Reklamożerców 15 listopada 2013 r. 15 kin

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off

OFERTA. Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI

OFERTA SPONSORSKA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OFERTA SPONSORSKA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycją współpracy z Szkołą Futbolu Staniątki największą szkółką piłkarską na terenie powiatu wielickiego,

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo - sponsorska

Oferta reklamowo - sponsorska Oferta reklamowo - sponsorska Kaszub Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy marketingowej Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego (KTSK) oraz GOSRiT Luzino Obie organizację

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo!

Nazwa imprezy: Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych w sezonie 2009/2010. Siatkarskie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. ZASADY MARKETINGOWE NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY MARKETINGOWE ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady

Bardziej szczegółowo

OFERTA VIP HOSPITALITY - SEZON 2016/2017

OFERTA VIP HOSPITALITY - SEZON 2016/2017 OFERTA VIP HOSPITALITY - SEZON 2016/2017 2 VIP HOSPITALITY AZS Politechnika Warszawska VIP hospitality to wyjątkowa oferta przygotowana specjalnie z myślą o tych, którzy wymagają więcej. Skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych.

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych. Szanowni Państwo! Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin zwraca się do Państwa z prośbą o wparcie rzeczowe lub finansowe siatkarskich rozgrywek ligowych. Siatkarskie rozgrywki ligowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Sportowy OGNIWO Sopot Oferta współpracy w ramach sponsoringu i reklamy z drużyną rugby

Miejski Klub Sportowy OGNIWO Sopot Oferta współpracy w ramach sponsoringu i reklamy z drużyną rugby Miejski Klub Sportowy OGNIWO Sopot Oferta współpracy w ramach sponsoringu i reklamy z drużyną rugby PARTNERZY: Marka Ogniwo Sekcja rugby w Ogniwie powstała w 1965 r. Klub ma dziewięć tytułów mistrza Polski,

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu

Oferta sponsorska Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu Oferta sponsorska Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu Rybnik Gotartowice, 20-21.06.2015 Piknik Lotniczy DNI AEROKLUBU to jedna z najbardziej widowiskowych imprez plenerowych w regionie przyciągająca rzeszę widzów.

Bardziej szczegółowo

1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów.

1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów. 1 Liga PZKosz to najwyższa centralna liga rozgrywkowa zarządzana przez Polski Związek Koszykówki. W 1 lidze gra 16 najlepszych polskich zespołów. Dzięki grze w 1 lidze PZKosz kluby mogą promować swój zespół,

Bardziej szczegółowo

Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.

Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy. Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy. Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie. Wierzymy, że pomoc z Państwa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ 24 SEZONY

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2017/2018

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2017/2018 ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2017/2018 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 41.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PLK w sezonie 2017/2018:

Bardziej szczegółowo

Puchar Świata w Rock n Rollu Akrobatycznym. Propozycja Partnerska

Puchar Świata w Rock n Rollu Akrobatycznym. Propozycja Partnerska Puchar Świata w Rock n Rollu Akrobatycznym Propozycja Partnerska Klub Sportowy PODWAWELSKI Dla sympatyków to część życia. Dla zawodników Klubu jest drugim domem. Dla Partnerów to marka, która buduje wizerunek

Bardziej szczegółowo

17 polskich miast. Tworzymy lepsze jutro! Oferta Sponsoringu i Reklamy

17 polskich miast. Tworzymy lepsze jutro! Oferta Sponsoringu i Reklamy 2014 17 polskich miast Tworzymy lepsze jutro! Oferta Sponsoringu i Reklamy Mamy przyjemność zaprezentować Państwu różne kategorie sponsoringu i reklamy podczas Kongresu Smart City. Sponsoring tego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORINGOWA

OFERTA SPONSORINGOWA OFERTA SPONSORINGOWA W ramach poniższych pakietów proponujemy następujące świadczenia. Sponsor od 5.000 zł + VAT 1. zapewnienie 3 zaproszeo w wyznaczonym sektorze dla Sponsora; 2. możliwośd zakupu biletów

Bardziej szczegółowo

24/10/2017 OFERTA WSPÓŁPRACY

24/10/2017 OFERTA WSPÓŁPRACY akademickie targi pracy 24/10/2017 OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘP Szanowni Państwo, to jedno z największych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego organizowane przez Biura Karier z sześciu uczelni na Pomorzu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. LKS Jedność Niechobrz

OFERTA WSPÓŁPRACY. LKS Jedność Niechobrz 2012 OFERTA WSPÓŁPRACY LKS Jedność Niechobrz Szanowni Państwo! Pragniemy złożyć ofertę wystąpienia Państwa Firmy lub produktu w charakterze sponsora Naszego klubu sportowego w roku 2012. Piłka nożna to

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

OPINIE. Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze. Tomasz Bury Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

OPINIE. Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze. Tomasz Bury Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego OPINIE Jako Wójt Gminy Zarzecze wspieram działanie Gminnej Akademii Piłkarskiej. Uważam, że to doskonałe miejsce, aby dziecko rozpoczęło swoją przygodę ze sportem. Akademia daje szansę na rozwój i spełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). 2. Dwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RKS MAZOVIA OSIĄGNIĘCIA 1930 POWSTANIE KLUBU 1987-1988 1990-1995 1983/84 1989/90 1993/94 WYSTĘPY W III LIDZE TRYUMF PUCHAR POLSKI - OZPN SKIERNIEWICE RKS MAZOVIA 85 LAT HISTORII

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo,

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów. Szanowni Państwo, Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów ul. 32-200 Miechów Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów, mam zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy z jednym z najstarszych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY LIGA EUROPY CENTRALNEJ PUCHARU ŚWIATA CSI2* WARSZAWA, 12 14 MARCA 2010 R. Polski Związek Jeździecki Polish Equestrian Federation 01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 29 Tel (48 22) 639 32 40; Fax (48 22) 833 61 58; Internet www.pzj.pl; e-mail pzj@pzj.pl PAKIET SPONSORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015 - sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 41.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PLK w sezonie 2014/2015: 1. OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 KIM JESTEŚMY? MKS KALISZ MKS Kalisz to klub, zbudowany od początku, przez ludzi zafascynowanych siatkówką.

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w targach ATP Trójmiasto 2016 w roli sponsora, partnera i wystawcy. OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘP. Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w targach ATP Trójmiasto 2016 w roli sponsora, partnera i wystawcy. OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Akademickie Targi Pracy Trójmiasto to jedno z największych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego organizowane przez Biura Karier z pięciu uczelni na Pomorzu: WSTĘP OFERTA WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSKI. Krajowa Liga Zapaśnicza. Warszawa, 2017 r.

RAPORT PARTNERSKI. Krajowa Liga Zapaśnicza. Warszawa, 2017 r. RAPORT PARTNERSKI Krajowa Liga Zapaśnicza Warszawa, 2017 r. KLZ Sportowy projekt przyszłości Trwa premierowy sezon Krajowej Ligi Zapaśniczej, pierwszej zawodowej ligi w historii tej dyscypliny w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin

Oferta Sponsorska. Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin Oferta Sponsorska Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin Strona 1 Szczecin 2009 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Piłka nożna jest od wielu lat najpopularniejszą dyscypliną sportową w wielu krajach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI T G Ł S O K Ó SOKOŁÓW OFERTA PARTNERSKA AKADEMII FUTBOLU SOKÓŁ SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI Szkółka piłkarska pod patronatem zawodnika Mateusza Cetnarskiego KS TG Sokół Sokołów Małopolski, 36-050 Sokołów Małopolski,

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW

WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW WYNAJEM SALI VIP GKS BEŁCHATÓW PODCZAS MECZÓW PGE GKS BEŁCHATÓW 1. URODZINY, SPOTKANIE BIZNESOWE, IMPREZA TOWARZYSKA? Gdzie zorganizować nieformalne spotkanie biznesowe, imprezę towarzyską czy może urodziny

Bardziej szczegółowo