SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Łańcut dnia r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kod i nazwa osi priorytetowej: RPPK Nazwa działania: 3.1 Społeczeństwo informacyjne Temat priorytetu: 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) Działalność gospodarcza: 19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Z A M A WIA J Ą C Y Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych - w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: SPORZĄDZIŁ: SPECJALISTA ZATWIERDZIŁ: PREZES ZARZĄDU ds. zamówień publicznych mgr inż. Sławomir Danak.. Krzysztof Przyśliwski. Łańcut, dnia r. ul. Paderewskiego 5, Łańcut, tel. (0-17) , fax. (0-17) strona internetowa: KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy ,00zł nr konta PBSBank O/Łańcut

2 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro. 2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Cała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 40 ponumerowane strony. ROZDZIAŁ II Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut tel. (17) Centrala faks (17) Sekretariat Sekretariat czynny w godz. od 7.00 do Kasa czynna w godz. od 9.00 do KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NR Numery: NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Strona internetowa Zamawiającego: Prowadzący sprawę: Dział Zamówień Publicznych Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut tel. (17) , tel./faks (17) Pisma, oświadczenia, zawiadomienia wnioski, wiadomości oraz inne informacje należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. (pokój nr 13) lub przekazywać faksem na numery: (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do (w przypadku pism przesyłanych w formie faksowej należy niezwłocznie potwierdzić je w formie oryginału). Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne zgodnie z art. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one ujawnianie. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników i graficznie wyróżnione, a same dokumenty spięte i umieszczone w nieprzeźroczystej okładce lub kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Dokumenty tajne. Brak takiego zastrzeżenia skutkować będzie udostępnieniem całości oferty Wykonawcy. 2 SIWZ

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej SIWZ Kody CPV , , , , , Przedmiotem zamówienia jest integracja systemu informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. z warstwą regionalną PSIM, ujęta w projekcie pn.: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółowymi zapisami SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ zawierającym niezbędne informacje do zapewnienia prawidłowej wymiany danych z RCIM. W ramach integracji będącej przedmiotem zamówienia wymagane jest zrealizowane następujących zadań i komponentów: 1. Uruchomienie bezpiecznego kanału VPN. W ramach zadania przewiduje się: usługi związane z konfiguracją bezpiecznego kanału VPN niezbędnego do integracji. Kanał VPN powinien zostać uruchomiony w oparciu o istniejący router PaloAlto PA-500 a w przypadku braku możliwości uruchomienia takiego połączenia za pomocą tego urządzenia, dostarczenie i skonfigurowanie odpowiedniego urządzenia wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem (z 3 letnią gwarancja i serwisem urządzenia i oprogramowania), usługi związane z przeprowadzeniem testu kanału VPN 2. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Rejestracja pacjentów do jednostek służby zdrowia (e-rejestracja). Przewiduje się integrację w zakresie modułów: Przychodnia, Pracownie diagnostyczne oraz Ruch chorych. 3. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP - Elektroniczny Rekord Pacjenta).Przewidujemy integrację w zakresie modułów: Obsługa dokumentacji medycznej, Przychodnia oraz Pracownie diagnostyczne. 4. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Udostępnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych (RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych). Przewidujemy integrację w zakresie modułów: Obsługa dokumentacji medycznej, Przychodnia oraz Ruch Chorych. 5. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej (EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ). Przewidujemy integrację w zakresie Obsługa zleceń (oddziały i poradnie), Obsługa dokumentacji medycznej, Pracownie diagnostyczne (w tym system radiologiczny) oraz Obsługa archiwizacji. 6. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w pozostałych obszarach w szczególności komunikacja związana z zasilaniem danymi: Regionalnego portalu informacyjnego i Elementów systemu regionalnego związanych z monitoringiem zasobów i stanu regionalnego systemu ochrony zdrowia. 3

4 Przewiduje się integrację w zakresie: Systemu Informowania Kierownictwa oraz wybranych modułów administracyjnych i medycznych w zależności od przyjętego zakresu sprawozdawanych danych (szacunkowo 3 moduły). Interfejs lokalny powinien umożliwić konfigurację w zakresie obsługi automatycznego odrzucania żądań przygotowania danych w wybranych zakresach (głównie finansowo-księgowych) w ramach obszarów merytorycznych których dotyczą. Możliwość blokady danego zestawienia i/lub całego obszaru merytorycznego. 7. Przeprowadzenie konfiguracji niezbędnych do uruchomienia i uruchomienie infomatów oraz specjalizowanych stanowisk w archiwum dokumentacji (do udostępniania skanowanych dokumentów). Przewidujemy konfigurację 1 infomatu i 1 stanowiska w archiwum. Informacje dodatkowe 1. Przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ realizowany jest w ramach projektu pt.: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa III - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1 Społeczeństwo informacyjne na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPPK /13-00 z dnia r. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada Zintegrowany System Informatyczny InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland S.A. oraz zintegrowany z nim system radiologiczny RIS produkcji firmy TMS oraz PACS produkcji firmy Agfa obsługujący pracownię RTG. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokumentacją techniczną w/w systemów w tym w szczególności informacjami określającymi stosowanych w tych oprogramowaniach protokołów wymiany danych jak również opisów stosowanych w tych oprogramowaniach interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi tych programów. 3. Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia Wykonawca ustanowił pełnomocnika (Kierownika Projektu) uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym (jedyny punkt kontaktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającym zamieściło ogłoszenie na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro p.n. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. ROZDZIAŁ V Grupy kapitałowe A. Grupa kapitałowa pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B. Przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2. osobę fizyczną wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 4 SIWZ

5 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50 poz. 331 z późn. zm.), 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. C niniejszej Specyfikacji na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. C. Związki przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ, jak również związki tej organizacji, D. Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ nad innym przedsiębiorcą. E. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5. prawo do całego albo do części albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ROZDZIAŁ VI Termin i realizacja zamówienia: 1. Dostawa i wdrożenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w terminie do r. od dnia podpisania umowy w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do ROZDZIAŁ VII Termin płatności: Wymagana płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem po oddaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 30 dni. Za datę oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia rozumie się: dostarczenie, wdrożenie integracja uruchomienie i dokonanie bezpłatnego przeszkolenia obsługi przy odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o. ROZDZIAŁ VIII Warunki gwarancji i serwisu: 1. Zapewnienie usług z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM w okresie 12 miesięcy od uruchomienia interfejsów. Usługa ma być realizowana w szczególności poprzez: a) zapewnienie co najmniej jednokrotnej wizyty w danym miesiącu w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji poprawności działania funkcji wymiany danych 5 SIWZ

6 b) zapewnienie interwencji serwisowej w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki c) zapewnienie aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się nowej wersji specyfikacji interfejsów lub zmian przepisów prawa - dotyczy przypadku kiedy zmiana może powodować konieczność ponownej konfiguracji i przetestowania działania d) bezpłatne udostępnienie uaktualnień (nowych wersji) - dotyczy także nie związanych ze zmianą specyfikacji interfejsów lub zmian przepisów prawa np. zmiany w zakresie graficznego interfejsu użytkownika e) zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z dostarczonym oprogramowaniem f) usuwanie awarii, wad oprogramowania: w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie SIWZ działalności z użyciem oprogramowania: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; w pozostałych przypadkach: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym ROZDZIAŁ IX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ X Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ XI Umowa ramowa przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. ROZDZIAŁ XII Oferty równoważne Rozwiązania równoważne: 1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w 4, których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia są identyczne lub nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. 6

7 3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. ROZDZIAŁ XIII Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. ROZDIAŁ XIV Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie). ROZDZIAŁ XV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na integracji Systemu Informatycznego (ZSI) z systemem regionalnym obejmującego wykonanie lub dostarczenie interfejsu komunikacyjnego i integrację systemu medycznego z platformą regionalną w oparciu o protokół wymiany danych oparty o SOAP oraz przekazywanie danych w formacie XML przy użyciu technologii WEB Services w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. SIWZ 7

8 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu iż dysponuje: - zespołem realizującym zamówienie. W skład zespołu realizującego zamówienie wchodzić muszą co najmniej: a) 1 kierownik projektu, posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych oraz znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem IPMA Level C Certified Project Manager lub równoważnym zgodnie z tabelą: Wystawca IPMA PMI APMG Skrócona nazwa IPMA-C PMP Prince2 Practitioner Pełna nazwa IPMA Level C: Certified Project Management Prince2 Practitioner certyfikatu Project Manager Professional Tytuł Project Manager Project Manager Project Manager 8 SIWZ udział w minimum 1 projekcie wdrożeniowym w Zakładach Opieki Zdrowotnej (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), na stanowisku kierownika projektu. b) 2 specjaliści w zakresie wdrażania szpitalnych systemów informatycznych, każdy z nich posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dwuletnie doświadczenie we projektach wdrożeniowych w Zakładach Opieki Zdrowotnej (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), udział w 1 projekcie wdrożenia na stanowisku wdrożeniowca dla ZOZ (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA lub równoważny na poziomie co najmniej Project Coordinator lub równoważny zgodnie z tabelą: równoważnym zgodnie z tabelą: Wystawca IPMA PMI APMG Skrócona nazwa IPMA-D CAPM Prince2 Foundation Pełna nazwa IPMA Level D: Certified Project Certified Associate in Prince2 Foundation certyfikatu Management Associate Project Management Tytuł Project Coordinator Project Coordinator Project Coordinator 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. w rozdziale XV na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów zażądanych przez Zamawiającego, a potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki (DRUK ZP 17), 6. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna za odrzuconą.

9 ROZDZIAŁ XVI Wymagane dokumenty: 1) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający żąda następujących dokumentów: (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w zakresie wykonania lub wykonywaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na integracji Systemu Informatycznego (ZSI) z systemem regionalnym obejmującego wykonanie lub dostarczenie interfejsu komunikacyjnego i integrację systemu medycznego z platformą regionalną w oparciu o protokół wymiany danych oparty o SOAP oraz przekazywanie danych w formacie XML przy użyciu technologii WEB Services w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik Nr 13 do oferty. Dokumenty te Wykonawca może dołączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wzór formularza z wykazem dostaw/usług został przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i dołączony do SIWZ. 2) Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 14 do oferty. Wzór formularza został przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i dołączony do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 do oferty. 2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do oferty. 3) Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 do oferty. 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Załącznik Nr 7 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) Dowodu wpłaty wadium Załącznik Nr 8 do oferty. Dokument ten Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 9 do oferty. SIWZ 9

10 Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 10 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 11 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 12 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument/y powinien/ny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z godnie z art. 26 ust. 2 d Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 do oferty. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający od Wykonawców żąda (brak niżej wymienionych spowoduje odrzucenie oferty przetargowej): 1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane oprogramowanie będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów informatycznych Załącznik Nr 15 do oferty. Dokument ten Wykonawca dołącza w formie oryginału SIWZ 10

11 5. Wykaz innych wymaganych dokumentów brak których spowoduje odrzucenie ofert/y: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do oferty. 2) Zaakceptowany wzór umowy usługi Załącznik Nr 16 do oferty. 3) Harmonogram prac załącznik nr 17 do oferty. (Wykonawca sporządza dokument we własnym zakresie). Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia winna/y dokonać osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: poświadczam za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem data i podpisać. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadczane powinny być za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, które powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. Ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zgodnie zapisami z art. 36 b Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy (w ofercie przetargowej należy podać firmę nazwę). ROZDZIAŁ XVII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: ] 1. Drogą faksową: Sekretariat, Dział Zamówień Publicznych 2. Drogą pocztową na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych. 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Danak specjalista ds. zamówień publicznych telefon/faks (17) , telefon (17) , adres (przy pomocy poczty elektronicznej Wykonawcy mogą zwracać się z prośbą o przesłanie SIWZ w innym formacie niż PDF.) sprawy proceduralne (Dział Zamówień Publicznych) w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (dni robocze Zamawiającego), faks (17) Sekretariat, SIWZ 11

12 4. Zamawiający informuje, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji faksem na numer (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do Pytania przesłane w dni wolne od pracy, jak również po godzinie będą rozpatrywane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym. 7. Oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania przekazane przy pomocy faksu uważa się złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w formie oryginału. 8. Wszystkie pisma np. zadawanie pytań, prośba o wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ przesłane tylko przy pomocy poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 9. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem Zamawiający będzie żądał od Wykonawców niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, pytania otrzymane po terminie pozostaną bez odpowiedzi. 11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieści je na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). W związku z tym Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zainteresowani postępowaniem przetargowym Wykonawcy dokładnie śledzili stronę internetową Zamawiającego. 12. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana Specyfikacja, jak również zmiana ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Jeżeli w postępowaniu Zamawiający dokona zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które doprowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wówczas Zamawiający zmieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. 15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści także na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). 16. Zamawiający informuje, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII Wymagania dotyczące wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium, /w formie określonej przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 45/ Wadium w kwocie: 1 640,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli w terminie do dnia r. do godz Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 12 SIWZ

13 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NUMER: NR Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację PRZETARG NIEOGRANICZONY Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. Nie wniesione wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wówczas zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 46 ust. 4a. i 5. ustawy Zamawiający zatrzyma wadium. ROZDZIAŁ XIX Okres związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XX Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść każdej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innych językach niż język polski z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone z godnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego, w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 13 SIWZ

14 7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, czyli osoba upoważniona do podpisywania oferty, wówczas załączone do oferty pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby/ę reprezentującą/e osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie kartki w ofercie muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, a zapisane strony kolejno ponumerowane. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki/korekty, modyfikacje, i uzupełnienia w tekście oferty powinny być parafowane, datowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y upoważnioną/e. 11. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie: na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia: SIWZ na kopercie wewnętrznej Wykonawca powinien umieścić nazwę swojej firmy wraz z adresem lub umieścić pieczątkę swojej firmy. 12. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Cena w ofercie musi być podana słownie oraz cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT (podatek VAT Wykonawcy zobowiązani są wyodrębnić w formularzach cenowych). 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Opakowanie oznaczone napisem ZMIANA OFERTY zostanie otwarte podczas sesji otwarcia ofert i dołączone do oferty. 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, powiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego poprzez napis WYCOFANIE OFERTY. 17. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XXI Miejsce, termin składania, otwarcie ofert: OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. PADEREWSKIEGO ŁAŃCUT PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej NIE OTWIERAĆ DO DNIA r. DO GODZ A. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego tzn. w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w pokoju Nr

15 B. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w budynku Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w pokoju nr 6 (Dział Zamówień Publicznych) lub w Sali Konferencyjnej budynek administracji. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące cen brutto ofert. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający prześle informację zawierającą wszystkie dane z sesji otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XXII Badanie i ocena ofert: 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 tegoż rozdziału; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 2 c) tegoż rozdziału; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 15 SIWZ

16 5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXIII Opis sposobu obliczenia ceny: Ceny (netto i brutto) muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym, czyli muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Metoda obliczeniowa dla wiersza: Otrzymaną wartość netto (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto (w PLN) x VAT (w %) = kwota VAT (w PLN) Otrzymaną kwotę podatku VAT (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto (w PLN) + kwota VAT (w PLN) = wartość brutto (w PLN) Powyższą metodę należy zastosować do kolejnych wierszy. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w polskich złotych (PLN) ROZDZIAŁ XXIV Tryb oceny ofert: 1) Oceny będzie dokonywała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Wewnętrznym przez Prezesa Zarządu. 2) Oferty ocenianie będą w dwóch etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W etapie tym rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując wagę procentową: KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM / %/ CENA BRUTTO 100 RAZEM 100 Zasady oceny ofert według ustalonego w/w kryteria. Skala punktowa dla wszystkich kryteriów 0 do ) Ocena ofert dokonywana będzie według kryterium: a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (C) według następującego wzoru: najniższa oferowana cena brutto C = x 100 x waga kryterium (100%) cena brutto oferty badanej 1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 2) Punkty wyliczone przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z podanego kryterium w SIWZ. 4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglania nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów. 5) Jeżeli można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny (brutto) Zamawiający z pośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 16 SIWZ

17 6) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wybór najkorzystniejsze oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Powiadomienia: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie internetowej - oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, czyli na tablicy ogłoszeń. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ XXV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1. pkt. 2). 2. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia skontaktował się z Zamawiającym telefonicznie lub w formie pisemnej w celu uzgodnienia warunków podpisania umowy. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta, wówczas Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XXVII Unieważnienie postępowania Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważni postępowanie. 17 SIWZ

18 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ XXVIII Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Do oferty przetargowej należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy, który stanowi integralną część SIWZ z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikłych w trakcie postępowania przetargowego. ROZDZIAŁ XXIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI p. n. Środki ochrony prawnej na podstawie Ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.). ROZDZIAŁ XXX Postanowienia końcowe Zasady udostępnienia dokumentów: 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 2) Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni Wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. 3) Zamawiający nie udostępni tylko dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 4) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, b) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie wg obowiązującego cennika, c) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. ROZDZIAŁ XXXI Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Strona tytułowa (20 strona), Spis treści Wykaz załączników (21 strona), 18 SIWZ

19 Załącznik nr 1 Zawierający informacje do zapewnienia prawidłowej wymiany danych z RCIM (RAR) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (22 25 strony), Załącznik nr 3 Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (26 strona), Załącznik nr 4 Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (27 28 strony), Załącznik nr 5 Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych (29 strona), Załącznik nr 6 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (30 strona), Załącznik nr 13 Wykaz wykonanych dostaw/usług (31 strona), Załącznik nr 14 Wykaz osób (32 strona) Załącznik nr 16 Umowy usługi wzór (33 37 strony). Załącznik nr 17 Protokół przekazania do eksploatacji (39 strona) Załącznik nr 18 - Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności (40 strona) SIWZ Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawca sporządza we własnym zakresie i załącza do oferty przetargowej 19

20 STRONA TYTUŁOWA OFERTA PRZETARGOWA Nazwa WYKONAWCY: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/25/2014 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. Paderewskiego Łańcut. (data, miejscowość) 20

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubaczów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 075-130207. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lubaczów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 075-130207. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130207-2014:text:pl:html Polska-Lubaczów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 075-130207 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo