SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Łańcut dnia r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kod i nazwa osi priorytetowej: RPPK Nazwa działania: 3.1 Społeczeństwo informacyjne Temat priorytetu: 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) Działalność gospodarcza: 19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Z A M A WIA J Ą C Y Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych - w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie" Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: SPORZĄDZIŁ: SPECJALISTA ZATWIERDZIŁ: PREZES ZARZĄDU ds. zamówień publicznych mgr inż. Sławomir Danak.. Krzysztof Przyśliwski. Łańcut, dnia r. ul. Paderewskiego 5, Łańcut, tel. (0-17) , fax. (0-17) strona internetowa: KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy ,00zł nr konta PBSBank O/Łańcut

2 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro. 2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Cała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 40 ponumerowane strony. ROZDZIAŁ II Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut tel. (17) Centrala faks (17) Sekretariat Sekretariat czynny w godz. od 7.00 do Kasa czynna w godz. od 9.00 do KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NR Numery: NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Strona internetowa Zamawiającego: Prowadzący sprawę: Dział Zamówień Publicznych Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut tel. (17) , tel./faks (17) Pisma, oświadczenia, zawiadomienia wnioski, wiadomości oraz inne informacje należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. (pokój nr 13) lub przekazywać faksem na numery: (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do (w przypadku pism przesyłanych w formie faksowej należy niezwłocznie potwierdzić je w formie oryginału). Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne zgodnie z art. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one ujawnianie. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników i graficznie wyróżnione, a same dokumenty spięte i umieszczone w nieprzeźroczystej okładce lub kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Dokumenty tajne. Brak takiego zastrzeżenia skutkować będzie udostępnieniem całości oferty Wykonawcy. 2 SIWZ

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej SIWZ Kody CPV , , , , , Przedmiotem zamówienia jest integracja systemu informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. z warstwą regionalną PSIM, ujęta w projekcie pn.: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółowymi zapisami SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ zawierającym niezbędne informacje do zapewnienia prawidłowej wymiany danych z RCIM. W ramach integracji będącej przedmiotem zamówienia wymagane jest zrealizowane następujących zadań i komponentów: 1. Uruchomienie bezpiecznego kanału VPN. W ramach zadania przewiduje się: usługi związane z konfiguracją bezpiecznego kanału VPN niezbędnego do integracji. Kanał VPN powinien zostać uruchomiony w oparciu o istniejący router PaloAlto PA-500 a w przypadku braku możliwości uruchomienia takiego połączenia za pomocą tego urządzenia, dostarczenie i skonfigurowanie odpowiedniego urządzenia wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem (z 3 letnią gwarancja i serwisem urządzenia i oprogramowania), usługi związane z przeprowadzeniem testu kanału VPN 2. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Rejestracja pacjentów do jednostek służby zdrowia (e-rejestracja). Przewiduje się integrację w zakresie modułów: Przychodnia, Pracownie diagnostyczne oraz Ruch chorych. 3. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP - Elektroniczny Rekord Pacjenta).Przewidujemy integrację w zakresie modułów: Obsługa dokumentacji medycznej, Przychodnia oraz Pracownie diagnostyczne. 4. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Udostępnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych (RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych). Przewidujemy integrację w zakresie modułów: Obsługa dokumentacji medycznej, Przychodnia oraz Ruch Chorych. 5. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w obszarze Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej (EPW-ZOZ Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ). Przewidujemy integrację w zakresie Obsługa zleceń (oddziały i poradnie), Obsługa dokumentacji medycznej, Pracownie diagnostyczne (w tym system radiologiczny) oraz Obsługa archiwizacji. 6. Przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami PSIM w pozostałych obszarach w szczególności komunikacja związana z zasilaniem danymi: Regionalnego portalu informacyjnego i Elementów systemu regionalnego związanych z monitoringiem zasobów i stanu regionalnego systemu ochrony zdrowia. 3

4 Przewiduje się integrację w zakresie: Systemu Informowania Kierownictwa oraz wybranych modułów administracyjnych i medycznych w zależności od przyjętego zakresu sprawozdawanych danych (szacunkowo 3 moduły). Interfejs lokalny powinien umożliwić konfigurację w zakresie obsługi automatycznego odrzucania żądań przygotowania danych w wybranych zakresach (głównie finansowo-księgowych) w ramach obszarów merytorycznych których dotyczą. Możliwość blokady danego zestawienia i/lub całego obszaru merytorycznego. 7. Przeprowadzenie konfiguracji niezbędnych do uruchomienia i uruchomienie infomatów oraz specjalizowanych stanowisk w archiwum dokumentacji (do udostępniania skanowanych dokumentów). Przewidujemy konfigurację 1 infomatu i 1 stanowiska w archiwum. Informacje dodatkowe 1. Przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ realizowany jest w ramach projektu pt.: Kompleksowa informatyzacja Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Oś priorytetowa III - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1 Społeczeństwo informacyjne na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPPK /13-00 z dnia r. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada Zintegrowany System Informatyczny InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland S.A. oraz zintegrowany z nim system radiologiczny RIS produkcji firmy TMS oraz PACS produkcji firmy Agfa obsługujący pracownię RTG. Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokumentacją techniczną w/w systemów w tym w szczególności informacjami określającymi stosowanych w tych oprogramowaniach protokołów wymiany danych jak również opisów stosowanych w tych oprogramowaniach interfejsów wymiany danych. Zamawiający nie dysponuje również kodami źródłowymi tych programów. 3. Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia Wykonawca ustanowił pełnomocnika (Kierownika Projektu) uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym (jedyny punkt kontaktu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym). ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającym zamieściło ogłoszenie na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro p.n. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. o funkcjonalność jego integracji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. ROZDZIAŁ V Grupy kapitałowe A. Grupa kapitałowa pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B. Przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2. osobę fizyczną wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 4 SIWZ

5 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50 poz. 331 z późn. zm.), 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. C niniejszej Specyfikacji na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. C. Związki przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ, jak również związki tej organizacji, D. Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ nad innym przedsiębiorcą. E. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5. prawo do całego albo do części albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ROZDZIAŁ VI Termin i realizacja zamówienia: 1. Dostawa i wdrożenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w terminie do r. od dnia podpisania umowy w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do ROZDZIAŁ VII Termin płatności: Wymagana płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem po oddaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 30 dni. Za datę oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia rozumie się: dostarczenie, wdrożenie integracja uruchomienie i dokonanie bezpłatnego przeszkolenia obsługi przy odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o. ROZDZIAŁ VIII Warunki gwarancji i serwisu: 1. Zapewnienie usług z zakresu serwisu i nadzoru nad funkcjami realizującymi wymianę danych z PSIM w okresie 12 miesięcy od uruchomienia interfejsów. Usługa ma być realizowana w szczególności poprzez: a) zapewnienie co najmniej jednokrotnej wizyty w danym miesiącu w siedzibie Zamawiającego w celu weryfikacji poprawności działania funkcji wymiany danych 5 SIWZ

6 b) zapewnienie interwencji serwisowej w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki c) zapewnienie aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się nowej wersji specyfikacji interfejsów lub zmian przepisów prawa - dotyczy przypadku kiedy zmiana może powodować konieczność ponownej konfiguracji i przetestowania działania d) bezpłatne udostępnienie uaktualnień (nowych wersji) - dotyczy także nie związanych ze zmianą specyfikacji interfejsów lub zmian przepisów prawa np. zmiany w zakresie graficznego interfejsu użytkownika e) zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z dostarczonym oprogramowaniem f) usuwanie awarii, wad oprogramowania: w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie SIWZ działalności z użyciem oprogramowania: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego ) wynosi 1 dzień roboczy; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły; w pozostałych przypadkach: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt oprogramowania wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym ROZDZIAŁ IX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ X Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ XI Umowa ramowa przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. ROZDZIAŁ XII Oferty równoważne Rozwiązania równoważne: 1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w 4, których parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia są identyczne lub nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. 6

7 3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. ROZDZIAŁ XIII Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. ROZDIAŁ XIV Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie). ROZDZIAŁ XV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na integracji Systemu Informatycznego (ZSI) z systemem regionalnym obejmującego wykonanie lub dostarczenie interfejsu komunikacyjnego i integrację systemu medycznego z platformą regionalną w oparciu o protokół wymiany danych oparty o SOAP oraz przekazywanie danych w formacie XML przy użyciu technologii WEB Services w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. SIWZ 7

8 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu iż dysponuje: - zespołem realizującym zamówienie. W skład zespołu realizującego zamówienie wchodzić muszą co najmniej: a) 1 kierownik projektu, posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych oraz znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem IPMA Level C Certified Project Manager lub równoważnym zgodnie z tabelą: Wystawca IPMA PMI APMG Skrócona nazwa IPMA-C PMP Prince2 Practitioner Pełna nazwa IPMA Level C: Certified Project Management Prince2 Practitioner certyfikatu Project Manager Professional Tytuł Project Manager Project Manager Project Manager 8 SIWZ udział w minimum 1 projekcie wdrożeniowym w Zakładach Opieki Zdrowotnej (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), na stanowisku kierownika projektu. b) 2 specjaliści w zakresie wdrażania szpitalnych systemów informatycznych, każdy z nich posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dwuletnie doświadczenie we projektach wdrożeniowych w Zakładach Opieki Zdrowotnej (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), udział w 1 projekcie wdrożenia na stanowisku wdrożeniowca dla ZOZ (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną), certyfikat z metodyki zarządzania projektami IPMA lub równoważny na poziomie co najmniej Project Coordinator lub równoważny zgodnie z tabelą: równoważnym zgodnie z tabelą: Wystawca IPMA PMI APMG Skrócona nazwa IPMA-D CAPM Prince2 Foundation Pełna nazwa IPMA Level D: Certified Project Certified Associate in Prince2 Foundation certyfikatu Management Associate Project Management Tytuł Project Coordinator Project Coordinator Project Coordinator 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. w rozdziale XV na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów zażądanych przez Zamawiającego, a potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki (DRUK ZP 17), 6. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna za odrzuconą.

9 ROZDZIAŁ XVI Wymagane dokumenty: 1) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający żąda następujących dokumentów: (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w zakresie wykonania lub wykonywaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na integracji Systemu Informatycznego (ZSI) z systemem regionalnym obejmującego wykonanie lub dostarczenie interfejsu komunikacyjnego i integrację systemu medycznego z platformą regionalną w oparciu o protokół wymiany danych oparty o SOAP oraz przekazywanie danych w formacie XML przy użyciu technologii WEB Services w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik Nr 13 do oferty. Dokumenty te Wykonawca może dołączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wzór formularza z wykazem dostaw/usług został przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i dołączony do SIWZ. 2) Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 14 do oferty. Wzór formularza został przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i dołączony do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 do oferty. 2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do oferty. 3) Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 do oferty. 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Załącznik Nr 7 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) Dowodu wpłaty wadium Załącznik Nr 8 do oferty. Dokument ten Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 9 do oferty. SIWZ 9

10 Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 10 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 11 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Załącznik Nr 12 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument/y powinien/ny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z godnie z art. 26 ust. 2 d Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 do oferty. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający od Wykonawców żąda (brak niżej wymienionych spowoduje odrzucenie oferty przetargowej): 1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane oprogramowanie będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów informatycznych Załącznik Nr 15 do oferty. Dokument ten Wykonawca dołącza w formie oryginału SIWZ 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo