2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Powiat Puławski Adres pocztowy: Al. Królewska 19, Puławy Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Puławy Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Puławach Tel.: / / Osoba do kontaktów: Waldemar Mokrzycki/Mariusz Kasprzak/ Ryszard Kosiński Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 22

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 22

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim w ramach projektu pn. Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 7 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Puławy Kod NUTS: PL315 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 22

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: budowa Systemu Informacji Przestrzennej obejmującego zasięgiem terytorium powiatu puławskiego i przetwarzającego dane administrowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Puławach, wykonanie skanowania i archiwizacji dokumentów zasobu bazowego i użytkowego operatów z obszaru powiatu puławskiego, zgromadzonych w PODGiK w Puławach, masowe zasilenie plikami wynikowymi programu OŚRODEK posiadanego przez Zamawiającego, wykonanie numerycznej (wektorowej) mapy zasadniczej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych ''2000'', układzie wysokości Kronsztad 86 dla części powiatu puławskiego, dla której obecnie prowadzona jest mapa zasadnicza / mapa sytuacyjno-wysokościowa w formie analogowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego do zarządzania siecią i dedykowanego do obsługi zasobów geodezyjnych powiatu puławskiego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczanych systemów. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 22

5 Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/05/2014 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 30/04/2015 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 22

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Wadium: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w: 1.1 pieniądzu, 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3 gwarancjach bankowych, 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: z dopiskiem Wadium Budowa SIP. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Projekt pn. Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. 2. Warunki płatności zostały uregulowane w Istotnych postanowieniach umowy dla zadania. 3.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 22

7 III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. 2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji zamówienia możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ. III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1. Spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w opisanym poniżej zakresie: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny ocena wyłącznie na podstawie oświadczenia. 1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (w tym wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wzór przedstawia Załącznik nr 6 do SIWZ, 2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 22

8 zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert, 2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeśli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszczania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i 2.6 wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W zakresie punktu 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub organu administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione w terminach właściwych dla przywołanych punktów. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub notariuszem (dokumenty wystawione w terminach odpowiednio jak w punkcie 4). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca musi złożyć następuje oświadczenia i dokumenty: - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1. Spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w opisanym poniżej zakresie: sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu wykazania spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 22

9 art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zgodnie z wzorem, jaki zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym Ocena warunku na podstawie oświadczenia i mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, wykonawcy dokumentów. zobowiązani są przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu: -dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu, -informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności tych podmiotów z wykonawcą. Z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać zobowiązanie tego podmiotu do przyjęcia odpowiedzialności solidarnej do kwoty co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z tytułu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którzy: wykonawca musi złożyć następuje oświadczenia i 1.1. Spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 dokumenty: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń publicznych, w opisanym poniżej zakresie: okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 1) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, działalności jest krótszy w tym okresie: a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w a. co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, systemu informacji przestrzennej wraz z dostarczeniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy sprzętu i oprogramowania do obsługi systemu lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem informacji przestrzennej, o wartości usługi nie mniejszej PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 22

10 dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przedstawia Załącznik nr 4 do SIWZ. 1.3 Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem, jaki zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem, jaki przedstawia Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający do oceny warunku uwzględni jedynie usługi wykonane. Dowodami są: 1) poświadczenie 2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Ocena warunku na podstawie oświadczenia i dokumentów. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy PZP wykonawcy zobowiązani są do: - przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem, jaki przedstawia Załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena warunku na podstawie oświadczenia i dokumentów. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Na etapie realizacji zamówienia zmiana osoby wskazanej w niż ,- zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, oraz b. co najmniej 2 usługi polegające na cyfrowej archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasilenie pozyskanymi danymi bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda, oraz c. co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu numerycznej mapy zasadniczej wraz z zasileniem pozyskanymi danymi oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia zasobu powiatowego o wartości usługi nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), lub co najmniej 1 usługę polegającą na utworzeniu bazy danych BDOT500 wraz z zasileniem pozyskanymi danymi oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia zasobu powiatowego o wartości usługi nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Zamawiający wymaga, aby usługi określone w lit. a-c były wykonane w ramach co najmniej trzech oddzielnych zamówień (kontraktów), pod warunkiem, że usługi wymienione w lit. a) były wykonane w ramach oddzielnych od siebie zamówień (kontraktów) oraz usługi wymienione w lit. b) były wykonane w ramach oddzielnych od siebie zamówień (kontraktów). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia: a) Kierownikiem Projektu minimum 1 osoba spełniająca wszystkie poniższe wymagania: - posiada wykształcenie wyższe magisterskie, - posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, - posiada aktualny certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2 (wydany przez Office for Government Commerce OGC) na poziomie Practitioner, APMG (APM Group Ltd) na poziomie Practitioner lub PMI (Project Management Institute) na poziomie Professional lub IPMA (International Project Management Association) na co najmniej poziomie C lub równoważny. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, potwierdzający zaawansowane, praktyczne umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu projektami, brała udział w roli Kierownika Projektu po stronie wykonawcy, w co najmniej 2 zamówieniach polegających na wykonaniu systemu informatycznego zawierającego elementy systemu informacji przestrzennej, przy czym co najmniej jeden z tych PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 22

11 wykazie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści powyższego dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi/ zamówienia (kontrakty), wykazali się doświadczeniem za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/ zamówień doświadczenia po średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. projektów był o wartości nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: jeden milion złotych); b) Specjalistą ds. Systemów Informacji Przestrzennej minimum 1 osoba spełniająca wszystkie poniższe wymagania: - posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z zakresu geoinformacji (geodezja, kartografia, systemy informacji przestrzennej), - brała udział jako specjalista ds. Systemów Informacji Przestrzennej lub Kierownik Projektu we wdrażaniu co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej obejmujących co najmniej: tworzenie baz danych przestrzennych/konwersję danych do postaci bazodanowej, wykonanie wektorowej mapy zasadniczej lub wektoryzacji mapy zasadniczej sporządzonej w postaci papierowej, o wartości projektu nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każdy; c) Specjalistą ds. Geodezji minimum 1 osoba spełniająca wszystkie poniższe wymagania: - posiada wykształcenie wyższe geodezyjne lub kartograficzne, - posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania prawa regulującego kwestie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - posiada uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.); d) Specjalistą ds. bezpieczeństwa Informacji minimum 1 osoba spełniająca wszystkie poniższe wymagania: - posiada wykształcenie wyższe magisterskie, - brała udział jako specjalista ds. bezpieczeństwa Informacji w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie mniejszej niż ,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji wskazanych w lit. a-d. Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 22

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo