PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Izba Celna w Katowicach ul. Słoneczna 34 Osoba do kontaktów: Piotr Zdarzyl, Joanna Zagóra Katowice POLSKA Tel.: / Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sprawy gospodarcze i finansowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa POLSKA Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i wdrożenie Systemu Help Desk, czyli jednolitej platformy udzielania informacji i pomocy dla użytkowników Systemu Informacyjnego Służby Celnej budowanego w ramach Programu e-cło. 1/12

2 2/12 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. Kod NUTS PL2 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu A. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i wdrożenie Systemu Help Desk, czyli jednolitej platformy udzielania informacji i pomocy dla użytkowników Systemu Informacyjnego Służby Celnej budowanego w ramach Programu e-cło, zwanego dalej Systemem w sposób, w zakresie oraz na zasadach szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). B. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Gwarancji na poprawną pracę zrealizowanego w ramach zamówienia Systemu Informatycznego i świadczenia usług w ramach udzielonej Gwarancji, przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego Systemu. Zakres obowiązków Wykonawcy w okresie Gwarancji zawiera rozdział 8 OPZ C. Platformę sprzętowo-programową, na której ma zostać wdrożony System dostarczy Zamawiający zgodnie z Dokumentacją techniczną architektury referencyjnej stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja techniczna architektury referencyjnej. Platforma sprzętowo-programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego zostanie zbudowana na podstawie Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu oraz technicznej architektury referencyjnej oraz będzie składała się z elementów opisanych w pkt rozdziału 3 OPZ. Pozostałe elementy konieczne do budowy i wdrożenia Systemu, tj. oprogramowanie inne niż składające się na budowę Platformy sprzętowo-programowej Systemu, dostarczy Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia. D. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Produktów wytworzonych w ramach oraz na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia w zakresie oraz na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku dostarczenia do budowy Systemu gotowego i standardowego oprogramowania licencjonowanego przez podmiot uprawniony (Oprogramowanie typu COTS) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia udzielenia lub udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego Oprogramowania typu COTS na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ). Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie 2/12

3 3/12 II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie powyżej euro. Szacunkowa wartość bez VAT: ,63 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na wskazanym powyżej koncie, z adnotacją: wadium System Help Desk, nr spraw: 33-ILGW /2012 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginału, łącznie z ofertą, ale w oddzielnej, oznakowanej kopercie wadium system Help Desk, nr sprawy: 33-ILGW /2012, tak by nie było na stałe związane z ofertą. 4. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. W ofercie należy podać datę i formę, w jakiej zostało wniesione wadium. 7. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu wadialnego, lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego Wykonania umowy. 3/12

4 4/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości Umowy. 2. Kwota stanowiąca 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Pozostała kwota zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady zamówienia zgodnie z postanowieniami art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy określony przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamówienie jest realizowane w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekt Program e-cło dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 4/12

5 5/12 III.2) III.2.1) Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy: 1) którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dla warunku określonego w ust. 1 pkt 1) lit. a) nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdyż żadne przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ust. 1 pkt 1), 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ust. 1 pkt 2), 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji). 2) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 5/12

6 6/12 III.2.2) Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a. o których mowa w pkt 3-5 i pkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; b. o których mowa w pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a. tiret i, iii oraz lit. b. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9 lit. a. tiret ii. powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio. 12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13) Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w pkt 3-7 przy czym mają zastosowanie postanowienia pkt Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż PLN (dwa miliony złotych), 2) posiadaniem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 mln zł (dwa miliony złotych). 6/12

7 7/12 III.2.3) 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 mln zł (dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa wyżej dotyczącej tych podmiotów. 2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł (dwa miliony złotych). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę, instalację i uruchomienie systemu informatycznego typu HelpDesk wspierającego w szczególności następujące procesy: a. zarządzanie incydentami, b. zarządzanie problemami, c. zarządzanie zmianami, d. zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, e. zarządzanie poziomem usług IT, f. zarządzanie wiedzą, zbliżonego funkcjonalnie do Systemu jaki ma zostać wdrożony w ramach niniejszego zamówienia, funkcjonującego w rozproszonym geograficznie środowisku (obejmującym, co najmniej 1000 użytkowników pracujących, w co najmniej 10 różnych lokalizacjach), przy czym wartość takiego zamówienia była nie mniejsza niż 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto 2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) Dysponowaniem minimum 2 osobami zespołu projektowego po stronie Wykonawcy o następujących kwalifikacjach: a. Kierownika Projektu, którym może być osoba, która pełniła funkcję kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w minimum 2 projektach teleinformatycznych, których przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto,; posiadającego ponadto jeden ze wskazanych certyfikatów lub certyfikatów równoważnych na poziomie, co najmniej: PRINCE2 Foundation, IPMA min. Level C, Project Management Professional (PMP) lub równoważnym, wydawanych odpowiednio przez APMG, IPMA, PMI lub instytucje przez nich akredytowane lub inne instytucje oraz posiadającego wykształcenie wyższe, Za certyfikaty merytorycznie równoważne do wskazanych przez Zamawiającego należy uznać inne certyfikaty, których uzyskanie obwarowane jest odbyciem szkolenia wg usystematyzowanych i opisanych, podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności, z 7/12

8 8/12 dużym prawdopodobieństwem prowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania procesem produkcji oraz wdrażania oprogramowania na poziomie analogicznym do oczekiwanego przez Zamawiającego gdzie punktem odniesienia jest zakres kompetencji osób posiadających certyfikaty wymienione powyżej. b. Eksperta ds. jakości projektu, którym może być osoba, która pełniła tę funkcję lub funkcję równoważną do funkcji eksperta ds. jakości projektu, tj. była odpowiedzialna za kontrolę jakości oraz odpowiedzialna za utrzymywanie określonej jakości projektu w ramach i w trakcie realizacji w minimum 2 projektach informatycznych, których przedmiotem było wykonanie systemu informatycznego, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto,, oraz posiadająca wykształcenie wyższe, 2) Dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. osobami spełniającymi następujące minimalne wymagania, wchodzącymi w skład zespołu projektowego Wykonawcy: a. co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie analityka biznesowego w zakresie systemów informatycznych o zakresie odpowiadającym Systemowi będącemu elementem przedmiotu zamówienia, tj. systemów informatycznych klasy Service Desk, przez co zamawiający rozumie osobę która pełniła funkcje analityka biznesowego odpowiedzialnego za specyfikowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowanie założeń i ograniczeń systemowych, opracowywanie modeli danych, modelowanie procesów biznesowych w zakresie dotyczącym systemów informatycznych klasy Service Desk w co najmniej 2 projektach, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto przez łączny okres czasu (sumaryczny czas pracy pełnienia funkcji analityka biznesowego w obu projektach) minimum 12 miesięcy, b. co najmniej 1 osobę posiadającą doświadczenie w projektach ITSM oraz doświadczenie zawodowe w branży IT oraz kwalifikacje konsultanta w zakresie: i. analizy procesów zarządzania usługami IT w organizacji, ii. projektowania struktury organizacyjnej, iii. opisywania procesów zarządzania usługami IT, ocena i audyt procesów zarządzania usługami IT, której znajomość metodyki ITIL V3 lub standardu równoważnego potwierdzona jest certyfikatem ITIL co najmniej na poziomie Fundation wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną lub innym certyfikatem równoważnym, która pełniła funkcje konsultanta w zakresie wskazanym powyżej w niniejszym punkcie b) w co najmniej 2 projektach, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto przez łączny okres czasu (sumaryczny czas pracy pełnienia funkcji konsultanta w obu projektach) minimum 12 miesięcy, c. co najmniej 1 osobę posiadająca kwalifikacje w zakresie prowadzenia i utrzymywania dokumentacji projektowej systemu (dokumentalista), przez co zamawiający rozumie osobę, która pełniła funkcje dokumentalisty w zakresie wskazanym powyżej w niniejszym punkcie c) w co najmniej 2 projektach, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto przez łączny okres czasu (sumaryczny czas pracy pełnienia funkcji konsultanta w obu projektach) minimum 12 miesięcy, d. co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie wdrażania systemów informatycznych klasy Service Desk tj. eksperta ds. wdrożenia i utrzymania wdrażania systemów informatycznych klasy Service Desk, przez co zamawiający rozumie osobę, która brała udział w zakończonym odbiorem bez zastrzeżeń wdrożeniu systemu informatycznego klasy Service Desk, w którym liczba użytkowników końcowych wynosiła minimum 1000 osób oraz, która jednocześnie uczestniczyła jako członek zespołu wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto przez łączny okres czasu (sumaryczny czas pracy pełnienia funkcji konsultanta w obu projektach) minimum 12 miesięcy, oraz posiadająca wykształcenie wyższe. e. co najmniej 1 osobę (architekta systemowego) posiadającą doświadczenie w zakresie opracowywania architektury systemu, analizy wymagań, modeli przepływu danych, przez co zamawiający rozumie osobę, która pełniła funkcje architekta systemowego w zakresie wskazanym powyżej w niniejszym punkcie e) w co 8/12

9 9/12 III.2.4) III.3) III.3.1) najmniej 2 projektach, każdy o wartości minimum 1 mln zł (jeden milion złotych) brutto przez łączny okres czasu (sumaryczny czas pracy pełnienia funkcji konsultanta w obu projektach) minimum 12 miesięcy, oraz posiadająca wykształcenie wyższe. f. co najmniej 1 osobę (tester), posiadającą doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomości procedur, metod i narzędzi testowych, przez co zamawiający rozumie osobę która łącznie przez co najmniej 12 miesięcy pracowała przy projektach informatycznych jako tester testując aplikacje. g. co najmniej 1 osobę (specjalistę ds. szkoleń) posiadającą doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu szkoleń użytkowników związanych z wdrożeniem systemu informatycznego klasy Service Desk przez co zamawiający rozumie osobę, która przygotowała i przeprowadziła minimum dwa szkolenia różnych grup użytkowników związane z wdrożeniem systemu informatycznego klasy Service. Uwaga jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję w zespole, ale nie więcej niż 2 funkcje jednocześnie. Funkcje kierownika projektu i eksperta ds. jakości nie mogą być łączone. 3. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia powinny dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty 1) Wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy załączyć dokument (np. referencje) potwierdzający, że dostawa/usługa zgodnie z warunkiem określonym w pkt 1 o wartości min. 1 mln PLN (jeden milion złotych) została wykonana należycie. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 w sposób określony w Załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o ile dotyczy. 4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozdziale VI SIWZ wymaganych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu 9/12

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo