Zamówienie publicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie publicz... - 49215-2015"

Transkrypt

1 1 z :13 Zamówienie publicz /02/2015 S29 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja II: Przedmiot zamówienia 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54 Osoba do kontaktów: Beata Kurek Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Środowisko I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi

2 2 z :13 Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Kod NUTS PL127 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), wraz z wykonaniem: dokumentacji, dostawą, zestawieniem i uruchomieniem niezbędnej infrastruktury technicznosystemowej oraz migracją danych z systemów zastanych oraz instruktażami. Wykonawca będzie świadczył dla Zamawiającego kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju BDO polegające na: stałym administrowaniu BDO zapewniającym ciągłość działania systemu i bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także jego konserwacji, usuwaniu wad i błędów krytycznych oraz wprowadzaniu modyfikacji do BDO wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i potrzeb Zamawiającego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia, uwzględniająca zamówienia uzupełniające w wysokości 50 % ,64 PLN netto. Wartość zamówienia podstawowego ,09 PLN netto. Szacunkowa wartość bez VAT: ,09 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wadium 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3 3 z :13 2) Wykonawca zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp może wnieść wadium w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275,, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na konto Ministerstwa Środowiska w NBP O/O Warszawa Nr z dopiskiem Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 4) Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do do godziny 12:00 pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 5) Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą wpłynięcia kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6) Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, w oryginale, w kasie w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 219, od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 14:00 lub załączyć oryginał wadium bezpośrednio do oferty w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszał integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający, żąda przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy

4 4 z :13 wnieść na konto depozytowe Zamawiającego w NBP O/O Warszawa Nr , z podaniem tytułu Zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i dokładnej nazwy wykonawcy oraz numeru rachunku bankowego wykonawcy, na który zostanie zwrócone zabezpieczenie. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1. zaprojektował, wdrożył, rozwijał oraz utrzymywał lub utrzymuje przynajmniej 2 systemy informatyczne, z których każdy cechował się następującymi parametrami: miał wartość co najmniej PLN brutto dla usług informatycznych z wyłączeniem dostaw sprzętu i licencji na oprogramowanie standardowe, tj. programy lub biblioteki programistyczne w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim. Korzystanie z oprogramowania standardowego regulują odpowiednie umowy licencyjne, wykorzystywane przez Wykonawcę do budowy i niezbędne do prawidłowego działania systemu; scentralizowany, tj. gromadzący dane w centralnej lokalizacji i udostępniający je podmiotom w lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju dla co najmniej użytkowników; obejmował migrację baz danych ze środowiska rozproszonego, do środowiska centralnego w technologii baz danych relacyjnych, wraz z produkcyjnie uruchomioną replikacją danych on-line do zapasowego centrum danych; 2. zaprojektował, wdrożył, rozwijał oraz utrzymywał lub utrzymuje co najmniej 1 system informatyczny wykorzystujący rejestry publiczne, spełniający kryteria i wymagania ustawy z o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, który spełnia równocześnie następujące wymagania: miał wartość co najmniej PLN brutto dla usług informatycznych z wyłączeniem dostaw sprzętu i licencji na oprogramowanie standardowe, tj.

5 5 z :13 programy lub biblioteki programistyczne w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim. Korzystanie z oprogramowania standardowego regulują odpowiednie umowy licencyjne, wykorzystywane przez Wykonawcę do budowy i niezbędne do prawidłowego działania systemu; jest używany przez co najmniej użytkowników, w lokalizacjach rozproszonych rozumianych jako niezależne podmioty na terenie kraju; wykorzystuje: infrastrukturę PKI, połączenia VPN, certyfikaty SSL oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub Profil Zaufany epuap, w celu autoryzacji i autentykacji użytkowników oraz zabezpieczenia połączeń i transmisji danych; pozwala na integrację z e-puap co najmniej w zakresie wykorzystania Profilu Zaufanego; jest zbudowany w oparciu o architekturę SOA wykorzystującą korporacyjną szynę usług (ESB), udostępniającą usługi sieciowe (Web Services) w celu wymiany danych z systemami zewnętrznymi; w całości został wdrożony w architekturze wysoko-dostępnej (HA) oraz został zbudowany z wykorzystaniem zapasowego ośrodka przetwarzania pracującego w trybie disaster-recovery ; przetwarza dane z interfejsów automatycznej wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych gromadzących informacje o podmiotach lub osobach. Wykonawca winien podać wartość, przedmiot i odbiorców wykonanych zamówień oraz załączyć dowody, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert, oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia nie mogą powyższego warunku spełnić łącznie, w takim przypadku co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnieniem warunku określonego powyżej w pełnym zakresie (nie dotyczy spółek cywilnych); 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: 1. Kierownik Projektu minimum 1 osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 1.1. posiada wykształcenie wyższe; 1.2. brał udział w roli Kierownika Projektu w minimum 1 projekcie informatycznym wspierającym wytworzenie lub utrzymanie rejestrów publicznych (przez rejestr publiczny rozumie się: rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych) o wartości minimum PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert;

6 6 z : posiada kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 co najmniej na poziomie Practitioner, wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub certyfikatem co najmniej na poziomie Certified Associate In Project Management (CAPM), wydanym przez PMI lub instytucję przez niego akredytowaną; 1.4. posiada minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu roli Kierownika Projektu w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów informatycznych; 2. Architekt Systemu minimum 1 osoba przy czym rola ta może być pełniona rozłącznie lub łącznie z rolą Architekta Bezpieczeństwa. Minimalne kompetencje Architekta Systemu: 2.1. posiada wykształcenie wyższe techniczne; 2.2. brał udział w roli Architekta Systemu w minimum 2 projektach informatycznych o wartości zamówienia na kwotę minimum PLN (z VAT) każdy; 2.3. posiada kwalifikacje w zakresie znajomości standardów architektury usługowej oraz otwartych standardów budowy architektury korporacyjnej potwierdzona co najmniej certyfikatem TOGAF wersji 8 Certified lub TOGAF wersji 9 na poziomie Foundation, lub IT Architect Open Group, wydanymi przez instytucję akredytowaną przez The Open Group; 2.4. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu roli Architekta Systemu w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów informatycznych; 3. Architekt Bezpieczeństwa minimum 1 osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 3.1. posiada wykształcenie wyższe; 3.2. posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania organizacją bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem CISM: Certified Information Security Manager, lub CISSP:ISSMP Information Systems Security Management Professional; 3.3. posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub ISO lub BS7799, wydane przez akredytowaną instytucję; 4. Analityk Systemu ds. analizy biznesowej i systemowej - minimum jedna osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 4.1. posiada wykształcenie wyższe; 4.2. uczestniczył w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w charakterze Analityka Systemowego o minimalnej wartości PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu; 4.3. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy wymagań i analizy procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN lub UML; 5. Kierownik Zespołu Programistów minimum 1 osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 5.1. posiada wykształcenie wyższe; 5.2. posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie budowania portali webowych oraz integrowania aplikacji; 5.3. posiada kwalifikacje zawodowe, z zakresu integrowania aplikacji opartych o architekturę SOA; 5.4. brał udział w minimum 1 projekcie informatycznym z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów w roli kierownika zespołu programistów o minimalnej wartości PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert;

7 7 z : posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania aplikacji wspierających obieg informacji i spraw; 6. Kierownik testów minimum 1 osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 6.1. posiada wykształcenie wyższe; 6.2. uczestniczył w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w roli kierownika testów, o minimalnej wartości PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert; 6.3. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych; 7. Kierownik wdrożenia minimum 1 osoba, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 7.1. posiada wykształcenie wyższe; 7.2. uczestniczył w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w roli kierownika wdrożenia, o minimalnej wartości PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert; 7.3. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów informatycznych; 8. Kierownik ds. migracji minimum 1 osoba realizująca zadania kierownika migracji, posiadająca poniższe kompetencje lub wyższe: 8.1. posiada wykształcenie wyższe; 8.2. uczestniczył w realizacji minimum 1 projektu informatycznego w roli kierownika ds. migracji, o minimalnej wartości PLN (z VAT), w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert; 8.3. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie migracji danych w systemach informatycznych; 9. Specjalista ds. Szkoleń minimum 3 osoby, z których każda posiada poniższe kompetencje: 9.1. posiada wykształcenie wyższe; 9.2. brał udział w minimum 1 projekcie informatycznym w roli specjalisty d/s szkoleń o minimalnej wartości PLM (z VAT) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert; 9.3. posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu administrowania, eksploatacji lub użytkowania systemów informatycznych; 10. Zespół merytoryczny ds. gospodarki odpadami minimum dwie osoby, z których: Specjalista ds. gospodarki odpadami 1 posiada poniższe kompetencje lub wyższe: posiada wykształcenie wyższe; posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami dotyczące sprawozdawczości z gospodarki odpadami, w tym odpadami poużytkowymi; nabyte w ostatnich 10 latach albo przygotowywała (jako autor lub współautor) sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami poużytkowymi w okresie ostatnich 3 lat; Specjalista ds. gospodarki odpadami 2 posiada poniższe kompetencje lub wyższe posiada wykształcenie wyższe; posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami poużytkowymi oraz odpadami komunalnymi. Wszyscy specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli któryś ze specjalistów nie posiada obywatelstwa polskiego, musi

8 8 z :13 legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy winni wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Informacja o oświadczeniach i dokumentach wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2; 2) prototyp implementacyjny, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4; 5) oświadczenie o przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5; 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie

9 9 z :13 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 11) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 12) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotów, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane/są wykonywane wraz z załączonymi dowodami, że zostały one wykonane/są wykonywane należycie, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 13) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych odpowiednio w punktach 1 i 2. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zastosowany zostanie wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank

10 10 z :13 Polski średni kurs waluty na dzień składania ofert. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3) Kwalifikacje techniczne III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BDG IV/216/60/2014/bk IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: :15 Miejscowość: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

11 11 z :13 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty załączył prototyp implementacyjny prototyp aplikacji uruchamiany na infrastrukturze Wykonawcy, który podlegać będzie ocenie w ramach kryterium. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa POLSKA VI.4.2) Składanie odwołań VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo