NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION"

Transkrypt

1 (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia r. upublicznione dnia r. na stronach internetowych: oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu Stróże 413 dotyczy projektu AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, umowa o dofinansowanie nr WND-POKL /11. z dnia NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: , REGON: , Biuro projektu: Stróże 413, Stróże Strona internetowa: tel./fax godziny pracy: OZNACZENIE PROJEKTU: AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, nr projektu: WND-POKL /11 3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Zamawiający informuje, iż projekt jest dofinansowany w więcej niż 70% ze środków publicznych.

2 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod CPV Usługi szkoleniowe Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation: Lp. Temat Czas trwania szkolenia dla 1 grupy (w godzinach i dniach)/ liczba osób objętych egzaminem 1. Szkolenia z PRINCE2 3 dni dla 1 grupy = 3 dni x 8 godz. zegarowych = 24 godziny 2. Egzamin PRINCE2 Foundation Rok 2014 Planowana liczba uczestników w grupie liczba grup/planowana liczba egzaminów Liczba uczestników w grupie: 10 os. Liczba grup: 3 Łączna liczba osób: 30 Miejsce Nowy Sącz Nowy Sącz Zakres tematyczny szkoleń będzie zgodny z metodyką PRINCE2. Wykonawca w ramach usługi i w cenie oferty zapewnia: wykwalifikowanych trenerów; komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, papierowej oraz podręcznik; egzamin PRINCE2 FOUNDATION dla każdego z uczestników. Szkolenia będą miały miejsce w salach szkoleniowych położonych na terenie miasta Nowy Sącz. Sale szkoleniowe oraz catering dla uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Beneficjentem (Zamawiającym) a Wykonawcą i przekazywane w trakcie trwania umowy na podstawie poszczególnych zleceń. Szkolenia będą realizowane w godzinach od 8.00 do lub od 9.00 do w weekendy. Za dzień szkolenia przyjmuje się 8 godzin zegarowych plus 2 przerwy 5-minutowe (kawowe) i jedna przerwa 20- minutowa (obiadowa). Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów PRINCE2 FOUNDATION dla wszystkich uczestników szkolenia oraz do wydania Certyfikatu przez uprawnioną instytucję certyfikującą APMG-Group. Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów ponosi Wykonawca. Egzaminy winny być poprzedzone egzaminami wewnętrznymi, potwierdzającymi wiedzę uczestników. Egzaminy przeprowadzone będą w miejscu realizacji szkolenia (Nowy Sącz). Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie w sposób rzetelny, ze szczególną starannością, tak aby jak największa liczba uczestników przystąpiła do egzaminu i minimum 70 % uczestników zdała go z pozytywnym

3 rezultatem. Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do egzaminu oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny - umożliwiających otrzymanie odpowiedniego certyfikatu. Nieosiągnięcie rezultatu zdanych egzaminów w stopniu określonym powyżej spowoduje konieczność opłacenia przez Wykonawcę powtórnego egzaminu dla określonej liczby osób, aż do momentu osiągnięcia zakładanego rezultatu. 5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 roku. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane pomiędzy Beneficjentem a Zamawiającym. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a) Posiadają wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej 3 usług szkoleniowych w wymiarze min. 24 godz. zajęć każde szkolenie (ocena w oparciu o oświadczenie oraz referencje); b) Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych; c) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry co najmniej 3 trenerów mogących zrealizować szkolenia i posiadających doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z danego tematu (ocena w oparciu o oświadczenie wykaz trenerów); d) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena w oparciu o oświadczenie), e) Zaakceptowanie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania (ocena w oparciu o oświadczenie); f) Niepodleganie wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany. 7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. W ofercie wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

4 Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że: Zarząd Zamawiającego tworzą: Stanisław Kogut, Halina Bydłoń, Ewa Moskwa. Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy jest: Piotr Wojtas 8. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia: a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, b) Oświadczenia o zrealizowanych należycie usługach szkoleniowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2, c) Oświadczenia o dysponowaniu co najmniej 3 osobami, które posiadają kwalifikacje do realizacji usługi na podstawie wykazu trenerów przeznaczonych do realizacji szkoleń zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV trenerów, d) Kopię odpisu z rejestru instytucji szkoleniowych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w zapytaniu ofertowym. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, b) Kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Planowane jest przeprowadzenie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert. Ocena formalna (ocena według kryterium spełnia/nie spełnia). Kryterium oceny ofert: Cena oferty 100% Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych według wzoru:

5 cena minimalna Ocena punktowa = x 100 cena badana Cena minimalna najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert, za wykonanie przedmiotu zamówienia, Cena badana cena, jaką zaoferował oferent, którego oferta jest badana. Do powyższego wzoru będzie podstawiana cena jednostkowa za jedną godzinę wykonania usługi, wynikająca wprost z Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego formularza. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT i skalkulowana za jedną godzinę szkoleniową oraz podliczona zbiorczo dla całości zamówienia. W przypadku, gdy cena podana wartością cyfrową oraz słowną będą różne, Zamawiający jako cenę oferenta potraktuje wartość kwoty brutto podaną słownie. UWAGA: Zamawiający wskazuje, że cena oferty jest ceną brutto, zawierającą ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma skalkulowane we wniosku o dofinansowanie projektu Akademia Funduszy Europejskich koszty na poziomie brutto na cały okres trwania projektu. Ewentualne zmiany podatku VAT muszą być skalkulowane przez Wykonawcę w cenie oferty brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania projektu. Cena brutto musi być stała. 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na druku załączonego formularza do dnia r. do godz w biurze projektu Stróże 413, Stróże, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem tematu, którego postępowanie dotyczy: OFERTA NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH nie otwierać przed dniem r. godz W przypadku braku takiej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Ocena ofert (oraz podanie jej do publicznej wiadomości) nastąpi w terminie do dwóch dni od dnia otwarcia ofert. Oferta winna zawierać:

6 1. Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; 2. Wypełniony wykaz zrealizowanych usług doradczych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 3. Wypełniony wykaz trenerów przeznaczonych do realizacji szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV trenerów; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania; 6. Aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. W pozostałym aniżeli oferta (i jej uzupełnienie) zakresie, w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma elektroniczna i faksu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel , osoba wyznaczona do kontaktów: Łukasz Myśliwiec Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W razie modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej i w swojej siedzibie i przedłuży termin składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) jest niekompletna, d) jest błędnie wypełniona e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający unieważnia zapytanie w szczególności, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

7 b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronach internetowych: Załączniki: 1. Formularz oferty; 2. Wykaz wykonanych usług; 3. Wykaz osób-doradców przeznaczonych do realizacji poradnictwa; 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych; 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.. (data i podpis Zamawiającego)

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/AFE/2014 z dnia r. /nazwa i adres Wykonawcy/ numer telefonu..numer faksu REGON..NIP. 1. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION w ramach projektu Akademia Funduszy Europejskich, nr projektu: WND-POKL /11 Lp Zakres Szkolenie PRINCE2 Organizacja oraz przeprowadzenie egzaminu PRINCE2 FOUNDATION Planowana liczba godzin zajęć/ liczba osób objętych egzaminem 72 godz. (3 grupy x 24 godz.) 30 osób (3 grupy x 10 osób) Miejsce realizacji Nowy Sącz Nowy Sącz Cena brutto za 1 godzinę szkolenia (liczbowo i słownie)/ cena brutto za przeprowadzenie 1 egzaminu dla 1 osoby Cena brutto za przeprowadzenie 72 godzin szkoleń (liczbowo i słownie) /cena brutto za przeprowadzenie egzaminu Prince2 Foundation dla 30 osób Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. UWAGA! CENY ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

9 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 4. Oświadczamy, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę w postaci co najmniej 3 trenerów mogących zrealizować szkolenia i posiadających doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z danego tematu. 5. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY: Imię i nazwisko.stanowisko Numer telefonu:. nr faksu.... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKAZ zrealizowanych należycie min. 3 usług szkoleniowych z okresu ostatnich 3 lat od daty niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ udokumentowanych załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi Lp. Nazwa, adres Odbiorcy Szczegółowy opis usługi Ilość godzin szkoleniowych w ramach usługi Terminy realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia) /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKAZ MIN. 3 TRENERÓW mogących zrealizować szkolenia. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Lp. 1. Trenerzy przeznaczeni do realizacji zamówienia Dane na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia /ukończone studia/ Opis doświadczenia zawodowego. Posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z PRINCE Do w/w wykazu należy dołączyć CV trenerów... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

12 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation w ramach projektu Akademia Funduszy Europejskich zapytanie ofertowe nr 7/AFE/2014 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

13 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ dnia /miejscowość/ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie akredytowanego szkolenia PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation w ramach projektu Akademia Funduszy Europejskich zapytanie ofertowe nr 7/AFE/2014 Ja/my niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działających w imieniu i na rzecz: (nazwa Wykonawcy) Oświadczam/y, że: a) Jesteśmy podmiotem posiadającym akredytację APMG-Group do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminów z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation b) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia; c) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej (w tym w zakresie posiadanych środków technicznych) i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

14 Załącznik 6 UMOWA nr 7/AFE/2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr 7/AFE/2014 zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, Stróże, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: , REGON: , zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Stanisława Koguta a... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności o treści następującej: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług szkoleniowych polegających na przygotowaniu programu szkoleniowego oraz przeprowadzeniu szkoleń Prince2 Foundation dla 3 grup 10-osobowych. 2. Szkolenie Prince2 powinno być ściśle powiązane z obowiązującą metodyką Prince2 szkolenie będzie trwać 24 h dla 1-nej grupy (3 dni po 8h zegarowych + egzamin certyfikujący Prince2 Foundation), łącznie 72 godz. 3. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą przeprowadzone w ramach realizacji projektu AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, nr projektu: WND-POKL /11, dla uczestników tego projektu. 4. Na usługi, o których mowa w ust. 1 składają się w szczególności: a) opracowanie i przekazanie przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy programu zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego, o którym mowa w 1 ust. 2; b) opracowanie i przekazanie przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy harmonogramu zajęć; c) przygotowanie i przekazanie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę kompletu materiałów dydaktycznych; d) przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę zajęć edukacyjnych; e) prowadzenie przez Zleceniobiorcę dzienników zajęć edukacyjnych oraz przekazanie ich Zleceniodawcy w terminie do dwóch tygodni od zakończenia szkolenia; f) organizację i przeprowadzenie egzaminu certyfikującego Prince2 Foundation; g) przekazanie przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy kopii uzyskanych przez uczestników certyfikatów PRINCE2 FOUNDATION. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. a), b), c) i e) mają zostać opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z odniesieniem (podpisem) Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Logotypy umieszczane na wszelkich dokumentach muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnymi na stronie internetowej 6. Szkolenia będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują łącznie 72 godziny (3 grupy x 24 godziny), 1 h (godzina zegarowa) = 60 minut. 7. Szkolenia będą odbywać się na terenie m. Nowy Sącz w soboty i niedziele. 8. Liczba uczestników szkoleń i egzaminów: 3 grupy 10 - osobowe łącznie 30 osób. 9. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 2

15 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 r. 2. Konkretne terminy szkoleń będą ustalane pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej Zleceniobiorca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia Prince2 Foundation dla 3 grup dziesięcioosobowych, w wymiarze 24 godzin zegarowych dla grupy. 2. Łączna liczba godzin szkoleniowych Zajęcia będą odbywały się w na terenie m. Nowy Sącz w lokalu wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 4. Strony uzgadniają, że trenerami będą osoba/osoby wymienione w załączniku nr 3 do oferty. 5. Zmiana osoby trenera wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się przedstawić Zleceniodawcy program zajęć, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Program zajęć powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: a) nazwę i zakres szkolenia; b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; c) cele szkolenia; d) metody i środki dydaktyczne; e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; f) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; g) wykaz literatury, niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych; 5 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: a) Opracowania programu zajęć; b) Przeprowadzenia zajęć zgodnie z wiedzą i doświadczeniem oraz należytą starannością; c) Prowadzenia i przekazania Zleceniodawcy dzienników zajęć; d) Przygotowania pytań oraz do przeprowadzenia na ich podstawie testów badających wiedzę, w dniu rozpoczęcia zajęć i po ich zakończeniu; e) Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego wiedzę uczestników oraz przekazanie ich Zleceniodawcy w terminie do dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. f) Przeprowadzenia egzaminów Prince2 Foundation dla wszystkich uczestników szkolenia oraz do wydania Certyfikatów przez uprawnioną instytucję certyfikującą (wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów ponosi Wykonawca); egzamin przeprowadzony będzie w Nowym Sączu dla 30 osób g) Przekazania Zleceniodawcy materiałów szkoleniowych wraz z przeniesieniem na Zleceniodawcę praw autorskich do materiałów dydaktycznych, stanowiących podstawę przeprowadzanych zajęć. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w sposób rzetelny, ze szczególną starannością, by minimum 70 % uczestników zdała go z pozytywnym rezultatem. Zleceniobiorca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności umożliwiających uczestnikom przystąpienie do egzaminu oraz w przypadku uzyskania przez nich pozytywnej oceny umożliwiających otrzymanie odpowiedniego dyplomu/certyfikatu. 3. Nieosiągnięcie rezultatu zdanych egzaminów w stopniu określonym w ust. 2 spowoduje konieczność opłacenia przez Zleceniobiorcę powtórnego egzaminu dla określonej liczby osób, aż do momentu osiągnięcia zakładanego rezultatu. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli realizacji szkolenia na każdym etapie Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia następujących warunków organizacyjnych: a) zapewnienia sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć, wyposażonej w odpowiednią ilość miejsc i stolików, dostosowanej do ilości osób szkolonych wraz z zapleczem sanitarnym; b) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia sal w: flipchart lub tablicę klasyczną, magnetyczną oraz sprzęt audiowizualny;

16 c) zapewnienia poczęstunku podczas przerw kawowych oraz dwudaniowego obiadu dla uczestników szkolenia; d) zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; e) zapewnienia uczestników szkoleń w ilości trzydziestu oraz zawarcie w regulaminie szkolenia zapisu o obowiązku przystąpienia do egzaminu. 7 Zleceniobiorca zobowiązuje się do promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem zajęć, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji zajęć tj. prezentacjach, dziennikach zajęć, loga Unii Europejskiej, loga Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także informacji: Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strony ustalają, że maksymalny koszt organizacji szkolenia wynosi, zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy. PLN (słownie:..) brutto i wynika z: - iloczynu stawki za jedną godzinę szkolenia w wysokości PLN (słownie:.) brutto i liczby godzin szkolenia określonej w 3 ust iloczynu stawki za organizację i przeprowadzenie egzaminu Prince2 Foundation w wysokości..pln (słownie:.) brutto i liczby osób określonej w 1 ust Ceny jednostkowe określone w ust. 1 są cenami niezmiennymi i nie będą podczas wykonywania niniejszej umowy podlegały aktualizacji i zmianom bez względu na rzeczywisty poziom cen, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. 3. Cena brutto jest ceną stałą, niezależną od ewentualnych zmian w stawce VAT. 4. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie jedynym świadczeniem należnym Zleceniobiorcy za świadczone usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy; w szczególności wynagrodzenie to obejmuje wszelkie wydatki Zleceniobiorcy poniesione w celu należytego świadczenia usług. 6. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po zakończeniu szkoleń dla tej grupy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy rachunku/faktury VAT za przeprowadzenie szkoleń tej grupy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w rachunku/fakturze Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy okazji, albo w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje także zachowanie w poufności dokumentów, notatek oraz innych materiałów utrwalonych jakąkolwiek metodą, w tym elektroniczną. 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji i zachowania w poufności dokumentów, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym bądź osoby trzeciej. 4. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy jest nieograniczone w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą. 10 Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Informacje te będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć oraz zewnętrznych egzaminów certyfikujących Prince2 Foundation, a dodatkowo jedynie w zakresie uzgodnionym z Zleceniodawcą. 2. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zmianami) Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych

17 osobowych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innych celów niż określone w pkt Przy wykonywaniu niniejszej umowy i przy przetwarzaniu danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w: niniejszej umowie, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz z późn. zmianami). 5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Zleceniobiorcy posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 6. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 4. wygasają z chwilą upływu okresu, na jaki umowa została zawarta, lub z chwilą rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 7. Zleceniodawca w imieniu Instytucji Wdrażającej umocowuje Zleceniobiorcę do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Zleceniobiorca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy. 8. Zleceniobiorca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy. 9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków wobec pracowników mających dostęp do danych osobowych, w celu zachowania tych danych w tajemnicy. 10. Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o: a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, Instytucji Wdrażającej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) lub Instytucji Zarządzającej (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 12. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy, Instytucji Wdrażającej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) lub Instytucji Zarządzającej (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Zleceniobiorcy przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez nie upoważniony o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych. 13. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych lub niniejszej umowy, Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zleceniodawcę, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 15. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy oraz wobec osób trzecich za wszelkie naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych.

18 12 1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w razie opóźnienia: a) z rozpoczęciem kursu dla danej grupy, w wysokości 300,00 złotych za każdy dzień opóźnienia; b) z zakończeniem kursu dla danej grupy, w wysokości 300,00 złotych za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie w powyższych przypadkach będzie następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca odpowiedzialności nie ponosi. 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy za nieosiągnięcie rezultatu, określonego w 1 ust. 3 umowy. 3. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca będzie mógł dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 4. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanek do powstania wierzytelności o jej zapłatę Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z ważnych powodów z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę jego zobowiązania z niniejszej umowy w całości lub w części. 14 Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy przez każdą ze Stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić do wglądu Zleceniodawcy, Instytucji Wdrażającej i innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów i umowy o dofinansowanie, dokumenty Zleceniobiorcy związane z realizacją projektu o którym mowa w 1 ust. 2, w tym dokumenty finansowe. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1 do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zleceniodawcy o miejscu archiwizowania tych dokumentów i każdej zmianie tego miejsca. Na żądanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) termin ten ulega wydłużeniu. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe akty prawne. 18 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo