AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Znajomość podstaw mikroekonomii oraz statystyki opisowej. Cele przedmiotu: Poznanie metod i narzędzi zbierania danych o otoczeniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie danych o otoczeniu do oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na rynku oraz możliwych kierunkach zmian. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: 0 02 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: skonstruować model otoczenia danego przedsiębiorstwa oraz wskazać kluczowe czynniki determinujące pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku oszacować rozmiary popytu i charakter na wyroby danego przedsiębiorstwa posługując się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W; K_U20 K_W3; K_W; K_U20 03 pracować w grupie zarówno jako lider, jak i wykonawca powierzonych zadań K_U0; K_K0 04 dobrać miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku K_W3; K_W4; K_U20 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej ; ; 04 0; 04 Prezentacje raportów 2 03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

2 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 03 X X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli przygotowana przez niego prezentacja jest efektem pracy grupowej, w której aktywnie uczestniczył. Prezentacja powinna przedstawiać poprawnie opracowany model otoczenia danego przedsiębiorstwa. Ilościowa interpretacja elementów otoczenia powinna być opracowana na podstawie poprawnie dobranych narzędzi statystyki opisowej. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 8 Czytanie literatury 0 22 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 27 6 Liczba punktów ECTS 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 34 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 36 Literatura: Literatura podstawowa Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 200 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 200 Literatura uzupełniająca Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200. Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 200 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa 2008 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Skrzeszewska dr Katarzyna Skrzeszewska dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_7_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Znajomość podstaw mikroekonomii oraz statystyki opisowej. Cele przedmiotu: Poznanie metod i narzędzi zbierania danych o otoczeniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie danych o otoczeniu do oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na rynku oraz możliwych kierunkach zmian. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: 0 02 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: skonstruować model otoczenia danego przedsiębiorstwa oraz wskazać kluczowe czynniki determinujące pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku oszacować rozmiary popytu i charakter na wyroby danego przedsiębiorstwa posługując się samodzielnie wyszukanymi danymi ze źródeł pierwotnych i wtórnych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W; K_U20 K_W3; K_W; K_U20 03 pracować w grupie zarówno jako lider, jak i wykonawca powierzonych zadań K_U0; K_K0 04 dobrać miary statystyki opisowej do analizowanego przypadku K_W3; K_W4; K_U20 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota badań rynkowych, przedsiębiorstwo i jego otoczenie, determinanty podejmowania decyzji rynkowych, badania rynku a badania marketingowe, cele i rodzaje badań, procedura badań rynku, źródła informacji: pierwotne, wtórne Cechy rynku i jego pojemność, kryteria podziału i rodzaje rynku, pojemność rynku (miary, determinanty), mobilność popytu Szacowanie popytu i jego właściwości, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność mieszana popytu, szacowanie siły rynkowej uczestników rynku, możliwości kształtowania polityki cenowej w oparciu o elastyczność cenową popytu Klasyfikacje działalności gospodarczej, istota, podstawy prawne funkcjonowania, rodzaje klasyfikacji, grupowania klasyfikacyjne, struktury rynkowe, współczynniki koncentracji. Statystyka opisowa w analizie rynku, miary tendencji centralnej (klasyczne i pozycyjne), analiza dyspersji, miary asymetrii i koncentracji, wskaźniki struktury i natężenia Analiza zjawisk rynkowych w czasie, wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, składowe szeregów czasowych, metody wyodrębniania trendu, liniowa i krzywoliniowe funkcje trendu, ocena dopasowania trendu do danych empirycznych, prognozowanie, metoda średnich ruchomych Analiza sezonowości, istota wahań sezonowych, metody wyodrębniania wahań sezonowych, analiza wahań sezonowych, prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych Analiza związków przyczynowo-skutkowych, istota związków przyczynowo-skutkowych, związki korelacyjne i analiza regresji, modele przyczynowo-skutkowe, analiza czynnikowa, prognozowanie na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych Analiza rynku w przestrzeni, przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych, prawo grawitacji detalu Reilly ego, metody taksonomiczne, współczynnik zróżnicowania, współczynnik rozmieszczenia Florenca a, metoda standaryzacji cech i metoda rang Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, analiza pojemności rynku, analiza chłonności rynku, analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza udziałów rynkowych, mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej ; ; 04 0; 04 Prezentacje raportów 2 03 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

4 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X 03 X X 04 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeżeli przygotowana przez niego prezentacja jest efektem pracy grupowej, w której aktywnie uczestniczył. Prezentacja powinna przedstawiać poprawnie opracowany model otoczenia danego przedsiębiorstwa. Ilościowa interpretacja elementów otoczenia powinna być opracowana na podstawie poprawnie dobranych narzędzi statystyki opisowej. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 8 Czytanie literatury 0 22 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 27 6 Liczba punktów ECTS 4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 36 Literatura: Literatura podstawowa Kędzior Z. (red. nauk.), `Badania rynku. Metody i zastosowania`, PWE, Warszawa 200 Kowal J., `Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku`, PWN, Warszawa 998 Mruk H. (red.), `Analiza rynku`, PWE, Warszawa 2003 Mynarski S., `Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA`, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003 Mynarski S., `Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 200 Literatura uzupełniająca Amir D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200. Hague P., Hague N., Morgan C.A., `Badania rynkowe w praktyce`, Helion, Gliwice 200 Kaczmarczyk S., `Badania marketingowe. Metody i techniki`, PWE, Warszawa 2000 Maddala G.S.; Ekonometria, PWN, Warszawa 2008 Samuelson W.F., Marks S.G., `Ekonomia menedżerska`, PWE, Warszawa 998 Wrzosek W., `Funkcjonowanie rynku`, PWE, Warszawa 2002 Zeliaś A. Pawełek B. Wanat S.; Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.; PWN; Warszawa 2008 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Katarzyna Skrzeszewska dr Katarzyna Skrzeszewska dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_42_2 262 Przedmiot: Animacje, filmy video i gry komputerowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 36 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i `Multimedia` Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z technikami i metodami przetwarzania i obróbki obrazu video oraz dźwięku 2 Zapoznanie studentów z technikami tworzenia animacji, filmów video oraz gier komputerowych 3 Ukazanie studentom możliwości zastosowań wybranych technologii i narzędzi przetwarzania, obróbki oraz udostępniania obrazu video, animacji oraz innych danych multimedialnych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Identyfikować znaczenie technik video w biznesie oraz uzasadniać ich rolę a także wskazywać trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem technik video i animacji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W3,K_W2 EKP2 EKP3 Definiować pojęcia związane z wizualizacją przestrzenną, animacją komputerową oraz wizualizacją interaktywną oraz rzeczywistością wirtualną Wskazywać i oceniać techniki i narzędzia dedykowane wizualizacji opartej na obrazie video oraz animacji K_W3 K_W3, K_W2 EKP4 Wskazywać i oceniać techniki przetwarzania dźwięku K_W3, K_W2 EKP Charakteryzować wybrane narzędzia tworzenia animacji, filmów i gier video K_W3, K_W2 EKP6 Wyjaśniać istotę technologii dla przetwarzania strumieniowego K_W3, K_W2 EKP7 Korzystać z narzędzi przetwarzania obrazu video i dźwięku oraz tworzenia gier video K_W3, K_W2, K_U3 EKP8 Korzystać z narzędzi udostępniania filmów video i animacji K_W3, K_W2, K_U3 EKP9 Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_K0, K_K02, K_K04, K_K0 EKP0 Korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby realizacji projektów multimedialnych oraz korzystania z narzędzi przetwarzania danych multimedialnych K_U3 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Rola animacji, filmów i gier video w biznesie oraz zastosowanie gier komputerowych i video w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej 2 EKP, EKP2 2 Animacje. Techniki i metody tworzenia animacji 2 3 EKP2, EKP3 3 Tworzenie i projektowanie prezentacji z wykorzystaniem technik animacji 2 4 EKP3, EKP9, EKP0 4 Gry komputerowe i reklamowe 2 EKP2, EKP3 Technologie przetwarzania i obróbki video. Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów wideo oraz ich obróbka Przetwarzanie dźwięku na potrzeby tworzenia filmów video 2 2 EKP2, EKP3, EKP7, EKP9, EKP0 EKP4, EKP7, EKP9, EKP0

6 7 Syntezatory mowy 8 Narzędzia i oprogramowanie tworzenia animacji, filmów i gier video. Programowanie grafiki do gier komputerowych. 9 Metody, standardy i narzędzie zapisu i udostępniania video i animacji Techniki oraz technologie strumieniowania danych. Multimedialne bazy danych 2 EKP4, EKP9, EKP0 EKP3, EKP, EKP7, EKP9, EKP0 EKP3, EKP9, EKP0 EKP4, EKP6, EKP0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X X EKP2 X X X X EKP3 X X X X X X X EKP4 X X X X X X X EKP X X X EKP6 X X X EKP7 X X X EKP8 X EKP9 X X EKP0 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: pisemny lub ustny. Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury 8 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 8 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 9 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 9 7 Liczba punktów ECTS 2 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 74 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura: Literatura podstawowa.rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 997 rok. 2.Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2007.Joshua Paul, 00 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B, Schenk S. Cyfrowe filmy wideo. Helion Keating J., Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Butryn W., `Dźwięk cyfrowy`, WKiŁ, Adams E., Projektowanie gier. Podstawy. Wydanie II, Helion, Listopad 200 Literatura uzupełniająca.haines R., Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, Mikom, Warszawa, czerwiec 2002, s Mark J. P. Wolf: Before the Crash: Early Video Game History. Detroit: Wayne State University Press, 202, s. 4.

7 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Ewa Ratajczak-Ropel mgr Natalia Mańkowska Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

8 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_2 268 Przedmiot: Badania marketingowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 7 Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): znajomość podstaw marketingu i zarządzania znajomość statystyki opisowej i indukcyjnej Cele przedmiotu: poznanie, zrozumienie i zastosowanie elementarnej wiedzy o metodyce badań marketingowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_ zna etapy procesu badawczego K_W3 EKP_2 formułuje i uzasadnia wybór problemu decyzyjnego/ badawczego K_U0 EKP_2 umie zastosować elementarną wiedzę z zakresu metodyki badania marketingowego K_U0 EKP_2 prezentuje swoją wiedzę podczas zajęć oraz raport z badania marketingowego K_K03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Badania marketingowe a podejmowanie decyzji 0. EKP_ 2 Projektowanie badań marketingowych 2 0. EKP_ 3 Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego EKP_; EKP_2 4 Projektowanie próby. 2 2 EKP_; EKP_2 Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych 2 2. EKP_; EKP_2 6 Wytyczne do budowy kwestionariusza 2 2 EKP_; EKP_2 7 Metody redukcji i analizy danych 2 EKP_; EKP_2 8 Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania EKP_; EKP_2 9 Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania. 2 EKP_; EKP_2 0 Wytyczne do przygotowania raportu z badania. EKP_; EKP_2 Rynek badań marketingowych w Polsce EKP_ 2 Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych EKP_; EKP_2 3 Synteza elementarnej wiedzy z zakresu badań marketingowych EKP_; EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_ X X X X EKP_2 X EKP_2 X X X EKP_2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) obecność na zajęciach, sprawozdania (cząstkowe, projekty i raporty), zaliczenie egzaminu pisemnego Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

9 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 3 77 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 33 Literatura: Literatura podstawowa. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 200 Literatura uzupełniająca. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 997, p Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_8_2 273 Przedmiot: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawy logistyki Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_03 EKP_04 EKP_0 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: zdefiniowac i interpretowac podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona wymienic regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony i interpretowac ich znaczenie wymienic i zinterpretowac warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisac i analizowac czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych identyfikowac i analizowac kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wskazac czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06; K_W07; K_U0 K_W07; K_W7; K_W8; K_U0; K_K0 K_W06; K_W07; K_U0; K_K0 K_W06; K_W07; K_W7; K_W8; K_U0; K_K0 K_W06; K_W07; K_W7; K_W8; K_U0; K_K0 K_W06; K_W07; K_W7; K_W8; K_U0; K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych EKP_0 2 Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw 3 Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw EKP_03; EKP_04; EKP_06 EKP_03; EKP_04; EKP_06 4 Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw EKP_02 Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw EKP_0; EKP_02; EKP_03; EKP_04; EKP_0; EKP_06

11 6 Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw 7 Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce 8 Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych 9 Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych EKP_0; EKP_02; EKP_03; EKP_04; EKP_0; EKP_06 EKP_04; EKP_0 EKP_04; EKP_0; EKP_06 EKP_04; EKP_0; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_04 X X EKP_0 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-6% dostateczny 66-7% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus 84-00% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 9 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 26 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 9 Literatura: Literatura podstawowa J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa 2003 Literatura uzupełniająca Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002 Prowadzący przedmiot:

12 Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_42_2 277 Przedmiot: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z istotą bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego, problematyką bezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz technologii towarzyszących jak kontrola wewnętrzna, audyt, CAAT s. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Wymienia, objaśnia i klasyfikuje pojęcia zakresu bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa SI. K_W07, K_W08 EKP2 Ma wiedzę o standardach polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do SI. K_W9, K_W20, K_W24 EKP3 EKP4 Potrafi wykorzystać standardy oceny polityki bezpieczeństwa SI (technologie i standardy audytu bezpieczeństwa). Ma świadomość celów i zasad organizowania pracy zespołu projektującego, wdrażającego i eksploatującego system bezpieczeństwa SI. K_U06, K_U07 K_K0, K_K03, K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 2 Kształtowania polityki bezpieczeństwa systemu informacyjnego (SI) (wartość systemu informacyjnego; wartość informacji, sprzętu, oprogramowania, rodzaj i zakres potencjalnych zagrożeń oraz koszt strat wynikających z tych zagrożeń, koszt szkolenia personelu obsługującego system, zakres ochrony fizycznej (zewnętrznej) i programowo-sprzętowej (wewnętrznej), itd. Kontrola wewnętrzna i audyt bezpieczeństwa. Standardy bezpieczeństwa: TCSEC (ang.: Trusted Computer Security Evaluation Criteria Orange Book), ITSEC (ang.: Information Technology Security Evaluation Criteria ). Polska Norma PN-I Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych. PN-ISO/IEC TR pt. Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. 2 EKP EKP2, EKP3 3 Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI). Podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI: dane, oprogramowanie, sprzęt informatyczny, dokumentacje (archiwa, kopie), użytkownicy. Bezpieczeństwo baz danych i SZBD. Poufność, integralność, nadmiarowość i współbieżność. Technologie identyfikacji, uwierzytelniana, autoryzacji. Upoważnienia. Technologie szyfrowania. 2 EKP2, EKP3, EKP4 4 Zagrożenia sieciowe. Klasyfikacje zagrożeń sieciowych (np.: wg KG Policji oraz CERT). Instytucje NASK, CERT, CERN. Istota hakingu i programów niszczących (np.: wirusy, itd.). Spam. Technologie ochrony sieciowej-zapory sieciowe. Zagrożenia w sieciach bezprzewodowych (standardy 802. i inne). EKP2, EKP3, EKP4 Rodzaje audytu. Standardy audytu: standardy SISA, standardy SISCP, standardy ISACA, standard UE INTOSAI, standard PN-ISO/IEC 7799:2003. Audyt informatyczny, audyt SI, audyt IT, technologie audytu informatycznego. EKP2, EKP3, EKP4 6 ISACA i jej produkty. COBIT. EKP2 7 Technologie CAAT s. Rynek aplikacji CAAT s. EKP2 8 Identyfikacja stanu komputera audyt zasobów, identyfikacja systemu. 2 EKP, EKP3 9 Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń dla systemu komputera, przykłady ataków. 2 EKP 0 Podstawy bezpieczeństwa w systemie ochrona dostępu na poziomie użytkownika. 2 EKP, EKP3 Udostępnianie zasobów systemu. EKP, EKP3 2 Ochrona systemu metodami kryptografii. EKP, EKP3 3 Bezpieczeństwo usług sieciowych na przykładzie serwera WWW. 2 EKP, EKP3 4 Ochrona systemów zapory, detekcja zagrożeń, prewencja. 2 EKP, EKP3

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo