Europejski Kongres Gospodarczy Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r."

Transkrypt

1 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia inauguracyjne III. Konkurencyjna gospodarka Europy Czynniki stabilizacji gospodarek krajów unijnych Warunki skutecznej rywalizacji na globalnym rynku z najbardziej ekspansywnymi gospodarkami krajów Azji i obu Ameryk Priorytety europejskiej polityki gospodarczej Perspektywa finansowa Unii Europejskiej Środki, cele, narzędzia Nowy ład Unii Europejskiej Nowa Unia po doświadczeniach kryzysu. Odpowiedzialność, niezależność, kontrola W kierunku nowego ładu Unii Europejskiej jakie zmiany są niezbędne, by Unia działała efektywniej Reforma UE instytucje, kompetencje, rozwiązania prawne Sprawność decyzyjna a zróżnicowane racje jak godzić sprzeczności? IV. Europa Środkowo-Wschodnia wspólnota interesów, wyzwań i problemów Prognozy gospodarcze dla Europy Środkowo-Wschodniej EŚW jako obszar o ponadprzeciętnej dynamice i kreatywności Atuty i słabości. Szanse i zagrożenia. Próba regionalnej analizy SWOT Jak dogonić czołówkę UE? Co EŚW może dać Unii? V. Polityka energetyczna Unii Europejskiej Pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Nowe ambitne cele ograniczania emisji CO 2 a konkurencyjność unijnej gospodarki Wspólna polityka energetyczna UE założenia a praktyka. Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne Unii III pakiet energetyczny UE a europejski rynek energii 16 maja 2011 r Klastry sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce Kultura mądrego współdziałania zamiast drapieżnej konkurencji Przykłady udanej współpracy w ramach klastrów. Czynniki sukcesu Szanse i bariery dla synergii. Najczęstsze błędy w budowaniu i funkcjonowaniu klastra Współpraca czy zmowa? Klastry a wolny rynek. Punkt widzenia klienta i partnera z zewnątrz Dorobek polskich parków przemysłowych i naukowo-technologicznych 16 maja 2011 r Chiny a Polska: szanse i zagrożenia Polsko-chińska współpraca gospodarcza perspektywy rozwoju Perspektywy rozwoju chińskich inwestycji w Polsce szanse i zagrożenia Wspieranie chińskich inwestycji w Polsce mechanizmy i narzędzia rządowe oraz samorządów lokalnych Chińskie inwestycje infrastrukturalne w Polsce szanse i zagrożenia Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA 16 maja 2011 r. Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 zarządzanie przestrzenią miasta warsztaty (impreza towarzysząca EEC 2011) Informacja w przestrzeni miasta wdrażanie Dyrektywy INSPIRE Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice

2 2 16 maja 2011 r Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 zarządzanie przestrzenią miasta warsztaty (impreza towarzysząca EEC 2011) Zmiana w przestrzeni miasta na podstawie realizacji projektu Centrum Nauki i Edukacji Kopernik w Warszawie. Organizatorzy warsztatów: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia Współorganizatorzy warsztatów: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice 16 maja 2011 r Ogólnopolskie spotkanie menedżerów ochrony zdrowia. Podsumowanie konferencji regionalnych Rynku Zdrowia 2011 (impreza towarzysząca EEC 2011) I. Polityka zdrowotna i organizacja systemu ochrony zdrowia Dyskusja menedżerów ochrony, przedstawicieli organów założycielskich i administracji publicznej dotycząca wybranych regulacji przewidywanych w tzw. pakiecie projektów ustaw zdrowotnych: Projekt ustawy o działalności leczniczej możliwości wdrożenia projektowanych rozwiązań oraz ich przewidywane skutki; perspektywy przekształceń i zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej, m.in. w kontekście założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Podsumowanie tzw. planu B w wybranych regionach kraju II. Finanse i zarządzanie kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej Kontrakty 2011 r. poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych województwach Sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej stan zobowiązań, procesy restrukturyzacyjne Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: do jakiego modelu ubezpieczeń zdrowotnych zmierzamy? III. Infrastruktura ochrony zdrowia stan obecny i przyszłość; procesy inwestycyjne Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju diagnoza i główne problemy do rozwiązania Projektowanie, modernizacja i budowa obiektów ochrony zdrowia Rozwój technologii informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w kontekście projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; rozwiązania w zakresie telemedycyny Aparatura i wyposażenie placówek medycznych możliwości i potrzeby; polityka zakupów Finanse publiczne Kryzysy finansów publicznych jako dominujący problem polityczny i gospodarczy Unii Strategia gospodarcza UE do roku 2020 a problem finansów publicznych krajów członkowskich Kondycja i perspektywy strefy euro Jak reformować finanse publiczne? Finanse Nowa perspektywa finansowa UE Ewolucja czy rewolucja? Fundusze UE. Przyszłość kluczowych programów UE w kontekście celów strategii Europa 2020 Priorytety nowej perspektywy. Innowacje i infrastruktura. Spójność gospodarcza i społeczna Kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako beneficjenci środków europejskich. Nadrabianie zaległości czy napędzanie europejskiej koniunktury? Robić więcej, mając mniej. Efektywność wykorzystania ograniczonych środków Systemy finansowe i bankowe UE mechanizmy bezpieczeństwa a wolność gospodarcza Granice zdrowej regulacji, limity biznesowego ryzyka pokryzysowe doświadczenia, dylematy i obawy W perspektywie Bazylei. Mechanizmy i wymogi regulacyjne a zmiany wewnętrzne w europejskim sektorze bankowym Nowe inicjatywy podejmowane przez rynek jako odpowiedź na kryzys finansowy

3 3 Czy pieniądz będzie droższy? Rola systemu finansowego Unii Europejskiej w kreowaniu rozwoju gospodarczego Stabilność i odpowiedzialność. Sektor bankowy wobec sytuacji finansów publicznych krajów UE Inicjatywy Technologiczne dla strategii Unia Innowacji Strategia Unia Innowacji i polskie strategie innowacyjne FP7/FP8, Europejskie Inicjatywy Technologiczne (JTI, PPP) Innovation Partnerships Finansowanie innowacji w Polsce: NCBiR, Fundusze Strukturalne Polskie Inicjatywy Technologiczne: (lotnictwo, transport powierzchniowy, energia, surowce mineralne / zaawansowane materiały) Organizator sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Odpowiedzialne zarządzanie / CSR Rola administracji rządowej w rozwoju koncepcji Corporate Social Responsibility w Polsce Znaczenie raportowania i komunikowania danych pozafinansowych (ESG) w zarządzaniu ryzykiem. Transparentność przedsiębiorstw i jej znaczenie dla rozwoju gospodarki CSR jako element zarządzania strategicznego. Korzyści wynikające z wdrażania CSR dla biznesu i jego otoczenia. Zastosowanie dialogu z interesariuszami w efektywnym zarządzaniu organizacją Polityka i gospodarka Wolność gospodarcza a regulacje. Przykłady wpływu krajowych i unijnych decyzji administracyjnych na biznes, rynek, konkurencyjność Sytuacja w branżach wrażliwych na regulacje. Kwestia stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej Relacje między biznesem a administracją antycypacja skutków nowych rozwiązań prawnych Regulacja w obronie wolnego rynku a priorytety polityki gospodarczej państwa Wspólnota Wiedzy i Innowacji fuzja nauki i biznesu Struktura zarządzająca i podstawowe regulacje organizacyjne na poziomie konsorcjum oraz węzła polskiego CC PolandPlus Projekty badawczo-wdrożeniowe węzła polskiego w obszarach: Zgazowania węgla Podwyższania efektywności i redukcji emisji klasycznych bloków energetycznych Sekwestracji CO 2 Nuklearnej kogeneracji Nowych materiałów dla energetyki Możliwości współpracy w obszarach badawczo-wdrożeniowym, innowacji i edukacji w ramach KIC InnoEnergy Kolej w Europie i w Polsce Kolejowe inwestycje infrastrukturalne w Europie i w Polsce. Potrzeby, plany, realizacja Inwestycje a fundusze UE. Środki i ich wykorzystanie Cargo kolejowe perspektywy sektora w świetle liberalizacji rynku i aktualnych trendów w transporcie Rola przewozów pasażerskich w koncepcji zrównoważonego transportu. Względy środowiskowe w konkurencji międzygałęziowej Szybka kolej jako konkurencyjny środek transportu. Infrastruktura, tabor i technologia, paneuropejska sieć połączeń, ekonomika przewozów

4 4 Strategia ekspansji przewoźników kolejowych na rynkach międzynarodowych Polityka transportowa a przyszłość kolei dysproporcje w finansowaniu poszczególnych gałęzi transportu w krajach Unii Europejskiej Przewidywalność kosztów dostępu do infrastruktury jako klucz do planowania rozwoju przez przewoźników kolejowych Proces konsolidacji na europejskim rynku transportu kolejowego Interoperacyjność kolei (kolej bez barier techniczno-organizacyjnych) jako sposób na wzrost przewozów na głównych korytarzach transportowych w Europie Modele funkcjonowania głównych europejskich przewoźników kolejowych na rynkach zewnętrznych Liberalizacja rynku przewozów towarowych a konkurencyjność przewoźników europejskich Organizator sesji: PKP Cargo SA Rynek bez granic przewozy cargo Potencjał i konkurencja. Plany największych graczy rynku cargo Lotnictwo, transport morski, koleje specyfika i perspektywy sektorów rynku cargo Logistyka przewozów towarowych nowe trendy i technologie Atuty i słabości transportu intermodalnego. Infrastruktura (terminale), koszty, czas Ogłoszenie wyników rankingu Cargonauci 2010 Porty lotnicze Światowe tendencje w ruchu lotniczym a przyszłość portów regionalnych w Polsce Rozwój infrastruktury lotniskowej. Uwarunkowania rynkowe, techniczne, finansowe inwestycji Rozwój polskiego rynku lotniczych przewozów czarterowych. Szanse i zagrożenia Wpływ przemian gospodarczych i społecznych w Polsce na wielkość i jakość oferty turystycznej Prognozy dla polskiego rynku czarterowego perspektywy, kierunki rozwoju i zagrożenia Rosnące znaczenie wypoczynku zimowego Potencjał połączeń długodystansowych oraz kierunki ich rozwoju w Polsce Narzędzia efektywnej współpracy portu lotniczego z biurami podróży Wpływ potencjału demograficznego oraz gospodarczego na wzrost ruchu czarterowego Rynek Spożywczy: Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego przetrwać czy wygrać? Polska prezydencja w UE i jej priorytety w kontekście rolnictwa i przemysłu spożywczego Reforma WPR po 2013 r. szansa na poprawę konkurencyjności unijnych producentów żywności Skutki kryzysu i spekulacji surowcami dla polskich konsumentów, producentów żywności oraz gospodarki Strategie polskich firm w sytuacji gwałtownie drożejących surowców: prognozowanie i redukcja następstw kryzysu, poprawa konkurencyjności Konkurencyjność polskich i europejskich producentów żywności w kontekście liberalizacji światowego handlu Rolnicy wygrani czy przegrani destabilizacji na rynku surowcowym? Polski konsument w sytuacji znacznych podwyżek cen żywności zmiany zwyczajów zakupowych

5 5 Wpływ branży wod-kan na kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu i kraju, inwestycje branży wod-kan Inwestycje branży wod-kan plany, możliwości, finansowanie Firmy wodociągowe największymi inwestorami i beneficjentami środków unijnych Założenia reformy gospodarki wodnej Gospodarka wodna i gospodarka ściekowa w aspekcie ekonomicznym Rozwój infrastruktury wodociągowej warunkiem budowy przewagi konkurencyjnej regionów Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Współpraca w ramach branży wod-kan i wspieranie relacji z nauką Praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauki dla rozwiązywania zagadnień gospodarki wodno-ściekowej Organizator sesji: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Finanse samorządów Sytuacja finansów publicznych Możliwe administracyjne ograniczenia związane z finansowaniem samorządów Źródła finansowania rozwoju Własność w samorządach Prywatyzacja na poziomie lokalnym szansa dla inwestorów z branż związanych z gospodarką komunalną (ciepłownictwo, drogownictwo, gospodarka wodna, odpady) Polityka własnościowa samorządów miejskich w kontekście ich funkcji publicznych Sytuacja finansowa samorządów a wpływy z prywatyzacji System gospodarki odpadami Odpady komunalne jako problem i jako surowiec. Segregacja i recykling w świetle przepisów i w praktyce zarządzania organizmami miejskimi Technologia termicznej utylizacji odpadów wraz z towarzyszącymi mu kwestiami społecznymi, energetycznymi i inwestycyjnymi Koszt budowy i efektywność spalarni odpadów punkty widzenia miasta i operatora Sprawny i efektywny system gospodarowania odpadami jako stabilne źródło paliwa dla instalacji termicznej utylizacji Instytucje finansowe partnerem dużych miast w konkurencyjnej Europie Instytucje finansowe partnerem miast w osiągnięciu statusu miasta pożądanego zarówno przez mieszkańców, jak i kapitał inwestycyjny Wzajemna, odpowiedzialna weryfikacja projektów inwestycyjnych przez banki i samorządy Ograniczenia w aktywnym uczestnictwie instytucji finansowych w przygotowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych, np. zamówienia publiczne Rola niezależnej oceny miast w budowaniu wiarygodności oraz pozyskiwaniu kapitału inwestycyjnego

6 r. PL2012 Innowacje rola instytutów badawczych Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia badań i rozwoju Prawne wspieranie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Projekty badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw Organizator sesji: Rada Główna Instytutów Badawczych Biuro Centrum Górnictwo węgla kamiennego na świecie Sytuacja i trendy na rynkach światowych a perspektywy węgla kamiennego w UE Zmiany na mapie popytu. Najwięksi importerzy i eksporterzy węgla na świecie Energetyka oparta na węglu wobec globalnej i światowej polityki klimatycznej Prognozy koniunktury dla firm surowcowych popyt i podaż na rynku węgla koksującego i koksu Biuro Centrum Czas przełomu węgiel kamienny w Polsce Węgiel w polityce UE i w praktyce politycznej polskiego rządu Prywatyzacja, restrukturyzacja, konsolidacja droga do nowego kształtu sektora Biuro Centrum Pakiet klimatyczno-energetyczny wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w UE Perspektywy energochłonnego przemysłu w świetle wymagań Pakietu klimatyczno-energetycznego. Sektory zagrożone tzw. ucieczką emisji. Aspekty ekonomiczne i społeczne Jak utrzymać konkurencyjność przemysłu, spełniając wymagania środowiskowe? Przykłady dobrych praktyk i strategii Pakiet klimatyczno-energetyczny szansa, a nie zagrożenie. Efektywność energetyczna i nowe czyste technologie motor postępu, czynnik koniunktury Sala Multimedialna RIG Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego Przesłania Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Sala Multimedialna RIG Przesłanki polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego Rola Partnerstwa Wschodniego w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej Organizator sesji: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Europa Centralna od regionalnej integracji sektora energii do Europejskiej Wspólnoty Energii Partner sesji: Grupa Lotos SA oraz Central Europe Energy Partners

7 7 Energetyka. Wyzwania i strategie Rynek w okresie dynamicznych zmian. Ich rozumienie, akceptacja, biznesowe wykorzystanie Własność w energetyce. Dokąd zmierzamy? Ile państwa, ile wolności? Kierunki inwestycji w energetyce. Stabilność polityczna i prawno-regulacyjna Źródła i mechanizmy finansowania inwestycji długoterminowych. Sektor finansowy a energetyka Energetyka europejski rynek energii elektrycznej Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery, trudności, inwestycje infrastrukturalne Stopień uwolnienia rynku w poszczególnych krajach Unii. Rola polityki gospodarczej państw i regulacji unijnych Konieczne działania liberalizujące rynek energii. Rola III pakietu energetycznego UE Wspólna europejska polityka energetyczna bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo odbiorcy Europejski system przesyłu gazu idea gazowego korytarza północ-południe Rozwój europejskiej sieci gazowej. Interkonektory gwarancją dostaw gazu? Kluczowe inwestycje sieciowe w Grupie W4. Połączenia, kierunki, harmonogram projektów Ile kosztuje bezpieczeństwo. Źródła finansowania budowy interkonektorów Stanowisko Komisji Europejskiej zielone światło dla interkonektorów? Partner sesji: Gaz-System SA Polska chemia Intensywna restrukturyzacja jako ostateczne przygotowanie do procesów prywatyzacyjnych W pogoni za najlepszymi modernizacje, inwestycje, efektywność Synergie i oszczędności. Konsolidacja krajowych aktywów chemicznych Scenariusze prywatyzacji dla poszczególnych spółek. Zainteresowanie inwestorów. Negocjacje i wyceny Drewno w gospodarce UE i Polski Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i państwach UE Pozyskiwanie drewna z lasów państwowych w warunkach zrównoważonego rozwoju i realizacji funkcji pozaprodukcyjnych. Szanse i ograniczenia Współpraca przemysłów opartych na drewnie z Lasami Państwowymi Jak przetrwać i rozwijać się wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce (Instytut Technologii Drewna w Poznaniu) Zasoby biomasy w Polsce Organizator sesji: Instytut Technologii Drewna Sektor chemiczny w Europie Globalny rynek a uwarunkowania związane z wprowadzeniem Pakietu klimatyczno-energetycznego Warunki konkurencyjności europejskiego sektora chemicznego. Koszty produkcji, logistyka, emisje CO 2, inne regulacje prawne Inwestycje odpowiedzią na wyzwania rynku nowe kierunki badań, innowacyjne produkty i technologie Organizator sesji: Zakłady Azotowe Puławy SA

8 8 Gaz łupkowy w Polsce Doświadczenia światowe w dziedzinie eksploatacji złóż gazu łupkowego. Współpraca międzynarodowa Potencjał (zasoby, dostępność) i możliwości jego zagospodarowania. Aspekt finansowy, techniczny i prawny (koncesje). Realny czas uruchomienia wydobycia Uwarunkowania rynkowe. Alternatywa czy uzupełnienie dla gazu ziemnego i innych paliw? Gaz łupkowy a bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna państwa Przyszłość europejskiej sieci transportu kolejowego praktyczne rozwiązania Liberalizacja rynków kolejowych w Europie od rynków krajowych do rynków ponadnarodowych Rola kolejowego operatora kolejowego na międzynarodowym rynku europejskim oczekiwania klientów Budowa silnej europejskiej sieci kolejowej inwestycje w tabor i związane z tym wyzwania techniczne. Jak budować przewagę konkurencyjną na europejskim rynku kolejowych przewozów cargo? Europejski kolejowy łańcuch logistyczny czy wysoce wyspecjalizowane rozwiązania transportowe spełniają oczekiwania klientów? Europa i co dalej? główne kierunki rozwoju kolejowych połączeń logistycznych Organizator sesji: DB Schenker Rail Polska SA Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej Dynamika rynku. Liczba i wartość transakcji w ostatnich latach Potencjał regionu najbardziej obiecujące branże Wpływ recesji na rynek M&A. Poziom wycen przykłady wykorzystania dekoniunktury Koncentracja a konkurencja Kiedy koncentracje mogą zagrozić konkurencji Polska europejskim centrum BPO Polska (wciąż) atrakcyjnym miejscem dla sektora usługowego? Perspektywy i kierunki rozwoju sektora usługowego w Polsce Współpraca nauki z biznesem katalizatorem zmian w sektorze usług Jak promować Polskę jako lokalizację dla projektów usługowych? Organizator sesji: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Polska i Czechy perspektywy gospodarczej i politycznej współpracy w Europie Środkowej Ciepłownictwo Procesy prywatyzacyjne. Przykłady. Potencjał i atrakcyjność sektora Rozwój kogeneracji. Możliwości i bariery Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w aspekcie właścicielskim, finansowym, inwestycyjnym Kondycja finansowa polskiego ciepłownictwa model regulacji a możliwości inwestycyjne. Proces odchodzenia od regulacji kosztowej Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój sektora ciepłowniczego. Znaczenie unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach rafineryjnych

9 9 Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach Biura technologiczne w Polsce. Wpływ zagadnień związanych z emisją CO2 na podejście do procesu projektowego Nowe kryteria oceny procesów technologicznych związane z planowanymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2 Innowacyjność Konieczne inwestycje w polskiej petrochemii Potencjał i możliwe obszary zwiększania efektywności energetycznej rafinerii Energetyka infrastruktura sieciowa Inwestycje w sieci energetyczne Zarządzanie sieciami, inteligentne sieci energetyczne Nowe rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną Współpraca gospodarcza z rejonem Górnej Austrii Atrakcyjność gospodarcza regionu Górnej Austrii Potencjał Metropolii Silesia i Województwa Śląskiego Platforma Wymiany Gospodarczej Organizator sesji: Górnośląski Związek Metropolitalny Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011) Nowe warunki dla planowania miejskiego w Europie (demografia, gospodarka, zmiany klimatu) Planowanie zmiany przestrzeni w Londynie w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011) Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast? Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 zarządzanie przestrzenią miasta (impreza towarzysząca EEC 2011) Polskie miasta w dokumentach międzynarodowych Organizatorzy sesji: Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Think Silesia Współorganizatorzy sesji: Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice Wizytacja stanu prac modernizacji Dworca PKP w Katowicach Hotel Novotel Katowice Centrum Kapitał dla MSP Kondycja sektora i bariery rozwoju małej przedsiębiorczości prawne i administracyjne, związane z dostępem do kapitału i wykwalifikowanych pracowników Możliwości finansowania projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach (MSP) w ramach programów UE. Wykorzystanie tych środków w praktyce Źródła finansowania innowacyjnych projektów MSP partnerem dużych firm. Jak budować dobre relacje we współpracy gospodarczej przy dużej dysproporcji potencjału i skali działalności

10 10 Hotel Novotel Katowice Centrum Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności Organizator: Rzetelna Firma Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula A Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy Kierunki badań i kształcenia Porównywalność kompetencji absolwentów Uznawalność dyplomów Kształcenie ustawiczne Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Aula A Transfer wiedzy z uniwersytetów do gospodarki Kadry nowoczesnej gospodarki Usługi eksperckie uniwersytetów Rola uczelnianych centrów transferu technologii Organizator sesji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prywatyzacja Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki Co zostało do sprywatyzowania? Plany prywatyzacyjne na najbliższe miesiące. Atrakcyjność ofert, inwestorzy, potencjalne zagrożenia Prywatyzacja w sektorach trudnych i społecznie wrażliwych (górnictwo, transport, chemia). Warunki powodzenia Modele zmian własnościowych w świetle ostatnich doświadczeń. Analiza przypadków typowych i szczególnych. Negocjacje i wyceny. Pakiety inwestycyjne i socjalne Wiarygodność państwa, wiarygodność inwestora. Klimat i społeczne postrzeganie prywatyzacji. Akcjonariat obywatelski Finanse publiczne i systemy zabezpieczenia społecznego Kryzys finansów publicznych w UE. Skala, zakres i krajowe oblicza tego zjawiska Skutki trudnej sytuacji krajowych budżetów dla funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego Systemy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowo-zdrowotne wobec długoletniej perspektywy demograficznej (starzenie się społeczeństw). Konieczne zmiany, reformy i racjonalizacje. Odpowiedzialność decydentów Kwestie wieku emerytalnego, produktywności, aktywności zawodowej i bezrobocia. Rynek pracy wobec nowych zjawisk Oczekiwania społeczne, decyzje polityczne, realia ekonomiczne Społeczeństwo informacyjne infrastruktura i inwestycje Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Rola państwa w usuwaniu barier i minimalizowaniu zjawiska elektronicznego wykluczenia Inwestycje w infrastrukturę jako klucz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego Modele i potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych

11 11 Rynek kapitałowy / Rynki finansowe Atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów Rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. Specyfika, potencjał, perspektywy rozwoju Rola Polski/Warszawy jako przyszłego centrum finansowo-kapitałowego Europy Środkowo-Wschodniej Motoryzacja Zwycięzcy, przegrani, przejęci. Skutki kryzysu w motoryzacji dla Polski i Europy Co dalej, czyli strategie producentów w Polsce i Europie. Inwestycje, restrukturyzacje, cięcie kosztów Konkurencja i współpraca. Europejscy producenci wobec ekspansji marek azjatyckich Prognozy popytu, meandry rynku. Polska jako eksporter, Polska jako rynek zbytu Rynek wolny, modelowany... Czynniki pozaekonomiczne (prawne, podatkowe, polityczne) wpływające na stan i perspektywy polskiej i europejskiej motoryzacji Nowe trendy i wyzwania. Niekonwencjonalne napędy i inne nowe technologie a plany producentów E-mobility nowy trend w motoryzacji Green cars pierwsze doświadczenia. Wizja vs realia Plany wielkich koncernów samochodowych a perspektywy rozwoju segmentu Świadomość konsumentów, uwarunkowania rynkowe Możliwie skutki rozwoju napędu elektrycznego dla energetyki i sektora paliwowego Bariery technologiczne, logistyczne, ekonomiczne, prawne (baterie, stacje doładowania, koszty produkcji pojazdu itp.) Czyste alternatywy napędu elektrycznego. Kierunki badań Innowacyjna gospodarka Europy Strategie innowacyjne firm. Innowacje czynnikiem konkurencyjności Polityka UE w obszarze innowacji wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytety nowoczesności kierunki rozwoju technologii innowacyjnych Współpraca nauki z przemysłem bariery organizacyjne, prawne, mentalne Skuteczne metody, dobre praktyki: transfer technologii, B+R Zarządzanie Biznes nowej ery. Wyzwania dla zarządów europejskich firm w kontekście zmian technologicznych (mobilne technologie informatyczne, rozwój internetu i e-gospodarki) Innowacje technologiczne i organizacyjne jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej Inwestycje zagraniczne Klimat inwestycyjny w krajach Europy Centralnej Instrumenty wsparcia dla inwestycji Rola regionów i miast Wsparcie dla inwestycji w sektorze nowych technologii Współpraca JST w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej

12 r. Wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego przez Agencję Rozwoju Przemysł SA Fundusze restrukturyzacyjne przedsiębiorstw Udzielanie wsparcia nie będącego pomocą publiczną Udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom zagrożonym Fundusz na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw Pożyczki i poręczenia ze środków własnych Specjalne strefy ekonomiczne stymulatorem rozwoju regionów Organizator sesji: Agencja Rozwoju Przemysłu SA Infrastruktura, transport Cele europejskiej polityki transportowej. Priorytety. Uwarunkowania środowiskowe Projekty w dziedzinie infrastruktury transportu tzw. sieci transeuropejskie (TEN). Koordynacja i współpraca międzynarodowa. Kalendarz realizacji Region Europy Środkowo-Wschodniej na mapie transportowej Unii. Inwestycje infrastrukturalne w regionie (koleje, drogi). Koszty i finansowanie. Kto ma płacić za infrastrukturę transportową: podatnicy czy użytkownicy? Atrakcyjność regionu dla inwestorów. Jak zaangażować kapitał prywatny? Konkurencja o pozyskanie kapitału prywatnego dla inwestycji transportowych Autostrady i inne projekty komunikacyjne realizowane w ramach przygotowań do Euro 2012 Partnerstwo publiczno-prywatne Finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o PPP Partnerstwo publiczno-prywatne doświadczenia europejskie i polskie Analiza i podział ryzyka inwestycyjnego Procedura zawierania umów między partnerem prywatym i publicznym Inwestycje na szczeblu samorządowym jako lokalny impuls rozwojowy Nowe uregulowania prawne Transport publiczny i otwartość komunikacyjna jako warunek konieczny rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców miast Łatwość przemieszczania się wewnątrz aglomeracji Perspektywy powiązania transportu kolejowego z lotniskiem Szanse utworzenia Linii Wysokich Prędkości Tabor proekologiczny Szanse rozwoju dróg wodnych i lotniczych Budownictwo Szczyt już za nami... Inwestycje infrastrukturalne a środki europejskie najbliższa perspektywa i priorytety Co po boomie? Spodziewane obszary aktywności firm budowlanych. Przemysł, energetyka, ekologia, telekomunikacja jako źródła nowej koniunktury Sektor publiczny a inwestor prywatny. Modele współpracy relacje biznesowe, finansowanie, prawo. Polskie i europejskie doświadczenie z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego Efektywność energetyczna obowiązujący trend w europejskim budownictwie (uwarunkowania prawne wymagania UE, konieczne zmiany i ich czas) Technologie w nowoczesnym budownictwie: energooszczędność, nowe materiały i techniki budowlane, narzędzia wspomagające zarządzanie procesem inwestycyjnym

13 13 Ustawa metropolitana Aktualne podstawy prawne funkcjonowania obszarów metropolitalnych Doświadczenia w zarządzaniu dużymi obszarami miejskimi Przebieg prac sejmowych nad projektem ustawy metropolitalnej Proponowane zapisy w ustawie metropolitalnej Nieruchomości, trendy na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej Klimat inwestycyjny i atrakcyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej Nowe obszary inwestowania: logistyka, BPO, nowoczesna przestrzeń miejska Strategie zrewidowane aktualne plany największych deweloperów na rynku polskim i europejskim Inwestycje w obiekty hotelowe Biuro Centrum Hutnictwo. Rynek stali prognozy na przyszłość Aktualna sytuacja w światowym hutnictwie żelaza i stali Bilans zysków i strat. Strategie po kryzysie Surowce, czyli samowystarczalność. Koks i węgiel koksujący, złom, rudy żelaza Biuro Centrum Hutnictwo dystrybucja Rola niezależnych dystrybutorów versus rola dużych sieciowych firm Kiedy inwestować? W którym kierunku zmierzają inwestycje? Źródła, kanały dostaw, relacje z producentami Polskie doświadczenia versus doświadczenia europejskie w dystrybucji stali Biuro Centrum Hutnictwo przetwórstwo Dynamika rozwoju centrów serwisowych w Polsce Jaka przyszłość czeka centra serwisowe? Opłacalność otwierania centrów serwisowych. Jakie pola warto zagospodarować? Jak podnosić konkurencyjność? Jak i w co inwestować? Dynamika rozwoju zbrojarni w Polsce Razem czy osobno? Inwestycje infrastrukturalne jako wyzwanie dla form współdziałania zbrojarzy Hotel Novotel Katowice Centrum Systemy ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej wyzwania i priorytety Systemy opieki zdrowotnej i finansowania świadczeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej ewolucje i rewolucje po 1989 roku Konsekwencje wdrożenia wybranych dyrektyw UE dla systemów opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej Relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w systemach ochrony zdrowia państw Europy Środkowo- Wschodniej do jakiego modelu zmierzają poszczególne państwa? Dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny w jaki sposób finansować kosztowne terapie? Przykłady rozwiązań w wybranych krajach regionu Współpraca transgraniczna w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niewykorzystany potencjał?

14 14 Hotel Novotel Katowice Centrum Innowacje w medycynie i farmacji Ocena polskiej innowacyjności na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej Jakie rozwiązania systemowe są najbardziej oczekiwane przez firmy w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki w obszarze medycyny i farmacji? (współpraca międzyresortowa, polityka podatkowa, zachęty dla prowadzenia badań niekomercyjnych) Bariery innowacyjności (kapitał, transfer technologii, know-how, lobbing, projekty badawcze, poparcie społeczne, otoczenie biznesowe) Raport Polska 2030: jak branża farmaceutyczna postrzega strategię dla R&D zawartą w Raporcie? Jak pakiet ustaw regulujących rynek farmaceutyczny ma się do strategii dla R&D zawartej w Raporcie? Pozyskiwanie kapitału na projekty innowacyjne Tendencje w kierunkach rozwoju technologii innowacyjnych Współpraca biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Rynek energii w Polsce Zmiany na polskim rynku energii bilans ostatnich lat Komu opłaca się zmienić dostawcę wykorzystanie zasady TPA Rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji Cena i rynek a regulacje Rynek a inwestycje sieciowe Mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią a kwestie własności w energetyce Energetyka atomowa Renesans z rozsądku energetyka atomowa w Europie. Plany i miejsce Polski Wybór technologii jądrowej decyzja techniczna i polityczna. Najważniejsze kryteria przy wyborze technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce Uwarunkowania ekonomiczne projektów atomowych. Koszty budowy elektrowni i niezbędnej infrastruktury. Cena energii z elektrowni jądrowych Bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych Sposoby składowania i zabezpieczenia zużytego paliwa jądrowego Czyste Technologie Węglowe Europejski Program Demonstracyjny CCS, konkurs NER300 Europejska Inicjatywa Przemysłowa CCS (SET-Plan) Finansowanie Czystych Technologii Węglowych Geologiczne aspekty składowania CO 2 Akceptacja społeczna dla CCS Polskie inicjatywy w obszarze CCT CCS Carbon Capture and Storage CCT Clean Coal Technologies Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym Państwo, polityka, gospodarka. Najważniejsze kwestie gospodarcze w poglądach głównych sił politycznych Ile państwa w gospodarce. Prywatyzacja. Państwo jako regulator i właściciel

15 15 Sytuacja finansów publicznych a system zabezpieczenia społecznego. Skuteczność i odpowiedzialność w decyzjach polityków Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Wspólna polityka europejska. Strategiczne surowce, kierunki dostaw, inwestycje Rola Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka wobec pryncypiów polityki zagranicznej Nowy ład polityczny i nowa perspektywa finansowa UE. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki Energetyka gazowa Perspektywy rozwoju energetyki gazowej w kontekście polityki klimatycznej UE Rola energii z gazu w miksie energetycznym europejskich gospodarek Inwestycje w generację gazową. Zaawansowanie i plany Dywersyfikacja i logistyka dostaw, uwarunkowania sieciowe Innowacyjność w obronie klimatu Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagań związanych z ochroną klimatu Czyste technologie węglowe. Koncepcje, projekty, pilotaże. Polska specjalność czy uciekająca szansa Ochrona klimatu musi się opłacać. Aspekt kosztowy w inwestycjach. Programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju czystych technologii Nowy zielony rynek rozwiązania proekologiczne dla przemysłu. Oferta i rzeczywisty popyt Innowacyjność energetyki. Aktualne trendy w inwestycjach Smart Cities Polska Liga Inteligentnych miast : Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska Europejska Inicjatywa Przemysłowa Smart Cities Smart grids, smart regions, smart cities Polska i Europa Wschodnia Amsterdam przykład smart city Elementy smart city w Polsce: Bielsko-Biała Smart region w Polsce od czego zacząć Partner sesji: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Geotermia i balneologia realną szansą rozwoju gmin Możliwości wykorzystania wód geotermalnych Prezentacja doświadczeń w zakresie wykorzystania wód podziemnych w Polsce Potencjalni inwestorzy Organizator sesji: Gmina Jaworze Wymiar sprawiedliwości i procesy gospodarcze Organizator sesji: Dziennik Gazeta Prawna Reforma prawa spółek i ładu korporacyjnego w Europie krajobraz po kryzysie i impulsy polskiej prezydencji Regulacja, deregulacja czy samoregulacja wnioski z kryzysu Wynagrodzenia menedżerów jaki model dla Polski i Europy? Regulacja koncernów i grup spółek jak nie wylewać dziecka z kąpielą? Prawa akcjonariuszy, sprawozdawczość i inwestorzy instytucjonalni czy demokracja sprawdza się w korporacjach? Organizator sesji: Instytut Allerhanda

16 16 Gruzja kraj wolności gospodarczej Ramy prawne, system podatkowy kraju Możliwości inwestycyjne Prowadzenie działalności gospodarczej w Gruzji Infrastruktura komunikacyjna Organizator sesji: Polsko-Gruzińska Izba Gospodarcza Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego Energetyka odnawialne źródła energii Osiągnięcia UE w dziedzinie energetyki odnawialnej w świetle wyzwań polityki klimatycznej Unii Odnawialne źródła energii polskie i europejskie doświadczenia, ambicje i perspektywy Wiatr, woda, słońce, biomasa krajowe priorytety i konsekwencje ich wyboru. Jakie rodzaje OZE mają szansę na największy rozwój? Rosnący udział odnawialnych źródeł energii wobec stabilności systemu elektroenergetycznego. Paradoksy regulacji. Polityka i rynek a ekonomiczne podstawy inwestowania w OZE Sprawdzone i nowe modele finansowania projektów inwestycyjnych w OZE Techniczne (sieciowe) i administracyjne bariery rozwoju energetyki rozproszonej Pałac Goldsteinów, pl. Wolności 12 A Współpraca Polski i Niemiec w zakresie rozwoju gospodarki innowacyjnej Instrumenty i formy wspierania innowacyjnej gospodarki działania proinnowacyjne, zaangażowanie struktur rządowych Finansowanie badań naukowych ukierunkowanych na aplikacje i innowacyjność udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań Współpraca w zakresie programów europejskich Współpraca jednostek naukowych Polski i Niemiec Partner sesji: polska część Forum Polsko-Niemieckiego przy Kancelarii Premiera RP sesja plenarna/podsumowanie Wyzwania dla Europy, wyzwania dla Polski w przededniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Biznes i kultura Cyfrowe miasta nowe technologie w rozwoju metropolii Projektanci przyszłości artyści i gospodarka kreatywna Organizator sesji: ESK 2016 Katowice

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Sesja główna (1) Unia Europejska nowe rozdanie Stany zjednoczone Europy czy wypadkowa narodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo